Guvernul României

Hotărârea nr. 636/2002 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Departamentului de Comerț Exterior

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iunie 2002 până la 28 iunie 2003, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 64/2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 23 alin. (4) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor și ale art. 1 alin (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comerț exterior și promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum și a aparatului de lucru al Guvernului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Departamentul de Comerț Exterior, denumit în continuare D.C.E., funcționează ca structură organizatorică fără personalitate juridică în aparatul de lucru al Guvernului și este subordonat primului-ministru.

(2) D.C.E. asigură realizarea și coordonarea politicii de comerț exterior a României în relațiile cu celelalte state, bazată pe principiile și regulile sistemului multilateral de comerț, inclusiv prin participarea, în domeniul său de activitate, la procesul de integrare europeană și euroatlantică, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu prevederile Programului de guvernare.

Art. 2. -

D.C.E. exercită următoarele funcții:

a) funcția de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul său de activitate;

b) funcția de reglementare, prin care se asigură elaborarea, cu consultarea ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale cu atribuții în domeniu, a cadrului normativ și instituțional pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul său de activitate;

c) funcția de reprezentare, prin care se asigură, în domeniul său de activitate, reprezentarea pe plan intern și internațional a Guvernului României.

Art. 3. -

(1) În exercitarea funcțiilor prevăzute la art. 2 D.C.E. îndeplinește următoarele atribuții principale:

1. contribuie, împreună cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale implicate, la elaborarea politicii comerciale a României, în conformitate cu Programul de guvernare, Programul de dezvoltare a României pe termen mediu, precum și cu angajamentele internaționale asumate în plan multilateral și european;

2. promovează interesele comerciale ale României în relațiile cu alte state, precum și cu organizațiile economice cu vocație universală, cu caracter regional și cu alte grupări economice, îndeplinind următoarele atribuții specifice:

a) realizează politica comercială a României și asigură armonizarea reglementărilor legislative din domeniul comerțului exterior și în legătură cu relațiile economice internaționale cu cele ale Organizației Mondiale a Comerțului, Uniunii Europene și ale altor organizații și forme de cooperare prevăzute de acordurile economice și comerciale la care România este sau intenționează să devină parte;

b) elaborează, împreună cu ministerele economice, strategii și programe referitoare la dezvoltarea și îmbunătățirea condițiilor de acces al produselor și serviciilor românești pe piețele internaționale, ținând seama de solicitările mediului de afaceri și de tendințele piețelor internaționale;

c) studiază tendințele piețelor externe în ceea ce privește competitivitatea și oportunitățile de comerț pentru agenții economici români și sprijină prezența acestora pe piața mondială;

d) asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile și convențiile internaționale bilaterale și multilaterale în domeniul economic la care România este parte;

e) asigură respectarea angajamentelor internaționale asumate de România în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, a celor comerciale din cadrul Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Economice Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 20/1993, denumit în continuare Acordul european, și a angajamentelor din acordurile de comerț liber și participă nemijlocit la negocierile în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului;

f) sprijină activitatea Agenției Române de Investiții Străine privind atragerea investițiilor străine prin acțiuni directe realizate prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României;

g) acordă asistența și orientarea necesare firmelor românești și străine în domeniile economic și comercial;

h) participă, împreună cu instituțiile și structurile cu atribuții în domeniu, la negocierea și la încheierea de tratate, acorduri și alte înțelegeri internaționale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar în vederea desfășurării relațiilor comerciale externe ale României, potrivit legii;

i) gestionează mijloacele financiare alocate în bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru promovarea cooperării economice internaționale și controlează, în condițiile legii, modul de utilizare a mijloacelor respective;

j) inițiază măsuri pentru stimularea cooperării economice internaționale și a exportului de produse și servicii;

k) participă la elaborarea politicii vamale a României;

l) cooperează la inițierea de negocieri și participă, împreună cu instituțiile cu atribuții în domeniu, la încheierea și derularea de acorduri și înțelegeri cu țările debitoare și/sau cu firme intermediare specializate pentru recuperarea creanțelor externe ale statului rezultate din operațiuni comerciale;

m) eliberează, în condițiile legii, licențe de import și export, în conformitate cu interesele României și cu angajamentele internaționale asumate de aceasta;

n) eliberează, în condițiile legii, autorizații de funcționare în România a reprezentanțelor firmelor străine; avizează exporturile de mărfuri în consignație, exporturi temporare și exportul de mostre; aprobă prelungirea importurilor temporare în conformitate cu Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României;

o) elaborează programele anuale și coordonează activitățile de participare a României la târguri și expoziții internaționale, misiuni economice, precum și la alte manifestări promoționale internaționale;

p) asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești în cauzele al căror obiect este legat strict de activitatea proprie;

3. cooperează cu Ministerul Finanțelor Publice, precum și cu alte ministere și instituții beneficiare, pentru asigurarea coerenței și transparenței alocării asistenței financiare bilaterale nerambursabile, furnizată de alte state membre ale Grupului 24 decât cele care sunt membre ale Uniunii Europene, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

4. asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligațiilor din domeniul său de activitate, care decurg din dispozițiile Acordului european, precum și activitățile desfășurate de partea română în cadrul instituțiilor create prin acest acord;

5. participă, alături de Ministerul Integrării Europene și celelalte ministere, la coordonarea procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, cu următoarele atribuții specifice:

a) participă, corespunzător domeniului său de activitate, la subcomitetele de asociere prevăzute de Acordul european;

b) cooperează cu ministerele interesate la organizarea reuniunilor informale ale miniștrilor, în funcție de tematica și de calendarul stabilit de Consiliul Afacerilor Generale;

6. este reprezentat sau participă, după caz, împreună cu Ministerul Integrării Europene, la etape desemnate ale procesului de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană.

(2) D.C.E. îndeplinește orice alte atribuții specifice, prevăzute în actele normative sau stabilite de primul-ministru.

Art. 4. -

(1) D.C.E. este condus de un secretar de stat, sprijinit în activitatea sa de 2 subsecretari de stat.

(2) Secretarul de stat și subsecretarii de stat sunt numiți prin decizie a primului-ministru.

(3) Atribuțiile secretarului de stat se stabilesc prin decizie a primului-ministru.

(4) În exercitarea atribuțiilor care îi revin secretarul de stat emite ordine cu caracter individual.

Art. 5. -

(1) Structura organizatorică a D.C.E. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În structura D.C.E. funcționează direcții generale și direcții. La propunerea secretarului de stat, prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, în structura direcțiilor pot fi organizate servicii, sectoare și birouri.

(3) Atribuțiile și sarcinile subsecretarilor de stat și ale compartimentelor din cadrul D.C.E. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare care se aprobă, prin ordin al secretarului de stat, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului D.C.E. se stabilesc prin fișa postului care se întocmește pe baza regulamentului de organizare și funcționare.

(5) Numirea diplomaților cu atribuții în domeniul relațiilor economice și comerciale din rețeaua de reprezentare externă se face de către D.C.E., cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 6. -

Numărul maxim de posturi al D.C.E. se stabilește prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.

Art. 7. -

Începând cu data de 1 iulie 2002 personalul Departamentului pentru comerț exterior și promovare economică din cadrul Ministerului Afacerilor Externe se transferă în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în condițiile prevăzute la art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comerț exterior și promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum și a aparatului de lucru al Guvernului.

Art. 8. -

(1) Imobilul aflat în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", situat în municipiul București, str. Ion Câmpineanu nr. 16, sectorul 1, va fi utilizat de Secretariatul General al Guvernului pentru asigurarea spațiilor necesare desfășurării activității D.C.E.

(2) Cheltuielile privind folosința și întreținerea imobilului prevăzut la alin. (1) se cuprind în bugetul Secretariatului General al Guvernului și se efectuează pe bază de contract de prestări de servicii încheiat cu Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".

(3) Suma de 3 miliarde lei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 471/2002 privind atribuirea unui imobil cu destinația de sediu pentru Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul de comerț exterior și promovare economică, se alocă Secretariatului General al Guvernului.

Art. 9. -

Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă în bugetul Secretariatului general al Guvernului și în bugetul Ministerului Afacerilor Externe modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 10. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 471/2002 privind atribuirea unui imobil cu destinația de sediu pentru Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul de comerț exterior și promovare economică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 23 mai 2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru Șerban Mihăilescu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

București, 20 iunie 2002.

Nr. 636.

ANEXĂ*)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Departamentului de Comerț Exterior

                 !||||||||||||||||¬
                 §Secretar de stat§
                 ¡|||||||`||||||||±
   !|||||||¬             §
   §Cabinet—||||||||||||||||||||||||||¯        !|||||||||||||||||||||||||||¬
   ¡|||||||±             —|||||||||||||||¯Direcția sinteză și analiză§
                     §        ¡|||||||||||||||||||||||||||±
          !||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||¬
     !|||||||||°|||||||||¬           !|||||||||°|||||||||¬
     §Subsecretar de stat§           §Subsecretar de stat§
     ¡|||||||||`|||||||||±           ¡|||||||||`|||||||||±
     !||||||||||°|||||||||||¬          !|||||||||°||||||||||¬
!||||||||°|||||||||¬  !||||||||°||||||||¬ !||||||||°||||||||¬ !||||||||°|||||||||¬
§Direcția generală §  §Direcția general㧠 §Direcția general㧠 §Direcția generală §
§   politici   §  §  promovarea  § §   relații   § §relații bilaterale§
§  comerciale  §  § exporturilor  § §  bilaterale  § § țări în curs de §
§         §  §         § § euro-atlantice § §  dezvoltare  §
¡`|||||||||||||||||±  ¡`||||||||||||||||± ¡`||||||||||||||||± ¡`|||||||||||||||||±
 § !||||||||||||||||||¬ § !||||||||||||||||¬ § !||||||||||||||||¬ § !||||||||||||||||||¬
 § §Direcția negocieri§ § §  Direcția  § —|¯  Direcția  § —|¯   Direcția   §
 —|¯  comerciale  § —|¯ instrumente de § § § Europa de Vest § § §  Asia-Oceania  §
 § § multilaterale  § § § promovare și § § ¡||||||||||||||||± § ¡||||||||||||||||||±
 § ¡||||||||||||||||||± § §  stimulare  § § !||||||||||||||||¬ § !||||||||||||||||||¬
 § !||||||||||||||||||¬ § ¡||||||||||||||||± —|¯ Direcția Europa§ —|¯Direcția Africa și§
 § §Direcția negocieri§ § !||||||||||||||||¬ § §  Centrală  § § §Orientul Mijlociu §
 —|¯ UE, acquis și  § —|¯Direcția târguri§ § ¡||||||||||||||||± § ¡||||||||||||||||||±
 § §acorduri de comerț§ § § și expoziții § § !||||||||||||||||¬ § !||||||||||||||||||¬
 § §   liber    § § ¡||||||||||||||||± —|¯  Direcția  § —|¯ Direcția America §
 § ¡||||||||||||||||||± § !||||||||||||||||¬ § § America de Nord§ § §de Sud și Centrală§
 § !||||||||||||||||||¬ ¡|¯ Direcția ofert㧠§ ¡||||||||||||||||± § ¡||||||||||||||||||±
 —|¯   Direcția   §  §  economică  § § !||||||||||||||||¬ § !||||||||||||||||||¬
 § § instrumente de §  ¡||||||||||||||||± § §Direcții relații§ § § Direcții relații §
 § §apărare comercial㧠           ¡|¯  bilaterale  § ¡|¯  bilaterale  §
 § ¡||||||||||||||||||±            §  răsăritene  §  §  răsăritene  §
 § !||||||||||||||||||¬            ¡||||||||||||||||±  ¡||||||||||||||||||±
 ¡|¯ Direcția licențe §
  ¡||||||||||||||||||±

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...