Guvernul României

Hotărârea nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice

Modificări (3), Referințe (15)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 februarie 2016 până la 17 ianuarie 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 26/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează și funcționează în subordinea Guvernului.

(2) Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice are rol de sinteză și coordonare în aplicarea Strategiei și Programului de guvernare în domeniul educației, învățământului, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării.

(3) Sediul principal al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice este în municipiul București, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.

Art. 2. -

(1) Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează și conduce sistemul național de educație, învățământ, cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, exercitându-și atribuțiile stabilite prin legi și prin alte acte normative din sfera sa de activitate, și realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort politica guvernamentală în domeniile sale de activitate.

(2) Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, are drept de inițiativă și de execuție în domeniul politicii financiare și al resurselor umane din sfera educației, învățământului, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării.

Art. 3. -

(1) Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare- dezvoltare, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinește atribuțiile în domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării, prin Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, înființată conform legii.

(2) În calitate de autoritate de stat pentru cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice asigură, prin intermediul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, iar, pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului național și internațional de cercetare, tehnologie și inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării și tehnologiilor dezvoltate pe piața internă și internațională, realizarea societății informaționale, satisfacerea nevoilor cetățeanului și creșterea calității vieții acestuia.

(3) Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, înființată potrivit dispozițiilor legale.

(4) Organizarea, funcționarea și structura organizatorică a Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, precum și entitățile aflate în subordinea sau în coordonarea ori sub autoritatea acesteia sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. -

În vederea realizării obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice îndeplinește următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea Strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul educației, învățământului, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării;

b) de administrare, prin care alocă, monitorizează și evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate;

c) de evaluare, coordonare și control al realizării politicilor în domeniul educației, învățământului, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării;

d) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ metodologic, funcțional, operațional, instituțional și financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de activitate;

e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea și controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate;

f) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele/instituțiile și în organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniile sale de activitate;

g) de comunicare cu celelalte structuri ale administrației publice centrale și locale și cu societatea civilă;

h) de cooperare internațională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniile sale de activitate și promovarea de noi acorduri.

Art. 5. -

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice exercită în domeniul educației și învățământului următoarele atribuții:

a) elaborează Strategia de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul educației și învățământului;

b) îndeplinește obligațiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și participă la procesul de elaborare a politicilor și actelor normative europene în domeniile sale de competență;

c) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele și în organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, și asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniu și promovarea de noi acorduri;

d) colaborează cu structurile de elevi și studenți legal constituite și sprijină financiar acțiunile structurilor asociative de elevi și studenți care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii; poate încheia, în condițiile legii, contracte civile, direct sau prin unitățile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea de programe și acțiuni privind elevii și studenții și implicarea acestora în viața socială;

e) derulează, direct sau prin instituțiile din subordinea sa, programe de stimulare și recompensare a elevilor și studenților;

f) coordonează și monitorizează buna desfășurare a activităților extrașcolare ale elevilor și studenților;

g) finanțează acțiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educației naționale și cercetării științifice;

h) avizează necesarul de formulare solicitat de unitățile și instituțiile de învățământ de stat și particulare acreditate și transmite comanda pentru tipărirea acestora către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., care poartă întreaga răspundere pentru asigurarea securității tipăririi;

i) participă la programele și proiectele internaționale, ale Uniunii Europene și bilaterale în domeniu;

j) realizează și promovează strategii și tehnici moderne de instruire și educație;

k) coordonează și controlează funcționarea sistemului informatic național pentru învățământ, inclusiv prin cofinanțare; inițiază funcționarea unor rețele de comunicație pe domenii specifice între unitățile și instituțiile de învățământ;

l) editează materiale de specialitate necesare pentru cunoașterea și dezvoltarea activității din domeniile sale de activitate;

m) controlează și coordonează activitatea, evaluează sistemul și procedurile de organizare și funcționare, aprobă programul de lucru anual al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale;

n) avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere și de alte organe ale administrației publice centrale pentru domeniul său de activitate;

o) asigură relația cu Parlamentul, Consiliul Economic și Social și exponenți ai societății civile în problemele specifice domeniilor sale de activitate;

p) propune acordarea statutului de utilitate publică asociațiilor și fundațiilor din domeniul său de activitate, în condițiile prevăzute de lege;

q) primește și soluționează sesizările persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002;

r) eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în condițiile legii, pentru instituțiile de învățământ superior de stat;

s) alte atribuții prevăzute în acte normative aflate în vigoare.

Art. 6. -

În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice este autorizat:

a) să desfășoare activități de informare, publicitate și promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;

b) să contracteze, în condițiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare și arhivare documente;

c) să încheie protocoale de colaborare și schimb de informații cu alte instituții publice, private, organizații guvernamentale și neguvernamentale, potrivit competențelor sale;

d) să emită norme și instrucțiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse în exercitarea atribuțiilor sale, potrivit legii;

e) să solicite, în condițiile legii, informațiile și datele necesare realizării atribuțiilor sale;

f) să efectueze acte de control potrivit reglementărilor în vigoare și regulamentelor naționale și ale Uniunii Europene în domeniile sale de activitate;

g) să aplice sancțiunile prevăzute de lege în competența sa, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 7. -

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice acordă asistență de specialitate studenților și structurilor asociative studențești, în vederea elaborării unor proiecte și programe care au următoarele obiective:

a) impulsionarea participării studenților, sub diversele ei forme, și anume: civică, culturală, economică și educațională, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional;

b) stimularea creativității studenților;

c) promovarea mobilității studenților în spațiul european;

d) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare și excludere socială.

Art. 8. -

(1) În structura organizatorică a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice funcționează direcții generale, direcții, servicii și birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Structura organizatorică a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, pot fi organizate servicii, birouri, compartimente și colective de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister.

(3) Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice poate constitui și alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învățământului și cercetării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligațiile asumate prin acorduri cu organismele internaționale și prin programele europene.

(4) Regulamentul privind activitatea de gestionare a formularelor actelor de studii și documentelor școlare se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

Art. 9. -

Costurile aferente tipăririi formularelor tipizate ale actelor de studii se suportă după cum urmează:

a) pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sumele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice;

b) pentru unitățile de învățământ preuniversitar particulare acreditate și pentru instituțiile de învățământ superior de stat și instituțiile de învățământ superior particulare acreditate, sumele se suportă de acestea.

Art. 10. -

(1) În cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice se organizează și funcționează Organismul intermediar în cadrul Programului operațional "Capital uman", denumit în continuare OI POCU.

(2) OI POCU va derula în continuare și activitățile și responsabilitățile Organismului intermediar în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", denumit în continuare OI POSDRU, din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, până la închiderea Programului operațional sectorial 2007-2013.

(3) Din structura Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, denumit în continuare CNDIPT, se mută în structura Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice 50 de posturi aferente activității de organism intermediar prevăzute la alin. (1), în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.

(4) CNDIPT-OI POSDRU va derula în continuare doar activitățile și responsabilitățile de organism intermediar până la închiderea Programului operațional sectorial 2007-2013, cu 43 posturi.

(5) Predarea-primirea posturilor menționate la alin. (3) se va realiza în baza unui protocol de predare-primire încheiat între cele două părți.

Art. 11. -

(1) În fiecare județ și în municipiul București sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, inspectorate școlare, cu structură aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

(2) Inspectorii școlari generali au calitatea de ordonator secundar de credite.

(3) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București au în subordine unități conexe ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare.

Art. 12. -

(1) În exercitarea atribuțiilor sale, organismele de nivel național în domeniul educației, învățământului, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării: consilii consultative și colegii, care sunt prevăzute în anexele nr. 2a și 2b, sprijină Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

(2) Componența și regulamentele de organizare și funcționare a organismelor naționale prevăzute în anexa nr. 2a sunt stabilite prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

(3) Organismele naționale prevăzute în anexa nr. 2a pot avea, în condițiile legii, câte un secretariat propriu, format, de regulă, din 1 - 3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, și pot folosi în activitatea lor un corp de experți, remunerat din fondurile programelor naționale sau internaționale de dezvoltare a învățământului și cercetării și/sau din alocațiile de la buget și veniturile proprii.

(4) Activitatea organismelor naționale este coordonată de către ministrul educației naționale și cercetării științifice, cu excepția Consiliului Național al Rectorilor și a Consiliului Național pentru Politica Științei și Tehnologiei. Consiliul Național pentru Politica Științei și Tehnologiei este coordonat de prim- ministru.

(5) Membrii organismelor de nivel național, precum și alți specialiști colaboratori ai acestora, din afara Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, pot fi remunerați în condițiile legii.

(6) Prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice se pot înființa organisme consultative, în condițiile legii.

Art. 13. -

(1) Conducerea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice se exercită de către ministrul educației naționale și cercetării științifice, care are calitatea de ordonator principal de credite și reprezentant legal al ministerului.

(2) Ministrul educației naționale și cercetării științifice reprezintă Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.

(3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul educației naționale și cercetării științifice emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

(4) Ministrul educației naționale și cercetării științifice poate delega unele dintre competențele sale, în condițiile legii.

(5) Ministrul educației naționale și cercetării științifice poate delega calitatea de ordonator principal de credite și reprezentant legal secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct sau altor persoane împuternicite în acest scop.

(6) Ministrul educației naționale și cercetării științifice îndeplinește, în domeniul de activitate al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții specifice stabilite prin actele normative în vigoare.

Art. 14. -

(1) În cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice își desfășoară activitatea 5 secretari de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului. Modificări (1)

(2) Atribuțiile și responsabilitățile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

Art. 15. -

(1) Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice are un secretar general ajutat de un secretar general adjunct, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.

(2) Secretarul general și secretarul general adjunct îndeplinesc atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) și (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Secretarul general și secretarul general adjunct îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

Art. 16. -

(1) Numărul total de posturi pentru Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice este de 482, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. Modificări (1)

(2) Structura organizatorică pe compartimente, precum și atribuțiile și sarcinile aparatului propriu al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice sunt aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu excepția personalului prevăzut la art. 10 alin. (3), se face încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

(4) În cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și al unităților subordonate se pot înființa unități de management pentru implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, conduse de către un director, potrivit legislației în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituțiile finanțate integral de la bugetul de stat.

(5) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților de management se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

(6) Ministrul educației naționale și cercetării științifice numește personalul unităților de management și stabilește competențele directorului, în condițiile legii.

Art. 17. -

(1) În cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și în instituțiile/unitățile din subordine, prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, se pot înființa, organiza și pot funcționa unități de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu personal angajat inclusiv pe perioadă determinată, în condițiile legii, conduse de un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate din fonduri structurale. Finanțarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului, prevăzute cu această destinație, în condițiile legii.

(2) Structura organizatorică, numărul de persoane, fișele de post și, după caz, regulamentul de organizare și funcționare pentru fiecare UIP și numărul de unități se prevăd în documentele proiectului și sunt preluate în ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice privind înființarea UIP, potrivit reglementărilor în vigoare.

(3) Ministrul educației naționale și cercetării științifice numește personalul UIP și stabilește competențele directorului.

Art. 18. -

Personalul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, numit prin ordin al ministrului în echipele de management sau de implementare al/a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, în care ministerul este beneficiar sau partener, este remunerat pentru activitățile desfășurate în proiecte, potrivit legislației în vigoare.

Art. 19. -

(1) Instituțiile de învățământ superior de stat care funcționează în coordonarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Cluburile sportive studențești cu personalitate juridică, înființate, potrivit legii, prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prevăzute în anexa nr. 5, pot funcționa în subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat prevăzute în anexa nr. 3. Subvențiile se acordă prin bugetul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

(4) Repartizarea cluburilor sportive studențești în subordinea instituțiilor de învățământ superior se face prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

(5) Normativele de personal și criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitățile și instituțiile publice subordonate, finanțate de la bugetul de stat, precum și atribuțiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, în baza Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celorlalte dispoziții legale în vigoare.

(6) Structura organizatorică a instituțiilor și unităților din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu excepția celor de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, este aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

Art. 20. -

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice utilizează un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât și pentru programele/proiectele cu finanțare internațională și pentru instituțiile și unitățile subordonate, potrivit legii, precum și autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare și inspecție, potrivit anexei nr. 7.

Art. 21. -

Patrimoniul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Educației și Cercetării Științifice.

Art. 22. -

În cuprinsul contractelor, convențiilor, înțelegerilor, protocoalelor în care Ministerul Educației și Cercetării Științifice a fost parte, precum și în cuprinsul actelor normative în vigoare sau al înscrisurilor oficiale în care s-a folosit "Ministerul Educației și Cercetării Științifice" se citește "Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice".

Art. 23. -

(1) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București asigură activitatea de distribuire a manualelor școlare către unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Activitatea de distribuire a manualelor școlare este organizată pe lângă inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București, cu finanțare din venituri proprii.

(2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) se obțin de la operatorii economici care și-au asumat obligația de a edita, de a tipări și de a distribui/difuza manualele școlare sau se virează direct de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice în cazul în care prin contractul cu acești operatori economici s-au prevăzut reținerea și virarea de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a sumelor aferente difuzării manualelor școlare de la inspectoratele școlare la unitățile de învățământ. Sumele sunt suportate de operatorii economici care și-au asumat obligația de a edita, de a tipări și de a distribui/difuza manualele școlare.

(3) Cheltuielile curente și de capital aferente activității prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2).

(4) Disponibilitățile existente în cont la finele anului se reportează și se utilizează în anul următor pentru destinațiile prevăzute la alin. (3).

Art. 24. -

Anexele nr. 1, nr. 2a, nr. 2b și nr. 3-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 25. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 22 ianuarie 2015.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
Adrian Curaj
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Vasile Dîncu
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Claudia-Ana Costea
p. Ministrul finanțelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de stat
p. Ministrul fondurilor europene,
Ciprian Cătălin Necula,
secretar de stat

București, 3 februarie 2016.

Nr. 44.

ANEXA Nr. 1 Modificări (2)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice

Numarul total de posturi 482, exclusiv demnitari și posturi aferente cabinetului ministrului

ANEXA Nr. 2a

Consilii și colegii consultative la nivel național ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice

Nr. crt. Denumirea consiliului consultativ Sursa de finanțare
1 Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (C.N.S.P.I.S.) Buget de stat
2 Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) Buget de stat
3 Consiliul Național al Cercetării Științifice (C.N.C.S.) Buget de stat
4 Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare (C.C.C.D.I.) Buget de stat
5 Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (C.N.F.I.S.) Buget de stat
6 Consiliul Național al Bibliotecilor Universitare (C.N.B.U.) Buget de stat
7 Consiliul de Etică și Management Universitar (C.E.M.U.) Buget de stat
8 Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (C.N.E.C.S.D.T.I.) Buget de stat

ANEXA Nr. 2b

Consilii consultative la nivel național partenere ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice

Nr. crt. Denumirea consiliului consultativ Sursa de finanțare
1 Consiliul Național al Rectorilor (C.N.R.) Venituri proprii
2 Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (C.N.F.I.P.) Bugetul de stat
3 Consiliul Minorităților Naționale (C.M.N.) Bugetul de stat
4 Consiliul Național al Elevilor (C.N.E.) Bugetul de stat

ANEXA Nr. 3

Instituțiile de învățământ superior de stat care funcționează în coordonarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
0 1 2
1 Universitatea "Politehnica" din București Venituri proprii
2 Universitatea Tehnică de Construcții București Venituri proprii
3 Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București Venituri proprii
4 Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București Venituri proprii
5 Universitatea din București Venituri proprii
6 Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București Venituri proprii
7 Academia de Studii Economice din București Venituri proprii
8 Universitatea Națională de Muzică din București Venituri proprii
9 Universitatea Națională de Arte din București Venituri proprii
10 Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din București Venituri proprii
11 Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București Venituri proprii
12 Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București Venituri proprii
13 Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Venituri proprii
14 Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad Venituri proprii
15 Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău Venituri proprii
16 Universitatea "Transilvania" din Brașov Venituri proprii
17 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Venituri proprii
18 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca Venituri proprii
19 Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca Venituri proprii
20 Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca Venituri proprii
21 Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca Venituri proprii
22 Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca Venituri proprii
23 Universitatea "Ovidius" din Constanța Venituri proprii
24 Universitatea Maritimă din Constanța Venituri proprii
25 Universitatea din Craiova Venituri proprii
26 Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova Venituri proprii
27 Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați Venituri proprii
28 Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Venituri proprii
29 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași Venituri proprii
30 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași Venituri proprii
31 Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore Popa" din Iași Venituri proprii
32 Universitatea de Arte "George Enescu" din Iași Venituri proprii
33 Universitatea din Oradea Venituri proprii
34 Universitatea din Petroșani Venituri proprii
35 Universitatea din Pitești Venituri proprii
36 Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești Venituri proprii
37 Universitatea "Eftimie Murgu" din Reșița Venituri proprii
38 Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Venituri proprii
39 Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava Venituri proprii
40 Universitatea "Valahia" din Târgoviște Venituri proprii
41 Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu Venituri proprii
42 Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș Venituri proprii
43 Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgul Mureș Venituri proprii
44 Universitatea de Arte din Târgu Mureș Venituri proprii
45 Universitatea "Politehnica" din Timișoara Venituri proprii
46 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara Venituri proprii
47 Universitatea de Vest din Timișoara Venituri proprii
48 Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara Venituri proprii

ANEXA Nr. 4

Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice

A. Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1 Inspectorate școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București - servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice în a căror subordine funcționează unități conexe, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare Bugetul de stat
2 Comisia Națională a României pentru UNESCO Bugetul de stat
3 Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
4 Centrul Național de Evaluare și Examinare Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
5 Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
6 Agenția de Credite și Burse de Studii Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
7 Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
8 Federația Sportului Școlar și Universitar Bugetul de stat
9 Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
10 Secretariatul Național Român al Rețelei Universităților de la Marea Neagră Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
11 Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
12 Palatul Național al Copiilor din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
13 Biblioteca Centrală Universitară din București Bugetul de stat
14 Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iași Bugetul de stat
15 Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca Bugetul de stat
16 Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timișoara Bugetul de stat
17 Casa de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

B. Unități aflate în coordonarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1 Regia Autonomă "Editura Didactică și Pedagogică" Venituri proprii
2 Autoritatea Națională pentru Calificări Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
3 Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

ANEXA Nr. 5

Cluburi sportive studențești

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
0 1 2
1 Clubul "Sportul Studențesc" din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
2 Clubul Sportiv "Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport" din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
3 Clubul Sportiv Universitar "Politehnica" Timișoara Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
4 Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
5 Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
6 Clubul Sportiv "Universitatea" din Galați Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
7 Clubul Sportiv "Universitatea" din Brașov Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
8 Clubul Sportiv "Politehnica" din Iași Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
9 Clubul Sportiv "Știința" din Bacău Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
10 Clubul Sportiv "Știința" din Petroșani Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
10 Clubul Sportiv "Știința" din Petroșani Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
11 Clubul Sportiv "Știința" din Constanța Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
12 Clubul Sportiv "Știința" din Baia Mare Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
13 Clubul Sportiv Universitar din Sibiu Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
14 Clubul Sportiv Universitar din Ploiești Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
15 Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureș Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
16 Clubul Sportiv Universitar din Oradea Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
17 Clubul Sportiv Universitar din Pitești Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
18 Clubul Sportiv Studențesc "Medicina" din Timișoara Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
19 Clubul Sportiv Universitar din Suceava Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
20 Clubul Sportiv Universitar din Reșița Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
21 Clubul Sportiv Universitar din Târgoviște Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
22 Clubul Sportiv Universitar din Arad Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
23 Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
24 Clubul Sportiv Universitar "Știința" București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
25 Clubul Sportiv Politehnica Cluj-Napoca Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
26 Clubul Sportiv Universitar "Neptun" din Constanța Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
27 Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest din Timișoara" Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
28 Clubul Sportiv "Agronomia" București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
29 Clubul Sportiv Universitar "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

ANEXA Nr. 6

Instituțiile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează în subordinea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1 Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare Buget de stat
2 Institutul de Științe ale Educației Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
3 Centrul European UNESCO pentru Învățământul Superior (CEPES) Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
4 Institutul Limbii Române Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
5 Centrul de Cercetări Biologice din Jibou Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

NOTE:

a) Numărul maxim de posturi pentru unitățile și activitățile de învățământ și cercetare din subordinea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, finanțate integral de la bugetul de stat, este de 7.404.

b) Numărul maxim de posturi pentru unitățile din subordinea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, este de 4.840. Modificări (1)

ANEXA Nr. 7

Parcul auto al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice pentru activități specifice

Nr. crt. Activitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim de bucăți*)
1 Proiectul privind învățământul rural/ROSE Autoturism pentru unitatea centrală 3
Autoturism de teren 3
2 Proiectul privind reabilitarea infrastructurii școlare Autoturism pentru unitatea centrală 2
Autoturism pentru unitatea teritorială 7
3 Monitorizare și inspecție Autoturism 15
Microbuz 6
4 OI POSDRU Autoturism pentru unitatea centrală 3
Autoturism pentru unitatea teritorială 8

*) Limita maximă: 200 litri/lună/vehicul.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...