Guvernul României

Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă din 20.02.2002

Modificări (15), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Referințe (3), Derogări (1), Reviste (5), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 martie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme reglementează punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Art. 1. -

Sistemul de indicatori statistici prevăzuți la art. 6 din Legea nr. 76/2002, denumită în continuare lege, și metodologia de calcul a acestora se stabilesc de Institutul Național de Statistică, în colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, și se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

Art. 2. -

Tematica cercetărilor statistice speciale prevăzută la art. 7 alin. (2) din lege, precum și metodologia de realizare a cercetărilor statistice speciale se avizează, potrivit legii, de Institutul Național de Statistică și se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Prin locuri de muncă vacante, potrivit art. 10 alin. (1) din lege, se înțelege locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum și locurile de muncă nou-create.

(2) Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante se va face conform formularului prezentat în anexa nr. 1. Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1)

Furnizorii de servicii prevăzuți la art. 10 alin. (2) din lege vor comunica în scris agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna expirată, date privind șomerii mediați și încadrați în muncă, potrivit formularului prezentat în anexa nr. 2.

Art. 5. - Modificări (2)

Prin încetarea raportului de muncă sau a raportului de serviciu din motive neimputabile, prevăzută la art. 17 alin. (1) din lege, se înțelege:

a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 130 alin. (1) lit. a) -f) din Codul muncii; Modificări (1)

b) încetarea raportului de muncă, potrivit art. 129 din Codul muncii, la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă; Modificări (1)

c) încetarea raportului de muncă prin acordul părților, în temeiul art. 129 din Codul muncii;

d) încetarea raportului de serviciu, în temeiul art. 92 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, prin eliberarea din funcția publică, în situația în care autoritatea sau instituția publică și-a încetat activitatea ori a fost mutată în altă localitate, iar funcționarul public nu vrea să o urmeze;

e) încetarea raportului de serviciu prin eliberarea din funcția publică, în temeiul art. 92 lit. c) din Legea nr. 188/1999, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile art. 62 alin. (2) din aceeași lege;

f) încetarea raportului de serviciu prin eliberarea din funcția publică, în temeiul art. 92 lit. d) din Legea nr. 188/1999, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care autoritatea sau instituția publică și-a redus personalul ca urmare a reorganizării, prin reducerea unor posturi de natura celui ocupat de funcționarul public, iar acesta refuză oferta Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 6. - Modificări (3), Jurisprudență (1)

Veniturile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. f) din lege sunt venituri lunare realizate și se certifică de către organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 7. -

Reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibilă, potrivit art. 17 alin. (1) lit. j) din lege, la unitatea care a preluat patrimoniul unității la care persoana a fost încadrată în muncă anterior, în situația în care postul ocupat de aceasta a fost desființat.

Art. 8. - Modificări (2)

(1) Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a) și c) din lege se consideră că nu au reușit sau nu au putut să se încadreze în muncă dacă fac dovada că în perioadele prevăzute de lege s-au prezentat pentru a solicita un loc de muncă la cel puțin 2 angajatori ori s-au înregistrat la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București în vederea medierii pentru încadrare în muncă.

(2) Dovada prezentării la angajatori se poate face cu cereri înregistrate, curriculum vitae, transmise prin poștă, sau cu dovezi eliberate în urma susținerii interviurilor ori concursurilor.

Art. 9. -

Procedura privind declararea lunară de către angajatori a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și modelul declarației lunare privind obligațiile de plată către bugetul asigurărilor pentru șomaj, prevăzute la art. 21 din lege, se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. - Modificări (1)

Pentru a se asigura în sistemul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile legii, persoanele prevăzute la art. 20 din lege pot încheia cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București, în a cărei rază își au domiciliul sau reședința, un contract de asigurare pentru șomaj conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

Art. 11. -

(1) În vederea încheierii contractelor de asigurare pentru șomaj cu persoanele prevăzute la art. 20 din lege, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București pot împuternici agențiile locale pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază persoanele își au domiciliul sau, după caz, reședința. Modificări (1)

(2) Împuternicirea de reprezentare se va da șefului agenției locale pentru ocuparea forței de muncă prin dispoziție a directorului executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București.

Art. 12. - Modificări (2)

Salariul de bază minim brut pe țară prevăzut la art. 22 alin. (2) din lege, ca limită inferioară a venitului lunar la care se pot asigura persoanele prevăzute la art. 20 din lege și la care se calculează contribuția datorată bugetului asigurărilor pentru șomaj, este salariul de bază minim brut pe țară stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se plătește această contribuție.

Art. 13. - Jurisprudență (3)

Fondul total de salarii brute lunare prevăzut la art. 26 alin. (1) din lege, realizate de asigurații menționați la art. 19 din lege, include: Modificări (1), Jurisprudență (1)

a) salariile de bază; Jurisprudență (1)

b) indemnizațiile, ca unică formă de remunerare a activității; Jurisprudență (1)

c) salariile de bază aferente personalului român trimis în misiune permanentă în străinătate, corespunzătoare funcțiilor în care persoanele respective sunt încadrate în țară;

d) sporurile, adaosurile și indemnizațiile;

e) salariile de merit;

f) sumele realizate prin plata cu ora, gărzile, indemnizațiile clinice;

g) stimulentele și premiile de orice fel care se plătesc din fondul de salarii;

h) indemnizațiile pentru concediul de odihnă;

i) indemnizațiile pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă, suportate de unități, conform legii, din fondul de salarii;

j) drepturile bănești plătite din fondul de salarii angajaților cu convenție civilă de prestări de servicii, cu excepția cazului în care aceștia au încheiat și un contract individual de muncă;

k) alte sume plătite din fondul de salarii. Modificări (1), Jurisprudență (1)

Art. 14. - Modificări (2), Jurisprudență (1), Reviste (1)

(1) Dovada încadrării în prevederile art. 13 lit. i) se face pe baza unei declarații pe propria răspundere date angajatorului de către persoana în cauză, conform modelului prezentat în anexa nr. 4, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme sau, după caz, o dată cu încheierea convenției civile pentru persoanele care, după data intrării în vigoare a prezentelor norme, desfășoară activități pe bază de convenții civile de prestări de servicii. Jurisprudență (2)

(2) Obligația prevăzută la alin. (1) revine, în mod corespunzător, și persoanelor care desfășoară activități exclusiv pe bază de convenție civilă de prestări de servicii și care realizează un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de bază minime brute pe țară. Reviste (1)

(3) Contribuția individuală la bugetul asigurărilor pentru șomaj, prevăzută la art. 27 din lege, se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra: Jurisprudență (1)

a) salariului de bază brut lunar, corespunzător funcției îndeplinite, la care se adaugă, după caz, indemnizația de conducere, salariul de merit și alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de bază, pentru persoanele prevăzute la art. 19 lit. a) și b) din lege;

b) indemnizațiilor brute lunare ca unică formă de remunerare, în cazul magistraților și al altor categorii de personal pentru care indemnizația lunară este unica formă de remunerare, precum și pentru persoanele care ocupă funcții de natura celor prevăzute la art. 19 lit. c) din lege;

c) soldei brute lunare pentru militarii angajați pe bază de contract, prevăzuți la art. 19 lit. d) din lege.

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Șomerii prevăzuți la art. 17 din lege, care realizează venituri din activități autorizate potrivit legii, vor beneficia de indemnizație de șomaj, în condițiile art. 34 alin. (1) din lege, dacă dovedesc că acele venituri nu depășesc cuantumul indemnizației de șomaj, stabilit, potrivit legii, în luna pentru care se face dovada. Modificări (1)

(2) Prin activități autorizate potrivit legii se înțelege activitățile desfășurate de persoane fizice în mod independent și de asociațiile familiale în baza autorizației de funcționare eliberate conform legii sau exercitarea profesiilor liberale potrivit dispozițiilor legale speciale, precum și activitățile desfășurate în calitate de asociat în cadrul societăților comerciale. Modificări (2)

Art. 16. -

Prin nu îndeplinesc condițiile de pensionare conform legii, potrivit art. 34 alin. (1) lit. c) din lege, se înțelege: Modificări (1)

a) neîndeplinirea condițiilor legale de pensionare pentru limită de vârstă;

b) situația în care pensia de invaliditate este revizuibilă, potrivit legii; Modificări (1)

c) nesolicitarea pensionării anticipate, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Modificări (1)

Art. 17. - Modificări (1)

Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. g) -j) din lege, care înainte de întreruperea activității nu au realizat stagiul minim de cotizare în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege, își pot completa stagiul minim de cotizare conform prevederilor art. 35 din lege.

Art. 18. - Modificări (4), Reviste (2)

În vederea certificării stagiilor de cotizare pentru perioadele lucrate la angajatorii aflați în situațiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din lege, acești angajatori au obligația de a depune la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea, dovada că se găsesc într-o astfel de situație, precum și o declarație din care să rezulte perioada pentru care nu s-au plătit contribuțiile la bugetul asigurărilor pentru șomaj și suma aferentă acestei perioade. Modificări (2), Referințe (1)

Art. 19. - Modificări (3), Jurisprudență (2)

Certificarea stagiilor de cotizare se va face în baza certificatului întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

Art. 20. - Modificări (1)

(1) Prin a căuta activ un loc de muncă, potrivit art. 41 alin. (1) lit. d) din lege, se înțelege a dovedi că persoana s-a prezentat pentru a solicita un loc de muncă la cel puțin 2 angajatori ori la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București, la care se află în evidență pentru găsirea unui loc de muncă, în afara datei programării lunare.

(2) Dovada prezentării la angajatori se poate face în modul prevăzut la art. 8 alin. (2).

Art. 21. -

Casele teritoriale de pensii au obligația, potrivit art. 41 alin. (3) din lege, de a comunica agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București beneficiarii indemnizațiilor de șomaj cărora li s-a stabilit dreptul la pensie, în termen de 3 zile de la data stabilirii acestui drept, cu menționarea datei privind punerea în plată a pensiei.

Art. 22. -

Respingerea cererii privind acordarea indemnizației de șomaj, pentru motivele prevăzute la art. 42 alin. (1) din lege, se face prin dispoziție de respingere semnată de directorul executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București.

Art. 23. -

(1) Indemnizația de șomaj prevăzută la art. 39 alin. (2) și la art. 40 alin. (1) din lege se acordă integral dacă beneficiarul s-a aflat în șomaj pe întreaga perioadă a lunii respective.

(2) Indemnizația de șomaj pentru fracțiuni de lună, prevăzută la art. 43 alin. (2) din lege, se calculează prin raportarea cuantumului stabilit conform art. 39 alin. (2) și art. 40 alin. (1) din lege la numărul de zile calendaristice din luna respectivă, iar rezultatul se înmulțește cu numărul de zile din luna respectivă pentru care șomerul beneficiază de indemnizația de șomaj.

Art. 24. -

(1) Încetarea plății indemnizației de șomaj în situația prevăzută la art. 44 lit. b) din lege se aplică persoanelor care dețineau autorizația de funcționare sau certificatul de înmatriculare al unei societăți comerciale anterior datei înregistrării cererii pentru acordarea indemnizației de șomaj. Modificări (1)

(2) Încetarea plății indemnizațiilor de șomaj pentru motivul prevăzut la art. 44 lit. b) din lege se va face cu data de întâi a lunii în care beneficiarul a realizat venituri mai mari decât indemnizația de șomaj acordată. Modificări (2)

(3) În cazul persoanelor cărora le-a încetat plata indemnizației de șomaj pentru motivul prevăzut la art. 44 lit. b) din lege și care încheie un nou contract de asigurare, perioada de cotizare realizată anterior acordării indemnizației de șomaj se ia în calcul la realizarea stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege. Modificări (1)

(4) Prevederile art. 44 lit. c) din lege se aplică beneficiarilor indemnizației de șomaj care dobândesc autorizația de funcționare sau certificatul de înmatriculare al unei societăți comerciale după data înregistrării cererii pentru acordarea indemnizației de șomaj.

Art. 25. - Modificări (1)

Prin refuz nejustificat, prevăzut la art. 44 lit. d) și e) din lege, se înțelege situația în care beneficiarul indemnizației de șomaj nu acceptă soluțiile legate de încadrarea în muncă sau, după caz, calificarea ori recalificarea sa, oferite pe baza consilierii sau medierii.

Art. 26. -

Prevederile art. 44 lit. h) din lege se aplică numai dacă beneficiarul indemnizației de șomaj a anunțat în scris agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București în a cărei evidență se află despre plecarea sa în străinătate. Jurisprudență (1)

Art. 27. -

(1) Măsura suspendării plății indemnizației de șomaj, prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege, pentru neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) din lege, se revocă în situația în care beneficiarul probează cu acte justificative că nu și-a îndeplinit această obligație din motive neimputabile lui.

(2) Se consideră motive neimputabile beneficiarului următoarele situații:

a) nașterea unui copil;

b) căsătorie;

c) îmbolnăvire;

d) decesul soțului, soției sau al rudelor până la gradul al doilea inclusiv;

e) forța majoră.

(3) Beneficiarul trebuie să prezinte actele justificative prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege.

Art. 28. -

Măsura suspendării, a revocării suspendării și a încetării plății indemnizației de șomaj se stabilește prin dispoziție a directorului executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București.

Art. 29. -

În sensul prevederilor art. 46 din lege, drepturile bănești cuvenite șomerilor cu titlu de indemnizație de șomaj pot face obiectul executării silite pentru debite provenite din plata necuvenită a acestora, pentru sumele datorate cu titlu de obligație de întreținere ori pentru sumele datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, precum și în cazurile prevăzute de dispoziții legale speciale.

Art. 30. - Modificări (3)

Prin modificări substanțiale ale numărului și structurii profesionale a personalului, prevăzute la art. 49 din lege, se înțelege disponibilizarea unui număr de persoane după cum urmează:

a) cel puțin 10 persoane, dacă angajatorul care disponibilizează are între 20 și 100 de salariați;

b) cel puțin 10% din personal, dacă angajatorul care disponibilizează are între 101 și 300 de salariați;

c) cel puțin 30 de persoane, dacă angajatorul care disponibilizează are peste 300 de salariați.

Art. 31. -

(1) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București pot acorda, la cerere, servicii de preconcediere, prevăzute la art. 51 din lege, oricărei persoane asigurate, amenințate de riscul de a deveni șomer.

(2) Cererea privind acordarea serviciilor de preconcediere se va completa conform modelului prezentat în anexa nr. 6.

Art. 32. -

Pentru aplicarea prevederilor art. 55 alin. (1) din lege contractele dintre agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București și furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă se încheie conform modelului prezentat în anexa nr. 7.

Art. 33. - Modificări (1)

Pentru aplicarea art. 59 alin. (3) lit. c) din lege preselecția candidaților în scopul stabilirii raportului de muncă sau de serviciu se va face la cererea angajatorului care a comunicat locul de muncă vacant, în funcție de criteriile impuse de acesta și cu respectarea prevederilor legale.

Art. 34. -

(1) Pentru a fi luați în evidență în vederea medierii șomerii prevăzuți la art. 61 alin. (2) din lege depun la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 8, urmând ca, în cazul neîncadrării lor în muncă, cererea să fie reînnoită la un interval de 6 luni.

(2) În aplicarea prevederilor art. 61 alin. (3) din lege beneficiază de serviciile de mediere gratuite și persoanele prevăzute la art. 16 lit. c), d) și f) din lege, dacă depun la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 9. Modificări (1)

Art. 35. -

(1) Programele de formare profesională prevăzute la art. 63 alin. (1) din lege, prin care pot fi inițiate, calificate, recalificate, perfecționate sau specializate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, se organizează ținându-se seama de profilurile profesionale, profilurile și standardele ocupaționale, după cum urmează:

a) la cererea expresă a angajatorilor care doresc să încadreze persoane aflate în căutarea unui loc de muncă; Modificări (1)

b) la cererea persoanelor care doresc să presteze o activitate autorizată conform legii; Modificări (1)

c) pe baza analizelor și studiilor de specialitate privind necesarul actual și prognozat de forță de muncă.

(2) Pentru aplicarea art. 63 alin. (1) din lege se vor corela programele de formare profesională și cu programele de școlarizare ale Ministerului Educației și Cercetării, în vederea adaptării pregătirii profesionale la cerințele reale ale pieței muncii.

Art. 36. -

(1) Pentru aplicarea art. 64 alin. (2) din lege, la formele de pregătire profesională, organizate în condițiile legii, sunt admise persoane apte de muncă, având nivelul de pregătire necesar și care au beneficiat de informare și consiliere privind cariera, prin centrele de informare și consiliere profesională din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București.

(2) Pentru stabilirea formei, grupului și tipului de program de formare profesională se va ține seama de nivelul general de pregătire, dovedit prin acte de studii.

(3) La formarea profesională pentru meserii sau activități simple pot fi admise și persoane care nu au absolvit învățământul general obligatoriu, dar care posedă aptitudinile necesare însușirii meseriilor. Modificări (1)

(4) Lista cuprinzând meseriile și activitățile simple se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale.

(5) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București pot organiza programe de formare profesională speciale pentru persoanele cu capacitate de muncă diminuată sau pentru persoanele cu handicap.

(6) Persoanele cu capacitate de muncă diminuată sau persoanele cu handicap vor fi cuprinse în programele de formare profesională la recomandarea medicului specialist, potrivit legii.

Art. 37. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, prevăzute la art. 16 lit. a), b), d) și f) din lege, care urmează programele de formare profesională, au următoarele drepturi și obligații:

A. drepturi: Modificări (1)

a) să beneficieze de pregătire teoretică și practică pe toată durata cursului;

b) să beneficieze de rechizite și materiale de instruire și să primească în folosință manuale;

c) să beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protecție pe timpul instruirii practice;

d) să beneficieze de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun, pe traseul de la domiciliu la locul de pregătire;

e) să beneficieze de consultații medicale, analize medicale și teste necesare frecventării cursului;

B. obligații:

a) să participe la toate activitățile cuprinse în programul de formare profesională și să îndeplinească toate cerințele prevăzute de acesta;

b) să restituie cheltuielile efectuate de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București pentru serviciile de formare profesională prevăzute la lit. A.a)-e), dacă, după absolvire, refuză nejustificat încadrarea în munca oferită de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București.

(2) Costurile aferente acordării drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. A. a)-e) se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(3) Procedurile privind modul de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. A.b)-e) se elaborează de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Persoanele care urmează programe de formare profesională finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj se pot retrage de la aceste programe, fără a suporta cheltuielile efectuate cu pregătirea lor, pentru a se încadra în muncă, pentru a începe o activitate autorizată potrivit legii sau în cazul în care starea sănătății nu le permite continuarea programului, dacă dovedesc că se află în una dintre aceste situații cu actul privind încadrarea în muncă, autorizația de funcționare sau certificatul de înmatriculare, respectiv cu acte medicale.

(5) Dacă numărul absențelor nemotivate depășește 10% din totalul orelor prevăzute în programa de pregătire, cursantul va fi exmatriculat, fără a mai avea dreptul de a urma un curs gratuit, fiind obligat să restituie cheltuielile de școlarizare efectuate până la data exmatriculării sale, urmând, după caz, să îi fie încetată plata indemnizației de șomaj conform art. 44 lit. e) din lege. Modificări (1)

Art. 38. - Modificări (2)

(1) În cazul în care formarea profesională se realizează, potrivit art. 67 alin. (2) din lege, de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, prin furnizori de servicii de formare profesională, selectarea acestora se va face prin licitație publică, în condițiile legii.

(2) Licitația se organizează de regulă o singură dată pe an pentru fiecare program de formare profesională, în ocupațiile, meseriile și profesiile cuprinse în Planul național de formare profesională.

Art. 39. -

În aplicarea prevederilor art. 68 alin. (2) din lege, pentru organizarea de cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare pentru ocupații sau meserii neincluse în Clasificarea ocupațiilor din România este necesar ca cei interesați să solicite avizul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

Art. 40. - Modificări (1)

Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 72 din lege persoanele îndreptățite vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București unde se află în evidență următoarele documente:

a) cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 10; Jurisprudență (1)

b) înștiințarea emisă de angajator privind încadrarea în muncă.

Art. 41. -

(1) Beneficiarul drepturilor prevăzute la art. 72 din lege va depune lunar, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna expirată, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București unde se află în evidență dovada emisă de angajator din care să reiasă că a fost încadrat în muncă.

(2) În situația în care beneficiarul nu prezintă în termenul prevăzut la alin. (1) dovada încadrării în muncă, plata drepturilor prevăzute la art. 72 din lege se va face o dată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat dovada.

Art. 42. -

Nu beneficiază de drepturile prevăzute la art. 72 din lege persoanele care, în perioada pentru care erau îndreptățite să primească indemnizație de șomaj, își pierd calitatea de angajat, cu excepția persoanelor aflate în situația prevăzută la art. 73 alin. (1) din lege.

Art. 43. -

Calculul pentru fracțiuni de lună al drepturilor menționate la art. 72 din lege se face conform regulii prevăzute pentru indemnizația de șomaj la art. 23 alin. (2) din prezentele norme.

Art. 44. -

Drepturile prevăzute la art. 72 din lege se prescriu în termenul legal general de prescripție.

Art. 45. - Modificări (1)

(1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 74 și 75 din lege persoanele îndreptățite vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București, unde se află în evidență, următoarele documente: Modificări (2)

a) o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 11, respectiv în anexa nr. 12;

b) actul de identitate, în copie, care să ateste domiciliul stabil; Modificări (1)

c) dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să își desfășoare activitatea; Modificări (1)

d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, conform modelului prezentat în anexa nr. 13, care va sta la baza emiterii deciziei de imputare pentru recuperarea sumelor necuvenite. Modificări (1)

(2) Beneficiază de drepturile prevăzute la art. 74 și 75 din lege persoanele care se încadrează în muncă pe o perioadă de cel puțin 12 luni. Modificări (1)

(3) În cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt județ, drepturile prevăzute la art. 74 sau 75 din lege vor fi acordate de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau, după caz, a municipiului București unde beneficiarul s-a aflat în evidență, urmând ca dosarul acestuia să fie transferat la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază își stabilește noul domiciliu, care va acorda și celelalte drepturi prevăzute de lege și va urmări respectarea obligațiilor ce decurg din acordarea drepturilor.

(4) Drepturile prevăzute la art. 72 din lege se cumulează cu cele prevăzute la art. 74 din lege sau cu drepturile prevăzute la art. 75 din lege.

Art. 46. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Nu constituie schimbare de domiciliu într-o altă localitate, în situația prevăzută la art. 75 din lege, dacă localitatea unde persoana se încadrează în muncă aparține aceleiași unități administrativ-teritoriale: comună, oraș, municipiu sau sectoarele municipiului București.

Art. 47. -

Prin încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu din inițiativa sau din motive imputabile angajatului, prevăzută la art. 76 din lege, se înțelege:

A. pentru raporturile de muncă:

a) desfacerea contractului individual de muncă din inițiativa angajatului, potrivit art. 135 din Codul muncii;

b) desfacerea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, în temeiul art. 130 alin. (1) lit. i), j), k) și l) din Codul muncii;

B. pentru raporturile de serviciu ale funcționarilor publici:

a) demisia, conform art. 90 din Legea nr. 188/1999, cu modificările și completările ulterioare;

b) destituirea din funcție, conform art. 94 din Legea nr. 188/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 48. - Modificări (2)

Potrivit art. 78 din lege, în programele care au ca scop ocuparea temporară a forței de muncă pentru executarea de lucrări și activități de interes pentru comunitățile locale pot fi cuprinse persoanele neocupate, înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, indiferent dacă beneficiază sau nu beneficiază de indemnizație de șomaj.

Art. 49. - Modificări (1)

(1) Pentru acordarea subvențiilor prevăzute la art. 78 din lege agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București vor încheia convenții, conform modelului prezentat în anexa nr. 14, cu angajatorii persoanelor încadrate în muncă din rândul șomerilor, pentru prestarea categoriilor de servicii publice prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. a) din lege, organizate de autoritățile administrației publice locale, de firme private sau organizații neguvernamentale, cu avizul administrației publice locale, precum și pentru serviciile sociale, prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din lege, organizate de autoritățile administrației publice locale, de organizații neguvernamentale și alte organisme. Modificări (1)

(2) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) sunt consiliile locale, comunale, orășenești și ale sectoarelor municipiului București, precum și consiliile județene și, după caz, Consiliul General al Municipiului București, ca autorități publice deliberative, respectiv primarul sau, după caz, primarul general al municipiului București, ca autoritate executivă, și președintele consiliului județean, potrivit Legii administrației publice locale nr. 215/2001.

Art. 50. - Modificări (2)

(1) În baza convenției prevăzute la art. 49 alin. (1) agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București va asigura, din rândul șomerilor, forța de muncă solicitată de angajatori.

(2) Angajatorii sunt obligați să încheie cu persoanele încadrate în muncă din rândul șomerilor contracte individuale de muncă.

Art. 51. - Modificări (5)

(1) Pentru finanțarea cheltuielilor cu forța de muncă în cuantumul prevăzut la art. 79 alin. (2) din lege angajatorii vor depune lunar la primar sau, după caz, la președintele consiliului județean ori la primarul general al municipiului București următoarele documente:

a) cerere de finanțare;

b) statele de plată; Modificări (1)

c) raport tehnic privind execuția lucrării.

(2) Primarul sau, după caz, președintele consiliului județean ori primarul general al municipiului București avizează cererile de finanțare, iar angajatorii le depun la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București.

(3) Cuantumul subvenției prevăzut la art. 79 alin. (2) din lege se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în fiecare lună de persoana încadrată, din rândul șomerilor, cu contract individual de muncă.

(4) Documentația prevăzută la alin. (1) va fi depusă de angajator la autoritatea administrației publice locale până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanțarea.

(5) Autoritatea administrației publice locale va depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau, după caz, a municipiului București solicitarea pentru acordarea subvenției prevăzute la art. 79 alin. (2) din lege, cel mai târziu până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanțarea.

(6) Agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București va vira angajatorilor sumele aferente subvențiilor cel târziu până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanțarea.

Art. 52. - Modificări (1)

(1) Angajatorii care încadrează în muncă absolvenți ai instituțiilor de învățământ în condițiile art. 80 din lege vor încheia cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București convenție conform modelului prezentat în anexa nr. 15.

(2) Convenția prevăzută la alin. (1) se încheie anual pentru fiecare promoție de absolvenți ai instituțiilor de învățământ.

Art. 53. -

(1) Încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată, potrivit art. 80 din lege, a absolvenților se va face numai pe posturi vacante.

(2) Nu sunt considerate posturi vacante posturile care au fost reînființate după mai puțin de 6 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pe motivul reducerii personalului.

Art. 54. - Modificări (1)

(1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 alin. (1) și (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de 12 luni și, respectiv, 18 luni de la data încheierii convenției prevăzute la art. 52 alin. (1).

(2) Suma lunară se acordă angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat de absolvenți în luna respectivă.

(3) Pentru stabilirea sumei lunare prevăzute la alin. (2) angajatorii vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București, o dată cu declarația lunară privind obligațiile de plată către bugetul asigurărilor pentru șomaj, și un tabel nominal întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 16. Modificări (1)

Art. 55. -

Prevederile art. 47 din prezentele norme se aplică și în situația prevăzută la art. 83 alin. (3) din lege, referitoare la încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu din inițiativa sau din motive imputabile angajatului.

Art. 56. -

Persoanele cu handicap prevăzute la art. 80 alin. (2) și la art. 85 alin. (2) din lege sunt persoanele care își dovedesc handicapul cu certificat eliberat de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap.

Art. 57. -

(1) Prin formă de pregătire profesională organizată de către angajator, potrivit art. 84 din lege, se înțelege una dintre formele de pregătire profesională prevăzute la art. 63 din lege, care se desfășoară prin programe de formare profesională realizate de angajator sau contractate de acesta cu furnizorii de servicii de pregătire profesională, autorizați în condițiile legii. Modificări (1)

(2) Angajatorii care organizează o formă de pregătire profesională pentru absolvenții încadrați în muncă în condițiile legii vor încheia un act adițional la convenția prevăzută la art. 52 din prezentele norme, conform modelului prezentat în anexa nr. 17.

Art. 58. - Modificări (1)

În baza actului adițional prevăzut la art. 57 alin. (2) din prezentele norme, angajatorii vor solicita agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București suportarea cheltuielilor aferente pregătirii profesionale a absolvenților și vor depune în acest sens următoarele documente:

a)  tabel nominal conform modelului prezentat în anexa nr. 18;

b) actul de absolvire a formei de pregătire profesională (copie);

c) devizul cheltuielilor pe cursant.

Art. 59. - Modificări (1)

(1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 din lege angajatorii vor încheia cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București o convenție conform modelului prezentat în anexa nr. 19 și totodată vor depune următoarele documente: Modificări (1)

A. pentru persoanele cu handicap:

a) certificat eliberat de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap (copie);

b) act de identitate (copie);

c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (copie);

B. pentru șomeri în vârstă de peste 45 de ani:

a) act de identitate (copie);

b) actul în baza căruia au fost încadrați în muncă (copie);

C. pentru șomeri întreținători unici de familie:

a) act de identitate (copie);

b) actul în baza căruia au fost încadrați în muncă (copie);

c) declarație pe propria răspundere că este întreținător unic de familie;

d) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că membrii adulți de familie nu au venituri sau au venituri mai mici decât venitul minim garantat prevăzut de lege;

e) actele de stare civilă ale membrilor de familie aflați în întreținere, față de care au obligația legală de întreținere (copie);

f) hotărârea judecătorească definitivă sau, după caz, actul de deces al soțului/soției, pentru persoanele care au rămas întreținători unici ai copiilor aflați în întreținere (copie).

(2) Nu beneficiază de facilitățile prevăzute la art. 85 din lege angajatorul care a fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana angajată din categoriile prevăzute la alin. (1) și (2) din același articol. Modificări (1)

Art. 60. - Modificări (2)

(1) Pentru verificarea sumelor cuvenite conform art. 85 din lege angajatorii vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București, o dată cu declarația lunară privind obligațiile de plată către bugetul asigurărilor pentru șomaj, și un tabel nominal conform modelului prezentat în anexa nr. 20, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se solicită sumele.

(2) Cazurile de încetare a raporturilor de muncă sau de serviciu din inițiativa ori din motive imputabile angajaților sunt cele prevăzute la art. 47.

Art. 61. - Modificări (2)

(1) Sumele cuvenite conform art. 80 și 85 din lege vor fi deduse din contribuția pe care angajatorul este obligat, conform legii, să o vireze în contul bugetului asigurărilor pentru șomaj. Modificări (1)

(2) În cazul în care suma cuvenită va fi mai mare, diferența se va recupera prin intermediul agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 5 zile de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 60. Modificări (3)

Art. 62. -

(1) Pentru a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuția de 5% datorată bugetului asigurărilor pentru șomaj în condițiile art. 93 din lege, angajatorii vor depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 21, însoțită de următoarele documente: Modificări (3)

a)  tabel nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul șomerilor, pe care le-a menținut în activitate o perioadă de cel puțin 6 luni;

b) contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal prevăzut la lit. a).

(2) Prin numărul mediu scriptic de personal la care se face referire la art. 93 alin. (2) din lege se înțelege numărul mediu lunar de salariați.

(3) Reducerea contribuției acordate angajatorilor care încadrează în muncă persoane din rândul șomerilor și le mențin în activitate o perioadă de cel puțin 6 luni, prevăzută la art. 93 alin. (2) din lege, se calculează astfel:

a) se determină numărul mediu lunar de salariați din fiecare lună ca medie aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariați din luna respectivă (inclusiv zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale și alte zile în care potrivit dispozițiilor legale nu se lucrează), împărțită la numărul total de zile calendaristice. În efectivele zilnice nu vor fi incluși salariații aflați în concediu fără plată, cei aflați în grevă, cei detașați la lucru în străinătate și nici cei ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate. Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală se vor lua în calcul efectivele de salariați din ziua lucrătoare precedentă, cu excepția persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi. Salariații care nu sunt angajați cu normă întreagă vor fi incluși în numărul mediu, proporțional cu timpul de lucru prevăzut în contractul individual de muncă;

b) se adună numărul mediu lunar de salariați pe cele 12 luni ale anului și se împarte la 12 pentru a se calcula numărul mediu lunar de salariați la nivelul anului:

Nma = Nml 1 + Nml 2 + ................... + Nml 12 ,
12
unde:
Nml 1 .... 12 = numărul mediu lunar de salariați;
Nma = numărul mediu lunar de salariați la nivelul anului;

c) numărul persoanelor încadrate în muncă din rândul șomerilor, cuprins și în tabelul nominal prevăzut la alin. (1) lit. a), se împarte la numărul mediu lunar la nivelul anului și se înmulțește cu 100 pentru a se obține ponderea personalului nou-angajat din rândul șomerilor: Modificări (1)

    Nsi
  P% = ||| x 100,                               
    Nma

unde:

P% = ponderea numărului de șomeri încadrați în timpul anului în numărul mediu lunar de salariați din anul respectiv;

Nsi = numărul de șomeri încadrați pentru cel puțin 6 luni;

d) ponderea calculată potrivit prevederilor lit. c) se înmulțește cu 0,5% pentru a se determina cuantumul reducerii procentuale a contribuției datorate de angajator; Modificări (1)

Cr% = P% x 0,5,

unde:

Cr% = cuantumul reducerii procentuale a contribuției datorate.

(4) Calculul se face de angajator, care își asumă răspunderea pentru datele comunicate.

Art. 63. -

(1) Persoanele prevăzute la art. 120 din lege beneficiază de măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă cuprinse în cap. V din lege.

(2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), în vederea acordării măsurilor pentru stimularea ocupării forței de muncă, stabilite la pct. 5 și 6 din secțiunea a 2-a a cap. V din lege, ajutorul de șomaj, ajutorul de integrare profesională și alocația de sprijin se asimilează cu indemnizația de șomaj.

Art. 64. -

Procedura de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau de indemnizație de șomaj se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 65. - Modificări (2)

Anexele nr. 1-21 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la norme Modificări (4)

Angajator - persoană juridică . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon/fax/e-mail . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SITUAȚIE
privind locurile de muncă vacante
Nr. crt. Ocupația Numărul locurilor de muncă vacante Localitatea și județul în care se află locul vacant Condiții minime de ocupare Durata încadrării în muncă
Denumirea Cod COR (6 caractere) Vechime în domeniu Studii Alte condiții
Director general
sau altă persoană autorizată,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 la norme

Firma*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon/fax/e-mail . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SITUAȚIE
privind șomerii mediați și încadrați în muncă
Nr. crt. Numele și prenumele Codul numeric personal Ocupația Natura raporturilor de muncă Durata încadrării în muncă**) Angajator Localitatea și județul în care a fost încadrat în muncă
Denumirea Cod COR (6 caractere) Denumirea Cod CAEN Forma de proprietate a capitalului
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . Director general
sau altă persoană autorizată,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Firma furnizoare de servicii de ocupare a forței de muncă.

**) Determinată sau nedeterminată.

ANEXA Nr. 3 la norme Modificări (2)

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
Agenția pentru ocuparea forței de muncă a județului . . . . . . . . . . . . . . /municipiului București
CONTRACT DE ASIGURARE PENTRU ȘOMAJ
Nr. . . . . ./. . . . . . .
Încheiat între:
Agenția pentru ocuparea forței de muncă a județului . . . . . . . . . . ./municipiului București, denumită în continuare agenție, reprezentată prin . . . . . . . . . . , având funcția de . . . . . . . . , în calitate de asigurător, cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . nr. . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . , și
Domnul/Doamna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de asigurat, posesor al codului numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . , actul de identitate . . . . . seria . . . nr. . . . . , cu domiciliul sau reședința în localitatea . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . , bl. . . , sc. . . , et. . . , ap. . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . , Oficiul poștal . . . . , telefon . . . . . . . . .

1. Obiectul contractului este asigurarea în sistemul asigurărilor pentru șomaj, reglementată prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

2. Prezentul contract produce efecte începând cu data de .................. .

3. Condiții de asigurare:

3.1. Venitul lunar asigurat este de ......................... lei (în cifre).

3.2. Cota de contribuție este de 6%.

3.3. Cuantumul contribuției lunare la bugetul asigurărilor pentru șomaj este de ....... lei.

3.4. Contul în care se plătește contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj, deschis la Trezoreria ............. pe seama agenției, este ................ .

3.5. Plata se poate face în numerar la casieriile agenției sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.

3.6. Plata contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj se face lunar până la data de*) ............. .

3.7. Neplata contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj la termenul prevăzut la pct. 3.6 generează plata de majorări de întârziere datorate pentru fiecare zi calendaristică, stabilite potrivit legii.

4. Obligațiile agenției:

4.1. certificarea stagiului de cotizare;

4.2. plata indemnizațiilor din bugetul asigurărilor pentru șomaj, conform legii;

4.3. asigurarea accesului la măsurile de prevenire a șomajului și de stimulare a ocupării forței de muncă, prevăzute de lege;

4.4. plata contribuțiilor de asigurări sociale de stat și de asigurări sociale de sănătate în condițiile legii, în perioada în care asiguratul beneficiază de indemnizație pentru șomaj.

5. Obligațiile asiguratului:

5.1. achitarea contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj în cuantumul și la termenul stabilit la pct. 3;

5.2. înștiințarea agenției despre modificările survenite în situația sa;

5.3. să se prezinte la sediul agenției atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitație.

6. Durata contractului:

Prezentul contract se încheie pe perioadă nedeterminată.

7. Încetarea contractului:

7.1. Contractul de asigurare pentru șomaj încetează la data la care asiguratul îndeplinește condițiile pentru acordarea indemnizației de șomaj și solicită acordarea acestui drept.

7.2. Contractul de asigurare pentru șomaj încetează din inițiativa asiguratului, dacă acesta înștiințează agenția înainte cu cel puțin 30 de zile de la expirarea termenului limită de plată a contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

7.3. Contractul de asigurare pentru șomaj încetează din inițiativa agenției, dacă asiguratul nu achită contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe o perioadă de 3 luni consecutive. Agenția notifică asiguratului încetarea contractului de asigurare pentru șomaj, precizând stagiul de cotizare realizat.

7.4. Stagiul de cotizare realizat în cadrul prezentului contract este luat în considerare în cazul încheierii unui nou contract de asigurare.

8. Alte clauze:

8.1. Perioada pentru care nu s-a plătit contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj nu constituie stagiu de cotizare.

8.2. Stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor pentru care s-a achitat contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

8.3. Venitul lunar asigurat prevăzut la pct. 3.1 se actualizează dacă ulterior încheierii contractului se modifică salariul de bază minim brut pe țară, conform art. 22 alin. (2) din Legea nr. 76/2002.

8.4. În caz de forță majoră părțile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forță majoră se dovedește de partea care o invocă.

8.5. Modificarea oricăror prevederi ale prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părți, prin act adițional. Când una dintre părți nu este de acord cu modificarea solicitată de cealaltă parte, contractul se consideră încetat.

9. Litigiile în legătură cu executarea prezentului contract, nesoluționate între părți pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești.

asigurător, asigurat,
........................... ...........................

*) Termenul de plată prevăzut la pct. 3.6 poate fi în cadrul lunii pentru care se datorează contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj sau cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare acesteia.

ANEXA Nr. 4 la norme

DECLARAȚIE
Nr. ............. din ziua ....... luna ........ anul ........

1. Numele și prenumele ...................................................

2. Codul numeric personal ................................................

3. Adresa:

Domiciliat în localitatea ......................, str. ...................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., Oficiul poștal ..................., județul/sectorul .........., telefon ..............

4. Actul de identitate........... seria................. nr. ..........

5. Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de Codul penal pentru fals în declarații, următoarele*):

[] desfășor activitatea exclusiv pe bază de convenție civilă de prestări de servicii și realizez un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de bază minime brute pe țară;

[] desfășor activitatea exclusiv pe bază de convenție civilă de prestări de servicii și nu realizez un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de bază minime brute pe țară;

[] desfășor activitatea pe bază de convenție civilă de prestări de servicii și am încheiat și un contract individual de muncă nr. ................. din data de ........, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă sub nr. .......... din ..........., în funcția de ................... la**) ..................... .

6. Mă oblig să aduc la cunoștință în termen de 3 zile orice modificări intervenite în datele declarate mai sus.

......................................
(semnătura titularului)

*) Se va marca cu "x" situația în care se încadrează persoana.

**) Se menționează persoana juridică/fizică și adresa la care își are sediul/domiciliul.

ANEXA Nr. 5 la norme Modificări (2)

Agenția pentru ocuparea forței de muncă a județului . . . . . . . . . . . . . /municipiului București
CERTIFICAT
privind stagiul de cotizare
Domnul/Doamna . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat/domiciliată în localitatea . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . ., bl. . . , sc. . . , et. . . , ap. . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., a realizat stagiul de cotizare de . . . . . . . . ani, . . . . . . . . luni, . . . . . . . zile, după cum urmează:
- prin contract individual de muncă, în perioada . . . . . . . . . . . . . .
Total: ani . . . . . . . . . . ., luni . . . . . . , zile . . . . . . .;
- în calitate de membru cooperator, în perioada . . . . . . . . . . . . .
Total: ani . . . . . . . . . . ., luni . . . . . . , zile . . . . . . .;
- pe baza raporturilor de serviciu, realizate în perioada. . . . . . . . . .
Total: ani . . . . . . . . . . ., luni . . . . . . , zile . . . . . . .;
- pe baza altor acte prevăzute de lege, în perioada . . . . . . . . . . . . .
Total: ani . . . . . . . . . . ., luni . . . . . . , zile . . . . . . . .
Dovada vechimii în muncă recunoscute pentru stabilirea drepturilor de șomaj, asimilată cu stagiul de cotizare, s-a făcut pe baza carnetului de muncă/altor acte prevăzute de lege.
Director executiv,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Întocmit,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele și prenumele)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura)

ANEXA Nr. 6 la norme

Către
Agenția pentru ocuparea forței de muncă a județului .................../municipiului București

Subsemnatul/Subsemnata ..................................., născut/născută la data de ....................., domiciliat/domiciliată în localitatea .........., str. ......................... nr. ........, bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ..............................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ..... nr. ................, codul numeric personal ........, având calitatea de asigurat prin efectul legii/prin contract de asigurare pentru șomaj, solicit să beneficiez de serviciile de preconcediere prevăzute la art. 51 din Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Data Semnătura
.......................... ..........................

ANEXA Nr. 7 la norme

CONTRACT
de prestări de servicii pentru măsuri destinate stimulării
ocupării forței de muncă
Nr. ................... din ...............

I. Părțile contractante:

A. Agenția pentru ocuparea forței de muncă a județului ........./municipiului București, denumită în continuare client, reprezentată prin ..................., având funcția de director executiv, și .............., având funcția de director buget, cu sediul în ................, str. ................. nr. ......, telefon ............, fax ..........., e-mail ............., codul fiscal ............., cont trezorerie ............ .

B. Persoana juridică ..........................................., denumită în continuare furnizor, reprezentată prin .........................., având funcția de ........................, și ........................................., având funcția de ............................, cu sediul în ........................., str. ............................ nr. ..........., telefon ...................., fax ..............., e-mail ...................., codul fiscal ................, cont nr. ............................., deschis la ..........................

II. Obiectul contractului

Obiectul acestui contract este prestarea de către furnizor a următoarelor servicii*):

[] 1. informare și consiliere profesională;

[] 2. consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri, constând în:

[] 2.1. servicii juridice;

[] 2.2. servicii de marketing;

[] 2.3. servicii de finanțare;

[] 2.4. servicii de management;

[] 2.5. alte servicii de consultanță.

III. Durata contractului

Durata contractului este de......... luni.

Furnizorul va începe derularea acestui contract cel mai târziu la ...... zile de la data semnării lui și înregistrării la client.

IV. Valoarea contractului

Clientul se obligă să plătească furnizorului contravaloarea serviciilor prestate, după cum urmează:

Valoarea totală a contractului este de ............................... lei.

1. .................... lei/persoană beneficiară de serviciul ..............;

2. .................... lei/persoană beneficiară de serviciul ..............;

3. .................... lei/persoană beneficiară de serviciul ..............;

4. .................... lei/persoană beneficiară de serviciul ..............;

5. .................... lei/persoană beneficiară de serviciul ............. .

Valoarea contractului poate fi modificată, cu acordul părților, prin acte adiționale.

V. Obligațiile părților**)

A. Clientul:

a) urmărește modul în care furnizorul își îndeplinește obligațiile contractuale;

b) plătește furnizorului costurile serviciilor.

B. Furnizorul:

a) prestează serviciile prevăzute în prezentul contract cu profesionalism și promptitudine;

b) asigură resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele sau altele asemenea, necesare derulării activității;

c) este responsabil atât de calitatea tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

VI. Modificarea, suspendarea și încetarea contractului

A. Modificarea

Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voință al părților, prin act adițional la prezentul contract.

B. Suspendarea

De comun acord părțile pot dispune suspendarea pe o durată limitată a contractului, care va fi făcută în scris cu ............ zile înainte de data stabilită pentru suspendare.

C. Încetarea

Prezentul contract poate înceta în următoarele condiții:

a) prin acordul de voință al părților;

b) în cazul încetării finanțării;

c) prin reziliere.

În cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin contract, partea lezată îi pune în vedere, în scris, să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

Dacă partea în culpă, în termen de .... zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate denunța unilateral contractul reziliindu-l.

VII. Cesiunea

Furnizorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină în prealabil acordul scris al clientului.

Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

VIII. Forța majoră

Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta acționează.

Partea care din cauză de forță majoră nu își poate respecta și exercita obligațiile contractuale va înștiința în scris cealaltă parte contractantă în cel mult 5 zile de la data apariției acestei situații.

Contractul se consideră suspendat pe durata cauzelor care au determinat forța majoră.

Omisiunea de a anunța în scris apariția forței majore atrage răspunderea civilă contractuală a părții aflate în această situație.

IX. Răspunderea

Pentru neexecutarea clauzelor prezentului contract partea vinovată răspunde potrivit legii.

X. Soluționarea litigiilor

Părțile contractante vor depune toate diligențele pentru a rezolva pe cale amiabilă neînțelegerile care se pot ivi între ele în legătură cu derularea contractului.

Dacă părțile nu reușesc să rezolve pe cale amiabilă neînțelegerile ivite, se pot adresa instanței de judecată.

XI. Comunicări

Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Client, Furnizor,
......................... .........................
Data ........... Data ...........

*) Se vor marca cu "x" serviciile ce fac obiectul contractului.

**) Obligațiile părților pot fi completate în funcție de tipul serviciului prestat conform contractului.

ANEXA Nr. 8 la norme Modificări (1)

Către
Agenția pentru ocuparea forței de muncă a județului .............../municipiului București

Subsemnatul/Subsemnata ......................................, născut/născută la data de .........., domiciliat/domiciliată în localitatea .................., str. .............. nr. ....., bl. ......, sc. ...., et. ...., ap. ..., județul/ sectorul ................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ....... seria ..... nr. ..............., codul numeric personal ..............., solicit înscrierea în evidență în vederea medierii pentru ocuparea unui loc de muncă în meseria/profesia ......................................

Menționez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizație de șomaj și am fost/nu am fost în evidența Agenției pentru ocuparea forței de muncă a județului ................/municipiului București.

Data Semnătura
......................... .........................

ANEXA Nr. 9 la norme Modificări (1)

Către
Agenția pentru ocuparea forței de muncă a județului ................/municipiului București

Subsemnatul/Subsemnata ......................................, născut/născută la data de ............., domiciliat/domiciliată în localitatea ..............., str. ........ nr. .., bl. ., sc. .., et. ..., ap. .., județul/sectorul ........, posesor/posesoare al/a actului de identitate ................... seria ......... nr. ..............., codul numeric personal ....................., aflându-mă în una dintre situațiile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă*):

[] ocup un loc de muncă la unitatea ..... și doresc schimbarea acestuia;

[] am obținut statutul de refugiat;

[] beneficiez de altă formă de protecție internațională ......;

[] nu am putut ocupa loc de muncă după:

- repatriere;

- eliberarea din detenție,

solicit înscrierea în evidență în vederea medierii pentru ocuparea unui loc de muncă în meseria/profesia ...........................................

Menționez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizație de șomaj și am fost/nu am fost în evidența Agenției pentru ocuparea forței de muncă a județului ................./municipiului București.

Data Semnătura
......................... .........................

*) Se va marca cu "x" situația în care se încadrează persoana.

ANEXA Nr. 10 la norme Modificări (1)

Către
Agenția pentru ocuparea forței de muncă a județului ... /municipiului București

Subsemnatul/Subsemnata .................., codul numeric personal ...,,,,..., beneficiar/beneficiară al/a indemnizației de șomaj, având carnetul de evidență nr. .............., solicit acordarea drepturilor prevăzute la art. 72 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, având în vedere că începând cu data de .......... sunt angajat/ angajată în baza actului*) nr. ...../...... la unitatea .................... din localitatea ........, în meseria/profesia ........ .

Data Semnătura
......................... .........................

ANEXA Nr. 11 la norme Modificări (3)

Către
Agenția pentru ocuparea forței de muncă a județului .........../municipiului București

Subsemnatul/Subsemnata ................., codul numeric personal ..........., beneficiar/beneficiară al/a indemnizației de șomaj, având carnetul de evidență nr. .............., solicit acordarea drepturilor prevăzute la art. 74 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, având în vedere că începând cu data de ......... sunt încadrat/ încadrată în muncă, pe durata ..............., conform actului*) nr. ..../....., anexat în copie la prezenta, la unitatea ...... din localitatea ..............., situată la o distanță mai mare de 50 km de localitatea ................. unde am domiciliul stabil.

Data Semnătura
......................... .........................

ANEXA Nr. 12 la norme Modificări (2)

Către
Agenția pentru ocuparea forței de muncă a județului ........../municipiului București

Subsemnatul/Subsemnata ................., codul numeric personal ..........., beneficiar/beneficiară al/a indemnizației de șomaj, având carnetul de evidență nr. ................., solicit acordarea dreptului prevăzut la art. 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, având în vedere că începând cu data de ......... sunt încadrat/ încadrată în muncă pe durata de ........., conform actului*) nr. .../..., anexat în copie la prezenta, la unitatea .......... din localitatea ..............., și ca urmare a acestui fapt mi-am schimbat domiciliul din localitatea ............ în localitatea .......

Data Semnătura
......................... .........................

*) Se va scrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numire.

ANEXA Nr. 13 la norme Modificări (5)

Nr. ...................

ANGAJAMENT

În conformitate cu prevederile art. 76 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, subsemnatul/subsemnata ........., posesor/posesoare al/a actului de identitate ..... seria ... nr. .........., codul numeric personal ......, având carnetul de evidență nr. ......, în calitate de beneficiar/beneficiară al/a drepturilor prevăzute la art. 74 sau 75 din legea menționată, mă oblig să restitui integral sumele acordate, în cazul încetării raportului de muncă/de serviciu din inițiativa mea sau din motive imputabile mie, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă.

Întocmit în*) ..... la data de ....., în două exemplare dintre care am primit un exemplar.

Semnătura**) .......................

Completat și semnat în fața noastră.

Semnătura***) ......................

*) Localitatea, județul.

**) Semnătura persoanei care își ia angajamentul.

***) Semnătura conducătorului agenției pentru ocuparea forței de muncă.

ANEXA Nr. 14 la norme Modificări (3)

CONVENȚIE
Nr. ........./........

Agenția pentru ocuparea forței de muncă a județului ........... /municipiului București, reprezentată prin ............., având funcția de .................., denumită în continuare agenție, și autoritatea administrației publice locale/ firma privată/organizația neguvernamentală ........., reprezentată prin ......., având funcția de ....., denumită în continuare angajator, convin următoarele:

1. Angajatorul se obligă să încadreze în muncă, pentru executarea de lucrări și activități de interes pentru comunitățile locale, un număr de .............. șomeri.

Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul șomerilor este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenție.

2. Agenția se obligă să subvenționeze pe o perioadă de*) .................... cheltuielile efectuate de angajator, pentru fiecare șomer încadrat în muncă, în cuantum de 70% din salariul de bază minim brut pe țară pentru serviciul public/ serviciul social**) ....................... . Modificări (1)

3. Agenția își exercită dreptul de control asupra respectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta convenție.

Agenția Angajator
Director executiv, Director general sau altă persoană autorizată,
................... ...................

*) Perioada poate fi de cel mult 12 luni de la data încadrării în muncă a șomerului.

**) Se va menționa una dintre categoriile de servicii prevăzute la art. 78 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

ANEXĂ
la convenție

Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Angajator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sediul/adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contul/Banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codul fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TABEL NOMINAL
cu persoanele încadrate în muncă, conform prevederilor art. 78 din
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și
stimularea ocupării forței de muncă
Convenția nr. . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . .
Nr. crt. Numele și prenumele Codul numeric personal Categoria de servicii*) Ocupația Cod COR Numărul și data încheierii contractului individual de muncă Durata contractului individual de muncă Semnătura angajatului
0 1 2 3 4 5 6 7
*) Coloana 3 se va completa după cum urmează:
● cod P - servicii publice: a) refacere și întreținere a infrastructurii;
b) ecologizare;
c) realizare a unor lucrări edilitare;
● cod S - servicii sociale care cuprind activități de îngrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap.
Angajator
Director general sau altă persoană autorizată,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 15 la norme Modificări (6)

CONVENȚIE
Nr. ............../.................

Agenția pentru ocuparea forței de muncă a județului ....................... / municipiului București, reprezentată prin ....................................., având funcția de .................., denumită în continuare agenție, și persoana juridică (fizică) ....................., reprezentată prin .............., având funcția de .............., denumită în continuare angajator, convin următoarele:

1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată un număr de .... absolvenți ai unor instituții de învățământ.

Tabelul nominal cu absolvenții încadrați în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenție.

2. Angajatorul se obligă să mențină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pe o perioadă de cel puțin 3 ani de la data încadrării în muncă.

3. Agenția se obligă să efectueze plățile în conformitate cu prevederile art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

4. Angajatorul care încetează din inițiativa lui raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 anterior termenului de 3 ani este obligat să restituie în totalitate agenției sumele încasate pentru fiecare absolvent plus dobânda aferentă, calculată la nivelul celei acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj.

5. Obligația angajatorului prevăzută la pct. 4 nu se aplică în situația în care încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu are loc din inițiativa sau din motive imputabile angajatului.

6. Agenția își exercită dreptul de control asupra respectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta convenție.

Agenția Angajator
Director executiv, Director general sau altă persoană autorizată,
.......................... ..........................

ANEXĂ
la convenție

Județul ....................................

Angajator...................................

Sediul/adresa ..............................

Contul/Banca ...............................

Codul fiscal ...............................

Telefon ....................................

TABEL NOMINAL
cu absolvenții instituțiilor de învățământ încadrați în muncă, conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

Convenția nr. ........./................

Nr. crt. Numele și prenumele Codul numeric personal Anul absolvirii/ numărul diplomei/ adeverinței Data angajării Ocupația Cod COR Semnătura angajatului
0 1 2 3 4 5 6
Angajator
Director general sau altă persoană autorizată,
.................................

ANEXA Nr. 16 la norme Modificări (6)

Județul ....................................

Angajator ..................................

Sediul/adresa ..............................

Contul/Banca ...............................

Codul fiscal ...............................

Telefon ....................................

TABEL NOMINAL
cu absolvenții instituțiilor de învățământ încadrați în muncă, conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, pentru stabilirea sumei lunare subvenționate din bugetul asigurărilor pentru șomaj

Convenția nr. .............../..................
Luna .......... anul ..............

Nr. crt. Numele și prenumele Codul numeric personal Numărul orelor efectiv lucrate Suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat Observații*)
0 1 2 3 4 5
*) Se vor menționa, după caz, motivele încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.
Angajator
Director general sau altă persoană autorizată,
........................................

ANEXA Nr. 17 la norme Modificări (2)

ACT ADIȚIONAL
la Convenția nr. ................../..................

Încheiat la data de ..........................

între Agenția pentru ocuparea forței de muncă a județului ................../ municipiului București, reprezentată prin ......................., având funcția de ....................., și angajatorul .........................., reprezentat prin ..............................., având funcția de ........................, prin care se stabilesc următoarele:

1. Angajatorul va organiza forma de pregătire profesională prin*) ........... pentru un număr de ................ absolvenți, încadrați în muncă în condițiile art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

2. Agenția pentru ocuparea forței de muncă a județului ...................../ municipiului București se obligă să suporte cheltuielile aferente pregătirii profesionale a absolvenților, în sumă de .......................... lei, conform devizului anexat.

3. După încheierea programului de formare profesională suma poate fi recalculată în funcție de evoluția prețurilor și tarifelor care s-au avut în vedere la întocmirea devizului.

4. Pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea profesională a absolvenților angajatorul va prezenta documentația prevăzută la art. 58 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002.

Agenția Angajator
Director executiv, Director general sau altă persoană autorizată,
.............................. ..............................

*) Se va menționa: program de formare profesională realizat de angajator sau denumirea furnizorului de servicii de pregătire profesională cu care angajatorul a încheiat contract.

ANEXA Nr. 18 la norme

Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Angajator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sediul/adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contul/Banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TABEL NOMINAL
cu absolvenții de învățământ care au urmat o formă de pregătire profesională organizată de angajator în baza art. 84
alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
Nr. crt. Numele și prenumele Codul numeric personal Data angajării Forma de pregătire profesională Ocupația/ meseria în care s-a pregătit profesional Cod COR Data începerii pregătirii profesionale Data încheierii pregătirii profesionale Numărul și data actului de absolvire Cheltuieli pe cursant
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL CHELTUIELI: x x x x x x x
Angajator
Director general,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 19 la norme Modificări (6)

CONVENȚIE
Nr. ..................../.......................

Agenția pentru ocuparea forței de muncă a județului ......................../ municipiului București, reprezentată prin ....................................., având funcția de .............................., denumită în continuare agenție, și persoana juridică (fizică) ...................................., reprezentată prin ...................., având funcția de .........................., denumită în continuare angajator, având un număr de*) .................. angajați, convin următoarele:

1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată un număr de:

a) ..................... șomeri în vârstă de peste 45 de ani;

b) ..................... șomeri întreținători unici de familii;

c) ..................... persoane cu handicap.

Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenție.

2. Angajatorul se obligă să mențină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la data încadrării în muncă.

3. Agenția se obligă să efectueze plățile în conformitate cu prevederile art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

4. Angajatorul care încetează din inițiativa lui raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 anterior termenului de 2 ani este obligat să restituie în totalitate agenției sumele încasate pentru fiecare persoană și dobânzile aferente, calculate la nivelul celor acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj.

5. Obligația angajatorului prevăzută la pct. 4 nu se aplică în situația în care încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu are loc din inițiativa sau din motive imputabile angajatului.

6. Agenția își exercită dreptul de control asupra respectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta convenție.

Agenția Angajator
Director executiv, Director general sau altă persoană autorizată,
............................. .............................

*) Se va completa în cazul în care angajatorul încadrează în muncă persoane cu handicap.

ANEXĂ
la convenție

Județul .................................

Angajator ...............................

Sediul/adresa ...........................

Contul/Banca ............................

Codul fiscal ............................

Telefon .................................

TABEL NOMINAL
cu persoanele încadrate în muncă, conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

Convenția nr. ................./.....................

Nr. crt. Numele și prenumele Codul numeric personal Categoria de persoane*) Data angajării Ocupația Cod COR Semnătura angajatului
0 1 2 3 4 5 6
*) Coloana 3 se va completa după cum urmează:
cod A - șomeri în vârstă de peste 45 de ani;
cod B - șomeri unici întreținători de familii;
cod C - persoane cu handicap.
Angajator
Director general sau altă persoană autorizată,
.......................................

ANEXA Nr. 20 la norme Modificări (6)

Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Angajator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sediul/adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contul/Banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon/fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TABEL NOMINAL
cu persoanele încadrate în muncă, conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, pentru
stabilirea sumelor subvenționate din bugetul asigurărilor pentru șomaj
Convenția nr. . . . . . . . . . . ./. . . . . . . .
Luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . . . .
Nr. crt. Numele și prenumele Codul numeric personal Categoria de persoane*) Numărul orelor efectiv lucrate Suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat Observații**)
0 1 2 3 4 5 6
*) Coloana 3 se va completa după cum urmează:
cod A - șomeri în vârstă de peste 45 de ani;
cod B - șomeri întreținători unici de familii;
cod C - persoane cu handicap.
**) Se vor menționa, după caz, motivele încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.
Angajator
Director general sau altă persoană autorizată,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 21 la norme Modificări (2)

Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Angajator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sediul/adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contul/Banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon/fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Către
Agenția pentru ocuparea forței de muncă a județului . . . . ./ municipiului București
. . . . . . . . . . . . . . . . . . (angajatorul), reprezentat prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , vă solicit să aprobați diminuarea sumei reprezentând contribuția lunară de 5% datorată bugetului asigurărilor pentru șomaj cu . . . . . . . . . . . . . . %, calculate conform art. 62 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
Anexăm tabelul nominal cu șomerii încadrați în muncă în anul . . . . . . . . . . . și contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal.
Data Angajator
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Director general sau altă persoană autorizată,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXĂ
la anexa nr. 21

Județul .................................

Angajator ...............................

Sediul/adresa ...........................

Contul/Banca ............................

Codul fiscal ............................

Telefon/fax .............................

TABEL NOMINAL
cu șomerii încadrați în muncă, conform prevederilor art. 93 din Legea
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

Nr. crt. Numele și prenumele Codul numeric personal Numărul și data încheierii contractului individual de muncă Durata contractului individual de muncă Ocupația Cod COR Semnătura angajatului
0 1 2 3 4 5 6
Data Angajator
.................... Director general sau altă persoană autorizată,
.............................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...