Guvernul României

Regulamentul privind asigurarea activității metrologice în construcții din 28.05.1994

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iulie 1994 până la 09 decembrie 1997, fiind abrogat prin Hotărâre 766/1997 și înlocuit de Regulament 1997;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL 1 Dispoziții generale

Art. 1. -

Asigurarea activității metrologice în construcții constituie o componentă a sistemului calității și se desfășoară în conformitate cu prevederile legale.

Art. 2. -

Agenții economici cu activitate în construcții au obligația de a organiza și conduce corespunzător activitatea metrologică în conformitate cu normele și instrucțiunile de metrologie legală, precum și cu prevederile prezentului regulament.

Art. 3. -

Rolul activității metrologice constă în a ține sub control și a asigura trasabilitatea mijloacelor de măsurare utilizate și a măsurărilor efectuate la etaloanele naționale sau la cele internaționale, contribuind la obținerea calității produselor și a serviciilor realizate.

Art. 4. -

Termenii folosiți în cadrul regulamentului sunt definiți în anexa la acesta.

CAPITOLUL 2 Domeniul de aplicare

Art. 5. -

Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor agenților economici care utilizează mijloace de măsurare în executarea lucrărilor de construcții de orice natură.

Art. 6. -

Prezentul regulament stabilește principiile și politica generală în conducerea (administrarea) activității metrologice în construcții și definește principalele reguli de aplicare a acestora.

CAPITOLUL 3 Conducerea activității metrologice în construcții

Art. 7. -

Elementele constitutive ale activității metrologice pentru un agent economic cu activitate în construcții sunt:

- inventarierea principalelor categorii de operațiuni de măsurare care intervin în executarea lucrărilor de construcții;

- analizarea necesităților și alegerea mijloacelor de măsurare adecvate;

- recepția, păstrarea și punerea în serviciu a mijloacelor de măsurare;

- etalonarea, verificarea, urmărirea comportării în timp și intervenții privind starea de funcționalitate a mijloacelor de măsurare.

Art. 8. -

Principalele categorii de operațiuni de măsurare, care intervin mai frecvent în executarea lucrărilor de construcții, se referă la determinarea unor mărimi cum sunt:

- lungime;

- arie;

- volum;

- masă;

- timp;

- unghiuri;

- forță;

- presiune;

- densitate;

- capacitate;

- temperatură;

- umiditate;

- intensitate electrică;

- rezistență electrică;

- tensiune electrică etc.

Art. 9. -

Inventarul operațiunilor de măsurare aferent acestor mărimi se efectuează pe fiecare obiect sau categorie de lucrări de construcții, pe baza documentației și a procedurilor tehnice de execuție.

Art. 10. -

Analiza necesității și alegerea mijloacelor de măsurare reprezintă principala componență constitutivă a conducerii activității metrologice la un agent economic cu activitate în construcții.

În alegerea unui mijloc de măsurare se recomandă luarea în considerare a următoarelor aspecte:

- necesitățile de ordin tehnic referitoare la complexitatea obiectelor și obiectivelor de construcții;

- concordanța nivelurilor de performanță și precizie a mijloacelor de măsurare cu exigențele tehnologice ale execuției diferitelor categorii de lucrări;

- modul de asigurare a mijloacelor de măsurare (prin cumpărare sau închiriere de la un laborator specializat și acreditat) pentru efectuarea operațiunilor de măsurare;

- posibilitățile de asigurare în timp a necesarului de mijloace de măsurare;

- asigurarea condițiilor de păstrare și menținere a stării tehnice în concordanță cu cerințele furnizorului de mijloace de măsurare specificate în caietul de sarcini.

Art. 11. -

Identificarea, recepția, păstrarea și punerea în serviciu a mijloacelor de măsurare constituie principala preocupare a activității metrologice, care intervine imediat după primirea, la agentul economic, a unui mijloc de măsurare, și constă în:

- verificarea existenței cărții tehnice și a instrucțiunilor de utilizare și întreținere a mijlocului de măsurare;

- verificarea conformității comenzii cu specificațiile constructorului aparatelor de măsură;

- introducerea în inventarul agentului economic;

- etalonarea sau verificarea inițială a mijloacelor de măsurare sau recunoașterea verificării inițiale executate de un, laborator autorizat și acreditat de Biroul Român de Metrologie Legală, înainte de punerea în serviciu;

- marcarea mijloacelor de măsurare, în ce privește data efectuării etalonării sau verificării inițiale, precum și data expirării valabilității acestora.

Art. 12. -

Operațiunile de etalonare și de verificare a mijloacelor de măsurare au la bază compararea cu un etalon, având ca scop:

a) în cazul inspectării prescripțiilor tehnice ale mijloacelor de măsurare;

- controlul performanțelor și determinarea clasei de precizie;

- stabilirea periodicității etalonării/verificării;

- autorizarea de punere în serviciu;

b) în caz de neconformitate:

- ajustarea;

- repararea;

- casarea.

Art. 13. -

Operațiunile de etalonare și de verificare se efectuează numai în laboratoare de metrologie specializate și acreditate, pe baza unor prescripții speciale emise de autoritatea metrologică națională, iar intervențiile prin ajustare și reparare se fac numai de către ateliere autorizate, aceste operațiuni trebuind să fie urmate de o nouă verificare și/sau etalonare.

Art. 14. -

Organizarea activității metrologice la un agent economic cu activitate în construcții trebuie să aibă, ca prim obiectiv, asigurarea independenței necesare, astfel încât activitățile desfășurate în acest domeniu și personalul implicat în efectuarea acestor activități să asigure obiectivitatea asupra rezultatelor obținute.

Art. 15. -

Organizarea activității metrologice la un agent economic cu activitate în construcții cuprinde dispoziții și măsuri referitoare la:

- recepția, păstrarea și punerea în serviciu a mijloacelor de măsurare;

- personalul implicat în activitatea metrologică.

Art. 16. -

Recepția, păstrarea, evidența și supravegherea mijloacelor de măsurare cuprind dispoziții de ordin administrativ privind următoarele operațiuni: identificare, inventariere, înregistrate, marcare, întreținere, depozitare, mișcare, transport etc., operațiuni care se efectuează pe bază de proceduri și/sau instrucțiuni interne elaborate în conformitate cu reglementările metrologice generale, cu prevederile din cartea tehnică a fiecărui mijloc de măsurare, cât și cu documentele corespunzătoare din sistemul de conducere și asigurare a calității adoptat de agentul economic. Toate aceste operațiuni sunt consemnate în documente, care trebuie ținute la zi și păstrate de către agentul economic.

Se interzice punerea în serviciu și utilizarea mijloacelor de măsurare înregistrate necorespunzător și nemarcate.

Mijloacele de măsurare trebuie păstrate conform prescripțiilor din cartea tehnică dată de fabricant.

Art. 17. -

Personalul implicat în activitatea metrologică și în manevrarea mijloacelor de măsurare trebuie să posede cunoștințele și instruirea necesare efectuării operațiunilor respective și să cunoască obligațiile și răspunderile ce-i revin din reglementările în vigoare.

În cazurile specificate de legislația în vigoare, personalul responsabil cu activitatea metrologică trebuie să posede autorizația necesară.

Art. 18. -

Evaluarea activității metrologice a unui agent economic cuprinde analiza și verificarea eficacității acestei activități, printr-o examinare metodică, în raport cu obiectivele fixate în manualul de asigurare a calității și să determine eventualele acțiuni corective ce trebuie întreprinse.

Această evaluare se face prin procedeul auditului, aplicat în cadrul sistemului de conducere și asigurare a calității (management) implementat la agentul economic.

CAPITOLUL 4 Obligații privind activitatea metrologică

Art. 19. -

Responsabilul cu metrologia al agentului economic are următoarele obligații principale:

a) inventarierea tuturor categoriilor de operațiuni de măsurare necesare, conform art. 8 din prezentul regulament;

b) stabilirea tipurilor de mijloace de măsurare necesare și a clasei de precizie aferente, pentru efectuarea operațiunilor de măsurare, conform lit. a), și determinarea necesarului de procurat prin cumpărare sau închiriere, conform art. 10 din prezentul regulament;

c) recepția, păstrarea și punerea în serviciu a mijloacelor de măsurare conform art. 11 din prezentul regulament; elaborarea procedurilor și/sau instrucțiunilor interne privind utilizarea mijloacelor de măsurare din unitate;

d) efectuarea periodică a operațiunilor de etalonare și verificare a mijloacelor de măsurare, evidențiate prin marcarea lor în ce privește data efectuării sau data expirării valabilității acestora, prin laboratoare specializate și acreditate, a operațiunilor de ajustare și reparare, prin ateliere autorizate, conform legislației metrologice în vigoare;

e) asigurarea evidenței supravegherii și păstrării mijloacelor de măsurare, conform prevederilor art. 16 din prezentul regulament;

f) ținerea la zi a evidenței instruirii și autorizării personalului implicat în activitatea metrologică și participarea la instruirea personalului care manevrează mijloacele de măsurare;

g) participarea la evaluarea activității metrologice prin audit conform art. 18 din prezentul regulament;

h) participarea la activitățile de control și verificare din cadrul programului de asigurare a calității a agentului economic, care implică operațiuni cu mijloace de măsurare;

i) elaborarea instrucțiunilor interne privind evidența, supravegherea și păstrarea mijloacelor de măsurare din dotarea agentului economic conform art. 16 din prezentul regulament;

j) aplicarea și respectarea în activitatea metrologică a reglementărilor din domeniul calității.

CAPITOLUL 5 Dispoziții finale

Art. 20. -

Urmărirea aplicării și controlul respectării prevederilor prezentului regulament se efectuează, potrivit legii, de către Biroul Român de Metrologie Legală prin personal propriu împuternicit, de către Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și de către alte persoane cu atribuții de control.

Art. 21. -

Nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament atrage după sine sancțiuni disciplinare, materiale, civile și penale, după caz, conform legii.

Art. 22. -

Prevederile regulamentului nu sunt limitative, agenții economici putând adopta orice măsură organizatorică și de funcționare în cazuri deosebite, dar care să nu contravină scopului desfășurării normale a activității metrologice.

ANEXĂ la regulament

Termeni utilizați

1. Activitate metrologică = activitate care are ca obiectiv fundamental asigurarea uniformității și corectitudinii măsurărilor, acestea realizându-se printr-un sistem de structuri tehnice, științifice și administrative, care funcționează conform unor reglementări tehnice și juridice.

2. Mijloc de măsurare = aparat, sistem, dispozitiv sau ansamblu de instrumente, destinate să efectueze singure sau împreună cu alte echipamente operațiuni de măsurare, în vederea determinării valorii unor mărimi.

3. Operațiune de măsurare = măsurare: ansamblu de operațiuni având ca scop determinarea valorii unei mărimi.

4. Operațiune de eșalonare = etalonare: ansamblu de operațiuni care stabilesc, în condiții specificate, relația dintre valorile indicate de un mijloc de măsurare sau valorile reprezentate de o măsură materializată și valorile corespunzătoare ale unei mărimi măsurate, determinate cu un etalon de referință.

5. Procedură tehnică de execuție = procedură: metodă (mod) specificată de îndeplinire a unei activități; procedură/instrucțiune tehnică de proces sau de execuție, reprezentând documentul care descrie activitățile necesare pentru executarea diverselor lucrări și operațiuni din cadrul procesului de producție (concepție, fabricație sau execuție, utilizare etc.), inclusiv responsabilitățile și controalele aferente.

6. Exigență tehnologică = cerință referitoare la condiții sau necesități tehnologice (de execuție).

7. Verificarea conformității = confirmarea, în urma unei examinări sistematice și a unei eventuale probe, că un produs (proces, serviciu, lucrare) satisface exigențele specificate.

8. Ajustarea mijloacelor (aparatelor) de măsură = operațiune destinată să aducă un aparat de măsură la o funcționare și justețe convenabile pentru utilizarea prevăzută.

9. Marcare = marcă metrologică de verificare: este semnul distinctiv aplicat pe mijloacele de măsurare declarate admise după verificarea/etalonarea metrologică, care atestă, că acestea sunt mijloace de măsurare legale (în cazul celor supuse obligatoriu controlului metrologic al statului) sau care atestă că acestea se încadrează în prevederile tehnice de metrologie sau ale unor normative specificate (în cazul celor care nu sunt supuse controlului metrologic al statului.

10. Sistem de conducere și asigurare a calității = componentă principală a sistemului calității în acest domeniu, care determină și traduce în fapt politica și strategia calității, destinate să prevină noncalitatea, să asigure realizarea, atestarea și garantarea calității cerute, în condiții raționale de cost și termene.

11. Auditul calității = examinarea sistematică și independentă, întreprinsă pentru a determina dacă activitățile și rezultatele referitoare la calitate satisfac dispozițiile prestabilite și dacă aceste dispoziții sunt aplicate în mod eficient și sunt apte să atingă obiectivele stabilite.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...