Guvernul României

Norma metodologică de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării din 13.06.2002

Modificări (6), Referințe (11), Derogări (10), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 21 iunie 2002.

În vigoare de la 21 iunie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

Competențele și atribuțiile Guvernului și ale instituțiilor publice implicate

Art. 1. -

Guvernul aprobă strategia de privatizare elaborată de fiecare instituție publică implicată.

Art. 2. -

Procesul de privatizare a fiecărei societăți comerciale se va realiza cu respectarea prevederilor strategiei de privatizare aprobate, care va putea fi modificată sau completată ori de câte ori este necesar pentru optimizarea rezultatelor privatizării societăților comerciale dintr-un sector al economiei naționale. Propunerile de modificare și/sau de completare a strategiei de privatizare se supun spre aprobare Guvernului de către fiecare instituție publică implicată.

Art. 3. -

(1) Aprobarea unei noi strategii de privatizare sau modificarea celei existente va avea incidență și asupra proceselor de privatizare în curs. Instituția publică implicată va comunica modificările privind strategia de privatizare ofertanților care au cumpărat dosarul de prezentare a societăților comerciale sau cărora li s-a permis accesul la date și informații privind activitatea acesteia, după caz, în condițiile prevăzute în prezentele norme metodologice.

(2) Prevederile contractelor de mandat încheiate cu agenții de privatizare se vor renegocia în mod corespunzător.

Art. 4. -

Instituțiile publice implicate supun spre aprobare Guvernului elementele esențiale ale mandatului propriu sau ale mandatului ce urmează să se acorde agentului de privatizare a unei societăți comerciale de interes strategic și/sau a unei societăți comerciale aflate în programe speciale de privatizare. În raport cu atribuțiile delegate, aceste elemente includ strategia concretă de privatizare, constând în:

a) metodele de privatizare/restructurare/lichidare propuse a fi aplicate individual sau într-o combinație dată, pentru atingerea celui mai bun rezultat posibil în valorificarea drepturilor conferite de acțiunile deținute de stat, în contextul economic și legislativ preconizat pentru perioada aplicării acestora;

b) obiectul mandatului, cu identificarea, dacă este cazul, a opțiunilor la care agentul de privatizare poate recurge fără a fi necesară modificarea contractului de mandat;

c) durata mandatului;

d) metoda de vânzare;

e) elementele și condițiile principale ale contractului de vânzare de acțiuni sau de active, inclusiv modalitatea de plată a prețului;

f) identificarea activelor a căror vânzare se poate realiza în condițiile stabilite de agentul de privatizare, prin valoare, funcționalitate și conform altor criterii adecvate naturii acestor active;

g) onorariul agentului de privatizare, modul de determinare a acestuia, precum și modalitatea de plată.

Art. 5. -

În raport cu circumstanțele economice și politice naționale sau internaționale, cu interesul manifestat de potențialii cumpărători ori ținându-se seama de alte condiții care ar putea influența negativ rezultatele unui anumit proces de privatizare, pentru societățile comerciale aflate în programe speciale de privatizare și/sau pentru societățile comerciale de interes strategic Guvernul poate decide în orice moment modificarea strategiei concrete de privatizare, suspendarea sau întreruperea procesului. Jurisprudență

Desemnarea mandatarului instituției publice implicate în adunarea generală a acționarilor

Art. 6. -

În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță de urgență, și ale art. II pct. 2 și 3 din titlul I din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, oficiul registrului comerțului ori, după caz, registrul independent privat cu care are contract societatea comercială supusă privatizării va face mențiune privind instituția publică implicată, abilitată să exercite atribuțiile prevăzute la art. 43 alin. (2) din ordonanța de urgență, la simpla cerere a acesteia.

Art. 7. -

Exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de acționar a statului sau a autorităților administrației publice locale se realizează prin desemnarea de către instituția publică implicată a unui singur mandatar în adunarea generală a acționarilor, indiferent de numărul acțiunilor deținute și de mărimea societății comerciale.

Art. 8. -

Contractul de mandat încheiat între instituția publică implicată și mandatarul său constituie mandatul general în temeiul căruia se exercită toate drepturile de vot ce decurg din calitatea de acționar a statului sau a unei autorități a administrației publice locale, indiferent de obiectul dezbaterilor. Mandatarul este obligat să execute toate instrucțiunile privitoare la exercitarea mandatului, primite în scris de la instituția publică implicată.

Art. 9. -

Contractul de mandat va cuprinde declarația mandatarului potrivit căreia nu se află în situațiile de incompatibilitate prevăzute de prezentele norme metodologice.

Art. 10. -

Instituția publică implicată nu poate desemna aceeași persoană concomitent, în calitate de mandatar în adunarea generală a acționarilor, la mai mult de 3 societăți comerciale.

Art. 11. -

Instituția publică implicată nu poate desemna ca mandatari în adunările generale ale acționarilor persoane al căror statut profesional sau calitate deținută le fac incompatibile cu cea de mandatar. Schimbarea metodei de privatizare

Art. 12. -

(1) Pentru motive întemeiate instituția publică implicată va putea modifica metoda de privatizare și/sau va putea revoca oferta, după caz:

a) în limitele permise de strategia de privatizare și cu aprobarea Guvernului;

b) în funcție de strategia concretă de privatizare, stabilită de instituția publică implicată pentru societatea comercială;

c) ca urmare a modificărilor intervenite în termenii ofertei inițiale de vânzare;

d) ca urmare a altor condiții care ar putea influența negativ rezultatele unui proces de privatizare.

(2) În cazul în care instituția publică implicată își revocă oferta de vânzare, se vor restitui integral tuturor potențialilor ofertanți sumele plătite de aceștia, reprezentând contravaloarea dosarului de prezentare, a taxei de acces în societatea comercială și/sau a taxei de participare la licitație, precum și contravaloarea garanției de participare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data revocării ofertei.

Vânzarea de acțiuni

Art. 13. -

Instituțiile publice implicate pot vinde acțiunile deținute la societățile comerciale aflate în portofoliul lor, prin utilizarea oricărei metode de vânzare prevăzute în ordonanța de urgență și în Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, denumită în continuare lege, și cu respectarea condițiilor prevăzute de prezentele norme metodologice.

Art. 14. -

(1) Nu pot participa la procesul de privatizare:

a) persoanele fizice sau juridice care înregistrează datorii bugetare restante;

b) persoanele fizice sau juridice, române ori străine, care au avut contracte de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiate cu oricare instituție publică implicată, ce au fost desființate din culpa exclusivă a acestora.

(2) Sunt considerate desființate din culpa exclusivă a cumpărătorului acele contracte de vânzare-cumpărare de acțiuni care au fost rezolvite printr-o hotărâre judecătorească sau arbitrală definitivă și irevocabilă ori ca efect al împlinirii condițiilor de rezoluțiune stipulate în acestea.

(3) În situația în care hotărârea prevăzută la alin. (2) devine irevocabilă în timpul derulării procedurii de privatizare sau după încheierea contractului de privatizare, ofertantul este descalificat sau contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni este nul de drept.

Art. 15. -

Criteriile de clasificare și modul de încadrare a societăților comerciale în societăți comerciale mici, mijlocii sau mari se realizează potrivit instrucțiunilor emise de fiecare instituție publică implicată.

Oferta publică de vânzare

Art. 16. -

Oferta publică de vânzare este propunerea formulată de instituția publică implicată, printr-un prospect de ofertă publică, de a vinde acțiunile deținute la o societate comercială, adresată publicului larg, cu condiția posibilității egale de receptare din partea a minimum 100 de persoane nedeterminate.

Art. 17. - Derogări (5)

Oferta publică de vânzare este valabilă cel puțin 30 de zile și cel mult 180 de zile de la data publicării ei.

Art. 18. -

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, instituția publică implicată va obține autorizația prealabilă pentru oferta publică de vânzare de la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, pe baza prospectului întocmit cu respectarea normelor și a instrucțiunilor acesteia. În prospect vor fi cuprinse și informații privitoare la disponibilizările de personal.

Art. 19. -

Pe întregul parcurs al derulării ofertei publice de vânzare societatea comercială nu poate modifica valoarea nominală, numărul și toate caracteristicile acțiunilor oferite.

Art. 20. -

Acceptarea ofertei publice de vânzare de către investitori este necondiționată și devine irevocabilă în condițiile prevăzute de normele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Art. 21. -

Oferta publică de vânzare se derulează prin intermediul unei societăți de servicii de investiții financiare selectate prin licitație, în condițiile stabilite de instituția publică implicată.

Metodele de vânzare specifice pieței de capital

Art. 22. -

Instituțiile publice implicate pot vinde acțiunile deținute la societățile comerciale prin orice metode de tranzacționare a valorilor mobiliare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind valorile mobiliare și bursele de valori și a reglementărilor aplicabile, emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și de alte instituții abilitate.

Art. 23. -

Instituțiile publice implicate vor folosi, în principal, următoarele metode de tranzacționare:

a) vânzarea la ordin;

b) vânzarea ca răspuns la o ofertă de cumpărare;

c) licitații electronice pe piața de capital;

d) orice combinații ale metodelor prevăzute la lit. a)-c).

Art. 24. -

Vânzarea la ordin este propunerea formulată de instituția publică implicată de a vinde acțiunile pe care le deține la o societate comercială, în următoarele condiții:

a) pachetul de acțiuni deținut de instituția publică implicată este de maximum 5% din capitalul social;

b) societatea comercială emitentă este listată pe una dintre piețele de capital.

Art. 25. -

Vânzarea ca răspuns la o ofertă de cumpărare este propunerea formulată de instituția publică implicată ca răspuns la o ofertă publică de cumpărare autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, lansată de un cumpărător.

Art. 26. -

Prin metoda licitației electronice pe piața de capital instituția publică implicată poate vinde acțiuni reprezentând, de regulă, mai mult de 5% din capitalul social al unei societăți comerciale ale cărei acțiuni sunt tranzacționate sau urmează să fie tranzacționate pe piața de capital. Această metodă constă în afișarea unui ordin de vânzare și a unuia sau mai multor ordine de cumpărare, vânzarea efectuându-se la cele mai bune prețuri de cumpărare înregistrate.

Art. 27. -

Vânzarea de acțiuni prin metode specifice pieței de capital internaționale, inclusiv potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) lit. e) din ordonanța de urgență, se va efectua potrivit regulilor de tranzacționare aplicabile pieței respective.

Art. 28. -

Vânzarea de acțiuni prin oricare dintre metodele pieței de capital se derulează prin intermediul unei societăți de servicii de investiții financiare selectate prin licitație, în condițiile stabilite de instituția publică implicată.

Negocierea

Art. 29. - Derogări (2)

Vânzarea prin negociere se utilizează în cazul în care instituția publică implicată se adresează, prin publicarea unui anunț de vânzare, potrivit prevederilor art. 78-80, investitorilor strategici, în scopul obținerii unor oferte de cumpărare ori, în cazul în care, în urma desfășurării unei licitații cu ofertă în plic, instituția publică implicată constată că s-a depus o singură ofertă de cumpărare care obține mai puțin de 50% din punctajul maxim determinat pe baza grilei de punctaj.

Art. 30. - Derogări (2)

(1) Investitor strategic este acel investitor/grup de investitori care își manifestă intenția de a cumpăra un pachet de acțiuni prin care își asigură controlul asupra societății comerciale emitente și, în același timp, dispune de resursele financiare, tehnice și organizatorice necesare în vederea atingerii anumitor obiective de dezvoltare a societății comerciale. Prin control se înțelege capacitatea unui acționar de a exercita cel puțin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor societății comerciale supuse privatizării.

(2) Criteriile care definesc sursele financiare, tehnice și organizatorice ale investitorului/grupului de investitori vor fi precizate în dosarul de prezentare.

Art. 31. - Derogări (2), Jurisprudență

Pentru organizarea și conducerea negocierii, precum și pentru examinarea și evaluarea ofertelor instituția publică implicată numește o comisie de negociere formată din 3-5 membri, salariați ai instituției publice implicate.

Art. 32. -

Membrii comisiei de negociere nu pot fi acționari, asociați, administratori sau cenzori la societatea comercială ale cărei acțiuni se oferă la vânzare, soți sau rude ori afini ai acestora până la gradul al patrulea inclusiv.

Art. 33. -

În vederea participării la negociere instituția publică implicată poate solicita potențialilor cumpărători să depună o garanție de participare într-un cuantum cuprins între 3% și 20% din valoarea nominală a pachetului de acțiuni scos la vânzare. Garanția se depune în una dintre următoarele forme:

a) virament prin ordin de plată;

b) scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă română sau de o bancă străină cu care o bancă română are relații de corespondență;

c) bilet la ordin avalizat de o bancă comercială agreată de instituția publică implicată.

Art. 34. - Derogări (2)

(1) Garanția de participare se restituie integral tuturor participanților, cu excepția ofertantului selectat pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare, în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii procesului-verbal de selecție prevăzut la art. 42 și 48, după caz. În cazul ofertantului selectat garanția de participare se consideră plata parțială a prețului sau a avansului, după caz. Derogări (1)

(2) Pierderea garanției de participare intervine în următoarele cazuri:

a) revocarea ofertei finale ferme de către ofertantul selectat pe baza grilei de punctaj stabilite în prealabil de instituția publică implicată;

b) refuzul de a semna contractul de vânzare-cumpărare de către ofertantul selectat în condițiile stabilite în oferta finală fermă;

c) în cazul desființării contractului de vânzare-cumpărare ca urmare a:

(i) neplății integrale a avansului la termenul convenit, în cazul contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate;

(ii) neplății integrale a prețului la termenul convenit, în cazul contractelor de vânzare-cumpărare cu plata integrală.

Art. 35. - Derogări (2), Jurisprudență

(1) Pentru participarea la negociere potențialii cumpărători depun la sediul instituției publice implicate următoarele documente: Reviste (1)

a) dovada privind depunerea garanției de participare;

b) împuternicirea acordată persoanei care reprezintă investitorul la negociere, dacă este cazul;

c) rapoarte de activitate sau situații financiare pentru ultimul exercițiu financiar;

d) documentele care certifică identitatea și calitatea investitorului:

- pentru persoanele juridice române:

(i) copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerțului, de pe actul constitutiv, actele adiționale relevante și de pe certificatul de înregistrare fiscală;

(ii) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o societate bancară română;

(iii) dovada privind achitarea obligațiilor fiscale către toți creditorii bugetari, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent;

(iv) declarație pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment;

- pentru persoanele juridice străine:

(i) actul de înmatriculare a societății comerciale străine;

(ii) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină care are reprezentanță în România sau de o bancă străină care are relații de corespondență cu Banca de Export-Import a României - S.A. (Eximbank);

(iii) declarație pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment;

- pentru comercianți, persoane fizice sau asociații familiale: copie de pe actul de identitate și de pe autorizația de funcționare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum și de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent;

- pentru persoanele fizice române: copie de pe actul de identitate și certificatul de cazier judiciar care să ateste că nu au fost condamnate penal, cu excepția condamnărilor pentru infracțiuni rutiere;

- pentru persoanele fizice străine: copie de pe pașaport și certificatul de cazier sau un document similar, care să ateste că nu au fost condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni similare celor prevăzute pentru persoanele fizice române;

e) documente care atestă îndeplinirea criteriilor de precalificare, atunci când astfel de criterii au fost prevăzute în anunțul de vânzare;

f) notificarea către Consiliul Concurenței în vederea achiziționării pachetului de acțiuni la societatea comercială supusă privatizării.

(2) Neprezentarea de către potențialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute la alin. (1) conduce la eliminarea acestora. Reviste (1)

(3) În cazul în care din conținutul documentelor prevăzute la alin. (1) nu rezultă îndeplinirea cerințelor instituției publice implicate, prevăzute în anunțul de vânzare, potențialii cumpărători vor fi eliminați. Reviste (1)

Art. 36. - Derogări (2)

(1) Toate documentele prevăzute la art. 35, depuse de persoane fizice sau juridice române, cu excepția cazului în care acestea reprezintă rapoarte de activitate sau situații financiare, vor fi prezentate în original sau în copie legalizată.

(2) Toate documentele prevăzute la art. 35, depuse de persoane fizice sau juridice străine, cu excepția cazului în care acestea reprezintă rapoarte de activitate sau situații financiare, vor fi prezentate în copie, însoțită de traducerea în limba română, legalizată.

Art. 37. - Derogări (2)

Documentele prevăzute la art. 35 se depun împreună cu oferta finală, cu excepția celor prevăzute la art. 35 lit. e), care se vor prezenta la data prevăzută în anunțul de vânzare.

Art. 38. - Derogări (2)

Ofertele finale se vor întocmi în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în anunțul de vânzare ori comunicate ulterior de către instituția publică implicată potențialilor cumpărători. Aceste instrucțiuni, inclusiv cuantumul garanției de participare, se comunică potențialilor cumpărători cel mai târziu o dată cu transmiterea următoarelor documente:

a) proiectul contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni și, după caz, al altor documente contractuale necesare în vederea încheierii tranzacției, cu indicarea elementelor obligatorii ale acestora, dacă există;

b) criteriile care stau la baza întocmirii grilei de punctaj al ofertelor finale, fără a fi obligatorie menționarea ponderii fiecărui criteriu în evaluarea acestor oferte.

Art. 39. - Derogări (2)

Documentele prevăzute la art. 38 se comunică potențialilor cumpărători cu cel puțin 8 zile înainte de data anunțată pentru depunerea ofertelor finale. Instituția publică implicată va putea modifica instrucțiunile privind întocmirea ofertelor finale ori conținutul altor documente prevăzute la art. 38 numai dacă și-a rezervat în scris acest drept.

Art. 40. - Derogări (2), Jurisprudență

Ofertele finale vor avea o componentă tehnică și una financiară, iar instituția publică implicată va putea solicita ca acestea să se depună separat, în plicuri sigilate. În toate cazurile oferta financiară va trebui să specifice distinct prețul și angajamentul potențialului cumpărător de a face investiții pentru dezvoltarea societății comerciale, pentru protecția mediului, protecția muncii și altele asemenea.

Art. 41. - Derogări (2)

(1) După depunerea ofertelor finale comisia de negociere va stabili oferta care întrunește cel mai mare număr de puncte, prin aplicarea grilei de punctaj acelor oferte finale care au fost însoțite de toate documentele prevăzute la art. 35.

(2) Negocierile se vor purta de către comisia de negociere cu ofertantul selectat, pe baza ofertei finale depuse de acesta și a planului de afaceri întocmit în conformitate cu normele instituției publice implicate.

Art. 42. - Derogări (2)

După încheierea negocierilor cu ofertantul selectat comisia de negociere va întocmi un proces-verbal privind derularea negocierilor și prezentarea, pe scurt, a clauzelor care vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare.

Art. 43. - Derogări (2), Jurisprudență

În termen de 10 zile de la data întocmirii procesului-verbal prevăzut la art. 42 comisia de negociere și ofertantul declarat câștigător vor putea definitiva și încheia contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni, precum și orice alte documente prevăzute la art. 38 lit. a), dacă este cazul.

Art. 44. - Derogări (2), Jurisprudență

(1) Instituția publică implicată poate stabili vânzarea acțiunilor prin negociere pe bază de oferte finale, îmbunătățite și irevocabile. Prevederile art. 31-40 se aplică în mod corespunzător.

(2) Negocierile se vor purta de către comisia de negociere, pe baza ofertelor finale depuse de potențialii cumpărători care au prezentat toate documentele prevăzute la art. 35.

(3) Tuturor potențialilor cumpărători care au prezentat toate documentele prevăzute la art. 35 li se va aloca un interval egal pentru negocierea elementelor principale ale acestora, în vederea obținerii ofertelor finale, îmbunătățite și irevocabile.

(4) După depunerea ofertelor finale, îmbunătățite și irevocabile, comisia de negociere va stabili oferta care întrunește cel mai mare număr de puncte, prin aplicarea grilei de punctaj, stabilită în prealabil de instituția publică implicată, acelor oferte care au fost însoțite de toate documentele prevăzute la art. 35.

(5) Negocierile cu ofertantul selectat se vor purta pe baza ofertei finale, îmbunătățită și irevocabilă, depusă de acesta, și a planului de afaceri întocmit în conformitate cu normele instituției publice implicate.

(6) După încheierea negocierilor cu ofertantul selectat comisia de negociere va întocmi un proces-verbal privind derularea negocierilor și prezentarea pe scurt a clauzelor care vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare. Prevederile art. 43 se aplică în mod corespunzător.

Negocierea cadrului contractual pe bază de oferte preliminare și neangajante

Art. 45. - Derogări (2)

Instituția publică implicată poate stabili ca negocierile să se desfășoare pe baza unor oferte preliminare și neangajante depuse de potențialii cumpărători și a cadrului contractual propus de instituția publică implicată și comunicat potențialilor cumpărători cu cel puțin 10 zile înainte de data programată pentru începerea negocierilor.

Art. 46. - Derogări (2)

Prevederile art. 39-44 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 47. - Derogări (3)

Pe baza negocierilor instituția publică implicată va redacta ultimul proiect al cadrului contractual care va fi transmis tuturor potențialilor cumpărători cu 5 zile înainte de data depunerii ofertelor finale. Ofertele finale trebuie prezentate în forma prevăzută la art. 40.

Art. 48. - Derogări (3)

Oferta cea mai bună va fi determinată pe baza grilei de punctaj, stabilită potrivit prevederilor art. 44 alin. (4), și va fi menționată într-un proces-verbal, întocmit conform art. 42, după care se va proceda potrivit dispozițiilor art. 43.

Negocierea cu selecție pe bază de oferte tehnice

Art. 49. - Derogări (2)

(1) Instituția publică implicată poate stabili vânzarea acțiunilor prin negociere cu selecție pe bază de oferte tehnice. Prevederile art. 31-40 se aplică în mod corespunzător.

(2) Cerințele instituției publice implicate, care trebuie satisfăcute prin oferta tehnică, vor fi cuprinse în "Termeni de referință", care vor fi incluși în dosarul de prezentare.

(3) Instituția publică implicată va solicita ca oferta tehnică și oferta financiară să fie depuse separat, în plicuri sigilate.

(4) După verificarea documentelor de participare comisia de negociere va puncta ofertele tehnice ale ofertanților care au prezentat toate documentele prevăzute la art. 35, conform grilei de punctaj stabilite de instituția publică implicată.

(5) Plicul conținând oferta financiară va fi deschis pentru evaluare doar în cazul ofertanților a căror ofertă tehnică întrunește punctajul minim stabilit de instituția publică implicată, comunicat prin dosarul de prezentare.

(6) Ofertanții care nu au întrunit punctajul minim prevăzut pentru oferta tehnică vor fi considerați respinși și li se vor returna oferta financiară sigilată și garanția de participare.

(7) Clasificarea finală se va face într-un sistem de ponderare a rezultatelor ofertelor tehnice și financiare, care va fi comunicat ofertanților prin dosarul de prezentare.

Dispoziții comune privind licitația cu strigare și licitația cu ofertă în plic

Art. 50. -

Licitațiile se organizează atunci când vânzarea se face pe baza ofertei de vânzare, potrivit dispozițiilor art. 78 și următoarele.

Art. 51. -

Prețul de pornire al licitației este egal cu valoarea nominală a acțiunilor sau, după caz, este cel stabilit potrivit dispozițiilor art. 70, 73 sau 74, după caz.

Art. 52. -

Pentru organizarea și conducerea licitației instituția publică implicată numește o comisie de licitație formată din 3-5 membri, cu respectarea prevederilor art. 31 și 32.

Art. 53. -

Pentru participarea la licitație ofertanții depun la sediul instituției publice implicate, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea licitației, documentele prevăzute la art. 35 și dovada privind achitarea taxei de participare.

Art. 54. - Reviste (1)

Comisia de licitație verifică, în prezența ofertanților, existența tuturor documentelor de participare solicitate. Comisia de licitație verifică și analizează ulterior documentele de participare depuse de ofertanți și întocmește lista cuprinzând ofertanții acceptați, care include toți potențialii cumpărători care au depus documentația completă de participare la licitație, și o va afișa la locul desfășurării licitației, cu cel puțin o oră înainte de ora fixată pentru începerea acesteia.

Art. 55. -

Ședința de licitație are loc în ziua, la ora și în locul indicate în oferta de vânzare, în condițiile de desfășurare specifice licitației cu strigare și, respectiv, cu ofertă în plic.

Art. 56. -

Președintele comisiei de licitație anunță adjudecatarul, declară închisă ședința de licitație și se întocmește procesul-verbal de licitație, semnat de membrii comisiei de licitație, de adjudecatar și de ceilalți ofertanți. Refuzul de a semna procesul-verbal se consemnează în conținutul acestuia. Dispozițiile art. 34 se aplică în mod corespunzător.

Art. 57. -

Contractul de vânzare-cumpărare a pachetului de acțiuni se poate încheia cu respectarea, în mod corespunzător, a prevederilor art. 43.

Licitația cu strigare

Art. 58. - Reviste (1)

Ofertanților acceptați potrivit dispozițiilor art. 54 li se înmânează taloane cu numere de identificare, corespunzătoare numărului de ordine din lista cuprinzând ofertanții acceptați. Președintele comisiei de licitație anunță denumirea societății comerciale ale cărei acțiuni se pun în vânzare, mărimea pachetului oferit la vânzare, pasul de licitare stabilit valoric între 5% și 15% din prețul de pornire, denumirea și numărul de ordine ale ofertanților, modul de desfășurare a licitației, asigurându-se că fiecare ofertant a înțeles procedura de desfășurare.

Art. 59. -

În cursul ședinței de licitație ofertanții au dreptul să anunțe, prin strigare și prin ridicarea talonului de participare, un preț egal sau mai mare decât prețul anunțat de președintele comisiei de licitație.

Art. 60. -

(1) Licitația se desfășoară în prezența a cel puțin 2 ofertanți acceptați.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situația în care se prezintă un singur ofertant care oferă prețul de pornire al licitației, acesta este declarat adjudecatar.

(3) Licitația se desfășoară după regula licitației competitive sau olandeze, respectiv la un preț în urcare sau în scădere, în funcție de raportul dintre cerere și ofertă, astfel:

a) dacă se oferă prețul de pornire al licitației, președintele comisiei de licitație va crește prețul cu câte un pas de licitare până când unul dintre ofertanți acceptă prețul astfel majorat și nimeni nu oferă un preț mai mare;

b) dacă nici unul dintre ofertanți nu oferă prețul de pornire al licitației, președintele comisiei de licitație va scădea prețul cu câte un pas de licitare până când se înregistrează prima ofertă de cumpărare de cel puțin 50% din prețul de pornire, iar în continuare licitația se va desfășura după regula licitației competitive prevăzute la lit. a) până la adjudecarea pachetului de acțiuni. În cazul în care nu se înregistrează o ofertă de cel puțin 50% din prețul de pornire, comisia de licitație va putea decide organizarea unei noi licitații cu strigare. În acest scop comisia de licitație va publica, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea licitației anterioare, o nouă ofertă de vânzare. Prețul de pornire va reprezenta 50% din prețul de pornire al licitației anterioare, iar licitația va avea loc în termen de 15 zile de la data publicării noii oferte de vânzare. În cazul în care nu se înregistrează o ofertă de cel puțin 20% din prețul de pornire al primei licitații, comisia de licitație va putea decide organizarea unei noi licitații. În acest caz prețul de pornire va reprezenta 20% din prețul de pornire al primei licitații, oferta de vânzare se va publica în maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea licitației anterioare, iar licitația va avea loc în termen de 7 zile de la această dată. Pachetul de acțiuni se va adjudeca la cel mai bun preț oferit;

c) în cazul în care 2 sau mai mulți ofertanți fac aceeași ofertă de preț, licitația va continua după regula licitației competitive. În situația neacceptării de către toți ofertanții a prețului la un anumit pas în creștere, comisia de licitație va declara câștigător ofertantul care are numărul de talon cel mai mic;

d) dacă nu se formulează oferte de cumpărare cu plata integrală a prețului, președintele comisiei de licitație, cu acordul prealabil al instituției publice implicate, poate solicita participanților formularea de oferte de cumpărare cu plata prețului în rate.

Art. 61. -

Dacă la ședințele de licitație prevăzute la art. 60 alin. (3) lit. b) nu se prezintă nici un ofertant, instituția publică implicată poate decide organizarea unei noi licitații cu strigare sau schimbarea metodei de privatizare.

Licitația cu ofertă în plic

Art. 62. -

(1) Oferta de cumpărare se depune în plic sigilat și semnat. Pe plic se inscripționează:

a) numele sau denumirea ofertantului, domiciliul, respectiv sediul acestuia, numerele de telefon și fax;

b) organizatorul licitației și denumirea societății comerciale ale cărei acțiuni fac obiectul vânzării.

(2) Conținutul ofertei de cumpărare va fi cunoscut numai de către membrii comisiei de licitație, care au obligația să respecte caracterul confidențial al datelor și informațiilor pe care le cuprinde aceasta.

Art. 63. -

Oferta de cumpărare trebuie să fie irevocabilă și să conțină:

a) numele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice și domiciliul, respectiv sediul acesteia;

b) prețul și modalitatea de plată oferite;

c) alte elemente pe baza cărora se stabilește oferta câștigătoare, astfel cum rezultă din documentul prevăzut la art. 38 lit. b) și comunicat potrivit dispozițiilor art. 39.

Art. 64. -

Conform anunțului publicitar, la data și ora stabilite președintele comisiei de licitație va deschide numai plicurile ofertanților prezenți și va anunța:

a) notificările depuse de către ofertanți înainte de deschiderea plicurilor prin care aceștia își modifică termenii ofertei depuse anterior în cadrul aceleiași proceduri de licitare;

b) numele sau denumirea ofertanților;

c) documentele conținute în plic.

Art. 65. -

Fiecare ofertă, în ordinea deschiderii, este semnată de toți membrii comisiei de licitație și de către ceilalți ofertanți.

Art. 66. -

Evaluarea ofertelor de cumpărare se face de către membrii comisiei de licitație pe baza grilei de punctaj al ofertelor, stabilită potrivit dispozițiilor art. 41 alin. (1).

Art. 67. -

Decizia de adjudecare se ia în favoarea ofertei care totalizează punctajul maxim. În cazul în care mai mulți ofertanți au întrunit același punctaj, se declară adjudecatar ofertantul care a oferit prețul cel mai mare. În situația în care se menține egalitatea, pentru departajarea acestora comisia de licitație va organiza, în aceeași ședință, o licitație cu strigare, la care se va licita doar prețul, pachetul de acțiuni adjudecându-se ofertantului care a oferit prețul cel mai mare.

Art. 68. -

(1) Dacă se depune o singură ofertă de cumpărare, se poate încheia contractul de vânzare-cumpărare numai dacă aceasta îndeplinește condițiile din oferta de vânzare.

(2) Dacă nu s-a depus nici o ofertă de cumpărare, instituția publică implicată poate decide reluarea procesului de privatizare prin oricare dintre metodele stabilite prin lege.

Prețul de ofertă

Art. 69. -

Prețul de ofertă este prețul propus de instituția publică implicată în oferta de vânzare sau în prospectul de ofertă publică. În cazul vânzării acțiunilor prin licitație, prin preț de ofertă se înțelege prețul de pornire al licitației. În cazul vânzării prin licitații electronice pe piețele de capital, prin preț de ofertă se înțelege prețul din ordinul de vânzare afișat pe piață. În cazul vânzării la ordin pe piața de capital, prin preț de ofertă se înțelege prețul propus de instituția publică implicată în anunțul publicat în presă și în sistemul electronic al pieței respective, în vederea selectării societății de servicii de investiții financiare care să intermedieze vânzarea acțiunilor.

Determinarea prețului de ofertă

Art. 70. - Modificări (1)

Instituția publică implicată poate propune un preț de ofertă inferior valorii nominale a acțiunilor numai în cazul în care din bilanțul contabil al anului anterior scoaterii la privatizare a societății comerciale și din determinarea activului net contabil al acesteia rezultă că activul net contabil este mai mic decât capitalul social.

Raportul de evaluare a societății comerciale

Art. 71. -

(1) Instituția publică implicată poate dispune, pentru determinarea prețului de ofertă, întocmirea unui raport de evaluare de către un evaluator autorizat, agreat de către aceasta în baza unei preselecții, persoană fizică sau juridică, română ori străină, angajat prin contract care se încheie cu societatea comercială sau cu instituția publică implicată.

(2) Rapoartele de evaluare, întocmite de evaluatori atestați în condițiile legii și agreați de instituțiile publice implicate, vor răspunde standardelor în domeniu. Se va institui răspunderea civilă sau penală, după caz, în situația în care se vor constata, ulterior vânzării, eventuale prejudicii aduse societății comerciale sau instituției publice implicate.

Art. 72. -

(1) Prin derogare de la prevederile art. 71, instituția publică implicată nu va dispune întocmirea unui raport de evaluare în situația în care:

a) vinde acțiunile unei societăți comerciale care este cotată la bursa de valori sau pe o altă piață organizată;

b) vinde acțiunile unei societăți comerciale prin ofertă publică sau prin metode de vânzare specifice pieței de capital;

c) vinde acțiunile unei societăți comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale deține cel mult o treime din totalul acțiunilor.

(2) În funcție de importanța tranzacției, instituția publică implicată poate dispune întocmirea raportului de evaluare.

Art. 73. -

În cazurile în care, potrivit dispozițiilor art. 72 alin. (1), nu se întocmește raport de evaluare, prețul de ofertă este egal cu:

a) media cotațiilor înregistrate în ultimele 12 luni calendaristice anterioare formulării ofertei de vânzare, în cazul societăților comerciale cotate la bursa de valori sau pe o altă piață organizată;

b) valoarea nominală a acțiunilor, în cazul societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale deține cel mult o treime din totalul acțiunilor;

c) valoarea calculată de instituția publică implicată prin raport de evaluare simplificat.

Art. 74. -

(1) Instituția publică implicată va dispune întocmirea unui raport de evaluare în scopul determinării prețului de ofertă, în cazul în care din bilanțul contabil al anului anterior scoaterii la privatizare a societății comerciale și din determinarea activului net contabil al acesteia rezultă că activul net contabil este mai mare decât o treime din activul total.

(2) Prevederile alin. (1) privind condițiile elaborării raportului de evaluare rămân valabile și pentru următoarele operațiuni:

a) majorarea capitalului social al societăților comerciale cu capital de stat prin aport în numerar sau în natură;

b) cesiunea acțiunilor deținute de societățile comerciale cu capital de stat la societăți cu capital mixt.

(3) În cazul acțiunilor suplimentare emise în schimbul valorii terenurilor, care se vând persoanelor prevăzute la art. 12 alin. (6) din lege, prețul de ofertă, care este egal cu prețul de vânzare, se va determina în conformitate cu prevederile alin. (1), ale art. 70 și 71, după caz, și va fi cel puțin egal cu valoarea nominală.

Prețul de vânzare

Art. 75. -

Prețul de vânzare reprezintă prețul obținut de instituția publică implicată, prin ajustarea prețului de ofertă în funcție de cererea de cumpărare, ca urmare a aplicării procedurilor specifice fiecărei metode de vânzare de acțiuni.

Achiziționarea de acțiuni în schimbul unor obligațiuni sau al altor instrumente garantate de stat

Art. 76. -

Acceptarea obligațiunilor sau a altor instrumente garantate de stat în schimbul acțiunilor se face cu aprobarea prealabilă a Ministerului Finanțelor Publice. Condițiile pentru obținerea acestei aprobări se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice, emis în termen de 30 de zile de la data publicării prezentelor norme metodologice.

Anunțul de vânzare. Oferta de vânzare

Art. 77. -

Instituțiile publice implicate sunt obligate, în cazul vânzării de acțiuni, să publice anunțuri de vânzare, respectiv oferte de vânzare, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice.

Art. 78. -

Anunțul de vânzare și oferta de vânzare se afișează la sediul instituției publice implicate și la cel al societății comerciale și se publică astfel:

a) pentru societățile comerciale mici, în unul sau mai multe cotidiene locale și naționale de largă circulație;

b) pentru societățile comerciale mijlocii și mari, în cotidienele menționate la lit. a), prin mijloace electronice și într-un jurnal internațional de largă circulație, după caz.

Art. 79. - Reviste (1)

Anunțul de vânzare trebuie să cuprindă informații cu privire la:

a) denumirea și sediul instituției publice implicate vânzătoare;

b) denumirea, sediul social, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului și codul fiscal ale societății comerciale;

c) obiectul principal de activitate, capitalul social, numărul total de acțiuni, valoarea nominală și structura acționariatului, conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la registrul comerțului;

d) metoda de vânzare a acțiunilor, numărul de acțiuni oferite la vânzare și procentul acestora din totalul acțiunilor;

e) persoana desemnată să dea relații suplimentare (numele și prenumele, numărul de telefon, telefax);

f) criteriile de precalificare, dacă este cazul;

g) locul, data și ora până la care se depun documentele solicitate;

h) locul, data și ora la care se deschid ofertele/se ține licitația;

i) documentele de participare prevăzute la art. 35 și valoarea taxei de participare, după caz;

j) prețul de ofertă pentru vânzarea prin licitație;

k) orice alte informații suplimentare ce prezintă relevanță în procesul de privatizare.

Art. 80. -

Atunci când instituția publică implicată decide vânzarea pachetului de acțiuni prin ofertă publică de vânzare sau prin alte metode specifice pieței de capital, anunțul de vânzare/oferta de vânzare va respecta condițiile specifice reglementărilor emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și de piețele organizate.

Dosarul de prezentare a societății comerciale

Art. 81. -

Dosarul de prezentare a societății comerciale este destinat să asigure potențialilor cumpărători posibilitatea cunoașterii principalelor date și informații de natură tehnică, economică, financiară și juridică cu privire la societatea comercială supusă privatizării, în funcție de care să poată formula oferta potrivit metodei de privatizare propuse.

Art. 82. -

(1) Dosarul de prezentare a societății comerciale cuprinde 3 secțiuni, după cum urmează:

A. Date despre societatea comercială:

a) informații generale: denumirea, forma juridică, sediul principal și, dacă este cazul, sediile secundare, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului, codul fiscal, codul poștal, numerele de telefon, fax, capitalul social, inclusiv numărul total de acțiuni, valoarea nominală a acțiunilor și structura acționariatului, conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la registrul comerțului, obiectul de activitate, numărul și structura numerică a personalului salariat;

b) date privind situația patrimonială, cu referire la:

(i) terenuri: suprafața, amplasarea, destinația, valoarea contabilă, situația juridică;

(ii) clădiri principale: amplasarea, suprafața construită și desfășurată, destinația, vechimea, valoarea netă contabilă, situația juridică;

(iii) investiții în curs: descrierea sumară, valoarea totală, procentul de realizare, data finalizării și valoarea necesară finalizării acestora;

(iv) participări la alte societăți comerciale: denumirea și numărul de înmatriculare ale acestor societăți comerciale și procentul deținut din capitalul social al acestora;

(v) bunurile imobile ipotecate și bunurile mobile care fac obiectul unei garanții reale mobiliare, bunurile asupra cărora poartă un privilegiu special, precum și bunurile imobile revendicate de terți;

(vi) bunurile care fac obiectul contractelor de locație de gestiune, închiriere, asociație în participațiune, leasing sau comodat;

(vii) drepturile de proprietate industrială deținute: licențe, brevete de invenție, mărci, desene și modele industriale;

(viii) drepturile de proprietate intelectuală definite conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, respectiv lista cu rezultatele cercetării, lista cu documentațiile de interes național, aflate în arhivele societăților comerciale etc.;

(ix) litigiile cu o valoare mai mare de 500.000.000 lei, prezentate distinct în funcție de calitatea procesuală;

c) date privind situația economico-financiară: situații financiare anuale simplificate - conform bilanțului contabil pe anul precedent și conform ultimei balanțe din anul în curs -, contul de profit și pierdere - la sfârșitul anului precedent și la nivelul unui semestru al anului în curs sau, după caz, prin utilizarea datelor efectiv cumulate până în luna în care se calculează - și activul net contabil la data când se întocmește dosarul de prezentare, inclusiv obligațiile societății comerciale față de instituțiile publice implicate, rezultate din fonduri pentru restructurare și dividende;

d) avizul/avizele de mediu emis/emise pe baza bilanțului de mediu acceptat de autoritatea de mediu competentă și surse potențiale de răspundere a societății comerciale pentru daune cauzate mediului;

e) în cazul societăților comerciale beneficiare de credite externe, contractate direct sau garantate de stat, este necesar și acordul finanțatorului extern, ori de câte ori acordurile de împrumut încheiate conțin o astfel de condiție.

B. Date privind oferta de vânzare de acțiuni

C. Date privind oferta de cumpărare de acțiuni

(2) Dosarul de prezentare se pune la dispoziție potențialului cumpărător, la cererea acestuia, contra cost sau gratuit, potrivit deciziei instituției publice implicate, și se actualizează periodic, până în cea de-a 5-a zi lucrătoare anterioară depunerii ofertelor finale.

Art. 83. -

Instituția publică implicată va elabora un model de fișă de prezentare simplificată în vederea vânzării pachetelor de acțiuni:

a) reprezentând până la 33% din capitalul social al societăților comerciale;

b) reprezentând acțiunile suplimentare emise în schimbul valorii terenurilor în cadrul procesului de exercitare a dreptului de preferință.

Art. 84. -

În cazul vânzării acțiunilor prin ofertă publică ori prin alte metode specifice pieței de capital, datele și informațiile ce vor fi puse la dispoziție potențialilor investitori vor fi cele indicate în normele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și ale piețelor organizate de capital.

Art. 85. -

În cazul societăților comerciale pentru care agenții de privatizare exercită atribuțiile instituției publice implicate, întocmirea dosarului de prezentare se asigură de către aceștia, potrivit mandatului acordat.

Art. 86. -

(1) Administratorii societății comerciale sunt obligați să notifice instituției publice implicate, în cel mult două zile lucrătoare de la producere, orice act sau fapt de natură să modifice esențial datele și informațiile prevăzute la art. 81.

(2) Intră sub incidența prevederilor alin. (1) actele sau faptele care se produc până în a 8-a zi lucrătoare anterioară datei de depunere a ofertelor finale și care aduc modificări substanțiale ofertei de vânzare.

Accesul direct la datele și informațiile despre societatea comercială.

Art. 87. -

(1) În cazul în care înainte de vânzarea dosarului de prezentare sau în perioada de cumpărare a acestuia potențialul investitor comunică în scris instituției publice implicate că dorește efectuarea unei vizite cu scopul de a-și forma o opinie generală asupra situației economice a societății comerciale, instituția publică implicată și societatea comercială supusă privatizării sunt obligate să îi asigure accesul la date economice, tehnice, juridice și de mediu publicabile, cu semnarea în prealabil a unui angajament de confidențialitate, fără achitarea unei taxe.

(2) În cazul în care potențialul cumpărător comunică în scris instituției publice implicate că dorește să întocmească un raport propriu de expertizare a societății comerciale, această instituție și societatea comercială supusă privatizării sunt obligate să îi asigure accesul liber la toate datele și informațiile de natură tehnică, economică, financiară, juridică și de mediu privind societatea comercială supusă privatizării, cu excepția cazului în care vânzarea se face în condițiile prevăzute la art. 84.

Art. 88. -

(1) Accesul direct la datele și informațiile de natură tehnică, economică, financiară, juridică și de mediu privind societatea comercială supusă privatizării se va face pe baza achitării în avans a unei taxe stabilite de instituția publică implicată, prin dosarul de prezentare.

(2) Taxa va fi achitată de către ofertant instituției publice implicate.

Art. 89. -

(1) Conducerile societăților comerciale la care statul deține un pachet de acțiuni minoritar, precum și ale societăților comerciale pentru care s-au încheiat contracte de vânzare-cumpărare de acțiuni, ale căror clauze sunt în derulare, sunt obligate să permită accesul direct al instituției publice implicate la documentele necesare pentru întocmirea dosarului de prezentare a societății comerciale respective, în vederea privatizării pachetului de acțiuni deținut de stat sau pentru stabilirea stadiului executării obligațiilor contractuale.

(2) În cazul nerespectării dispozițiilor prevăzute la alin. (1), conducerile societăților comerciale vor fi direct răspunzătoare de pagubele aduse statului prin împiedicarea sau întârzierea procesului de privatizare ori prin punerea în imposibilitate a instituției publice implicate de a urmări executarea obligațiilor contractuale.

Procedura de emitere a certificatului de obligații bugetare

Art. 90. -

În termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de emitere a certificatului de obligații bugetare instituțiile publice bugetare creditoare vor împuternici organele lor teritoriale de control să întocmească raportul asupra naturii și cuantumului tuturor obligațiilor bugetare.

Art. 91. -

Raportul se întocmește în termen de 15 zile. În cazuri temeinic justificate ministrul sau conducătorul instituției publice bugetare creditoare va putea încuviința prelungirea termenului de întocmire a raportului cu cel mult 15 zile.

Art. 92. -

(1) Pentru întocmirea raportului inspectorii au acces neîngrădit la orice înscrisuri, documente, registre sau evidențe contabile ale societății comerciale și pot solicita informații sau explicații referitoare la documentele supuse analizei, în condițiile legii.

(2) Raportul se întocmește pe baza documentelor contabile ale societății comerciale și a declarației pe propria răspundere a administratorilor societății comerciale că nu mai dispun de alte acte, documente, înscrisuri neoperate în evidența contabilă.

Art. 93. -

Raportul va specifica situația fiecărei obligații bugetare, inclusiv a creanțelor rezultate din plățile efectuate de Ministerul Finanțelor Publice în contul garanțiilor externe.

Art. 94. -

Raportul se avizează și se înaintează instituției publice bugetare creditoare de către conducătorul organului său teritorial de control în termen de 3 zile de la finalizare.

Art. 95. -

Pe baza raportului avizat potrivit art. 94, în termen de două zile lucrătoare instituția publică bugetară creditoare va emite certificatul de obligații bugetare.

Art. 96. -

Prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituției publice bugetare creditoare, exercitarea atribuțiilor ce revin instituțiilor publice bugetare creditoare se poate delega organelor lor teritoriale competente.

Art. 97. -

Pentru întocmirea și eliberarea certificatelor de obligații bugetare vor fi utilizate modelul și procedura stabilite prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituției publice bugetare creditoare.

Art. 98. -

O copie de pe certificatul de obligații bugetare va fi pusă la dispoziție de către instituția publică implicată fiecărui potențial cumpărător, în termen de două zile de la primirea acestuia.

Condiții privind plata în rate a acțiunilor

Art. 99. -

Instituția publică implicată va putea accepta plata în rate a prețului acțiunilor vândute, luând în considerare situația financiară a societății comerciale, cuantumul, structura și periodicitatea obligației investiționale convenite, obiectivele de dezvoltare regională stabilite prin hotărâre a Guvernului, posibilitatea societății comerciale de a-și desface produsele sau de a presta serviciile pe piața internațională ori asumarea de către potențialul cumpărător a obligației de a nu proceda la restructurări ce conduc la concedieri colective, precum și eventualitatea neînregistrării nici unei oferte cu plata integrală a prețului cu ocazia desfășurării unei licitații cu strigare.

Art. 100. -

În contractele de vânzare de acțiuni cu plata prețului în rate, la cuantumul fiecărei rate se aplică o dobândă care să acopere inflația, la care se adaugă două procente, în cazul în care prețul este stabilit și plătit în monedă națională, și dobânda LIBOR plus o marjă negociată de părți, în cazul în care prețul este stabilit și/sau plătit în valută. Instituția publică implicată va comunica cumpărătorului, cu 15 zile înainte de scadența fiecărei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobândă.

Art. 101. -

La aprecierea instituției publice implicate se va putea solicita cumpărătorului constituirea de garanții suplimentare pentru asigurarea plății ratelor, precum:

a) scrisoare de garanție emisă de o bancă română sau de o bancă străină cu care o bancă română are relații de corespondență;

b) ipoteca ori garanții reale mobiliare;

c) bilet la ordin avalizat de o bancă comercială agreată de instituția publică implicată;

d) garanția personală a unui fidejusor, persoană fizică sau juridică de cetățenie, respectiv de naționalitate, română, în condițiile Codului comercial, constând într-o obligație unilaterală și necondiționată de plată a ratei, dacă aceasta nu a fost achitată la termen, parțial ori integral, de către debitor.

Art. 102. -

Constituirea în favoarea instituției publice implicate a garanției reale mobiliare asupra acțiunilor trebuie să fie concomitentă cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu plata prețului în rate.

Prevederi referitoare la asociațiile constituite din salariați, membri ai consiliilor de administrație sau pensionari cu ultimul loc de muncă la o societate comercială

Art. 103. -

Modul de constituire a asociației și documentele pe care aceasta trebuie să le depună la instituția publică implicată sunt cele prevăzute la art. 56-60 și în anexa nr. 1.1 A la Normele metodologice privind privatizarea societăților comerciale și vânzarea de active, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 55/1998, cu modificările ulterioare.

Privatizarea societăților comerciale cuprinse în programe speciale încheiate cu organismele financiare internaționale

Art. 104. -

În cazul privatizării societăților comerciale cuprinse în programele încheiate de Guvern cu organismele financiare internaționale, strategia va fi supusă spre aprobare acestuia.

Vânzarea de active

Art. 105. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Societățile comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar și regiile autonome pot vinde active cu aprobarea adunării generale a acționarilor sau a consiliului de administrație, după caz, și cu avizul prealabil al instituției publice implicate. Avizul prealabil al instituției publice implicate constă în mandatul special acordat reprezentantului în adunarea generală a acționarilor sau în consiliul de administrație, după caz. Jurisprudență

(2) În cazul regiilor autonome și al societăților comerciale prevăzute la alin. (1), beneficiare de credite externe, contractate direct sau garantate de stat, este necesar și acordul finanțatorului extern, ori de câte ori acordurile de împrumut încheiate conțin o astfel de condiție.

(3) Societățile comerciale de interes strategic pot vinde, fără a fi supuse spre aprobare Guvernului condițiile principale ale contractelor de vânzare-cumpărare, numai activele prevăzute la art. 4 lit. f), sub sancțiunea nulității.

Art. 106. - Reviste (1)

Vânzarea activelor se face prin licitație deschisă cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preț obținut pe piață.

Art. 107. - Jurisprudență

Aprobarea adunării generale a acționarilor, a consiliului de administrație și, respectiv, a instituției publice implicate privește:

a) oferta de vânzare;

b) garanția de participare la licitație și taxa de participare, dacă este cazul;

c) persoanele împuternicite să efectueze vânzarea.

Art. 108. -

(1) Societatea comercială sau, după caz, regia autonomă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare să publice oferta de vânzare, potrivit prezentelor norme metodologice.

(2) Oferta de vânzare se afișează la sediul vânzătorului și la locul unde este situat activul și se publică conform art. 78, cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii licitației.

(3) Oferta de vânzare va cuprinde:

a) garanția și taxa de participare la licitație, după caz;

b) locul, data și ora începerii licitației;

c) documentele de participare la licitație, prevăzute la art. 79, pe care proprietarul activului le consideră necesare în raport cu valoarea activului. Reviste (1)

Art. 109. - Jurisprudență

(1) Prețul de ofertă este prețul de pornire al licitației, care poate fi mai mic, mai mare sau egal cu valoarea contabilă a activului.

(2) Prețul de ofertă se stabilește, de regulă, pe baza unui raport de evaluare.

(3) Societățile comerciale și regiile autonome care au în derulare contracte de locație de gestiune, de închiriere sau de asociere în participațiune pot vinde sau încheia contracte de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, prin negociere directă cu locatarii sau asociații, în situațiile în care aceștia au efectuat investiții în activele pe care le utilizează, reprezentând mai mult de 15% din valoarea acestor active. În acest caz, din prețul de vânzare se scade valoarea investițiilor pe bază de raport de evaluare acceptat de părți. Jurisprudență

Art. 110. - Reviste (1)

Prevederile art. 81 și 82, cu privire la dosarul de prezentare, ale art. 87 și 88, privind accesul la datele și informațiile privind activul, precum și ale art. 58-60, privind licitația cu strigare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 111. - Reviste (1)

Activele amplasate pe terenurile care nu sunt în proprietatea vânzătorului se pot vinde condiționat de existența acordului scris al proprietarului terenului. Terenul aferent activelor și a cărui situație juridică se clarifică după data vânzării activului va fi vândut cumpărătorului activului prin negociere directă, cu excepția terenurilor care sunt proprietate publică a statului sau a unei unități administrativ-teritoriale.

Art. 112. -

Vânzarea activelor cu caracter social urmează regimul juridic de drept comun existent în legislația privind privatizarea, cu excepția celor a căror înstrăinare este reglementată de norme speciale. La vânzare prevederile art. 105-111 se aplică în mod corespunzător.

Vânzarea activelor cu plata în rate

Art. 113. -

Societățile comerciale și regiile autonome pot vinde active cu plata în rate în condițiile stabilite la art. 28 din ordonanța de urgență și în Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

Art. 114. -

(1) Plata în rate este permisă numai dacă cumpărătorul prezintă garanții reale sau personale îndestulătoare, de tipul celor prevăzute la art. 111, și numai dacă aceste garanții sunt constituite anterior sau concomitent încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

(2) În contractele de vânzare-cumpărare de active cu plata în rate se va stipula o dobândă stabilită conform art. 100.

Art. 115. - Reviste (1)

În cazul în care cumpărătorul nu plătește la scadență două rate succesive, ratele următoare devin, de asemenea, exigibile, iar garanția prevăzută la art. 114 va putea fi pusă în executare pentru întreaga sumă neachitată și pentru dobânda datorată conform contractului până la data scadentă a celei de-a doua rate neachitate.

Contractul de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare

Art. 116. -

Încheierea contractelor de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare se face în condițiile stabilite la art. 27 din ordonanța de urgență.

Art. 117. -

Principalele elemente ale contractului de leasing imobiliar pentru active cu clauză irevocabilă de vânzare sunt următoarele:

a) părțile din contract;

b) activul care formează obiectul contractului;

c) valoarea totală a contractului de leasing;

d) durata leasingului;

e) cuantumul și termenele de plată ale ratelor;

f) obligația de plată în întregime a valorii reziduale înainte de încheierea contractului de vânzare, în termen de cel mult 10 zile de la încheierea perioadei de leasing;

g) obligația utilizatorului de a asigura pe cont propriu toate cheltuielile legate de exploatarea activului, inclusiv cele ce revin, potrivit legii, proprietarului;

h) valoarea îmbunătățirilor executate și/sau a investițiilor realizate de utilizator la activul care face obiectul contractului, care se va deduce din restul de preț și, după caz, din ratele scadente;

i) obligația utilizatorului de a răspunde pentru toate riscurile exploatării activului și pentru orice altă pagubă;

j) clauza irevocabilă de vânzare în favoarea utilizatorului.

Art. 118. -

Utilizatorul poate oricând pe durata contractului să cumpere activul prin achitarea integrală a prețului vânzării activului convenit la încheierea contractului, actualizat cu indicele de inflație.

Art. 119. -

Pentru dispozițiile art. 118 se aplică în mod corespunzător prevederile art. 105-112.

Transferul cu titlu gratuit al activelor cu caracter social

Art. 120. -

(1) Societățile comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar pot dispune înstrăinarea unor active cu caracter social, cu titlu gratuit și cu prioritate, către autoritățile administrației publice locale, precum și către instituțiile publice.

(2) În situația în care se efectuează transferul cu titlu gratuit, societatea comercială va diminua capitalul social cu valoarea rămasă neamortizată a activului transferat, din cota instituției publice implicate.

Art. 121. -

(1) Transferul cu titlu gratuit al activelor cu caracter social va fi aprobat de adunarea generală a acționarilor după aprobarea prealabilă a instituției publice implicate.

(2) Transferul cu titlu gratuit al activelor se face pe bază de protocol de predare-primire încheiat între părți, în termen de 30 de zile de la data aprobării în adunarea generală a acționarilor.

Obligații de mediu

Art. 122. -

(1) Societățile comerciale la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin un pachet de acțiuni care permite exercitarea controlului au obligația de a iniția și de a derula procedura privind obținerea avizului de mediu.

(2) Autoritatea de mediu competentă este obligată să emită avizul de mediu în termen de 10 zile de la depunerea documentației necesare.

Art. 123. -

La solicitarea autorității de mediu competente, pentru realizarea bilanțurilor de mediu nivel I și/sau II și, după caz, a studiului de evaluare a riscului este obligatoriu să se contracteze serviciile unui expert de mediu atestat.

Art. 124. -

Expertul de mediu atestat care va întocmi documentația de mediu solicitată nu poate fi acționar, administrator, cenzor, partener comercial al societății comerciale beneficiare, el, soțul/soția și rudele sau afinii acestuia până la gradul al patrulea inclusiv.

Art. 125. -

Prin aviz de mediu se înțelege actul prin care autoritatea de mediu competentă stabilește obligațiile de mediu ce urmează să fie îndeplinite de respectiva societate comercială, programul pentru conformare corespunzător acestor obligații și identifică răspunderile datorate poluării mediului din activitatea trecută a societății comerciale, pe oricare dintre amplasamentele deținute de aceasta.

Art. 126. -

Programul pentru conformare cuprinde acele măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților desfășurate de societatea comercială la data obținerii avizului de mediu, precum și acele prevederi pentru remedierea efectelor asupra mediului rezultate din activitățile desfășurate anterior acestui moment.

Art. 127. -

La încheierea contractului de vânzare-cumpărare instituția publică implicată/societatea comercială va urmări asumarea de către cumpărător, în tot sau în parte, a obligațiilor și răspunderilor de mediu stabilite de autoritatea de mediu competentă, prin convenirea unui cuantum de investiții destinate executării programului pentru conformare.

Art. 128. -

Dispozițiile art. 122-127 sunt aplicabile și în cazul vânzării de active, al fuziunii, divizării, concesionării, dizolvării și lichidării societății comerciale, în condițiile legii, considerate ca având impact asupra mediului.

Art. 129. -

Instituția publică implicată poate conveni prin contractul de vânzare-cumpărare să îl despăgubească pe cumpărător, conform prevederilor art. 27 din lege, în cazul în care ulterior privatizării, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, pronunțată în termen de cel mult 5 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, este stabilit prejudiciul.

Concesionarea terenurilor

Art. 130. -

Terenurile care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unei unități administrativ-teritoriale, potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, se atribuie direct, printr-un contract de concesiune, societăților comerciale privatizate sau care vor fi privatizate, care dețin astfel de terenuri și dacă acestea sunt strict necesare în vederea realizării obiectului lor de activitate. Concesiunea se face fără întocmirea unui studiu de oportunitate sau caiet de sarcini și fără nici o formă de publicitate, prin negociere directă între concedent și concesionar.

Art. 131. -

Administratorii societății comerciale sunt obligați să prezinte concedentului documentația privind justificarea folosirii terenului și datele de identificare a acestuia, obiectul de activitate și alte date necesare pentru încheierea contractului de concesiune, solicitate de concedent.

Art. 132. -

Contractul de concesiune se încheie pe o durată maximă de 49 de ani, cu clauza prelungirii de drept pe o perioadă de 24 de ani și 6 luni, dacă la data expirării primei durate a concesiunii societatea comercială concesionară continuă să exploateze terenul concesionat pentru realizarea obiectului său de activitate.

Art. 133. -

Garanția prevăzută la art. 34 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor va reprezenta 5% din redevența primului an de executare a contractului de concesiune și va fi depusă în termen de 180 de zile de la data semnării acestuia.

Art. 134. -

Prevederile art. 181-184 se aplică și în cazul concesionării terenurilor proprietate privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale.

Art. 135. -

Calitatea de concedent, în numele statului sau al unităților administrativ-teritoriale, o au:

a) ministerele de resort pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului;

b) consiliile județene pentru terenurile proprietate publică sau privată a județului;

c) consiliile locale pentru terenurile proprietate publică sau privată a orașului sau comunei.

Art. 136. -

Concesionarea, potrivit art. 321 alin. (3) din ordonanța de urgență, are ca obiect exclusiv utilizarea de către concesionar a terenurilor, în limitele cerute de desfășurarea normală a activității potrivit obiectului său de activitate, și nu poate fi extinsă la activități de exploatare decât prin încheierea unui contract de concesiune, potrivit dreptului comun.

Închirierea sau vânzarea terenurilor

Art. 137. -

Terenurile aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, care nu sunt concesionate, se închiriază sau se vând societății comerciale care le deține, fără nici un fel de publicitate, prin negociere directă, la inițiativa societății comerciale sau a autorităților prevăzute la art. 135.

Criteriile pentru stabilirea redevenței, chiriei și prețului de vânzare pentru terenuri

Art. 138. -

Redevența se poate stabili ca procent din profitul anual impozabil obținut de concesionar din utilizarea terenului concesionat sau ca venit fix anual al concedentului, astfel:

a) în cazul stabilirii redevenței ca procent din profitul anual impozabil rezultat din utilizarea terenului concesionat, acesta va fi de 1-3%, în funcție de obiectul de activitate al societății comerciale concesionare și de încadrarea acestuia potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, precum și de împrejurarea că terenul în cauză este într-o zonă declarată defavorizată; totodată se va stabili și o redevență minimă anuală, indexabilă cu indicele de inflație aferent fiecărui exercițiu financiar, determinat de Institutul Național de Statistică, în cazul în care creșterea anuală a acestui indice depășește 10%;

b) în cazul stabilirii redevenței sub forma unui venit fix anual al concedentului se va avea în vedere ca această sumă fixă să nu fie mai mare decât dobânda de referință stabilită de Banca Națională a României, aplicată la valoarea de circulație a terenului ce face obiectul concesiunii, determinată potrivit criteriilor prevăzute la art. 140.

Art. 139. -

Pentru terenurile necesare desfășurării unor activități sau servicii publice, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean sau local, după caz, se pot acorda scutiri sau reduceri la plata redevenței.

Art. 140. -

Nivelul chiriei pe metru pătrat de teren este convenit prin negociere directă între proprietarul terenului și societatea comercială, avându-se în vedere următoarele criterii:

a) situarea terenului în localitate urbană sau rurală;

b) categoria localității și zona din cadrul localității, conform încadrărilor prevăzute de Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură;

c) poziția terenului față de accesul la rețelele de transport rutier, feroviar, naval, aerian;

d) accesul terenului la utilități (energie electrică, termică, gaze naturale, apă-canal);

e) gradul de poluare a terenului cu reziduuri solide, lichide sau gazoase;

f) tipul de activitate pentru care este exploatat terenul: producție, prestări de servicii sau executare de lucrări.

Art. 141. -

Prețul de vânzare pentru terenurile oferite spre cumpărare societăților comerciale care le au în exploatare se stabilește prin negociere directă între proprietarul terenului și societatea comercială, avându-se în vedere valoarea de circulație a terenului, determinată pe baza criteriilor prevăzute la art. 140.

Majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor

Art. 142. - Jurisprudență

Toate societățile comerciale, indiferent de structura capitalului social, care până la data apariției legii nu au dobândit certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor vor proceda după cum urmează:

a) vor întocmi și vor înainta instituțiilor îndreptățite să emită certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului documentațiile necesare, conform legislației în domeniu;

b) după primirea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în adunarea generală a acționarilor se aprobă: Jurisprudență

(i) majorarea capitalului social cu valoarea terenului;

(ii) numărul de acțiuni emise suplimentar;

(iii) modificarea corespunzătoare a actului de înființare.

Art. 143. - Jurisprudență

Valoarea cu care se majorează capitalul social este valoarea preluată din anexele la certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, reactualizată cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislația în vigoare.

Art. 144. -

În termen de 5 zile de la înregistrarea majorării societatea comercială va transmite instituției publice implicate toate documentele din care să rezulte îndeplinirea obligației legale.

Art. 145. - Jurisprudență

La cererea instituției publice implicate oficiul registrului comerțului și/sau registrul independent privat va înregistra majorarea capitalului social, fără a solicita hotărârea adunării generale a acționarilor.

Art. 146. -

După majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor instituția publică implicată poate vinde pachetul de acțiuni astfel:

a) se va acorda dreptul de preferință cumpărătorului care, anterior majorării capitalului social, a dobândit acțiuni ale societății comerciale în baza unui contract de vânzare-cumpărare încheiat cu instituția publică implicată sau succesorului în drepturi al acestuia; vânzarea se va face prin negociere;

b) nu se va acorda dreptul de preferință cumpărătorului prevăzut la lit. a) dacă, în termen de 15 zile de la data înregistrării majorării capitalului social, acesta nu și-a exprimat în scris opțiunea la instituția publică implicată; vânzarea se va face prin orice metodă, în funcție de mărimea pachetului de acțiuni, către orice investitor interesat.

Dispoziții speciale privind fuziunea și divizarea societăților comerciale supuse privatizării

Art. 147. -

Procedura de restructurare prin divizare/fuziune se declanșează:

a) la propunerea instituției publice implicate;

b) la propunerea consiliului de administrație al societății comerciale;

c) la solicitarea unui acționar sau a unui terț interesat.

Art. 148. -

În situația în care adunarea generală a acționarilor decide, pe baza studiului de fezabilitate și în baza unui mandat special acordat de instituția publică implicată, aplicarea unui program de restructurare prin divizare/fuziune, consiliul de administrație va definitiva documentele necesare și va întocmi proiectul de divizare/fuziune care va fi depus la registrul comerțului în termen de 3 zile.

Art. 149. -

Publicarea într-un cotidian internațional a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor privind fuziunea/divizarea societăților comerciale este obligatorie ori de câte ori societatea comercială are ca acționari persoane fizice sau juridice străine.

Dispoziții speciale privind dizolvarea și lichidarea societăților comerciale

Art. 150. -

În situația în care adunarea generală a acționarilor hotărăște dizolvarea și lichidarea societății comerciale, consiliul de administrație se desființează și se numește administrator unic.

Art. 151. -

Hotărârea adunării generale a acționarilor privind dizolvarea și lichidarea societății comerciale se va publica în conformitate cu prevederile art. 78 și 149.

Art. 152. -

Declarațiile de creanțe, transmise prin fax sau prin poștă electronică în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului informativ, vor fi luate în considerare cu condiția ca originalul să fie transmis societății comerciale în cel mult 5 zile de la expirarea termenului sus-menționat, dată la care registrul creditorilor asociați devine definitiv.

Asociația creditorilor

Art. 153. -

Creditorii care au depus declarațiile de creanțe se trec într-un registru întocmit de administratorul unic și care poate fi consultat de orice creditor al societății comerciale la sediul acesteia. În registru se vor indica denumirea și sediul sau, după caz, numele și domiciliul creditorilor asociați, valoarea și ordinea de preferință a fiecărei creanțe, titlul în temeiul căruia creanța s-a constituit și drepturile de vot ale fiecărui creditor potrivit art. 3213 alin. (2) din ordonanța de urgență. Vor fi trecuți în tabel și creditorii ale căror creanțe sunt litigioase ori sunt asigurate printr-o garanție personală acordată de societatea comercială.

Art. 154. -

Registrul creditorilor asociați poate fi modificat numai în temeiul unei hotărâri judecătorești pronunțate în condițiile art. 34 alin. (2) din lege sau, în caz de eroare constatată, de administratorul unic care a întocmit tabelul, iar după numirea lichidatorului, de către acesta din urmă, ca o consecință a modificării, prin decizie motivată, a tabelului de creanțe.

Art. 155. -

(1) În termen de 10 zile de la definitivarea registrului administratorul unic convoacă prin scrisoare recomandată sau telegramă cu confirmare de primire prima ședință a asociației creditorilor pentru alegerea președintelui.

(2) Ședințele asociației creditorilor vor avea loc în termen de cel puțin 10 zile de la data primirii convocării de către fiecare membru, în afară de cazul în care creditorii asociați hotărăsc în unanimitate să țină o ședință, renunțând în mod expres la beneficiul convocării prealabile.

(3) La ședințele asociației creditorii participă personal sau prin reprezentanți împuterniciți în condițiile art. 68 din Codul de procedură civilă. Împuternicirea de reprezentare conferă dreptul de a vota pentru adoptarea hotărârilor prevăzute de ordonanța de urgență ori de prezentele norme metodologice, în cadrul oricărei ședințe a asociației creditorilor, cu excepția cazului în care dreptul de reprezentare a fost restrâns la anumite acte ori ședințe. Ședința se consideră legal constituită în prezența creditorilor care dețin majoritatea absolută a voturilor în cadrul asociației.

(4) Cu excepția celei dintâi ședințe, care va fi deschisă de către administratorul care ține registrul creditorilor asociați, lucrările ședințelor asociației creditorilor sunt deschise și sunt conduse de către președintele acesteia și se desfășoară în prezența unui notar public. Procesul-verbal al ședinței, cuprinzând exclusiv hotărârea adoptată, se întocmește și se semnează de către notarul public care a participat la lucrări.

(5) Procesele-verbale prevăzute la alin. (4) se înscriu într-un registru care se păstrează de administratorul unic, iar după încetarea funcției acestuia, de către lichidator, registru care poate fi consultat numai de creditorii care alcătuiesc asociația. O copie de pe procesul verbal se depune la instituția publică implicată, prin grija președintelui asociației, în termen de 5 zile de la data ședinței, iar o copie va fi păstrată de acesta.

(6) Pot formula contestații în condițiile art. 34 alin. (2) din lege:

a) creditorii ale căror creanțe nu au fost menționate în anunțurile publicate conform art. 34 alin. (1) din lege;

b) creditorii ale căror creanțe au fost evidențiate într-un cuantum mai mic ori pe o poziție inferioară celei conferite de rangul creanței în ordinea de preferință indicată în anunțul publicat conform art. 34 alin. (1) din lege;

c) creditorii care contestă existența sau întinderea unei creanțe a societății comerciale împotriva lor, care, potrivit anunțului publicat, le-ar diminua, prin compensație, drepturile de creanță;

d) creditorii care contestă existența, întinderea sau ordinea de preferință a unei creanțe aflate înaintea creanței proprii în ordinea de preferință, publicată conform art. 34 alin. (1) din lege.

Licitația pentru numirea lichidatorului

Art. 156. -

În cazul în care agentul de privatizare nu dorește să realizeze lichidarea societății comerciale, precum și în situația în care negocierile pentru preluarea de către acesta a funcției de lichidator nu s-au finalizat la expirarea unui termen de două zile de la primirea în scris a acceptului agentului de privatizare, instituția publică implicată va trebui să publice, în maximum două zile lucrătoare, anunțul de organizare a licitației pentru angajarea unui lichidator. În mod obligatoriu anunțul va preciza:

a) denumirea și sediul societății comerciale ce urmează să fie lichidată, valoarea activului său patrimonial, potrivit ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice, și a datoriilor;

b) locul de unde se poate achiziționa caietul de sarcini, precum și prețul acestuia;

c) criteriile de precalificare pe care trebuie să le îndeplinească participanții la licitație;

d) data și locul ținerii licitației; data licitației se va fixa după cel puțin 30 de zile, dar nu mai mult de 40 de zile de la publicarea anunțului;

e) data la care și locul de unde se pot obține informații suplimentare cu privire la regulile de participare la licitație, inclusiv cele privind accesul la date și informații privind societatea comercială, necesare pentru formularea ofertei în baza semnării unui angajament de confidențialitate.

Art. 157. -

Lichidatorul, persoană fizică, sau reprezentantul, persoană fizică, al societății comerciale lichidatoare trebuie să fie contabil autorizat, expert contabil sau licențiat în studii economice ori în drept sau inginer și să aibă cel puțin 5 ani de activitate practică, economică sau juridică.

Art. 158. -

Sistemul de remunerare a lichidatorului poate cuprinde o componentă fixă și/sau una variabilă și va fi stabilit prin decizie a conducătorului instituției publice implicate. Prin aceeași decizie se numește și comisia de licitație, alcătuită din 3 persoane, dintre care una are calitatea de președinte, și se stabilește grila de punctaj necesară pentru evaluarea ofertelor.

Art. 159. -

Participanții la licitație își vor depune oferta, scrisă și datată, în plic închis, la instituția publică implicată, pentru comisia de licitație, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data licitației.

Art. 160. -

Ofertele se deschid în ziua licitației, iar desemnarea lichidatorului se face prin hotărârea de adjudecare cuprinsă în procesul-verbal semnat de membrii comisiei de licitație, în cel mult 5 zile de la data licitației. Funcția de lichidator se adjudecă participantului care a oferit condițiile cele mai avantajoase. Hotărârea de adjudecare va cuprinde și clasarea ofertanților în ordinea numărului de puncte obținute pentru ofertele depuse.

Art. 161. -

În cazul în care contractul cu ofertantul selecționat nu se încheie în termenul prevăzut în ordonanța de urgență, contractul se va putea încheia cu următorul clasat, potrivit hotărârii prevăzute la art. 160.

Art. 162. -

Dacă după prima licitație nu se desemnează nici o ofertă câștigătoare, se va organiza de îndată o nouă licitație, cu respectarea prevederilor art. 156-160. Dacă la a doua licitație nu se desemnează lichidatorul, instituția publică implicată poate modifica condițiile inițiale.

Art. 163. -

Contractul pentru angajarea lichidatorului are conținutul-cadru prevăzut în caietul de sarcini și cuprinde elementele de bază ale ofertei câștigătoare.

Art. 164. -

Condițiile de remunerare se stabilesc prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 158, în cazul în care se negociază completarea mandatului acordat agentului de privatizare cu serviciile aferente lichidării.

Art. 165. -

Încetarea măsurii de lichidare voluntară se dispune de adunarea generală a acționarilor în baza mandatului special acordat de instituția publică implicată.

Art. 166. -

Convocarea adunării generale a acționarilor va fi făcută conform dispozițiilor prevăzute la art. 31 din lege, iar hotărârea adoptată va fi transmisă instituției publice implicate și va fi înregistrată la oficiul registrului comerțului în termen de două zile de la data adoptării sale.

Art. 167. -

Instituția publică implicată poate decide încetarea procedurii de lichidare voluntară în situația în care se înregistrează o scrisoare de intenție prin care se solicită cumpărarea pachetului majoritar de acțiuni.

Tabelul de creanțe

Art. 168. -

(1) Tabelul de creanțe se întocmește de către lichidator pe baza registrului creditorilor asociați și cuprinde creanțele acestora, în ordinea de preferință determinată potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) din lege și a vechimii, în vederea distribuirii sumelor ce vor rezulta în urma vânzării bunurilor și activelor societății comerciale. Tabelul poate fi consultat numai de creditori și se păstrează de lichidator.

(2) În tabel se cuprind toate creanțele, chiar dacă nu au devenit exigibile sau sunt litigioase.

(3) Tabelul va cuprinde și privilegiul și/sau garanția reală constituită în favoarea creditorului.

(4)  Tabelul poate fi modificat de lichidator, prin decizie motivată, din oficiu sau la cererea justificată a unui creditor, cu operarea modificărilor corespunzătoare, dacă este cazul, în registrul creditorilor asociați. Creditorul care a declarat o creanță care nu a fost înscrisă în tabel ori nu a fost înscrisă potrivit valorii ori rangului sau în ordinea de preferință, cel a cărui cerere de modificare a fost respinsă de către lichidator ori cei ale căror drepturi au fost lezate prin înscrierile ori modificările operate se pot adresa instanței competente, cu respectarea prevederilor cap. VII din lege și ale cap. V3 din ordonanța de urgență.

Noul lichidator și mandatarul special

Art. 169. -

(1) În situația încetării contractului de angajare a lichidatorului, instituția publică implicată va proceda fie la numirea în calitate de lichidator a următorului clasat în urma licitației organizate potrivit prevederilor art. 3216 din ordonanța de urgență, fie la numirea unui mandatar special care să administreze patrimoniul societății comerciale până la numirea unui nou lichidator.

(2) În cazul în care nici unul dintre următorii clasați nu poate îndeplini funcția de lichidator, instituția publică implicată va organiza o nouă licitație, cu respectarea prevederilor art. 155-162.

Art. 170. -

(1) Mandatarul special numit până la angajarea unui nou lichidator trebuie să întrunească, sub aspect profesional, condițiile prevăzute la art. 157. Remunerarea sa se negociază cu instituția publică implicată, fără a o putea depăși pe cea a lichidatorului al cărui contract a încetat.

(2) Mandatarul poate fi și un salariat al instituției publice implicate, prin delegare sau detașare.

Art. 171. -

Până la angajarea unui nou lichidator licitația pentru vânzarea activelor și a bunurilor societății comerciale, aflată în curs, se suspendă de drept, făcându-se în acest sens un anunț în publicațiile prin care licitația a fost adusă la cunoștință publică. La reluarea licitației se face un anunț corespunzător în aceleași publicații și, în mod vizibil, la sediul societății comerciale.

Vânzarea bunurilor

Art. 172. -

Vânzarea bunurilor din patrimoniul societății comerciale se face, în numele și pe contul acesteia, de către lichidator în următoarele moduri:

a) ca active funcționale, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 lit. d) din ordonanța de urgență și la art. 3 lit. d) din lege;

b) bun cu bun.

Art. 173. -

Vânzarea bunurilor din patrimoniul societății comerciale se va face, de regulă, prin licitație publică deschisă cu strigare, cu respectarea condițiilor prevăzute de prezentele norme metodologice. În situația în care această vânzare nu va fi posibilă, lichidatorul poate utiliza pentru vânzarea patrimoniului societății comerciale și licitația cu oferte în plic sau negocierea, precum și orice combinație a celor 3 metode de vânzare prevăzute la art. 37 alin. (1) din lege, cu respectarea condițiilor prevăzute de prezentele norme metodologice. Prevederile capitolului "Obligații de mediu" se aplică în mod corespunzător.

Art. 174. -

În vederea vânzării bunurilor din patrimoniul societății comerciale lichidatorul are obligația:

- să întocmească, în termen de 30 de zile de la intrarea în funcție, câte o fișă pentru fiecare activ al societății comerciale, cu detalierea bunurilor ce îl compun;

- să întocmească lista cuprinzând celelalte bunuri ale societății comerciale, care nu pot fi integrate în structura unui activ;

- să stabilească strategia de vânzare pe care o va aplica;

- să stabilească prețul de ofertă de vânzare pentru fiecare activ și bunurile ce îl compun, precum și pentru bunurile independente, prin estimarea valorii de piață a acestora;

- să asigure publicarea unui anunț de vânzare.

Art. 175. -

Anunțul de vânzare va cuprinde, în mod obligatoriu:

a) datele de identificare a activelor;

b) prețul de ofertă de vânzare, distinct pentru fiecare activ și pentru bunurile ce îl compun; în funcție de gruparea acestor bunuri se pot prezenta numai limitele de preț;

c) locul în care cei interesați pot obține date suplimentare și informații despre active ori pot efectua, pe cheltuială proprie, o expertiză a acestora;

d) metoda de vânzare;

e) locul și data licitației sau negocierii, tipul licitației, ora de începere a acesteia; această dată va fi stabilită între 15 și 20 de zile de la data publicării anunțului;

f) condițiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții pentru participarea la licitație.

Art. 176. -

Anunțul de vânzare se publică într-un cotidian național de largă circulație și/sau într-un cotidian local, iar dacă activul are un preț de ofertă de vânzare de peste 1.000.000.000 lei, publicarea se va face și prin mijloace electronice.

Art. 177. -

(1) Vânzarea bunurilor de către lichidator se va face cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 29-68, care se aplică în mod corespunzător.

(2) În vederea vânzării bunurilor și activelor societății comerciale lichidatorul va numi o comisie compusă din 3-5 membri, al cărei președinte este lichidatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, din care vor face parte și reprezentanți ai creditorilor. Dacă în ziua licitației sau a negocierii lichidatorul este în imposibilitatea de a fi prezent, va desemna un delegat care să îi țină locul. În acest caz lichidatorul răspunde solidar cu delegatul pentru paguba adusă ca urmare a încălcării obligațiilor legate de organizarea și ținerea licitației sau a negocierii.

(3) Vânzarea bunurilor are loc la sediul societății comerciale, unde se vor afișa la loc vizibil instrucțiunile privind desfășurarea acesteia, aprobate de lichidator, cu cel puțin 5 zile înaintea ținerii fiecărei ședințe de licitație.

(4) Pentru vânzarea activelor ce nu au fost adjudecate la prima licitație lichidatorul va organiza cel mult alte două licitații, cu precizarea că licitația va avea loc, în toate cazurile, în termen de 15 zile de la publicarea anunțului, iar prețul de pornire al licitației se va reduce de fiecare dată cu câte 20% din prețul inițial de pornire.

(5) În măsura în care nu s-a formulat nici o ofertă pentru cumpărarea activului în integralitatea sa, președintele comisiei de licitație va putea solicita participanților, în cadrul aceleiași ședințe, oferte pentru achiziționarea bunurilor ce compun activul respectiv. Se vor licita cu prioritate acele bunuri pentru care participanții au manifestat interes, iar acestea vor putea fi vândute numai cu condiția ca suma totală obținută în cadrul aceleiași ședințe de licitație să fie cel puțin egală cu prețul de pornire al licitației pentru activ în cadrul următoarei ședințe de licitație. Dacă activul sau bunurile ce îl alcătuiesc nu au putut fi vândute în condițiile menționate la alin. (6), lichidatorul va putea schimba metoda sau strategia de vânzare.

(6) Plata în rate este permisă numai dacă cumpărătorul prezintă o garanție reală sau personală îndestulătoare, de tipul celor indicate la art. 101, și dacă această garanție este constituită anterior sau concomitent încheierii contractului. În contract se va prevedea o dobândă stabilită la nivelul dobânzii practicate la creditare de banca la care societatea comercială în lichidare are deschis contul lichidării, la momentul semnării contractului. În caz de neplată a două rate succesive, prevederile art. 115 se aplică în mod corespunzător.

(7) Dacă la licitația cu strigare nu se prezintă decât un singur participant, se va proceda în conformitate cu dispozițiile art. 68 alin. (1).

(8) În contul unei creanțe litigioase adjudecarea se poate face numai în mod provizoriu, iar sumele necesare pentru satisfacerea acesteia se vor consemna la bancă pe numele societății comerciale aflate în lichidare și vor fi eliberate creditorului numai după pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile cu privire la existența și întinderea creanței contestate.

Art. 178. -

Activele și bunurile asupra cărora poartă un privilegiu special, un drept de gaj sau de ipotecă vor fi programate la licitație după cele care ar asigura, la aprecierea lichidatorului, sumele necesare pentru satisfacerea creanțelor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) și b) din lege.

Art. 179. -

(1) În cazul în care creditorii participă la licitație și doresc ca adjudecarea să se facă în contul creanței lor față de societatea comercială, ei vor trebui să indice lichidatorului creanța pe care o depun drept preț, prin referire la tabelul de creanțe prevăzut la art. 168. Depunerea creanței poate fi și parțială. În cazul în care un bun sau un activ este adjudecat în favoarea unui creditor care are un drept de gaj sau de ipotecă ori un privilegiu special asupra acestuia, pentru diferența dintre valoarea creanței sale și suma maximă oferită de ceilalți participanți acesta va avea calitatea de creditor chirografar.

(2) Creditorul beneficiar al unui privilegiu special ori în favoarea căruia societatea comercială proprietară a constituit un drept de gaj sau de ipotecă asupra activului ori asupra unui bun care îl compune și care și-a depus întreaga creanță drept preț poate adjudeca bunul sau activul în contul acesteia.

(3) La solicitarea creditorului beneficiar al unui privilegiu special ori al unui drept de gaj sau de ipotecă asupra activului ori asupra unui bun care îl compune, societatea comercială îi va putea ceda creanța sa împotriva terțului adjudecatar al bunului sau activului, în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cu compensarea corespunzătoare a debitului societății comerciale față de creditor. Prevederile art. 177 alin. (12) se aplică în mod corespunzător.

Măsuri speciale în procesul de privatizare

Art. 180. -

În momentul declanșării procesului de privatizare sau oricând după această dată se instituie procedura de administrare specială la societățile comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale deține pachetul majoritar de acțiuni, prin ordin al ministrului sau prin decizie a conducătorului autorității administrației publice locale.

Art. 181. -

(1) Procedura de administrare specială în perioada de privatizare presupune administrarea societății comerciale de către un administrator special, selectat de instituția publică implicată.

(2) Administrarea specială se realizează de instituția publică implicată prin intermediul unor persoane fizice sau juridice, române sau străine, pe baza unui contract de mandat.

Art. 182. -

(1) Pot dobândi calitatea de administrator special persoane fizice/juridice române sau străine, selectate de instituția publică implicată pe baza unor criterii făcute publice.

(2) Pentru a facilita luarea unei decizii optime cu privire la nominalizarea administratorului special, instituția publică implicată va întocmi o listă cuprinzând candidații acreditați.

Art. 183. -

(1) Principala atribuție a administratorului special este de a îndeplini întocmai și la termenele stabilite mandatul special acordat de instituția publică implicată.

(2) În acest scop administratorul special:

a) va convoca sau va dispune convocarea adunării generale a acționarilor, ori de câte ori este necesar și în mod obligatoriu pentru modificarea actului constitutiv al societății comerciale/statutului și contractului de societate, în sensul separării funcției de președinte al consiliului de administrație de cea de director general, dacă acest lucru este prevăzut în mandat;

b) va examina activitatea societății comerciale în raport cu situația de fapt și va întocmi un raport amănunțit asupra situației economico-financiare și juridice;

c) va supraveghea operațiunile de gestionare a patrimoniului societății comerciale;

d) va examina volumul de arierate și creanțe și va stabili ordinea de plăți, ținând seama de respectarea disciplinei economico-financiare;

e) va introduce acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de conducerea societății comerciale în dauna acționarilor/asociaților sau a societății comerciale, dacă este cazul;

f) va introduce acțiuni în anulare cu privire la transferuri cu caracter patrimonial, unele acțiuni comerciale încheiate de conducerea societății comerciale sau de constituirea unor garanții, susceptibile a prejudicia drepturile acționarilor/asociaților și ale societății comerciale, dacă este cazul;

g) va sesiza instituția publică implicată în legătură cu orice problemă care ar cere soluționarea de către aceasta;

h) va îndeplini orice alte atribuții stabilite prin contractul de mandat acordat de instituția publică implicată.

(3) În mandatul special instituția publică implicată va specifica documentele pe care administratorul special va trebui să le analizeze și termenul în care va trebui să depună raportul cu privire la situația de fapt din societatea comercială, cuprinzând și propuneri de măsuri.

(4) Instituția publică implicată va analiza raportul și propunerile de măsuri prezentate de administratorul special și va decide aplicarea măsurilor excepționale care să conducă la sporirea atractivității societății comerciale la privatizare.

Art. 184. -

(1) În activitatea pe care o desfășoară administratorul special este obligat:

a) să participe la ședințele adunării generale a acționarilor și la ședințele consiliului de administrație, prilej cu care va supraveghea direct îndeplinirea sarcinilor transmise, putând anula, cu acordul instituției publice implicate, înainte de publicarea în Monitorul Oficial al României, orice hotărâre luată de acestea și care contravine mandatului său;

b) să ia măsuri de administrare și gestionare a patrimoniului societății comerciale, împreună cu directorul general, după caz, astfel încât până la transferul dreptului de proprietate să nu se producă modificări patrimoniale decât în sensul celor stabilite prin mandatul acordat.

(2) În cazul administrării speciale criteriile și obiectivele de performanță din contractul de performanță încheiat cu directorul general al societății comerciale vor fi adaptate la mandatul primit de administratorul special, prin act adițional.

(3) În situația în care directorul general al societății comerciale este mandatat ca administrator special, consiliul de administrație va numi temporar în această funcție, dacă este cazul, cu avizul instituției publice implicate, o altă persoană, care va prelua contractul de performanță perfectat în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar.

Art. 185. -

În perioada administrării speciale administratorul special va asigura îndeplinirea măsurilor excepționale stabilite de lege, astfel:

a) va solicita furnizorilor de servicii - electricitate, gaze naturale, apă sau alte servicii fără de care societatea comercială nu poate funcționa - întocmirea graficelor de reeșalonare a obligațiilor restante după data instituirii procedurii de administrare specială;

b) va urmări permanent încadrarea în graficele întocmite pentru reeșalonarea plăților la furnizorii de utilități, concomitent cu achitarea obligațiilor curente;

c) va solicita creditorilor bugetari ridicarea tuturor sarcinilor ce grevează asupra activelor societății comerciale, care urmează să fie vândute, externalizate sau transferate, în scopul creșterii atractivității societății comerciale la privatizare;

d) va solicita creditorilor bugetari printr-o notificare suspendarea, până la transferul dreptului de proprietate, a tuturor măsurilor de executare silită începute asupra societății comerciale și neînceperea unor noi astfel de măsuri;

e) va întocmi lista creditorilor societății comerciale care au instituit sarcini asupra activelor, astfel încât după vânzarea acestora să poată dispune distribuirea sumelor încasate, proporțional, creditorilor bugetari implicați, până la limita rămasă neacoperită prin scutirea principală în baza grilei de facilități;

f) dacă prin aplicarea grilei de facilități creditorul bugetar a acordat scutire pentru tot debitul înregistrat până la data de 31 decembrie 2001, sumele încasate prin vânzarea activului vor fi distribuite în contul datoriei reeșalonate;

g) va identifica eventualele creanțe ale Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra societăților comerciale aflate în curs de privatizare și va propune instituției publice implicate, după caz, conversia acestor creanțe în acțiuni.

Art. 186. -

(1) Procedura de administrare specială se poate institui și la societățile comerciale care nu au activitate sau care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 232 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, dacă nu s-au pus în aplicare măsurile respective.

(2) Procedura de administrare specială în perioada de dizolvare și lichidare presupune administrarea și gestionarea societății comerciale de către un administrator special, selectat de instituția publică implicată, conform art. 181.

(3) În situația în care în mandatul acordat se prevede lichidarea societății comerciale, instituția publică implicată numește un lichidator conform prevederilor prezentelor norme metodologice sau, după caz, dispune transferarea/preluarea activelor rămase în patrimoniul societății comerciale de către o societate de administrare și valorificare a activelor disponibile.

(4) Principalele atribuții ale administratorului special, nominalizat prin ordin/decizie a ministrului/conducătorului instituției publice implicate, pentru societățile comerciale aflate în dizolvare/lichidare sunt, fără a se limita la:

a) luarea măsurilor pentru inventarierea documentelor care mai există la societatea comercială și pentru recompunerea arhivei din ultimii ani;

b) luarea măsurilor pentru identificarea ultimelor persoane nominalizate în organele de conducere ale societății comerciale;

c) luarea măsurilor pentru inventarierea bunurilor din patrimoniul societății comerciale și confruntarea inventarului faptic cu cel scriptic pentru evaluarea eventualelor pagube;

d) luarea măsurilor pentru pregătirea documentației în vederea transferului unor bunuri (mijloace fixe) din patrimoniul societății comerciale în patrimoniul societății de administrare a activelor disponibile;

e) luarea măsurilor pentru întocmirea documentației pentru dizolvarea și lichidarea societății comerciale;

f) dispunerea oricărei alte măsuri menite să ducă la dizolvarea și lichidarea societății comerciale.

Art. 187. -

Mandatul acordat administratorului special poate fi oricând modificat, completat sau revocat de instituția publică implicată, în funcție de situația fiecărei societăți comerciale și de etapele parcurse.

Art. 188. -

Administratorul special este răspunzător atât pentru dol, cât și pentru culpă, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor contractuale, precum și pentru executarea defectuoasă a acestora. Producerea de daune materiale și morale instituției publice implicate sau societății comerciale, prin acțiuni sau omisiuni produse în executarea mandatului, atrage răspunderea civilă, materială, contravențională sau penală, după caz, a administratorului special.

Conversia în acțiuni a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare

Art. 189. -

(1) În termen de 30 de zile de la data instituirii procedurii de administrare specială la societățile comerciale ce urmează să se privatizeze, la cererea instituției publice implicate, creanțele deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra societății comerciale se vor converti în acțiuni, la valoarea nominală a acestora, consolidată în dolari S.U.A.

(2) Categoriile de creanțe ce fac obiectul conversiei potrivit alin. (1) sunt următoarele:

a) creanțe bancare neperformante;

b) creanțe comerciale asociate activelor bancare supuse valorificării;

c) creanțele provenite din executarea garanțiilor emise de stat pentru împrumuturile externe contractate de societățile comerciale respective.

(3) Conversia creanțelor prevăzute la alin. (2) se face în baza unei fundamentări economico-financiare realizate în comun de instituția publică implicată și de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare.

(4) Acțiunile rezultate în urma conversiei se transferă pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora într-un pachet comun și la același preț pe acțiune cu vânzarea pachetului de acțiuni deținut de instituția publică implicată.

(5) Prețul obținut în urma vânzării va fi repartizat între cele două instituții, proporțional cu numărul acțiunilor vândute, după deducerea cheltuielilor efectuate de instituția publică implicată.

Constituirea societăților comerciale cu capital mixt

Art. 190. -

(1) Societățile comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar pot participa la constituirea unor societăți comerciale cu capital mixt, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

(2) După aprobarea adunării generale a acționarilor instituția publică implicată dispune întocmirea actului constitutiv și înregistrarea societății comerciale conform dispozițiilor legale.

Majorarea capitalului social prin aport de capital privat

Art. 191. -

Procedura de privatizare prin majorarea capitalului social se poate declanșa:

a) la propunerea societății comerciale;

b) la propunerea instituției publice implicate;

c) la primirea unei scrisori de intenție din partea unui acționar al societății comerciale sau din partea unui terț interesat.

Art. 192. -

(1) În situația în care instituția publică implicată decide, pe baza studiului de fezabilitate solicitat, că societatea comercială are nevoie de capital în numerar/utilaje tehnologice performante (din categoria tehnologiilor de vârf), aceasta va propune adunării generale a acționarilor lansarea unei oferte publice de majorare a capitalului social, diminuându-se astfel participația statului la societatea comercială. Valoarea utilajelor tehnologice performante trebuie dovedită prin factura de achiziție.

(2) Oferta publică de majorare a capitalului social, în contextul prezentelor norme metodologice, este procedura prin care societatea comercială vinde un pachet de acțiuni nou-emise, în următoarele etape:

a) acordarea dreptului de preferință acționarilor existenți, proporțional cu cotele deținute anterior majorării capitalului social;

b) declanșarea unei oferte publice primare de vânzare de acțiuni, prin care oricare dintre investitorii interesați, persoane fizice sau juridice cu capital majoritar privat, vor putea subscrie atât acțiunile aferente cotei acționarilor care nu își exercită dreptul de preferință, cât și acțiunile aferente cotei deținute de instituția publică implicată. Derogări (1)

Art. 193. -

Prețul de vânzare al acțiunilor nou-emise va fi aprobat de adunarea generală a acționarilor o dată cu celelalte elemente ale vânzării, în baza propunerii formulate de instituția publică implicată, și nu poate fi mai mic decât valoarea nominală a unei acțiuni.

Art. 194. -

În situația în care exercitarea dreptului de preferință nu acoperă valoarea aprobată de adunarea generală a acționarilor pentru majorarea capitalului social, societatea comercială va lansa o ofertă publică primară de acțiuni, care se va derula prin intermediul unei societăți de servicii de investiții financiare, cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 195. -

În situația în care terțul interesat propune participarea la majorarea capitalului social cu aport în natură, adunarea generală a acționarilor va aproba majorarea capitalului social cu o valoare egală sau mai mare decât valoarea aportului în natură.

Dispoziții specifice societăților comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei și Resurselor

Art. 196. -

Exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de acționar la societățile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei și Resurselor se realizează prin desemnarea de către instituția publică implicată a reprezentanților săi în adunarea generală a acționarilor.

Art. 197. -

(1) Vânzarea acțiunilor/participațiilor deținute de societăți comerciale la care întregul pachet de acțiuni este deținut de o societate comercială cu capital integral de stat ori de regiile autonome și institutele naționale se va face conform prezentelor norme metodologice și Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Strategia de privatizare va fi aprobată de Guvern sau de instituția publică implicată, după caz.

(3) Comisia de privatizare va fi numită prin hotărâre a Guvernului sau prin ordin al ministrului, după caz.

(4) La propunerea societății comerciale cu capital integral de stat care deține întregul pachet de acțiuni la o societate comercială care se privatizează, prin hotărâre a Guvernului, cheltuielile prevăzute la art. 51 lit. b) din lege se pot suporta de societatea comercială care se privatizează.

(5) Veniturile obținute de societatea comercială din vânzarea acțiunilor prevăzute la alin. (1) urmează regimul juridic al veniturilor obținute din vânzările de active.

Art. 198. -

Angajamentul de confidențialitate va cuprinde obligatoriu și daune pentru nerespectarea acestuia de către investitor pe o perioadă de minimum 3 ani.

Art. 199. -

La cererea instituției publice implicate societatea comercială va întocmi lista cuprinzând documentele care vor putea fi consultate de către potențialii investitori la sediul societății comerciale și va asigura accesul acestora la documentele respective, în camera de date. Pentru perioada cuprinsă între data semnării contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni și data transferului dreptului de proprietate cumpărătorul poate solicita prezența unui observator/unei echipe de observatori în societatea comercială. Condițiile accesului acestuia/acestora la datele confidențiale ale societății comerciale vor fi stabilite în contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni.

Art. 200. -

(1) Prin ordin al ministrului care coordonează activitatea instituției publice implicate sau prin decizie a conducătorului autorității administrației publice locale se va numi un administrator special și se va nominaliza componența acestuia.

(2) Pentru societățile comerciale furnizoare de utilități din subordinea ministerelor, prin ordin al ministrului de resort, administratorul special va avea următoarea componență:

- președintele consiliului de administrare specială;

- 2 reprezentanți ai instituției publice implicate;

- un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;

- un reprezentant al ministerului de resort.

(3) Procedura de administrare specială în perioada de privatizare se poate institui cu cel puțin 3 luni înainte de apariția anunțului de vânzare a acțiunilor.

(4) Prevederile art. 183-188 se aplică în mod corespunzător și societăților comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei și Resurselor.

Art. 201. -

(1) Conducerea societății comerciale va notifica în scris, în termen de 5 zile de la declanșarea procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, toți furnizorii de utilități, informând că societatea comercială se află în administrare specială. Notificarea se va face în vederea aplicării prevederilor art. 16 alin. (5) lit. b) din lege.

(2) În cazul neachitării într-o lună a facturilor curente și a ratelor convenite prin graficul de reeșalonare, furnizorii pot întrerupe furnizarea serviciilor respective, iar datoriile restante și neachitate vor fi reactivate.

Art. 202. -

În aplicarea art. 19 din lege, la solicitarea societății comerciale care s-a privatizat, conversia în acțiuni a creanțelor certe, lichide și exigibile asupra societății se face de către furnizorii de utilități - regii autonome, companii naționale, societăți naționale, societăți comerciale cu capital integral de stat din portofoliul Ministerului Industriei și Resurselor - care vor putea, cu acordul ministerului de resort și al Ministerului Finanțelor Publice, să aprobe conversia în acțiuni a creanțelor.

Art. 203. -

Reprezentantul instituției publice implicate în adunarea generală a acționarilor a societății comerciale va hotărî cu privire la conversia în acțiuni a unor creanțe certe, lichide și exigibile, pe baza unui mandat special emis în acest sens de instituția publică implicată.

Art. 204. -

În vederea obținerii mandatului special din partea instituției publice implicate pentru aprobarea conversiei în acțiuni a unor creanțe certe, lichide și exigibile și pentru majorarea capitalului social conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, administratorul societății comerciale va prezenta la instituția publică implicată următoarele documente:

a) raport de evaluare a societății comerciale, elaborat de o firmă de specialitate și însușit de consiliul de administrație al societății comerciale în scopul determinării valorii de piață a acțiunii, dacă este cazul;

b) nota de fundamentare privind oportunitatea conversiei în acțiuni a creanțelor certe, lichide și exigibile și majorarea capitalului social conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, însușită de consiliul de administrație al societății comerciale;

c) convenția dintre societatea comercială la care se majorează capitalul social și titularii creanțelor, prin care să se stabilească data de referință, valoarea creanței la data de referință și valoarea pe acțiune la care urmează să se efectueze conversia (conform raportului de evaluare a societății comerciale);

d) copie de pe ultimul bilanț contabil aprobat, însoțit de raportul cenzorilor și darea de seamă a consiliului de administrație al societății comerciale.

Art. 205. -

(1) Valoarea calculată a acțiunii/părții sociale la care se face conversia se determină astfel:

a) pe baza raportului de evaluare efectuat de o firmă specializată, în cazul în care activul net contabil este mai mare sau egal cu o treime din valoarea activului societății comerciale;

b) pe baza raportului de evaluare simplificat, în cazul în care activul net contabil este mai mic decât o treime din valoarea activului societății comerciale.

(2) În cazul în care valoarea calculată este mai mică decât valoarea nominală, valoarea unei acțiuni luată în calcul la majorare va fi egală cu valoarea nominală a acțiunii.

Art. 206. -

Pachetul de acțiuni rezultat în urma conversiei în acțiuni a creanțelor certe, lichide și exigibile asupra societății comerciale intră în proprietatea furnizorului de utilități.

Art. 207. -

Furnizorul poate să valorifice pachetul de acțiuni obținut, în condițiile aprobate de Ministerul Finanțelor Publice, respectând dreptul de preferință al cumpărătorului, prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiat cu instituția publică implicată.

Art. 208. -

Diferențele rezultate din valorificarea pachetului de acțiuni și valoarea creanțelor convertite în acțiuni se regularizează cu bugetul de stat.

Art. 209. -

În cazul în care conversia creanțelor în acțiuni are loc între o societate comercială privatizată și un furnizor de utilități coordonat de o altă instituție publică implicată decât cea care a realizat privatizarea societății comerciale, furnizorul poate să valorifice pachetul de acțiuni obținut, în condițiile aprobate de Ministerul Finanțelor Publice, respectând dreptul de preferință al cumpărătorului prevăzut în contract.

Art. 210. -

În situația în care privatizarea societății comerciale a fost realizată de aceeași instituție publică implicată care coordonează și furnizorul de utilități, conversia și valorificarea pachetului de acțiuni se vor face conform instrucțiunilor emise de instituția publică implicată, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 211. -

(1) În aplicarea art. 22 din lege instituțiile publice implicate pot iniția la societățile comerciale din portofoliul lor, ținând seama de obiectivele și cerințele strategice ale societăților comerciale, acțiunea de majorare a capitalului social prin cooptarea ca acționar a unui investitor care să îndeplinească cerințele privind resursele financiare și manageriale, precum și capabilitățile tehnice pentru a asigura dezvoltarea viitoare a societății comerciale.

(2) Instituția publică implicată poate acorda investitorului care a efectuat majorarea de capital dreptul de opțiune la cumpărarea unor pachete de acțiuni, care să îi asigure cel puțin 51% din totalul acțiunilor cu drept de vot în adunarea generală a acționarilor, în termenii și la termenele convenite la data majorării capitalului social.

(3) După aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a acțiunii de majorare a capitalului social, prin cooptarea ca acționar a unui investitor, societatea comercială va declanșa formalitățile pentru întocmirea raportului de evaluare de către un evaluator autorizat, persoană fizică sau juridică, română ori străină, angajat prin contract care se încheie cu societatea comercială. Raportul de evaluare are drept scop estimarea valorii de piață a acțiunilor emise de societatea comercială.

(4) Instituția publică implicată va transmite cererea de ofertă către investitorul sau investitorii care îndeplinesc cerințele prevăzute la alin. (1).

(5) Instituția publică implicată va numi comisia de negociere care va analiza, va evalua și va negocia oferta investitorului.

(6) După finalizarea negocierilor adunarea generală a acționarilor este împuternicită să aprobe termenii și condițiile stabilite prin negocieri.

(7) După semnarea acordului adunarea generală a acționarilor va aproba modificarea actului constitutiv, conform acordului.

(8) Prevederile alin. (1)-(7) se vor aplica și societăților comerciale la care întregul pachet de acțiuni este deținut de o societate comercială cu capital integral de stat.

Art. 212. -

În înțelesul prezentelor norme metodologice, prin reabilitarea unor obiective economice se înțelege repunerea în parametrii de funcționare normală a unor obiective economice aflate în funcțiune.

Art. 213. -

(1) În aplicarea art. 24 și 25 din lege inițiatorul va face cunoscută intenția de a atrage capital în investiții prin publicarea unei cereri de ofertă prin mass-media și, după caz, prin transmiterea ei către investitorii care îndeplinesc cerințele privind resursele financiare și manageriale, precum și capabilitățile tehnice pentru realizarea investițiilor.

(2) Pentru evaluarea ofertelor de participare la negociere, depuse de ofertanți, precum și pentru negocierea clauzelor contractuale, inițiatorul va numi o comisie de evaluare și negociere. Comisia de evaluare și negociere va fi alcătuită din 5-7 membri, reprezentanți ai inițiatorului, ai instituției publice implicate în situația în care inițiatorul este o societate comercială și, după caz, ai Ministerului Finanțelor Publice, autorității naționale de reglementare în domeniu și ai autorității competente pentru protecția mediului.

(3) În situația în care inițiatorul este o societate comercială, componența comisiei de evaluare și negociere va fi avizată de instituția publică implicată.

Art. 214. -

(1) După încheierea negocierilor inițiatorul întocmește o notă pe care, în funcție de importanța proiectului, o va supune spre aprobare Guvernului și care va cuprinde concluziile negocierilor purtate, clauzele contractuale convenite și divergențele apărute, precum și rezultatul evaluării ofertelor tehnice și financiare. Nota va cuprinde și conținutul contractelor de parteneriat și de achiziționare convenite cu ofertantul selectat.

(2) Contractele de parteneriat vor fi încheiate în termen de 30 de zile de la data la care inițiatorul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale.

(3) Termenul prevăzut mai sus se poate prelungi cu perioada necesară obținerii confirmărilor și aprobărilor prevăzute la art. 24 alin. (2) din lege.

Art. 215. -

(1) Instituțiile publice implicate pot declanșa procesul de privatizare la societățile comerciale de interes național din portofoliul lor, prin angajarea unor servicii de consultanță ale unor bănci de investiții, firme de consultanță și altele asemenea. Selectarea consultantului se face printr-o metodă care va ține seama de criterii de calitate și cost ale serviciilor. Pentru selecția de oferte în vederea desemnării consultantului instituția publică implicată trebuie să parcurgă următoarele etape:

a) anunțul publicitar privind cererea de ofertă pentru servicii de consultanță privind privatizarea societății comerciale se publică în jurnale internaționale și naționale de largă circulație și prin mijloace electronice (Internet, teletext sau alte mijloace similare);

b) anunțul publicitar trebuie să cuprindă informații cu privire la:

- denumirea și sediul instituției publice implicate care solicită servicii de consultanță;

- informații generale relevante despre societatea comercială care urmează să fie privatizată, respectiv: denumirea, sediul social, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului, codul fiscal, obiectul principal de activitate, capitalul social, cifra de afaceri, numărul de personal și altele asemenea;

- persoana desemnată să dea relații suplimentare (numele, prenumele, funcția, numărul de telefon, fax);

- criteriile de selectare a consultanților pentru lista scurtă;

- locul unde și data până la care se depune expresia de interes care va cuprinde date privind îndeplinirea criteriilor de selecție pentru lista scurtă;

- reglementările legale în vigoare după care se face selecția;

- posibilitatea de asociere a firmelor pentru a răspunde cerințelor de selecție;

c) pentru organizarea procesului de selecție, evaluarea ofertelor consultanților și selectarea consultantului se numește o comisie formată din 3-5 membri, care va avea în componență cel puțin câte un reprezentant al ministerului de resort din domeniul de activitate al societății comerciale, al Ministerului Finanțelor Publice și al instituției publice implicate;

d) cererea de ofertă, întocmită de instituția publică implicată, cuprinde următoarele documente:

- scrisoarea de invitație;

- informații pentru consultanți privind:

(i) cerințe generale care trebuie îndeplinite de consultanți - informații generale privind cerințele și scopul proiectului, clasificări privind amendarea documentelor cuprinse în cererea de ofertă, modul de întocmire a ofertelor (oferta tehnică și financiară), depunerea, primirea și deschiderea ofertelor, modalitatea de punctare și evaluare a ofertelor, negocierea și încheierea contractului de consultanță, confidențialitate;

(ii) metoda de selecție;

(iii) persoanele de contact din cadrul instituției publice implicate;

(iv) informații care vor fi furnizate consultantului;

(v) angajamentul de confidențialitate;

(vi) limba/limbile în care se vor prezenta ofertele;

(vii) condiții pentru membrii echipei consultantului (funcție, vechime, calificare etc.);

(viii) valabilitatea ofertei consultantului;

(ix) grila de punctare pentru fiecare criteriu de evaluare și ponderea acordată ofertelor tehnice și financiare;

(x) locul unde și data până la care se depun ofertele consultanților;

- oferta tehnică - structura;

- oferta financiară (onorariul fix și onorariul de succes) - structura;

- termenii de referință care cuprind:

(i) informații generale relevante despre societatea comercială supusă privatizării;

(ii) obiectivele contractului de consultanță;

(iii) scopul proiectului;

(iv) logistică și timp;

(v) considerații suplimentare;

- contractul standard pentru servicii de consultanță;

- angajamentul de confidențialitate;

e) transmiterea documentelor de ofertare (cererea de ofertă) către consultanții preselectați pe lista scurtă și pregătirea camerei de date;

f) primirea ofertelor, evaluarea acestora și selectarea consultantului;

g) negocierea și semnarea contractului de consultanță.

(2) În cazul în care onorariul fix al unui contract de consultanță va fi suportat de societatea comercială supusă privatizării, comisia de evaluare și selectare a consultantului va fi numită prin ordin al ministrului de resort.

(3) Instituția publică implicată poate să accepte participarea la concursul de oferte și a asociațiilor de firme care să răspundă cerințelor impuse de proiect. Asociațiile vor desemna un asociat coordonator care va fi împuternicit să mențină legătura cu instituțiile și cu organismele statului implicate în procesul de privatizare până la îndeplinirea mandatului. Asociatul coordonator va putea delega această atribuție altor membri ai asociației numai cu înștiințarea prealabilă a instituției publice implicate.

(4) În cazul în care instituția publică implicată apelează la servicii de consultanță finanțate de organisme internaționale, selectarea consultantului se desfășoară conform procedurii instituției finanțatoare.

(5) La încheierea negocierilor cu consultantul selectat prevederile contractului de consultanță vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 216. -

(1) La propunerea instituției publice implicate cheltuielile prevăzute la art. 51 lit. b) din lege, suportate de societatea comercială supusă privatizării, în baza aprobării prin hotărâre a Guvernului, pot fi plătite direct de către aceasta sau prin instituția publică implicată.

(2) Societatea comercială supusă privatizării garantează și asigură în totalitate sursele de finanțare a cheltuielilor care cad în sarcina sa și care se plătesc de instituția publică implicată, conform contractelor încheiate de aceasta.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 286, în situația în care plata se face prin instituția publică implicată, la solicitarea acesteia societatea comercială supusă privatizării va vira sumele necesare plății cheltuielilor prevăzute la art. 51 lit. b) din lege, într-un cont escrow deschis în acest scop la o bancă comercială agreată de ambele părți.

(4) Societatea comercială supusă privatizării va asigura plata în lei/valută a contravalorii serviciilor prestate, în cuantumul și la termenele convenite în contractele încheiate în acest sens de instituția publică implicată. Instituția publică implicată va solicita societății comerciale supuse privatizării sumele în lei necesare pentru plata cheltuielilor prevăzute la art. 51 lit. b) din lege, cu 10 zile lucrătoare înainte de termenul scadent de plată a acestora.

(5) În situația în care plata serviciilor prestate se face în valută, în ziua în care se va alimenta contul cu contravaloarea în lei de către societatea comercială supusă privatizării sau cel mai târziu a doua zi, banca va transforma sumele în lei în valută. Cu valuta urmează să se crediteze contul instituției publice implicate, care va dispune plata în valută a contravalorii serviciilor prestate conform clauzelor contractuale.

(6) Verificarea îndeplinirii de către prestatorul de servicii a obligațiilor asumate prin contract cade în sarcina instituției publice implicate.

(7) În situația în care, ca urmare a neasigurării surselor de finanțare de către societatea comercială supusă privatizării, instituția publică implicată nu poate efectua plata la termen a sumelor convenite, penalitățile, majorările de întârziere sau alte sume datorate conform clauzelor contractuale vor fi suportate de societatea comercială supusă privatizării.

(8) Sumele care se suportă de societatea comercială supusă privatizării, conform art. 51 lit. b) din lege, și care se plătesc de instituția publică implicată nu constituie pentru aceasta nici venit încasat și nici sursă de efectuare a cheltuielilor, astfel cum acestea au fost definite la art. 9 alin. (1) din ordonanța de urgență.

(9) Cheltuielile legate de plata onorariilor pentru consultanți includ:

a) componenta fixă a onorariului, reprezentând cheltuieli legate de activitatea de consultanță acordată pentru pregătirea și desfășurarea procesului de privatizare;

b) componenta variabilă a onorariului, exprimată în procente, reprezentând sumele cuvenite consultantului ca urmare a încheierii contractului de privatizare, valoarea tranzacției incluzând:

(i) prețul încasat pe acțiunile vândute;

(ii) alte elemente cuantificabile din contractul de privatizare (investiții și majorări ale capitalului social, datorii restante preluate de cumpărător și alte elemente, după caz).

(10) În cazul unei societăți comerciale la care acționar este o societatea comercială cu capital de stat, onorariul fix și onorariul variabil vor fi suportate de una dintre acestea, după caz.

Dispoziții specifice pentru societățile comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare-proiectare

Art. 217. -

Societățile comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare-proiectare se privatizează cu respectarea prezentelor norme metodologice și a prevederilor Protocolului pentru privatizarea societăților comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare-proiectare, încheiat de Ministerul Educației și Cercetării cu instituția publică implicată.

Agenți de privatizare

Art. 218. -

Instituția publică implicată poate delega, în totalitate sau în parte, atribuțiile privind vânzarea de acțiuni, restructurarea și lichidarea societăților comerciale, în baza unui contract de mandat.

Art. 219. -

Mandatul poate fi acordat pentru îndeplinirea oricăror acte și operațiuni prevăzute de lege și de prezentele norme metodologice pentru vânzarea acțiunilor, a activelor, pentru restructurarea pe orice cale sau lichidarea societății ori societăților comerciale la care se referă, inclusiv semnarea contractelor de vânzare-cumpărare de acțiuni și de active.

Art. 220. -

(1) Instituția publică implicată va selecta societățile comerciale care se privatizează/restructurează/lichidează, individual sau în grup, de către agenți de privatizare, cu finanțare asigurată parțial sau total din surse proprii ale instituției publice implicate.

(2) Lista cuprinzând aceste societăți comerciale va fi supusă spre aprobare Guvernului.

Art. 221. -

(1) În funcție de atribuțiile delegate agenților de privatizare de către instituțiile publice implicate, contractul de mandat va putea să prevadă atât raportări lunare, cât și analize și evaluări, specifice fiecărei etape de privatizare/restructurare/lichidare prevăzute în mandat.

(2) La finalizarea mandatului instituția publică implicată va primi rapoarte privind actele și operațiunile efectuate ori, după caz, un memoriu de fundamentare privind strategiile alternative de continuare a procesului de vânzare a acțiunilor sau a activelor societății respective.

Art. 222. -

(1) Vânzarea de acțiuni sau active va fi inițiată numai după aprobarea de către instituția publică implicată a strategiei de privatizare aferente societății comerciale respective.

(2) Propunerea de vânzare de acțiuni/active, prevăzută la art. 43 din lege, va fi înaintată instituției publice implicate după finalizarea negocierii de către agentul de privatizare a cadrului contractual al tranzacției cu ofertantul selectat.

Art. 223. -

Instituția publică implicată va putea acorda agentului de privatizare un termen în care să renegocieze cu ofertantul selectat anumite prevederi contractuale.

Art. 224. -

Vânzarea de acțiuni/active se va realiza de către agenții de privatizare, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

Art. 225. -

În vederea exercitării atribuțiilor prevăzute la art. 43 alin. (2) din ordonanța de urgență, conform mandatului primit, agentul de privatizare va desemna un reprezentant autorizat în adunarea generală a acționarilor, cu respectarea dispozițiilor art. 10 și 11.

Art. 226. -

(1) Instituția publică implicată organizează cel puțin o dată pe an preselecții pe diversele profiluri de agenți de privatizare, pe baza unor criterii de preselecție.

(2) Profilurile de preselecție pentru care se întocmesc liste scurte de agenți de privatizare se referă la următoarele tipuri de expertiză în: privatizare, restructurare, lichidare și tranzacționare de valori mobiliare.

Art. 227. -

(1) Instituția publică implicată va numi o comisie pentru preselectarea și angajarea agenților de privatizare.

(2) Comisia va elabora proiectul contractului de mandat, va evalua ofertele tehnice și financiare depuse de agenții de privatizare potențiali, va selecta agentul de privatizare și va negocia contractul de mandat.

(3) La evaluarea ofertelor se va avea în vedere, între altele, și nivelul onorariilor solicitate de agenții de privatizare.

Art. 228. -

Comisia va fi alcătuită din 5-7 membri cu drept egal de vot, nominalizați de instituția publică implicată, iar hotărârile comisiei se iau cu majoritate simplă.

Art. 229. -

Criteriile care stau la baza întocmirii grilei de punctaj al ofertelor se vor aduce la cunoștință agenților de privatizare.

Art. 230. -

(1) Ori de câte ori angajarea agenților de privatizare se realizează în cadrul unor programe de restructurare/privatizare finanțate din surse puse la dispoziție de către o instituție financiară internațională, selectarea agenților de privatizare se poate face în condițiile sau conform regulilor propuse de către instituția care a acordat împrumutul.

(2) În scopul realizării obiectivelor unor astfel de programe negociate de Guvern cu instituțiile financiare internaționale, instituția publică implicată, cu acordul finanțatorului și al împrumutatului, poate prelungi, după caz, contractele cu agenții de privatizare/consultanții și după expirarea acestora, cu o durată suplimentară convenită de părți, cu încadrarea în perioada de valabilitate a finanțării externe.

Art. 231. -

Comisia va evalua ofertele primite și va întocmi lista cuprinzând agenții de privatizare precalificați ale căror oferte întrunesc punctajul minim stabilit de comisie.

Art. 232. -

Pentru fiecare proiect lansat conform art. 42 alin. (1) din lege instituția publică implicată va invita un număr de cel puțin 3 potențiali agenți de privatizare, incluși în lista cuprinzând agenții de privatizare precalificați, și va desemna agentul de privatizare prin licitație restrânsă. În acest scop instituția publică implicată va transmite acestora cererea de ofertă, care va include criteriile de selecție, precum și proiectul contractului de mandat.

Art. 233. -

(1) Instituția publică implicată va încheia contractul de mandat în termen de 15 zile de la data selectării ofertei clasate pe primul loc în urma licitației restrânse.

(2) În cazul în care negocierile nu vor fi finalizate în termen, instituția publică implicată va invita următorul clasat în vederea negocierii și încheierii contractului de mandat.

Art. 234. -

Contractul de mandat încheiat se poate modifica, completa sau revoca oricând în perioada de valabilitate, în condițiile modificării strategiei de privatizare/restructurare/lichidare.

Art. 235. -

(1) Pentru societățile comerciale de interes strategic instituția publică implicată va înainta Guvernului spre aprobare propunerea sa privind condițiile esențiale ale mandatului ce urmează să fie acordat agentului de privatizare.

(2) În cazul societăților comerciale de interes strategic modificarea elementelor esențiale ale mandatului, potrivit art. 234, este posibilă numai cu aprobarea prealabilă a Guvernului.

Art. 236. -

Onorariul agenților de privatizare include o componentă fixă și/sau o componentă variabilă care se va plăti în funcție de aducerea la îndeplinire a mandatului.

Art. 237. -

Componenta fixă a onorariului cuprinde costurile suportate de agentul de privatizare în realizarea mandatului și reprezintă o sumă fixă forfetară, în cuantumul stabilit prin contractul de mandat.

Art. 238. -

(1) Componenta variabilă a onorariului se calculează prin aplicarea unui procent fix la suma încasată de instituția publică implicată, respectiv de societatea comercială, ca urmare a îndeplinirii mandatului încredințat agentului de privatizare.

(2) Componenta variabilă a onorariului poate fi plătită de instituția publică implicată, de societatea comercială care se privatizează sau de cumpărător, dacă se prevede astfel în documentele de licitație.

Art. 239. -

(1) Agentul de privatizare este direct răspunzător pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor prevăzute în contractul de mandat, precum și pentru prejudiciile și/sau daunele-interese produse instituției publice implicate și/sau societății ori societăților comerciale care fac obiectul contractului de mandat.

(2) Determinarea mărimii prejudiciilor și/sau a daunelor-interese prevăzute la alin. (1) se va face pe baza unei expertize economico-financiare întocmite de persoane fizice și/sau juridice abilitate prin legislația română pentru astfel de operațiuni, desemnate de instanța judecătorească.

(3) Cheltuielile aferente efectuării expertizei economico-financiare prevăzute la alin. (2) vor fi avansate de instituția publică implicată sau, după caz, de societatea comercială și vor fi recuperate de la agentul de privatizare.

(4) Membrii asociați sunt răspunzători solidar pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor prevăzute în contractul de mandat.

(5) Contractul de mandat va trebui să conțină inclusiv o poliță de asigurare profesională a agentului de privatizare, în cuantumul solicitat de instituția publică implicată, prin cererea de ofertă.

Privatizarea la prețul simbolic reprezentând echivalentul unui euro

Art. 240. -

(1) Instituția publică implicată va supune spre aprobare Guvernului societățile comerciale la care vânzarea pachetului de acțiuni deținut se va face la prețul simbolic reprezentând echivalentul unui euro. Aceste societăți comerciale vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Pentru societățile comerciale prevăzute la alin. (1) punctajul obținut prin aplicarea grilei privind acordarea înlesnirilor la plată prevăzute în anexa nr. 1, punctaj ce va fi comunicat în dosarul de prezentare, va fi diminuat la 50%.

Art. 241. -

În cazul privatizărilor efectuate la prețul simbolic reprezentând echivalentul unui euro, metoda de vânzare va fi licitație cu strigare după regula competitivă cu condiții de preselecție stabilite.

Art. 242. -

Oferta de vânzare se întocmește conform prevederilor art. 77-80. Criteriile de precalificare a ofertanților vor fi stabilite de instituția publică implicată.

Art. 243. -

În vederea participării la licitație instituția publică implicată va solicita potențialilor cumpărători să depună o garanție de participare într-un cuantum de maximum 20% din valoarea investițiilor prevăzute în dosarul de prezentare pentru primul an. Garanția se depune în una dintre formele prevăzute la art. 33.

Art. 244. -

(1) Conținutul dosarului de prezentare a societății comerciale se întocmește conform art. 81-86. În plus, dosarul de prezentare va cuprinde date cu privire la planul de afaceri, volumul minim de investiții tehnologice, volumul investițiilor de mediu, numărul de locuri de muncă ce urmează să fie păstrate, precum și date cu privire la modalitatea de întocmire a ofertelor.

(2) Prețul dosarului de prezentare va fi stabilit conform art. 82 alin. (2) din prezentele norme metodologice.

Art. 245. -

Pentru organizarea și conducerea licitației instituția publică implicată numește o comisie de licitație formată din 3-5 membri, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 246. -

Pentru participarea la licitație ofertanții depun la sediul instituției publice implicate, în termenele prevăzute în oferta de vânzare și în dosarul de prezentare, documentele de participare și planul de afaceri.

Art. 247. -

Comisia de licitație verifică și analizează documentele de participare depuse de ofertanți și comunică ofertanții acceptați pentru etapa de deschidere și analiză a planurilor de afaceri.

Art. 248. -

(1) Ofertanții selectați pe baza planurilor de afaceri vor fi anunțați cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru desfășurarea licitației.

(2) Ședința de licitație are loc în ziua, la ora și în locul stabilite de instituția publică implicată, în condițiile de desfășurare specifice licitației cu strigare.

(3) Licitația se desfășoară după regula licitației competitive, respectiv la un preț în urcare.

(4) Valoarea de licitație este volumul de investiții și/sau numărul de locuri de muncă. Valoarea de pornire a licitației, precum și pasul licitației vor fi înscrise în dosarul de prezentare a societății comerciale.

(5) Pornirea licitației se va face de la o valoare egală cu valoarea investiției conform planului de afaceri stipulat în dosarul de prezentare. Licitația nu poate fi adjudecată la o valoare mai mică decât cea de pornire.

(6) În cazul selectării unui singur ofertant sau prezentării unui singur ofertant la licitație, comisia de licitație poate să îl declare câștigător dacă acesta acceptă cel puțin valoarea de începere a licitației și dacă comisia are mandat în acest sens.

(7) Președintele comisiei de licitație anunță adjudecatarul, declară închisă ședința de licitație și întocmește procesul-verbal de licitație, semnat de membrii comisiei de licitație, de adjudecatar și de ceilalți ofertanți. Refuzul de a semna se consemnează în procesul-verbal.

(8) În cazul privatizării la prețul simbolic reprezentând echivalentul unui euro, dispozițiile art. 37 și 38 se aplică în mod corespunzător.

(9) Contractul de vânzare-cumpărare a pachetului de acțiuni se încheie cu respectarea în mod corespunzător a prevederilor art. 44 alin. (6).

Acordarea de înlesniri la plata obligațiilor bugetare, precum și la plata obligațiilor către instituția publică implicată

Art. 249. -

Instituțiile publice implicate în procesul de privatizare a societăților comerciale cu capital majoritar de stat și creditorii bugetari, la solicitarea instituției publice implicate, acordă societăților comerciale menționate la art. 2 din lege următoarele înlesniri la plata obligațiilor datorate și neachitate la data de 31 decembrie 2001:

a) scutirea totală sau parțială de la plata creanțelor proprii și a celor provenite din credite bugetare gestionate de instituțiile publice implicate în procesul de privatizare, precum și a obligațiilor bugetare, după caz, cu excepția contribuțiilor datorate Fondului de asigurări sociale de sănătate, contribuțiilor pentru pensia suplimentară, contribuțiilor individuale de asigurări sociale, contribuțiilor angajaților de 1% la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, contribuțiilor angajaților de 7% pentru asigurările sociale de sănătate, T.V.A. suspendate în vamă, impozitului pe veniturile din salarii, impozitului pe dividende și a celorlalte impozite cu reținere la sursă;

b) eșalonarea la plată a obligațiilor exceptate la lit. a), precum și a diferențelor rămase de plată în sarcina debitorilor după aplicarea prevederilor lit. a) privind scutirea parțială;

c) scutirea la plată a majorărilor de întârziere și penalităților de orice fel menționate la art. 18 alin. (1) lit. c) din lege.

Art. 250. -

Înlesnirile la plată se vor cuprinde în dosarul de prezentare și se acordă pe baza punctajului obținut de societatea comercială supusă procesului de privatizare conform grilei de punctaj privind acordarea înlesnirilor la plată prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

Art. 251. -

Scutirea totală sau parțială a obligațiilor restante la data de 31 decembrie 2001 se acordă proporțional cu punctajul obținut (la 100 de puncte - scutire totală, la 97 de puncte - scutirea obligațiilor restante cu 97%, la 80 de puncte - scutirea obligațiilor restante cu 80% etc.).

Art. 252. -

Pentru obligațiile bugetare restante reprezentând contribuția la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate se acordă eșalonarea la plată pe 5 ani, cu o perioadă de grație de 6 luni cuprinsă în perioada de eșalonare, și scutirea la plată a majorărilor de întârziere și a penalităților aferente acestora.

Art. 253. -

Pentru obligațiile bugetare restante reprezentând contribuția pentru pensia suplimentară, contribuția individuală de asigurări sociale, contribuția angajaților de 1% la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, contribuția de 7% a angajaților pentru asigurările sociale de sănătate, T.V.A. suspendată în vamă, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende și celelalte impozite cu reținere la sursă, precum și pentru majorările de întârziere și penalitățile de orice fel aferente acestora, creditorul bugetar care administrează venitul respectiv acordă eșalonarea la plată pe 5 ani, cu o perioadă de grație de 6 luni cuprinsă în perioada de eșalonare.

Art. 254. -

(1) Înlesnirile la plată se acordă prin ordin comun al creditorilor bugetari cu instituția publică implicată în procesul de privatizare, acțiune inițiată de această instituție, și vor fi cuprinse în dosarul de prezentare.

(2) Ordinul cuprinde tipul de înlesnire la plată pe feluri de obligații bugetare și sumele ce fac obiectul înlesnirii. Majorările de întârziere și penalitățile de întârziere se calculează de creditorul bugetar și se actualizează la data transferului dreptului de proprietate.

(3) Pentru obligațiile datorate autorității publice locale înlesnirea la plată se acordă prin hotărâre a consiliului local, la solicitarea instituției publice implicate în procesul de privatizare, și va fi cuprinsă în dosarul de privatizare.

Art. 255. -

Obligațiile bugetare datorate și neachitate, cu termene scadente între data de 1 ianuarie 2002 și data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a legii, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare, precum și majorările de întârziere și penalitățile de orice fel aferente acestora, se vor achita până la data de 31 decembrie 2002.

Art. 256. -

(1) Înlesnirile prevăzute la art. 249, 252 și 253 își pierd valabilitatea în următoarele condiții:

a) nu se realizează transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor;

b) societatea comercială supusă procesului de privatizare nu își achită obligațiile curente cu termene scadente începând cu data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a legii:

(i) înlesnirea nu își pierde valabilitatea în cazul în care societatea comercială achită obligațiile curente în cel mult 90 de zile de la scadență, împreună cu majorările de întârziere și penalitățile de orice fel aferente, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie a fiecărui an fiscal;

(ii) prin obligații bugetare curente ale fiecărui an fiscal se înțelege obligațiile definite în Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 26/2001;

c) societatea comercială supusă procesului de privatizare nu respectă prevederile art. 255;

d) societatea comercială nu respectă graficul de plată.

(2) Pierderea valabilității înlesnirilor atrage anularea acestora, iar pentru recuperarea obligațiilor se procedează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 257. -

(1) Sumele care fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la art. 249, 252 și 253 sunt următoarele:

a) obligațiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2001, corectate cu plățile efectuate în contul acestora până la data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a legii, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare, precum și majorările de întârziere și penalitățile de orice fel aferente acestora, cuprinse în certificatele de obligații bugetare;

b) sumele cuprinse în notificările emise de instituția publică implicată, respectiv:

(i) dividende, precum și majorări de întârziere sau daune moratorii calculate pentru neplata la termen a acestora;

(ii) fonduri de restructurare acordate în baza Legii nr. 58/1991, penalități și/sau dobânzi aferente.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. b) vor fi actualizate la data semnării contractului de vânzare-cumpărare, pe baza datelor din evidențele proprii ale societății comerciale supuse procesului de privatizare, de către instituția publică implicată.

Art. 258. -

Ministerele și autoritățile publice centrale sau locale creditoare, la solicitarea instituției publice implicate, vor emite certificatele de obligații bugetare prin care se atestă cuantumul sumelor care fac obiectul înlesnirilor la plată, în termen de 30 de zile lucrătoare.

Art. 259. -

În cererea instituției publice implicate se vor prevedea în mod obligatoriu toate subunitățile înființate de societatea comercială în cauză, elementele de identificare ale acestora, inclusiv codul unic de identificare, precum și obligațiile restante pe care le înregistrează aceasta conform evidențelor proprii.

Art. 260. -

(1) În cazul societăților comerciale la care au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare de acțiuni după data de 1 decembrie 2001, vor fi acordate înlesnirile la plată ce au fost prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare sau în actele normative prin care au fost aprobate strategiile de privatizare ale respectivelor societăți comerciale, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (10) din lege.

(2) În cazul societăților comerciale pentru care la data intrării în vigoare a legii au fost depuse ofertele de cumpărare și/sau se desfășoară negocieri, vor fi acordate înlesnirile la plată prevăzute în actele normative prin care au fost aprobate strategiile de privatizare ale respectivelor societăți comerciale, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (10) din lege.

(3) În cazul societăților comerciale pentru care la data intrării în vigoare a legii erau începute procedurile de privatizare, dar pentru care nu au fost depuse oferte de cumpărare, se vor acorda înlesnirile la plată prevăzute la art. 18 alin. (1) din lege, cu condiția ca acestea să fie cuprinse în dosarul de prezentare, astfel încât toți potențialii ofertanți să poată lua cunoștință de acestea. Înlesnirile la plată prevăzute în strategiile de privatizare pentru societățile comerciale sus-menționate se vor acorda în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din lege și ale prezentelor norme metodologice.

Art. 261. -

(1) Pentru sumele eșalonate la plată, cu excepția majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere aferente obligațiilor bugetare restante pentru care s-au acordat aceste înlesniri, se datorează și se calculează majorări conform prevederilor legale.

(2) Majorările se evidențiază separat în graficul de eșalonare, plata acestora efectuându-se împreună cu rata respectivă.

(3) Pe perioada de grație acordată la eșalonare majorările datorate conform legii se achită lunar.

(4) Neachitarea majorărilor pe perioada înlesnirii atrage pierderea valabilității acesteia.

Art. 262. -

(1) Obligațiile pentru care se acordă scutiri totale sau parțiale la plată conform art. 249 și 252 se amână la plată până la data ultimului termen din eșalonare. Scutirea totală sau parțială la plată se acordă în situația în care se constată respectarea de către societatea comercială a înlesnirilor. Jurisprudență

(2) Obligațiile bugetare amânate la plată se vor reflecta în contabilitatea societăților comerciale respective într-un cont de ordine și evidență.

Art. 263. - Jurisprudență

(1) Reflectarea în contabilitatea agenților economici a operațiunilor reglementate de prevederile art. 18 din lege este prezentată în anexa nr. 2.

(2) Veniturile realizate în urma regularizării contabile a înlesnirilor prevăzute la art. 249 și 252 nu se impozitează în condițiile în care cheltuielile care au fost influențate cu obligațiile bugetare scutite total sau parțial la plată nu au fost deductibile fiscal. Jurisprudență

(3) Sumele stabilite conform alin. (2) se utilizează ca surse proprii de finanțare.

Art. 264. -

Graficele de eșalonare a tuturor obligațiilor datorate și neachitate, precum și condițiile în care acestea sunt acordate se întocmesc de fiecare creditor bugetar.

Art. 265. -

Societățile comerciale care se privatizează pot solicita, în termen de 90 de zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor inclusiv, furnizorilor de utilități - regii autonome, companii naționale, societăți naționale, societăți comerciale cu capital de stat - acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor contractuale față de aceștia, inclusiv a penalităților contractuale, certe, lichide și exigibile datorate la data de 31 decembrie 2001 și neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor inclusiv.

Art. 266. -

Solicitarea înlesnirilor la plată se face numai în termen de 90 de zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, în caz contrar se decade din dreptul de a solicita înlesnirile la plată prevăzute la art. 19 din lege.

Art. 267. -

Pentru a beneficia de prevederile art. 19 alin. (1) din lege societățile comerciale care s-au privatizat vor întocmi situația prevăzută în anexa nr. 4, înscriind la cap. A nivelul obligațiilor contractuale, inclusiv al penalităților contractuale, certe, lichide și exigibile la data de 31 decembrie 2001 și neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor inclusiv, față de furnizorul de utilități căruia îi solicită înlesnirea la plată, propunând la cap. B una dintre înlesnirile prevăzute la art. 19 alin. (1) din lege, iar în cazul eșalonării la plată, anexând și propunerea de grafic de eșalonare la plată.

Art. 268. -

Furnizorul de utilități căruia i s-au solicitat înlesniri la plată confirmă în situația prevăzută în anexa nr. 4 la cap. A nivelul obligațiilor comerciale ale societății comerciale care s-a privatizat, față de el, și poate accepta sau respinge propunerea de înlesnire făcută de societatea comercială la cap. B ori poate propune altă variantă de înlesnire la cap. C; în cazul în care propune o altă eșalonare la plată, furnizorul de utilități întocmește graficul de eșalonare la plată.

Art. 269. -

Furnizorul de utilități va solicita organului fiscal în evidența căruia este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe pentru activitatea proprie, precum și pentru sucursala care are raporturi juridice comerciale directe cu societatea comercială care se privatizează, după caz, certificatul de atestare fiscală din care să rezulte nivelul obligațiilor față de bugetul de stat, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri ale bugetului de stat, inclusiv majorări de întârziere și penalități de orice fel, restante la data de 31 decembrie 2001 și neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor inclusiv.

Art. 270. -

După confirmarea, în situația prevăzută în anexa nr. 4 la cap. A, a nivelului creanțelor comerciale față de societatea comercială care s-a privatizat și propunerea făcută privind înlesnirea la plată prevăzută la cap. B sau C, după caz, furnizorul de utilități transmite situația instituției publice care deține integral acțiunile sale, împreună cu certificatul de atestare fiscală, în vederea avizării propunerii făcute de furnizorul de utilități sau a prezentării la cap. D a propriei propuneri de înlesnire la plată.

Art. 271. -

După avizarea de către instituția publică care deține integral acțiunile sale, în vederea aprobării înlesnirii, furnizorul de utilități solicită acordul de la:

- Ministerul Finanțelor Publice;

- Ministerul Muncii și Solidarității Sociale;

- Casa Națională de Asigurări de Sănătate;

- alți creditori bugetari.

Art. 272. -

După obținerea acordului privind aprobarea propunerii de înlesnire la plată, furnizorul de utilități poate aproba înlesnirile pentru plata obligațiilor comerciale ale societăților comerciale care s-au privatizat.

Art. 273. -

După aprobarea înlesnirilor pentru plata obligațiilor societăților comerciale care s-au privatizat, furnizorul de utilități poate solicita Ministerului Finanțelor Publice acordarea unor înlesniri similare, ca termene și sume, la plata obligațiilor față de bugetul de stat, restante la data de 31 decembrie 2001 și neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor inclusiv.

Art. 274. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice, pe baza documentației prevăzute mai sus și în condițiile reglementărilor legale în materie, poate acorda înlesniri similare, ca sume și termene, la plata obligațiilor față de bugetul de stat ale furnizorilor de utilități, restante la data de 31 decembrie 2001 și neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor inclusiv.

(2) Înlesnirile la plată pentru furnizorii de utilități se acordă prin ordin comun emis de ministrul finanțelor publice și de ministrul industriei și resurselor.

(3) Aprobarea dată de furnizorul de utilități privind înlesnirile la plată prevăzute la art. 19 alin. (1) din lege intră în vigoare după emiterea ordinului comun prevăzut la alin. (2).

Art. 275. -

În situația în care furnizorul de utilități aprobă înlesnirile la plată prevăzute la art. 19 alin. (1) din lege fără acordul Ministerului Finanțelor Publice și al celorlalți creditori bugetari, Ministerul Finanțelor Publice nu va acorda facilitățile prevăzute la art. 19 alin. (2) din lege.

Art. 276. -

Acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor restante la bugetul de stat ale furnizorului de utilități se face numai în limita creanțelor față de societatea comercială care s-a privatizat, pentru care s-au aprobat înlesniri la plată, precum și a obligațiilor înscrise în evidența analitică pe plătitori.

Art. 277. -

Înlesnirile la plată își pierd valabilitatea în situația în care furnizorul de utilități nu achită la scadență obligațiile față de bugetul de stat cu termene de plată în anul fiscal curent și/sau în condițiile în care societatea comercială care se privatizează a pierdut înlesnirile la plata obligațiilor comerciale acordate de furnizorul de utilități.

Art. 278. -

Obligațiile datorate bugetului de stat pentru care s-a aprobat scutirea la plată vor fi evidențiate în conturi de ordine și evidență în afara bilanțului.

Art. 279. -

În situația în care furnizorul de utilități pierde facilitatea acordată, sumele înscrise în conturi în afara bilanțului vor fi repuse din conturi de ordine și evidență în conturi bilanțiere.

Art. 280. -

Monografia contabilă privind operațiunile prevăzute la art. 19 din lege este prevăzută în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

Acordarea ajutorului de stat

Art. 281. -

Notificarea alocărilor specifice de ajutoare de stat acordate în baza schemei de ajutor de stat prevăzute de lege se va face de către instituția publică implicată, astfel:

a) la data publicării anunțului sau a ofertei de vânzare, instituția publică implicată are obligația de a înștiința Consiliul Concurenței cu privire la ajutoarele de stat ce se intenționează să se acorde societății comerciale supuse privatizării;

b) la data stabilirii cumpărătorului societății comerciale ale cărei acțiuni se vând, instituția publică implicată va notifica Consiliului Concurenței ajutorul de stat acordat, conform Regulamentului privind forma, conținutul și alte detalii ale notificării unui ajutor de stat, aprobat prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 27/2000, în vederea autorizării din punct de vedere al efectelor asupra concurenței;

c) proiectul hotărârii Guvernului prin care se propune ca vânzarea pachetului de acțiuni deținut de instituția publică implicată la societatea comercială supusă privatizării să se facă la prețul simbolic reprezentând echivalentul unui euro, însoțit de notificarea acestui ajutor, se depune la Consiliul Concurenței în vederea autorizării din punct de vedere al efectelor asupra concurenței;

d) în funcție de termenul de plată stipulat în contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni, Consiliul Concurenței va urgenta luarea deciziei legale privind ajutorul de stat, din momentul în care notificarea devine efectivă. Pentru celeritatea emiterii deciziei legale este necesar ca informațiile cuprinse în notificare să fie exacte și complete, iar în cazul solicitării de informații suplimentare, instituția publică implicată să asigure furnizarea de urgență a acestora Consiliului Concurenței.

Art. 282. -

(1) Pentru participarea la procesul de privatizare potențialii cumpărători depun la sediul instituției publice implicate notificarea către Consiliul Concurenței în vederea achiziționării pachetului de acțiuni la societatea comercială supusă privatizării.

(2) Concentrările economice sunt supuse controlului și trebuie notificate Consiliului Concurenței în conformitate cu Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 bis din 14 aprilie 1997.

(3) Până la luarea de către Consiliul Concurenței a unei decizii privind concentrarea notificată, cumpărătorii în cauză pot lua numai acele măsuri legate de concentrare care nu sunt ireversibile și nu modifică definitiv structura pieței.

Art. 283. -

Administratorii speciali care dețin funcții de conducere și de decizie ori poziție de control, direct sau prin interpuși, la societățile comerciale concurente sunt obligați să notifice această situație în termen de 30 de zile de la apariția acesteia.

Art. 284. -

Ministerul Finanțelor Publice va notifica Consiliului Concurenței alocările specifice de ajutoare de stat ce vor fi acordate în baza schemei de ajutor de stat prevăzute la art. 19 din lege.

Soluționarea litigiilor

Art. 285. -

(1) Termenul de prescripție de o lună prevăzut la art. 39 din lege se aplică cererilor de chemare în judecată prin care se atacă un act sau o operațiune efectuată în cadrul procesului de privatizare.

(2) Actele sau operațiunile anterioare încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni pot fi atacate în instanță în termen de o lună de la data la care reclamantul a cunoscut sau trebuia să cunoască existența operațiunii sau a actului atacat ori de la data nașterii dreptului.

(3) Cererilor de chemare în judecată privind executarea obligațiilor prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni ale societăților comerciale privatizate, precum și cele în desființarea acestor contracte sunt supuse dreptului comun în ceea ce privește prescripția extinctivă.

(4) Competența de soluționare a cererilor prevăzute la art. 40 alin. (1) din lege aparține exclusiv secțiilor comerciale ale tribunalelor și se judecă de urgență și cu precădere.

(5) Contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiate în cadrul procesului de privatizare de instituția publică implicată constituie titluri executorii în cazul neîndeplinirii de către cumpărători a obligațiilor pecuniare asumate, fără efectuarea altor formalități.

(6) În cazul neexecutării de bună voie de către cumpărători a obligațiilor pecuniare decurgând din contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni, instituția publică implicată solicită executarea silită a debitorului în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură civilă.

(7) Instituția publică implicată notifică cumpărătorului cu privire la acționarea pactului comisoriu prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni și la desființarea de drept a acestuia. În baza notificării instituția publică implicată este înscrisă ca acționar de către societatea de registru independent care ține registrul acționarilor respectivei societăți comerciale și de către oficiul registrului comerțului.

Dispoziții privind operațiunile financiare efectuate de instituțiile publice implicate

Art. 286. -

Instituțiile publice implicate efectuează operațiunile de încasări și plăți prin conturi deschise la trezoreria statului, stabilite de Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 287. -

Până la deschiderea conturilor în valută la trezoreria statului instituțiile publice implicate vor derula fondurile în valută rezultate din operațiuni de privatizare prin bănci comerciale.

Art. 288. -

Sumele obținute din vânzarea de acțiuni pe piața de capital, cu decontare simultană în sistem electronic, se încasează și se transferă în conturile deschise la trezoreria statului în condițiile stabilite prin convenții încheiate între instituția publică implicată, Ministerul Finanțelor Publice și Societatea Națională de Compensare, Decontare și Depozitare.

Art. 289. -

Controlul respectării de către instituțiile publice implicate a cadrului juridic aplicabil în materia privatizării se exercită, contravențiile se constată și sancțiunile se aplică potrivit regulamentelor Ministerului Finanțelor Publice și Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Sancțiuni

Art. 290. - Jurisprudență

(1) Majorarea de capital social cu valoarea terenului realizată de societatea comercială, altfel decât conform prevederilor stabilite prin prezentele norme metodologice, constituie prejudiciu adus statului și atrage sancționarea administratorilor societății comerciale conform legilor în vigoare.

(2) Dacă neînregistrarea majorării de capital social se dovedește a fi imputabilă administratorilor existenți la momentul obținerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului de către societatea comercială, aceștia vor răspunde conform legii.

Art. 291. - Jurisprudență

Constituie contravenții următoarele fapte:

a) neprezentarea declarației pe propria răspundere autentificată, de către administratorul unic, membrii consiliului de administrație sau directorul general, precum și de către cenzori, sau prezentarea unei declarații incomplete, prevăzută la art. 6 alin. (2) din lege;

b) neîntocmirea fișei de prezentare simplificată, prevăzută la art. 6 alin. (4) din lege;

c) nerespectarea obligației prevăzute la art. 8 alin. (1) din lege;

d) nerespectarea termenelor și procedurii de întocmire și eliberare a certificatelor de obligații bugetare prevăzute la art. 8 alin. (2) din lege;

e) nerespectarea de către societățile comerciale aflate în proces de privatizare a obligației prevăzute la art. 11 alin. (3) din lege;

f) nerespectarea de către societățile comerciale a obligației de a întocmi și a înainta instituțiilor îndreptățite să emită certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii, documentațiile necesare în vederea eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, conform art. 12 alin. (1) din lege;

g) nerespectarea de către instituțiile abilitate a obligației de eliberare a certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului în termenele prevăzute la art. 12 alin. (2) din lege;

h) nerespectarea de către oficiul registrului comerțului a obligației de înregistrare a majorării capitalului social la cererea instituției publice implicate, prevăzută la art. 12 alin. (4) din lege;

i) nerespectarea obligației de emitere de către autoritatea de mediu competentă a avizului de mediu, conform art. 13 alin. (1) și (3) din lege;

j) nerespectarea de către instituția publică implicată a obligației de a include în dosarul de prezentare sau, după caz, în prospectul de ofertă publică obligațiile și răspunderile de mediu stabilite prin avizul de mediu, prevăzut la art. 13 alin. (2) din lege;

k) nerespectarea obligației prevăzute la art. 25 din lege, privind publicarea cererii de ofertă;

l) nerespectarea de către societatea de registru independent și de către oficiul registrului comerțului a obligației de reînregistrare ca acționar a instituției publice implicate, în condițiile prevăzute la art. 41 alin. (2) din lege.

Art. 292. -

Contravențiile prevăzute la art. 291 se sancționează după cum urmează:

a) cele prevăzute la lit. b), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

b) cele prevăzute la lit. a) și e), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;

c) cele prevăzute la lit. c), d), f), g), h), i), j), k) și l), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Art. 293. -

Sancțiunile prevăzute la art. 292 se aplică instituției publice implicate sau autorității de mediu competente, ministerului de resort, Ministerului Finanțelor Publice sau lichidatorilor societăților comerciale.

Art. 294. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 292 se fac de către organele de control ale Ministerului Finanțelor Publice, împreună cu personalul autorității de mediu competente dacă nu s-a emis aviz de mediu.

Art. 295. -

Contravențiilor prevăzute la art. 291 li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu excepția prevederilor art. 28 din respectiva ordonanță.

Art. 296. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 11 la normele metodologice

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

CRITERII DE SELECȚIE
și încadrare în grila privind acordarea înlesnirilor

A. Apartenența societății în cauză la o anumită ramură economică
(maxim 60 de puncte):
- industrie; 60 puncte;
- agricultură, silvicultură, piscicultura; 60 puncte;
- transporturi; 50 puncte;
- construcții; 40 puncte;
- gospodărie comunală; 40 puncte;
- cercetare, proiectare; 60 puncte;
- prestări servicii și alte ramuri; 40 puncte;
- comerț, turism. 10 puncte.
B. Numărul de personal din cadrul societății:
- societăți mici (1 - 300 persoane); 5 puncte;
- societăți mijlocii (301 - 1.000 persoane); 7 puncte;
- societăți mari (> 1.000 persoane). 10 puncte.
C. Rata rentabilității economice înregistrată de societate:
- mai mare sau egală cu rata inflației; 0 puncte;
- mai mică decât rata inflației. 10 puncte.
Rata rentabilității = economice Profit din exploatare Calcul conform HG 1165/2000
Total active
D. Lichiditatea parțială înregistrată de societate:
- mai mare sau egală cu 1; 0 puncte;
- mai mică decât 1. 10 puncte;
Lichiditatea redusă = Active circulante - stocuri Calcul conform HG 1165/2000
Datorii totale sub 1 an
E. Raportul dintre volumul datoriilor/active:
- mai mic sau egal cu 0,5; 0 puncte;
- mai mare de 0,5. 10 puncte.

NOTĂ:

a) În calcul indicatorilor de la literele B-E vor fi luate informațiile din bilanțul societății pentru anul 2001;

b) Punctajul care poate fi obținut:

punctaj maxim punctaj minim
A 60 puncte A 10 puncte
B 10 puncte B 5 puncte
C 10 puncte C 0 puncte
D 10 puncte D 0 puncte
E 10 puncte E 0 puncte
TOTAL 100 puncte TOTAL 15 puncte

ANEXA Nr. 21 la normele metodologice

1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

REFLECTAREA ÎN CONTABILITATEA AGENȚILOR ECONOMICI
a operațiunilor reglementate de prevederile art. 18 din Legea
nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

1) Scutirea totală sau parțială la plată a obligațiilor restante la data de 31 decembrie 2001, potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) lit. a) și lit. b) din lege, respectiv art. 249 lit. a) se înregistrează în contabilitate astfel:

% = 7718*
441 Impozitul pe profit Alte venituri excepționale din operații de gestiune
4423 TVA de plată
446 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
447 Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate
4311** Contribuția unității la asigurările sociale
4371 Contribuția unității la fondul de șomaj
167 Alte împrumuturi și datorii asimilate
168 Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate
457 Dividende de plată

și concomitent

- Debit cont 8038 "Alte valori în afara bilanțului"/analitic distinct.

2) Scutirea la plată a majorărilor de întârziere și penalităților de orice fel, aferente obligațiilor bugetare datorate și neachitate la data de 31 decembrie 2001, potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) lit. c) din lege, respectiv art. 249 lit. c) se înregistrează în contabilitate astfel:

% = 7718*
447 Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate/analitic distinct Alte venituri excepționale din
4481 Alte datorii față de bugetul statului/ analitic distinct operații de gestiune

și concomitent

- Debit cont 8038 "Alte valori în afara bilanțului"/analitic distinct.

3) Scutirea la plată a majorărilor de întârziere și penalităților aferente contribuției la fondul pentru asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) lit. b) din lege, respectiv art. 252 se înregistrează în contabilitate astfel:

447 = 7718*
Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate/analitic distinct Alte venituri excepționale din operații de gestiune

și concomitent

- Debit cont 8038 "Alte valori în afara bilanțului"/analitic distinct.

4) Sumele reprezentând înlesniri la plată se repartizează ca surse proprii de finanțare în conformitate cu prevederile art. 263 alin. (3) și se înregistrează contabil astfel:

129* = 1068
Repartizarea profitului Alte rezerve/analitic distinct

5) în situația îndeplinirii condițiilor care au fost avute în vedere la acordarea înlesnirilor la plată, se creditează contul 8038 "Alte valori în afara bilanțului"/analitic distinct cu sumele corespunzătoare evidențiate în debitul acestuia.

6) Anularea potrivit prevederilor art. 18 alin. (5), (6) și (7) din lege, respectiv art. 256, a înlesnirilor acordate se înregistrează în contabilitate astfel:

a) anularea înlesnirilor prevăzute de art. 18 alin. (1) lit. a) și lit. B):

6718* = %
Alte cheltuieli excepționale privind operațiile de gestiune 441 Impozitul pe profit
4423 TVA de plată
446 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
447 Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate
4311** Contribuția unității la asigurările sociale
4371 Contribuția unității la fondul de șomaj
167 Împrumuturi și datorii asimilate
168 Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate
457 Dividende de plată

și concomitent

- Credit cont 8038 "Alte valori în afara bilanțului"/analitic distinct

b) anularea înlesnirilor prevăzute de art. 18 alin. (1) lit. c), respectiv art. 249 lit. c):

6718* = %
Alte cheltuieli excepționale privind operațiile de gestiune 447 Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate/analitic distinct
4481 Alte datorii cu bugetul statului/analitic distinct

și concomitent

- Credit cont 8038 "Alte valori în afara bilanțului"/analitic distinct.

c) anularea înlesnirilor prevăzute la art. 18 alin. (2) lit. b) din lege, respectiv art. 252:

6718* = 447
Alte cheltuieli excepționale privind operațiile de gestiune și concomitent Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate/analitic distinct

- Credit cont 8038 "Alte valori în afara bilanțului"/analitic distinct.

7) Obligațiile bugetare amânate la plată în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) lit. A) și art. 18 alin. (4) din lege, respectiv art. 262 alin. (2) din norme se vor înregistra în debitul contului de ordine și evidența 8038 "Alte valori în afara bilanțului"/analitic distinct.

Obligațiile bugetare prevăzute mai sus vor rămâne în continuare înregistrate și în conturi bilanțiere.

*) Persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, vor utiliza contul 1173 "Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile".

**) Cu excepția contribuției la fondul pentru asigurări sociale de sănătate.

ANEXA Nr. 31 la normele metodologice

1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

MONOGRAFIE CONTABILĂ
privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor prevăzute la art. 19 din Legea
nr. 137/2002 privind unele măsuri
pentru accelerarea privatizării

1. Scutirea totală sau parțială la plată a datoriilor față de furnizorii de utilități, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din lege:

a) în contabilitatea unității creditoare

6718* = 411
Alte cheltuieli excepționale privind operațiile de gestiune Clienți

b) în contabilitatea unității debitoare

401 = 7718*
Furnizori Alte venituri excepționale de operații de gestiune

și concomitent

Debit cont 8038 "Alte valori în afara bilanțului"/analitic distinct.

2. Conversia creanțelor în acțiuni conform prevederilor art. 19 alin. (1) din lege:

a) în contabilitatea unității creditoare

261 = 411
Titluri de participare Clienți

b) în contabilitatea unității debitoare

401 = 456
Furnizori Decontări cu asociații privind capitalul
și
456 = 1012
Decontări cu asociații privind capitalul Capital subscris vărsat
și, respectiv,
1011 = 7718*
Decontări cu asociații privind capitalul Alte venituri excepționale de operații de gestiune

3. Scutirea totală sau parțială la plată a datoriilor furnizorilor de utilități față de bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) din lege:

% =
441 Impozit pe profit 7718*
4423 TVA de plată Alte venituri excepționale din operații de gestiune
446 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
447 Fonduri speciale-taxe și vărsăminte asimilate/analitic distinct

și concomitent

Debit cont 8038 "Alte valori în afara bilanțului"/analitic distinct.

4) În situația în care furnizorul de utilități pierde facilitățile acordate, sumele înscrise în conturi în afara bilanțului, vor fi repuse din conturi de ordine și evidența, în conturi bilanțiere, potrivit prevederilor art. 279.

*) Persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, vor utiliza contul 1173 "Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile".

ANEXA Nr. 41 la normele metodologice

1) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

S.C. ...........................
Sediul .........................
Cod fiscal .....................

                  SITUAȚIA
     obligațiilor datorate furnizorului (R.A., C.N., S.N., S.C.)*
    ............ la data de (31.12.2001) și neachitate până la (data
   transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor), pentru care
             se solicită înlesniri la plată

!||||||||||||||||||||||||||||||||||¬     !|||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§Cap. A Obligații datorate la   §     §Cap. B înlesniri la plată    §
§(31.12.2001) și neachitate    §     §solicitate, pentru obligațiile  §
§până la data (transferului    §     §înscrise la Cap. A        §
§dreptului de proprietate     §     §                 §
§asupra acțiunilor, inclusiv)   §     §                 §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||¯     —|||||||||||||||||||||||||||||||||¯
—||||||||||||||||||||||||||||||||||¯     §!|||||||||||||||||||||||||||||||¬§
§Obligații datorate la data    §     §§*) Director,     Cond.  §§
§(31.12.2001) și neachitate până la§     §§compartim       financiar§§
§data (transferului dreptului de  §     §§L.S.              §§
§proprietate asupra acțiunilor), în§     §§contabil            §§
§suma de ........, din care    §     §§Furnizorul de utilități    §§
§penalități contractuale ..........§     §§R.A., C.N., S.N.,       §§
§                 §     §§S.C. ............       §§
§Director,             §     §§                §§
§Cond. compartim financiar contabil§     §§    Aprobat/Respins    §§
§ L.S.               §     §§                §§
§Confirmat,            §     §§                §§
§Furnizorul de utilități      §     §§                §§
§  R.A., C.N., S.N., S.C.     §     §§                §§
§  .....................     §     §§                §§
§                 §     §§                §§
§Debit .................      §     §§                §§
§Penalități contractuale      §     §§                §§
§....................       §     §§                §§
§Director,             §     §§                §§
§Cond. comp.            §     §§                §§
§ L.S.               §     §§                §§
§financiar-contabil        §     §§                §§
—||||||||||||||||||||||||||||||||||¯     §§ Director           §§
§                 §     §§Cond. compartim. financiar -  §§
§                 §     §§contabil            §§
§                 §     §§    L.S.          §§
§                 §     §§(sau are dreptul să dispună  §§
§                 §     §§altă înlesnire la pct. C)   §§
§                 §     §§(în cazul în care furnizorul  §§
§                 §     §§aprobă propunerea făcută    §§
§                 §     §§de SCP avizul și acordul se  §§
§                 §     §§dau aici)           §§
§                 §     §§Avizat             §§
§                 §     §§ACORD M.F.P.          §§
§                 §     §§Ministerul ........      §§
§                 §     §§DA/NU       Director,  §§
§                 §     §§ L.S.             §§
—||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜°|||||||||||||||||||||||||||||||°¯
§Cap. C Propuneri ale furnizorului §     § Cap. D Propuneri ale      §
§de utilități de înlesniri la   §     § instituției publice care deține §
§plată pentru societatea      §     § integral acțiunile furnizorului §
§comercială care se privatizează  §     § de utilități de înlesniri la  §
§                 §     § plată pentru societatea     §
§                 §     § comercială care se privatizează §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§ Propunem (scutirea la plată a  §     § Propunem (scutirea la plată a §
§sumei de ......... lei,) și    §     §sumei de ............... lei,) și§
§(eșalonarea la plată conform   §     §(eșalonarea la plată conform   §
§graficului de eșalonare anexat). §     §graficului de eșalonare anexat). §
§ Director,            §     §                 §
§ Cond. comp.           §     § Avizat,             §
§   L.S.             §     § ACORD M.F.P.          §
§finac. contab.          §     § Ministerul .............    §
§  Avizat,            §     § DA/NU              §
§ ACORD M.F.P.           §     § Director,            §
§Ministerul ............      §     § L.S.              §
§  DA/NU             §     §                 §
§ Director,            §     §                 §
§   L.S.             §     §                 §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||°|||||||||°|||||||||||||||||||||||||||||||||±

*) Pot fi scutite, eșalonate, convertite.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Apel. Cerere de interventie în interes propriu. Termenul pâna la care aceasta cerere poate fi modificată
;
se încarcă...