Guvernul României

Regulamentul privind certificarea calității produselor folosite în construcții din 19.10.1994

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 decembrie 1994 până la 09 decembrie 1997, fiind abrogat prin Hotărâre 766/1997 și înlocuit de Regulament 1997;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL 1 Prevederi generale

Art. 1. -

Certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții constituie o componentă a sistemului calității în acest domeniu, instituit prin lege, prin care se demonstrează că produsele respective prezintă caracteristici de calitate controlate, conforme cu specificațiile tehnice, care să permită aprecierea aptitudinii lor la utilizare și să garanteze, cu o probabilitate acceptabilă, că prin folosirea acestor produse se pot realiza exigențele esențiale prescrise pentru construcțiile respective.

Art. 2. -

Certificarea de conformitate a calității constituie o obligație a producătorilor ori a furnizorilor pentru produsele folosite în construcții, livrate spre a fi utilizate la:

- construcțiile din categoria de importanță excepțională sau deosebită, definite conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 261/1994;

- lucrările publice finanțate din bugetul de stat sau din bugetele locale și din credite garantate de stat;

- lucrările la care utilizarea produselor condiționează realizarea exigențelor esențiale, indiferent de categoria de importanță a acestora, de proveniența fondurilor de investiții aferente sau de natura proprietății asupra construcțiilor respective.

În cazurile menționate mai sus, se interzice folosirea produselor fără certificarea de conformitate a calității acestora.

Art. 3. -

Prezentul regulament*) stabilește cadrul normativ general, principalele elemente de conținut, metodologice și de organizare, ale acțiunii de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții.

*) Definițiile principalilor termeni sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

Art. 4. -

Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor agenților economici care fabrică, furnizează sau utilizează produse de construcții, materiale și elemente de construcții și instalații, echipamente, provenite din producția internă sau din import.

Prevederile se referă la toate produsele identificate prin documente, atât cele tradiționale care fac obiectul unor standarde, cât și cele noi, utilizate pe baza unor agremente tehnice, folosite în lucrările de construcții noi, cât și la produsele folosite în timpul perioadei de exploatare a construcțiilor existente care fac parte din categoriile menționate la art. 2, cum sunt lucrări de reparații, consolidări, modernizări, transformări sau extinderi.

Art. 5. -

Modalitatea și condițiile certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții se stabilesc în contractele care se încheie între furnizori, fabricanți și utilizatori.

CAPITOLUL 2 Elemente principale de conținut ale certificării de conformitate
a calității produselor folosite în construcții

Art. 6. -

Acțiunea certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții se face de către organismul de certificare și cuprinde următoarele elemente principale:

a) analiza produselor supuse certificării sub aspectul definirii lor complete în ceea ce privește structura, compoziția, forma, alcătuirea și toate caracteristicile de calitate exprimate, pe cât posibil, în termeni de performanță, în raport cu prevederile din reglementările ce se cer a fi confirmate sau din specificațiile tehnice invocate de producător;

b) examinarea, la cerere, a unității producătoare sau furnizoare în ceea ce privește implementarea unui sistem propriu de control al producției care îi permite să se asigure că producția este conformă cu specificațiile tehnice și evaluarea producătorului în conformitate cu SR ISO 10011/1993;

c) efectuarea operațiunilor de încercare, control, inspecție, supraveghere etc., aferente metodelor de control al conformității din cadrul sistemului de certificare stabilit, pe baza procedurilor adoptate;

d) confirmarea modului, a condițiilor și a domeniului de folosire a produselor certificate, pentru a se putea face aprecierea aptitudinii de utilizare în construcții a acestor produse;

e) elaborarea documentelor de certificare, corespunzătoare sistemului de certificare adoptat.

Art. 7. -

În cadrul certificării de conformitate a calității produselor pentru construcții se utilizează metodele de control al conformității - încercări de produse și controale ale calității producției - și se aplică sistemele de certificare cu documentele aferente prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 8. -

Aplicarea sistemelor certificării de conformitate a calității produselor și a metodelor de control aferente, indicate în anexa nr. 2, se face în mod diferențiat, pe baza unor proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului, ținând seama de prevederile art. 2 din prezentul regulament și în funcție de:

a) importanța rolului produselor în realizarea exigențelor esențiale și mai ales al celor care au legătură cu siguranța în exploatare, sănătatea oamenilor și protecția mediului;

b) natura produselor;

c) incidența pe care variabilitatea caracteristicilor produselor o poate avea asupra capacității acestora de a îndeplini funcțiile pentru care sunt destinate;

d) probabilitatea apariției defectelor de fabricare a produselor.

În fiecare caz se va alege sistemul și procedura cele mai puțin costisitoare, compatibile cu exigențele esențiale privind siguranța în exploatare, sănătatea oamenilor și protecția mediului.

Pentru produsele din import folosite în construcții, care au marca CE și care au obținut agrement tehnic, conform reglementărilor în vigoare, pentru a fi folosite la lucrările de construcții din România, se vor aplica cele mai simple sisteme și proceduri de certificare, stabilite de organismele de certificare acreditate, compatibile cu domeniile de utilizare specificate la art. 2 și cu condițiile de aplicare prevăzute de prezentul regulament.

Art. 9. -

Sistemele de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții, aplicate pe baza prevederilor prezentului regulament, conferă producătorilor sau furnizorilor acestor produse dreptul de a aplica o marcă de conformitate potrivit modalităților prevăzute în anexa nr. 2 la regulament.

Marca de conformitate aplicată de producător sau de furnizor, conform prezentului regulament, atestă că produsele respective sunt conforme cu specificațiile tehnice din documentele normative în vigoare, care pot fi standarde, agremente tehnice sau alte documente, și că sunt apte pentru utilizare în construcții, prezentând caracteristici care fac ca lucrările la care sunt utilizate să satisfacă exigențele esențiale.

Dreptul de utilizare a mărcii de conformitate se acordă de către un organism de certificare acreditat, pe o perioadă limitată, stabilită de organismul respectiv și poate fi reînnoit în conformitate cu procedurile de aplicare a sistemelor de certificare.

Art. 10. -

În cazul unor produse care au o slabă incidență asupra realizării exigențelor esențiale în construcții și care sunt utilizate la construcții de importanță normală sau redusă, definite conform Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, se va adopta procedura cea mai simplă de certificare, constând dintr-o simplă declarație a fabricantului sau a furnizorului, similară cu varianta B3 din anexa nr. 2.

Lista produselor cu o slabă incidență asupra realizării exigențelor esențiale în construcții se stabilește, se publică în materiale de specialitate și se actualizează periodic de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

Art. 11. -

Organismele de certificare care efectuează certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții trebuie să îndeplinească criteriile generale specificate în SR EN 45011/1993 și să fie acreditate de comun acord de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Ministerul Industriilor și Institutul Român de Standardizare.

Art. 12. -

Organismele de certificare pot efectua, pe bază de contract, toate activitățile aferente certificării propriu-zise, prin încercări și inspecții sau pot solicita efectuarea unora dintre aceste activități, în numele lor, de către alte organisme externe producătorului - laboratoare de încercări, organisme de inspecție - în condițiile respectării prevederilor pct. 11 din SR EN 45011/1993.

Art. 13. -

Rezultatele certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții se consemnează în documentele corespunzătoare sistemelor de certificare adoptate, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

CAPITOLUL 3 Organizarea acțiunii de certificare de conformitate a calității
produselor folosite în construcții

Art. 14. -

Acțiunea de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții trebuie să fie precedată de următoarele activități și operațiuni pregătitoare:

a) solicitarea certificării din partea producătorului sau a furnizorului;

b) obținerea de la producător sau furnizor a tuturor datelor și informațiilor necesare, referitoare la produsele pentru care s-a solicitat certificarea de conformitate, cum sunt: date de identificare, caracteristici, domeniu de utilizare etc.;

c) identificarea produselor supuse certificării de conformitate sub aspectul caracteristicilor de calitate și al rolului acestor produse în influențarea exigențelor esențiale ale lucrărilor în care se încorporează, conform specificațiilor tehnice (standarde sau agremente tehnice);

d) alegerea metodelor de control al conformității, al sistemelor și procedurilor de certificare;

e) stabilirea programului de către părțile contractante pentru desfășurarea acțiunii de certificare.

Art. 15. -

Desfășurarea completă a programului de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții cuprinde următoarele faze principale:

a) activitățile pregătitoare prevăzute la art. 14;

b) examinarea unității producătoare de către organismul de certificare, sub aspectul existenței sistemului propriu de conducere și asigurare a calității;

c) documentarea preliminară privind certificarea de conformitate prin evaluarea caracteristicilor de calitate ale produselor supuse certificării; verificarea adecvării metodelor de control și sistemelor de certificare de conformitate selectate, corespunzătoare rolului produselor în satisfacerea exigențelor esențiale prescrise;

d) instruirea personalului privind certificarea de conformitate prin efectuarea activităților de control, încercare, verificare etc., aferente metodelor și procedurilor adoptate;

e) eliberarea documentelor de certificare (certificat sau declarație) de conformitate;

f) repetarea operațiunilor de control, verificare și încercare, în cadrul supravegherii în timp.

Toate aceste activități se efectuează pe bază de proceduri scrise și aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului.

CAPITOLUL 4 Obligații și răspunderi

Art. 16. -

Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului are următoarele atribuții și obligații:

a) acreditarea, împreună cu Institutul Român de Standardizare și cu Ministerul Industriilor, a unor agenți economici, persoane juridice, ca organisme independente de certificare, pentru efectuarea activităților din cadrul acțiunii de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții, conform prevederilor art. 11 din prezentul regulament;

b) aprobarea procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru aplicarea sistemelor de certificare de conformitate.

Pentru procedurile și instrucțiunile tehnice cu caracter normativ, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului va solicita avizul ministerelor de resort;

c) publicarea în materiale de specialitate a listelor organismelor de certificare pentru produsele folosite în construcții, acreditate, și a celor cărora li s-a retras acreditarea;

d) publicarea și actualizarea periodică a listelor produselor folosite în construcții, cuprinzând:

- lista produselor folosite în construcții, care au obținut sau cărora li s-a suspendat sau anulat certificarea de conformitate, respectiv dreptul la marcă de certificare;

- lista produselor cu slabă incidență asupra exigențelor esențiale.

Art. 17. -

Producătorii și furnizorii de produse folosite în construcții - materiale, elemente și echipamente de construcție și instalații - au următoarele obligații și răspunderi:

a) să solicite organismelor de certificare acreditate efectuarea certificării de conformitate pentru produsele folosite în construcții, fabricate și livrate, care intră sub incidența prevederilor prezentului regulament;

b) să furnizeze organismelor de certificare acreditate toate datele și informațiile necesare, privitoare la unitățile producătoare și la produsele pentru care au solicitat certificarea de conformitate (date de identificare, descriere, caracteristici, domeniu și condiții de utilizare etc.);

c) să faciliteze și să asigure organismelor de certificare acreditate condițiile necesare pentru desfășurarea tuturor activităților legate de acțiunea de certificare de conformitate, și anume:

- examinarea unității producătoare sub aspectul existenței sistemului propriu de conducere și asigurare a calității;

- identificarea produselor supuse certificării de conformitate sub aspectul caracteristicilor de performanță;

- efectuarea operațiunilor de control, verificare, încercare și supraveghere în timp, aferente produselor supuse certificării de conformitate;

d) să efectueze toate operațiunile de control și încercare a produselor supuse certificării de conformitate, ce le revin conform sistemelor de certificare adoptate și prevederilor din prezentul regulament;

e) să emită declarația de conformitate pentru produsele livrate, corespunzătoare domeniului de utilizare și condițiilor prevăzute de prezentul regulament, asigurând competența tehnică și probitatea profesională ale personalului propriu implicat în operațiunile aferente certificării de conformitate prin sistemul declarației proprii;

f) să răspundă solidar cu executanții lucrărilor de construcții, conform legii, pentru viciile ascunse ale acestor lucrări cauzate de calitatea necorespunzătoare a produselor folosite în construcții, furnizate și puse în lucrare cu respectarea indicațiilor și condițiilor speciale stabilite de fabricanți sau de furnizori.

Art. 18. -

Investitorii, proiectanții, executanții de lucrări de construcții, proprietarii sau utilizatorii, după caz, au următoarele obligații și răspunderi:

a) să ceară și să utilizeze, la executarea lucrărilor de construcții specificate la art. 2 din prezentul regulament, numai produsele pentru care există certificare de conformitate conform prevederilor acestui regulament;

b) să prevadă, în contractele încheiate cu producătorii sau furnizorii de produse folosite în construcții sau cu alți agenți economici implicați, clauze referitoare la obligativitatea efectuării certificării de conformitate a calității produselor, potrivit prevederilor prezentului regulament sau cerințelor speciale impuse de specificațiile tehnice aplicabile construcțiilor în cauză.

Art. 19. -

Organismele de certificare acreditate, independente, implicate în acțiunea de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții, au următoarele obligații și răspunderi:

a) să îndeplinească condițiile minimale specificate la art. 11 și 12 ale prezentului regulament;

b) să păstreze confidențialitatea asupra tehnologiilor și secretelor de fabricație ale agenților economici supuși procedurilor de acreditare și certificare;

c) să comunice semestrial la Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului lista produselor folosite în construcții pentru care au eliberat sau cărora le-au suspendat sau anulat certificatul de conformitate.

CAPITOLUL 5 Dispoziții finale

Art. 20. -

Urmărirea aplicării și controlul respectării prevederilor prezentului regulament, de către unitățile implicate, se fac de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, prin Inspecția de stat pentru calitatea construcțiilor, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului.

Art. 21. -

Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderi și sancțiuni contravenționale și/sau penale, conform legilor în vigoare.

Art. 22. -

Finanțarea activităților de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții se face din fondurile de producție ale unităților producătoare și/sau furnizoare interesate.

Art. 23. -

Până la înființarea, organizarea și autorizarea de organisme independente pentru efectuarea activităților legate de acțiunea de certificare de conformitate a calității produselor pentru construcții, pe baza prevederilor prezentului regulament, se învestesc cu atribuțiile aferente acestei acțiuni, potrivit profilului, următoarele unități:

- Institutul de Cercetare în Construcții și Economia Construcțiilor - INCERC și filialele sale din Cluj-Napoca, Iași și Timișoara;

- Societatea Comercială "Laboratorul Central București" - S.A.;

- Societatea Comercială "Institutul de Cercetare, Proiectare și Producție Experimentală pentru Construcții și Materiale de Construcții - PROCEMA" - S.A.;

- Societatea Comercială Institutul Național Ciment - CEPROCIM - S.A.;

- Institutul Național al Lemnului - I.N.L. - S.A.;

- Institutul de Proiectare pentru Automatizări - I.P.A. - S.A.;

- Institutul de Cercetare și Proiectare Electrotehnică - I.C.P.E. - S.A.;

- Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A.;

- Registrul Feroviar Român - REFER - R.A.

Încercările necesare în cadrul acțiunii de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții pot fi efectuate, până la organizarea unei rețele de laboratoare acreditate în construcții, și de către laboratoare independente autorizate conform Regulamentului privind autorizarea și acreditarea laboratoarelor de încercări în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului ~nr. 393/1994~, care au în profil încercări de certificare.

Art. 24. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

DEFINIȚIILE
principalilor termeni folosiți în domeniul certificării de conformitate
a calității produselor folosite în construcții

1. Atestare (certificare) de conformitate a calității produselor folosite în construcții: procedura de atestare prin care o terță parte confirmă în scris că produsele prezintă caracteristici de calitate controlate și conforme cu prevederile sau exigențele unor specificații tehnice.

2. Certificat de conformitate: document eliberat de un organism independent autorizat sau agreat, ca terță parte, în conformitate cu regulile unui sistem de certificare care indică, cu un nivel suficient de încredere, că un produs, identificat în mod adecvat, prezintă caracteristici de calitate și este conform cu specificațiile stabilite printr-un document normativ.

3. Declarație de conformitate: procedură și document eliberat de un producător sau furnizor, conform regulilor unui sistem de certificare care indică, cu un nivel suficient de încredere, că un produs prezintă caracteristici de calitate controlate, conform cu specificațiile stabilite prin documente normative.

4. Marcă de conformitate: marcă aplicată sau emisă pe baza regulilor unui sistem de certificare, indicând, cu un nivel adecvat de încredere, că produsul vizat prezintă caracteristici de calitate controlate și conforme cu prevederile sau exigențele unor documente normative - standarde, agremente tehnice sau alte documente.

5. Organism de certificare: organism independent, public sau privat, care posedă competența și abilitarea sau acreditarea necesară pentru certificarea de conformitate în cadrul unui sistem de certificare a calității produselor.

6. Organism de inspecție sau control pentru certificare: organism care efectuează activități sau operațiuni de inspecție și control pentru un organism de certificare.

7. Produs pentru construcție: orice produs fabricat în vederea încorporării, asamblării, utilizării sau montării, în mod durabil într-o construcție, clădire sau lucrare inginerească.

8. Sistem de certificare de conformitate: sistem având propriile sale reguli de procedură și conducere, destinat să efectueze certificarea de conformitate.

ANEXA Nr. 2 la regulament

METODE DE CONTROL, SISTEME ȘI DOCUMENTE
aferente certificării de conformitate a calității produselor
folosite în construcții

I. Metode de control al conformității

Se efectuează de către:
fabricant organism de certificare
A. Încercări (teste)
1. Încercări iniţiale, preliminare, pe specimene de produse * *
2. Încercări pe eşantioane de produse prelevate din fabrică, după un plan de încercări prescris * *
3. Încercări prin sondaj, pe eşantioane de produse prelevate din fabrică, de pe piaţă sau din şantiere * *
4. Încercări pe eşantioane prelevate dintr-un lot de produse gata de livrare sau livrate * *
B. Controale ale calităţii producţiei
1. Control interior permanent al producţiei în fabrici, pe bază de proceduri scrise * -
2. Inspecţie iniţială a fabricii şi a controlului interior al producţiei în fabrici, pentru validarea acestuia şi verificarea caracteristicilor de calitate cerute produselor - *
3. Supraveghere, evaluare şi apreciere permanente ale controlului interior al producţiei în fabrică - *

II. Sisteme de certificare sau atestare de conformitate

A. Certificarea de conformitate a calității produselor de către un organism de certificare autorizat, utilizând următoarele metode de control:

1. De către fabricant

a) Încercări:

- încercări pe eșantioane de produse prelevate din fabrică, după un plan de încercări prescris.

b) Controlul calității producției:

- control interior permanent al producției în fabrică, pe bază de proceduri scrise.

2. De către organismul de certificare

a) Încercări:

- încercări inițiale (preliminare) pe specimene de produse;

- încercări prin sondaj pe eșantioane de produse prelevate din fabrică, de pe piață sau din șantiere.

b) Controlul calității producției:

- inspecție inițială a fabricii și a controlului interior al producției în fabrică;

- supraveghere, evaluare și apreciere permanente ale controlului interior al producției în fabrică.

B. Declarația de conformitate a produselor, dată de către fabricant, pe baza următoarelor metode de control:

B.1. -Varianta 1 (certificarea de către o terță parte a controlului interior al produselor în fabrică).

1. Sarcini ale fabricantului

a) Încercări:

- încercări inițiale, preliminare, pe specimene de produse;

- încercări pe eșantioane de produse prelevate din fabrică, după un plan de încercări prescris.

b) Controlul calității producției:

- controlul interior permanent al producției în fabrică, pe bază de proceduri scrise.

2. Sarcini ale organismelor de certificare

b) Controlul calității producției:

- inspecție inițială a fabricii și a controlului interior al producției în fabrică (audit);

- supraveghere, evaluare și apreciere permanente ale controlului interior al producției în fabrică.

B.2. -Varianta 2 (încercări inițiale într-un laborator autorizat):

- încercări inițiale (preliminare) pe specimene de produse printr-un laborator autorizat;

- control interior permanent, de către fabricant, al producției în fabrică, pe bază de proceduri scrise.

B.3. -Varianta 3 (încercări inițiale de către fabricant):

- încercări inițiale (preliminare), pe specimene de produse, efectuate de către fabricant;

- controlul interior permanent, de către fabricant, al producției în fabrică, pe bază de proceduri scrise.

III. Documente de certificare

1. Certificatul de conformitate trebuie să indice cel puțin următoarele elemente:

- numele și sediul organismului de certificare;

- numele și adresa/sediul fabricantului sau furnizorului;

- identificarea și descrierea produsului cuprinzând: denumire; tip; documentul de identificare; standard sau agrement tehnic; alte date de identificare: număr de lot, șarjă sau serie; caracteristici principale de calitate sau performanță; domeniu de utilizare;

- reglementări sau dispoziții speciale la care răspunde produsul;

- condiții speciale de utilizare a produsului;

- numărul și data certificatului de conformitate;

- condițiile și data de valabilitate a certificatului, dacă este cazul;

- numele și calitatea persoanei abilitate să semneze certificatul.

2. Declarația de conformitate trebuie să indice cel puțin următoarele elemente:

- numele și adresa/sediul fabricantului sau furnizorului;

- identificarea și descrierea produsului cuprinzând: denumire; tip; documentul de identificare: standard sau agrement tehnic; alte date de identificare: număr de lot, șarjă sau serie; caracteristici principale de calitate sau performanțe; domeniu de utilizare;

- reglementări sau dispoziții speciale la care răspunde produsul;

- condiții speciale de utilizare a produsului;

- numărul și data declarației de conformitate;

- numele și adresa organismelor autorizate (organisme de inspecție, laborator de încercări), care au participat la acțiunea de control al conformității;

- numele și calitatea persoanei abilitate să semneze declarația, în numele fabricantului.

3. Marca de conformitate, aplicată de fabricant sau furnizor produselor folosite în construcții certificate, conform sistemelor de certificare de conformitate specificate la cap. II din prezenta anexă, este completată cu următoarele date care trebuie să fie incluse în documentele comerciale însoțitoare:

- numele fabricantului sau furnizorului sau simbolul mărcii distinctive proprie a acestuia;

- indicații permițând identificarea caracteristicilor produsului, în funcție de specificațiile tehnice aferente (standarde sau agremente tehnice);

- ultimele două cifre ale anului de fabricație;

- numărul certificatului sau declarației de conformitate.

Simbolul mărcii de conformitate poate fi aplicat pe produsele înseși, pe etichetele alăturate acestora, pe ambalajele aferente sau pe documentele comerciale însoțitoare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...