Guvernul României

Hotărârea nr. 45/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare

Modificări (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 februarie 2016 până la 15 ianuarie 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 13/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, denumită în continuare ANCSI, este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin care acesta își realizează atribuțiile în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării.

(2) ANCSI este instituție publică, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

(3) Sediul ANCSI este în municipiul București, str. D. I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.

Art. 2. -

(1) ANCSI își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile altor acte normative, în vigoare, incidente în domeniu.

(2) ANCSI exercită, în numele Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, competențele acestuia care decurg din calitatea de autoritate de stat pentru cercetare- dezvoltare, conform legii.

Art. 3. -

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin ANCSI, are rol de sinteză și coordonare în aplicarea Strategiei și Programului de guvernare în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării.

Art. 4. -

(1) Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin ANCSI, asigură conducerea sistemului național de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, exercitându-și atribuțiile stabilite prin legi și prin alte acte normative din sfera sa de activitate, și realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort politica guvernamentală în domeniul său de activitate.

(2) Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin ANCSI, are drept de inițiativă și de execuție în domeniul politicii financiare și al resurselor umane din sfera cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării.

(3) Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în calitatea sa de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare și inovare, poate delega ANCSI și alte competențe prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

Art. 5. -

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin ANCSI, are în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării rolul și responsabilitatea:

a) de a defini obiectivele strategice;

b) de a defini, aplica, monitoriza și de a evalua politicile necesare în vederea realizării obiectivelor prevăzute la lit. a);

c) de a asigura planificarea activităților, conform obiectivelor stabilite;

d) de a defini cadrul normativ-metodologic, funcțional, operațional și financiar necesar în vederea aplicării politicilor;

e) de a asigura comunicarea cu celelalte autorități publice pentru a realiza coerența politicilor guvernamentale;

f) de a asigura comunicarea cu structurile societății civile și cu cetățenii;

g) de a defini, finanța, aplica, monitoriza și de a evalua programe, în scopul atingerii obiectivelor stabilite;

h) de a stimula dezvoltarea parteneriatului internațional.

Art. 6. -

Pentru a-și realiza rolul și obiectivele strategice în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin ANCSI, îndeplinește următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea Strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării;

b) de administrare, prin care alocă, monitorizează și evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniul său de activitate;

c) de elaborare, coordonare, control și evaluare a realizării politicilor în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării;

d) de sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ metodologic, funcțional, operațional, instituțional și financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul său de activitate;

e) de reprezentare, prin care asigură în numele Guvernului reprezentarea în organismele/instituțiile și în organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate;

f) de comunicare cu celelalte structuri ale administrației publice centrale și locale și cu societatea civilă;

g) de cooperare internațională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniul său de activitate și promovarea de noi acorduri;

h) de implementare de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile în domeniul său de competență.

Art. 7. -

(1) În vederea îndeplinirii rolului său, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice exercită prin intermediul ANCSI următoarele atribuții:

a) fundamentează, elaborează, implementează, monitorizează, evaluează și actualizează periodic politicile și strategiile în domeniu;

b) realizează studii, analize și monitorizări, evaluări și alte activități similare în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, pentru elaborarea, monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei, Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare și celorlalte instrumente pentru implementarea acesteia și în acest scop poate să contracteze servicii de consultanță, expertiză, asistență tehnică și altele asemenea;

c) stabilește și actualizează obiectivele strategice implementate prin Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare și prin celelalte instrumente pentru implementarea Strategiei naționale, în concordanță cu prioritățile politicilor economice și sociale ale Guvernului;

d) elaborează Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare pe perioade multianuale, pe baza evaluării resurselor necesare, evaluează programele cuprinse în acesta, asigură detalierea lor anuală și informează asupra realizării acestora;

e) urmărește armonizarea politicilor proprii cu cele din domeniul educației, industriei, comerțului, mediului, sănătății, muncii, precum și din alte domenii;

f) elaborează propuneri de acte normative și de reglementări în domeniu și asigură crearea și dezvoltarea cadrului instituțional aferent;

g) avizează proiectele de acte normative care conțin prevederi ce intră în domeniul său de competență, inițiate de alte autorități ale administrației publice;

h) monitorizează aplicarea normelor legale în vigoare;

i) exercită atribuțiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, privind funcționarea unităților aflate în subordinea sau coordonarea sa;

j) monitorizează și evaluează unitățile de cercetare, dezvoltare și inovare, în conformitate cu legislația în vigoare;

k) asigură dezvoltarea instituțională a institutelor și unităților de cercetare aflate în subordine, coordonare și sub autoritate;

l) stimulează, în rândul operatorilor economici și în economie în general, creșterea investiției private pentru dezvoltarea activităților de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, precum și transferul tehnologic și valorificarea rezultatelor de cercetare, prin absorbția și difuzia acestora;

m) stimulează și monitorizează participarea României la programe și proiecte internaționale, europene și bilaterale în domeniu;

n) asigură atragerea, utilizarea, monitorizarea și evaluarea asistenței tehnice și a consultanței interne și internaționale pentru domeniul său specific de competență;

o) stimulează dezvoltarea regională și locală, prin programe și proiecte de dezvoltare a cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, prin înființarea și inițierea înființării, în condițiile legii, de entități de inovare și transfer tehnologic și de parcuri științifice și tehnologice, prin susținerea transferului tehnologic al rezultatelor cercetării către întreprinderile mici și mijlocii, în colaborare cu ministerele de resort, în baza unor programe aprobate de Guvern;

p) definește procedurile specifice de analiză, de monitorizare și de evaluare a sistemului cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării;

q) atribuie conducerea sau, după caz, conduce, finanțează și monitorizează programe/proiecte de cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologică și de stimulare a inovării;

r) prognozează, planifică și programează, după caz, bugetul aferent cercetării-dezvoltării și inovării, cuprins în bugetul de stat, și resursele financiare necesare realizării politicilor în domeniul său de competență;

s) asigură alocarea, conform legii, fondurilor destinate finanțării Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare, precum și celorlalte instrumente pentru implementarea Strategiei pe care le gestionează;

ș) elaborează planul sectorial de cercetare-dezvoltare propriu și avizează planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare ale celorlalte autorități;

t) stimulează și susține dialogul dintre comunitatea științifică și alte structuri ale societății civile;

ț) coordonează și poate finanța activitățile de participare a României la târguri, expoziții și la alte asemenea manifestări interne și internaționale cu caracter tehnico-științific;

u) diseminează informații în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării prin acțiuni organizate inclusiv în cooperare, prin dezvoltarea și actualizarea de aplicații informatice de tip portal, registru sau altele asemenea, prin publicarea de rapoarte, studii și altele asemenea și, după caz, asigură editarea, tipărirea și difuzarea de publicații sau de materiale specifice domeniului său de competență;

v) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

(2) ANCSI, corespunzător obiectului său de activitate, exercită drepturile și îndeplinește obligațiile Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice ce decurg din raporturile juridice ale acestuia cu terții.

Art. 8. -

(1) Regulamentul de organizare și funcționare, precum și statul de funcții ale ANCSI se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, la propunerea președintelui ANCSI.

(2) În structura organizatorică a ANCSI funcționează direcții generale, direcții, servicii și birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Structura organizatorică a ANCSI este prevăzută în anexa nr. 1.

(4) Prin regulamentul de organizare și funcționare, în cadrul direcțiilor generale și direcțiilor, pot fi organizate servicii, birouri, compartimente, colective temporare de lucru, în condițiile legii.

(5) ANCSI poate constitui și alte structuri organizatorice: servicii, birouri, compartimente, colective temporare de lucru, în condițiile legii, pentru realizarea reformei cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligațiile asumate prin acorduri cu organismele internaționale și prin programele europene, inclusiv pentru implementarea de programe/proiecte cu finanțare externă nerambursabilă.

(6) În cadrul ANCSI se constituie, la nivel de compartiment, Unitatea de implementare programe și proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, cu scopul de a asigura coordonarea și suportul instituțional necesare funcționării echipelor de proiect.

(7) Structura și atribuțiile compartimentului pentru implementarea programelor/proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al ANCSI prevăzut la alin. (1).

Art. 9. -

(1) Numărul maxim de posturi pentru ANCSI este de 141, exclusiv președintele și vicepreședintele.

(2) Personalul ANCSI se constituie din funcționari publici și personal contractual.

Art. 10. -

(1) ANCSI este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului educației naționale și cercetării științifice.

(2) Salarizarea președintelui și a vicepreședintelui ANCSI se face conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 11. -

(1) Președintele ANCSI are următoarele atribuții principale:

a) asigură conducerea operativă a ANCSI;

b) reprezintă ANCSI în relația cu terții și semnează actele ce o angajează față de aceștia, în condițiile legii;

c) încheie contracte individuale de muncă și dispune măsuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea și încetarea acestora, cu respectarea legislației în vigoare;

d) exercită orice atribuții care îi revin conform prevederilor legale și regulamentului de organizare și funcționare.

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele ANCSI emite decizii și instrucțiuni, în condițiile legii.

(3) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, președintele ANCSI este ordonator secundar de credite.

(4) Președintele ANCSI poate delega dreptul de semnătură vicepreședintelui ANCSI, secretarului general, directorilor generali sau directorilor, după caz.

Art. 12. -

Președintele ANCSI reprezintă instituția în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.

Art. 13. -

Atribuțiile vicepreședintelui și ale secretarului general ANCSI se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, conform legii.

Art. 14. -

(1) Pentru exercitarea atribuțiilor sale, ANCSI este sprijinită de Consiliul Național pentru Inovare și Antreprenoriat, organism consultativ, precum și de alte organismele consultative pentru cercetare-dezvoltare și inovare care se constituie și funcționează conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Atribuțiile și componența organismelor consultative prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

Art. 15. -

(1) În cadrul ANCSI funcționează, la nivel de direcție generală, Organismul intermediar pentru cercetare.

(2) Organismul intermediar pentru cercetare îndeplinește atribuțiile delegate de Autoritatea de management pentru Programul operațional Creșterea competitivității economice și pentru Programul operațional Competitivitate prin acordul părților implicate.

(3) Organismul intermediar pentru cercetare funcționează cu un număr de 59 de posturi.

(4) Numărul de posturi care funcționează în cadrul Organismului intermediar pentru cercetare este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat pentru funcționarea ANCSI.

Art. 16. -

(1) Patrimoniul ANCSI este constituit la nivelul stabilit conform ultimelor înregistrări contabile ale acesteia valabile la data publicării prezentei hotărâri.

(2) ANCSI are în dotare pentru activitățile specifice un parc auto, stabilit potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 17. -

(1) Instituțiile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează în subordinea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Instituțiile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare sunt prevăzute în anexa nr. 3a.

(3) Institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare sunt prevăzute în anexa nr. 3b.

(4) Instituțiile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează sub autoritatea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 18. -

(1) Structurile organizatorice, statele de funcții și regulamentele de organizare și funcționare pentru entitățile subordonate se stabilesc prin decizie a președintelui ANCSI, la propunerea directorului general sau, după caz, a directorului entității.

(2) Numirea și eliberarea directorilor sau, după caz, a directorilor generali ai entităților aflate în subordinea ANCSI, prevăzute în anexa nr. 2, se fac prin decizie a președintelui ANCSI.

(3) Numirea și eliberarea directorilor sau, după caz, a directorilor generali, precum și a membrilor consiliilor de administrație din cadrul entităților aflate, după caz, în coordonarea sau sub autoritatea ANCSI, prevăzute în anexele nr. 3a și 3b și în anexa nr. 4, se fac prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

Art. 19. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

Art. 20. -

ANCSI poate să încheie contracte sau convenții cu alte organisme și cu operatorii economici din țară și din străinătate, în vederea colaborării și cooperării pe plan național ori internațional în domeniul său de activitate, în condițiile legii.

Art. 21. -

Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 22. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 27/2015 privind organizarea si funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
Adrian Curaj
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Vasile Dîncu
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Claudia-Ana Costea
p. Ministrul finanțelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de stat
p. Ministrul fondurilor europene,
Ciprian Cătălin Necula,
secretar de stat

București, 3 februarie 2016.

Nr. 45.

ANEXA Nr. 1

Structura organizatorică a Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare

Număr maxim de posturi 41, exclusiv președintele și vicepreședintele

* Se organizează la nivel de compartiment.

** Direcție generală condusă de un director general și un director general adjunct.

ANEXA Nr. 2

Instituțiile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează în subordinea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Agenția Spațială Română Venituri proprii
2. Institutul de Fizică Atomică Venituri proprii
3. Institutul Național de Cercetare "Cantacuzino" Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

ANEXA Nr. 3a

Instituțiile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București Venituri proprii

ANEXA Nr. 3b

Institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
2 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
3 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției - IGR București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
4 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie - INCDTP București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
5 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini Agricole și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
6 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN - HH București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
7 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
8 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iași Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
9 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
10 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
11 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
12 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensată - INCEMC Timișoara Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
13 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - GEOECOMAR București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
14 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice - INCDSB București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
15 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
16 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
17 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - INCDTIM Cluj-Napoca Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
18 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică - Cercetări Avansate - ICPE - CA București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
19 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
20 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării - INCDMTM București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
21 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
22 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
23 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiești Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
24 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale - ISIM Timișoara Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
25 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive - ICPMRR București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
26 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
27 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - INMR București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
28 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX - S.A. Petroșani Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
29 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
30 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă - URBAN - INCERC Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
31 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Comunicații - București - INSCC București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
32 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabont" - INCDPM București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
33 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - INCSMPS București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
34 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
35 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
36 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
37 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
38 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Fundulea Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
39 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură - Ștefănești, Argeș Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
40 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală - IBNA Balotești Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
41 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
42 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
43 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - INCDDD Tulcea Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
44 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cercetări Marine "Grigore Antipa" - INCDM Constanța Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare
45 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" Conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare

ANEXA Nr. 4

INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE
de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează sub autoritatea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Societatea Comercială "Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS" - S.A. Venituri proprii
2. Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenți și Organe de Asamblare - ICPROA - S.A. Brașov Venituri proprii

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...