Guvernul României

Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă din 20.02.2002

Modificări (15), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Referințe (3), Derogări (1), Reviste (4), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 martie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme reglementează punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Art. 1. -

Sistemul de indicatori statistici prevăzuți la art. 6 din Legea nr. 76/2002, denumită în continuare lege, și metodologia de calcul a acestora se stabilesc de Institutul Național de Statistică, în colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, și se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

Art. 2. -

Tematica cercetărilor statistice speciale prevăzută la art. 7 alin. (2) din lege, precum și metodologia de realizare a cercetărilor statistice speciale se avizează, potrivit legii, de Institutul Național de Statistică și se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Prin locuri de muncă vacante, potrivit art. 10 alin. (1) din lege, se înțelege locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum și locurile de muncă nou-create.

(2) Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante se va face conform formularului prezentat în anexa nr. 1. Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1)

Furnizorii de servicii prevăzuți la art. 10 alin. (2) din lege vor comunica în scris agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna expirată, date privind șomerii mediați și încadrați în muncă, potrivit formularului prezentat în anexa nr. 2.

Art. 5. - Modificări (2)

Prin încetarea raportului de muncă sau a raportului de serviciu din motive neimputabile, prevăzută la art. 17 alin. (1) din lege, se înțelege:

a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 130 alin. (1) lit. a) -f) din Codul muncii; Modificări (1)

b) încetarea raportului de muncă, potrivit art. 129 din Codul muncii, la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă; Modificări (1)

c) încetarea raportului de muncă prin acordul părților, în temeiul art. 129 din Codul muncii;

d) încetarea raportului de serviciu, în temeiul art. 92 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, prin eliberarea din funcția publică, în situația în care autoritatea sau instituția publică și-a încetat activitatea ori a fost mutată în altă localitate, iar funcționarul public nu vrea să o urmeze;

e) încetarea raportului de serviciu prin eliberarea din funcția publică, în temeiul art. 92 lit. c) din Legea nr. 188/1999, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile art. 62 alin. (2) din aceeași lege;

f) încetarea raportului de serviciu prin eliberarea din funcția publică, în temeiul art. 92 lit. d) din Legea nr. 188/1999, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care autoritatea sau instituția publică și-a redus personalul ca urmare a reorganizării, prin reducerea unor posturi de natura celui ocupat de funcționarul public, iar acesta refuză oferta Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 6. - Modificări (3), Jurisprudență (1)

Veniturile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. f) din lege sunt venituri lunare realizate și se certifică de către organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 7. -

Reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibilă, potrivit art. 17 alin. (1) lit. j) din lege, la unitatea care a preluat patrimoniul unității la care persoana a fost încadrată în muncă anterior, în situația în care postul ocupat de aceasta a fost desființat.

Art. 8. - Modificări (2)

(1) Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a) și c) din lege se consideră că nu au reușit sau nu au putut să se încadreze în muncă dacă fac dovada că în perioadele prevăzute de lege s-au prezentat pentru a solicita un loc de muncă la cel puțin 2 angajatori ori s-au înregistrat la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București în vederea medierii pentru încadrare în muncă.

(2) Dovada prezentării la angajatori se poate face cu cereri înregistrate, curriculum vitae, transmise prin poștă, sau cu dovezi eliberate în urma susținerii interviurilor ori concursurilor.

Art. 9. -

Procedura privind declararea lunară de către angajatori a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și modelul declarației lunare privind obligațiile de plată către bugetul asigurărilor pentru șomaj, prevăzute la art. 21 din lege, se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. - Modificări (1)

Pentru a se asigura în sistemul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile legii, persoanele prevăzute la art. 20 din lege pot încheia cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București, în a cărei rază își au domiciliul sau reședința, un contract de asigurare pentru șomaj conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

Art. 11. -

(1) În vederea încheierii contractelor de asigurare pentru șomaj cu persoanele prevăzute la art. 20 din lege, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București pot împuternici agențiile locale pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază persoanele își au domiciliul sau, după caz, reședința. Modificări (1)

(2) Împuternicirea de reprezentare se va da șefului agenției locale pentru ocuparea forței de muncă prin dispoziție a directorului executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București.

Art. 12. - Modificări (2)

Salariul de bază minim brut pe țară prevăzut la art. 22 alin. (2) din lege, ca limită inferioară a venitului lunar la care se pot asigura persoanele prevăzute la art. 20 din lege și la care se calculează contribuția datorată bugetului asigurărilor pentru șomaj, este salariul de bază minim brut pe țară stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se plătește această contribuție.

Art. 13. - Jurisprudență (3)

Fondul total de salarii brute lunare prevăzut la art. 26 alin. (1) din lege, realizate de asigurații menționați la art. 19 din lege, include: Modificări (1), Jurisprudență (1)

a) salariile de bază; Jurisprudență (1)

b) indemnizațiile, ca unică formă de remunerare a activității; Jurisprudență (1)

c) salariile de bază aferente personalului român trimis în misiune permanentă în străinătate, corespunzătoare funcțiilor în care persoanele respective sunt încadrate în țară;

d) sporurile, adaosurile și indemnizațiile;

e) salariile de merit;

f) sumele realizate prin plata cu ora, gărzile, indemnizațiile clinice;

g) stimulentele și premiile de orice fel care se plătesc din fondul de salarii;

h) indemnizațiile pentru concediul de odihnă;

i) indemnizațiile pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă, suportate de unități, conform legii, din fondul de salarii;

j) drepturile bănești plătite din fondul de salarii angajaților cu convenție civilă de prestări de servicii, cu excepția cazului în care aceștia au încheiat și un contract individual de muncă;

k) alte sume plătite din fondul de salarii. Modificări (1), Jurisprudență (1)

Art. 14. - Modificări (2), Jurisprudență (1), Reviste (1)

(1) Dovada încadrării în prevederile art. 13 lit. i) se face pe baza unei declarații pe propria răspundere date angajatorului de către persoana în cauză, conform modelului prezentat în anexa nr. 4, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme sau, după caz, o dată cu încheierea convenției civile pentru persoanele care, după data intrării în vigoare a prezentelor norme, desfășoară activități pe bază de convenții civile de prestări de servicii. Jurisprudență (2)

(2) Obligația prevăzută la alin. (1) revine, în mod corespunzător, și persoanelor care desfășoară activități exclusiv pe bază de convenție civilă de prestări de servicii și care realizează un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de bază minime brute pe țară. Reviste (1)

(3) Contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj, prevăzută la art. 27 din lege, se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra: Jurisprudență (1)

a) salariului de bază brut lunar, corespunzător funcției îndeplinite, la care se adaugă, după caz, indemnizația de conducere, salariul de merit și alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de bază, pentru persoanele prevăzute la art. 19 lit. a) și b) din lege;

b) indemnizațiilor brute lunare ca unică formă de remunerare, în cazul magistraților și al altor categorii de personal pentru care indemnizația lunară este unica formă de remunerare, precum și pentru persoanele care ocupă funcții de natura celor prevăzute la art. 19 lit. c) din lege;

c) soldei brute lunare pentru militarii angajați pe bază de contract, prevăzuți la art. 19 lit. d) din lege.

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Șomerii prevăzuți la art. 17 din lege, care realizează venituri din activități autorizate potrivit legii, vor beneficia de indemnizație de șomaj, în condițiile art. 34 alin. (1) din lege, dacă dovedesc că acele venituri nu depășesc cuantumul indemnizației de șomaj, stabilit, potrivit legii, în luna pentru care se face dovada. Modificări (1)

(2) Prin activități autorizate potrivit legii se înțelege activitățile desfășurate de persoane fizice în mod independent și de asociațiile familiale în baza autorizației de funcționare eliberate conform legii sau exercitarea profesiilor liberale potrivit dispozițiilor legale speciale, precum și activitățile desfășurate în calitate de asociat în cadrul societăților comerciale. Modificări (2)

Art. 16. -

Prin nu îndeplinesc condițiile de pensionare conform legii, potrivit art. 34 alin. (1) lit. c) din lege, se înțelege: Modificări (1)

a) neîndeplinirea condițiilor legale de pensionare pentru limită de vârstă;

b) situația în care pensia de invaliditate este revizuibilă, potrivit legii; Modificări (1)

c) nesolicitarea pensionării anticipate, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Modificări (1)

Art. 17. - Modificări (1)

Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. g) -j) din lege, care înainte de întreruperea activității nu au realizat stagiul minim de cotizare în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege, își pot completa stagiul minim de cotizare conform prevederilor art. 35 din lege.

Art. 18. - Modificări (4), Reviste (2)

În vederea certificării stagiilor de cotizare pentru perioadele lucrate la angajatorii aflați în situațiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din lege, acești angajatori au obligația de a depune la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea, dovada că se găsesc într-o astfel de situație, precum și o declarație din care să rezulte perioada pentru care nu s-au plătit contribuțiile la bugetul asigurărilor pentru șomaj și suma aferentă acestei perioade. Modificări (2), Referințe (1)

Art. 19. - Modificări (3), Jurisprudență (2)

Certificarea stagiilor de cotizare se va face în baza certificatului întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

Art. 20. - Modificări (1)

(1) Prin a căuta activ un loc de muncă, potrivit art. 41 alin. (1) lit. d) din lege, se înțelege a dovedi că persoana s-a prezentat pentru a solicita un loc de muncă la cel puțin 2 angajatori ori la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București, la care se află în evidență pentru găsirea unui loc de muncă, în afara datei programării lunare.

(2) Dovada prezentării la angajatori se poate face în modul prevăzut la art. 8 alin. (2).

Art. 21. -

Casele teritoriale de pensii au obligația, potrivit art. 41 alin. (3) din lege, de a comunica agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București beneficiarii indemnizațiilor de șomaj cărora li s-a stabilit dreptul la pensie, în termen de 3 zile de la data stabilirii acestui drept, cu menționarea datei privind punerea în plată a pensiei.

Art. 22. -

Respingerea cererii privind acordarea indemnizației de șomaj, pentru motivele prevăzute la art. 42 alin. (1) din lege, se face prin dispoziție de respingere semnată de directorul executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București.

Art. 23. -

(1) Indemnizația de șomaj prevăzută la art. 39 alin. (2) și la art. 40 alin. (1) din lege se acordă integral dacă beneficiarul s-a aflat în șomaj pe întreaga perioadă a lunii respective.

(2) Indemnizația de șomaj pentru fracțiuni de lună, prevăzută la art. 43 alin. (2) din lege, se calculează prin raportarea cuantumului stabilit conform art. 39 alin. (2) și art. 40 alin. (1) din lege la numărul de zile calendaristice din luna respectivă, iar rezultatul se înmulțește cu numărul de zile din luna respectivă pentru care șomerul beneficiază de indemnizația de șomaj.

Art. 24. -

(1) Încetarea plății indemnizației de șomaj în situația prevăzută la art. 44 lit. b) din lege se aplică persoanelor care dețineau autorizația de funcționare sau certificatul de înmatriculare al unei societăți comerciale anterior datei înregistrării cererii pentru acordarea indemnizației de șomaj. Modificări (1)

(2) Încetarea plății indemnizațiilor de șomaj pentru motivul prevăzut la art. 44 lit. b) din lege se va face cu data de întâi a lunii în care beneficiarul a realizat venituri mai mari decât indemnizația de șomaj acordată. Modificări (2)

(3) În cazul persoanelor cărora le-a încetat plata indemnizației de șomaj pentru motivul prevăzut la art. 44 lit. b) din lege și care încheie un nou contract de asigurare, perioada de cotizare realizată anterior acordării indemnizației de șomaj se ia în calcul la realizarea stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege. Modificări (1)

(4) Prevederile art. 44 lit. c) din lege se aplică beneficiarilor indemnizației de șomaj care dobândesc autorizația de funcționare sau certificatul de înmatriculare al unei societăți comerciale după data înregistrării cererii pentru acordarea indemnizației de șomaj.

Art. 25. - Modificări (1)

Prin refuz nejustificat, prevăzut la art. 44 lit. d) și e) din lege, se înțelege situația în care beneficiarul indemnizației de șomaj nu acceptă soluțiile legate de încadrarea în muncă sau, după caz, calificarea ori recalificarea sa, oferite pe baza consilierii sau medierii.

Art. 26. -

Prevederile art. 44 lit. h) din lege se aplică numai dacă beneficiarul indemnizației de șomaj a anunțat în scris agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București în a cărei evidență se află despre plecarea sa în străinătate. Jurisprudență (1)

Art. 27. -

(1) Măsura suspendării plății indemnizației de șomaj, prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege, pentru neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) din lege, se revocă în situația în care beneficiarul probează cu acte justificative că nu și-a îndeplinit această obligație din motive neimputabile lui.

(2) Se consideră motive neimputabile beneficiarului următoarele situații:

a) nașterea unui copil;

b) căsătorie;

c) îmbolnăvire;

d) decesul soțului, soției sau al rudelor până la gradul al doilea inclusiv;

e) forța majoră.

(3) Beneficiarul trebuie să prezinte actele justificative prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege.

Art. 28. -

Măsura suspendării, a revocării suspendării și a încetării plății indemnizației de șomaj se stabilește prin dispoziție a directorului executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București.

Art. 29. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...