Guvernul României

Norma privind materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele din 24.10.2002

Modificări (8), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 decembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

CAPITOLUL I Prevederi generale privind materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele

Art. 1. -

(1) Prezentele norme se aplică:

a) materialelor și obiectelor care, în stare de produs finit, sunt destinate a veni în contact cu alimentele sau care sunt în contact cu alimentele conform destinației lor, denumite în continuare materiale și obiecte;

b) materialelor și obiectelor care vin în contact cu apa destinată consumului uman.

(2) Prezentele norme nu se aplică:

a) materialelor de acoperire sau de învelire, cum ar fi materialele care îmbracă coaja brânzei, preparatele din carne sau fructele, care fac parte din alimente și care pot fi consumate împreună cu acele alimente;

b) echipamentelor fixe publice sau private de furnizare a apei;

c) antichităților.

Art. 2. -

Materialele și obiectele care fac obiectul prezentelor norme trebuie produse conform bunelor practici de fabricație pentru ca, în condiții normale și previzibile de utilizare, să nu transfere constituenți alimentelor în cantități care ar putea periclita sănătatea umană sau care ar putea aduce o schimbare inacceptabilă în compoziția alimentelor ori o deteriorare a caracteristicilor organoleptice ale acestora.

Art. 3. -

Materialele și obiectele care nu sunt încă în contact cu alimentele, atunci când sunt comercializate, vor fi însoțite de:

a) cuvintele "pentru uz alimentar" sau o indicație specifică referitoare la folosirea lor, cum ar fi mașină de cafea, sticle pentru vin, lingură pentru supă, ori un simbol determinat în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1;

b) dacă este necesar, mențiuni privind orice condiții speciale care trebuie îndeplinite în timpul întrebuințării;

c) numele sau denumirea comercială și adresa ori sediul social sau marca comercială înregistrată a producătorului ori a prelucrătorului sau a vânzătorului stabilit în cadrul Comunității Europene.

Art. 4. -

Informațiile prevăzute la art. 3 vor fi înscrise în mod vizibil, lizibil și de neșters:

a) la nivel de comerț cu amănuntul: pe materiale și obiecte sau pe ambalaje, pe etichete atașate pe materiale și obiecte sau pe ambalajele acestora ori pe un anunț afișat în imediata apropiere a materialelor și obiectelor, expus vizibil cumpărătorilor.

În situația prevăzută la art. 3 lit. b) înscrierea informațiilor pe un afiș situat în imediata apropiere a materialelor și obiectelor, expus vizibil cumpărătorilor, poate fi utilizată numai dacă informațiile nu pot fi înscrise pe materiale sau obiecte ori nu pot fi incluse într-o etichetă atașată acestora nici în stadiul de fabricație, nici în stadiul de comercializare;

b) la nivel de comercializare, altul decât nivelul comerțului cu amănuntul: pe documentele însoțitoare, pe etichete sau ambalaje ori pe materialele și obiectele respective.

Art. 5. -

Prevederile art. 3 nu sunt obligatorii pentru materialele și obiectele care prin natura lor sunt în mod evident destinate a veni în contact cu alimentele.

Art. 6. -

Informațiile prevăzute la art. 3 lit. a) se aplică materialelor și obiectelor care sunt în conformitate cu prevederile art. 2.

Art. 7. - Modificări (1)

La nivelul stadiilor de comercializare, altele decât cel al vânzării cu amănuntul, materialele și obiectele trebuie să fie însoțite de o declarație scrisă a producătorului, care să ateste conformitatea lor cu prevederile prezentelor norme.

Art. 8. -

Se interzice comercializarea cu amănuntul a materialelor și obiectelor, dacă informațiile prevăzute la art. 3 lit. a) nu sunt redactate în limba română, într-un limbaj ușor de înțeles de către cumpărători, cu excepția cazului în care cumpărătorul este informat prin alte mijloace. Această prevedere nu exclude posibilitatea furnizării informațiilor în mai multe limbi.

Art. 9. -

Comercializarea sau utilizarea materialelor și obiectelor care sunt conforme cu prevederile prezentelor norme nu poate fi interzisă sau restricționată din motive de compoziție, comportament față de alimente sau etichetare.

CAPITOLUL II Materialele și obiectele din material plastic care vin în contact cu alimentele

Art. 10. -

(1) Prevederile prezentului capitol se aplică materialelor și obiectelor din material plastic și componentelor acestora: Modificări (1)

a) constând în exclusivitate din material plastic; sau

b) compuse din două sau mai multe straturi de materiale, fiecare constând în exclusivitate din material plastic, legate prin mijloace adezive sau prin orice alte mijloace, și care în stadiul de produs finit sunt destinate a veni în contact cu alimentele sau sunt în contact cu alimentele, conform destinației lor.

(2) În sensul prezentului capitol, materiale plastice înseamnă compușii organici macromoleculari obținuți prin polimerizare, policondensare, poliadiție sau prin orice alt proces similar, din molecule cu greutate moleculară redusă sau prin transformarea chimică a macromoleculelor naturale. Siliconii și alți compuși macromoleculari similari sunt considerați, de asemenea, materiale plastice. La astfel de compuși macromoleculari pot fi adăugate alte substanțe sau materii. Modificări (1)

(3) Nu sunt considerate materiale plastice următoarele:

a) folia de celuloză regenerată, lăcuită sau nelăcuită, reglementată conform prevederilor cap. IV; Modificări (1)

b) cauciucul natural și sintetic, precum și alți elastomeri;

c) hârtia și cartonul, modificate sau nu prin adăugarea materialelor plastice;

d) straturile de protecție a suprafețelor obținute din: parafine, inclusiv parafinele sintetice și/sau cerurile microcristaline, amestecurile acestor parafine și ceruri, între ele și/sau cu materiale plastice;

e) rășinile schimbătoare de ioni.

(4) Prevederile prezentului capitol nu se aplică materialelor și obiectelor compuse din două sau mai multe straturi, dintre care unul sau mai multe nu sunt constituite din materiale plastice, chiar dacă stratul destinat a veni în contact direct cu alimentele este constituit exclusiv din material plastic. Modificări (1)

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Se interzice utilizarea materialelor și obiectelor din material plastic care trasferă din constituenții lor alimentelor cantități care depășesc ca limită de migrare globală specifică 10 mg/dm2 din suprafața materialului sau a obiectului.

(2) Se admite utilizarea materialelor și a obiectelor care transferă 60 miligrame de constituenți eliberați pe kilogram de aliment în următoarele cazuri:

a) obiecte care sunt recipiente sau care sunt comparabile cu recipientele ori care pot fi umplute, având o capacitate cuprinsă între 500 ml și 10 l;

b) obiecte care pot fi umplute și pentru care practic nu este posibilă estimarea suprafeței în contact cu alimentele;

c) capace, garnituri de etanșare, dopuri sau dispozitive similare de etanșare.

Art. 12. -

(1) La producerea materialelor și obiectelor din material plastic se pot utiliza doar monomerii și materiile prime prevăzute în secțiunile A și B din anexa nr. 2, conform restricțiilor prevăzute în aceasta.

(2) Listele care apar în secțiunile A și B din anexa nr. 2 nu includ monomerii și alte materii prime utilizate numai pentru a produce:

a) straturile de protecție a suprafeței, obținute din rășini sau produse polimerizate în formă lichidă, pudră sau dispersată, cum ar fi emailuri, lacuri, vopsele;

b) siliconi;

c) rășini epoxidice;

d) adezivi și promotori de adeziune;

e) cerneluri tipografice.

Art. 13. -

(1) Lista aditivilor care se pot utiliza la producerea materialelor și obiectelor din material plastic, împreună cu restricțiile aferente utilizării acestora, este prevăzută în anexa nr. 3. Modificări (2)

(2) Lista prevăzută la alin. (1) se actualizează periodic, prin includerea altor aditivi autorizați, prin ordin al ministrului sănătății și familiei și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 14. -

Se admite utilizarea în contact cu alimentele numai a produselor obținute prin fermentație bacteriană, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Specificațiile referitoare la unele substanțe incluse în anexele nr. 2, 3 și 4 sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Semnificația numerelor din paranteze, prevăzute în col. 4 din anexele nr. 3 și 4 "Restricții și/sau specificații" este explicată în anexa nr. 6.

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Limitele de migrare specifică din lista prevăzută în anexa nr. 2 sunt exprimate în mg/kg. Totuși acestea sunt exprimate în mg/dm2 pentru:

a) obiectele care sunt recipiente sau care sunt comparabile cu recipiente ori care pot fi umplute, având o capacitate mai mică de 500 ml sau mai mare de 10 l;

b) foaia, foliile sau alte materiale care nu pot fi umplute ori pentru care practic nu este posibilă estimarea raportului dintre suprafața acestora și cantitatea de alimente în contact cu acestea.

(2) În aceste cazuri limitele de migrare specifică prevăzute în anexa nr. 2, exprimate în mg/kg, se împart la factorul de conversie convențional 6 pentru a fi exprimate în mg/dm2.

Art. 17. -

(1) Verificarea încadrării în limitele de migrare specifică se realizează în conformitate cu regulile stabilite la art. 16 și cu prevederile ulterioare prevăzute în anexele nr. 7 și 8.

(2) Verificarea încadrării în limitele de migrare specifică prevăzute la alin. (1) nu este obligatorie, dacă se poate demonstra că încadrarea în limitele de migrare globală prevăzute la art. 11 alin. (1) implică faptul că limitele de migrare specifică nu sunt depășite. Modificări (1)

(3) Verificarea încadrării în limitele de migrare specifică prevăzute la alin. (1) nu este obligatorie, dacă se poate stabili că prin migrarea completă a substanței reziduale din material sau obiect aceasta nu depășește limita de migrare specifică.

Art. 18. -

Prevederile art. 7 nu se aplică materialelor și obiectelor din material plastic care prin natura lor sunt destinate în mod evident a veni în contact cu alimentele.

Art. 19. -

Lista simulanților care se folosesc pentru testarea migrării constituenților materialelor și obiectelor din material plastic care vin în contact cu un singur aliment sau cu o grupă specifică de alimente și concentrația acestor simulanți sunt prevăzute în anexa nr. 9.

Art. 20. -

Nivelurile globale și specifice ale migrării constituenților materialelor și obiectelor din material plastic prevăzute la art. 10 alin. (2) în sau pe alimente ori simulanți alimentari nu trebuie să depășească limitele prevăzute la art. 11 și 16.

Art. 21. -

Verificarea încadrării în limitele de migrare a constituenților materialelor și obiectelor din material plastic se efectuează în condiții extreme de timp și temperatură întâlnite în practică.

Art. 22. -

(1) Materialele și obiectele fabricate din polimerii sau copolimerii clorurii de vinil, care în stare de produs finit sunt destinate a veni în contact cu alimentele sau care sunt în contact cu alimentele conform destinației lor, nu trebuie să conțină monomerul clorură de vinil în concentrații care depășesc 1 mg/kg produs finit.

(2) Analizele pentru controlul oficial al nivelului monomerului clorură de vinil în materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele se efectuează conform metodei prevăzute în anexa nr. 10.

Art. 23. -

Materialele și obiectele prevăzute la art. 22 alin. (1) nu trebuie să transfere alimentelor cu care sunt sau au fost puse în contact nici o cantitate de clorură de vinil determinată conform metodei care respectă criteriile prevăzute în anexa nr. 11.

Art. 24. -

Controlul oficial al clorurii de vinil eliberate de materiale și obiecte în alimente se realizează în conformitate cu metoda prevăzută în anexa nr. 12.

CAPITOLUL III Obiectele din ceramică care vin în contact cu alimentele

Art. 25. -

Prezentul capitol reglementează migrația posibilă a plumbului și cadmiului din obiectele de ceramică care, în stadiul de produs finit, sunt destinate a veni în contact cu alimentele sau care sunt în contact cu alimentele, conform destinației lor.

Art. 26. -

În sensul prezentului capitol, obiecte din ceramică reprezintă obiectele fabricate dintr-un amestec de substanțe anorganice cu un conținut de argilă sau de alți silicați în general ridicat, la care se pot adăuga cantități mici de substanțe organice. Acestor obiecte li se dă în primul rând o formă, iar forma astfel obținută se fixează permanent prin ardere. Ele pot fi smălțuite, emailate și/sau decorate.

Art. 27. -

Cantitățile de plumb și cadmiu transferate de obiectele din ceramică nu vor depăși limitele prevăzute la art. 30.

Art. 28. -

Cantitățile de plumb și cadmiu transferate de obiectele din ceramică se determină prin testare, în condițiile prevăzute în anexa nr. 13, utilizându-se metoda de analiză prevăzută în anexa nr. 14.

Art. 29. -

În cazul în care obiectul din ceramică este un vas cu capac de ceramică, limita de plumb și/sau cadmiu care nu trebuie depășită este cea care se aplică exclusiv vasului. Vasul în exclusivitate și suprafața interioară a capacului se testează separat și în aceleași condiții. Suma concentrațiilor extrase de plumb și/sau cadmiu astfel obținute se raportează, după caz, la suprafața specifică sau la volumul vasului.

Art. 30. -

Obiectele de ceramică îndeplinesc cerințele prezentelor norme dacă cantitățile de plumb și/sau cadmiu extrase în timpul testului efectuat în conformitate cu prevederile anexelor nr. 13 și 14 nu depășesc următoarele limite:

a) Categoria 1 - obiectele plate care nu pot fi umplute și obiectele care pot fi umplute, a căror adâncime interioară, măsurată de la punctul cel mai de jos până la planul orizontal care trece prin marginea superioară, nu depășește 25 mm: 0,8 mg/dm2 pentru plumb și 0,07 mg/dm2 pentru cadmiu;

b) Categoria 2 - obiectele care pot fi umplute, cu capacități mai mici de 3 l: 4,0 mg/l pentru plumb și 0,3 mg/l pentru cadmiu;

c) Categoria 3 - vase de gătit; recipiente pentru ambalare și depozitare cu capacități mai mari de 3 l: 1,5 mg/l pentru plumb și 0,1 mg/l pentru cadmiu.

Art. 31. -

În situația în care un obiect din ceramică nu depășește limitele de mai sus cu mai mult de 50%, se va considera totuși că acel obiect satisface cerințele prezentelor norme dacă cel puțin alte 3 obiecte cu aceeași formă, dimensiune, decorație și smalț fac obiectul unui test efectuat în condițiile prevăzute în anexele nr. 13 și 14, în cadrul căruia cantitățile medii de plumb și/sau de cadmiu extrase din acele obiecte nu depășesc limitele fixate la art. 30 și nici unul dintre acele obiecte nu depășește cu mai mult de 50% limitele respective.

CAPITOLUL IV Materialele și obiectele fabricate din folie de celuloză regenerată, care vin în contact cu alimentele Modificări (1)

Art. 32. -

(1) În sensul prezentului capitol, folia de celuloză regenerată este o foaie subțire de material obținut dintr-o celuloză rafinată, derivată din lemn sau bumbac nereciclabil. Pentru îndeplinirea cerințelor tehnice se pot adăuga substanțe corespunzătoare atât în masă, cât și pe suprafață. Folia de celuloză regenerată poate fi acoperită pe o parte sau pe ambele părți de un strat de protecție. Folia de celuloză se poate prezenta: Modificări (1)

a) sub formă de produs finit în sine; sau

b) ca parte dintr-un produs finit care conține și alte materiale;

și este destinată a veni în contact cu alimentele sau este pusă în contact cu alimentele, conform destinației sale.

(2) Prevederile prezentului capitol nu se aplică: Modificări (2)

a) foliei de celuloză regenerată, care pe partea destinată a veni în contact cu alimentele sau care este în contact cu alimentele conform destinației sale prezintă un strat de protecție ce depășește 50 mg/dm2;

b) cofrajelor sintetice de celuloză regenerată.

Art. 33. -

(1) Pentru producerea foliei de celuloză regenerată se utilizează numai substanțele sau grupele de substanțe prevăzute în anexa nr. 15, conform condițiilor stabilite în aceasta. Modificări (1)

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se pot utiliza și alte substanțe decât cele prevăzute în anexa nr. 15, atunci când acestea sunt utilizate ca substanțe colorante sau ca adezivi, cu condiția să nu existe nici o urmă de migrare a acestora, detectabilă printr-o metodă validată, în sau pe alimente. Modificări (1)

Art. 34. -

Suprafețele imprimate ale foliei de celuloză regenerată nu trebuie să vină în contact cu alimentele. Modificări (1)

Art. 35. -

(1) Prevederile art. 7 nu se aplică materialelor și obiectelor fabricate din folie de celuloză regenerată, care prin natura lor sunt destinate în mod evident a veni în contact cu alimentele. Modificări (2)

(2) În cazul în care se indică condiții speciale de utilizare, materialul sau obiectul fabricat din folie de celuloză regenerată va fi etichetat corespunzător. Modificări (1)

CAPITOLUL V Eliberarea de N-nitrozamine și substanțe N-nitrozabile din tetinele și susetele fabricate din elastomeri sau din cauciuc

Art. 36. -

Prezentul capitol reglementează eliberarea de N-nitrozamine și de substanțe capabile să se transforme în N-nitrozamine, denumite în continuare substanțe N-nitrozabile, din tetine și susete, fabricate din cauciuc sau din alți elastomeri.

Art. 37. -

Tetinele și susetele prevăzute la art. 36 nu trebuie să transfere în lichidul utilizat în timpul testului de eliberare cu simulant de salivă, în condițiile prevăzute în anexa nr. 16, nici un fel de substanțe N-nitrozamine și N-nitrozabile detectabile printr-o metodă validată care este în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 17 și prin care se pot detecta următoarele cantități:

a) 0,01 mg total de N-nitrozamine eliberate/kg din părțile de tetină sau de biberon fabricate din cauciuc sau din alți elastomeri;

b) 0,1 mg total de substanțe N-nitrozabile/kg din părțile de tetină sau de biberon fabricate din cauciuc sau din alți elastomeri.

Art. 38. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la norme

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2 la norme Modificări (5)

LISTA
de monomeri și alte materii prime care pot fi folosite la producerea materialelor și obiectelor din material plastic

Introducere generală

1. Prezenta anexă conține lista de monomeri sau alte materii prime. Această listă include:

a) substanțe care suferă procese de polimerizare, care includ policondensarea, poliadiția sau oricare alt proces similar pentru producerea macromoleculelor;

b) substanțe macromoleculare naturale sau sintetice, folosite la producerea macromoleculelor modificate, dacă monomerii sau alte materii prime necesare pentru sintetizarea acestora nu sunt incluse pe listă;

c) substanțe folosite pentru modificarea substanțelor macromoleculare naturale sau sintetice existente.

2. Lista nu include sărurile de aluminiu, amoniu, calciu, fier, magneziu, potasiu, sodiu și zinc ale acizilor autorizați, fenolii sau alcoolii care sunt, de asemenea, autorizați. Totuși denumiri care conțin "... acid, săruri" apar în listă dacă nu sunt menționați acizii liberi corespondenți. În aceste cazuri înțelesul termenului săruri este săruri de aluminiu, amoniu, calciu, fier, magneziu, potasiu, sodiu și zinc.

3. Lista nu include nici următoarele substanțe, deși acestea pot fi prezente:

a) substanțe care pot fi prezente în produsul finit ca: impurități în substanțele folosite, intermediari de reacție sau produse de descompunere;

b) oligomeri și substanțe macromoleculare naturale sau sintetice, precum și amestecurile lor, dacă monomerii sau materiile prime necesare pentru sintetizarea acestora sunt incluse pe listă;

c) amestecuri ale substanțelor autorizate.

Materialele și obiectele care conțin substanțele indicate la lit. a), b) și c) vor fi în conformitate cu cerințele stipulate la art. 2 din norme.

4. Substanțele trebuie să corespundă criteriilor de puritate.

5. Lista conține următoarele informații:

- coloana 1, MA/REF. Nr.: numărul de referință al materialului de ambalare al CEE de pe listă;

- coloana 2, CAS. Nr.: numărul de registru CAS, abrevierea de la Chemical Abstracts Service;

- coloana 3, Denumirea: denumirea chimică;

- coloana 4, Restricții și/sau specificații. Acestea pot include:

a) limita de migrare specifică, abreviată LMS;

b) cantitatea maximă permisă de substanță în materialul sau obiectul final, abreviată CM;

c) cantitatea maximă permisă de substanță în materialul sau obiectul final, exprimată ca mg/6 dm2 din suprafața de contact cu alimentele, abreviată CMA;

d) orice alte restricții menționate expres;

e) orice tip de specificații referitoare la substanță sau la polimer.

6. Dacă o substanță care apare pe listă ca un compus individual este exprimată și printr-un termen generic, restricțiile care se aplică acestei substanțe vor fi cele indicate pentru acest compus individual.

7. În cazul în care există vreo neconcordanță între numărul CAS și denumirea chimică, denumirea chimică va avea prioritate față de numărul CAS. Dacă există vreo neconcordanță între numărul CAS raportat în Inventarul European al Existenței Substanțelor, abreviat EINECS, și registrul CAS, se va aplica numărul CAS din registrul CAS.

8. În coloana 4 a tabelului este folosit un număr de abrevieri sau expresii, care au următorul înțeles:

LD - limita de detecție a metodei de analiză;

PF - materialul sau obiectul în stare finită;

NCO - grupări de izocianați;

ND - nedetectabilă.

În sensul acestor norme nedetectabilă înseamnă că substanța nu trebuie să fie detectată prin folosirea unei metode de analiză validate. Dacă în prezent nu există o astfel de metodă, pentru limita de detecție se va folosi o metodă analitică cu caracteristici de performanță adecvate;

CM - cantitatea maxim permisă de substanță "reziduu" în material sau obiect;

CM (T) - cantitatea maxim permisă de substanță "reziduu" în material sau obiect, exprimată ca total de grupări sau substanță (substanțe) indicată (indicate).

În sensul acestor norme CM (T) reprezintă cantitatea maxim permisă de substanță "reziduu" în material sau obiect, determinată prin folosirea unei metode de analiză validate la limita specificată. Dacă o astfel de metodă nu există, se va folosi o metodă de analiză adecvată;

LMS - limita de migrare specifică în alimente sau în simulant alimentar, numai dacă nu este altfel specificat.

În sensul acestor norme LMS reprezintă migrarea specifică a substanței, determinată prin folosirea unei metode de analiză validate pentru limita specificată. Dacă în prezent nu există o astfel de metodă, se va folosi o metodă analitică cu caracteristici de performanță adecvate;

LMS (T) - limita de migrare specifică în alimente sau în simulant alimentar, exprimată ca total de grupări sau substanță (substanțe) indicată (indicate).

În sensul acestor norme LMS (T) reprezintă migrarea specifică a substanțelor, determinată prin folosirea unei metode de analiză validate pentru limita specificată. Dacă în prezent nu există o astfel de metodă, se va folosi o metodă analitică cu caracteristici de performanță adecvate.

SECȚIUNEA A*)

*) Secțiunile A și B sunt reproduse în facsimil.

LISTA DE MONOMERI ȘI ALTE SUBSTANȚE CHIMICE AUTORIZATE Modificări (1)

MA/REF. Nr. CAS Nr. Denumire Restricții și/sau specificații
(1) (2) (3) (4)
10030 000514-10-3 Acid abietic
10060 000075-07-0 Acetaldehidă LMS (T) = 6 mg/kg (2)
10090 000064-19-7 Acid acetic
10120 000108-05-4 Acetat de vinil LMS = 12 mg/kg
10150 000108-24-7 Anhidridă acetică
10210 000074-86-2 Acetilenă
10630 000079-06-1 Acrilamidă LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)
10660 015214-89-8 Acid 2-Acrilamido-2-metilpropansulfonic LMS = 0,05 mg/kg
10690 000079-10-7 Acid acrilic
10750 002495-35-4 Acrilat de benzil
10780 000141-32-2 Acrilat de n-butil
10810 002998-08-5 Acrilat de sec-butil
10840 001663-39-4 Acrilat de terț-butil
11000 050976-02-8 Acrilat de diciclopentadienil CMA = 0,05 mg/6 dm2
11245 002156-97-0 Acrilat de dodecil LMS = 0,05 mg/kg (1)
11470 000140-88-5 Acrilat de etil
000818-61-1 Acrilat de hidroxietil Vezi "Monoacrilat de etilenglicol"
11590 00106-63-8 Acrilat de izobutil
11680 000689-12-3 Acrilat de izopropil
11710 000096-33-3 Acrilat de metil
11830 000818-61-1 Monoacrilat de etilenglicol
11890 002499-59-4 Acrilat de n-octil
11980 000925-60-0 Acrilat de propil
12100 000107-13-1 Acrilonitril LMS = nedetectabilă (LD = 0,020 mg/kg, toleranța analitică inclusă)
12130 000124-04-9 Acid adipic
12265 004074-90-2 Adipat de divinil CM = 5 mg/kg în PF. Pentru utilizare numai ca comonomer
12280 002035-75-8 Anhidridă adipică
12310 000124-04-9 Albumină
12340 000124-04-9 Albumină coagulată cu formaldehidă
12375 000124-04-9 Monoalcooli alifatici saturați liniari primari (C4-C22)
12670 002855-13-2 1-Amino-3-aminometil-3,5,5- trimetilciclohexan LMS = 6 mg/kg
12761 000693-57-2 Acid 1,2-aminododecanoic LMS = 0,05 mg/kg
12788 002432-99-7 Acid 1,1-aminoundecanoic LMS = 5 mg/kg
12789 007664-41-7 Amoniac
12820 000123-99-9 Acid azelaic
12970 004196-95-6 Anhidridă azelaică
13000 001477-55-0 1,3-Benzendimetanamină LMS = 0,05 mg/kg
13060 004422-95-1 Triclorura acidului 1,3,5- benzentricarboxilic CMA = 0,05 mg/6 dm2 (măsurată ca acid 1,3,5- benzentricarboxilic)
13090 000065-85-0 Acid benzoic
13150 000100-51-6 Alcool benzilic
000111-46-6 Bis(2- hidroxietil) eter Vezi "Dietilenglicol"
000077-99-6 2,2-Bis(hidroximetil)-1-butanol Vezi "1,1,1-Trimetilopropan"
13180 000498-66-8 Biciclo[2,2,1]2-heptenă (= norbornenă) LMS = 0,05 mg/kg
13210 001761-71-3 Bis(4-aminociclohexil)metan LMS = 0,05 mg/kg
13390 000105-08-8 1,4-Bis(hidroximetil)ciclohexan
13480 000080-05-7 2,2-Bis(4-hidroxifenil)propan LMS = 3 mg/kg
13510 001675-54-3 Bis(2,3-epoxipropil)-2,2-bis(4- hidroxifenil)propan-eter (= BADGE) ''LMS (T) = 1 mg/kg (9) Autorizat până la 1 ianuarie 2005
000110-98-5 Dihidroxipropil eter Vezi "Dipropilenglicol"
005124-30-1 Bis(4-izocianatociclohexil)metan Vezi "4,4'-Diizocianat de diciclohexilmetan-"
13530 038103-06-9 Bis(anhidridă ftalică) de 2,2-bis(4- hidroxifenil)propan LMS = 0,05 mg/kg
13600 047465-97-4 3,3-Bis(3-metil-4-hidroxifenil-2- indolinonă) LMS = 1,8 mg/kg
000080-05-7 Bisfenol A Vezi ''2,2-Bis(4-hidroxifenil) propan
001675-54-3 Bis(2,3-epoxipropil)-bisfenol A eter Vezi ''Bis(2,3-epoxipropil)-2,2- bis(4-hidroxifenil)propan- eter
13614 038103-06-9 Bis(anhidridă ftalică) de Bisfenol A Vezi 13530
13630 000106-99-0 Butadienă CM = 1 mg/kg în PF sau LMS = nedetectabilă (LD= 0,02 mg/kg, toleranța analitică inclusă)
13690 000107-88-0 1,3-Butandiol
13780 002425-79-8 Bis(2,3-epoxipropil)-1,4-butandiol eter CM = 1 mg/kg în PF (exprimat ca grupare epoxi, greutate moleculară = 43)
13840 000071-36-3 1-Butanol
13870 000106-98-9 1-Butenă
13900 000107-01-7 2-Butenă
14020 000098-54-4 4-Terț-butilfenol LMS = 0,05 mg/kg
14110 000123-72-8 Butiraldehidă
14140 000107-92-6 Acid butiric
14170 000106-31-0 Anhidridă butirică
14200 000105-60-2 Caprolactamă LMS (T) = 15 mg/kg (5)
14230 002123-24-2 Caprolactamă, sare de sodiu LMS (T) = 15 mg/kg (5) (exprimată ca și Caprolactamă)
14320 000124-07-2 Acid caprilic
14350 000630-08-0 Monoxid de carbon
14380 000075-44-5 Oxiclorură de carbon CM = 1 mg/kg în PF
14411 008001-79-4 Ulei de ricin
14500 009004-34-6 Celuloză
14530 007782-50-5 Clor
000106-89-8 1-Clor-2,3-epoxipropan Vezi "Epiclorhidrină"
14650 000079-38-9 Clortrifluoretilenă CMA = 0,05 mg/6 dm2
14680 000077-92-9 Acid citric
14710 000108-39-4 m-Crezol
14740 000095-48-7 o-Crezol
14770 00106-44-5 p-Crezol
000105-08-8 1,4-Ciclohexandimetanol Vezi "1,4- Bis(hidroximetil)ciclohexan"
14841 000599-64-4 4-Cumilfenol LMS = 0,05 mg/kg
14950 003173-53-3 Izocianat de ciclohexil CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO)
15095 000334-48-5 Acid decanoic
15070 001647-16-1 1,9-Decadienă LMS = 0,05 mg/kg
15100 000112-30-1 1-Decanol
000107-15-3 1,2-Diaminoetan Vezi "Etilendiamină"
000124-09-4 1,6-Diaminohexan Vezi "Hexametilendiamină"
15130 000872-05-9 1-Decenă LMS = 0,05 mg/kg
15250 000110-60-1 1,4-Diaminobutan
15565 000106-46-7 1,4-Diclorbenzen LMS = 12 mg/kg
15700 005124-30-1 4,4'-Diizocianat de diciclohexilmetan CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO)
15760 000111-46-6 Dietilenglicol LMS (T) = 30 mg/kg (3)
15790 000111-40-0 Dietilentriamină LMS = 5 mg/kg
15820 000345-92-6 4,4'-Difluorbenzofenonă LMS = 0,05 mg/kg
15880 000120-80-9 1,2-Dihidroxibenzen LMS = 6 mg/kg
15910 000108-46-3 1,3-Dihidroxibenzen LMS = 2,4 mg/kg
15940 000123-31-9 1,4-Dihidroxibenzen LMS = 0,6 mg/kg
15970 000611-99-4 4,4'-Dihidroxibenzofenonă LMS = 6 mg/kg
16000 000092-88-6 4,4'-Dihidroxidifenil LMS = 6 mg/kg
16150 000108-01-0 Dimetilaminoetanol LMS = 18 mg/kg
16240 000091-97-4 4,4'-Diizocianat de 3,3'-dimetilbifenil CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO)
16360 000576-26-1 2,6-Dimetilfenol LMS = 0,05 mg/kg
16450 000646-06-0 1,3-Dioxolan LMS = 0,05 mg/kg
16480 000126-58-9 Dipentaeritritol
16570 004128-73-8 4,4'-Diizocianat difenil eter CM(T)= mg/kg în PF (exprimat ca NCO)
16600 005873-54-1 2,4'-Diizocianat de difenilmetan CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO)
16630 000101-68-8 4,4'-Diizocianat de difenilmetan CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO)
16660 000110-98-5 Dipropilenglicol
16691 013811-50-2 N,N'-Divinil-2-imidazolidinonă CM = 5 mg/kg în PF
16704 000112-41-4 1-Dodecenă LMS = 0,05 mg/kg
16750 000106-89-8 Epiclorhidrină CM = 1 mg/kg în PF
16780 000064-17-5 Etanol
16950 000074-85-1 Etilenă
16960 000107-15-3 Etilendiamină LMS = 12 mg/kg
16990 000107-21-1 Etilenglicol LMS (T) = 30 mg/kg (3)
17005 000151-56-4 Etilenimină LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)
17020 000075-21-8 Oxid de etilenă CM = 1 mg/kg în PF
17050 000104-76-7 2-Etil-1-hexanol LMS = 30 mg/kg
17160 000097-53-0 Eugenol LMS = ND (LD = = 0,02 mg/kg, inclusiv toleranța analitică)
17170 061788-47-4 Acizi grași din ulei de cocos
17200 068308-53-2 Acizi grași din ulei de soia
17230 061790-12-3 Acizi grași din ulei de tal
17260 000050-00-0 Formaldehidă
17290 000110-17-8 Acid fumaric
17530 000050-99-7 Glucoză
18010 000110-94-1 Acid glutaric
18070 000108-55-4 Anhidridă glutarică
18100 000056-81-5 Glicerină
18220 068564-88-5 Acid N-Heptilaminoundecanoic LMS = 0,05 mg/kg (1)
18250 000115-28-6 Acid hexaclorendometilentetrahidroftalic LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)
18280 000115-27-5 Anhidridă hexaclorendometilentetrahidroftalică LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)
18310 036653-82-4 1-Hexadecanol
18430 000116-15-4 Hexafluorpropilenă LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)
18460 000124-09-4 Hexametilendiamină LMS = 2,4 mg/kg
18640 000822-06-0 Diizocianat de hexametilenă CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO)
18670 000100-97-0 Hexametilentetramină LMS(T) = 15 mg/kg (exprimat ca formaldehidă)
000123-31-9 Hidrochinonă Vezi "1,4-Dihidroxibenzen"
18820 000592-41-6 1-Hexenă LMS = 3 mg/kg
18880 000099-96-7 Acid p-hidroxibenzonic
19000 000115-11-7 Izobutenă
19060 000109-53-5 Izobutil vinil eter CM = 5 mg/kg în PF
19150 000121-91-5 Acid izoftalic LMS = 5 mg/kg
19210 001459-93-4 Izoftalat de dimetil LMS = 0,05 mg/kg
19270 000097-65-4 Acid itaconic
19460 000050-21-5 Acid lactic
19470 000143-07-7 Acid lauric
19480 002146-71-6 Laurat de vinil
19510 011132-73-3 Lignoceluloză
19540 000110-16-7 Acid maleic LMS (T) = 30 mg/kg (4)
19960 000108-31-6 Anhidridă maleică LMS (T) = 30 mg/kg (4) exprimată ca acid maleic
000108-78-1 Melamină Vezi "2,4,6-Triamino-1, 3,5- triazină"
19990 000079-39-0 Metacrilamidă LMS = ND (LD = = 0,02 mg/kg, inclusiv toleranța analitică)
20020 000079-41-4 Acid metacrilic
20050 000096-05-9 Metacrilat de alil LMS = 0,05 mg/kg
20080 002495-37-6 Metacrilat de benzil
20110 000097-88-1 Metacrilat de butil
20140 002998-18-7 Metacrilat de sec-butil
20170 000585-07-9 Metacrilat de terț-butil
20530 002867-47-2 Metacrilat de 2-(dimetilamino)-etil LMS = ND (LD = = 0,02 mg/kg, inclusiv toleranța analitică)
20890 000097-63-2 Metacrilat de etil
21010 000097-86-9 Metacrilat de izobutil
21100 004655-34-9 Metacrilat de izopropil
21130 000080-62-6 Metacrilat de metil
21190 000868-77-9 Monometacrilat de etilenglicol
21280 002177-70-0 Metacrilat de fenil
21340 002210-28-8 Metacrilat de propil
21460 000760-93-0 Anhidridă metacrilică
21490 000126-98-7 Metacrilonitril LMS = nedetectabilă (LD = 0,020 mg/kg, toleranța analitică inclusă)
21550 000067-56-1 Metanol
21730 000563-45-1 3-Metil-1-butenă CMA = 0,006 mg/6 dm2. Pentru utilizare numai în polipropilenă.
21940 000924-42-5 N-Metilolacrilamidă LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)
22150 000691-37-2 4-Metil-1-pentenă LMS = 0,02 mg/kg
22331 025513-64-8 Amestec de 1,6-diamino-2,2,4- trimetilhexan(40% m/m) și 1,6-diamino- 2,2,4-trimetilhexan(60%m/m) CMA = 5 mg/6 dm2
22350 000544-63-8 Acid miristic
22390 000840-65-3 2,6-Naftalindicarboxilat de dimetil LMS = 0,05 mg/kg
22420 003173-72-6 Diizocianat de 1,5-naftalină CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO)
22450 009004-70-0 Nitroceluloză
22480 000143-08-8 1-Nonanol
22550 000498-66-8 Norbornenă Vezi "Biciclo[2,2,1]2-heptenă"
22570 000112-96-9 Izocianat de octadecil CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO)
22600 000111-87-5 1-Octanol
22660 000111-66-0 1-Octenă LMS = 15 mg/kg
22763 000112-80-1 Acid oleic
22780 000057-10-3 Acid palmitic
22840 000115-77-5 Pentaeritritol
22870 000071-41-0 1-Pentanol
22937 001623-05-8 Perfluorpropil perfluorvinil eter LMS = 0,05 mg/kg
22960 000108-95-2 Fenol
23050 000108-45-2 1,3-Fenilendiamină CM = 1 mg/kg în PF
000075-44-5 Fosgen Vezi "Oxiclorură de carbon"
23170 007664-38-2 Acid fosforic
007664-38-2 Acid ftalic Vezi "Acid tereftalic"
23175 000122-52-1 Fosfit de trietil CM = ND (LD = 1 mg/kg în PF)
23200 000088-99-3 Acid o-ftalic
23230 000131-17-9 Ftalat de dialil LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)
23380 000085-44-9 Anhidridă ftalică
23470 000080-56-8 alfa-Pinen
23500 000127-91-3 beta-Pinen
23547 009016-00-6 Polidimetilsiloxan (GM > 6800) În conformitate cu specificațiile prevăzute în Anexa 6
063148-62-9
23590 025322-68-3 Polietilenglicol
23650 025322-69-4 Polipropilenglicol cu greutatea moleculară mai mare de 400
23651 025322-69-4 Polipropilenglicol
23740 000057-55-6 1,2-Propandiol
23770 000504-63-2 1,3-Propandiol LMS = 0,05 mg/kg
23800 000071-23-8 1-Propanol
23830 000067-63-0 2-Propanol
23860 000123-38-6 Propionaldehidă
23890 000079-09-4 Acid propionic
23920 000105-38-4 Propionat de vinil LMS(T) = 6 mg/kg (2) (exprimat ca acetaldehidă)
23950 000123-62-6 Anhidridă propionică
23980 000115-07-1 Propilenă
24010 000075-56-9 Oxid de propilenă CM = 1 mg/kg în PF
000120-80-9 Pirocatehol Vezi "1,2-Dihidroxibenzen"
24057 000089-32-7 Anhidridă piromelitică LMS = 0,05 mg/kg (exprimată ca acid piromelitic)
24070 073138-82-6 Acizi rezinici
000108-46-3 Rezorcinol Vezi "1,3-Dihidroxibenzen"
24100 008050-09-7 Colofoniu
24130 008050-09-7 Gumă de colofoniu Vezi "Colofoniu"
24160 008052-10-6 Rășina de ulei de tal
24190 009014-63-5 Rășina de lemn
24250 009006-04-6 Cauciuc, natural
24270 000069-72-7 Acid salicilic
24280 000111-20-6 Acid sebacic
24430 002561-88-8 Anhidridă sebacică
24475 001313-82-2 Sulfura de sodiu
24490 000050-70-4 Sorbitol
24520 008001-22-7 Ulei de soia
24540 009005-25-8 Amidon alimentar
24550 000057-11-4 Acid stearic
24610 000100-42-5 Stiren
24760 026914-43-2 Acid stirensulfonic LMS = 0,05 mg/kg
24820 000110-15-6 Acid succinic
24850 000108-30-5 Anhidridă succinică
24880 000057-50-1 Zaharoză
24887 006362-79-4 Acid 5-Sulfoizoftalic, sare de monosodiu LMS = 5 mg/kg
24888 003965-55-7 5-Sulfoizoftalat de dimetil, sare monosodică LMS = 0,05 mg/kg
24910 000100-21-0 Acid tereftalic LMS = 7,5 mg/kg
24940 000100-20-9 Diclorură de acid tereftalic LMS(T) = 7,5 mg/kg (exprimată ca acid tereftalic)
24970 000120-61-6 Tereftalat de dimetil
25080 001120-36-1 1-Tetradecenă LMS = 0,05 mg/kg
25090 000112-60-7 Tetraetilenglicol
25120 000116-14-3 Tetrafluoretilenă LMS = 0,05 mg/kg
25150 000109-99-9 Tetrahidrofuran LMS = 0,6 mg/kg
25180 000102-60-3 N,N,N',N'-Tetracis(2- hidroxipropil)etilendiamină
25210 000584-84-9 2,4-Diizocianat de toluen CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO)
25240 000091-08-7 2,6-Diizocianat de toluen GM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO)
25270 026747-90-0 2,4-Diizocianat de toluen, dimer CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO)
25360 026747-90-0 Trialchil(C5-C15)acetat de 2,3-epoxipropil CM = 1 mg/kg în PF (exprimat ca grupare epoxi, greutate moleculară = 43)
25385 000102-70-5 Trialilamină În conformitate cu specificațiile prevăzute în Anexa 6
25420 000108-78-1 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazină LMS = 30 mg/kg
25510 000112-27-6 Trietilenglicol
25600 000077-99-6 1,1,1-Trimetilolpropan LMS = 6 mg/kg
25910 024800-44-0 Tripropilenglicol
25927 027955-94-8 1,1,1-Tris(4-hidroxifenil)etan CM = 0,5 mg /kg în PF. Pentru utilizare numai în policarbonați
25960 000057-13-6 Uree
26050 000075-01-4 Clorură de vinil Vezi articolele 21 și 22
26110 000075-35-4 Clorură de viniliden CM = 5 mg/kg în PF sau LMS = nedetectabilă (LD = 0,05 mg/kg)
26140 000075-38-7 Fluorură de viniliden LMS = 5 mg/kg
26170 003195-78-6 N-Vinil-N-metilacetamidă CM = 2 mg/kg în PF
26155 001072-63-5 1-Vinilimidazol CM = 5 mg/kg în PF
26320 002768-02-7 Viniltrimetoxisilan CM = 5 mg/kg în PF
26360 007732-18-5 Apă În conformitate cu HG privind calitatea apei destinate consumului uman

SECȚIUNEA B LISTA DE MONOMERI ȘI ALTE SUBSTANȚE CHIMICE CARE POT FI UTILIZATE PÂNĂ LA OBȚINEREA DECIZIEI DE INCLUDERE ÎN SECȚIUNEA A

MA/REF. Nr. CAS Nr. Denumire Restricții și /sau specificații
(1) (2) (3) (4)
000542-02-9 Acetoguanamină Vezi "2,4-Diamino-6-metil- 1,3,5-triazină"
10599/90A 061788-89-4 Dimerii acizilor grași nesaturați (C18), distilați
10599/91 061788-89-4 Dimerii acizilor grași nesaturați (C18), nedistilați
10599/92A 068783-41-5 Dimerii acizilor grași nesaturați (C18), hidrogenați, distilați
10599/93 068783-41-5 Dimerii acizilor grași nesaturați (C18), hidrogenați, nedistilați
11500 000103-11-7 Acrilat de 2-etilhexil
11530 000999-61-1 Acrilat de 2-hidroxipropil
12910 001732-10-1 Azelat de dimetil
000528-44-9 Acid 1,2,4-Benzentricarboxilic Vezi "Acid trimelitic"
000091-76-9 Benzoguanamină Vezi "2,4-Diamino- 6-fenil-1,3,5-triazină"
000080-09-1 Bisfenol S Vezi "4,4'-Dihidroxidifenil- sulfonă"
13720 000110-63-4 1,4-Butandiol
13810 000505-65-7 1,4-Butandiol formal
13932 000598-32-3 3-Buten-2-ol
14260 000502-44-3 Caprolactonă
000115-28-6 Acid clorendic Vezi "Acid Hexaclorendometilen-te- trahidroftalic"
14800 003724-65-0 Acid crotonic
15310 000091-76-9 2,4-Diamino-6-fenil-1,3,5-triazină
15370 003236-53-1 1,6-Diamino-2,2,4-trimetilhexan
15400 003236-54-2 1,6-Diamino-2,4,4-trimetilhexan
15610 000080-07-9 4,4'-Diclordifenil sulfonă
15730 000077-73-6 Diciclopentadienă
16090 000080-09-1 4,4'-Dihidroxidifenil sulfonă
16210 006864-37-5 3,3'-Dimetil-4,4'- diaminodiciclohexilmetan
16390 000126-30-7 2,2-Dimetil-1,3-propandiol
16540 000102-09-0 Carbonat de difenil
16690 001321-74-0 Divinilbenzen CM = 1 mg/kg în PF sau LMS = ND (LD = = 0,02 mg/kg, inclusiv toleranța analitică)
16697 000693-23-2 Acid dodecandioic
17110 016219-75-3 5-Etilidenbiciclo[2,2,1]2heptenă
18370 000592-45-0 1,4-Hexadienă
18441 000085-42-7 Anhidridă hexahidroftalică
18700 000629-11-8 1,6-Hexandiol
19180 000099-63-8 Diclorură de acid izoftalic
000078-79-5 Izopren Vezi "2-Metil-1,3-butadienă"
19490 000947-04-6 Laurolactamă
19570 000999-21-3 Maleat de dialil
19600 000105-76-0 Maleat de dibutil
20260 000101-43-9 Metacrilat de ciclohexil
20380 001189-08-8 Dimetacrilat de 1,3-butandiol
20410 00208-81-7 Dimetacrilat de 1,4-butandiol
20440 000097-90-5 Dimetacrilat de etilenglicol
20590 000106-91-2 Metacrilat de 2,3-epoxipropil CM(T) = 5 mg/kg în PF (exprimat ca grupare epoxi, greutate moleculară = 43)
21370 010595-80-9 Metacrilat de 2-sulfoetil
21400 054276-35-6 Metacrilat de sulfopropil
21520 001561-92-8 Meta-alil-sulfonat de sodiu CM = 5 mg/kg în PF
21640 000078-79-5 2-Metil-1,3-butadienă
000505-65-7 1,4-Metilendioxibutan Vezi "1,4-Butandiol formal"
21970 000923-02-4 N-Metilolmetacrilamidă
22210 000098-83-9 alfa-Metilstiren
22360 001141-38-4 Acid 2,6-Naftalendicarboxilic
000126-30-7 Neopentilglicol Vezi "2,2-Dimetil-1,3- propandiol"
000498-66-8 Norbornen Vezi "Biciclo[2,2,1]2-heptenă"
22720 000140-66-9 4-Terț-octilfenol LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg, inclusiv toleranța analitică)
22900 000109-67-1 1-Pentenă
000092-69-3 Acizi ftalici Vezi "Acid izo- sau o-ftalic"
24370 000106-79-6 Sebacat de dimetil
25380 Trialchil(C5-C 15)acetat de vinil (= versatat de vinil)
25390 000101-37-1 Cianurat de trialil
25450 026896-48-0 Triciclodecandimetanol
25540 000528-44-9 Acid trimelitic CM(T) = 5 mg/kg în PF
25550 000552-30-7 Anhidridă trimelitică CM(T) = 5 mg/kg în PF (exprimat ca acid trimelitic)
25810 015625-89-5 Triacrilat de 1,1,1-trimetilolpropan
25840 003290-92-4 Trimetacrilat de 1,1,1- trimetilolpropan
25900 000110-88-3 Trioxan
000102-71-6 Tris(2-hidroxietil)amină Vezi "Trietanolamină"
26230 000088-12-0 Vinilpirolidonă
000622-97-9 p-Viniltoluen Vezi "p-Metilstiren"
000105-67-9 m-Xilenol Vezi "2,4-Dimetilfenol"
000526-75-0 o-Xilenol Vezi "2,3-Dimetilfenol"
000095-87-4 p-Xilenol Vezi "2,5-Dimetilfenol"

ANEXA Nr. 3 la norme Modificări (5)

LISTA
de aditivi care pot fi utilizați la producerea materialelor și obiectelor din material plastic

Introducere generală

1. Prezenta anexă conține lista:

a) substanțelor care sunt încorporate în materialele plastice pentru a se obține caracteristicile tehnice în produsul finit și care rămân în produsul finit;

b) substanțelor utilizate ca mediu adecvat pentru procesul de polimerizare.

Lista nu include substanțele care influențează în mod direct formarea polimerilor.

2. Lista nu include sărurile, inclusiv sărurile duble și sărurile acide, de aluminiu, amoniu, calciu, fier, magneziu, potasiu, sodiu și zinc ale acizilor autorizați, fenoli sau alcooli care sunt, de asemenea, autorizați. Totuși denumiri care conțin "...acid, săruri" apar în listă dacă nu sunt menționați acizii liberi corespondenți. În aceste cazuri înțelesul termenului săruri este săruri de aluminiu, amoniu, calciu, fier, magneziu, potasiu, sodiu și zinc.

3. Lista nu include nici următoarele substanțe, deși acestea pot fi prezente:

a) substanțe care pot fi prezente în produsul finit ca: impurități în substanțele folosite, intermediari de reacție sau produse de descompunere;

b) amestecuri ale substanțelor autorizate.

Materialele și obiectele care conțin substanțele indicate la lit. a) și b) vor fi în conformitate cu cerințele stipulate la art. 2 din norme.

4. Substanțele trebuie să corespundă criteriilor de puritate.

5. Lista conține următoarele informații:

- coloana 1, MA/REF. Nr.: numărul de referință al materialului de ambalare al CEE de pe listă;

- coloana 2, CAS Nr.: Numărul de registru CAS, abrevierea de la Chemical Abstracts Service;

- coloana 3, Denumirea: denumirea chimică;

- coloana 4, Restricții și/sau specificații. Acestea pot include:

a) limita de migrare specifică, abreviată LMS;

b) cantitatea maximă permisă de substanță în materialul sau obiectul final, abreviată CM;

c) cantitatea maximă permisă de substanță în materialul sau obiectul final, exprimată ca mg/6 dm2 din suprafața de contact cu alimentele, abreviată CMA;

d) orice alte restricții menționate expres;

e) orice tip de specificații referitoare la substanță sau la polimer.

6. Dacă o substanță care apare pe listă ca un compus individual va fi, de asemenea, exprimată printr-un termen generic, atunci restricțiile care se aplică acestei substanțe vor fi cele indicate pentru compusul individual.

7. În cazul în care există vreo neconcordanță între numărul CAS și denumirea chimică, denumirea chimică va avea prioritate față de numărul CAS. Dacă există vreo neconcordanță între numărul CAS raportat în EINECS și registrul CAS, se va aplica numărul CAS din registrul CAS.

LISTA DE ADITIVI*)

*) Lista de aditivi este reprodusă în facsimil.

MA/REF. Nr. CAS Nr. Denumirea Restricții și /sau specificații
(1) (2) (3) (4)
30000 000064-19-7 Acid acetic
30045 000123-86-4 Acetat de butil
30080 004180-12-5 Acetat de cupru LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprimat ca cupru)
30140 000141-78-6 Acetat de etil
30280 000108-24-7 Anhidridă acetică
30295 000067-64-1 Acetonă
30370 - Acid acetilacetic, săruri
30400 - Gliceride acetilate
30610 - Acizi C2-C24 alifatici liniari monocarboxilici, provenind din uleiuri și grăsimi naturale și mono-, di- și triesterii lor de glicerină, inclusiv acizii grași ramificați prezenți în cantități naturale
30612 - Acizi C2-C24 alifatici liniari monocarboxilici sintetici și mono-, di- și triesterii lor de glicerină
30960 - Esteri ai acizilor alifatici, monocarboxilici (C6-C22) cu poliglicerol
31328 - Acizi grași obținuți din uleiuri și grăsimi alimentare animale sau vegetale
31530 123968-25-2 Acrilat de 2,4-di-terț-pentil-6-[1-(3,5-di- terț-pentil-2-hidroxifenil)- etil]fenil LMS = 5 mg/kg
31730 000124-04-9 Acid adipic
33120 - Monoalcooli alifatici, saturați, liniari, primari (C4-C24)
33350 009005-32-7 Acid alginic
33801 - Acid n-alchil(C10-C13)benzen-sulfonic LMS = 30 mg/kg
34281 - Acizi alchil (C8-C22) sulfurici liniari primari cu un număr par de atomi de carbon
34475 - Hidroxid fosfit de aluminiu și calciu, hidratat
34480 - Fibre, pilitură și pulbere de aluminiu
34560 021645-51-2 Hidroxid de aluminiu
34690 011097-59-9 Hidroxicarbonat de aluminiu și magneziu
34720 001344-28-1 Oxid de aluminiu
35120 013560-49-1 Diesterul acidului 3-aminocrotonic cu eter tiobis(2-hidroxietilic)
35320 007664-41-7 Amoniac
35440 012124-97-9 Bromură de amoniu
35600 001336-21-6 Hidroxid de amoniu
35840 000506-30-9 Acid arahic
35845 007771-44-0 Acid arahidonic
36000 000050-81-7 Acid ascorbic
36080 000137-66-6 Plamitat de ascorbil
36160 010605-09-1 Stearat de ascorbil
36640 000123-77-3 Azodicarbonamidă Pentru utilizare numai ca agent porofor
36880 008012-89-3 Ceară de albine
36960 003061-75-4 Behenamidă
37040 000112-85-6 Acid behenic
37280 001302-78-9 Bentonită
37360 000100-52-7 Benzaldehidă În conformitate cu nota 10 din Anexa 6
37600 000065-85-0 Acid benzoic
37680 000136-60-7 Benzoat de butil
37840 000093-89-0 Benzoat de etil
38080 000093-58-3 Benzoat de metil
38160 002315-68-6 Benzoat de propil
38320 005242-49-9 4-(2-Benzoxazolil)-4'-(5-metil-2- benzoxazolil)stilben În conformitate cu specificațiile stabilite în Anexa nr. 5
38510 136504-96-6 1,2-Bis(3-aminopropil)etilendiamină, polimer cu N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidi- namină și 2,4,6-triclor-1,3,5-triazină LMS = 5 mg/kg
38515 001533-45-5 4,4'-Bis(2-benzoxazolil)stilbenă LMS = 0,05 mg/kg (1)
38810 080693-00-1 Difosfit de bis(2,6-di-terț-butil-4- metilfenil)pentaeritritol LMS = 5 mg/kg (sumă de fosfit și fosfat)
38879 135861-56-2 Bis(3,4-dimetilbenziliden)sorbitol
38950 079072-96-1 Bis(4-etilbenziliden)sorbitol
39200 006200-40-4 Clorură de bis(2-hidroxietil)-2- hidroxipropil-3-(dodeciloxi)metilamoniu LMS = 1,8 mg/kg
39815 182121-12-6 9,9-Bis(metoximetil)fluorenă CMA = 0,05 mg/6 dm2
39890 087826-41-3 Bis(metilbenziliden)sorbitol
069158-41-4
054686-97-4
081541-12-0
40400 010043-11-5 Nitrură de bor
40570 000106-97-8 Butan
41040 005743-36-2 Butirat de calciu
41280 001305-62-0 Hidroxid de calciu
41520 001305-78-8 Oxid de calciu
41600 012004-14-7 Sulfoaluminat de calciu
037293-22-4
41680 000076-22-2 Camfor În conformitate cu nota 10 din Anexa nr. 6
41760 008006-44-8 Ceară de Candelila
41960 000124-07-2 Acid caprilic
42160 000124-38-9 Dioxid de carbon
42320 007492-68-4 Carbonat de cupru LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprimat ca și cupru)
42500 - Sărurile acidului carbonic
42640 009000-11-7 Carboximetilceluloză
42720 008015-86-9 Ceară de Carnauba
42800 009000-71-9 Cazeină
42960 064147-40-6 Ulei de ricin deshidratat
43200 - Mono- și digliceride ale uleiului de ricin
43280 009004-34-6 Celuloză
43300 009004-36-8 Acetobutirat de celuloză
43360 068442-85-3 Celuloză regenerată
43440 008001-75-0 Cerezină
43515 - Esterii acizilor grași de ulei de cocos cu clorurile de colină CMA = 0,9 mg/6 dm2
44160 000077-92-9 Acid citric
44640 000077-93-0 Citrat de trietil
45195 007787-70-4 Bromură de cupru LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprimat ca și cupru)
45200 001335-23-5 Iodură de cupru LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprimat ca și cupru) și
LMS = 1 mg/kg (exprimat ca iod)
45280 - Fibre de bumbac
45450 068610-51-5 Copolimerul de p-crezol-diciclopentadienă- izobutilenă LMS = 0,05 mg/kg (1)
45560 014464-46-1 Cristobalită
45760 000108-91-8 Ciclohexilamină
45920 009000-16-2 Dammar
45940 000334-48-5 Acid n-decanoic
46070 010016-20-3 alfa-Dextrină
46080 007585-39-9 beta-Dextrină
46375 061790-53-2 Diatomită
46380 068855-54-9 Diatomită calcinată în flux cu var
46480 032647-67-9 Dibenziliden sorbitol
46790 004221-80-1 3,5-Di-terț-butil-4-hidroxibenzoat de 2,4- di-terț-butilfenil
46800 067845-93-6 3,5-Di-terț-butil-4-hidroxibenzoat de hexadecil
46870 003135-18-0 3,5-Di-terț-butil-4-hidroxibenzilfosfonat de dioctadecil
46880 065140-91-2 3,5-Di-terț-butil-4-hidroxibenzilfosfonat de monoetil, sare de calciu LMS = 6 mg/kg
47440 000461-58-5 Dicianodiamidă
47680 000111-46-6 Dietilenglicol LMS(T) = 30 mg/kg (3)
48460 000075-37-6 1,1-Difluoretan
49485 134701-20-5 2,4-Dimetil-6-(1-metilpentadecil)fenol LMS = 1 mg/kg
49540 000067-68-5 Dimetil sulfoxid
51200 000126-58-9 Dipentaeritritol
51700 147315-50-2 2-(4,6-Difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5- (hexiloxi)fenol LMS = 0,05 mg/kg
51760 025265-71-8 Dipropilenglicol
000110-98-5
52640 016389-88-1 Dolomită
52720 000112-84-5 Erucamidă
52730 000112-86-7 Acid erucic
52800 000064-17-5 Etanol
53270 037205-99-5 Etilcarboximetilceluloză
53280 009004-57-3 Etilceluloză
53360 000110-31-6 N,N'-Etilenbisoleamidă
53440 005518-18-3 N,N'-Etilenbispalmitamidă
53520 000110-30-5 N,N'-Etilenbisstearamidă
53600 000060-00-4 Acid etilendiaminotetraacetic
53610 054453-03-1 Etilendiaminătetraacetat de cupru LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprimat ca și cupru)
53650 000107-21-1 Etilenglicol LMS(T) = 30 mg/kg (3)
54005 005136-44-7 Etilen-N-palmitamidă-N'-stearamidă
54260 009004-58-4 Etilhidroxietilceluloză
54270 - Etilhidroximetilceluloză
54280 - Etilhidroxipropilceluloză
54300 118337-09-0 2,2'-Etilidenbis(4,6-di-terț- butilfenil)fluorfosfonit LMS = 6 mg/kg
54450 - Grăsimi și uleiuri de origină alimentară, animală sau vegetală
54480 - Grăsimi și uleiuri, hidrogenate, de origine alimentară, animală sau vegetală
54930 025359-91-5 Copolimerulformaldehidă-1-naftol [= Poli(l-hidroxinaftilmetan)] LMS = 0,05 mg/kg
55040 000064-18-6 Acid formic
55120 000110-17-8 Acid fumaric
55190 029204-02-2 Acid gadoleic
55440 009000-70-8 Gelatină
55520 - Fibre de sticlă
55600 - Microsfere de sticlă
55680 000110-94-1 Acid glutaric
55920 000056-81-5 Glicerină
56020 099880-64-5 Dibehenat de glicerol
56360 - Esteri ai glicerinei cu acidul acetic
56486 - Esteri ai glicerinei cu acizi alifatici saturați liniari cu un număr par de atomi de carbon (C14-C18) și cu acizi alifatici nesaturați liniari cu un număr par de atomi de carbon (C16-C18)
56487 - Esteri ai glicerinei cu acid butiric
56490 - Esteri ai glicerinei cu acid erucic
56495 - Esteri ai glicerinei cu acid 12-hidroxistearic
56500 - Esteri ai glicerinei cu acid lauric
56510 - Esteri ai glicerinei cu acid linoleic
56520 - Esteri ai glicerinei cu acid miristic
56540 - Esteri ai glicerinei cu acid oleic
56550 - Esteri ai glicerinei cu acid palmitic
56565 - Esteri ai glicerinei cu acid nonanoic
56570 - Esteri ai glicerinei cu acid propionic
56580 - Esteri ai glicerinei cu acid ricinoleic
56585 - Esteri ai glicerinei cu acid stearic
56610 030233-64-8 Monobehenat de glicerină
56720 026402-23-3 Monohexanoat de glicerină
56800 030899-62-8 Monolaurat diacetat de glicerină
56880 026402-26-6 Monooctanoat de glicerină
57040 - Monooleat de glicerol, ester cu acid ascorbic
57120 - Monooleat de glicerol, ester cu acid citric
57200 - Monopalmitat de glicerol, ester cu acid ascorbic
57280 - Monopalmitat de glicerol, ester cu acid citric
57600 - Monostearat de glicerol, ester cu acid ascorbic
57680 - Monostearat de glicerol, ester cu acid citric
57800 018641-57-1 Tribehenat de glicerol
57920 000620-67-7 Triheptanoat de glicerol
58300 - Glicină, săruri
58320 007782-42-5 Grafit
58400 009000-30-0 Gumă de guar
58480 009000-01-5 Gumă arabică
58720 000111-14-8 Acid heptanoic
59360 000142-62-1 Acid hexanoic
59760 019569-21-2 Huntit
59990 007647-01-0 Acid clorhidric
60030 012072-90-1 Hidromagnezită
60080 012304-65-3 Hidrotalcit
60160 000120-47-8 4-Hidroxibenzoat de etil
60180 004191-73-5 4-Hidroxibenzoat de izopropil
60200 000099-76-3 4-Hidroxibenzoat de metil
60240 000094-13-3 4-Hidroxibenzoat de propil
60480 003864-99-1 2-(2-Hidroxi-3,5-di-terț-butil-fenil)-5- clorbenzotriazol LMS = 30 mg/kg
60560 009004-62-0 Hidroxietilceluloză
60880 009032-42-2 Hidroxietilmetilceluloză
61120 009005-27-0 Hidroxietilamidon
61390 037353-59-6 Hidroximetilceluloză
61680 009004-64-2 Hidroxipropilceluloză
61800 009049-76-7 Hidroxipropilamidon
61840 000106-14-9 Acid 12-hidroxistearic
62140 006303-21-5 Acid hipofosforos
62240 001332-37-2 Oxid de fier
62450 000078-78-4 Izopentan
62640 008001-39-6 Ceară Japoneză
62720 001332-58-7 Caolin
62800 - Caolin calcinat
62960 000050-21-5 Acid lactic
63040 000138-22-7 Lactat de butil
63280 000143-07-7 Acid lauric
63760 008002-43-5 Lecitină
63840 000123-76-2 Acid levulinic
63920 000557-59-5 Acid lignoceric
64015 000060-33-3 Acid linoleic
64150 028290-79-1 Acid linolenic
64500 - Săruri de lizină
64640 001309-42-8 Hidroxid de magneziu
64720 001309-48-4 Oxid de magneziu
65020 006915-15-7 Acid malic
65040 000141-82-2 Acid malonic
65520 000087-78-5 Manitol
66200 037206-01-2 Metilcarboximetilceluloză
66240 009004-67-5 Metilceluloză
66560 004066-02-8 2,2'Metilenbis(4-metil-6-ciclo-hexilfenol) LMS(T) = 3 mg/kg (6)
66580 000077-62-3 2,2'Metilenbis[4-metil-6-(1-metilciclo- hexil)fenol] LMS(T) = 3 mg/kg (6)
66640 009004-59-5 Metiletilceluloză
66695 - Metilhidroximetilceluloză
66700 009004-65-3 Metilhidroxipropilceluloză
66755 002682-20-4 2-Metil-4-izotiazolin-3-onă LMS = ND (LD = = 0,02 mg/kg, inclusiv toleranța analitică)
67120 012001-26-2 Mică
67170 - Amestec de 5,7-di-terț-butil-3-(3,4- dimetilfenil)-2(3H)-benzofuranonă (80 la 100% m/m) și 5,7-di-terț-butil-3-(2,3-di- metilfenil)-2(3H)-benzofuranonă (0 la 20% m/m) LMS = 5 mg/kg
67180 - Amestec de ftalat de n-decil n-octil (50% m/m), ftalat de di-n-decil (25% m/m) și ftalat de di-n-octil (25% m/m) LMS = 5 mg/kg (1)
67200 001317-33-5 Disulfură de molibden
67840 - Acizi montanici și/sau esterii lor cu etilenglicol și/sau cu 1,3-butandiol și/sau cu glicerină
67850 008002-53-7 Ceară de montan
67891 000544-63-8 Acid miristic
68040 003333-62-8 7-[2H-Nafto-(1,2-D)triazol-2-il]-3-fenil- cumarină
68125 037244-96-5 Nefelin sienit
68145 080410-33-9 2,2',2''-Nitrilo[trietiltris(3,3',5,5'-tetra terț-butil-1,1'-bifenil-2,2'-diil)fosfit] LMS = 5 mg/kg (sumă de fosfit și fosfat)
68960 000301-02-0 Oleamidă
69040 000112-80-1 Acid oleic
69760 000143-28-2 Alcool oleilic
70000 070331-94-1 2,2'-Oxamidobis[etil-3-(3,5-di-terț-butil-4- hidroxifenil)-propionat]
70240 012198-93-5 Ozocherită
70400 000057-10-3 Acid palmitic
71020 000373-49-9 Acid palmitoleic
71440 009000-69-5 Pectină
71600 000115-77-5 Pentaeritritol
71635 025151-96-6 Dioleat de pentaeritritol LMS = 0,05 mg/kg. Nu se utilizează în polimerii care vin în contact cu alimentele și pentru care simulantul D este prevăzut în articolele 22 și 23.
71680 006683-19-8 Pentaeritritol tetracis[3-(3,5-di-terț- butil-4-hidroxifenil)-propionat]
71720 000109-66-0 Pentan
72640 007664-38-2 Acid fosforic
73720 000155-96-8 Fosfat de tricloretil LMS = ND (LD = = 0,02 mg/kg, inclusiv toleranța analitică)
74010 145650-60-8 Fosfit de bis(2,4-di-terț-butil-6- metilfenil)etil LMS = 5 mg/kg (sumă de fosfit și fosfat)
74240 031570-04-4 Fosfat de tris(2,4-di-terț-butilfenil)
74480 000088-99-3 Acid o-ftalic
76320 000085-44-9 Anhidridă ftalică
76721 009016-00-6 Polidimetilsiloxan (GM > 6800) În conformitate cu specificațiile stabilite în Anexa nr. 5
063148-62-9
76865 - Poliesteri de 1,2-propandiol și/sau 1,3- și 1,4-butandiol și/sau polipropilenglicol cu acid adipic. Grupările terminale pot fi esterificate de acidul acetic, acizii grași C10-C18 sau n- octanol și/sau n-decanol LMS = 30 mg/kg
76960 025322-68-3 Polietilenglicol
77600 061788-85-0 Ester de polietilenglicol cu ulei de ricin hidrogenat
77702 - Ester de polietilenglicol cu acizi alifatici monocarboxilici (C6-C22)Și sulfații lor de amoniu și sodiu
77895 068439-49-6 Polietilenglicol (EO = 2-6) monoalchil (C16- C18)eter LMS = 0,05 mg/kg
79040 009005-64-5 Monolaurat de polietileneglicol sorbitan
79120 009005-65-6 Monooleat de polietilenglicol sorbitan
79200 009005-66-7 Monopalmitat de polietilenglicol sorbitan
79280 009005-67-8 Monostearat de polietilenglicol sorbitan
79360 009005-70-3 Trioleat de polietilenglicol sorbitan
79440 009005-71-4 Tristearat de polietilenglicol sorbitan
80240 029894-35-7 Ricinoleat de poliglicerol
80640 - Polioxialchil (C2-C4) dimetilpolisiloxan
80720 008017-16-1 Acizi polifosforici
80800 025322-69-4 Polipropilenglicol
81515 087189-25-1 Poli(glicerolat de zinc)
81520 007758-02-3 Bromură de potasiu
81600 001310-58-3 Hidroxid de potasiu
81760 - Pudre, solzi și fibre de alamă, bronz, cupru, oțel inoxidabil, cositor și aliaje de cupru, cositor și fier LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprimat ca și cupru); LMS = 48 mg/kg (exprimat ca fier)
81840 000057-55-6 1,2-Propandiol
81882 000067-63-0 2-Propanol
82000 000079-09-4 Acid propionic
82080 009005-37-2 Alginat de 1,2-propilenglicol
82240 022788-19-8 Dilaurat de 1,2-propilenglicol
82400 000105-62-4 Dioleat de 1,2-propilenglicol
82560 033587-20-1 Dipalmitat de 1,2-propilenglicol
82720 006182-11-2 Distearat de 1,2-propilenglicol
82800 027194-74-7 Monolaurat de 1,2-propilenglicol
82960 001330-80-9 Monooleat de 1,2-propilenglicol
83120 029013-28-3 Monopalmitat de 1,2-propilenglicol
83300 001323-39-3 Monostearat de 1,2-propilenglicol
83320 - Propilhidroxietilceluloză
83325 - Propilhidroximetilceluloză
83330 - Propilhidroxipropilceluloză
83440 002466-09-3 Acid pirofosforic
83455 013445-56-2 Acid pirofosforos
83460 012269-78-2 Pirofilită
83470 014808-60-7 Cuarț
83610 073138-82-6 Acizi rezinici
83840 008050-09-7 Colofoniu
84000 008050-31-5 Ester de colofoniu cu glicerol
84080 008050-26-8 Ester de colofoniu cu pentaeritritol
84210 065997-06-0 Colofoniu hidrogenat
84240 065997-13-9 Ester de colofoniu hidrogenat cu glicerol
84320 008050-15-5 Ester de colofoniu hidrogenat cu metanol
84400 064365-17-9 Ester de colofoniu hidrogenat cu pentaeritritol
84560 009006-04-6 Cauciuc natural
84640 000069-72-7 Acid salicilic
85360 000109-43-3 Sebacat de dibutil
85600 - Silicați naturali
85610 - Silicați naturali silanatați, cu excepția azbestului
85840 053320-86-8 Silicat de litiu, magneziu, sodiu LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimat ca litiu)
85980 - Sărurile acidului silicic
86000 - Acid silicic sililat
86160 000409-21-2 Carbură de siliciu
86240 007631-86-9 Dioxid de siliciu
86285 - Dioxid de siliciu silanatat
86560 007647-15-6 Bromură de sodiu
86720 001310-73-2 Hidroxid de sodiu
87200 000110-44-1 Acid sorbic
87280 029116-98-1 Dioleat de sorbitan
87520 062568-11-0 Monobehenat de sorbitan
87600 001338-39-2 Monolaurat de sorbitan
87680 001338-43-8 Monooleat de sorbitan
87760 026266-57-9 Monopalmitat de sorbitan
87840 001338-41-6 Monostearat de sorbitan
87920 061752-68-9 Tetrastearat de sorbitan
88080 026266-58-0 Trioleat de sorbitan
88160 054140-20-4 Tripalmitat de sorbitan
88240 026658-19-5 Tristearat de sorbitan
88320 000050-70-4 Sorbitol
88600 026836-47-5 Monostearat de sorbitol
88640 008013-07-8 Ulei din semințe de soia epoxidat În conformitate cu specificațiile stabilite în Anexa 5
88800 009005-25-8 Amidon alimentar
88880 068412-29-3 Amidon hidrolizat
88960 000124-26-5 Stearamidă
89040 000057-11-4 Acid stearic
89200 007617-31-4 Stearat de cupru LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprimat ca și cupru)
89440 - Esterii acidului stearic cu etilenglicol LMS(T) = 30 mg/kg (3)
90720 058446-52-9 Stearoilbenzoilmetan
90800 005793-94-2 Stearoil-2-lactilat de calciu
90960 000110-15-6 Acid succinic
91200 000126-13-6 Acetoizobutirat de zaharoză
91360 000126-14-7 Octaacetat de zaharoză
91840 007704-34-9 Sulf
91920 007664-93-9 Acid sulfuric
92030 010124-44-4 Sulfat de cupru LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprimat ca și cupru)
92080 014807-96-6 Talc
92160 000087-69-4 Acid tartaric
92195 - Taurină, săruri
92205 057569-40-1 Diester al acidului tereftalic cu 2,2'- metilenbis(4-metil-6-terț-butilfenol)
92350 000112-60-7 Tetraetilenglicol
92640 000102-60-3 N,N,N',N'-Tetracis(2- hidroxipropil)etilendiamină
92700 078301-43-6 Polimerul 2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3- epoxipropil)-7-oxa-3,20- diazadispiro[5,1,11,2]-heneicosan-21-onă LMS = 5 mg/kg
92930 120218-34-0 Tiodietanolbis(5-metoxicarbonil-2,6-dimetil- 1,4-dihidropiridin-3-carboxilat) LMS = 6 mg/kg
93440 013463-67-7 Bioxid de titan
93520 000059-02-9 alfa-tocoferol
010191-41-0
93680 009000-65-1 Gumă Tragacanth
94320 000112-27-6 Trietilenglicol
94960 000077-99-6 1,1,1-Trimetilolpropan LMS = 6 mg/kg
95200 001709-70-2 1,3,5-Trimetil-2,4,6-tris(3,5-di-terț-butil- 4-hidroxibenzil)benzen
95725 110638-71-6 Vermiculit, produs de reacție cu citrat de litiu LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) [exprimat ca litiu)
95855 007732-18-5 Apă În conformitate cu HG privind calitatea apei destinate consumului uman
95859 - Tipuri de ceară, rafinate, derivate din petrol sau hidrocarburi sintetice În conformitate cu specificațiile stabilite în Anexa nr. 5
95883 - Uleiuri minerale albe, parafinice, derivate din hidrocarburi provenind din petrol În conformitate cu specificațiile stabilite în Anexa nr. 5
95905 013983-17-0 Wollastonit
95920 - Rumeguș și fibre din lemn, netratat
95935 011138-66-2 Gumă xantan
96190 020427-58-1 Hidroxid de zinc
96240 001314-13-2 Oxid de zinc
96320 001314-98-3 Sulfura de zinc

ANEXA Nr. 4*) la norme Modificări (1)

*) Anexa nr. 4 la norme este reprodusă în facsimil.

PRODUSE
obținute prin fermentație bacteriană

MA/REF. Nr. CAS Nr. Denumire Restricții și /sau specificații
(1) (2) (3) (4)
18888 80181-31-3 Copolimerul acidului 3-hidroxibutanoic cu acidul 3-hidroxipentanoic LMS = 0,05 mg/kg pentru acidul crotonic ca impuritate și în conformitate cu specificațiile stabilite în Anexa 5.

ANEXA Nr. 5*) la norme Modificări (5)

*) Anexa nr. 5 la norme este reprodusă în facsimil.

SPECIFICAȚII

Partea A: Specificații generale
(se vor stabili ulterior)
Partea B: Alte specificații
MA/REF. Nr. Alte specificații
18888 Copolimerul acidului 3-hidroxibutanoic cu acidul 3-hidroxipentanoic
Definiție Acești copolimeri sunt produși prin fermentația controlată de Alcaligenes eutrophus utilizându-se ca surse de carbon amestecuri de glucoză și acid propanoic. Organismul utilizat nu este obținut prin inginerie genetică dar este derivat dintr-o singură varietate sălbatică a organismului Alcaligenes eutrophus varietatea H16 NCIMB 10442. Stocurile de bază ale organismului sunt păstrate în fiole liofilizate. Un stoc de lucru este preparat din stocul de bază și păstrat în azot lichid și utilizat la prepararea substanțelor folosite pentru inoculare în fermentator. Probele de fermentator vor fi zilnic examinate la microscop și pentru orice modificări în morfologia coloniei pe diferite tipuri de geloze la diferite temperaturi. Copolimerii sunt izolați din bacteriile tratate termic prin digestia controlată a altor componente celulare, spălare și uscare. Acești copolimeri sunt în mod normal prezenți sub formă de granule formulate, formate prin fuziune, care conțin aditivi precum agenți de cristalizare, plastifianți, substanțe de umplere, stabilizatori și pigmenți care sunt toți în conformitate cu specificațiile generale și individuale.
- Denumirea chimică Poli(3-D-hidroxibutanoat-co-3-D-hidroxipentanoat)
- CAS Nr. 80181-31-3
- Formula structurală
CH3
|
CH3 O CH2 O
| | | | | |
(-O- CH-CH2- C-)m-( O-CH-CH2- C -)n
unde n/(m + n) este mai mare decât 0 și mai mic sau egal cu 0,25
- Greutatea moleculară cu permeație de gel) Cel puțin 150000 daltoni (măsurată prin cromatografie medie
- Analiza Cel puțin 98% poli(3-D-hidroxibutanoat- co-3-D-hidroxipentanoat) analizat după hidroliză ca un amestec de acid 3-D-hidroxibutanoic și acid 3-D-hidroxipentanoic
Descriere Pudră de culoare alb până la alb murdar după izolare.
Caracteristici
- Teste de identificare:
- Solubilitate Solubil în hidrocarburi clorurate cum ar fi cloroformul sau diclormetanul dar care sunt practic insolubile în etanol, alcani alifatici sau apă.
- Migrare Migrarea acidului crotonic nu trebuie să depășească 0,05 mg/kg de aliment.
- Puritate Înainte de granulare, pudra de copolimer materie primă trebuie să conțină următoarele:
- Azot Cel mult 2500 mg/kg de material plastic
- Zinc Cel mult 100 mg/kg de material plastic
- Cupru Cel mult 5 mg/kg de material plastic
- Plumb Cel mult 2 mg/kg de material plastic
- Arsenic Cel mult 1 mg/kg de material plastic
- Crom Cel mult 1 mg/kg de material plastic
23547 Polidimetilsiloxan (Gm > 6800)
Vâscozitate minimă 100 x 10-6 m2/s (= 100 centistokes) la 25°C
25385 Trialilamină
40 mg/kg hidrogel în raport de 1 kg aliment la un maxim de 1,5 grame de hidrogel. Pentru utilizare numai în hidrogelii care se utilizează pentru contactul indirect cu alimentele.
38320 4-(2-benzoxazolil)-4'-(5-metil-2-benzoxazolil)stilben
Cel mult 0,05% m/m (cantitate de substanță utilizată/cantitate din formulare)
76721 Polidimetilsiloxan (gm > 6800)
Vâscozitate minimă 100 x 10-6 m2/s (= 100 centistokes) la 25°C
88640 Ulei de soia, epoxidat
Oxiran < 8%, indice iod < 6
95859 Tipuri de ceară, rafinate, derivate din petrol sau hidrocarburi sintetice
Produsul trebuie să prezinte următoarele specificații:
a) Conținutul de hidrocarburi minerale cu un număr de atomi de carbon mai mic de 25: cel mult 5% (m/m)
b) Vâscozitate de cel puțin 11 x 10-6 m2/s (= 11 centistokes) la 100°C
c) Greutate moleculară medie de cel puțin 500
95883 Uleiuri minerale albe, parafinice, derivate din hidrocarburi provenind din petrol
Produsul trebuie să prezinte următoarele specificații:
a) Conținutul de hidrocarburi minerale cu un număr de atomi de carbon mai mic de 25: cel mult 5% (m/m)
b) Vâscozitate de cel puțin 8,5 x 10-6 m2/s (= 8,5 centistokes) la 100°C
c) Greutate moleculară medie de cel puțin 480

ANEXA Nr. 6 la norme Modificări (4)

NOTE referitoare la coloana "Restricții și/sau specificații"

1. Atenție: există riscul ca LMS să poată fi depășită în simulanții alimentari cu conținut de grăsime.

2. LMS(T) în acest caz particular are semnificația că restricția nu va fi depășită de suma migrării următoarelor substanțe prevăzute la MA/REF. Nr.: 10060 și 23920.

3. LMS(T) în acest caz particular are semnificația că restricția nu va fi depășită de suma migrării următoarelor substanțe prevăzute la MA/REF. Nr.: 15760, 16990, 47680, 53650, 89440.

4. LMS(T) în acest caz particular are semnificația că restricția nu va fi depășită de suma migrării următoarelor substanțe prevăzute la MA/REF. Nr.: 19540, 19960.

5. LMS(T) în acest caz particular are semnificația că restricția nu va fi depășită de suma migrării următoarelor substanțe prevăzute la MA/REF. Nr.: 14200, 14230.

6. LMS(T) în acest caz particular are semnificația că restricția nu va fi depășită de suma migrării următoarelor substanțe prevăzute la MA/REF. Nr.: 66560 și 66580.

7. LMS(T) în acest caz particular are semnificația că restricția nu va fi depășită de suma migrării următoarelor substanțe prevăzute la MA/REF. Nr.: 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200, 92030.

8. LMS(T) în acest caz particular are semnificația că restricția nu va fi depășită de suma migrării următoarelor substanțe prevăzute la MA/REF. Nr.: 85840 și 95725.

9. LMS(T) în acest caz particular are semnificația că restricția nu va fi depășită de suma nivelurilor migrării pentru următoarele substanțe:

a) Badge = bis(2,3-epoxipropil)-2,2-bis(4-hidroxifenil) propan-eter

b) Badge H2O

c) Badge HCI

d) Badge 2HCI

e) Badge H2O.HCI.

Totuși în simulanții alimentari cu conținut de apă LMS(T) trebuie să includă și Badge 2H2O (c), cu excepția situației în care materialul sau obiectul este etichetat ca fiind destinat utilizării în contact numai cu acele alimente și/sau băuturi pentru care s-a demonstrat că suma nivelurilor de migrare pentru cele 5 substanțe menționate mai sus la lit. a), b), c), d) și e) nu poate depăși 1 mg/kg.

10. Atenție: există riscul ca migrarea de substanță să deterioreze caracteristicile organoleptice ale alimentului în contact și atunci produsul final să nu mai fie în conformitate cu prevederile art. 2 din norme.

ANEXA Nr. 7 la norme Modificări (1)

REGLEMENTĂRI
suplimentare aplicabile la verificarea respectării limitelor de migrare

Reglementări generale

1. La compararea rezultatelor testelor de migrare specificate în anexa nr. 9 la norme greutatea specifică pentru toți simulanții în mod convențional se consideră a fi 1. Miligramele de substanță eliminate pe litru de simulant vor corespunde numeric miligramelor de substanță eliminate pe kilogram de simulant sau aliment.

2. În cazul în care testele de migrare sunt realizate pe probe luate din material sau obiect ori pe probe prelucrate pentru acest scop și cantitățile de alimente sau simulant plasate în contact cu proba diferă de cele pe care le implică condițiile reale în care materialul sau obiectul este folosit, rezultatele obținute trebuie corectate prin aplicarea următoarei formule:

  m x a2
M = |||||| x 1000,
  a1 x q

în care:

M - migrarea în mg/kg;

m - masa în mg a substanței eliminate de către proba care a fost determinată de testul de migrare;

a1 - suprafața specifică în dm2 a probei în contact cu alimentele sau simulantul în timpul testului de migrare;

a2 - suprafața specifică în dm2 a materialului sau obiectului în condițiile reale de utilizare;

q - cantitatea în grame de alimente în contact cu materialul sau obiectul în condițiile reale de utilizare.

3. Determinarea migrării este realizată pe material sau obiect ori, dacă acest lucru nu este posibil din punct de vedere practic, se folosesc fie probe luate din material sau obiect, fie probe reprezentative ale acestui material ori obiect.

Proba trebuie să fie plasată în contact cu alimentul sau simulantul, astfel încât să reprezinte condițiile de contact ale utilizării reale. În acest scop, testul trebuie realizat astfel încât în contact cu alimentul sau simulantul să vină numai acele părți ale probei care vin în contact cu alimentele în condițiile de utilizare reale. Această condiție este deosebit de importantă în cazul materialelor și obiectelor care conțin mai multe straturi, pentru aderență etc.

Testarea migrării la capace, garnituri de etanșare, dopuri sau dispozitive similare de etanșare trebuie realizată pe aceste obiecte prin aplicarea lor la recipienții pentru care sunt destinate astfel încât să corespundă condițiilor de închidere în timpul utilizării normale sau prevăzute.

În toate cazurile va fi permisă demonstrarea încadrării în limitele de migrare prin folosirea unor teste mai severe.

4. În conformitate cu prevederile art. 17 din norme, proba de materiale sau obiecte este plasată în contact cu alimentul sau simulantul corespunzător pentru o perioadă și la o temperatură care sunt stabilite prin referire la condițiile de contact în timpul utilizării reale, în conformitate cu prevederile art. 19, 20 și 21 din norme. La sfârșitul timpului prescris se realizează determinarea analitică a cantității totale de substanță, respectiv migrarea globală și/sau cantitatea specifică a uneia sau mai multor substanțe, respectiv migrarea specifică, eliminată de probă în aliment sau în simulant.

5. În cazul în care un material sau obiect vine în contact cu alimentele în mod repetat, testele migrării se vor realiza de 3 ori pe aceeași probă, în conformitate cu condițiile prevăzute la art. 20 și 21 din norme. Pentru testul sau testele suplimentare se va folosi de fiecare dată altă probă de aliment sau simulant. Conformitatea trebuie verificată pe baza nivelului de migrare stabilit la al treilea test. Dacă există dovezi convingătoare că limita nu este depășită la primul test și că nivelul de migrare nu crește la testul al doilea și al treilea, nu mai este nevoie de teste suplimentare.

Reglementări speciale privind migrarea globală

6. Dacă se folosesc simulanții cu conținut de apă prevăzuți la art. 19, 20 și 21 din norme, determinarea analitică a cantității totale eliminate de probă se poate realiza prin evaporarea simulantului și cântărirea reziduurilor.

Dacă este folosit uleiul de măsline rafinat sau oricare dintre substituenții lui, poate fi folosită procedura prezentată mai jos.

Proba de material sau de obiect se cântărește înainte și după contactul cu simulantul. Simulantul absorbit de probă este extras și determinat din punct de vedere cantitativ. Cantitatea de simulant găsită este scăzută din greutatea probei, măsurată după contactul cu simulantul. Diferența dintre greutățile inițiale și finale corectate reprezintă migrarea globală a probei examinate.

În cazul în care materialul sau obiectul vine în contact cu alimentele în mod repetat și este imposibilă din punct de vedere tehnic realizarea testului descris la paragraful 5, se acceptă modificări la acel test, cu condiția să permită determinarea nivelului de migrare în timpul testului trei. Una dintre aceste posibile modificări este descrisă mai jos.

Testul este realizat pe 3 probe identice de material sau obiect. Una dintre acestea va fi supusă testului corespunzător și va fi determinată migrarea globală (M1). Probele 2 și 3 vor fi supuse acelorași condiții de temperatură, dar perioada de contact va fi de două sau de trei ori mai mare decât cea specificată și va fi determinată migrarea globală pentru fiecare caz (M2 și, respectiv, M3).

Se va considera că materialul sau obiectul este în conformitate dacă M1 sau M2 - M3 nu depășește limita de migrare globală.

7. Un material sau obiect care depășește limita de migrare globală cu o valoare care nu este mai mare decât toleranța analitică menționată mai jos va fi în consecință considerat în conformitate cu prezenta hotărâre.

Au fost stabilite următoarele toleranțe analitice:

a) 20 mg/kg sau 3 mg/dm2 pentru testele de migrare care folosesc ulei de măsline rafinat sau substituenți;

b) 6 mg/kg sau 1 mg/dm2 pentru testele de migrare care folosesc alți simulanți la care se face referire în art. 20 și 21.

8. Testele de migrare care folosesc ulei de măsline rafinat nu vor fi efectuate pentru verificarea încadrării în limitele de migrare globală, în cazurile în care există probe convingătoare că metoda analitică specificată este inadecvată din punct de vedere tehnic.

În oricare dintre aceste cazuri, pentru substanțele scutite de la limitele de migrare specifică sau de la alte restricții prevăzute în lista prezentată în anexa nr. 3 la norme se aplică o limită generică de migrare specifică de 60 mg/kg sau 10 mg/dm2, în funcție de caz. Totuși suma tuturor migrărilor specifice determinate nu va depăși limita de migrare globală.

ANEXA Nr. 8

REGULI
fundamentale pentru testarea migrării globale și specifice

1. "Testele de migrare" pentru determinarea migrării globale și specifice se vor efectua utilizându-se simulanții alimentari stabiliți în cap. I și în "condițiile de testare convenționale ale migrării" specificate la cap. II.

2. "Testele de substituire" care utilizează "medii de testare" pe baza "condițiilor de testare convenționale ale substituirii" stabilite în cap. III se vor efectua în cazul în care testele de migrare cu simulanți alimentari cu conținut de grăsime prevăzute la cap. I nu sunt corespunzătoare din motive tehnice legate de metoda de analiză.

3. "Testele alternative" indicate în cap. IV se pot folosi în locul testelor de migrare cu simulanți alimentari cu conținut de grăsime, atunci când sunt îndeplinite condițiile specificate în cap. IV.

4. În toate cele 3 cazuri se permit următoarele:

a) reducerea numărului de teste de efectuat la cele care, în cazul specific care se examinează, sunt în general considerate pe baza dovezilor științifice a fi cele mai severe;

b) omiterea testelor de migrare sau de substituire ori alternative, în cazul în care există dovezi convingătoare că limitele de migrare nu pot fi depășite în condițiile previzibile de utilizare a materialului sau obiectului.

CAPITOLUL I Simulanții alimentari

1. Introducere

Simulanții alimentari au fost introduși datorită faptului că nu este întotdeauna posibilă utilizarea alimentelor pentru testarea materialelor de contact. Aceștia se clasifică prin convenție, după cum prezintă caracteristicile unuia sau mai multor tipuri de produse alimentare. Tipurile de alimente și simulanții alimentari utilizați sunt indicați în tabelul 1. În practică sunt posibile amestecuri variate de tipuri de alimente, de exemplu alimente cu conținut de grăsime și alimente cu conținut de apă. Acestea sunt descrise în tabelul 2, fiind indicați și simulanții care vor fi selectați pentru efectuarea testelor de migrare.

Tabelul 1 - Tipuri de alimente și simulanți alimentari

Tipul de aliment Clasificarea convențională Simulantul alimentar Abrevierea
Alimente cu conținut de Apă (Alimente cu conținut de apă care au pH > 4,5) alimente pentru care este prevăzut numai testul cu Simulantul A apă distilată sau apă de calitate echivalentă simulantul A
Alimente cu conținut acid (Alimente cu conținut de apă care au pH <= 4,5) alimente pentru care este prevăzut numai testul cu Simulantul B Acid acetic 3% (m/v) simulantul B
Alimente cu conținut de alcool Alimente pentru care este prevăzut numai testul cu Simulantul C Etanol 10% (v/v). Această concentrație va fi adaptată la tăria alcoolică reală a alimentului dacă depășește 10% (v/v) simulantul C
Alimente cu conținut de grăsime Alimente pentru care este prevăzut numai testul cu Simulantul D Ulei de măsline rafinat sau alți simulanți alimentari cu conținut de grăsime simulantul D
Alimente deshidratate Nici unul Nici unul

2. Selectarea simulanților alimentari

2.1. Materiale și obiecte care vin în contact cu toate tipurile de alimente

Testele se vor efectua prin utilizarea simulanților alimentari menționați mai jos, fiind considerate cele mai severe, în condițiile specificate în cap. II, prelevându-se o nouă probă de testare de material sau obiect pentru fiecare simulant:

- acid acetic 3% (m/v) în soluție apoasă;

- etanol 10% (v/v) în soluție apoasă;

- ulei de măsline rafinat ("simulant de referință D").

Totuși acest simulant de referință D poate fi înlocuit cu un amestec de trigliceride sintetice sau cu ulei de floarea-soarelui cu specificații standardizate ca "Alți simulanți alimentari cu conținut de grăsime", denumiți simulanți D. Dacă limitele de migrare sunt depășite când se utilizează acești simulanți D, atunci pentru luarea deciziei de neconformitate va fi obligatorie confirmarea rezultatului prin folosirea uleiului de măsline, dacă este posibil din punct de vedere tehnic. Dacă această confirmare nu este tehnic posibilă și materialul sau obiectul depășește limitele de migrare, se va considera că nu este în conformitate cu art. 13-24 din norme.

2.2. Materiale și obiecte care vin în contact cu tipuri specifice de alimente

Acest caz se referă numai la următoarele situații:

a) materialul sau obiectul este deja în contact cu un aliment cunoscut;

b) materialul sau obiectul este însoțit, conform regulilor din art. 3 din norme, de o indicație specifică care stipulează cu ce tipuri de alimente descrise în tabelul 1 se poate folosi, de exemplu "numai pentru alimente cu conținut de apă";

c) materialul sau obiectul este însoțit, conform regulilor prevăzute la art. 3 din norme, de o indicație specifică care stipulează cu ce aliment/alimente sau grupă/grupe de alimente menționate în prezenta anexă se poate sau nu se poate folosi. Această indicație va fi exprimată astfel: pentru alte forme de comercializare, altele decât cea cu amănuntul, se folosește "numărul de referință" sau "descrierea alimentelor" prezentate în tabelul din prezenta anexă, iar pentru stadiul de comercializare cu amănuntul se folosește o indicație care va face referire numai la câteva alimente sau grupe de alimente, de preferat însoțite de exemple ușor de înțeles.

În aceste situații testele se vor efectua utilizându-se pentru cazul prevăzut la lit. b) simulanții alimentari indicați ca exemplu în tabelul 2 și pentru cazul prevăzut la lit. a) și c) simulantul/simulanții alimentar/alimentari menționat/menționați în prezenta anexă. În situația în care alimentul/alimentele sau grupa/grupele de alimente nu este/sunt inclus/incluse în lista specificată în anexa nr. 9 la norme, se selectează un simulant din tabelul 2 care corespunde cel mai bine cu alimentul/alimentele sau grupa/grupele de alimente care este/sunt supus/supuse examinării.

Dacă materialul sau obiectul vine în contact cu mai mult de un aliment sau grupă/grupe de alimente cu diferiți factori de reducere, pentru fiecare aliment se aplică factorii de reducere corespunzători rezultatului testului. Dacă unul sau mai multe rezultate ale unui astfel de calcul depășesc restricția, atunci materialul nu este potrivit pentru acel aliment sau grupă/grupe de alimente.

Testele se vor efectua în condițiile specificate în cap. II, prelevându-se o nouă probă de testare pentru fiecare simulant.

Tabelul 2 - Simulanții alimentari care vor fi selectați pentru testarea
materialelor de contact cu alimentele în cazuri speciale

Alimentele care vin în contact Simulanții
Numai alimentele cu conținut de apă Simulant A
Numai alimentele cu conținut acid Simulant B
Numai alimentele cu conținut de alcool Simulant C
Numai alimentele cu conținut de grăsime Simulant D
Toate alimentele cu conținut acid și de apă Simulant B
Toate alimentele cu conținut de alcool și apă Simulant C
Toate alimentele cu conținut de alcool și acid Simulanți C și B
Toate alimentele cu conținut de grăsime și apă Simulanți D și A
Toate alimentele cu conținut de grăsime și acid Simulanți D și B
Toate alimentele cu conținut de grăsime, alcool și apă Simulanți D și C
Toate alimentele cu conținut de grăsime, alcool și acid Simulanți D, C și B

CAPITOLUL II Condițiile de testare ale migrării - perioadele de timp și temperaturile

1. Testele de migrare se efectuează prin selectarea din tabelul 3 a perioadelor de timp și a temperaturilor specificate care corespund celor mai rele condiții de contact prevăzute pentru materialul sau obiectul care se examinează, precum și informațiilor de pe etichetă privind temperatura maximă de utilizare. De aceea, dacă materialul sau obiectul din material plastic vine în contact cu alimentele într-o combinație de două sau mai multe perioade de timp și temperatură luate din tabel, atunci testul de migrare se va efectua supunând succesiv proba de testare la cele mai rele condiții aplicabile, previzibile și care corespund probei, utilizându-se aceeași doză de simulant alimentar.

2. Condițiile de contact considerate în general a fi cele mai severe

Pentru aplicarea criteriilor generale, conform cărora trebuie restricționată determinarea migrării la condițiile de testare care sunt recunoscute a fi cele mai severe pe baza dovezilor științifice, în cazul specific care se examinează, sunt prezentate mai jos câteva exemple specifice de condiții de contact pentru testare.

2.1. Materiale și obiecte din material plastic care vin în contact cu alimentele în orice condiții de timp și temperatură

În cazul în care eticheta nu conține instrucțiuni sau informații privind timpul și temperatura corespunzătoare utilizării reale, în funcție de tipul/tipurile de aliment/alimente se vor folosi simulanții A și/sau B și/sau C pentru 4 ore la temperatura de 100°C sau pentru 4 ore la temperatura de reflux și/sau se va folosi simulantul D numai pentru 2 ore la temperatura de 175°C. Aceste condiții de timp și temperatură sunt considerate prin convenție a fi cele mai severe.

2.2. Materiale și obiecte din material plastic care vin în contact cu alimentele la o temperatură egală sau mai mică decât cea a camerei sau pentru o perioadă de timp nespecificată

În situația în care materialele și obiectele prezintă etichete care indică utilizarea la o temperatură egală sau mai mică decât cea a camerei sau când materialele și obiectele sunt destinate prin natura lor pentru utilizare la o temperatură egală sau mai mică decât cea a camerei, testul se va efectua timp de 10 zile la temperatura de 40°C. Aceste condiții de timp și temperatură sunt considerate prin convenție a fi cele mai severe.

3. Substanțe volatile care migrează

În cazul în care se testează migrarea substanțelor volatile, testul/testele cu simulant/simulanți se va/vor efectua astfel încât să se poată determina pierderea de substanțe migratoare volatile care se poate produce în cele mai rele condiții de utilizare previzibile.

4. Cazuri speciale

4.1. Pentru materialele și obiectele destinate utilizării în cuptoarele cu microunde testele de migrare se pot efectua atât cu un cuptor convențional, cât și cu unul cu microunde, dacă se selectează din tabelul 3 condițiile corespunzătoare de timp și temperatură.

4.2. Dacă se descoperă, în condițiile de contact specificate în tabelul 3, că efectuarea testelor provoacă schimbări fizice sau de altă natură ale probei de testare ce nu apar în condițiile previzibile de utilizare a materialului sau obiectului examinat, testele de migrare se vor efectua în cele mai rele condiții de utilizare prevăzute, în care nu au loc aceste schimbări fizice sau de altă natură.

4.3. Prin derogare de la condițiile de testare specificate în tabelul 3 și în paragraful 2, dacă materialul sau obiectul din material plastic poate fi utilizat în condițiile reale, pe perioade mai mici de 15 minute la temperaturi cuprinse între 70°C și 100°C, prin "umplere fierbinte" și acest lucru este precizat prin instrucțiuni sau informații corespunzătoare pe etichetă, atunci se va efectua testul de 2 ore la temperatura de 70°C. Totuși dacă materialul sau obiectul este destinat a fi utilizat și pentru depozitare la temperatura camerei, testul mai sus menționat se va înlocui cu un test de 10 zile la temperatura de 40°C, considerat prin convenție a fi mai sever.

4.4. În situațiile în care condițiile convenționale pentru testarea migrării nu sunt cuprinse corespunzător în tabelul 3 privind condițiile de contact pentru testare, respectiv temperaturi de contact mai mari de 175°C sau timp de contact mai mic de 5 minute, se pot folosi alte condiții de contact care sunt mai potrivite cazului examinat, dacă condițiile selectate reprezintă cele mai rele condiții de contact previzibile pentru materialele și obiectele studiate.

Tabelul 3 - Condițiile convenționale pentru testele de migrare
cu simulanți alimentari

Condițiile de contact pentru cea mai rea utilizare prevăzută Condițiile de testare
Timpul de contact Durata testului
t <= 5 min. Vezi condițiile de la pct. 4.4
5 min. < t <= 0,5 ore 0,5 ore
0,5 ore < t <= 1 oră 1 oră
1 oră < t <= 2 ore 2 ore
2 ore < t <= 4 ore 4 ore
4 ore < t <= 24 ore 24 ore
t > 24 ore 10 zile
Temperatura de contact Temperatura de testare
T <= 5°C 5°C
5°C < T <= 20°C 20°C
20°C < T <= 40°C 40°C
40°C < T <= 70°C 70°C
70°C < T <= 100°C 100°C sau temperatură de reflux
100°C < T <= 121°C 121°C*)
121°C < T <= 130°C 130°C*)
130°C < T <= 150°C 150°C*)
T > 150 °C 175°C*)

*) Această temperatură va fi folosită numai pentru simulantul D. Pentru simulanții A, B sau C testul poate fi înlocuit cu un test la temperatura de 100°C sau la temperatura de reflux pentru un timp de patru ori mai mare decât timpul selectat conform regulilor generale din paragraful 1.

CAPITOLUL III Testul de substituire al grăsimilor pentru migrarea globală și specifică

1. Dacă utilizarea simulanților alimentari cu conținut de grăsime nu este posibilă din motive tehnice legate de metoda de analiză, atunci se folosesc toate mediile de testare prezentate în tabelul 4 în condițiile de testare corespunzătoare simulantului D.

Acest tabel prezintă câteva exemple ale celor mai importante condiții convenționale de testare a migrării și condițiile convenționale corespunzătoare ale testelor de substituire. Pentru alte condiții de testare care nu sunt prezentate în tabelul 4 se iau în considerare aceste exemple, precum și experiența existentă pentru tipul de polimer examinat.

Pentru fiecare test se folosește o nouă probă de testare. Pentru fiecare mediu de testare se aplică aceleași condiții stabilite în cap. I și II pentru simulantul D. Dacă este necesar, se utilizează factorii de reducere stabiliți în prezenta anexă. Pentru a se asigura încadrarea în limita de migrare se selectează cea mai înaltă valoare obținută prin utilizarea tuturor mediilor de testare.

Totuși dacă se descoperă că efectuarea acestor teste provoacă probei de testare schimbări fizice sau de altă natură, care nu apar în cele mai rele condiții previzibile de utilizare a materialului sau obiectului examinat, atunci rezultatele pentru aceste medii de testare vor fi eliminate și se va alege cea mai înaltă valoare dintre cele rămase.

2. Prin derogare de la pct. 1, este posibilă omiterea unuia sau mai multor teste de substituire din tabelul 4, dacă, pe baza dovezilor științifice, aceste teste sunt general recunoscute ca fiind necorespunzătoare pentru proba luată în considerare.

Tabelul 4 - Condițiile convenționale pentru testele de substituire

Condițiile de testare cu simulantul D Condițiile de testare cu izooctan Condițiile de testare cu etanol 95% Condițiile de testare cu MPPO*)
10 zile la 5°C 0,5 zile la 5°C 10 zile la 5°C -
10 zile la 20°C 1 zi la 20°C 10 zile la 20°C -
10 zile la 40°C 2 zile la 20°C 10 zile la 40°C -
2 ore la 70°C 0,5 ore la 40°C 2,0 ore la 60°C -
0,5 ore la 100°C 0,5 ore la 60°C**) 2,5 ore la 60°C 0,5 ore la 100°C
1 oră la 100°C 1,0 ore la 60°C**) 3,0 ore la 60°C**) 1 oră la 100°C
2 ore la 100°C 1,5 ore la 60°C**) 3,5 ore la 60°C**) 2 ore la 100°C
0,5 ore la 121°C 1,5 ore la 60°C**) 3,5 ore la 60°C**) 0,5 ore la 121°C
1 oră la 121°C 2,0 ore la 60°C**) 4,0 ore la 60°C**) 1 oră la 121°C
2 ore la 121°C 2,5 ore la 60°C**) 4,5 ore la 60°C**) 2 ore la 121°C
0,5 ore la 130°C 2,0 ore la 60°C**) 4,0 ore la 60°C**) 0,5 ore la 130°C
1 oră la 130°C 2,5 ore la 60°C**) 4,5 ore la 60°C**) 1 oră la 130°C
2 ore la 150°C 3,0 ore la 60°C**) 5,0 ore la 60°C**) 2 ore la 150°C
2 ore la 175°C 4,0 ore la 60°C**) 6,0 ore la 60°C**) 2 ore la 175°C

*) MPPO = oxid de polifenilenă modificat.

**) Mediile de testare volatile sunt folosite până la o temperatură maximă de 60°C. O precondiție a testelor de substituire este faptul că materialul sau articolul va opune rezistență condițiilor de testare care în caz contrar ar fi utilizate cu simulantul D. Se scufundă o probă de testare în ulei de măsline în condiții corespunzătoare. Dacă proprietățile fizice se schimbă prin topire, deformare, atunci materialul este considerat a fi nepotrivit pentru utilizare la această temperatură. Dacă proprietățile fizice nu se schimbă, atunci se utilizează testele de substituire folosindu-se noi probe.

CAPITOLUL IV Teste alternative ale grăsimilor pentru migrarea globală și specifică

1. Testele alternative

1.1. Teste alternative în medii volatile

Aceste teste folosesc medii volatile, cum ar fi izooctanul sau etanolul 95% ori alți solvenți volatili sau amestecuri de solvenți. Testele trebuie efectuate în condițiile de contact, astfel încât condițiile de la pct. 2 lit. a) să fie îndeplinite.

1.2. "Teste de extracție"

Alte teste care folosesc medii cu o mare putere de extracție în condiții foarte stricte de testare pot fi utilizate, dacă este general recunoscut, pe baza dovezilor științifice, faptul că rezultatele obținute prin folosirea acestor teste, "teste de extracție", sunt egale sau mai mari decât cele obținute la testul cu simulant D.

2. Este permisă folosirea rezultatului testelor alternative specificate în prezentul capitol cu condiția ca să se îndeplinească simultan următoarele condiții:

a) rezultatele obținute la un "test de comparație" sunt egale sau mai mari decât cele obținute la testul cu simulantul D;

b) migrarea la testele alternative nu depășește limitele de migrare după aplicarea factorilor corespunzători de reducere prevăzuți în prezenta anexă.

Dacă una sau nici una dintre condiții nu este îndeplinită, atunci testele de migrare trebuie efectuate.

3. Prin derogare de la condiția menționată la pct. 2 lit. a) este posibilă renunțarea la testul de comparație dacă există alte dovezi convingătoare bazate pe rezultate experimentale științifice care arată că valorile obținute la testul alternativ sunt egale sau mai mari decât cele obținute la testul de migrare.

ANEXA Nr. 9 la norme Modificări (1)

LISTA SIMULANȚILOR

1. În următoarele tabele, care stabilesc o listă incompletă de alimente, simulanții care se vor folosi la testele de migrare cu un aliment particular sau cu o grupă specifică de alimente vor fi identificați cu ajutorul literelor de mai jos:

Simulantul A: apă distilată sau apă de calitate echivalentă;

Simulantul B: acid acetic 3% (m/v) în soluție apoasă;

Simulantul C: etanol 15% (v/v) în soluție apoasă;

Simulantul D: ulei de măsline rafinat1); dacă din motive tehnice legate de metoda de analiză este necesar să se folosească simulanți diferiți, uleiul de măsline trebuie înlocuit cu un amestec de trigliceride sintetice2) sau cu ulei de floarea-soarelui3).

2. Pentru fiecare aliment sau grupă de alimente se va/se vor utiliza numai simulantul/simulanții marcați cu un "X", folosindu-se pentru fiecare simulant o nouă probă din materialele sau obiectele implicate. Dacă nu se indică nici un "X", nu mai este necesară efectuarea testelor de migrare pentru titlul sau subtitlul respectiv.

3. Dacă "X" este urmat de o linie oblică și o cifră, atunci rezultatul testului de migrare va fi împărțit la numărul indicat. În cazul unor anumite tipuri de alimente cu conținut de grăsime, prin convenție se utilizează această cifră, cunoscută sub denumirea "factor de reducere", pentru a se lua în considerare capacitatea mai mare de extracție a simulantului folosit pentru astfel de alimente.

4. Dacă după "X" apare litera "a" în paranteze, se va folosi numai unul dintre cei doi simulanți indicați:

a) dacă valoarea pH-ului alimentului este mai mare de 4,5, atunci se va folosi simulantul A;

b) dacă valoarea pH-ului alimentului este 4,5 sau mai mică, atunci se va folosi simulantul B.

5. În cazul în care un aliment este înregistrat atât sub un titlu specific, cât și sub unul general, se va folosi numai simulantul/simulanții indicat/indicați sub titlul specific.

___________
1) Caracteristicile uleiului de măsline rafinat:
Indicele de iod (Wijs) = 80 la 88
Indicele de refracție la 25°C = 1,4665 la 1,4679
Aciditatea (exprimată ca acid oleic %) = 0,5% maximum
Indicele de peroxid (exprimat ca miliechivalenți de = 10 maximum
oxigen per kg de ulei)
2) Compoziția amestecului de trigliceride sintetice:
Distribuția acidului gras
Numărul de C-atomi în
reziduul acidului gras 6 8 10 12 14 16 18 alții
Suprafața GLC [%] -1 6 la 9 8 la 11 45 la 52 12 la 15 8 la 10 8 la 12 <=1
Puritate
Conținutul de monogliceride (enzimatic) <= 0,2%
Conținutul de digliceride (enzimatic) <= 2,0%
Substanță nesaponificabilă <= 0,2%
Valoarea de iod (Wijs) <= 0,1%
Valoarea de acid <= 0,1%
Conținutul de apă (K. Fischer) <= 0,1%
Punctul de topire 28±2°C
Spectrul tipic de absorbție (grosimea stratului: d = 1 cm; referință: apa = 35°C)
Lungimea de undă (nm) 290 310 330 350 370 390 430 470 510
Factor de transmisie (%) -2 -15 -37 -64 -80 -88 -95 -97 -98
Cel puțin un factor de transmisie al luminii de 10% la 310 nm (celulă de 1 cm,
referință: apa 35°C)
3) Caracteristicile uleiului de floarea-soarelui:
Indicele de iod (Wijs) = 120 la 145
Indicele de refracție la 20°C = 1,474 la 1,476
Numărul de saponificare = 188 la 193
Densitatea relativă la 20°C = 0,918 la 0,925
Substanță nesaponificabilă = 0,5% la 1,5%.

TABEL

Numărul de ordine Descrierea alimentului Simulanții care se vor folosi
A B C D
01 Băuturi
01.01 Băuturi ne-alcoolice sau alcoolice de concentrație alcoolică mai mică de 5% vol.:
Apă, cidru, sucuri de fructe sau legume ca atare sau concentrate, must, nectar de fructe, limonadă și apă minerală, siropuri, biter, infuzii, cafea, ceai, ciocolată lichidă, bere și altele X(a) X(a)
01.02 Băuturi alcoolice de tărie alcoolică egală sau mai mare de 5% vol.:
Băuturile menționate sub titlul 01.01 dar cu tărie alcoolică egală sau mai mare de 5% vol.:
Vinuri, băuturi spirtoase și lichioruri X(*) X(**)
01.03 Diverse: alcool etilic denaturat X(*) X(**)
02 Cereale, produse cerealiere, produse de patiserie, biscuiți, prăjituri și alte produse de brutărie
02.01 Amidon
02.02 Cereale, neprelucrate, expandate, fulgi, inclusiv popcorn, fulgi de porumb și produse similare
02.03 Făină de cereale de moară și pentru panificație
02.04 Macaroane, spaghete și alte produse similare
02.05 Produse de patiserie, biscuiți, prăjituri și alte produse de brutărie, uscate:
A. Cu substanțe cu conținut de grăsime pe suprafață X/5
B. Altele
02.06 Produse de patiserie, prăjituri și alte produse de brutărie, proaspete:
A. Cu substanțe cu conținut de grăsime pe suprafață X/5
B. Altele X
03 Ciocolată, zahăr și produsele aferente Produse de cofetărie
03.01 Ciocolată, produse învelite în ciocolată, substituenți și produse învelite în substituenți X/5
03.02 Produse de cofetărie:
A. Sub formă solidă:
I. cu substanțe cu conținut de grăsime pe suprafață altele X/5
II.
B. Sub formă de pastă:
I. cu substanțe cu conținut de grăsime pe suprafață umedă X/3
II. X
**) Acest test se efectuează în cazul lichidelor sau băuturilor alcoolice cu o tărie alcoolică ce depășește 15% vol. cu ajutorul unei soluții apoase de etanol sau de o tărie similară.
*) Acest test se va efectua numai în cazurile în care valoarea pH-ul este 4,5 sau mai mică.
03.03 Zahăr și produse din zahăr:
A. În formă solidă
B. Miere și alte produse similare X
C. Melasă și siropuri din zahăr X
04 Fructe, legume și produsele incluse
04.01 Fructe întregi, proaspete sau păstrate la rece
04.02 Fructe prelucrate:
A. Fructe uscate sau deshidratate, întregi sau sub formă de pudră
B. Fructe sub formă de bucăți, piure sau pastă X(a) X(a)
C. Fructe conservate, gemuri sau produse similare - fructe întregi sau bucăți sau sub formă de făină sau pudră, conservate într-un mediu lichid:
I. în mediu apos X(a) X(a)
II. în mediu de ulei X(a) X(a) X
III. în mediu de alcool (> = 5% vol.) X(*) X
04.03 Fructe în coajă lemnoasă, arahide, castane, migdale, alune, nuci, conuri de pin și alte produse similare:
A. Decorticate, uscate
B. Decorticate și prăjite, coapte X/5(**)
C. Sub formă de pastă sau cremă X X/3(**)
04.04 Legume întregi, proaspete sau răcite
04.05 Vegetale preparate:
A. Legume uscate sau deshidratate întregi sau sub formă de făină sau pudră
B. Legume, tăiate, sub formă de piure X(a) X(a)
C. Legume conservate:
I. în mediu apos X(a) X(a)
II. în mediu de ulei X(a) X(a) X
III. în mediu de alcool (> = 5% vol.) X(*) X
05 Grăsimi și uleiuri
05.01 Grăsimi și uleiuri animale și vegetale, naturale sau tratate, inclusiv unt de cacao, untură de porc topită, ulei resolidificat X
05.02 Margarină, unt și alte grăsimi și uleiuri obținute din emulsii de apă în ulei X/2
06 Produse de origine animală și ouă
06.01 Pește:
A. Proaspăt, păstrat la rece, sărat, afumat X X/3(**)
B. Sub formă de pastă X X/3(**)
06.02 Crustacee și moluște, inclusiv stridii, midii, melci, care nu sunt protejate natural de cochilii X
06.03 Carnea speciilor zoologice, inclusiv păsări și vânat:
A. Proaspătă, păstrată la rece, sărată, afumată X X/4
B. Sub formă de pastă, creme X X/4
*) Acest test se va efectua numai dacă valoarea pH-ului este 4,5 sau mai mică.
**) Testul cu simulantul D poate fi eliminat dacă se demonstrează cu ajutorul unui test adecvat că nu există "contact gras" cu materialul plastic.
06.04 Produse din carne prelucrată, șuncă, salam, costiță și alte produse similare X X/4
06.05 Carne și pește conservate și semi-conservate:
A. în mediu apos X(a) X(a)
B. în mediu de ulei X(a) X(a) X
06.06 Ouă fără coajă:
A. Praf sau uscate
B. Altele X
06.07 Gălbenușuri de ouă:
A. Lichid X
B. Praf sau congelat
06.08 Albușul de ou uscat
07 Produse lactate
07.01 Lapte:
A. Integral X
B. Concentrat x
C. Degresat sau parțial degresat x
D. Praf
07.02 Lapte fermentat cum ar fi iaurtul, zară și produse similare în combinație cu fructe și produse din fructe X
07.03 Smântână și smântână fermentată X(a) X(a)
07.04 Brânzeturi:
A. Cu coajă
B. Brânzeturi procesate X(a) X(a)
C. Toate celelalte X(a) X(a) X/3(*)
07.05 Cheaguri:
A. Sub formă lichidă sau vâscoasă X(a) X(a)
B. Pudră sau uscate
08 Produse diverse
08.01 Oțet X
08.02 Alimente prăjite sau coapte:
A. Cartofi prăjiți, clătite și alte produse similare X/5
B. De origine animală X/4
08.03 Preparate pentru supe, bulion, sub formă lichidă, solidă sau praf (extrase, concentrații); preparate omogene compuși ai alimentelor, feluri de mâncare preparate:
A. Praf sau uscate:
I. cu substanțe cu conținut de grăsime pe suprafață altele X/5
II.
B. Lichid sau pastă:
I. cu substanțe cu conținut de grăsime pe suprafață altele X(a) X(a) X/3
II. X(a) X(a)
*) Testul cu simulantul D poate fi eliminat dacă se demonstrează cu ajutorul unui test adecvat că nu există "contact gras" cu materialul plastic.
08.04 Drojdii și agenți de creștere:
A. Sub formă de pastă X(a) X(a)
B. Uscați
08.05 Sare
08.06 Sosuri:
A. Fără substanțe cu conținut de grăsime pe suprafață X(a) X(a)
B. Maioneză, sosuri derivate din maioneză, creme de salată și alte emulsii de ulei în apă X(a) X(a) X/3
C. Sos cu conținut de ulei și apă care formează două straturi distincte X(a) X(a) X
08.07 Muștar, cu excepția muștarului pudră de la secțiunea 08.17 X(a) X(a) X/3(*)
08.08 Sandvișuri, pâine prăjită și produsele similare care conțin orice fel de alimente:
A. Cu substanțe cu conținut de grăsime pe suprafață X/5
B. Altele
08.09 Înghețată X
08.10 Alimente deshidratate:
A. Cu substanțe cu conținut de grăsime pe suprafață X/5
B. Altele
08. 11 Alimente refrigerate și congelate
08.12 Extracte concentrate cu tărie alcoolică egală sau mai mare de 5% vol. X(**) X
08.13 Cacao:
A. Cacao praf X/5(*)
B. Cacao pastă X/3(*)
08.14 Cafea, prăjită sau neprăjită, decofeinizată sau solubilă, substituenții cafelei, granulată sau praf
08.15 Extrase lichide de cafea X
08.16 Ierburi aromatice și alte ierburi:
Mușețel, nalbă, mentă, ceai, floare de lămâi și altele
08.17 Mirodenii și condimente în stare naturală: scorțișoară, cuișoare, muștar pudră, piper, vanilie, șofran și altele
*) Testul cu simulantul D poate fi eliminat dacă se demonstrează cu ajutorul unui test adecvat că nu există "contact gras" cu materialul plastic.
**) Acest test se va efectua numai dacă valoarea pH-ului este 4,5 sau mai mică

ANEXA Nr. 10 la norme

DETERMINAREA
nivelului monomerului clorură de vinil în materiale și obiecte

1. Scopul și domeniul de aplicare

Metoda determină nivelul monomerului clorură de vinil în materiale și obiecte.

2. Principiul

Nivelul monomerului clorură de vinil (CV) în materiale și obiecte se determină prin cromatografie în fază gazoasă, utilizându-se metoda "headspace" după ce proba a fost dizolvată sau trecută în suspensie în N,N-dimetilacetamidă.

3. Reactivii

3.1. Clorură de vinil (CV), de o puritate mai mare de 99,5% (v/v).

3.2. N,N-dimetilacetamidă (DMA), fără impurități, care are același timp de retenție ca și CV sau etalonul intern (3.3), în condițiile de testare.

3.3. Eter dietilic sau cis-2-butenă în DMA (3.2) ca soluție etalon internă. În condițiile de testare aceste etaloane interne nu trebuie să conțină impurități cu același timp de retenție ca și CV.

4. Aparatura

N.B. :

Se precizează un instrument sau un aparat numai dacă este special sau există specificații speciale pentru folosirea acestuia. Se presupune că sunt disponibile aparatele uzuale de laborator.

4.1. Cromatograf în fază gazoasă cu dispozitiv automat de prelevare a probei din "headspace" sau cu facilități de injectare manuală a probei

4.2. Detector de ionizare în flacără sau alte detectoare menționate la pct. 7

4.3. Coloană cromatografică în fază gazoasă

Coloana trebuie să permită separarea picurilor de aer, de CV sau de etalon intern, dacă este utilizat.

În plus, sistemul combinat 4.2 și 4.3 trebuie să permită ca semnalul obținut cu ajutorul unei soluții ce conține 0,02 mg CV/litru DMA sau 0,02 CV/kg DMA să fie egal cu un zgomot de cel puțin 5 ori mai mare decât zgomotul de fond.

4.4. Eprubete sau flacoane cu probă închise etanș cu silicon sau cu membrane de cauciuc butilic (sintetic). În cazul în care se folosesc tehnici manuale de luare a probelor, prelevarea unei probe din "headspace" cu o seringă poate provoca formarea unui vid parțial în interiorul eprubetei sau flaconului. Astfel, pentru luarea manuală de probe în cazul în care eprubetele nu sunt puse sub presiune înainte de prelevarea probei, se recomandă utilizarea unor eprubete largi.

4.5. Microseringi

4.6. Seringi etanșe la gaz pentru prelevarea manuală de probe din "headspace"

4.7. Balanță analitică cu precizie de 0,1 mg

5. Mod de lucru

Atenție: CV este o substanță periculoasă care se transformă în gaz la temperatura ambiantă, de aceea prepararea soluțiilor trebuie efectuată într-o hotă bine ventilată.

N.B. :

- se iau toate măsurile de precauție necesare pentru a împiedica orice pierdere de CV sau DMA;

- când se utilizează tehnicile manuale de prelevare a probelor, trebuie folosit un etalon intern (3.3);

- când se folosește un etalon intern, trebuie să se utilizeze aceeași soluție pe parcursul întregii proceduri.

5.1. Prepararea soluției etalon concentrate de CV la aproximativ 2.000 mg/kg

Se cântărește un vas din sticlă adecvat cu o precizie de 0,1 mg și se pune în el o cantitate (50 ml) de DMA (3.2). Se recântărește. Se adaugă la DMA o cantitate (0,1 g) de CV (3.1) sub formă lichidă sau gazoasă, injectându-se încet peste DMA. CV se poate adăuga și prin barbotare în DMA, cu condiția să se folosească un dispozitiv care previne pierderea de DMA. Se recântărește cu o precizie de 0,1 mg. Se așteaptă două ore pentru a se ajunge la un echilibru. Se păstrează soluția etalon într-un refrigerator.

5.2. Prepararea soluției etalon diluate de CV

Se ia o cantitate cântărită din soluția etalon concentrată de CV (5.1) și se diluează cu DMA (3.2) sau cu soluție etalon internă (3.3), până la un volum sau o greutate cunoscută. Concentrația soluției etalon diluate astfel obținută se exprimă în mg/l sau, respectiv, în mg/kg.

5.3. Trasarea curbei de etalonare

N.B. :

- curba trebuie să cuprindă cel puțin 7 perechi de puncte;

- repetabilitatea răspunsurilor4) trebuie să fie mai mică de 0,02 mg CV/l sau kg de DMA;

- curba trebuie să fie calculată pornindu-se de la aceste puncte prin tehnica celor mai mici pătrate, adică linia de regresie trebuie calculată cu ajutorul ecuației următoare:

4) Vezi Recomandarea ISO DIS 5725: 1977.

         y = a1x + a0

      ____   ! ____  ¬  ! ____  ¬
      \     § \   §  § \    §
     n /___ xy - § /___ x § ș § /___ xy §
           ¡    ±  ¡     ±
unde a1 = ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
          ____   ! ____  ¬
          \     § \   §2
         n /___ x2 - § /___ x §
               ¡    ±

     ! ____  ¬  ! ____  ¬  ! ____  ¬ ! ____  ¬
     § \   §  § \    §  § \   § § \    §
     § /___ y § ș § /___ x2 § - § /___ x § § /___ xy §
și    ¡    ±  ¡     ±  ¡    ± ¡     ±
   a0 = |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            ____   ! ____  ¬
            \     § \   §2
           n /___ x2 - § /___ x §
                 ¡    ±

în care:

y - înălțimea sau suprafața picurilor la fiecare determinare;

x - concentrația corespunzătoare pe linia de regresie;

n - numărul de determinări efectuate (n >= 14).

- curba trebuie să fie liniară, adică devierea/devierile etalon a/ale diferențelor dintre răspunsurile măsurate (y(i)) și valorile corespunzătoare ale răspunsurilor calculate pe linia de regresie (z(i)), împărțită la valoarea medie (y) a tuturor răspunsurilor măsurate, nu va depăși 0,07:

Aceasta se va calcula astfel:

                     s
                    ||||| <= 0,07
                     _
                     y

               ___________________
              / n
              / ____
        \     /  \
Unde:   s =  \    /  /___ [y(i) - z(i)]2
         \   /   i=1
          \  /   |||||||||||||||||||
          \ /      n - 1

          n
          ____
      _  1 \
      y = ||| /___ y(i)
        n  i=1

în care:

y(i) - fiecare răspuns individual măsurat;

z(i) - valoarea corespunzătoare a răspunsului (y(i)) pe linia de regresie calculată;

n >= 14.

Se pregătesc două serii de câte cel puțin 7 eprubete (4.4). În fiecare eprubetă se adaugă volume de soluție etalon diluată de CV (5.2) și DMA (3.2) sau soluție etalon internă în DMA, astfel încât concentrația finală de CV a soluțiilor duplicat să fie aproximativ egală cu 0; 0,050; 0,075; 0,100; 0,125; 0,150; 0,200 etc. mg/l sau mg/kg de DMA și toate eprubetele să conțină aceeași cantitate de DMA care se va utiliza conform pct. 5.5. Eprubetele se închid etanș și se procedează conform pct. 5.6. Se alcătuiește un grafic în care valorile de pe ordonată arată suprafețele (înălțimile) picurilor de CV corespunzătoare soluțiilor duplicat sau proporția acestor suprafețe (ori înălțimi) cu suprafețele (sau înălțimile) picurilor etalonului intern relevant și valorile de pe abscisă arată concentrațiile de CV în soluțiile duplicat.

5.4. Validarea preparării soluțiilor etalon obținute la pct. 5.1 și 5.2

Se repetă procedura descrisă la pct. 5.1 și 5.2 pentru a se obține o a doua soluție etalon diluată cu o concentrație egală cu 0,1 mg CV/I sau 0,1 mg/kg de DMA sau soluție etalon internă. Media celor două determinări cromatografice în fază gazoasă ale acestei soluții nu trebuie să difere cu mai mult de 5% față de punctul corespondent de pe curba etalon. Dacă diferența este mai mare de 5%, se resping toate soluțiile obținute la pct. 5.1, 5.2, 5.3 și 5.4 și se repetă de la început procedura.

5.5. Pregătirea probelor de material sau obiect

Se pregătesc două eprubete (4.4). Pentru fiecare eprubetă se cântăresc nu mai puțin de 200 mg, cu o precizie de 0,1 mg, din proba obținută dintr-un singur material sau obiect investigat care a fost tăiat în bucățele mici. Se încearcă să se asigure o cantitate egală pentru fiecare eprubetă. Se astupă imediat eprubeta. În fiecare eprubetă se adaugă pentru fiecare gram de probă 10 ml sau 10 g de DMA (3.2) ori 10 ml sau 10 g de soluție etalon internă (3.3). Eprubetele se închid etanș și se procedează conform pct. 5.6.

5.6. Determinările cromatografice în fază gazoasă

5.6.1. Se agită eprubetele, evitându-se contactul dintre conținutul lichid și membrană (4.4), pentru a se obține o soluție sau o suspensie cât mai omogenă a probelor de material sau obiect (5.5).

5.6.2. Pentru a se asigura atingerea echilibrului toate eprubetele închise etanș (5.3, 5.4 și 5.5) se pun într-o baie de apă timp de două ore, la temperatura de 60°C ± 1°C. Dacă este necesar, se agită din nou.

5.6.3. Se prelevează o probă din "headspace" în eprubetă. Dacă se folosesc tehnici manuale de luare a probelor trebuie să se aibă grijă să se obțină o probă reproductibilă (vezi pct. 4.4), în special seringa trebuie să fie anterior încălzită până la temperatura probei. Se măsoară suprafața (sau înălțimea) picurilor aferente CV și etalonului intern, dacă este utilizat.

5.6.4. De îndată ce picurile de DMA apar pe cromatogramă, se elimină din coloană (4.3) excesul de DMA, utilizându-se o metodă adecvată.

6. Calcularea rezultatelor

6.1. Se determină prin interpolare pe curbă concentrația necunoscută a fiecăreia dintre cele două soluții de probă, luându-se în considerare soluția etalon internă, dacă este utilizată. Se calculează cantitatea de CV în fiecare dintre cele două probe de material sau obiect analizat, prin aplicarea formulei următoare:

  C x V
X = ||||| 1.000,
   M

în care:

X - concentrația de CV din proba de material sau obiect, exprimată în mg/kg;

C - concentrația de CV din eprubeta care conține proba de material sau obiect (vezi pct. 5.5), exprimată în mg/l sau mg/kg;

V - volumul sau masa de DMA din eprubeta care conține proba de material sau obiect (vezi pct. 5.5), exprimată în litri sau kg;

M - masa probei de material sau obiect, exprimată în grame.

6.2. Concentrația de CV din materialul și obiectul investigate, exprimată în mg/kg, va fi media dintre cele două concentrații de CV (mg/kg) determinate la pct. 6.1, cu condiția respectării criteriului de repetabilitate de la pct. 8.

7. Confirmarea concentrației de CV

În cazurile în care conținutul de CV în materiale și obiecte, calculat conform pct. 6.2, depășește valoarea maximă admisibilă, rezultatele obținute prin analiza ambelor probe (5.6 și 6.1) trebuie confirmată prin una dintre următoarele 3 metode:

a) prin utilizarea a cel puțin unei alte coloane (4.3) care să prezinte o fază staționară cu o polaritate diferită. Această procedură trebuie să continue până când se obține o cromatogramă pe care picurile de CV și/sau de etalon intern nu se suprapun cu constituenții probei de material sau obiect;

b) prin utilizarea altor detectori, de exemplu, detector de conductivitate microelectrolitic5);

5) Vezi Jurnalul Științei Cromatografice, vol. 12, martie 1974, p. 152.

c) prin utilizarea spectrometriei de masă. În acest caz, dacă ionii moleculari cu mase apropiate (m/e) de 62 și 64 sunt găsiți în raport de 3:1, atunci se poate considera că este cel mai probabil confirmată prezența CV. În cazul în care există vreo îndoială trebuie verificat spectrul total de masă.

8. Repetabilitatea

Diferența dintre rezultatele celor două determinări (6.1) simultan efectuate sau efectuate într-o succesiune rapidă pe aceeași probă, de către același analist, în aceleași condiții, nu trebuie să depășească 0,2 mg CV/kg de material sau obiect.

ANEXA Nr. 11 la norme

CRITERIILE
aplicabile metodei de determinare a concentrației de clorură de vinil în materiale și obiecte și de determinare a clorurii de vinil eliberate de materiale și obiecte

1. Concentrația de clorură de vinil în materiale și obiecte și cantitatea de clorură de vinil eliberată de materiale și obiecte în alimente se determină prin cromatografie în fază gazoasă, utilizându-se metoda "headspace".

2. Pentru a se determina clorura de vinil eliberată de materiale și obiecte în alimente, limita de detecție va fi de 0,01 mg/kg.

3. Clorura de vinil eliberată în alimente de materiale și obiecte se determină în principal în acestea. În cazul în care detectarea în anumite alimente se dovedește a fi imposibilă din motive tehnice, atunci pentru aceste cazuri speciale determinarea se poate face cu ajutorul simulanților.

ANEXA Nr. 12 la norme

DETERMINAREA
clorurii de vinil eliberate de materiale și obiecte în alimente

1. Scopul și domeniul de aplicare

Metoda determină concentrația clorurii de vinil în alimente.

2. Principiul

Concentrația clorurii de vinil (CV) în alimente se determină prin cromatografie în fază gazoasă, utilizându-se metoda "headspace".

3. Reactivii

3.1. Clorură de vinil (CV) de o puritate mai mare de 99,5% (v/v).

3.2. N,N-dimetilacetamidă (DMA) fără impurități, care are același timp de retenție ca și CV sau etalonul intern (3.3) în condițiile de testare.

3.3. Eter dietilic sau cis-2-butenă în DMA (3.2) ca soluție etalon internă. În condiții de testare aceste etaloane interne nu trebuie să conțină impurități cu același timp de retenție ca și CV.

4. Aparatura

N.B.

Se precizează un instrument sau un aparat numai dacă este special sau există specificații speciale pentru folosirea acestuia. Se presupune că sunt disponibile aparatele uzuale de laborator.

4.1. Cromatograf în fază gazoasă cu dispozitiv automat de prelevare a probei din "headspace" sau cu facilități de injectare manuală a probei

4.2. Detector de ionizare în flacără sau alte detectoare menționate la pct. 7

4.3. Coloană cromatografică în fază gazoasă

Coloana trebuie să permită separarea picurilor de aer, de CV sau ale etalonului intern, dacă este utilizat.

În plus, sistemul combinat 4.2 și 4.3 trebuie să permită ca semnalul obținut cu o soluție ce conține 0,005 mg CV/l DMA sau 0,005 CV/kg DMA să fie egal cu un zgomot de cel puțin 5 ori mai mare decât zgomotul de fond.

4.4. Eprubete sau flacoane cu probă, închise etanș cu silicon sau cu membrane de cauciuc butilic (sintetic)

În cazul în care se folosesc tehnici manuale de luare a probelor, prelevarea unei probe din "headspace" cu o seringă poate provoca formarea unui vid parțial în interiorul eprubetei sau flaconului. Astfel, pentru luarea manuală de probe, în cazul în care eprubetele nu sunt puse sub presiune înainte de prelevarea probei, se recomandă utilizarea unor eprubete largi.

4.5. Microseringi

4.6. Seringi etanșe la gaz pentru prelevarea manuală de probe din "headspace"

4.7. Balanță analitică cu precizie de 0,1 mg.

5. Mod de lucru

Atenție: CV este o substanță periculoasă care se transformă în gaz la temperatura ambiantă; de aceea prepararea soluțiilor trebuie efectuată într-o hotă bine ventilată.

N.B. :

- se iau toate măsurile de precauție necesare pentru a împiedica orice pierdere de CV sau DMA;

- când se utilizează tehnicile manuale de prelevare a probelor, trebuie folosit un etalon intern (3.3);

- când se folosește un etalon intern trebuie să se utilizeze aceeași soluție în decursul întregii proceduri.

5.1. Prepararea soluției etalon de CV (soluția A)

5.1.1. Soluția etalon concentrată de CV la aproximativ 2.000 mg/kg

Se cântărește un vas din sticlă adecvat cu o precizie de 0,1 mg și se pune în el o cantitate (50 ml) de DMA (3.2). Se recântărește. Se adaugă la DMA o cantitate (0,1 g) de CV (3.1) sub formă lichidă sau gazoasă, injectându-se încet peste DMA. CV se poate adăuga și prin barbotare în DMA, cu condiția să se folosească un dispozitiv de prevenire a pierderii de DMA. Se recântărește cu o precizie de 0,1 mg. Se așteaptă două ore pentru a se ajunge la echilibru. Dacă se utilizează un etalon intern, atunci acesta se adaugă astfel încât concentrația sa în soluția etalon concentrată de CV să fie aceeași cu cea a soluției etalon interne preparate la pct. 3.3. Soluția etalon se păstrează într-un refrigerator.

5.1.2. Prepararea soluției etalon diluate de CV

Se ia o cantitate cântărită din soluția etalon concentrată de CV (5.1.1) și se diluează cu DMA (3.2) sau cu soluție etalon internă (3.3), până se obține un volum sau o greutate cunoscută. Concentrația soluției etalon diluate, astfel obținută (soluția A), se exprimă în mg/l, sau, respectiv, în mg/kg.

5.1.3. Trasarea curbei de răspuns cu soluție A

N.B. :

- curba trebuie să cuprindă cel puțin 7 perechi de puncte;

- repetabilitatea răspunsurilor6) trebuie să fie mai mică de 0,02 mg CV/l sau kg de DMA;

6) Vezi Recomandarea ISO DIS 5725: 1977.

- curba trebuie să fie calculată pornindu-se de la aceste puncte prin tehnica celor mai mici pătrate, adică linia de regresie trebuie să fie calculată cu ajutorul ecuației următoare:

         y = a1x + a0

      ____   ! ____  ¬  ! ____  ¬
      \     § \   §  § \    §
     n /___ xy - § /___ x § ș § /___ xy §
           ¡    ±  ¡     ±
unde a1 = ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
          ____   ! ____  ¬
          \     § \   §2
         n /___ x2 - § /___ x §
               ¡    ±

     ! ____  ¬  ! ____  ¬  ! ____  ¬ ! ____  ¬
     § \   §  § \    §  § \   § § \    §
     § /___ y § ș § /___ x2 § - § /___ x § § /___ xy §
și    ¡    ±  ¡     ±  ¡    ± ¡     ±
   a0 = |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            ____   ! ____  ¬
            \     § \   §2
           n /___ x2 - § /___ x §
                 ¡    ±

  în care:
  y - înălțimea sau suprafața picurilor la fiecare determinare;
  x - concentrația corespunzătoare pe linia de regresie;
  n - numărul de determinări efectuate (n >= 14).
  Curba trebuie să fie liniară, adică devierea/devierile etalon a/ale
diferențelor dintre răspunsurile măsurate (y(i)) și valorile corespunzătoare ale
răspunsurilor calculate pe linia de regresie (z(i)), împărțită la valoarea medie
 _
(y) a tuturor răspunsurilor măsurate, nu va depăși 0,07.

  Aceasta se va calcula astfel:
                     s
                    ||||| <= 0,07
                     _
                     y

               ___________________
              / n
              / ____
        \     /  \
Unde:   s =  \    /  /___ [y(i) - z(i)]2
         \   /   i=1
          \  /   |||||||||||||||||||
          \ /      n - 1

          n
          ____
      _  1 \
      y = ||| /___ y(i)
        n  i=1

în care:

y(i) - fiecare răspuns individual măsurat;

z(i) - valoarea corespunzătoare a răspunsului (y(i)) pe linia de regresie calculată;

n >= 14.

Se prepară două serii de câte cel puțin 7 eprubete (4.4). În fiecare eprubetă se adaugă volume de soluție etalon diluată de CV (5.1.2) și DMA (3.2) sau soluție etalon internă în DMA (3.3), astfel încât concentrația finală de CV a soluțiilor duplicat să fie aproximativ egală cu 0; 0,005; 0,010; 0,020; 0,030; 0,040; 0,050 etc. mg/l sau mg/kg de DMA și toate eprubetele să conțină același volum de soluție. Cantitatea de soluție etalon diluată de CV (5.1.2) trebuie să fie astfel încât proporția dintre volumul total (μl) de soluție de CV adăugată și cantitatea (g sau ml) de DMA sau soluția etalon internă (3.3) să nu depășească valoarea 5. Se închid etanș eprubetele și se procedează conform pct. 5.4.2, 5.4.3 și 5.4.5. Se alcătuiește un grafic în care valorile de pe ordonată arată suprafețele/înălțimile picurilor de CV corespunzătoare soluțiilor duplicat sau proporția acestor suprafețe/înălțimi cu suprafețele/înălțimile picurilor etalonului intern relevant, iar valorile de pe abscisă arată concentrațiile de CV în soluțiile duplicat.

5.2. Validarea preparării soluțiilor etalon obținute la pct. 5.1

5.2.1. Prepararea unei a doua soluții etalon de CV (soluție B)

Se repetă procedura descrisă la pct. 5.1.1 și 5.1.2 pentru a se obține o a doua soluție etalon diluată, în acest caz, cu o concentrație aproximativ egală cu 0,02 mg CV/l sau 0,02 mg CV/kg de DMA sau soluție etalon internă. Se adaugă această soluție la cele două eprubete (4.4). Se etanșează eprubetele și se procedează conform pct. 5.4.2, 5.4.3 și 5.4.5.

5.2.2. Validarea soluției A

Dacă media celor două determinări cromatografice în fază gazoasă, aferente soluției B (5.2.1), nu diferă cu mai mult de 5% față de punctul corespondent al curbei de răspuns obținute la pct. 5.1.3, soluția A este validată.

5.3. Trasarea curbei "adiționale"

N.B. :

- curba trebuie să cuprindă cel puțin 7 perechi de puncte;

- curba trebuie să fie calculată pornind de la aceste puncte prin tehnica celor mai mici pătrate (5.1.3, al treilea alineat);

- curba trebuie să fie liniară, adică devierea/devierile etalon a/ale diferențelor dintre răspunsurile măsurate (y(i)) și valorile corespunzătoare ale răspunsurilor calculate pe linia de regresie (z(i)), împărțită la valoarea medie (-) a tuturor răspunsurilor măsurate, să nu depășească 0,07 (5.1.3 alin. 4).

5.3.1. Pregătirea probei

Proba din alimentul ce urmează să fie analizat trebuie să fie reprezentativă pentru alimentul prezentat spre analiză. De aceea, înainte de prelevarea probei, alimentul trebuie să fie amestecat sau tăiat în bucățele mici și amestecat.

5.3.2. Modul de lucru

Se pregătesc două serii de câte cel puțin 7 eprubete (4.4). În fiecare eprubetă se adaugă o cantitate nu mai mică de 5g din proba obținută pentru alimentul investigat (5.3.1). Se asigură adăugarea unei cantități egale pentru fiecare eprubetă. Se închide etanș imediat eprubeta. Se adaugă în fiecare eprubetă pentru fiecare gram de probă 1 ml, preferabil de apă distilată sau apă demineralizată de o puritate cel puțin echivalentă sau, dacă este necesar, un solvent corespunzător. (Notă: pentru alimentele omogene nu este necesar a se adăuga apă distilată sau demineralizată). În fiecare eprubetă se adaugă volume de soluție etalon diluată de CV (5.1.2), care conține etalonul intern (3.3) dacă se consideră necesar, astfel încât concentrația de CV adăugată în eprubete să fie egală cu 0; 0,005; 0,010; 0,020; 0,030; 0,040 și 0,050 etc. mg/kg de alimente. Se asigură că volumul total de DMA sau de DMA cu conținut de etalon intern (3.3) este același în fiecare eprubetă. Cantitatea de soluție etalon diluată de CV (5.1.2) și de surplus de DMA, dacă este folosită, trebuie să fie astfel încât proporția dintre volumul total (μl) al acestor soluții și cantitatea (g) de aliment existent în eprubetă să fie cât mai mică posibil, dar să nu depășească valoarea 5 și să fie aceeași în toate eprubetele. Se închid etanș eprubetele și se procedează conform pct. 5.4.

5.4. Determinările cromatografice în fază gazoasă

5.4.1. Se agită eprubetele evitându-se contactul dintre conținutul lichid și membrană (4.4) pentru a se obține o soluție sau o suspensie cât mai omogenă a probelor de aliment.

5.4.2. Pentru a se asigură atingerea echilibrului toate eprubetele închise etanș (5.2 și 5.3) se pun într-o baie de apă timp de două ore la o temperatură de 60°C ± 1°C. Dacă este necesar, se agită din nou.

5.4.3. Se prelevează o probă din "headspace" în eprubetă. Dacă se folosesc tehnici manuale de prelevare a probelor trebuie să se aibă grijă să se obțină o probă reproductibilă (4.4), în special seringa trebuie să fie anterior încălzită până la temperatura probei. Se măsoară suprafața (sau înălțimea) picurilor aferente CV și etalonului intern, dacă este utilizat.

5.4.4. Se alcătuiește un grafic în care valorile de pe ordonată arată suprafețele/sau înălțimile picurilor de CV sau raportul acestor suprafețe (sau înălțimi) cu suprafețele/ înălțimile picurilor etalonului intern și valorile de pe abscisă arată cantitățile de CV adăugate (mg), aferente cantităților de probă de aliment cântărite pentru fiecare eprubetă (kg). Se determină punctele de intersecție cu abscisa graficului. Valoarea astfel obținută reprezintă concentrația de CV în proba de aliment investigat.

5.4.5. De îndată ce picurile de DMA apar pe cromatogramă, se elimină din coloană (4.3) excesul de DMA, utilizându-se o metodă adecvată.

6. Rezultatele

CV eliberată de materiale și obiecte în alimentele investigate, exprimată în mg/kg, se va defini ca media celor două determinări (5.4), cu condiția respectării criteriului de repetabilitate de la pct. 8.

7. Confirmarea prezenței CV

În cazurile în care CV eliberată de materiale și obiecte în alimente, calculată conform pct. 6, depășește criteriul prevăzut în anexa nr. 10 la norme, valorile obținute la fiecare dintre cele două determinări (5.4) trebuie confirmate prin una dintre următoarele 3 metode:

a) prin utilizarea a cel puțin unei alte coloane (4.3) care să prezinte o fază staționară cu o polaritate diferită. Această procedură trebuie să continue până când se obține o cromatogramă pe care picurile de CV și/sau de etalon intern nu se suprapun cu constituenții probei de aliment;

b) prin utilizarea altor detectori, de exemplu, detector de conductivitate microelectrolitic7);

7) Vezi Jurnalul Științei Cromatografice, vol. 12, martie 1974, p. 152.

c) prin utilizarea spectrometriei de masă. În acest caz, dacă ionii moleculari cu mase apropiate (m/e) de 62 și 64 sunt găsiți în raport de 3:1, atunci se poate considera că este cel mai probabil confirmată prezența CV. În caz că există vreo îndoială trebuie verificat spectrul total de masă.

8. Repetabilitatea

Diferența dintre rezultatele celor două determinări (6.1) simultan efectuate sau efectuate într-o succesiune rapidă pe aceeași probă, de către același analist, în aceleași condiții, nu trebuie să depășească 0,003 mg CV/kg de aliment.

ANEXA Nr. 13 la norme

REGULI
fundamentale de determinare a migrării de plumb și cadmiu

1. Lichid de testare ("simulant")

Acid acetic 4% (v/v) în soluție apoasă proaspăt preparată.

2. Condiții de testare

2.1. Testul se efectuează la o temperatură de 22 ± 2°C pe o durată de 24 ± 0,5 ore.

2.2. Pentru determinarea migrării de plumb se acoperă proba cu un mijloc adecvat de protecție și se expune condițiilor de iluminare normale dintr-un laborator.

Pentru determinarea migrării de cadmiu sau de plumb și cadmiu se acoperă proba pentru a se asigura păstrarea suprafeței ce urmează să fie testată în întuneric total.

3. Umplerea

3.1. Probe care pot fi umplute

Se umple obiectul cu soluție de acid acetic 4% (v/v) până la un nivel ce nu depășește 1 mm de la punctul de deversare; distanța se măsoară de la marginea superioară a probei.

Probele cu margine orizontală sau ușor înclinată sunt umplute astfel încât distanța dintre suprafața lichidului și punctul de deversare să nu depășească 6 mm măsurați de-a lungul marginii înclinate.

3.2. Probe care nu pot fi umplute, respectiv plate

În primul rând se acoperă suprafața probei care nu vine în contact cu alimentele cu un strat protector adecvat, care să reziste la acțiunea unei soluții de acid acetic 4% (v/v). Apoi proba se scufundă într-un recipient care conține un volum cunoscut de soluție de acid acetic, astfel încât suprafața care vine în contact cu alimentele să fie complet acoperită de lichidul de testare.

4. Determinarea suprafeței specifice

Suprafața specifică a obiectelor din categoria 1, definite la art. 30 lit. a) din norme, este egală cu suprafața specifică a meniscului format de suprafața de lichid liberă, obținută prin respectarea cerințelor de umplere stabilite la pct. 3.

ANEXA Nr. 14 la norme Modificări (1)

METODE DE ANALIZĂ
pentru determinarea migrării de plumb și cadmiu

1. Obiectul și domeniul de aplicație

Metoda permite determinarea migrării specifice de plumb și/sau cadmiu.

2. Principiul

Determinarea migrării specifice de plumb și/sau cadmiu se realizează prin spectrofotometrie de absorbție atomică.

3. Reactivii

Toți reactivii trebuie să fie de calitate analitică, doar dacă nu este altfel specificat.

Dacă se face referire la apă, aceasta reprezintă întotdeauna apă distilată sau apă de o calitate echivalentă.

3.1. Acid acetic 4% (v/v) în soluție apoasă

Se adaugă 40 ml de acid acetic glacial în apă și se completează la 1.000 ml.

3.2. Soluții-stoc

Se prepară soluții-stoc care conțin 1.000 mg plumb/l și, respectiv, cel puțin 500 mg cadmiu/l în soluție de acid acetic 4% (3.1).

4. Instrumente

4.1. Spectrofotometru de absorbție atomică

Limita de detecție a instrumentului pentru plumb și cadmiu trebuie să fie egală sau mai mică decât următoarele:

a) 0,1 mg plumb/l;

b) 0,01 mg cadmiu/l.

Limita de detecție reprezintă concentrația de element în acid acetic 4% (3.1), care emite un semnal de două ori mai mare decât zgomotul de fond al instrumentului.

5. Metoda

5.1. Pregătirea probei

Proba trebuie să fie curată și să nu prezinte urme de grăsime sau de orice altă substanță care poate afecta testul.

Se spală proba într-o soluție care conține detergent lichid de uz casnic, la o temperatură de aproximativ 40°C. Se clătește proba în apă de la robinet și apoi în apă distilată sau în apă de calitate echivalentă. Proba se scurge și se usucă în vederea evitării petelor. După curățare nu se manipulează suprafața care urmează să fie testată.

5.2. Determinarea cantității de plumb și/sau cadmiu

Proba astfel pregătită se testează conform condițiilor stabilite în anexa nr. 13 la norme.

Înainte de prelevarea soluției de testare pentru determinarea plumbului și/sau cadmiului se omogenizează conținutul probei printr-o metodă adecvată care previne orice pierdere a soluției sau orice abraziune a suprafeței testate.

Se efectuează o probă blanc cu reactivul utilizat pentru fiecare serie de determinări.

Se efectuează, în condiții adecvate, determinările de plumb și/sau cadmiu prin spectrofotometrie de absorbție atomică.

ANEXA Nr. 15*) Modificări (1)

*) Anexa nr. 15 este reprodusă în facsimil.

LISTA
de substanțe autorizate pentru fabricarea foliei de celuloză regenerată

N.B.

Procentajele din prezenta anexă, prima și a doua parte, sunt exprimate în masă/masă (m/m) și sunt calculate în relație cu cantitatea de folie de celuloză regenerată deshidratată și fără strat de protecție.

Denumirile tehnice uzuale sunt menționate în parantezele pătrate.

Substanțele utilizate vor fi de o calitate tehnică bună în ceea ce privește criteriile de puritate.

PRIMA PARTE
FOLIE DE CELULOZĂ REGENERATĂ FĂRĂ STRAT PROTECTOR

Denumiri Restricții
A. Celuloză regenerată Nu mai puțin de 72% (m/m)
B. Aditivi
1. Agenți de înmuiere Nu mai mult de 27% (m/m) în total
- Eter bis(2-hidroxietilic) [= dietilenglicol] Numai pentru folii care vor fi acoperite de un strat protector și apoi folosite pentru alimente care nu sunt umede, adică nu au un conținut de apă care este liber la suprafață din punct de vede fizic. Cantitatea totală de eter bis(2-hidroxietilic) și etandiol prezentă în alimentele care au fost în contact cu folie de acest tip nu trebuie să depășească 30 mg/kg de aliment.
- Etandiol [= monoetilenglicol]
- 1,3-butandiol
- Glicerină
- 1,2-propandiol [= 1,2 propilenglicol]
- Oxid de polietilenă [= polietilenglicol] Greutate moleculară medie între 250 și
- Oxid de 1,2-polipropilenă [= 1,2 1.200
polipropilenglicol] Greutate moleculară medie nu mai mare de 400 și conținut liber de 1,3-propandiol nu mai mare de 1% (m/m) în substanță
- Sorbitol
- Tetraetilenglicol
- Trietilenglicol
- Uree
2. Alți aditivi Nu mai mult de 1% (m/m) în total
Prima clasă Cantitatea de substanță sau a grupei de substanțe de la fiecare alineat nu trebuie să depășească 2 mg/dm2 de folie fără strat protector
- Acid acetic și sărurile sale de NH4, Ca, Mg, K și Na
- Acid ascorbic și sărurile sale de NH4, Ca, Mg, K și Na
- Acid benzoic și benzoat de sodiu
- Acid formic și sărurile sale de NH4, Ca, Mg, K și Na
- Acizi grași liniari, saturați sau nesaturați, cu un număr par de carbon de la 8 la 20 inclusiv și acizii behenic și ricinoleic și sărurile de NH4, Ca, Mg, K, Na, Al, Zn ale acestora
- Acid citric, D și L-lactic, maleic, L-tartaric și sărurile lor de Na și K
- Acid sorbic și sărurile sale de NH4 Ca, Mg, K și Na
- Amidele acizilor grași liniari, saturați sau nesaturați, cu un număr par de atomi de carbon de la 8 la 20 inclusiv și amidele acizilor behenic și ricinoleic
- Tipuri de amidon și făină naturale, comestibile
- Tipuri de amidon și făină modificate prin tratament chimic
- Amiloză
- Carbonați și cloruri de calciu și magneziu
- Esteri ai glicerinei cu acizi grași liniari, saturați sau nesaturați, cu un număr par de atomi de carbon de la 8 la 20 inclusiv și/sau cu acid adipic, citric, 12-hidroxistearic (oxistearin), ricinoleic
- Esteri ai polioxietilenei (8 la 14 grupări de oxietilenă) cu acizi grași liniari, saturați sau nesaturați, cu un număr par de atomi de carbon de la 8 la 20 inclusiv
- Esteri ai sorbitolului cu acizi grași liniari, saturați sau nesaturați, cu un număr par de atomi de carbon de la 8 la 20 inclusiv
- Mono- și/sau diesteri ai acidului stearic cu etandiol și/sau eter bis(2-hidroxietilic) și/sau trietilen glicol
- Oxizii și hidroxizii aluminiului, calciului, magneziului și siliciului, silicații și silicații hidratați de aluminiu, calciu, magneziu și potasiu
- Oxidul de polietilenă [= polietilenglicol]
- Propionat de sodiu
Greutate moleculară medie între 1.200 și 4.000
Clasa a doua Cantitatea totală de substanțe nu trebuie să depășească 1 mg/dm2 de folie fără strat protector și cantitatea de substanță sau a grupei de substanță de la fiecare alineat nu trebuie să depășească 0,2 mg/dm2 (sau o limită mai mică dacă este specificată) de folie fără strat de protecție
- Sulfonat de sodiu alchil (C8 la C18) benzen
- Sulfonat de sodiu izopropil naftalină
- Sulfat de sodiu alchil (C8 la C18)
- Sulfonat de sodiu alchil (C8 la C18)
- Dioctilsulfosuccinat de sodiu
- Distearat de monoacetat de dihidroxietil dietilen triamină Nu mai mult de 0,05 mg/dm2 de folie fără strat protector
- Sulfați de laurii amoniu, magneziu și potasiu
- N,N'-distearoil diaminoetan, N,N'-dipalmitoil diaminoetan, N,N'-dioleoil diaminoetan
- 2-heptadecil-4,4-bis(metilen-stearat)oxazolină
- Etilsulfat de polietilenă-aminostearamidă Nu mai mult de 0,1 mg/dm2 de folie fără strat protector
Clasa a treia - Agent de fixare Cantitatea totală de substanțe nu poate depăși 1 mg/dm2 de folie fără strat protector
- Produsul de condensare al melaminformaldehidei nemodificate sau care poate să fie modificată cu unul sau mai mulți dintre produșii următori: Conținut de formaldehidă liberă nu mai mare de 0,5 mg/dm2 de folie fără strat protector
butanol, dietilentriamină, etanol, trietilentetramină, tetraetilenpentamină, tri - (2-hidroxietil) amină, Conținut de melamină liberă nu mai mare de 0,3 mg/dm2 de folie fără strat protector
3,3'-diaminodipropilamină,
4,4'-diaminodibutilamină
- Produsul de condensare al melaminformaldehidei ureice modificată cu tris-(2h-idroxietil)amină Conținut de formaldehidă liberă nu mai mare de 0,5 mg/dm2 de folie fără strat protector
Conținut de melamină liberă nu mai mare de 0,3 mg/dm2 de folie fără strat protector
- Polialchilenamine reticulate cationice: În conformitate cu directivele Comunității Europene și în absența lor, cu legislația națională, până la adoptarea directivelor Comunitare
a) poliamidă-epiclorhidrină, rășină bazată pe diaminopropilmetilamină și epiclorhidrină
b) poliamidă-epiclorhidrină, rășină bazată pe epiclorhidrină, acid adipic, caprolactamă, dietilentriamină și/sau etilendiamină
c) poliamidă-epiclorhidrină, rășină bazată pe aci adipic, dietilentriamină și epiclorhidrină sau un amestec de epiclorhidrină și amoniac
d) poliamidă-poliamină-epiclorhidrină, rășină bazată pe epiclorhidrină, adipat de dimetil și dietilentriamină
e) poliamidă-poliamină-epiclorhidrină, rășină bazată pe epiclorhidrină, adipamidă și diaminopropilmetilamină
- Polietilenamine și polietilenimine Nu mai mult de 0,75 mg/dm2 de folie fără strat protector
Produsul de condensare uree-formaldehidă nemodificat sau care poate fi modificat cu unul sau mai mulți dintre produșii următori: acid aminometilsulfonic, acid sulfanilic, butanol, diaminobutan, diaminoetilamină, diaminodipropilamină, diaminopropan, dietilentriamină, etanol, guanidină, metanol, tetraetilenpentamină, trietilentetramină, sulfit de sodiu Conținut de formaldehidă liberă nu mai mare de 0,5 mg/dm2 de folie fără strat protector
Clasa a patra Cantitatea totală de substanțe nu trebuie să depășească 0,01 mg/dm2 de folie fără strat protector
- Produși rezultați în urma reacției aminelor uleiurilor comestibile cu oxidul de polietilenă
- Sulfat de laurii monoetanolamină

PARTEA A DOUA
FOLIE DE CELULOZĂ REGENERATĂ CU STRAT PROTECTOR

Denumiri Restricții
A. Celuloză regenerată Vezi prima parte
B. Aditivi Vezi prima parte
C. Stratul protector Nu mai mult de 50 mg de strat protector/dm2 de folie pe partea care vine în contact cu alimentele
1. Polimeri Cantitatea totală de substanțe nu trebuie să depășească 50 mg/dm2 de strat protector pe partea care vine în contact cu alimentele
- Etil, hidroxietil, hidroxipropil și eterii metilici ai celulozei
- Nitroceluloză Nu mai mult de 20 mg/dm2 de strat protector pe partea care vine în contact cu alimentele; conținutul de azot între 10,8% (m/m) și 12,2% (m/m) în nitroceluloză
- Polimeri, copolimeri și amestecurile lor obținute din următoarele substanțe: Acetali de vinil derivați din aldehide saturate (C1 la C6) În conformitate cu directivele Comunității Europene și, în absența acestora, cu legislația națională până la adoptarea directivelor Comunitare
Acetat de vinil
Eteri alchili (C1 la C4) vinilici
Acizii acrilic, crotonic, itaconic, maleic, metacrilic și esterii acestora
Butadienă
Stiren
Metilstiren
Clorură de viniliden
Acrilonitril
Metacrilonitril
Etilenă, propilenă, 1- și 2-butilenă
Clorură de vinil Conform articolelor 22 și 23, Capitolul II ale prezentelor normelor
2. Rășini Cantitatea totală de substanțe nu poate depăși 12,5 mg/dm2 de strat protector pe partea care vine în contact cu alimentele și numai pentru producerea foliilor de celuloză regenerată cu strat protector bazat pe nitroceluloză sau copolimerul clorură de vinil cu acetat de vinil
- Cazeină
- Colofoniu și/sau produșii săi de polimerizare, hidrogenare sau dis-proporționare și esterii acestora cu alcoolul metilic, etilic sau polivalent C2 la C6 sau amestecuri ale acestor alcooli
- Colofoniu și/sau produșii săi de polimerizare, hidrogenare sau dis-proporționare condensați cu acizii acrilic, maleic, citric, fumaric și/sau ftalic și/sau 2,2 bis(4-hidroxifenil)propan formaldehidă și esterificați cu alcoolul metilic, etilic sau polivalenți C2 la C6 sau amestecuri ale acestor alcooli
- Esteri derivați din eter bis(2-hidroxietilic) cu produșii de adiție ai betapinenei și/sau dipentenei și/sau diterpenei și anhidridei maleice
- Gelatină comestibilă
- Ulei de ricin și produșii săi de dehidratare sau hidrogenare și produșii săi de condensare cu poliglicerol, acizii adipic, citric, maleic, ftalic și sebacic
- Rășină naturală [= damar]
- Poli-beta-pinenă [= rășini terpenice]
- Rășini ureo-formaldehidice (vezi agenți de fixare)
3. Plastifianți Cantitatea totală de substanțe nu trebuie să depășească 6 mg/dm2 de strat protector pe partea care vine în contact cu alimentele
- Citrat de acetil tributilic
- Citrat de acetil tri(2-etilhexilic)
- Adipat de di-izobutil
- Adipat de di-n-butil
- Azelat de di-n-hexil
- Butilbenzilftalat Nu mai mult de 2,0 mg/dm2 de strat de protecție pe partea care vine în contact cu alimentele
- Ftalat de di-n-butil Nu mai mult de 3,0 mg/dm2 de strat de protecție pe partea care vine în contact cu alimentele
- Ftalat de diciclohexil Nu mai mult de 4,0 mg/dm2 de strat de protecție pe partea care vine în contact cu alimentele
- Fosfat de 2-etilhexil difenil Nu mai mult de 2,5 mg/dm2 de strat de protecție pe partea care vine în contact cu alimentele
- Monoacetat de glicerină [= monoacetin]
- Diacetat de glicerină [= diacetin]
- Triacetat de glicerină [= triacetin]
- Sebacat de di-butil
- Sebacat de di(2-etilhexal) [= dioctilsebacat]
- Tartrat de di-n-butil
- Tartrat de di-izobutil
4. Alți aditivi Cantitatea totală de substanțe nu poate depăși 6 mg/dm2 în folia de celuloză regenerată fără strat de protecție, inclusiv a stratului de protecție pe partea care vine în contact cu alimentele
4. 1. Aditivi enumerați în prima parte Aceleași restricții ca și în prima parte. Totuși cantitățile de mg/dm2 se referă la folia de celuloză regenerată fără strat protector, inclusiv a stratului de protecție pe partea care vine în contact cu alimentele.
4. 2. Aditivi specifici stratului de protecție Cantitatea de substanță sau a grupei de substanțe de la fiecare alineat nu poate depăși 2 mg/dm2 (sau o limită mai mică decât cea specificată) de strat de protecție pe partea care vine în contact cu alimentele
- 1-hexadecanol și 1-octadecanol
- Esteri ai acizilor grași liniari, saturați sau nesaturați, cu număr par de atomi de carbon de la 8 la 20 inclusiv și ai acidului ricinoleic, cu etil, butil, amil și oleil alcooli liniari
- Tipuri de ceară montană, care conțin acizi montanici purificați (C26 la C32) și/sau esterii acestora cu etandiol și/sau 1,3 butandiol și/sau sărurile lor de calciu și potasiu
- Ceară de carnauba
- Ceară de albine
- Ceară de esparto
- Ceară Candelila
- Dimetilpolisiloxan Nu mai mult de 1 mg/dm2 de strat de protecție pe partea care vine în contact cu alimentele
- Ulei de soia epoxidat (conținut de oxiran 6 la 8%
- Parafină rafinată și ceară microcristalină
- Tetrastearat de pentaeritritol
- Mono- și bis(octadecildietilenoxid)-fosfați Nu mai mult de 0,2 mg/dm2 de strat de protecție pe partea care vine în contact cu alimentele
- Acizi alifatici (C8 la C20) esterificați cu mono- sau di-(2-hidroxietil)amină
- 2- și 3-terțbutil-4-hidroxianisol Nu mai mult de 0,06 mg/dm2 de strat de
[= butilhidroxi-anisol - BHA] protecție pe partea care vine în contact cu alimentele
- 2,6-di-terțbutil-4-metilfenil Nu mai mult de 0,06 mg/dm2 de strat de
[= butilhidroxi-toluen - BHT] protecție pe partea care vine în contact cu alimentele
- Di-n-octiltin-bis(2-etilhexil)maleat Nu mai mult de 0,06 mg/dm2 de strat de protecție pe partea care vine în contact cu alimentele
5. Solvenți Cantitatea totală de substanțe nu poate depăși 0,6 mg/dm2 de strat de protecție pe partea care vine în contact cu alimentele
- Acetat de butil
- Acetat de etil
- Acetat de izobutil
- Acetat de izopropil
- Acetat de propil
- Acetonă
- 1-butanol
- Etanol
- 2-butanol
- 2-propanol
- 1-propanol
- Ciclohexan
- Eter etilenglicol monobutilic
- Acetat de eter etilenglicol monobutilic
- Eter etilenglicol monoetilic
- Acetat de eter etilenglicol monoetilic
- Eter etilenglicol monometilic
- Acetat de eter etilenglicol monometilic
- Metil etil cetonă
- Metil izobutil cetonă
- Tetrahidrofuran
- Toluen Nu mai mult de 0,06 mg/dm2 de strat de protecție pe partea care vine în contact cu alimentele

ANEXA Nr. 16 la norme

REGULI FUNDAMENTALE
pentru determinarea eliberării de N-nitrozamine și substanțe N-nitrozabile

1. Lichidul de testare a eliberării (simulant de salivă)

Pentru a se obține lichidul de testare a eliberării se dizolvă 4,2 g de bicarbonat de sodiu (NaHCO3), 0,5 g de clorură de sodiu (NaCl), 0,2 g de carbonat de potasiu (K2CO3) și 30,0 mg de nitrit de sodiu (NaNO2) într-un litru de apă distilată sau apă de calitate echivalentă. Soluția trebuie să aibă pH-ul 9.

2. Condițiile de testare

Se scufundă probe de material obținute dintr-un număr corespunzător de tetine sau susete în soluția de testare a eliberării, pentru 24 de ore la o temperatură de 40 ± 2°C.

ANEXA Nr. 17 la norme

CRITERII
aplicabile metodei de determinare a eliberării de N-nitrozamine și substanțe N-nitrozabile

1. Eliberarea de N-nitrozamine se determină pentru o probă din fiecare soluție obținută în conformitate cu anexa nr. 16 la norme. N-nitrozaminele sunt extrase din probă cu diclormetan (DCM) liber de nitrozamine și se determină prin cromatografie în fază gazoasă.

2. Eliberarea de substanțe N-nitrozabile se determină într-o altă probă din fiecare soluție obținută în conformitate cu anexa nr. 16 la norme. Substanțele nitrozabile se transformă în nitrozamine prin acidularea probei cu acid clorhidric. Ulterior nitrozaminele sunt extrase din soluție cu DCM și determinate prin cromatografie în fază gazoasă.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...