Guvernul României

Hotărârea nr. 53/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2016

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 martie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 112 alin. (3) și al art. 126 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și al art. 7 alin. (11) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă bugetul și cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor locale din anul 2016, care se suportă din bugetul de stat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Categoriile principale de cheltuieli necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale sunt următoarele:

a) cheltuielile privind sediile, dotarea și funcționarea birourilor electorale;

b) indemnizațiile membrilor birourilor electorale;

c) indemnizațiile personalului tehnic auxiliar și ale statisticienilor;

d) indemnizațiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare;

e) cheltuielile privind întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente, a listelor electorale complementare și a copiilor de pe listele electorale complementare;

f) cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranței publice și a pazei, în cadrul procesului electoral, conform legii;

g) cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;

h) cheltuielile pentru serviciile de telefonie specială și de comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale;

i) cheltuielile pentru mentenanța Registrului electoral, precum și pentru activitățile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală;

j) cheltuielile pentru programele informatice utilizate la desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora;

k) cheltuielile pentru funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal;

l) cheltuielile pentru aplicațiile și/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării;

m) cheltuielile pentru confecționarea ștampilelor electorale;

n) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot;

o) cheltuielile pentru confecționarea timbrelor autocolante;

p) cheltuielile pentru confecționarea tipizatelor listelor electorale suplimentare și a extraselor de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară și lista suplimentară;

q) cheltuielile de transport, ambalare și distribuire a materialelor, documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral, precum și cheltuielile de transport necesare bunei desfășurări a activității Biroului Electoral Central;

r) cheltuielile privind urnele de vot, urnele speciale și cabinele de vot;

s) cheltuielile de informare a alegătorilor;

ș) cheltuielile pentru organizarea examenelor de admitere în Corpul experților electorali;

t) cheltuielile pentru instruirea primarilor, secretarilor unităților administrativ-teritoriale și a prefecților privind atribuțiile în materie electorală, care le revin;

ț) cheltuielile pentru elaborarea, editarea și difuzarea de broșuri legislative și ghiduri specifice în materie electorală;

u) cheltuielile de instruire a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora;

v) cheltuielile de selecție și instruire a operatorilor de calculator;

w) cheltuielile de instruire a mandatarilor financiari;

x) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral și pentru amplasarea panourilor electorale;

y) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile și servicii necesare pentru organizarea și funcționarea stațiilor de prelucrare;

z) cheltuielile pentru instruirea personalului implicat în efectuarea operațiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în stațiile de prelucrare organizate la nivelul Biroului Electoral Central și al birourilor electorale de circumscripție.

Art. 2. -

(1) Pe toată perioada exercitării atribuțiilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale, instituțiile la care sunt angajați membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar și statisticienii le asigură acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii.

(2) Președintele Biroului Electoral Central, președinții birourilor electorale de circumscripție, locțiitorii acestora, membrii Biroului Electoral Central și membrii birourilor electorale de circumscripție primesc o indemnizație de 85 lei pentru fiecare zi de activitate.

(3) Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale și statisticienii primesc o indemnizație de 65 de lei pentru fiecare zi de activitate.

(4) Președintele biroului electoral al secției de votare și locțiitorul acestuia primesc câte o indemnizație de 85 de lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile.

(5) Operatorul de calculator al biroului electoral al secției de votare primește o indemnizație de 85 de lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile.

(6) Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare primesc câte o indemnizație de 65 de lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile.

(7) Membrii birourilor electorale de circumscripție și ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, personalul tehnic auxiliar al acestora, statisticienii, operatorii de calculator și personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne care asigură măsuri de menținere și asigurare a ordinii și liniștii publice sau care este în misiune de pază la birourile electorale de circumscripție și la birourile electorale ale secțiilor de votare primesc o indemnizație pentru cheltuieli de protocol, în valoare de 10 lei de persoană pentru ziua votării.

(8) Ministerul Afacerilor Interne asigură protocolul pentru Biroul Electoral Central, în limita sumei de 10 lei pentru fiecare zi de activitate, pentru fiecare membru și persoană care face parte din aparatul tehnic auxiliar al acestuia, cheltuielile aferente fiind suportate din bugetul Autorității Electorale Permanente.

(9) Plata indemnizațiilor prevăzute la alin. (2), (3), (4), (6), (7) și (8) se face în baza listelor de prezență semnate de către președinții birourilor electorale.

(10) Plata indemnizațiilor prevăzute la alin. (5) se face în baza fișelor de pontaj emise de Autoritatea Electorală Permanentă pe baza informațiilor furnizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

(11) Prin zi de activitate se înțelege munca desfășurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puțin de 6 ore pe zi.

(12) Pe lângă drepturile prevăzute la alin. (2)-(8), membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar, statisticienii și operatorii de calculator care își au domiciliul sau reședința în alte localități beneficiază de drepturile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare.

(13) Aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție va fi dimensionat în funcție de bugetul alocat.

(14) Fondul indemnizației stabilite pentru personalul tehnic auxiliar și statisticieni, potrivit alin. (3), nu poate depăși:

a) 7.000 lei, în cazul birourilor electorale de circumscripție comunală;

b) 15.000 lei, în cazul birourilor electorale de circumscripție orășenească sau municipală;

c) 80.000 lei, în cazul birourilor electorale de circumscripție județeană, inclusiv a municipiului București, precum și a subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului.

(15) Prin excepție de la prevederile alin. (14), la cererea temeinic justificată a președinților birourilor electorale, cu avizul prefectului, Ministerul Afacerilor Interne poate aloca sume suplimentare peste plafonul indemnizației prevăzute la alin. (14), cu încadrare în bugetul alocat conform anexei.

Art. 3. -

În perioada electorală, cheltuielile cu telefoanele efectuate de autoritățile administrației publice implicate în organizarea alegerilor se suplimentează cu 50% față de normativele în vigoare.

Art. 4. -

Autoritatea Electorală Permanentă suportă din bugetul propriu următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile pentru sediul, dotarea și funcționarea Biroului Electoral Central;

b) indemnizațiile membrilor Biroului Electoral Central;

c) indemnizațiile personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central și ale statisticienilor care își desfășoară activitatea pe lângă acest birou;

d) cheltuielile de protocol pentru Biroul Electoral Central;

e) cheltuielile pentru mentenanța Registrului electoral, precum și pentru activitățile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală;

f) cheltuielile pentru aplicațiile și/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării;

g) cheltuielile pentru programele informatice utilizate la desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora;

h) cheltuieli de informare a alegătorilor;

i) cheltuielile pentru organizarea examenelor de admitere în Corpul experților electorali;

j) cheltuielile pentru elaborarea, editarea și difuzarea gratuită de broșuri legislative și ghiduri specifice în materie electorală;

k) cheltuielile de instruire a operatorilor de calculator;

l) cheltuielile de instruire a mandatarilor financiari.

Art. 5. -

(1) Ministerul Afacerilor Interne asigură sumele necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranței publice și a pazei, în cadrul procesului electoral, conform legii;

b) plata hârtiei efectiv consumate pentru imprimarea buletinelor de vot;

c) cheltuielile pentru confecționarea timbrelor autocolante;

d) cheltuielile pentru confecționarea ștampilelor cu mențiunea "VOTAT";

e) cheltuieli pentru informarea alegătorilor;

f) cheltuielile de mentenanță ale mijloacelor de transport furnizate Biroului Electoral Central și cheltuielile de carburant aferente.

(2) Ministerul Afacerilor Interne asigură, prin bugetele instituțiilor prefectului, sumele necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli:

a) indemnizațiile membrilor birourilor electorale de circumscripție și ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, precum și indemnizațiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora;

b) indemnizațiile personalului tehnic auxiliar și ale statisticienilor birourilor electorale de circumscripție, precum și indemnizațiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora;

c) indemnizațiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, precum și indemnizațiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora;

d) indemnizațiile pentru cheltuieli de protocol ale personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne care asigură măsuri de menținere și asigurare a ordinii și liniștii publice sau care este în misiune de pază la birourile electorale de circumscripție și la birourile electorale ale secțiilor de votare;

e) cheltuieli privind spațiile în care se organizează instruiri, sesiuni de selecție și examene, potrivit legislației electorale;

f) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot;

g) cheltuielile de transport, ambalare și distribuire a materialelor, documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral;

h) cheltuielile pentru confecționarea ștampilelor birourilor electorale de circumscripție și a ștampilelor de control ale secțiilor de votare;

i) cheltuieli pentru organizarea sesiunilor de instruire a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora;

j) cheltuielile pentru asigurarea condițiilor materiale necesare funcționării grupurilor tehnice de lucru de pe lângă comisiile tehnice.

(3) Sumele prevăzute la alin. (1) și (2) se suportă de la bugetul de stat.

Art. 6. -

Serviciul de Telecomunicații Speciale suportă din bugetul propriu următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile pentru funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal;

b) cheltuielile aferente participării personalului propriu la sesiunile de selecție a operatorilor de calculator;

c) cheltuielile aferente asigurării serviciilor de telefonie specială și de comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale;

d) cheltuieli pentru asigurarea asistenței tehnice a Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal și pentru intervențiile necesare remedierii disfuncționalităților acestuia.

Art. 7. -

Categoriile de cheltuieli care se suportă de la bugetul de stat pentru Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, sunt următoarele:

a) cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;

b) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile și servicii necesare pentru organizarea și funcționarea stațiilor de prelucrare;

c) cheltuielile pentru instruirea personalului implicat în efectuarea operațiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în stațiile de prelucrare organizate la nivelul Biroului Electoral Central și al birourilor electorale de circumscripție.

Art. 8. -

Municipiile, orașele și comunele suportă din bugetul propriu următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile privind întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente;

b) cheltuielile privind întocmirea și tipărirea listelor electorale complementare și a copiilor de pe listele electorale complementare;

c) cheltuielile pentru confecționarea tipizatelor listelor electorale suplimentare și a extraselor de pe lista electorale permanente, copia de pe lista electorală complementară și lista suplimentară;

d) cheltuielile privind urnele de vot, urnele speciale și cabinele de vot;

e) cheltuielile de informare a alegătorilor privind delimitarea secțiilor de votare și sediile acestora;

f) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral și amplasarea de panouri electorale;

g) cheltuielile materiale pentru dotarea și funcționarea sediilor birourilor electorale de circumscripție municipală, orășenească și comunală;

h) cheltuielile materiale pentru dotarea și funcționarea sediilor secțiilor de votare;

i) cheltuielile pentru achiziționarea tușului, a tușierelor și a altor materiale necesare votării.

Art. 9. -

Județele și municipiul București suportă din bugetul propriu cheltuielile materiale pentru întreținerea, dotarea și funcționarea sediilor birourilor electorale de circumscripție județeană și a sediului biroului electoral de circumscripție a municipiului București.

Art. 10. -

În cadrul bugetului aprobat, efectuarea cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale se va realiza de către ordonatorii de credite, cu informarea periodică a Autorității Electorale Permanente.

Art. 11. -

(1) Sumele alocate Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituțiile prefectului, pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale, se vor vira cu această destinație în bugetul fiecărei instituții a prefectului, iar decontarea cheltuielilor respective va fi efectuată cu respectarea prevederilor legale.

(2) În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a rezultatului alegerilor, autoritățile administrației publice centrale și locale implicate în organizarea și desfășurarea procesului electoral comunică Autorității Electorale Permanente situația sumelor alocate și cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, cheltuieli materiale și cheltuieli de capital.

Art. 12. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 22 martie 2016.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Petre Tobă
Președintele Autorității Electorale Permanente,
Ana Maria Pătru
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Vasile Dîncu
Secretarul general al Guvernului,
Sorin Sergiu Chelmu
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 10 februarie 2016.

Nr. 53.

ANEXĂ

BUGETUL ȘI STRUCTURA
cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor locale din anul 2016

- mii lei -
INSTITUȚIA Capitol Cheltuieli TOTAL
Personal Bunuri și servicii Active nefinanciare
I. Ministerul Afacerilor Interne 196.259 95.216 1.506 292.981
1. Instituțiile Prefectului 51.01 192.052 49.042 642 241.736
TOTAL CAP 51.01 51.01 192.052 49.042 642 241.736
TOTAL CAP 61.01 61.01 4.207 46.174 864 51.245
II. Secretariatul General al Guvernului 51.01
- Institutul Național de Statistică 51.01 13 2.803 1.044 3.860
1. Aparat propriu 51.01 2 138 - 140
2. Direcțiile teritoriale de statistică 51.01 11 2665 1044 3720
III. Autoritatea Electorală Permanentă 51.01 900 2.190 8.128 11.218
1. Aparat propriu 51.01 50 1710 8000 9760
2. Biroul Electoral Central 51.01 850 480 128 1458
IV. Serviciul de Telecomunicații Speciale* 61.01 0 36.980 5.624 42.604
TOTAL GENERAL 197.172 137.189 16.302 350.663

* Din suma de 42.604 mii lei alocată Serviciului de Telecomunicații Speciale, suma de 38.655 mii lei este destinată realizării Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, din care suma de 20.982 mii lei a fost utilizată în anul 2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...