Banca Națională a României - BNR

Normele metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

Modificări (8)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2003 până la 29 septembrie 2009, fiind abrogat prin Regulament 3/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

Având în vedere dispozițiile art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 38 alin. 1 și ale art. 45 lit. f) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor Băncii Naționale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Planului de conturi pentru societățile bancare și ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările și completările ulterioare, Modificări (2)

în temeiul art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, Modificări (2)

Banca Națională a României emite prezentele norme metodologice.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

În înțelesul prezentelor norme metodologice, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) țările din categoria A și, respectiv, țările din categoria B - semnificația prevăzută la art. 1 alin. 2 lit. a) și b) din Normele Băncii Naționale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor; Modificări (1)

b) entitate de risc - semnificația prevăzută la art. 1 alin. 2 lit. m) din Normele Băncii Naționale a României nr. 8/1999; Modificări (2)

c) entitate de risc potențială - persoană fizică sau entitate, cu sau fără personalitate juridică, care devine entitatea de risc aferentă elementului de activ rezultat ca urmare a executării unei garanții, în cazul realizării riscului de credit al unui element de activ, din bilanț sau din afara bilanțului, garantat; entitatea de risc potențială este reprezentată de emitentul titlurilor primite în garanție sau de garant. Exemplu: în cazul unui credit garantat cu titluri entitatea de risc potențială va fi emitentul titlurilor respective, avându-se în vedere că în cazul realizării riscului de credit banca va include în activul său, în urma executării garanțiilor, titlurile respective pentru care entitatea de risc va fi emitentul acestora; Modificări (1)

d) principal - sumele avansate de bancă debitorilor sub forma capitalului împrumutat, inclusiv cele care s-ar putea încadra în această categorie în cazul în care devin exigibile obligațiile băncii din angajamentele de finanțare și din cele de garantare asumate de aceasta, precum și depozitele plasate la alte bănci; Modificări (2)

e) credite - categoriile de credite ce vor fi clasificate în funcție de serviciul datoriei, de performanța financiară și de inițierea de proceduri judiciare, sistematizate din punct de vedere al cerinței privind constituirea de provizioane specifice de risc de credit, al apartenenței entității de risc la sectorul bancar, precum și al structurării, după caz, în principal și dobândă, astfel: Modificări (2)

1. credite care nu fac obiectul constituirii de provizioane specifice de risc de credit

1.1. credite acordate clientelei din sectorul nebancar Modificări (1)

1.1.1. principal

90311 - Garanții imobiliare

90312 - Deschideri de credite documentare

90319 - Alte deschideri de credite confirmate

9032 - Acceptări sau angajamente de plată

9039 - Alte angajamente în favoarea clientelei

91311 - Cauțiuni imobiliare

91312 - Cauțiuni administrative și fiscale

91313 - Garanții financiare

91314 - Garanții de rambursare a creditelor acordate de alte bănci Modificări (1)

9139 - Alte garanții date pentru clientelă

9591 - Alte angajamente date (extras)

981 - Angajamente îndoielnice (extras)

1.2. credite acordate băncilor*) Modificări (1)

1.2.1. principal

901 - Angajamente în favoarea altor bănci (extras) Modificări (1)

9111 - Confirmări de deschideri de credite documentare (extras)

9112 - Acceptări de plată (extras)

9119 - Alte garanții date altor bănci (extras) Modificări (1)

9591 - Alte angajamente date (extras)

981 - Angajamente îndoielnice (extras)

2. credite care fac obiectul constituirii de provizioane specifice de risc de credit Modificări (1)

2.1. credite acordate clientelei din sectorul nebancar

2.1.1. principal

20111 - Scont și operațiuni asimilate (extras)

20112 - Factoring (extras)

20119 - Alte creanțe comerciale (extras)

20211 - Vânzări în rate

20212 - Credite acordate persoanelor fizice

20213 - Diferențe de rambursat legate de utilizarea cărților de plată

20214 - Utilizări din deschideri de credite permanente

20215 - Credit global de exploatare

20216 - Credite pentru finanțarea stocurilor

20217 - Credite garantate cu valori financiare

20218 - Credite acordate importatorilor

20219 - Alte credite de trezorerie

20311 - Credite garantate cu creanțe asupra străinătății

20312 - Credite furnizori

20313 - Credite comerciale acordate nerezidenților

20319 - Alte credite pentru export

2041 - Credite pentru echipament

2051 - Credite investitori

2052 - Credite promotori

2061 - Alte credite acordate clientelei

2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate clientelei financiare

2312 - Credite la termen acordate clientelei financiare

2411 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta

2412 - Valori primite în pensiune la termen

2511 - Conturi curente (sold debitor)

2811 - Creanțe restante (extras)

2821 - Creanțe îndoielnice (extras)

2.1.2. dobândă

2017 - Creanțe atașate (extras)

2027 - Creanțe atașate

2037 - Creanțe atașate

2047 - Creanțe atașate

2057 - Creanțe atașate

2067 - Creanțe atașate

2317 - Creanțe atașate

2417 - Creanțe atașate

25171 - Creanțe atașate

2812 - Dobânzi restante (extras)

2817 - Creanțe atașate (extras)

2822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

2827 - Creanțe atașate (extras)

2.2. credite acordate băncilor*)

*) Nu vor fi luate în considerare creditele acordate băncilor centrale.

2.2.1. principal

1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate băncilor (extras)

1412 - Credite la termen acordate băncilor (extras)

1413 - Credite financiare acordate băncilor (extras)

1511 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta (extras)

1512 - Valori primite în pensiune la termen (extras)

1811 - Creanțe restante (extras)

1821 - Creanțe îndoielnice (extras)

20111 - Scont și operațiuni asimilate (extras)

20112 - Factoring (extras)

20119 - Alte creanțe comerciale (extras)

2.2.2. dobândă

1417 - Creanțe atașate (extras)

1517 - Creanțe atașate (extras)

1812 - Dobânzi restante (extras)

1817 - Creanțe atașate (extras)

1822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

1827 - Creanțe atașate (extras)

2017 - Creanțe atașate (extras)

f) plasamente - categoriile de plasamente ce vor fi clasificate în funcție de serviciul datoriei, de performanța financiară și de inițierea de proceduri judiciare, sistematizate din punct de vedere al cerinței privind constituirea de provizioane specifice de risc de credit, al apartenenței entității de risc la sectorul bancar, precum și al structurării, după caz, în principal și dobândă, astfel: Modificări (1)

1. plasamente care fac obiectul constituirii de provizioane specifice de risc de credit

1.1. plasamente constituite la bănci Modificări (1)

1.1.1. principal

1311 - Depozite la vedere la bănci

1312 - Depozite la termen la bănci

1811 - Creanțe restante (extras)

1821 - Creanțe îndoielnice (extras)

1.1.2. dobândă

1317 - Creanțe atașate (extras)

1812 - Dobânzi restante (extras)

1817 - Creanțe atașate (extras)

1822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

1827 - Creanțe atașate (extras)

g) garanții - următoarele categorii de garanții primite care, în conformitate cu prevederile prezentelor norme, pot diminua expunerea băncii față de entitatea de risc; Modificări (2)

1. garanții personale - se referă la garanții furnizate de terți (de exemplu: cauțiunea, avalul etc.); Modificări (2)

2. garanții reale - se referă la bunuri corporale sau necorporale primite în garanție pentru operațiunile realizate cu alte bănci sau cu clientela din sectorul nebancar (de exemplu: ipoteca, gajul cu deposedare, inclusiv depozitul colateral, gajul fără deposedare etc.); Modificări (2)

3. garanții intrinseci - se referă la garanții incluse în caracteristicile operațiunii înseși și care nu fac obiectul înregistrării în posturile din afara bilanțului (de exemplu: valorile primite în pensiune simplă, titluri primite în pensiune livrată etc.); băncile vor înregistra garanțiile intrinseci în contul de evidență tehnico-operativă 9981 - Alte valori primite. Modificări (2)

În scopul stabilirii bazei de calcul pentru constituirea și/sau regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit, garanțiile primite, respectiv de tipul garanțiilor reale, personale și intrinseci, operațiunile în urma cărora rezultă aceste garanții, denumite în continuare operațiuni de acceptare de garanții, sunt sistematizate din punct de vedere al tipurilor de garanții, precum și al modului de evidențiere a acestora, astfel:

1. garanții personale și reale

1.1. din bilanț

1323 - Depozite colaterale ale băncilor [extras1)] Modificări (1)

25331 - Depozite pentru deschiderea de acreditive

25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garanție

25336 - Alte depozite colaterale [extras1)]

1) Se referă la depozitele constituite în scop de garantare, asociate operațiunilor de credit, și nu la cele constituite pentru efectuarea unor plăți ulterioare determinate.

1.2. din afara bilanțului

912 - Cauțiuni, avaluri și alte garanții primite de la bănci Modificări (1)

9141 - Garanții primite de la organismele administrației publice și asimilate

9142 - Garanții primite de la societăți de asigurare și capitalizare

9143 - Garanții primite de la clientela financiară

9144 - Ipoteci imobiliare

9145 - Gajuri cu deposedare

9146 - Gajuri fără deposedare

9149 - Alte garanții primite de la clientelă

952 - Titluri primite în garanție

9592 - Alte angajamente primite [extras2)]

2) Se referă la angajamentele de garantare primite, asociate operațiunilor de credit.

2. garanții intrinseci

2.1. din evidența tehnico-operativă

9981 - Alte valori primite (extras)

h) provizioane specifice de risc de credit - provizioanele care sunt constituite de bănci în scopul acoperirii unor pierderi potențiale din credite și plasamente, sistematizate din punct de vedere al categoriilor de active pe care le rectifică, precum și al structurării în principal și dobândă a categoriei de active rectificate, astfel: Modificări (2)

1. aferente creditelor acordate clientelei din sectorul nebancar Modificări (1)

1.1. aferente principalului

2911 - Provizioane specifice de risc de credit (extras)

1.2. aferente dobânzii

2912 - Provizioane specifice de risc de dobândă (extras)

2. aferente creditelor acordate băncilor Modificări (1)

2.1. aferente principalului

1911 - Provizioane specifice de risc de credit (extras)

2.2. aferente dobânzii

1912 - Provizioane specifice de risc de dobândă (extras)

3. aferente plasamentelor constituite la bănci Modificări (1)

3.1. aferente principalului

1911 - Provizioane specifice de risc de credit (extras)

3.2. aferente dobânzii

1912 - Provizioane specifice de risc de dobândă (extras)

CAPITOLUL II Măsuri pentru clasificarea creditelor și a plasamentelor,
precum și pentru provizionarea acestora; cerințe de raportare

Art. 2. -

În vederea clasificării creditelor și plasamentelor, a constituirii și/sau a regularizării provizioanelor specifice de risc de credit, băncile au obligația să dispună de metode adecvate de organizare a informației și de proceduri care să le permită: Modificări (1)

a) izolarea din soldul fiecărui cont dintre cele prevăzute la art. 1 lit. e) și f) (conturi ale operațiunilor de credit și plasament) a unui extras care:

1. să păstreze un element informațional de identificare a documentului justificativ al operațiunii de credit sau plasament în urma căruia a fost înregistrată suma extrasă, pe baza căruia să fie posibilă selectarea tuturor extraselor aferente operațiunii respective și prin intermediul căruia să poată fi regăsită și păstrată temporar la nivelul extrasului valoarea determinată a următoarei caracteristici aferente operațiunii respective de credit sau plasament:

1.1. atribut care să indice dacă au fost sau nu au fost inițiate proceduri judiciare față de entitatea de risc cu privire la contractul de credit sau plasament;

2. să păstreze temporar valori determinate ale următoarelor caracteristici, necesare efectuării operațiunii de clasificare:

2.1. caracteristici aferente entității de risc:

2.1.1. sectorul de activitate (bancar/nebancar); Modificări (1)

2.1.2. atribut care să indice dacă au fost sau nu au fost inițiate proceduri judiciare față de entitatea de risc;

2.1.3. atribut care să indice dacă entitatea de risc este sau nu este persoană fizică;

2.1.4. atribut care să indice performanța financiară: A/B/C/D/E;

3. să păstreze temporar simbolul contului din cadrul căruia este izolată suma extrasă, precum și:

3.1. valoarea determinată a caracteristicii care indică din ce grupă face parte contul respectiv: conturi bilanțiere reprezentând principal/conturi bilanțiere reprezentând dobândă/conturi din afara bilanțului reprezentând principal;

4. să păstreze elementul informațional care permite izolarea din cadrul contului a sumei extrase (de exemplu, numărul de ordine al unei rate aferente unui credit etc.);

5. să păstreze temporar un atribut care să indice serviciul datoriei; acest atribut va fi calculat în funcție de data scadenței, astfel: în cazul în care data scadenței este mai mică decât data calendaristică aferentă operațiunii de clasificare, serviciul datoriei va avea o valoare egală cu numărul de zile calendaristice scurse de la data scadenței, altfel va avea valoarea zero (serviciul datoriei va avea valoarea zero în cazul angajamentelor de finanțare, angajamentelor de garanție, angajamentelor de finanțare și de garanție îndoielnice, al creanțelor curente și atașate, inclusiv în cazul în care acestea sunt înregistrate la creanțe îndoielnice, al creanțelor atașate creanțelor restante și îndoielnice);

6. să păstreze temporar o rubrică temporară de calcul.

Notă: Avându-se în vedere necesitatea regularizării provizioanelor specifice de risc de credit înregistrate anterior operațiunii de clasificare curente, există situații în care este necesară menținerea unor extrase cu valoare zero (de exemplu, în cazul unei creanțe pentru care au fost constituite provizioane specifice de risc de credit și care a fost achitată în perioada scursă între operațiunile de clasificare).

În acest context sunt de menționat și situațiile apărute pe seama transferării dintr-un cont în altul a unei sume pentru care au fost înregistrate provizioane specifice de risc de credit. În acest sens, în măsura în care este posibil, vor fi actualizate informațiile care permit asocierea provizioanelor specifice de risc de credit cu suma transferată. Altfel, pentru a fi evitată situația în care provizioanele specifice de risc de credit înregistrate rămân fără obiect, va fi menținut un extras ce va avea valoarea zero. De exemplu, în cazul transferării la creanțe restante a unei creanțe curente pentru care au fost înregistrate provizioane specifice de risc de credit, se va menține în cadrul creanțelor curente un extras cu valoare zero, urmând ca în cadrul operațiunii de regularizare nivelul provizioanelor specifice de risc de credit aferente extrasului respectiv să fie adus la nivelul necesarului (respectiv la valoarea zero); totodată pentru suma transferată se vor constitui provizioane specifice de risc de credit până la concurența nivelului necesar.

În cazul extraselor cu valoare zero serviciul datoriei va avea întotdeauna valoarea zero;

b) selectarea, din cadrul conturilor de activ bilanțiere prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 2 și la art. 1 lit. f) pct. 1, a tuturor extraselor al căror element informațional de identificare a documentului justificativ al operațiunii, prevăzut la lit. a) pct. 1, este comun;

c) selectarea, din cadrul conturilor de activ bilanțiere [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 2 și art. 1 lit. f) pct 1] și al celor de activ din afara bilanțului [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 1], a tuturor extraselor al căror element informațional de identificare a documentului justificativ al operațiunii, prevăzut la lit. a) pct. 1, este comun;

d) izolarea din soldul fiecărui cont dintre cele prevăzute la art. 1 lit. g) alin. 2 (conturi aferente garanțiilor primite) a unui extras care:

1. să păstreze un element informațional de identificare a documentului justificativ aferent operațiunii de acceptare de garanții în urma căreia a fost înregistrată suma extrasă;

2. să păstreze elementul informațional care permite izolarea din cadrul contului a sumei extrase;

3. să păstreze valori determinate pentru următoarele caracteristici care indică dacă prin garanția respectivă:

3.1. sunt sau nu sunt garantate sumele evidențiate în conturi bilanțiere reprezentând principal aferent creditului garantat;

3.2. sunt sau nu sunt garantate sumele evidențiate în conturi din afara bilanțului reprezentând principal aferent creditului garantat;

3.3. sunt sau nu sunt garantate sumele reprezentând dobânzi aferente creditului garantat;

e) asigurarea, prin intermediul unei tabele de corespondențe, a legăturilor dintre elementele informaționale de identificare a documentelor justificative aferente operațiunilor de credit, pe de o parte, și elementele informaționale de identificare a documentelor justificative aferente operațiunilor de acceptare de garanții, pe de altă parte, astfel încât să poată fi efectuate următoarele selecții:

1. pentru un element informațional de identificare a documentului justificativ aferent unei operațiuni de credit:

1.1. toate elementele informaționale de identificare a documentelor justificative aferente operațiunilor de acceptare de garanții care garantează operațiunea de credit prevăzută la pct. 1;

2. pentru un element informațional de identificare a documentului justificativ aferent unei operațiuni de acceptare de garanții:

2.1. toate elementele informaționale de identificare a documentelor justificative aferente operațiunilor de credit garantate prin operațiunea de acceptare de garanții prevăzută la pct. 2;

f) efectuarea, în cadrul selecției prevăzute la lit. e) pct. 2, a următoarelor operațiuni:

1. selectarea tuturor extraselor, al căror element informațional de identificare a documentului justificativ aferent operațiunii de acceptare de garanții prevăzut la lit. e) pct. 2 este comun, din cadrul conturilor de pasiv bilanțiere [prevăzute la art. 1 lit. g) alin. 2 pct. 1.1], al conturilor de pasiv din afara bilanțului [prevăzute la art. 1 lit. g) alin. 2 pct. 1.2] și al contului de evidență tehnico-operativă [prevăzut la art. 1 lit. g) alin. 2 pct. 2.1];

2. selectarea unui extras dintre cele prevăzute la pct. 1, iar în cadrul acestuia:

2.1. selectarea unui element informațional de identificare a documentului justificativ aferent unei operațiuni de credit, dintre cele prevăzute la lit. e) pct. 2.1, iar în cadrul acestuia:

2.1.1. selectarea tuturor extraselor, al căror element informațional prevăzut la pct. 2.1 este comun, din cadrul conturilor de activ bilanțiere [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 2 și la art. 1 lit. f) pct. 1] și al conturilor de activ din afara bilanțului [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 1];

2.1.2. selectarea dintre extrasele prevăzute la pct. 2.1.1 a celor garantate [prin realizarea corespondenței dintre valorile caracteristicilor prevăzute la lit. d) pct. 3.1, 3.2 și 3.3, aferente extrasului de la pct. 2, și valoarea caracteristicii prevăzute la lit. a) pct. 3.1, aferentă fiecărui extras prevăzut la pct. 2.1.1];

2.1.3. totalizarea extraselor selectate la pct. 2.1.2 și reținerea sumei obținute;

2.2. reluarea operațiunilor prevăzute la pct. 2.1 pentru fiecare dintre elementele informaționale de identificare a documentelor justificative aferente operațiunilor de credit, prevăzute la lit. e) pct. 2.1 (mai puțin pentru elementul informațional deja selectat);

2.3. obținerea unui total general dintre sumele prevăzute la pct. 2.1.3;

2.4. reluarea operațiunii prevăzute la pct. 2.1:

2.4.1. reluarea operațiunii prevăzute la pct. 2.1.1;

2.4.2. reluarea operațiunii prevăzute la pct. 2.1.2;

2.4.3. selectarea unui extras dintre cele prevăzute la pct. 2.4.2, iar în cadrul acestuia:

2.4.3.1. calcularea ponderii în totalul general obținut la pct. 2.3, aplicarea acesteia asupra sumei aferente extrasului prevăzut la pct. 2 și reținerea sumei rezultate în rubrica temporară de calcul [prevăzută pentru extrasul în cauză la lit. a) pct. 6];

2.5. reluarea operațiunilor prevăzute la pct. 2.4 pentru fiecare dintre elementele informaționale de identificare a documentelor justificative aferente operațiunilor de credit, prevăzute la lit. e) pct. 2.1 (mai puțin pentru elementul informațional deja selectat);

3. reluarea operațiunilor prevăzute la pct. 2 pentru fiecare dintre extrasele selectate la pct. 1 (mai puțin pentru extrasul deja selectat);

g) selectarea, din cadrul conturilor de activ bilanțiere [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 2 și art. 1 lit. f) pct. 1] și al celor de activ din afara bilanțului [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 1], a tuturor extraselor pentru care valoarea codului entității de risc, prevăzută la lit. a) pct. 2.1, este comună, iar în cadrul acestei selecții:

1. încadrarea într-o anumită categorie de clasificare*) pe baza valorii caracteristicii privind sectorul de activitate al entității de risc (bancar/nebancar), prevăzută la lit. a) pct. 2.1.1., și a următoarelor criterii aplicate simultan: Modificări (1)

*) În vederea optimizării metodologiei se va realiza direct încadrarea globală a tuturor extraselor selectate, fără a se mai stabili categorii individuale de clasificare.

1.1. cel mai slab serviciu al datoriei;

1.2. inițierea de proceduri judiciare, stabilită pe baza a cel puțin unuia dintre următoarele elemente:

1.2.1. existența a cel puțin unui extras la care atributul prevăzut la lit. a) pct. 1.1 să indice dacă au fost sau nu au fost inițiate proceduri judiciare față de entitatea de risc cu privire la contractul de credit sau plasament;

1.2.2. valoarea caracteristicii prevăzute la lit. a) pct. 2.1.2 indică inițierea de proceduri judiciare față de entitatea de risc;

1.3. performanța financiară;

2. atașarea categoriei de clasificare tuturor extraselor selectate;

3. selectarea tuturor extraselor din cadrul conturilor bilanțiere de activ, iar la fiecare dintre extrasele selectate:

3.1. atașarea coeficientului de provizionare corespunzător, conform tabelului nr. 3 din anexa la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2002;

h) izolarea din soldul fiecărui cont dintre cele prevăzute la art. 1 lit. h) (conturi de provizioane specifice de risc de credit) a unui extras care să păstreze:

1. elementul informațional de legătură, comun extraselor selectate la lit. b) [prevăzut pentru acestea la lit. a) pct. 1];

2. simbolul contului aferent extrasului rectificat [prevăzut pentru acesta la lit. a) pct. 3];

3. elementele informaționale care permit izolarea extrasului rectificat din cadrul contului în care este înregistrat [prevăzute pentru acesta la lit. a) pct. 4];

i) selectarea, din cadrul conturilor de activ bilanțiere [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 2 și art. 1 lit. f) pct. 1)] și al celor de pasiv rectificative [prevăzute la art. 1 lit. h)], a tuturor extraselor al căror element informațional de legătură prevăzut la lit. a) pct. 1 este comun, iar în cadrul acestei selecții:

1. selectarea tuturor extraselor din cadrul conturilor de activ bilanțiere;

2. selectarea tuturor extraselor din cadrul conturilor de pasiv rectificative, precum și a unei rubrici temporare de calcul;

3. selectarea unui extras dintre cele prevăzute la pct. 1, iar în cadrul acestuia:

3.1. stabilirea necesarului de provizionat, prin:

3.1.1. utilizarea ca bază de calcul a expunerii băncii față de entitatea de risc, din care a fost dedusă valoarea garanțiilor calculată conform art. 3, în cazul categoriei de clasificare "standard", "în observație", "substandard", "îndoielnic" și "pierdere", în situația în care nu s-au inițiat proceduri judiciare și în situația în care toate extrasele din cadrul selecției prevăzute la lit. c), pentru care elementul informațional de identificare a documentului justificativ este comun cu cel al extrasului selectat, înregistrează un serviciu al datoriei de cel mult 90 de zile; Modificări (1)

3.1.2. utilizarea ca bază de calcul a expunerii**) băncii față de entitatea de risc, indiferent de garanții, în cazul categoriei de clasificare "pierdere", în situația în care s-au inițiat proceduri judiciare sau în situația în care cel puțin unul dintre extrasele din cadrul selecției prevăzute la lit. c), pentru care elementul informațional de identificare a documentului justificativ este comun cu cel al extrasului selectat, are serviciul datoriei mai mare de 90 de zile; Modificări (1)

**) În scopul evitării inadvertențelor rezultate din utilizarea terminologiei în cuprinsul formularelor de raportare, deși expunerile nu suferă ajustări, acestea sunt considerate totuși ca reprezentând expuneri ajustate.

3.2. selectarea unui extras dintre cele prevăzute la pct. 2, pentru care elementele prevăzute la lit. h) pct. 2 și 3 sunt identice cu cele prevăzute la lit. a) pct. 3 și 4, pentru extrasul de la pct. 3, iar în cazul în care:

3.2.1. există un astfel de extras:

3.2.1.1. determinarea diferenței de regularizat prin compararea necesarului de provizionat (prevăzut la pct. 3.1) cu nivelul existent și în consecință:

- în cazul în care suma necesarului de provizionat este mai mare decât suma existentă - determinarea diferenței ce urmează să fie provizionată prin includere pe cheltuieli;

- în cazul în care suma existentă este mai mare decât suma necesarului de provizionat - determinarea diferenței ce urmează să fie reluată pe venituri;

3.2.1.2. regularizarea sumei extrase prin modificarea acesteia cu diferența pozitivă sau negativă, după caz, determinată în cadrul pct. 3.2.1.1;

3.2.2. nu există un astfel de extras:

3.2.2.1. crearea unei înregistrări care să conțină următoarele informații:

- elementul informațional de legătură, comun extraselor selectate potrivit prezentei litere;

- simbolul contului de origine al extrasului prevăzut la pct. 3;

- elementele informaționale care au permis izolarea extrasului prevăzut la pct. 3 din cadrul contului său de origine;

- suma ce urmează să fie inclusă pe cheltuieli în vederea constituirii provizionului specific de risc de credit, prin preluarea necesarului de provizionat (prevăzut la pct. 3.1).

Art. 3. - Modificări (1)

Garanțiile care vor putea fi luate în considerare de către bănci în vederea deducerii din expunerea față de entitatea de risc sunt prezentate în tabelul prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, precum și alte garanții reale, în conformitate cu normele interne ale băncilor aprobate la nivelul consiliului de administrație al acestora. Modificări (1)

În vederea deducerii din expunerea față de entitatea de risc, garanțiile prevăzute în anexa nr. 1 vor fi ajustate cu coeficienții prevăzuți de respectiva anexă.

Orice altă garanție reală decât cele prevăzute la alin. 2 va putea fi luată în considerare pentru deducere din expunerea băncii față de entitatea de risc, astfel: Modificări (2)

- la valoarea de piață, în cazul în care aceasta există;

- la o valoare stabilită de un expert independent autorizat sau de un expert autorizat angajat în cadrul băncii, determinată inclusiv pe baza gradului de realizare a garanțiilor de același tip, calculat prin raportarea valorii garanțiilor de același tip valorificate de bancă în anul anterior la valoarea totală a garanțiilor de același tip înregistrată de bancă în contabilitate în anul anterior și pentru care au fost inițiate proceduri de executare silită, în cazul în care nu există o valoare de piață.

Art. 4. - Modificări (2)

Băncile au obligația să dispună de metode adecvate de organizare și conservare a informației, precum și de proceduri care să permită verificarea respectării obligațiilor prevăzute la art. 2, respectiv verificarea datelor primare, precum și a modului de prelucrare a acestora, care au stat la baza clasificării creditelor și plasamentelor, a constituirii și/sau a regularizării provizioanelor specifice de risc de credit pentru fiecare închidere contabilă.

Art. 5. - Modificări (1)

Băncile vor constitui lunar provizioane specifice de risc de credit prin includerea pe cheltuielile lunii pentru care se face raportarea a sumelor determinate potrivit art. 2 lit. i) pct. 3.2.2.1 liniuța a 4-a, în cazul în care acestea există. Modificări (1)

Art. 6. - Modificări (1)

Băncile vor regulariza lunar nivelul provizioanelor specifice de risc de credit astfel: Modificări (1)

- prin includerea sumelor determinate potrivit art. 2 lit. i) pct. 3.2.1.1 prima liniuță pe cheltuielile lunii pentru care se face raportarea;

- prin reluarea sumelor determinate potrivit art. 2 lit. i) pct. 3.2.1.1 liniuța a 2-a pe veniturile lunii pentru care se face raportarea.

Art. 7. - Modificări (1)

Băncile pot include pe cheltuieli provizioane specifice de risc de credit și pentru alte categorii de active decât cele prevăzute la art. 1 lit. e) și f), în condițiile în care dispun de norme interne care respectă următoarele principii: Modificări (1)

- activele se încadrează, în funcție de criteriul/criteriile avute în vedere, în categorii de clasificare pentru care se stabilesc coeficienți de provizionare, al căror număr și, respectiv, nivel depind de modul în care banca consideră să reducă impactul realizării riscului de credit asupra situației economico-financiare a băncii. În cadrul categoriilor de clasificare va fi prevăzută categoria "pierdere" al cărei coeficient de provizionare va fi "1" (sau 100%); Modificări (1)

- necesarul de provizioane specifice de risc de credit pentru un element de activ se stabilește utilizându-se ca bază de calcul expunerea față de entitatea de risc, conform principiilor stabilite la art. 2 lit. i) pct. 3.1;

- garanțiile comune se distribuie proporțional între elementele de activ garantate;

- constituirea și/sau regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit se realizează utilizându-se moneda de exprimare a activului pe care îl corectează;

- utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se realizează numai în cazul în care sumele pe care le rectifică se scot în afara bilanțului. În cazul activelor reprezentând categorii de credite sau plasamente, altele decât cele reglementate prin prezentele norme, se procedează la scoaterea în afara bilanțului a sumelor aferente unui credit sau plasament în condițiile respectării prevederilor art. 16 și 17 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2002. Modificări (1)

Art. 8. -

Băncile vor raporta Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere: Modificări (1)

1. situația clasificării creditelor, precum și a necesarului de provizioane specifice de risc de credit, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice;

2. situația clasificării plasamentelor la bănci și a necesarului de provizioane specifice de risc de credit, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Formularele de raportare se vor completa avându-se în vedere următoarele:

- vor cuprinde ansamblul teritoriului național și toate subunitățile din străinătate ale băncii - la nivelul global al băncii "G"; Modificări (1)

- vor cuprinde toate operațiunile, în toate monedele, evaluate în contravaloare lei.

Formularele vor fi transmise lunar Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere, în termen de 10 zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea.

CAPITOLUL III Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 9. - Modificări (1)

Formularele de raportare prevăzute la art. 8 alin. 1 pct. 1 și 2 se întocmesc pe baza datelor înscrise în evidența contabilă, prelucrate potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, și se semnează de conducătorul băncii și de șeful compartimentului financiar-contabil sau de persoanele împuternicite în acest scop. Modificări (1)

Art. 10. - Modificări (2)

Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sancțiunilor și/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 și, respectiv, la art. 70 din Legea bancară nr. 58/1998.

Art. 11. -

Prezentele norme metodologice intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

Art. 12. -

La data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se abrogă Normele metodologice ale Băncii Naționale a României nr. 2/2000 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 7 iulie 2000.

Președintele Consiliului de Administrație
al Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

București, 22 iulie 2002.

Nr. 12.

ANEXA Nr. 1

Tipul de garanție Coeficientul pentru deducere din expunerea băncii față de entitatea de risc
Garanții exprese, irevocabile și necondiționate ale administrației publice centrale de specialitate a statului român sau ale Băncii Naționale a României 1
Titluri emise de administrația publică centrală de specialitate a statului român sau de Banca Națională a României 1
Garanții exprese, irevocabile și necondiționate ale administrațiilor centrale, băncilor centrale din țările din categoria A sau ale Comunităților Europene 1
Titluri emise de administrațiile centrale, băncile centrale din țările din categoria A sau ale Comunităților Europene 1
Depozite colaterale plasate la banca însăși 1
Certificate de depozit sau instrumente similare emise de banca însăși și încredințate acesteia 1
Garanții exprese, irevocabile și necondiționate ale băncilor de dezvoltare multilaterală sau ale Băncii Europene de Investiții 0,8
Titluri emise de către băncile de dezvoltare multilaterală sau de Banca Europeană de Investiții 0,8
Garanții exprese, irevocabile și necondiționate ale administrațiilor locale din România 0,8
Garanții exprese, irevocabile și necondiționate ale băncilor din România 0,8
Garanții exprese, irevocabile și necondiționate ale administrațiilor regionale sau locale din țările din categoria A 0,8
Garanții exprese, irevocabile și necondiționate ale băncilor din țările din categoria A 0,8
Ipoteci în favoarea băncii, de ranguri superioare ipotecilor instituite în favoarea altor creditori, asupra locuințelor care sunt sau vor fi ocupate de debitor sau care sunt date cu chirie de către acesta 0,5
Modificări (2)

ANEXA Nr. 2*)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

SITUAȚIA
clasificării creditelor, precum și a necesarului de provizioane
specifice de risc de credit la data de [ / / ]

Denumirea băncii: ...................                       - mii lei -
!||||`|||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||`|||||||||||||||||`|||||`|||||||||||||||||¬
§  §             §          §         §   §  Provizioane  §
§  §             §Expuneri neajustate§Expuneri ajustate§   §specifice de risc§
§Nr. §   Categoria de    §    din    §    din    §Coef.§  de credit  §
§crt.§    clasificare    §          §         §   § necesare pentru §
§  §             —|||||||||`|||||||||˜|||||||||`|||||||¯   —|||||||||`|||||||¯
§  §             §principal§ dobândă §principal§dobând㧠  §principal§dobândă§
—||||˜|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜|||||||˜|||||˜|||||||||˜|||||||¯
§ A §      B      §  1  §  2  §  3  §  4  § 5 §  6*)  § 7**) §
—||||°|||||||||||||||||||||||||°|||||||||°|||||||||°|||||||||°|||||||°|||||°|||||||||°|||||||¯
§I - acordate clientelei din sectorul nebancar, pentru care se constituie provizioane    §
§  specifice de risc de credit                               §
—||||`|||||||||||||||||||||||||`|||||||||`|||||||||`|||||||||`|||||||`|||||`|||||||||`|||||||¯
§ 1 §Standard         §     §     §     §    § 0 §     §    §
—||||˜|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜|||||||˜|||||˜|||||||||˜|||||||¯
§ 2 §În observație      §     §     §     §    §0,05 §     §    §
—||||˜|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜|||||||˜|||||˜|||||||||˜|||||||¯
§ 3 §Substandard       §     §     §     §    § 0,2 §     §    §
—||||˜|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜|||||||˜|||||˜|||||||||˜|||||||¯
§ 4 §Îndoielnic        §     §     §     §    § 0,5 §     §    §
—||||˜|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜|||||||˜|||||˜|||||||||˜|||||||¯
§ 5 §Pierdere***), din care: §     §     §     §    § 1 §     §    §
—||||˜|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||°|||||||||˜|||||||||˜|||||||˜|||||˜|||||||||˜|||||||¯
§ 6 §Pierdere potrivit art. 2,§          §     §    §   §     §    §
§  §lit. i) pct. 3.1.1.   §          §     §    § 1 §     §    §
—||||˜|||||||||||||||||||||||||¯          —|||||||||˜|||||||˜|||||˜|||||||||˜|||||||¯
§ 7 §Pierdere potrivit art. 2,§          §     §    §   §     §    §
§  §lit. i) pct. 3.1.2.   §          §     §    § 1 §     §    §
—||||˜|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||`|||||||||˜|||||||||˜|||||||˜|||||˜|||||||||˜|||||||¯
§ 8 §Total (rd. 1 la 5)    §     §     §     §    § X §     §    §
—||||°|||||||||||||||||||||||||°|||||||||°|||||||||°|||||||||°|||||||°|||||°|||||||||°|||||||¯
§II - acordate clientelei din sectorul nebancar, pentru care nu se constituie provizioane  §
§   specifice de risc de credit                              §
—||||`|||||||||||||||||||||||||`|||||||||`|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§ 9 §Standard         §     §                          §
—||||˜|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||¯                          §
§ 10 §În observație      §     §                          §
—||||˜|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||¯                          §
§ 11 §Substandard       §     §                          §
—||||˜|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||¯                          §
§ 12 §Îndoielnic        §     §                          §
—||||˜|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||¯                          §
§ 13 §Pierdere         §     §                          §
—||||˜|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||¯                          §
§ 14 §Total (rd. 9 la 13)   §     §                          §
—||||°|||||||||||||||||||||||||°|||||||||°|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§III - acordate băncilor, pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit §
—||||`|||||||||||||||||||||||||`|||||||||`|||||||||`|||||||||`|||||||`|||||`|||||||||`|||||||¯
§ 15 §Standard         §     §     §     §    § 0 §     §    §
—||||˜|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜|||||||||˜|||||||˜|||||˜|||||||||˜|||||||¯
§ 16 §Pierdere****), din care: §     §     §     §    § 1 §     §    §
—||||˜|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||°|||||||||˜|||||||||˜|||||||˜|||||˜|||||||||˜|||||||¯
§ 17 §Pierdere potrivit art. 2,§          §     §    §   §     §    §
§  §lit. i) pct. 3.1.1.   §          §     §    § 1 §     §    §
—||||˜|||||||||||||||||||||||||¯          —|||||||||˜|||||||˜|||||˜|||||||||˜|||||||¯
§ 18 §Pierdere potrivit art. 2,§          §     §    §   §     §    §
§  §lit. i) pct. 3.1.2.   §          §     §    § 1 §     §    §
—||||˜|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||`|||||||||˜|||||||||˜|||||||˜|||||˜|||||||||˜|||||||¯
§ 19 §Total (rd. 15 la 16)   §     §     §     §    § X §     §    §
—||||°|||||||||||||||||||||||||°|||||||||°|||||||||°|||||||||°|||||||°|||||°|||||||||°|||||||¯
§IV - acordate băncilor, pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit§
—||||`|||||||||||||||||||||||||`|||||||||`|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§ 20 §Standard         §     §                          §
—||||˜|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||¯                          §
§ 21 §Pierdere         §     §                          §
—||||˜|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||¯                          §
§ 22 §Total (rd. 20 + rd. 21) §     §                          §
—||||˜|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||¯                          §
§ 23 §     Total     §     §                          §
§  § (rd. 8 + 14 + 19 + 22) §     §                          §
¡||||°|||||||||||||||||||||||||°|||||||||°|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||± Modificări (2)

*) col. 6 = col. 3 x col. 5

**) col. 7 = col. 4 x col. 5

***)rd. 5 = rd. 6 + rd. 7 - pentru col. 3, 4, 6 și 7

****)rd. 16 = rd. 17 + rd. 18 - pentru col. 3, 4, 6 și 7

- Expunerea neajustată este expunerea băncii față de debitor indiferent de garanții Modificări (1)

- Expunerea ajustată este expunerea băncii față de debitor din care a fost dedusă valoarea garanțiilor Modificări (1)

ANEXA Nr. 3*)

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

SITUAȚIA
clasificării plasamentelor, precum și a necesarului de provizioane
specifice de risc de credit la data de [ / / ]

Denumirea băncii: ...................                    - mii lei -
┌────┬───────────────┬───────────────────┬───────────────────┬─────┬───────────────────┐
│  │        │          │          │   │  Provizioane  │
│  │        │Expuneri neajustate│ Expuneri ajustate │   │ specifice de risc │
│Nr. │ Categoria de │    din    │    din    │Coef.│   de credit   │
│crt.│ clasificare │          │          │   │ necesare pentru │
│  │        ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤   ├─────────┬─────────┤
│  │        │principal│ dobândă │principal│ dobândă │   │principal│ dobândă │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│ A │    B    │  1  │  2  │  3  │  4  │ 5 │  6*)  │ 7**)  │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │Standard    │     │     │     │     │ 0 │     │     │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│ 2 │Pierdere    │     │     │     │     │ 1 │     │     │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│ 3 │Total     │     │     │     │     │   │     │     │
│  │(rd. 1 + rd. 2)│     │     │     │     │ X │     │     │
└────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────────┴─────────-
Modificări (1)

*) col. 6 = col. 3 x col. 5

**) col. 7 = col. 4 x col. 5

- la rd. 2 col. 3 și 4 expunerea este ajustată conform notei de la art. 2 lit. i) pct. 3.1.2.

┌──────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│  CONDUCĂTORUL BĂNCII  │CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI│    ÎNTOCMIT DE:     │
│             │   FINANCIAR-CONTABIL   │NUME: .......................│
│             │               │TELEFON/INTERIOR: ...........│
│(nume, prenume, semnătură)│ (nume, prenume, semnătură) │.............................│
└──────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...