Elemente principale de conținut ale certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind certificarea calității produselor folosite în construcții din 19.10.1994 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL 2 Elemente principale de conținut ale certificării de conformitate
a calității produselor folosite în construcții

Art. 6. -

Acțiunea certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții se face de către organismul de certificare și cuprinde următoarele elemente principale:

a) analiza produselor supuse certificării sub aspectul definirii lor complete în ceea ce privește structura, compoziția, forma, alcătuirea și toate caracteristicile de calitate exprimate, pe cât posibil, în termeni de performanță, în raport cu prevederile din reglementările ce se cer a fi confirmate sau din specificațiile tehnice invocate de producător;

b) examinarea, la cerere, a unității producătoare sau furnizoare în ceea ce privește implementarea unui sistem propriu de control al producției care îi permite să se asigure că producția este conformă cu specificațiile tehnice și evaluarea producătorului în conformitate cu SR ISO 10011/1993;

c) efectuarea operațiunilor de încercare, control, inspecție, supraveghere etc., aferente metodelor de control al conformității din cadrul sistemului de certificare stabilit, pe baza procedurilor adoptate;

d) confirmarea modului, a condițiilor și a domeniului de folosire a produselor certificate, pentru a se putea face aprecierea aptitudinii de utilizare în construcții a acestor produse;

e) elaborarea documentelor de certificare, corespunzătoare sistemului de certificare adoptat.

Art. 7. -

În cadrul certificării de conformitate a calității produselor pentru construcții se utilizează metodele de control al conformității - încercări de produse și controale ale calității producției - și se aplică sistemele de certificare cu documentele aferente prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 8. -

Aplicarea sistemelor certificării de conformitate a calității produselor și a metodelor de control aferente, indicate în anexa nr. 2, se face în mod diferențiat, pe baza unor proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului, ținând seama de prevederile art. 2 din prezentul regulament și în funcție de:

a) importanța rolului produselor în realizarea exigențelor esențiale și mai ales al celor care au legătură cu siguranța în exploatare, sănătatea oamenilor și protecția mediului;

b) natura produselor;

c) incidența pe care variabilitatea caracteristicilor produselor o poate avea asupra capacității acestora de a îndeplini funcțiile pentru care sunt destinate;

d) probabilitatea apariției defectelor de fabricare a produselor.

În fiecare caz se va alege sistemul și procedura cele mai puțin costisitoare, compatibile cu exigențele esențiale privind siguranța în exploatare, sănătatea oamenilor și protecția mediului.

Pentru produsele din import folosite în construcții, care au marca CE și care au obținut agrement tehnic, conform reglementărilor în vigoare, pentru a fi folosite la lucrările de construcții din România, se vor aplica cele mai simple sisteme și proceduri de certificare, stabilite de organismele de certificare acreditate, compatibile cu domeniile de utilizare specificate la art. 2 și cu condițiile de aplicare prevăzute de prezentul regulament.

Art. 9. -

Sistemele de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții, aplicate pe baza prevederilor prezentului regulament, conferă producătorilor sau furnizorilor acestor produse dreptul de a aplica o marcă de conformitate potrivit modalităților prevăzute în anexa nr. 2 la regulament.

Marca de conformitate aplicată de producător sau de furnizor, conform prezentului regulament, atestă că produsele respective sunt conforme cu specificațiile tehnice din documentele normative în vigoare, care pot fi standarde, agremente tehnice sau alte documente, și că sunt apte pentru utilizare în construcții, prezentând caracteristici care fac ca lucrările la care sunt utilizate să satisfacă exigențele esențiale.

Dreptul de utilizare a mărcii de conformitate se acordă de către un organism de certificare acreditat, pe o perioadă limitată, stabilită de organismul respectiv și poate fi reînnoit în conformitate cu procedurile de aplicare a sistemelor de certificare.

Art. 10. -

În cazul unor produse care au o slabă incidență asupra realizării exigențelor esențiale în construcții și care sunt utilizate la construcții de importanță normală sau redusă, definite conform Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, se va adopta procedura cea mai simplă de certificare, constând dintr-o simplă declarație a fabricantului sau a furnizorului, similară cu varianta B3 din anexa nr. 2.

Lista produselor cu o slabă incidență asupra realizării exigențelor esențiale în construcții se stabilește, se publică în materiale de specialitate și se actualizează periodic de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

Art. 11. -

Organismele de certificare care efectuează certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții trebuie să îndeplinească criteriile generale specificate în SR EN 45011/1993 și să fie acreditate de comun acord de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Ministerul Industriilor și Institutul Român de Standardizare.

Art. 12. -

Organismele de certificare pot efectua, pe bază de contract, toate activitățile aferente certificării propriu-zise, prin încercări și inspecții sau pot solicita efectuarea unora dintre aceste activități, în numele lor, de către alte organisme externe producătorului - laboratoare de încercări, organisme de inspecție - în condițiile respectării prevederilor pct. 11 din SR EN 45011/1993.

Art. 13. -

Rezultatele certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții se consemnează în documentele corespunzătoare sistemelor de certificare adoptate, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind certificarea calității produselor folosite în construcții din 19.10.1994 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Prevederi generale
Elemente principale de conținut ale certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Organizarea acțiunii de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Obligații și răspunderi
Dispoziții finale
;
se încarcă...