Parlamentul României

Legea nr. 527/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 602 din 14 august 2002.

În vigoare de la 14 august 2002 până la 26 decembrie 2011, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 111/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 34 din 30 ianuarie 2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

ORDONANȚĂ
privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și
la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora"

2. După titlul ordonanței se introduce capitolul I cu următorul titlu:

CAPITOLUL I Dispoziții generale"

3. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță stabilește cadrul de reglementare a relațiilor între operatorii de rețele, între furnizorii de servicii și între operatorii de rețele și furnizorii de servicii privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora.

(2) Prezenta ordonanță stabilește drepturile și obligațiile operatorilor și ale persoanelor care solicită interconectarea sau accesul la rețelele instalate, operate, controlate sau puse la dispoziție de către aceștia sau la infrastructura asociată acestor rețele.

(3) Obiectivele cadrului de reglementare stabilit în condițiile prezentei ordonanțe sunt promovarea concurenței, asigurarea interconectării și a interoperabilității serviciilor de comunicații electronice și protejarea drepturilor și intereselor consumatorilor.

(4) Prevederile prezentei ordonanțe nu sunt aplicabile accesului realizat de către utilizatorii finali."

4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

În înțelesul prezentei ordonanțe, următorii termeni se definesc astfel:

a) rețea de comunicații electronice - sisteme de transmisie și, acolo unde este cazul, echipamente de comutare, rutare, precum și orice alte resurse care realizează procesarea, transportul semnalelor prin suport fizic, electromagnetic sau prin orice alte mijloace, incluzând rețele de comunicații prin satelit, rețele de transmisiuni de date, rețele mobile terestre, rețele utilizate pentru comunicații audiovizuale, rețele de cablu coaxial, rețele de fibră optică și transmiterea de semnale pe liniile de transport al energiei electrice;

b) serviciu de comunicații electronice - un serviciu, furnizat de regulă contra cost, care constă, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin rețelele de comunicații electronice, incluzând serviciile de telecomunicații și serviciile de transmisie prin rețelele utilizate pentru comunicații audiovizuale, dar fără a include serviciile prin care se furnizează conținutul informației transmise prin intermediul rețelelor sau serviciilor de comunicații electronice sau prin care se exercită controlul editorial asupra acestui conținut; de asemenea, nu se includ serviciile societății informaționale, care nu constau, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin intermediul rețelelor de comunicații electronice;

c) rețea publică de comunicații - o rețea de comunicații electronice care este utilizată, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate publicului;

d) infrastructură asociată - acele resurse asociate unei rețele de comunicații electronice sau unui serviciu de comunicații electronice, care permit sau susțin furnizarea de servicii prin intermediul rețelei respective sau al serviciului respectiv; include sistemele de acces condiționat și ghidurile electronice de programe;

e) sistem de acces condiționat - orice modalitate tehnică sau dispozitiv prin intermediul căruia accesul sub o formă inteligibilă la un serviciu protejat de difuzare a programelor de radio sau de televiziune se poate face în mod restricționat, pe bază de abonament sau pe baza altei forme de autorizare individuală prealabilă;

f) operator - o persoană care instalează, operează, controlează sau pune la dispoziție terților o rețea publică de comunicații sau elemente ale infrastructurii asociate ori o persoană care este autorizată să instaleze, să opereze, să controleze sau să pună la dispoziție terților o rețea publică de comunicații;

g) utilizator - orice persoană fizică sau juridică care utilizează sau solicită un serviciu de comunicații electronice destinat publicului;

h) abonat - orice persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract cu un furnizor de servicii de comunicații electronice destinate publicului;

i) utilizator final - un utilizator care nu exploatează, nu supraveghează, nu pune la dispoziție terților o rețea publică de comunicații sau elemente ale infrastructurii asociate și care nu furnizează servicii de comunicații electronice destinate publicului;

j) acces - punerea la dispoziție unui terț de spații, echipamente sau servicii, în condiții determinate, în mod exclusiv sau neexclusiv, necesare în scopul furnizării de servicii de comunicații electronice; accesul cuprinde, printre altele:

- accesul la elemente ale rețelei și la infrastructura asociată, care poate implica conectarea echipamentelor, prin mijloace fixe sau nonfixe, incluzând accesul la bucla locală și la infrastructura și serviciile necesare furnizării de servicii prin bucla locală;

- accesul la infrastructura fizică, inclusiv clădiri, conducte și piloni;

- accesul la sisteme software relevante, inclusiv la sistemele de asistență operațională;

- accesul la sisteme de conversie a numerelor sau la sistemele care au o funcționalitate echivalentă;

- accesul la rețele fixe și mobile, în special pentru roaming;

- accesul la sistemele de acces restricționat pentru serviciile de televiziune digitală;

- accesul la serviciile de rețele virtuale;

k) acces necondiționat - furnizarea de acces la spații, echipamente sau servicii, după caz, care nu este condiționată de:

- achiziția concomitentă de către solicitant a unor produse sau servicii care nu sunt necesare furnizării tipului de acces solicitat;

- achiziția unui volum impus de produse sau servicii, care excede volumului necesar furnizării tipului de acces solicitat;

- impunerea oricăror condiții comerciale, tehnice sau de altă natură, care nu sunt necesare furnizării tipului de acces solicitat;

l) interconectare - legătura fizică și logică realizată între rețele publice de comunicații pentru a permite comunicarea între utilizatorii rețelelor sau accesul la servicii; serviciile pot fi furnizate de către părțile implicate sau de către alte părți care au acces la rețeaua respectivă; interconectarea este o formă specifică de acces realizată de operatorii de rețele publice de comunicații;

m) serviciu de televiziune pe ecran lat - un serviciu de televiziune care constă, în totalitate sau parțial, în programe produse și editate pentru a fi afișate pe ecranul lat; formatul 16:9 este formatul de referință pentru serviciile de televiziune pe ecran lat;

n) buclă locală - circuitul fizic dintre punctul terminal al rețelei aflat la punctul de prezență al abonatului și repartitorul principal dintr-o rețea publică de telefonie fixă sau un element echivalent dintr-o rețea publică de comunicații; circuitul fizic poate fi realizat, printre altele, prin fire metalice, cablu coaxial, fibră optică;

o) subbuclă locală - porțiunea din bucla locală care conectează punctul terminal al rețelei aflat la punctul de prezență al abonatului cu un punct de acces intermediar;

p) acces partajat la bucla locală - utilizarea de către unul sau mai mulți beneficiari a capacității disponibile a circuitului fizic care formează bucla locală sau subbucla locală conform solicitării, fără a fi perturbat serviciul oferit inițial de titularul autorizat;

q) colocare - furnizarea spațiului fizic și a resurselor tehnice necesare instalării și conectării, în scopul unei funcționări corespunzătoare a echipamentului relevant aparținând beneficiarului acestei forme de acces;

r) roaming - posibilitatea oferită utilizatorilor serviciilor de comunicații electronice furnizate printr-o rețea publică de comunicații de a primi și de a transmite apeluri sau de a avea acces la servicii de comunicații electronice atunci când aceștia nu se află în aria de acoperire a rețelei respective, prin intermediul unei alte rețele, în baza unui acord comercial încheiat în acest sens;

s) ofertă de referință - ofertă comercială, realizată în condițiile prezentei ordonanțe, prin intermediul căreia un operator își asumă obligația de a include în orice acord de acces sau interconectare un set minim de obligații în sarcina sa, anume determinate în cuprinsul acesteia;

t) servicii paneuropene - servicii furnizate la nivel european în baza unor standarde și practici comerciale comune."

5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Furnizorii de servicii de comunicații electronice și operatorii de rețele de comunicații electronice negociază între ei acorduri de acces sau interconectare, în vederea stabilirii condițiilor tehnice și comerciale.

(2) Acordul de acces sau interconectare nu poate conține obligații care nu au legătură cu serviciile de acces sau interconectare, sub sancțiunea nulității clauzelor care prevăd aceste obligații."

6. Alineatele (3)-(5) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

"

(3) Rețelele publice de comunicații instalate în vederea furnizării de servicii de televiziune digitală trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare în vederea furnizării serviciilor sau programelor de televiziune pe ecran lat.

(4) Operatorii care recepționează și retransmit servicii sau programe de televiziune pe ecran lat au obligația de a păstra formatul respectiv.

(5) Informațiile obținute înaintea, în timpul sau după finalizarea negocierilor desfășurate în condițiile alin. (1) lit. a) și b) trebuie utilizate numai în scopul pentru care au fost comunicate și nu pot fi divulgate către nici un terț care ar obține astfel un avantaj de ordin competitiv, inclusiv către alte departamente, filiale, sedii secundare sau parteneri ai operatorului ori ai furnizorului de servicii care a ajuns în posesia respectivelor informații."

7. Alineatele (2) și (3) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

"

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu prevederile alin. (1) pot viza în special impunerea următoarelor obligații, fără a aduce atingere măsurilor ce ar putea fi luate față de persoanele juridice care dețin o putere semnificativă pe piață, în conformitate cu prevederile art. 8:

a) obligații în sarcina persoanelor juridice care controlează accesul la utilizatorii finali, inclusiv, acolo unde este cazul, obligația de a asigura interconectarea rețelelor acestora, dacă impunerea acestor obligații este necesară pentru asigurarea conectivității între utilizatorii finali;

b) obligația operatorilor de a furniza accesul la acele elemente ale infrastructurii asociate în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii, dacă impunerea acestei obligații este necesară pentru a asigura accesul utilizatorilor finali la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio sau de televiziune.

(3) Autoritatea de reglementare poate stabili condiții tehnice sau operaționale care trebuie îndeplinite de către furnizorul sau beneficiarii accesului, în cazul în care impune unui operator obligații de furnizare a accesului în condițiile art. 12, dacă această măsură este necesară pentru asigurarea funcționării normale a rețelei."

8. După articolul 5 se introduce capitolul II cu următorul titlu:

CAPITOLUL II Obligațiile operatorilor și procedurile de analiză a pieței"

9. Alineatele (1) și (5) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Dacă în urma unei analize de piață realizate în condițiile legii sau în urma aplicării prevederilor art. 15 alin. (1) un operator este desemnat ca având putere semnificativă pe o piață relevantă, autoritatea de reglementare va impune acestuia, în mod corespunzător, una sau mai multe dintre obligațiile prevăzute la art. 9-14. În efectuarea analizei de piață autoritatea de reglementare va solicita colaborarea Consiliului Concurenței.

...............................................................................................

(5) Cu cel puțin 30 de zile înainte de retragerea oricăror obligații impuse unui anumit operator autoritatea de reglementare trebuie să aducă această intenție la cunoștință celor care au încheiat acorduri de interconectare sau acces cu operatorul respectiv, pentru a permite acestora să găsească furnizori alternativi sau să renegocieze acordul încheiat."

10. Litera a) a articolului 10 va avea următorul cuprins:

"

a) aplică condiții echivalente în circumstanțe echivalente altor persoane juridice care furnizează servicii echivalente;"

11. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

"

(2) Autoritatea de reglementare poate, în special, să impună unui operator integrat pe verticală să urmărească distinct în evidența corespunzătoare tarifele la vânzarea de gros și tarifele de transfer intern, pentru a asigura, între altele, îndeplinirea obligației de nediscriminare impuse în conformitate cu prevederile art. 10 sau pentru a împiedica subvenționarea încrucișată."

12. La articolul 12 alineatul (2), literele a) și f) vor avea următorul cuprins:

"

a) acordarea către un terț a dreptului de acces la elemente specifice ale rețelei sau la infrastructura asociată, inclusiv a accesului necondiționat la bucla locală;

...............................................................................................

f) furnizarea colocării sau a altor forme de utilizare partajată a spațiilor ori echipamentelor, inclusiv a conductelor, clădirilor și pilonilor;"

13. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Dacă o analiză de piață realizată în condițiile legii indică absența concurenței efective, care presupune că operatorul în cauză este capabil să mențină tarifele la un nivel excesiv de înalt sau să reducă tarifele în mod nejustificat, în detrimentul utilizatorilor finali, atunci autoritatea de reglementare poate, în conformitate cu prevederile art. 8, să impună obligații referitoare la recuperarea costurilor și controlul tarifelor, inclusiv obligații de fundamentare a tarifelor în funcție de costuri și obligații privind evidența contabilă, pentru furnizarea anumitor forme de acces sau de interconectare. La impunerea obligațiilor autoritatea de reglementare va lua în considerare investiția făcută de operatorul în cauză și va permite existența unei rate rezonabile de recuperare a capitalului investit, ținând seama de riscurile asociate acestei investiții."

14. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorului cu putere semnificativă pe piața furnizării de buclă locală, în conformitate cu prevederile art. 8, obligația de a publica o ofertă de referință pentru accesul necondiționat la bucla locală constituită din fire metalice, fibră optică, cablu coaxial."

15. Alineatul (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

"

(2) Obligațiile impuse unui operator prezumat, în conformitate cu prevederile alin. (1), de a avea putere semnificativă pe o anumită piață relevantă rămân în vigoare până în momentul în care autoritatea de reglementare, pe baza unei analize de piață realizate în condițiile legii, stabilește că există concurență efectivă pe piața relevantă în cauză."

16. După articolul 17 se introduce capitolul III cu următorul titlu:

CAPITOLUL III Contravenții și sancțiuni"

17. La articolul 18 alineatul (1), literele b) și h) vor avea următorul cuprins:

"

b) încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (2);

...............................................................................................

h) încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) și (2);"

18. După alineatul (1) al articolului 18 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

"

(11) În cazul constatării unor contravenții prevăzute la alin. (1) autoritatea de reglementare va emite un avertisment, cu obligația contravenientului de a se încadra în termen de 5 zile, după caz, în prevederile prezentei ordonanțe."

19. La articolul 18, partea introductivă a alineatului (2) și alineatul (4) vor avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul neremedierii aspectelor semnalate în termenul fixat de autoritatea de reglementare potrivit alin. (11), pentru contravențiile constatate prevăzute la alin. (1) se aplică amenzi astfel:

...............................................................................................

(4) Individualizarea sancțiunii în cazul săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se face ținându-se seama de gravitatea faptei și a consecințelor sale asupra concurenței."

20. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

"

(6) În cazul repetării abaterii semnalate autoritatea de reglementare poate decide suspendarea temporară sau retragerea autorizării."

21. La articolul 19 alineatul (1), partea introductivă și litera a) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) Autoritatea de reglementare poate obliga, prin decizie, operatorii la plata unor amenzi administrative în sumă de până la 30.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, pentru a-i determina:

a) să furnizeze în mod complet și corect, în conformitate cu solicitarea scrisă a autorității de reglementare, informațiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 11 alin. (3), art. 13 alin. (3) sau ale art. 17 alin. (1), precum și orice alte informații cerute în mod neechivoc de autoritatea de reglementare în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe;"

22. La articolul 19 alineatul (1), litera d) se abrogă.

23. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

"

(3) Sumele rezultate din încasarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se rețin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispoziția autorității de reglementare și vor fi folosite pentru asigurarea condițiilor privind îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere și control."

24. La articolul 20, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

"

(6) Orice decizie a autorității de reglementare poate fi atacată în contencios administrativ, în condițiile legii."

25. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

Orice persoană care divulgă sau utilizează, în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță, documente sau informații cu caracter de secret de serviciu, primite sau de care a luat cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ori în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii, putând fi obligată și la repararea prejudiciului cauzat."

26. După articolul 21 se introduce capitolul IV cu următorul titlu:

CAPITOLUL IV Dispoziții finale"

27. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

Autoritatea de reglementare, în sensul prezentei ordonanțe, este Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații."

28. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă art. 38-40 din Legea telecomunicațiilor nr. 74/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 22 iulie 1996, cu modificările și completările ulterioare."

29. Titlul anexei va avea următorul cuprins:

ELEMENTELE MINIME
care trebuie incluse într-o ofertă de referință
pentru accesul necondiționat la bucla locală"

30. La litera A punctul 1 din anexă, litera b) va avea următorul cuprins:

"

b) utilizarea capacității disponibile a circuitului fizic care formează bucla locală, în cazul accesului partajat la bucla locală."

31. Litera C din anexă va avea următorul cuprins:

"

C. Sisteme informaționale

Condiții de acces la anumite sisteme ale operatorului: sisteme de asistență operațională, sisteme informaționale sau baze de date pentru pregătirea comenzilor, aprovizionare, mentenanță, solicitări de reparații și facturare."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 11 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 17 iulie 2002.

Nr. 527.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...