Parlamentul României

Legea nr. 413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 iulie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 79 din 30 august 2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I, punctul 1 va avea următorul cuprins:

"

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

«(2) Prevederile prezentei ordonanțe se aplică integral tuturor drumurilor publice și, parțial, drumurilor de utilitate privată.»"

2. La articolul I, după punctul 1 se introduc punctele 11-16 cu următorul cuprins:

"

11. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

«Art. 3. -

Din punct de vedere al destinației drumurile se împart în:

a) drumuri publice - drumuri de utilitate publică destinate circulației rutiere și pietonale, în scopul satisfacerii cerințelor generale de transport ale economiei naționale, ale populației și de apărare a țării; acestea sunt proprietate publică;

b) drumuri de utilitate privată - drumuri destinate satisfacerii cerințelor proprii de transport rutier și pietonal spre obiective economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale și altele asemenea, de acces în incinte, ca și cele din interiorul acestora, precum și cele pentru organizările de șantier; ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare.»

12. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

«Art. 4. -

Din punct de vedere al circulației drumurile se împart în:

a) drumuri deschise circulației publice, care cuprind toate drumurile publice și acele drumuri de utilitate privată care asigură, de regulă, accesul nediscriminatoriu al vehiculelor și pietonilor;

b) drumuri închise circulației publice, care cuprind acele drumuri de utilitate privată care servesc obiectivelor la care publicul nu are acces, precum și acele drumuri de utilitate publică închise temporar circulației publice.»

13. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

«Art. 6. -

(1) Drumurile de interes național aparțin proprietății publice a statului și cuprind drumurile naționale, care asigură legăturile cu capitala țării, cu reședințele de județ, cu obiectivele de interes național, între ele, precum și cu țările vecine, și pot fi:

a) autostrăzi;

b) drumuri expres;

c) drumuri naționale europene (E);

d) drumuri naționale principale;

e) drumuri naționale secundare.

(2) Încadrarea în aceste categorii se face de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, cu excepția drumurilor naționale europene, a căror încadrare se stabilește potrivit acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

(3) Propunerile de clasificare a drumurilor naționale în categoria drumurilor naționale europene (E) se fac de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.»

14. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

«Art. 7. -

Drumurile de interes județean fac parte din proprietatea publică a județului și cuprind drumurile județene, care asigură legătura între:

a) reședințele de județ cu municipiile, cu orașele, cu reședințele de comună, cu stațiunile balneoclimaterice și turistice, cu porturile și aeroporturile, cu obiectivele importante legate de apărarea țării și cu obiectivele istorice importante;

b) orașe și municipii, precum și între acestea și reședințele de comună;

c) reședințe de comună.»

15. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

«Art. 11. -

Drumurile naționale, județene și comunale își păstrează categoria funcțională din care fac parte, fiind considerate continue în traversarea localităților, servind totodată și ca străzi. Modificarea traseelor acestora în traversarea localităților se poate face numai cu acordul administratorului drumului respectiv, în concordanță cu planul urbanistic aprobat. În cazul drumurilor de interes național se va obține și acordul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.»

16. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

«Art. 13. -

(1) Propunerile de încadrare în categorii funcționale pentru drumurile naționale și județene se fac de către administratorii acestor categorii de drumuri, iar pentru drumurile comunale, de către consiliile locale interesate, prin consiliile județene sau Consiliul General al Municipiului București. Promovarea propunerilor se face cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

(2) Propunerile de modificare a încadrării unui drum vicinal sau a unei străzi în drum comunal și invers se fac prin hotărâre a consiliului local; în cazul în care drumul respectiv se află pe raza a două sau mai multe autorități administrativ-teritoriale, propunerile de modificare se fac cu acordul tuturor consiliilor locale interesate. În toate cazurile este necesar avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.»"

3. La articolul I, după punctul 2 se introduc punctele 21-25 cu următorul cuprins:

"

21. Alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

«Art. 19. -

(1) Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, șanțurile, rigolele, trotuarele, spațiile verzi care separă sensurile de circulație, pistele pentru cicliști, suprafețele adiacente pentru parcaje, staționări sau opriri, precum și suprafețele de teren necesare amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare scurgerea apelor trebuie asigurată prin șanțuri amenajate.»

22. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

«Art. 20. -

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței este organul administrației publice centrale care exercită prerogativele dreptului de proprietate publică a statului în domeniul drumurilor naționale.»

23. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

«Art. 21. -

(1) Administrarea drumurilor naționale se realizează de Administrația Națională a Drumurilor, sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Organizarea și funcționarea Administrației Naționale a Drumurilor se va aproba prin hotărâre a Guvernului.»

24. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

«Art. 24. -

La proiectarea, execuția și intervențiile asupra drumurilor se va ține seama de categoriile funcționale ale acestora, de traficul rutier, de siguranța circulației, de normele tehnice, de factorii economici, sociali și de apărare, de utilizarea rațională a terenurilor, de conservarea și protecția mediului și de planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum și de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerințele pietonilor, cicliștilor, persoanelor cu handicap și de vârsta a treia.»

25. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

«Art. 26. -

Amplasarea unor obiective economice sau de altă natură, care implică modificări ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistență a unui drum, se face cu acordul administratorului drumului respectiv, cheltuielile aferente fiind în sarcina celui care a solicitat modificările, cu respectarea legislației în vigoare privind autorizarea executării construcțiilor.»"

4. La articolul I, după punctul 3 se introduc punctele 31-33 cu următorul cuprins:

"

31. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

«Art. 33. -

Autoritățile administrației publice locale împreună cu Poliția rutieră au obligația de a reglementa circulația, parcarea, staționarea și oprirea pe străzi a vehiculelor. Parcarea în localități se asigură de către administrația publică locală în locuri special amenajate, în afara benzilor de circulație și a trotuarelor, amplasate de comun acord cu Poliția rutieră.»

32. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

«Art. 35. -

În funcție de programele de circulație aprobate de autoritățile competente, drumurile publice vor fi prevăzute cu stații amenajate în afara fluxului circulației, pentru oprirea mijloacelor de transport în comun. Semnalizarea unitară și amenajarea acestora se asigură de către consiliile locale în intravilan și de către consiliile județene în extravilan, indiferent de categoria drumului. Locurile de parcare și refugiile de pe autostrăzi vor fi dotate cu utilități, telefonie pentru apel de urgență și cu grupuri sanitare.»

33. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

«Art. 36. -

Pe drumurile publice se vor aplica măsuri de protecție a mediului, pe baza studiilor de impact al traficului asupra acestuia.»"

5. La articolul I, după punctul 4 se introduc punctele 41 și 42 cu următorul cuprins:

"

41. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

«Art. 38. -

Pe sectoarele de drumuri publice, care traversează localități rurale, locuitorii sunt obligați să întrețină șanțurile, rigolele, podețele de la intrările în curți, plantațiile, trotuarele sau căile pietonale din dreptul locuințelor și al terenurilor pe care le dețin. Supravegherea îndeplinirii acestor obligații revine autorităților administrației publice locale.»

42. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

«Art. 39. -

În vederea asigurării materialelor necesare construirii, modernizării, reparării și întreținerii drumurilor publice, administratorii pot deschide și exploata cariere, balastiere și altele asemenea și pot organiza activități și servicii specializate, în condițiile legii.»"

6. La articolul I, punctul 5 va avea următorul cuprins:

"

5. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

«Art. 40. -

(1) Drumurile trebuie să fie semnalizate și menținute de către administratorul drumului în stare tehnică corespunzătoare desfășurării traficului în condiții de siguranță.

(2) Masa totală maximă admisă, masa maximă admisă pe osie, dimensiunile maxime admise de gabarit, precum și condițiile impuse vehiculelor admise în circulație pe drumurile publice sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Lista cuprinzând drumurile publice, cu limitele maselor maxime admise și dimensiunilor prevăzute în anexa nr. 2 pentru vehicule de transport marfă, va fi stabilită anual prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Limitele prevăzute în anexa nr. 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, pe măsura executării unor lucrări de sporire a capacității portante a drumurilor publice.

(5) Transportatorilor străini și români li se aplică tarife de utilizare a drumurilor, în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale și, respectiv, cu reglementările interne în vigoare, care se constituie, conform legii, în surse de finanțare a lucrărilor de administrare, exploatare, întreținere, reparații și modernizare a drumurilor publice.»"

7. La articolul I, punctul 6 va avea următorul cuprins:

"

6. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

«Art. 41. -

(1) Transporturile efectuate cu vehicule a căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe osie și/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depășesc limitele prevăzute în anexa nr. 2 se efectuează pe baza autorizației speciale de transport emise de administratorul drumului pe care se efectuează transportul, în condițiile stabilite prin reglementări specifice emise de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

(2) În condițiile în care drumurile naționale sau județene, pe care se efectuează transporturile prevăzute la alin. (1), traversează o localitate urbană, este necesar și avizul administrației publice locale care administrează porțiunea de drum respectivă.

(3) În cazul în care pentru efectuarea unor asemenea transporturi sunt necesare lucrări de amenajare sau consolidare a drumurilor și a lucrărilor de artă, precum și modificarea instalațiilor aeriene sau subterane de orice fel, acestea se suportă de beneficiarul transporturilor.

(4) Pentru transporturile prevăzute la alin. (1) se aplică tarife suplimentare de utilizare a drumurilor, stabilite în funcție de masa totală sau de masa pe osie, de dimensiunile de gabarit ale autovehiculelor și de distanța parcursă, care constituie surse financiare în contul emitentului autorizației speciale de transport pentru administrarea drumurilor respective. Aceste tarife se determină și se propun de administratorii drumurilor publice și se aprobă:

a) pentru drumurile de interes național, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței;

b) pentru drumurile de interes județean, prin hotărâre a consiliilor județene, cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței;

c) pentru drumurile de interes local, prin hotărâre a consiliilor locale, cu avizul consiliilor județene.

(5) Se exceptează de la plata tarifelor prevăzute la alin. (4) autovehiculele care aparțin Corpului Pompierilor Militari, serviciilor publice de pompieri și administratorului drumului public respectiv.»"


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...