Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Instrucțiunea privind procedura de primire și soluționare a cererilor de plată a ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației de sprijin din 13.10.1994

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 noiembrie 1994 până la 28 februarie 2002, fiind abrogat prin Lege 76/2002.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

În temeiul art. 31 din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională - modificată prin Legea nr. 57/1994 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994, în legătură cu procedura de primire și soluționare a cererilor de plată a ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației de sprijin se emit următoarele instrucțiuni:

1. Persoanele care solicită primirea ajutorului de șomaj sau, după caz, a ajutorului de integrare profesională ori a alocației de sprijin vor întocmi și vor prezenta la oficiile forței de muncă din cadrul direcțiilor teritoriale de muncă și protecție socială o cerere expresă în acest sens (formularul tipizat fiind cel cuprins în anexa nr. 1 la prezentele instrucțiuni), însoțită de următoarele acte și documente:

- cererea pentru obținerea unui loc de muncă;

- buletinul (adeverința) de identitate;

- certificatul medical prevăzut la art. 5 lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicată;

- actele de studii și de calificare (în original și copii);

- actele eliberate de consiliul local al localității de domiciliu, din care să rezulte că persoanele în cauză, împreună cu membrii lor de familie, nu dețin terenuri agricole în suprafață de cel puțin 20.000 m2 în zonele colinare și de șes și de cel puțin 40.000 m2 în zonele montane;

- actele eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că nu au surse de venituri proprii sau venituri realizate din prestarea unor activități autorizate în condițiile prevăzute de lege care, însumate, să depășească jumătate din salariul de bază minim brut pe țară, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege în cazul beneficiarilor de ajutor de șomaj sau de integrare profesională, respectiv 60% din salariul de bază minim brut pe țară, din care s-a scăzut impozitul prevăzut de lege, în cazul beneficiarilor de alocație de sprijin;

- declarația pe propria răspundere că nu este încadrată în muncă, nu deține terenuri agricole și nu realizează venituri peste nivelurile prevăzute la art. 6 lit. a) și b) și la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 1/1991, republicată.

2. În afara actelor și documentelor prevăzute la pct. 1, care urmează a fi prezentate de către toate categoriile de solicitanți, cererea de acordare a ajutorului de șomaj sau, după caz, a ajutorului de integrare profesională ori a alocației de sprijin va fi însoțită și de:

a) În cazul persoanelor provenite din muncă:

- carnetul de muncă și adeverința eliberată de unitatea de la care provin, din care să rezulte media salariului de bază brut, avut în ultimele 3 luni, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege aferent fiecărei luni;

- hotărârea definitivă de reintegrare în muncă, ordonanța de scoatere de sub urmărire penală sau hotărârea definitivă de achitare, precum și adeverința de la unitatea în cauză, din care să rezulte că reintegrarea în muncă nu mai este obiectiv posibilă, în cazul persoanelor al căror contract de muncă a fost desfăcut din inițiativa unității, dacă s-a stabilit prin dispoziția sau prin hotărârea organului competent nelegalitatea măsurii de desfacere a contractului de muncă (art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicată).

b) În cazul persoanelor al căror contract de muncă a fost desfăcut din inițiativa lor pentru motive care, potrivit legii, la reîncadrare nu întrerup vechimea în muncă (art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/1991, republicată):

- carnetul de muncă și adeverința de la ultima unitate, din care să rezulte media salariului de bază brut avut în ultimele 3 luni înainte de desfacerea contractului de muncă, reactualizat potrivit legii;

- certificatul de naștere al copilului, în cazul femeilor care au încetat activitatea în vederea creșterii copilului în vârstă de până la 7 ani, și decizia comisiei de expertiză a capacității de muncă, în cazul pensionarilor de invaliditate deveniți apți total de muncă;

- adeverința de la ultima unitate, din care să rezulte că reîncadrarea în muncă a persoanelor în cauză nu mai este posibilă.

c) În cazul persoanelor fizice autorizate să presteze o activitate individuală și al membrilor asociațiilor familiale care își desfășoară activitatea în temeiul Decretului-lege nr. 54/1990:

- adeverința eliberată de direcția teritorială de muncă și protecție socială, din care să rezulte perioadele de contribuție la constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj;

- dovada emisă de organul care a eliberat autorizația de funcționare, din care să rezulte că persoana în cauză a încetat activitatea, renunțând la autorizația de funcționare;

- adeverința eliberată de organul financiar teritorial, din care să rezulte venitul mediu lunar rămas după plata impozitului stabilit, potrivit legii, pe ultimele 12 luni.

d) În cazul absolvenților instituțiilor de învățământ:

Pentru toate categoriile de absolvenți

- actul de absolvire a formei de învățământ respective, inclusiv a școlilor speciale pentru handicapați (în original și în copie);

- declarația absolvenților de liceu că nu urmează forme superioare de pregătire profesională, indiferent de forma acesteia și de durata ei.

Pentru absolvenții minori prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicată, pe lângă actele menționate la pct. 1 de mai sus, vor fi prezentate și:

- actele doveditoare privind lipsa susținătorilor legali sau insolvabilitatea acestora de a presta obligația legală de întreținere datorată minorilor;

- actul care consemnează rezultatul anchetei sociale efectuate de consiliul local sau de oficiul de asistență socială, la cererea absolvenților prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicată;

- actele de deces ale părinților sau ale altor susținători legali;

- actele eliberate de organele competente (instanțe judecătorești, autoritatea tutelară etc.), din care să rezulte imposibilitatea susținătorilor legali de a presta obligația legală de întreținere a minorului.

e) În cazul tinerilor lăsați la vatră:

- livretul militar sau adeverința de lăsare la vatră;

- declarația pe propria răspundere că înainte de efectuarea stagiului militar nu a fost încadrat cu contract de muncă sau în calitate de membru în cooperația meșteșugărească.

3. Obligațiile oficiilor forței de muncă în legătură cu înscrierea în evidență a șomerilor sunt următoarele:

a) Oficiile forței de muncă vor înregistra, într-o evidență separată, cererile prezentate de solicitanți, dându-le un număr de înregistrare, în ordinea prezentării lor. Numerele se acordă în ordine crescătoare, pentru o perioadă de un an calendaristic. În anul următor, numerotarea se reia numai pentru persoanele care solicită acordarea ajutorului de șomaj sau a ajutorului de integrare profesională; pentru cei aflați în plată sau pentru cei care solicită, în continuare, acordarea alocației de sprijin, rămân valabile numerele acordate anterior.

Pentru soluționarea, în condițiile legii, a cererii de acordare a ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională sau, după caz, a alocației de sprijin, oficiile forței de muncă vor analiza, în primul rând, cererea de obținere a unui loc de muncă, care urmează a fi soluționată în limita posibilităților.

Locul de muncă, potrivit legii, trebuie să fie corespunzător, adică să poată fi ocupat de persoana solicitantă avându-se în vedere calificarea profesională și aptitudinile sale fizice.

Oficiul forței de muncă va completa rubricile formularului (anexa nr. 1) cu respectarea codurilor și a instrucțiunilor de completare a acestuia. Registrele de evidență se țin separat pentru persoanele care beneficiază de ajutor de șomaj, ajutor de integrare profesională și alocație de sprijin și separat pentru cei care nu beneficiază de aceste drepturi.

În cazul imposibilității încadrării în muncă, oficiul forței de muncă va verifica actele și documentele prezentate după care, prin decizia directorului direcției de muncă și protecție socială, se va stabili dacă solicitantul îndeplinește condițiile legale pentru acordarea ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională sau a alocației de sprijin.

Persoanele care nu beneficiază de ajutor de șomaj, de ajutor de integrare profesională sau de alocație de sprijin vor fi încunoștințate în scris despre aceasta, arătându-se motivele și temeiurile legale care au dus la respingerea cererii; decizia de respingere se emite de directorul direcției de muncă și protecție socială.

Persoanelor în cauză li se va face recomandarea de a se prezenta la oficiul forței de muncă, cel puțin o dată la 3 luni, pentru a lua cunoștință de locurile de muncă vacante și de ofertele de a urma cursuri de calificare sau de recalificare, organizate de direcțiile teritoriale de muncă și protecție socială.

În cazul imposibilității încadrării în muncă, oficiul forței de muncă va oferi șomerului înscrierea la un curs de calificare sau de recalificare.

b) Oficiul forței de muncă va întocmi câte un dosar pentru fiecare persoană, cu toate actele ce au stat la baza acordării ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională sau a alocației de sprijin. În cazul în care șomerul își schimbă domiciliul, dosarul de evidență va fi transferat oficiului forței de muncă din județul respectiv. Dosarul de evidență se vizează, pentru controlul financiar preventiv, de către responsabilul compartimentului de gestiune a fondului pentru plata ajutorului de șomaj.

Celor îndreptățiți să primească ajutorul de șomaj, ajutorul de integrare profesională sau alocația de sprijin li se întocmește un carnet de evidență care se eliberează fiecărei persoane pentru întreaga perioadă în care se acordă aceste drepturi. Carnetul de evidență se vizează lunar de către oficiul forței de muncă.

Oficiile forței de muncă au obligația de a comunica beneficiarilor cuantumurile ajutoarelor de șomaj, ale ajutoarelor de integrare profesională, respectiv ale alocațiilor de sprijin, data de la care se acordă drepturile, data plății acestora, precum și data programării pentru viza lunară.

În cazul persoanelor cărora li s-a oferit un loc de muncă, se va completa anexa nr. 1, rubrica "Locuri de muncă oferite" și anexa nr. 4 - Dispoziție de repartizare. În anexa nr. 1 se va completa și rubrica "Cursuri de calificare (recalificare) și perfecționare" pentru persoanele care sunt trimise la astfel de cursuri; persoanele care sunt trimise la cursuri de calificare-recalificare vor semna un angajament în condițiile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 1/1991, republicată.

c) Suspendarea și încetarea plății ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației de sprijin se decid de către directorul direcției de muncă și protecție socială, cu arătarea motivelor și a temeiurilor legale; decizia se comunică, în scris, persoanei în cauză.

În cazul încetării plății ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației de sprijin pentru îndeplinirea condițiilor de pensionare pentru munca depusă și limită de vârstă, oficiile de pensii ale direcțiilor de muncă și protecție socială vor întocmi, în termen de 20 de zile de la cererea oficiilor forței de muncă, dosarele de pensionare. În același mod se va proceda și în cazul pensionării pentru invaliditate.

d) Ministerul Muncii și Protecției Sociale va vira în fiecare lună, până la data de 1 a lunii următoare, la Regia Autonomă "Poșta Română", sumele necesare pentru plata ajutoarelor de șomaj, a ajutoarelor de integrare profesională și a alocațiilor de sprijin cuvenite pe luna expirată, pe baza borderourilor de ordonanțare emise de Oficiul Central de Plată a Pensiilor sau, după caz, direcțiilor teritoriale de muncă și protecție socială. Plata drepturilor de șomaj se efectuează de către oficiile poștale (pe litere, în sistem de pensii), în perioada 3 - 12 a lunii curente, pentru luna precedentă.

4. Obligațiile persoanei îndreptățite să primească ajutorul de șomaj, ajutorul de integrare profesională sau alocația de sprijin sunt următoarele:

a) să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori este solicitată, la oficiul forței de muncă, pentru vizarea carnetului de evidență, comunicarea unor eventuale locuri de muncă vacante sau cursuri de calificare sau de recalificare;

b) să comunice, în termen de 3 zile, oficiului forței de muncă faptul că:

- s-a încadrat cu contract de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată;

- dobândește, împreună cu membrii familiei, terenuri agricole în suprafețele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/1991, republicată;

- are surse de venituri proprii sau realizează venituri din prestarea unor activități autorizate;

- realizează, împreună cu membrii familiei, un venit mediu lunar, pe membru de familie, de cel puțin 60% din salariul de bază minim brut pe țară, din care s-a scăzut impozitul prevăzut de lege;

- urmează forme superioare de pregătire profesională, indiferent de forma și de durata acesteia;

- îndeplinește condițiile de înscriere la pensie pentru munca depusă și limită de vârstă sau, după caz, i s-a stabilit pensie de invaliditate;

c) să comunice oficiului forței de muncă că îndeplinește obligații militare sau că își stabilește domiciliul în străinătate.

5. Formularele utilizate de oficiile forței de muncă pentru îndeplinirea procedurii de primire și soluționare a cererilor pentru loc de muncă sau pentru plata ajutoarelor de șomaj și de integrare profesională sau a alocației de sprijin sunt cele cuprinse în anexele nr. 1-7 la prezentele instrucțiuni.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

CERERE PENTRU LOC DE MUNCĂ, AJUTOR DE ȘOMAJ,
AJUTOR DE INTEGRARE PROFESIONALĂ SAU ALOCAȚIE DE SPRIJIN

D.M.P.S. |_|_| BIROU |_|_| FUNCȚIONAR |_|_|
TIP DOSAR: CU PLATĂ [ ] FĂRĂ PLATĂ [ ]

 +-------------------------------------------------------+ +-------------------+
 ¦ NUMELE   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     ¦ ¦  NUMĂR EVIDENȚĂ ¦
 ¦ PRENUMELE  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     ¦ ¦  |_|_|_|_|_|_|  ¦
 ¦ LOCUL                         ¦ ¦ DATA COMPLETĂRII ¦
 ¦ NAȘTERII  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    ¦ ¦ |_|_| |_|_| |_|_| ¦
 +-------------------------------------------------------+ +-------------------+
 COD PERSONAL (din B.I.)   STARE CIVILĂ            TIP ȘOMER*)
              +-----------------------------------+ +-------------+
 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ¦CĂSĂTORIT(Ă) [ ] NECĂSĂTORIT(Ă) [ ]¦ ¦ 1 2 3 4 A B ¦
 B.I. SERIE, NUMĂR     ¦                  ¦ +-------------¦
 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ¦VĂDUV(Ă)   [ ] DIVORȚAT(Ă)  [ ]¦ ¦ 5 6 7 8 9 C ¦
              +-----------------------------------+ +-------------+
___________
  *) Codurile sunt corespondente după cum urmează, cu următoarea semnificație:
  1 cu 5 = absolvenți cu studii medii - ajutor de integrare profesională/ajutor
de șomaj/alocație de sprijin;
  2 cu 6 = absolvenți cu studii superioare - ajutor de integrare
profesională/ajutor de șomaj/alocație de sprijin;
  3 cu 7 = persoane provenite din muncă, cu vechime în muncă de peste 1 an -
ajutor de șomaj/alocație de sprijin;
  4 cu 8 = persoane provenite din muncă, cu vechime în muncă sub 1 an - ajutor
de șomaj/alocație de sprijin;
  A cu 9 = persoane provenite dintr-o activitate individuală - ajutor de
șomaj/alocație de sprijin.
  B cu C = persoane care și-au satisfăcut stagiul militar - ajutor de
șomaj/alocație de sprijin.
 
  ADRESA - DOMICILIUL STABIL       REȘEDINȚA
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ LOCALITATEA              ¦ LOCALITATEA             ¦
¦ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  ¦ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  ¦
¦ STRADA                ¦ STRADA                ¦
¦ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  ¦ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  ¦
¦ NUMĂRUL       BLOCUL  SCARA ¦ NUMĂRUL       BLOCUL  SCARA ¦
¦ |_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_| ¦ |_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_| ¦
¦ ETAJUL APART. OF.P.   TELEFON   ¦ ETAJUL APART. OF.P.   TELEFON  ¦
¦ |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_|_|_|_| ¦ |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|¦
+------------------------------------------------------------------------------+
  STUDII/CALIFICARE
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ 1. ȘCOALĂ GENERALĂ INCOMPLETĂ [ ]/[ ]  7. ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR   [ ]/[ ] ¦
¦ 2. ȘCOALĂ GENERALĂ       [ ]/[ ]  8. COLEGIU         [ ]/[ ] ¦
¦ 3. ȘCOALĂ PROFESIONALĂ     [ ]/[ ]  9. LICEU TEORETIC     [ ]/[ ] ¦
¦ 4. LICEU DE SPECIALITATE    [ ]/[ ]  A. ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL   [ ]/[ ] ¦
¦ 5. ȘCOALĂ POSTLICEALĂ     [ ]/[ ]  B. CURS DE (RE)CALIFICARE [ ]/[ ] ¦
¦ 6. ȘCOALĂ DE MAIȘTRI      [ ]/[ ]  C. LA LOCUL DE MUNCĂ     /[ ] ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
  DATA (ÎNCETĂRII CONTRACTULUI DE MUNCĂ, ABSOLVIRII)   |_|_| |_|_| |_|_|
  DATA START PLATĂ  |_|_| |_|_| |_|_|
  VECHIMEA TOTALĂ ÎN MUNCĂ   |_|_|   SUB 1 AN [ ]    5 - 15 ANI [ ]
                      1 - 5 ANI [ ] PESTE   15 ANI [ ]
  ULTIMA OCUPAȚIE (C.O.R.) |_|_|_|_|_|_|  VECHIMEA ÎN ULTIMA OCUPAȚIE |_|_|
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DURATA CONTRACTULUI DE MUNCĂ:  PE PERIOADĂ DETERMINATĂ  [ ]        ¦
¦                 PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ [ ]        ¦
¦                 NESPECIFICATĂ       [ ]        ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
  CAUZELE ÎNCETĂRII CONTRACTULUI DE MUNCĂ |_|_|_|_|_|  ARTICOLUL |_|_|_|_|_|
  ULTIMELE TREI SALARII BRUTE (DIN CARE SE CALCULEAZĂ AJUTORUL)
  |_|_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|
  TIPUL IMPOZITULUI: INTEGRAL [ ] FĂRĂ IMPOZIT [ ] CAPACITATEA DE MUNCĂ:
  100% [ ] 80% [ ] 0% [ ]
  AJUTORUL DE ȘOMAJ STABILIT, PE LUNA |_|_|_|_|_|_|_| PE ZI |_|_|_|_|
  SITUAȚIA MILITARĂ          NUMĂRUL DE PERSOANE AFLATE ÎN ÎNTREȚINERE
+-----------------------------+   +------------------------------------------+
¦  SATISFĂCUT  [ ]     ¦   ¦  TOTAL PERSOANE   ¦__¦__¦       ¦
¦  NESATISFĂCUT [ ]     ¦   ¦  COPII       ¦__¦__¦       ¦
¦  INAPT    [ ]     ¦   ¦  COPII HANDICAPAȚI ¦__¦__¦       ¦
+-----------------------------+   +------------------------------------------+
  INFORMAȚII SUPLIMENTARE
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ PRIMA LIMBĂ STRĂINĂ |_|_|_|_|_|  A DOUA LIMBĂ STRĂINĂ |_|_|_|_|_|      ¦
¦ ALTE LIMBI STRĂINE [ ]  CUNOȘTINȚE DE: STENODACTILOGRAFIE [ ]        ¦
¦                     DACTILOGRAFIE   [ ]        ¦
¦                     OPERATORIE P.C.  [ ]        ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
  EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦OCUPAȚIA¦CATEGORIA¦UNITATEA¦DE LA ¦PÂNĂ LA¦VECHIME¦COD FISCAL UNITATE¦C.A.E.N.¦
+--------+---------+--------+------+-------+-------+------------------+--------¦
+--------+---------+--------+------+-------+-------+------------------+--------¦
+--------+---------+--------+------+-------+-------+------------------+--------¦
+--------+---------+--------+------+-------+-------+------------------+--------¦
+------------------------------------------------------------------------------+
  LOCURI DE MUNCĂ OFERITE
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DATA ¦ NUMĂR  ¦ NUMĂR¦    ¦    ¦   ¦UNITATEA¦ ȘOMERUL¦     ¦
¦ REPAR- ¦REPARTIȚIE¦OFERTæUNITATE¦C.A.E.N.¦C.O.R.¦ACCEPTĂ/¦ACCEPTĂ/¦SEMNĂTURA¦
¦ TIȚIE ¦     ¦   ¦    ¦  *)  ¦ **) ¦ REFUZĂ ¦ REFUZĂ ¦     ¦
+--------+----------+------+-------+--------+------+--------+--------+---------¦
+--------+----------+------+-------+--------+------+--------+--------+---------¦
+--------+----------+------+-------+--------+------+--------+--------+---------¦
+--------+----------+------+-------+--------+------+--------+--------+---------¦
+--------+----------+------+-------+--------+------+--------+--------+---------¦
+--------+----------+------+-------+--------+------+--------+--------+---------¦
+------------------------------------------------------------------------------+
  *) C.A.E.N. = COD ACTIVITATE ECONOMICĂ
  **) C.O.R. = COD OCUPAȚIE DIN ROMÂNIA

  CURSURI DE CALIFICARE (RECALIFICARE) ȘI PERFECȚIONARE OFERITE/SOLICITATE
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ OFERIT/ ¦ CENTRUL DE ¦ C.O.R.**) ¦ DATĂ START ¦ DATĂ SFÂRȘIT ¦ OBSERVAȚII ¦
¦ SOLICITAT ¦ CALIFICARE ¦      ¦  CURS  ¦   CURS   ¦      ¦
+-----------+------------+------------+------------+--------------+------------¦
+-----------+------------+------------+------------+--------------+------------¦
+-----------+------------+------------+------------+--------------+------------¦
+------------------------------------------------------------------------------+
  ALTE DORINȚE                 OBSERVAȚII
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ AJUTOR PT. EVALUAREA COMPETENȚELOR     ¦                ¦
+---------------------------------------------¦                ¦
¦ AJUTOR PT. CREAREA UNEI UNITĂȚI ECONOMICE  ¦                ¦
+---------------------------------------------¦                ¦
¦ AJUTOR PT. (RE)ORIENTARE PROFESIONALĂ    ¦                ¦
+---------------------------------------------¦                ¦
¦ AJUTOR PT. CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ    ¦                ¦
+------------------------------------------------------------------------------+

EVIDENȚA ZILELOR DE ȘOMAJ

LUNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

PLATA AJUTORULUI DE ȘOMAJ SAU A AJUTORULUI DE INTEGRARE PROFESIONALĂ

ANUL LUNA AJUTOR CUVENIT RESTANŢE REŢINERI TOTAL CUVENIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PLATA ALOCAȚIEI DE SPRIJIN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
PLATA AJUTORULUI DE ŞOMAJ, A AJUTORULUI DE INTEGRARE PROFESIONALĂ SAU A ALOCAŢIEI DE SPRIJIN ÎNCETEAZĂ SAU SE SUSPENDĂ LA DATA .../.../...... DATORITĂ:
1. ÎNCADRĂRII ÎN MUNCĂ SAU OBŢINERII AUTORIZAŢIEI [ ]
2. EXPIRĂRII TERMENULUI DE PLATĂ PREVĂZUT [ ]
3. REFUZULUI NEJUSTIFICAT DE A SE ÎNCADRA ÎN MUNCĂ [ ]
4. REFUZULUI NEJUSTIFICAT DE A URMA UN CURS DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ SAU ÎNTRERUPERII NEJUSTIFICATE A ACESTUIA [ ]
5. NERESPECTĂRII OBLIGAŢIILOR DE LA ART. 17 DIN LEGEA ~NR. 1/1991~, REPUBLICATĂ [ ]
6. ÎNCADRĂRII ÎN MUNCĂ, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, MAI MICĂ DE 6 LUNI [ ]
7. ÎNDEPLINIRII OBLIGAŢIILOR MILITARE [ ]
8. STABILIRII DOMICILIULUI ÎN STRĂINĂTATE [ ]
9. ARESTULUI PREVENTIV SAU EXECUTĂRII UNEI PEDEPSE [ ]
DECLARAŢIE
Subsemnatul ................. declar că am răspuns complet şi în conformitate cu realitatea la toate rubricile, luând totodată cunoştinţă că afirmaţiile neadevărate, precum şi neanunţarea imediată a unei schimbări de situaţie constituie contravenţie şi se sancţionează conform legii.
Declar că nu sunt încadrat în muncă, nu deţin terenuri agricole şi nu realizez venituri peste nivelul celor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 12 alin. (2) din Legea nr. 1/1991, republicată.
Alte informaţii ............................................................. ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................
LOCUL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Semnătura solicitantului ...............................
DATA |_|_| |_|_| |_|_|_|_| Şeful Oficiului forţei de muncă, ................................
Acte prezentate:
- Cartea de muncă [ ]
- Actul de studii [ ]
- Certificatul medical [ ]
- Acte privind deţinerea de terenuri agricole eliberate de primării, precum şi acte eliberate de organele financiare privind veniturile realizate .......... ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................
- Alte acte ................................................................. ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ...............................................................................

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

               OFERTĂ DE LOC DE MUNCĂ
             +---------------------------+
             ¦NUMĂRUL |_|_|_|_|_|_|   ¦
             ¦DATA            ¦
             ¦OFERTEI |_|_| |_|_| |_|_|¦
             +---------------------------+

1. UNITATEA
  --------
  JUDEȚUL DENUMIREA
  |_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  COD FISCAL           COD SIRUES          C.A.E.N.
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     |_|_|

  FORMA DE PROPRIETATE   SUBORDONAREA
+-----------------------+ +----------------------------------------------------+
¦PUBLICĂ [ ] MIXTĂ  [ ]¦ ¦MINISTER  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| COD |_|_|_|_|_|_|¦
¦PRIVATĂ [ ] DE GRUP [ ]¦ ¦DEPARTAMENT |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| COD |_|_|_|_|_|_|¦
+-----------------------+ +----------------------------------------------------+
  ADRESA/SEDIUL
+------------------------------------------------------------------------------+
¦LOCALITATEA                      STRADA         ¦
¦|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|¦
¦NUMĂRUL         BLOCUL  SCARA  ETAJUL  APARTAMENTUL OFICIUL POȘTAL¦
¦|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_|_|  |_|_|  |_|_|    |_|_|   |_|_|_|    ¦
¦TELEFON         FAX                          ¦
¦|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
  CONDIȚII SOCIALE ASIGURATE
+---------------------------------------+
¦CAZARE FAMILIȘTI  [ ]  GRĂDINIȚĂ [ ]¦
¦CAZARE NEFAMILIȘTI [ ]  MASĂ   [ ]¦
¦CREȘĂ       [ ]  TRANSPORT [ ]¦
+---------------------------------------+
2. LOCUL DE MUNCĂ
  --------------
  OCUPAȚIA
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  C.O.R.            NUMĂR DE LOCURI OFERITE
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|     |_|_|_|_|_|
  CONDIȚII DE ÎNCADRARE
+------------------------------------------------------------------------------+
¦NATURA CONTRACTULUI DE MUNCĂ: PE PERIOADĂ DETERMINATĂ  [ ]          ¦
¦               PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ [ ]          ¦
¦               NESPECIFICATĂ       [ ]          ¦
¦DURATA CONTRACTULUI DE MUNCĂ: |_|_| (ani)                   ¦
¦           +-------------------+                  ¦
¦NUMĂRUL DE SCHIMBURI ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦                  ¦
¦           +-------------------+                  ¦
¦SALARIUL MAXIM |_|_|_|_|_|_|_|  SALARIUL MINIM |_|_|_|_|_|_|_|       ¦
¦VÂRSTA MAXIMĂ |_|_|       VÂRSTA MINIMĂ  |_|_|            ¦
¦                 VECHIMEA MINIMĂ |_|_|            ¦
¦                 (ÎN OCUPAȚIE)                ¦
¦ALTE AVANTAJE [ ]   SĂNĂTATE: BUNĂ [ ] FOARTE BUNĂ [ ] SATISFĂCĂTOARE [ ]¦
¦MATERIALE                                   ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
  CONDIȚII DE MUNCĂ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ZGOMOT [ ] TOXINE [ ] SOLICITĂRI FIZICE [ ] SOLICITĂRI NEUROPSIHICE [ ] LUCRU ¦
¦ÎN SUBTERAN [ ] LUCRU LA ÎNĂLȚIME [ ] DEPLASĂRI ÎN LOCALITATE [ ] DEPLASĂRI ÎN¦
¦JUDEȚ [ ] DEPLASĂRI ÎN ȚARĂ [ ] LUCRU ÎN ECHIPĂ [ ] LUCRU CU PUBLICUL [ ]   ¦
¦SE AJUNGE LA LOCUL DE MUNCĂ CU: LINIE URBANĂ [ ] (  ) METROU [ ] TREN [ ]  ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
3. CANDIDATUL
  ----------
  VÂRSTA |_|_|          VECHIMEA ÎN OCUPAȚIE |_|_|
  CONDIȚII DE OCUPARE
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ORICINE [ ] BĂRBAȚI [ ] FEMEI [ ] STUDENȚI [ ] PENSIONARI [ ]¦SCUTIRE DE  [ ]¦
¦                               ¦IMPOZIT     ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
  STUDII/CALIFICARE
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ 1. ȘCOALĂ GENERALĂ INCOMPLETĂ [ ]/[ ]  7. ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR   [ ]/[ ] ¦
¦ 2. ȘCOALĂ GENERALĂ       [ ]/[ ]  8. COLEGIU         [ ]/[ ] ¦
¦ 3. ȘCOALĂ PROFESIONALĂ     [ ]/[ ]  9. LICEU TEORETIC     [ ]/[ ] ¦
¦ 4. LICEU DE SPECIALITATE    [ ]/[ ]  A. ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL   [ ]/[ ] ¦
¦ 5. ȘCOALĂ POSTLICEALĂ     [ ]/[ ]  B. CURS DE (RE)CALIFICARE [ ]/[ ] ¦
¦ 6. ȘCOALĂ DE MAIȘTRI      [ ]/[ ]  C. LA LOCUL DE MUNCĂ     /[ ] ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
  ALTE CONDIȚII/CUNOȘTINȚE
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ PRIMA LIMBĂ STRĂINĂ |_|_|_|_|_|  A DOUA LIMBĂ STRĂINĂ |_|_|_|_|_|     ¦
¦ ALTE LIMBI STRĂINE [ ] CUNOȘTINȚE DE: STENODACTILOGRAFIE [ ]        ¦
¦                    DACTILOGRAFIE   [ ]        ¦
¦                    OPERATORIE P.C.  [ ]        ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
  OBSERVAȚII: .................................................................
        .................................................................
        .................................................................
4. MĂSURI CONVENITE
  ----------------
+------------------------------------------------------------------------------+
¦DATA LIMITĂ A OFERTEI |_|_| |_|_| |_|_|                   ¦
¦NUMELE PERSOANEI CARE URMEAZĂ A FI CONTACTATĂ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    ¦
¦MODUL DE A LUA LEGĂTURA: DIRECT LA UNITATE [ ] LA TELEFON [] (INT.  )    ¦
¦DOCUMENTE NECESARE LA PREZENTARE: ............................................¦
¦..............................................................................¦
¦CU RECOMANDAȚIE [ ] FĂRĂ RECOMANDAȚIE [ ]                   ¦
¦DATA URMĂTOAREI ÎNTÂLNIRI |_|_| |_|_| |_|_|                 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
5. LISTA CANDIDAȚILOR
  ------------------
+------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦NUMĂRUL DOSARULUI¦  NUMELE ȘI  ¦       ¦      ¦     ¦
¦DATA¦  DE ȘOMAJ   ¦  PRENUMELE  ¦  ADRESA  ¦ OBSERVAȚII ¦REZULTATE¦
+----+-----------------+-----------------+--------------+------------+---------¦
+----+-----------------+-----------------+--------------+------------+---------¦
+------------------------------------------------------------------------------+

ANEXA Nr. 3

DIRECȚIA DE MUNCĂ
ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ ..............
- 2 -
Data nașterii ....................................
OFICIUL FORȚEI DE MUNCĂ ........... Localitatea ................., județul ...........
Județul ........................... Domiciliul stabil:
Localitatea ................., județul ...........
CARNET DE EVIDENȚĂ Str. .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...
Nr. ........ Domiciliul actual sau reședința:
Localitatea ..............., str. ................ nr. ....., bl. ......., sc. ........., ap. ..... .
Codul oficiului poștal la care se face plata ..... ..................................................
Funcția (meseria) ................................
Buletin de identitate seria ...... nr. ........... eliberat de Poliția .............................. la data de ......, luat în evidență la ........... cu fișa nr. ......................................
Șeful Oficiului forței de muncă, Semnătura titularului,
.................... ..................
NOTĂ:
Prezentul document servește pentru dovada statutului de șomer, cu condiția prezenței titularului, conform prevederilor legale, la
Numele și prenumele ....................... oficiul forței de muncă, pentru viză.
- 3 - - 4 -
FOAIE DE EVIDENȚĂ Obligațiile persoanei îndreptățite să primească
ajutorul de șomaj, ajutorul de integrare
Unitatea care a desfăcut contractul de profesională sau alocația de sprijin
muncă .....................................
Data începerii șomajului .................. a) Să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori este solicitată, la oficiul forței de muncă pentru vizarea carnetului de evidență, comunicarea unor eventuale locuri de muncă vacante sau cursuri de calificare-recalificare și de perfecționare.
b) Să comunice, în termen de 3 zile, oficiului forței de muncă faptul că:
- s-a încadrat cu contract de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată;
- dobândește, împreună cu membrii familiei, terenuri agricole, în suprafețele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea ~nr. 1/1991~, republicată;
- are surse de venituri proprii sau realizează venituri din prestarea unor activități autorizate;
- realizează, împreună cu membrii familiei, un venit mediu lunar, pe membru de familie, de cel puțin 60% din salariul de bază minim brut pe țară, din care s-a scăzut impozitul prevăzut de lege;
- urmează forme superioare de pregătire profesională, indiferent de forma acesteia și de durata ei;
- îndeplinește condițiile de înscriere la pensie pentru munca depusă și limită de vârstă sau, după caz, i s-a stabilit pensie de invaliditate.
c) Să comunice oficiului forței de muncă faptul că îndeplinește obligații militare sau își stabilește domiciliul în străinătate
Data încetării șomajului ..................
Motivul încetării șomajului ...............
VIZE LUNARE

ANEXA Nr. 4

DIRECȚIA DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ ...................
Oficiul forței de muncă ..................................
Județul .....................
DISPOZIȚIE DE REPARTIZARE
Nr. ......... din .........
Domnul/Doamna .............................................................., cu carnetul de evidență nr. ........., domiciliat(ă) în ........................ pregătire școlară............................................................... meseria, specialitatea ......................................................... se repartizează la unitatea .................................................... din localitatea ..............................................................., pentru a fi încadrat(ă) în funcția (meseria) de ..............................., în baza adresei dvs. ................ poz. .....................................
Șeful Oficiului forței de muncă,
Semnătura de primire ....................
ÎNȘTIINȚARE
privind încadrarea în muncă
nr. ......... din .........
În conformitate cu art. 17 alin. (3) din Legea id_link=660113;nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, republicată, vă informăm că domnul (doamna) ..................., cu carnetul de evidență nr. ..........., a fost încadrat(ă)/nu a fost încadrat(ă) la ........................ începând cu data de ......................, în baza comunicării dvs. nr. ........ din ...... poz. ........... la ....................
În cazul neîncadrării se menționează pe verso motivele.
Director, Șef personal,

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
Direcția de muncă și protecție socială a județului ...................... Nr. ............
ANGAJAMENT
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, republicată, subsemnatul .............................., posesor al buletinului de identitate seria .... nr. ........, eliberat de .............................., în calitate de șomer, înregistrat cu carnetul de evidență nr. .................., înscris la cursul de .............................., organizat de D.M.P.S. ..............., mă oblig ca la absolvirea cursului să mă încadrez în muncă la unitatea la care am fost repartizat.
În cazul refuzului repartizării fără motive temeinice, mă oblig să restitui cheltuielile de școlarizare.
Semnătura cursantului,
Prezentul angajament a fost dat în fața delegatului Direcției de muncă și protecție socială și, în caz de nerespectare, prezentul angajament constituie titlu executoriu.
Viza Direcției
de muncă și protecție
socială,

ANEXA Nr. 6

DIRECȚIA DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ                                            OFICIUL CENTRAL DE PLATĂ
A JUDEȚULUI ................                                                    A PENSIILOR

Oficiul forței de muncă ...............                                             Operat modificările
Codul Oficiului forței de muncă ─_─_─_─

                                    BORDEROU
 de comunicări de înscrieri noi sau modificări în situația beneficiarilor de ajutor de șomaj, ajutor de integrare profesională sau alocație de sprijin
                           Nr. ......... luna ......... anul ..........
 
  ┌──────┬───────┬──────────────┬─────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┐
  │   │    │ Numele și  │   │     │   │     │     │     │     │       │    │     │     │     │
  │   │    │ prenumele  │   │     │   │     │     │     │     │       │    │     │Valoarea │     │
  │   │ Număr │beneficiarului│   │  Data  │   │  Data  │  Data  │ Motivul │Nr. copii│ Concediu  │ Total │ Valoarea │alocației│ Total │
  │ Cod. │ de  │ de ajutor de │Sexul│ nașterii │Cod. │începerii │încetării │încetării│cu drept │  medical  │drepturi│ lunară a │ de stat │drepturi │
  │modif.│identi-│șomaj, ajutor │   │     │prov.│ plății │ plății │ plății │  la  │       │restante│ajutorului│ pentru │ lunare │
  │   │fiecare│ de integrare │   │     │   │     │     │     │alocație │       │    │     │ copii │     │
  │   │    │ profesională │   │     │   │     │     │     │     │       │    │     │     │     │
  │   │    │ sau alocație │   ├──┬────┬──┤   ├──┬────┬──┼──┬────┬──┤     │     ├────────┬────┤    ├─────┬────┼─────┬───┼─────┬───┤
  │   │    │ de sprijin │   │zi│lună│an│   │zi│lună│an│zi│lună│an│     │     │Nr. zile│Val.│    │Vechi│Nou │Vechi│Nou│Vechi│Nou│
  ├──────┼───────┼──────────────┼─────┼──┴────┴──┼─────┼──┴────┴──┼──┴────┴──┼─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┼───┼─────┼───┤
  │   │    ├──────────────┴─────┴──┴────┴──┴─────┴──┴────┴──┴──┴────┴──┴─────────┴─────────┴────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
 1 │   │    │ Loc.:          │ Str.:            │ Nr. c.:           │  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    ├──────────────────────────┴────────────────────────┬─────┼──────────────┬───────────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    │ Bl.:│  │ Sc.:│  │ Et.:│  │ Ap.:│  │ Of. p:│   │ Vechi.:   │ Sal.:     │  │    │   │  │   │  │   │  │
  ├──────┼───────┼─────┴────┴───┬─┴───┬┴─────┴───┬┴────┬┴────┴────┬──┴─────┴─┬─────────┬──┴──────┬────────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┼───┼─────┼───┤
  │   │    ├──────────────┴─────┴──┴────┴──┴─────┴──┴────┴──┴──┴────┴──┴─────────┴─────────┴────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
 2 │   │    │ Loc.:          │ Str.:            │ Nr. c.:           │  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    ├──────────────────────────┴────────────────────────┬─────┼──────────────┬───────────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    │ Bl.:│  │ Sc.:│  │ Et.:│  │ Ap.:│  │ Of. p:│   │ Vechi.:   │ Sal.:     │  │    │   │  │   │  │   │  │
  ├──────┼───────┼─────┴────┴───┬─┴───┬┴─────┴───┬┴────┬┴────┴────┬──┴─────┴─┬─────────┬──┴──────┬────────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┼───┼─────┼───┤
  │   │    ├──────────────┴─────┴──┴────┴──┴─────┴──┴────┴──┴──┴────┴──┴─────────┴─────────┴────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
 3 │   │    │ Loc.:          │ Str.:            │ Nr. c.:           │  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    ├──────────────────────────┴────────────────────────┬─────┼──────────────┬───────────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    │ Bl.:│  │ Sc.:│  │ Et.:│  │ Ap.:│  │ Of. p:│   │ Vechi.:   │ Sal.:     │  │    │   │  │   │  │   │  │
  ├──────┼───────┼─────┴────┴───┬─┴───┬┴─────┴───┬┴────┬┴────┴────┬──┴─────┴─┬─────────┬──┴──────┬────────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┼───┼─────┼───┤
  │   │    ├──────────────┴─────┴──┴────┴──┴─────┴──┴────┴──┴──┴────┴──┴─────────┴─────────┴────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
 4 │   │    │ Loc.:          │ Str.:            │ Nr. c.:           │  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    ├──────────────────────────┴────────────────────────┬─────┼──────────────┬───────────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    │ Bl.:│  │ Sc.:│  │ Et.:│  │ Ap.:│  │ Of. p:│   │ Vechi.:   │ Sal.:     │  │    │   │  │   │  │   │  │
  ├──────┼───────┼─────┴────┴───┬─┴───┬┴─────┴───┬┴────┬┴────┴────┬──┴─────┴─┬─────────┬──┴──────┬────────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┼───┼─────┼───┤
  │   │    ├──────────────┴─────┴──┴────┴──┴─────┴──┴────┴──┴──┴────┴──┴─────────┴─────────┴────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
 5 │   │    │ Loc.:          │ Str.:            │ Nr. c.:           │  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    ├──────────────────────────┴────────────────────────┬─────┼──────────────┬───────────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    │ Bl.:│  │ Sc.:│  │ Et.:│  │ Ap.:│  │ Of. p:│   │ Vechi.:   │ Sal.:     │  │    │   │  │   │  │   │  │
  ├──────┼───────┼─────┴────┴───┬─┴───┬┴─────┴───┬┴────┬┴────┴────┬──┴─────┴─┬─────────┬──┴──────┬────────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┼───┼─────┼───┤
  │   │    ├──────────────┴─────┴──┴────┴──┴─────┴──┴────┴──┴──┴────┴──┴─────────┴─────────┴────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
 6 │   │    │ Loc.:          │ Str.:            │ Nr. c.:           │  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    ├──────────────────────────┴────────────────────────┬─────┼──────────────┬───────────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    │ Bl.:│  │ Sc.:│  │ Et.:│  │ Ap.:│  │ Of. p:│   │ Vechi.:   │ Sal.:     │  │    │   │  │   │  │   │  │
  ├──────┼───────┼─────┴────┴───┬─┴───┬┴─────┴───┬┴────┬┴────┴────┬──┴─────┴─┬─────────┬──┴──────┬────────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┼───┼─────┼───┤
  │   │    ├──────────────┴─────┴──┴────┴──┴─────┴──┴────┴──┴──┴────┴──┴─────────┴─────────┴────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
 7 │   │    │ Loc.:          │ Str.:            │ Nr. c.:           │  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    ├──────────────────────────┴────────────────────────┬─────┼──────────────┬───────────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    │ Bl.:│  │ Sc.:│  │ Et.:│  │ Ap.:│  │ Of. p:│   │ Vechi.:   │ Sal.:     │  │    │   │  │   │  │   │  │
  ├──────┼───────┼─────┴────┴───┬─┴───┬┴─────┴───┬┴────┬┴────┴────┬──┴─────┴─┬─────────┬──┴──────┬────────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┼───┼─────┼───┤
  │   │    ├──────────────┴─────┴──┴────┴──┴─────┴──┴────┴──┴──┴────┴──┴─────────┴─────────┴────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
 8 │   │    │ Loc.:          │ Str.:            │ Nr. c.:           │  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    ├──────────────────────────┴────────────────────────┬─────┼──────────────┬───────────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    │ Bl.:│  │ Sc.:│  │ Et.:│  │ Ap.:│  │ Of. p:│   │ Vechi.:   │ Sal.:     │  │    │   │  │   │  │   │  │
  ├──────┼───────┼─────┴────┴───┬─┴───┬┴─────┴───┬┴────┬┴────┴────┬──┴─────┴─┬─────────┬──┴──────┬────────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┼───┼─────┼───┤
  │   │    ├──────────────┴─────┴──┴────┴──┴─────┴──┴────┴──┴──┴────┴──┴─────────┴─────────┴────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
 9 │   │    │ Loc.:          │ Str.:            │ Nr. c.:           │  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    ├──────────────────────────┴────────────────────────┬─────┼──────────────┬───────────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    │ Bl.:│  │ Sc.:│  │ Et.:│  │ Ap.:│  │ Of. p:│   │ Vechi.:   │ Sal.:     │  │    │   │  │   │  │   │  │
  ├──────┼───────┼─────┴────┴───┬─┴───┬┴─────┴───┬┴────┬┴────┴────┬──┴─────┴─┬─────────┬──┴──────┬────────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┼───┼─────┼───┤
  │   │    ├──────────────┴─────┴──┴────┴──┴─────┴──┴────┴──┴──┴────┴──┴─────────┴─────────┴────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
10 │   │    │ Loc.:          │ Str.:            │ Nr. c.:           │  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    ├──────────────────────────┴────────────────────────┬─────┼──────────────┬───────────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    │ Bl.:│  │ Sc.:│  │ Et.:│  │ Ap.:│  │ Of. p:│   │ Vechi.:   │ Sal.:     │  │    │   │  │   │  │   │  │
  ├──────┼───────┼─────┴────┴───┬─┴───┬┴─────┴───┬┴────┬┴────┴────┬──┴─────┴─┬─────────┬──┴──────┬────────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┼───┼─────┼───┤
  │   │    ├──────────────┴─────┴──┴────┴──┴─────┴──┴────┴──┴──┴────┴──┴─────────┴─────────┴────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
11 │   │    │ Loc.:          │ Str.:            │ Nr. c.:           │  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    ├──────────────────────────┴────────────────────────┬─────┼──────────────┬───────────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    │ Bl.:│  │ Sc.:│  │ Et.:│  │ Ap.:│  │ Of. p:│   │ Vechi.:   │ Sal.:     │  │    │   │  │   │  │   │  │
  ├──────┼───────┼─────┴────┴───┬─┴───┬┴─────┴───┬┴────┬┴────┴────┬──┴─────┴─┬─────────┬──┴──────┬────────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┼───┼─────┼───┤
  │   │    ├──────────────┴─────┴──┴────┴──┴─────┴──┴────┴──┴──┴────┴──┴─────────┴─────────┴────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
12 │   │    │ Loc.:          │ Str.:            │ Nr. c.:           │  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    ├──────────────────────────┴────────────────────────┬─────┼──────────────┬───────────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    │ Bl.:│  │ Sc.:│  │ Et.:│  │ Ap.:│  │ Of. p:│   │ Vechi.:   │ Sal.:     │  │    │   │  │   │  │   │  │
  ├──────┼───────┼─────┴────┴───┬─┴───┬┴─────┴───┬┴────┬┴────┴────┬──┴─────┴─┬─────────┬──┴──────┬────────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┼───┼─────┼───┤
  │   │    ├──────────────┴─────┴──┴────┴──┴─────┴──┴────┴──┴──┴────┴──┴─────────┴─────────┴────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
13 │   │    │ Loc.:          │ Str.:            │ Nr. c.:           │  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    ├──────────────────────────┴────────────────────────┬─────┼──────────────┬───────────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    │ Bl.:│  │ Sc.:│  │ Et.:│  │ Ap.:│  │ Of. p:│   │ Vechi.:   │ Sal.:     │  │    │   │  │   │  │   │  │
  ├──────┼───────┼─────┴────┴───┬─┴───┬┴─────┴───┬┴────┬┴────┴────┬──┴─────┴─┬─────────┬──┴──────┬────────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┼───┼─────┼───┤
  │   │    ├──────────────┴─────┴──┴────┴──┴─────┴──┴────┴──┴──┴────┴──┴─────────┴─────────┴────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
14 │   │    │ Loc.:          │ Str.:            │ Nr. c.:           │  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    ├──────────────────────────┴────────────────────────┬─────┼──────────────┬───────────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    │ Bl.:│  │ Sc.:│  │ Et.:│  │ Ap.:│  │ Of. p:│   │ Vechi.:   │ Sal.:     │  │    │   │  │   │  │   │  │
  ├──────┼───────┼─────┴────┴───┬─┴───┬┴─────┴───┬┴────┬┴────┴────┬──┴─────┴─┬─────────┬──┴──────┬────────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┼───┼─────┼───┤
  │   │    ├──────────────┴─────┴──┴────┴──┴─────┴──┴────┴──┴──┴────┴──┴─────────┴─────────┴────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
15 │   │    │ Loc.:          │ Str.:            │ Nr. c.:           │  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    ├──────────────────────────┴────────────────────────┬─────┼──────────────┬───────────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    │ Bl.:│  │ Sc.:│  │ Et.:│  │ Ap.:│  │ Of. p:│   │ Vechi.:   │ Sal.:     │  │    │   │  │   │  │   │  │
  ├──────┼───────┼─────┴────┴───┬─┴───┬┴─────┴───┬┴────┬┴────┴────┬──┴─────┴─┬─────────┬──┴──────┬────────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┼───┼─────┼───┤
  │   │    ├──────────────┴─────┴──┴────┴──┴─────┴──┴────┴──┴──┴────┴──┴─────────┴─────────┴────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
16 │   │    │ Loc.:          │ Str.:            │ Nr. c.:           │  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    ├──────────────────────────┴────────────────────────┬─────┼──────────────┬───────────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    │ Bl.:│  │ Sc.:│  │ Et.:│  │ Ap.:│  │ Of. p:│   │ Vechi.:   │ Sal.:     │  │    │   │  │   │  │   │  │
  ├──────┼───────┼─────┴────┴───┬─┴───┬┴─────┴───┬┴────┬┴────┴────┬──┴─────┴─┬─────────┬──┴──────┬────────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┼───┼─────┼───┤
  │   │    ├──────────────┴─────┴──┴────┴──┴─────┴──┴────┴──┴──┴────┴──┴─────────┴─────────┴────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
17 │   │    │ Loc.:          │ Str.:            │ Nr. c.:           │  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    ├──────────────────────────┴────────────────────────┬─────┼──────────────┬───────────────┤  │    │   │  │   │  │   │  │
  │   │    │ Bl.:│  │ Sc.:│  │ Et.:│  │ Ap.:│  │ Of. p:│   │ Vechi.:   │ Sal.:     │  │    │   │  │   │  │   │  │
  └──────┴───────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴───────┴─────┴──────────────┴───────────────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┼───┼─────┼───┤
      Director,    Șeful Oficiului      Întocmit:           TOTAL BORDEROU:    │  │    │   │  │   │  │   │  │
              forței de muncă,                                └────┴────────┴─────┴────┴─────┴───┴─────┴───-

ANEXA Nr. 7a)

DIRECȚIA DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

A JUDEȚULUI ..........................

DECIZIA Nr. ............
privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, a ajutorului
de integrare profesională sau a alocației de sprijin

Direcția de muncă și protecție socială a județului ........................., reprezentată prin director ................, numit în baza Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. ..................,
având în vedere prevederile art. ....................... din Legea id_link=660114;nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, republicată,
față de faptul că domnul (doamna) ................................. cu carnet de evidență .................................................................... ................................................................................ .............................................................................. .
DECIDE:
Art. 1. - Începând cu data de ................... încetează/se suspendă plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională sau a alocației de sprijin acordată domnului (doamnei) ............................., domiciliat(ă) în ............................................................................. ................................................................................
Art. 2. - Cu drept de contestație în termen de 30 de zile de la comunicare la Judecătoria .................................................................... ................................................................................
Director,

- Exemplarul 1, în care se va menționa data de prezentare după încetarea suspendării, rămâne la solicitant.

- Exemplarul 2 rămâne la Oficiul forței de muncă.

ANEXA Nr. 7b)

DIRECȚIA DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ A

JUDEȚULUI ..............................

DECIZIA Nr. ..........
privind stabilirea dreptului plății ajutorului de șomaj, a ajutorului
de integrare profesională sau a alocației de sprijin

Direcția de muncă și protecție socială a județului ........................., reprezentată prin director ......................................, numit în baza Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. ..........,
având în vedere prevederile art. .......... din Legea id_link=660115;nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, republicată,
DECIDE:
Art. 1. - Începând cu data de ..................... se stabilește ajutorul de șomaj, ajutorul de integrare profesională sau alocația de sprijin, după caz, acordat domnului (doamnei) ................., în cuantum de .................. .
Art. 2. - Cu drept de contestație în termen de 30 de zile de la comunicare la Judecătoria .................................................................... .............................................................................. .
Director,

- Exemplarul 1 rămâne la solicitant.

- Exemplarul 2 rămâne la Oficiul forței de muncă.

ANEXA Nr. 7c)

DIRECȚIA DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ A

JUDEȚULUI ..............................

DECIZIA Nr. ...............
privind respingerea dreptului la ajutorul de șomaj, la ajutorul de
integrare profesională sau la alocația de sprijin

Direcția de muncă și protecție socială a județului ........................., reprezentată prin director ............................, numit în baza ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. ............................,
având în vedere prevederile art. ...... din Legea id_link=660116;nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, republicată,
DECIDE:
Art. 1. - Se respinge cererea domnului(doamnei) ............................. privind dreptul la ajutorul de șomaj, la ajutorul de integrare profesională sau la alocația de sprijin, după caz, pentru motivele:
................................................................................ ................................................................................ .............................................................................. .
Art. 2. - Cu drept de contestație în termen de 30 de zile de la comunicare la Judecătoria ....................................................................
................................................................................ ................................................................................
Director,

- Exemplarul 1 rămâne la solicitant.

- Exemplarul 2 rămâne la Oficiul forței de muncă.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...