Guvernul României

Ordonanța nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară

Modificări (5), Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (2), Reviste (14), Doctrine (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 ianuarie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. M pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Reviste (1)

Activitatea de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, precum și modul de dobândire a calității de expert tehnic se organizează și se desfășoară în condițiile prevăzute în prezenta ordonanță.

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Expertiza tehnică efectuată de experți sau de specialiști, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță, din dispoziția organelor de urmărire penală, a instanțelor judecătorești sau a altor organe cu atribuții jurisdicționale, în vederea lămuririi unor fapte sau împrejurări ale cauzei, constituie expertiză tehnică judiciară.

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Expertiza tehnică efectuată la cererea persoanelor fizice sau juridice cu privire la situații care nu au legătură nemijlocită cu activitatea judiciară constituie expertiză tehnică extrajudiciară.

Art. 4. - Jurisprudență, Reviste (3)

(1) În scopul coordonării și îndrumării, din punct de vedere administrativ și metodologic, precum și al controlului activității de expertiză tehnică judiciară, în cadrul Ministerului Justiției funcționează Biroul central pentru expertize tehnice judiciare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

(2) În cadrul tribunalelor funcționează birouri locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile.

Art. 5. - Jurisprudență, Reviste (2)

Activitatea de expertiză tehnică se poate exercita la alegere de către experții tehnici, individual sau în societăți comerciale constituite potrivit legii, care au ca obiect de activitate efectuarea de expertize tehnice.

Art. 6. - Reviste (2)

Experții tehnici se pot constitui în asociații profesionale, în condițiile legii.

CAPITOLUL II Calitatea de expert tehnic judiciar

Art. 7. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Calitatea de expert tehnic judiciar se dobândește pe bază de examen, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 10.

Art. 8. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (2)

Examenul de expert tehnic judiciar se organizează de Ministerul Justiției și are scopul de a verifica nivelul cunoștințelor viitorilor experți în specialitatea pentru care candidează, gradul de însușire a actelor normative referitoare la specialitatea respectivă, a dispozițiilor din codurile de procedură civilă și penală referitoare la expertiză și din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, drepturile și obligațiile experților.

Art. 9. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Examenul de expert tehnic judiciar și testarea profesională a specialiștilor care efectuează expertize tehnice judiciare se organizează și se desfășoară potrivit regulamentului aprobat de ministrul justiției în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 10. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Dobândește calitatea de expert tehnic judiciar persoana care îndeplinește următoarele condiții: Jurisprudență, Reviste (2)

a) este cetățean român și cunoaște limba română; Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

b) are capacitate de exercițiu deplină;

c) a absolvit studii superioare în specialitatea pentru care se prezintă la examenul de expert, dovedite cu diplomă; Jurisprudență

d) are un stagiu de cel puțin 5 ani în specialitatea în care a obținut diploma; Modificări (1)

e) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activității de expert;

f) nu are antecedente penale și se bucură de o bună reputație profesională și socială; Jurisprudență, Reviste (1)

g) a fost declarat reușit la examenul organizat în acest scop. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie dovedită, după promovarea examenului, cu certificat medical de sănătate, eliberat pe baza constatărilor făcute de comisia medicală constituită potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 11. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 10 este înscrisă în tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari, întocmit, pe specialități și pe județe, de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare. Jurisprudență

(2) Calitatea de expert tehnic judiciar și specialitatea se dovedesc cu legitimația de expert, eliberată de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare din Ministerul Justiției. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari, cu datele de identificare, întocmit pe specialități și pe județe, în funcție de domiciliul acestora, se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și se transmite birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile din cadrul tribunalelor. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 12. - Modificări (1), Reviste (1)

Persoanele care au titlul de academician, profesor universitar sau conferențiar universitar, doctor docent ori doctor în științe tehnice pot dobândi calitatea de expert tehnic judiciar cu scutire de examen în ceea ce privește pregătirea de specialitate. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 13. - Reviste (1)

(1) În lipsa experților tehnici judiciari din specialitatea cerută, expertizele tehnice judiciare pot fi efectuate și de alți specialiști care nu au calitatea de expert tehnic judiciar, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-f). Modificări (2), Jurisprudență

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), selecționate de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, la propunerea instanțelor judecătorești, după testare vor fi ținute într-o evidență nominală specială. Testarea specialiștilor se face prin interviu și constă în verificarea gradului de însușire a actelor normative referitoare la domeniul respectiv, a dispozițiilor din codurile de procedură civilă și penală cu privire la expertiză și din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, drepturile și obligațiile experților. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Lista nominală cuprinzând specialiștii selecționați, cu datele de identificare, întocmită pe specialități și pe județe, în funcție de domiciliul acestora, se comunică periodic birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile. Jurisprudență

Art. 14. - Jurisprudență

(1) Persoana care a dobândit calitatea de expert tehnic judiciar sau de specialist, în condițiile prezentei ordonanțe, poate efectua expertize tehnice judiciare numai în specialitatea în care a fost atestată. Jurisprudență

(2) Denumirea specialității expertizei tehnice judiciare este stabilită în Nomenclatorul specializărilor din învățământul superior, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 15. - Reviste (1)

Efectuarea expertizei tehnice judiciare, dispusă de organele prevăzute la art. 2, este obligatorie, ea neputând fi refuzată decât pentru motive temeinice.

Art. 16. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Salariații numiți experți tehnici judiciari beneficiază, la unitățile la care sunt încadrați, de timpul necesar pentru efectuarea expertizelor tehnice judiciare ce le-au fost încredințate.

(2) În perioada în care nu prestează muncă în calitate de salariat, datorită efectuării expertizei tehnice judiciare încredințate, expertul tehnic judiciar nu va primi salariu; el își păstrează însă în această perioadă celelalte drepturi conferite de calitatea de salariat.

CAPITOLUL III Reguli procedurale privind expertiza tehnică judiciară

Art. 17. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Organul îndreptățit să dispună efectuarea expertizei tehnice judiciare numește expertul sau, după caz, specialistul, indică în scris, prin încheiere sau prin ordonanță, obiectul expertizei și întrebările la care trebuie să răspundă acesta, stabilește data depunerii raportului de expertiză, fixează onorariul provizoriu, avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci când este cazul, și comunică biroului local pentru expertize judiciare tehnice și contabile numele persoanei desemnate să efectueze expertiza.

Art. 18. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Partea interesată are dreptul să solicite ca pe lângă persoana numită în calitate de expert să mai participe la efectuarea expertizei, pe cheltuiala sa, și un expert sau un specialist, nominalizat de ea, din categoria persoanelor prevăzute la art. 11-14.

Art. 19. - Jurisprudență

În cazul în care pentru efectuarea expertizei dispuse expertul trebuie să se deplaseze în altă localitate decât cea în care domiciliază, acesta are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport, de cazare și la plata diurnei potrivit dispozițiilor care reglementează aceste drepturi pentru salariații din instituțiile publice.

Art. 20. - Jurisprudență

Suma stabilită drept onorariu provizoriu și avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci când este cazul, se depun, în termen de 5 zile de la numirea expertului, de partea la cererea căreia s-a încuviințat efectuarea expertizei, în contul special al biroului local pentru expertize judiciare tehnice și contabile, deschis în acest scop.

Art. 21. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Raportul de expertiză cuprinde:

a) partea introductivă, în care se menționează organul care a dispus efectuarea expertizei, data la care s-a dispus efectuarea acesteia, numele și prenumele expertului sau ale specialistului, specialitatea acestuia, data întocmirii raportului de expertiză, obiectul acesteia și întrebările la care expertul sau specialistul urmează să răspundă, materialul pe baza căruia expertiza a fost efectuată și dacă părțile care au participat la aceasta au dat explicații în cursul expertizei; Modificări (1)

b) descrierea operațiunilor de efectuare a expertizei, obiecțiile sau explicațiile părților, precum și analiza acestor obiecții ori explicații pe baza celor constatate de expert sau de specialist;

c) concluziile, care cuprind răspunsurile la întrebările puse și părerea expertului sau a specialistului asupra obiectului expertizei.

Art. 22. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Raportul de expertiză însoțit de nota de evaluare a onorariului, împreună cu decontul cheltuielilor de transport, cazare, diurnă sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, dacă este cazul, se depun la biroul local pentru expertize judiciare tehnice și contabile, în vederea trimiterii la organul care a dispus efectuarea expertizei. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 23. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Onorariul definitiv pentru expertiza tehnică judiciară se stabilește de organul care a dispus efectuarea expertizei, în funcție de complexitatea lucrării, de volumul de lucru depus și de gradul profesional ori științific al expertului sau al specialistului. Jurisprudență

(2) Plata onorariului și decontarea altor cheltuieli, atunci când este cazul, cuvenite expertului sau specialistului, se fac numai prin biroul local pentru expertize judiciare tehnice și contabile. Modificări (1)

Art. 24. -

(1) Dispozițiile art. 15-23 se aplică și în cazul expertizei contabile judiciare. Jurisprudență

(2) Expertizele contabile judiciare pot fi efectuate numai de experți contabili atestați în condițiile legii.

Art. 25. -

(1) Birourile locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile vor reține o cotă de 10% din onorariul stabilit pentru expertiza tehnică judiciară, pe care o vor vira lunar în contul Ministerului Justiției - Biroul central pentru expertize tehnice judiciare.

(2) Sumele reținute potrivit alineatului precedent se constituie și se utilizează ca venituri extrabugetare la dispoziția Ministerului Justiției - Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, pentru: Modificări (1)

a) cheltuieli privind organizarea, funcționarea, coordonarea, îndrumarea și controlul activității de expertiză tehnică judiciară;

b) organizarea examenului de expert tehnic judiciar și testarea specialiștilor;

c) organizarea și desfășurarea activității de perfecționare a pregătirii de specialitate a experților tehnici judiciari și a specialiștilor prin cursuri, consfătuiri și simpozioane;

d) dotări cu mijloace de transport, echipament de tehnică de calcul și programe, mobilier de birou, aparate de telecomunicații fixe și mobile, birotică și alte dotări necesare pentru desfășurarea activității, precum și pentru întreținere, reparații și plata eventualelor abonamente;

e) stimularea personalului din cadrul Biroului central pentru expertize tehnice judiciare, al birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile, precum și a personalului din direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Justiției, care participă la organizarea, funcționarea, coordonarea, îndrumarea și controlul activității de expertiză tehnică judiciară.

(3) În limita sumelor disponibile, veniturile prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate și pentru a asigura buna funcționare a compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Justiției, a instanțelor judecătorești și a parchetelor.

(4) Modul de utilizare a sumelor constituite conform alin. (1), precum și detalierea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se vor stabili prin ordin al ministrului justiției.

(5) Disponibilitățile rămase la finele anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceeași destinație.

(6) Evidența contabilă a sumelor prevăzute la alin. (1), precum și verificarea respectării destinației acestora revin compartimentelor financiar-contabile din cadrul tribunalelor și din cadrul Ministerului Justiției.

CAPITOLUL IV Organizarea activității de expertiză tehnică extrajudiciară

Secțiunea I Calitatea de expert tehnic extrajudiciar

Art. 26. - Reviste (2)

Calitatea de expert tehnic extrajudiciar se dobândește pe bază de examen, care are scopul de a verifica pregătirea de specialitate, nivelul cunoașterii actelor normative referitoare la specialitatea respectivă, precum și a prezentei ordonanțe de către candidați.

Art. 27. -

Organizarea examenului în vederea atribuirii calității de expert tehnic extrajudiciar și eliberarea legitimației de expert tehnic extrajudiciar revin ministerelor și altor instituții centrale, fiecare în domeniul său de specialitate, stabilit conform legii.

Art. 28. - Puneri în aplicare (1)

(1) Examenul de expert tehnic extrajudiciar se organizează și se desfășoară potrivit regulamentului elaborat de ministerele și de instituțiile centrale abilitate.

(2) Regulamentul prevăzut la alin. (1) va fi elaborat în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe și va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 29. -

(1) Dobândește calitatea de expert tehnic extrajudiciar persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) și la art. 14 și care a promovat examenul organizat potrivit art. 27 și 28. Condiția minimă de stagiu în specialitate, prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. d), poate fi majorată prin regulamentul elaborat potrivit art. 28 alin. (2).

(2) Calitatea de expert tehnic extrajudiciar și specialitatea se dovedesc cu legitimația de expert eliberată de ministerul sau de instituția centrală abilitată să organizeze examenul de expert tehnic extrajudiciar, în condițiile stabilite de prezenta ordonanță.

Secțiunea a II-a Efectuarea expertizei tehnice extrajudiciare

Art. 30. - Reviste (2)

(1) Expertul tehnic judiciar poate efectua și expertize tehnice extrajudiciare, la solicitarea persoanelor fizice și juridice. Reviste (2)

(2) Expertul tehnic extrajudiciar poate efectua numai expertize tehnice extrajudiciare în specialitatea pentru care a fost atestat, la solicitarea persoanelor fizice și juridice. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 31. - Reviste (2)

(1) Relațiile expertului tehnic cu solicitantul expertizei tehnice extrajudiciare se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părți.

(2) Obligația de a calcula și de a vărsa impozitul aferent sumelor plătite cu titlu de onorariu de către persoanele juridice pentru expertizele tehnice extrajudiciare ce li s-au efectuat în condițiile prezentei ordonanțe revine acestora. Pentru onorariile încasate de la persoanele fizice obligația de a stabilii și de a vira la buget impozitul aferent, potrivit legii, revine expertului tehnic care a executat lucrarea individual, cu respectarea dispozițiilor legale privind impozitul pe venitul global.

CAPITOLUL V Atribuțiile Biroului central pentru expertize tehnice judiciare și ale birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile

Art. 32. -

Biroul central pentru expertize tehnice judiciare are următoarele atribuții:

a) coordonează, îndrumă și controlează din punct de vedere administrativ activitatea de expertiză tehnică judiciară;

b) întocmește și publică în Monitorul Oficial al României tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari, cu datele de identificare, pe specialități și pe județe, respectiv pe municipiul București, în funcție de domiciliul acestora, precum și modificările intervenite în cazul radierii unor experți tehnici judiciari; Modificări (2)

c) întocmește și comunică birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile listele nominale cuprinzând experții și specialiștii care pot efectua expertize tehnice judiciare; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

d) organizează desfășurarea examenului pentru atribuirea calității de expert tehnic judiciar și testarea specialiștilor; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

e) întocmește și eliberează legitimația de expert tehnic judiciar, în care se menționează numele și prenumele, specialitatea și domiciliul expertului; Modificări (1)

f) studiază practica de efectuare a expertizelor tehnice judiciare, în vederea generalizării celor mai eficiente metode de efectuare a acestora; Respingeri de neconstituționalitate (1)

g) organizează activitatea de perfecționare a pregătirii experților tehnici judiciari și a specialiștilor; Respingeri de neconstituționalitate (1)

h) îndrumă metodologic și ia măsuri pentru îmbunătățirea calității expertizelor; Respingeri de neconstituționalitate (1)

i) propune conducerii Ministerului Justiției folosirea fondului de 10%, potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe;

j) exercită atribuțiile prevăzute în prezenta ordonanță privind stabilirea și sancționarea abaterilor săvârșite de experții tehnici judiciari. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 33. -

Birourile locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile au următoarele atribuții:

a) țin evidența experților tehnici judiciari și a experților contabili pe baza listelor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și a comunicărilor primite de la Biroul central pentru expertize tehnice judiciare; Modificări (1)

b) recomandă organelor prevăzute la art. 2 experți sau specialiști care pot efectua expertize judiciare în condițiile prevăzute de lege; Modificări (1), Jurisprudență

c) urmăresc efectuarea la timp a expertizelor judiciare dispuse de organele în drept, sesizând Biroul central pentru expertize tehnice judiciare asupra întârzierilor produse din vina experților tehnici judiciari și a experților contabili;

d) asigură primirea rapoartelor de expertize și a deconturilor de cheltuieli ocazionate de efectuarea expertizelor judiciare. Verifică și vizează deconturile de cheltuieli pe care, împreună cu rapoartele de expertiză, le înaintează organelor care au dispus efectuarea expertizelor judiciare;

e) plătesc onorariile cuvenite experților tehnici judiciari, specialiștilor și experților contabili. Întocmirea lucrărilor financiar-contabile aferente activității de expertiză tehnică și contabilă revine compartimentelor financiar-contabile din cadrul tribunalelor; Modificări (1)

f) acordă sprijin Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justiției în organizarea examenului de expert tehnic judiciar și în selecționarea specialiștilor; Respingeri de neconstituționalitate (1)

g) întocmesc și trimit periodic Biroului central pentru expertize tehnice judiciare situații statistice privind dinamica efectuării expertizelor judiciare.

CAPITOLUL VI Răspunderi și sancțiuni

Art. 34. - Jurisprudență

Neefectuarea expertizei tehnice datorită unor cauze imputabile sau efectuarea acesteia cu nerespectarea dispozițiilor legale atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală a expertului tehnic judiciar ori a expertului tehnic extrajudiciar vinovat. Reviste (1)

Art. 35. -

(1) Experților tehnici judiciari vinovați de abateri comise în exercitarea activității de expert li se pot aplica de către Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, în raport cu gravitatea abaterii săvârșite, următoarele sancțiuni disciplinare:

a) avertisment scris;

b) suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice judiciare pe o perioadă cuprinsă între 3 luni și un an;

c) retragerea calității de expert tehnic judiciar.

(2) În situația în care împotriva expertului tehnic judiciar este pusă în mișcare acțiunea penală, se dispune suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice până la soluționarea definitivă a cauzei. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Împotriva sancțiunii disciplinare aplicate expertul poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare. Plângerea făcută în termen suspendă executarea sancțiunii.

(4) Plângerea se rezolvă în termen de 30 de zile de la data înregistrării de către ministrul justiției sau de un împuternicit anume desemnat de acesta.

(5) Hotărârea ministrului justiției poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii.

(6) Hotărârea instanței este definitivă.

(7) Sancțiunea rămasă definitivă va fi comunicată în termen de 15 zile de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare biroului local pentru expertize judiciare tehnice și contabile în evidența căruia se află expertul tehnic judiciar sancționat.

Art. 36. -

(1) Abaterile săvârșite de experții tehnici extrajudiciari și sancțiunile disciplinare ce li se pot aplica vor fi stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 28 alin. (2).

(2) Cercetarea și aplicarea sancțiunilor pentru abaterile prevăzute la alin. (1) revin compartimentelor de specialitate din cadrul ministerului sau al instituției centrale în evidența căreia se află expertul tehnic extrajudiciar.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 37. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Persoanele care au dobândit calitatea de expert tehnic în condițiile Decretului nr. 79/1971 privind expertiza contabilă și expertiza tehnică sau în baza altor acte normative își păstrează această calitate, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-f).

Art. 38. -

(1) Experții tehnici judiciari pot solicita radierea lor din evidența experților. Cererile vor fi adresate Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justiției.

(2) Radierea din evidență a experților tehnici judiciari se dispune din oficiu, de către Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, în caz de deces, în cazul în care au devenit inapți din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activității de expert, precum și în urma condamnării definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei.

Art. 39. -

Radierea din liste a experților tehnici extrajudiciari se dispune de către ministerele sau instituțiile centrale în evidența cărora se află, pentru motivele prevăzute la art. 38.

Art. 40. - Doctrină (1)

Prevederile prezentei ordonanțe referitoare la expertiza tehnică judiciară se completează cu dispozițiile privind expertiza din Codul de procedură civilă sau, după caz, din Codul de procedură penală, în măsura în care prin această ordonanță nu se dispune altfel.

Art. 41. -

Dispozițiile prezentei ordonanțe nu sunt aplicabile în situația în care expertiza urmează să fie efectuată de un serviciu medico-legal, de Institutul Central de Expertize Criminalistice sau de un laborator de expertiză criminalistică, precum și de orice alt institut de specialitate.

Art. 42. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Decretul nr. 79/1971 privind expertiza contabilă și expertiza tehnică, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 32 din 16 martie 1971, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul justiției,
Valeriu Stoica
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Ministrul muncii și protecției sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul industriei și comerțului,
Radu Berceanu
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
Ministrul agriculturii și alimentației,
Ioan Avram Mureșan
Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul educației naționale,
Andrei Marga
Ministrul culturii,
Ion Caramitru

București, 21 ianuarie 2000.

Nr. 2.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Puncte de vedere privind administrarea și expertizarea probelor multimedia
Natura juridică a expertizei efectuate în cursul executării silite
Considerații privind expertiza tehnică judiciară de evaluare a capacității de muncă
Natura juridică a expertizei efectuate în cursul executării silite
Forța probantă a expertizei extrajudiciare în procesul civil
Corupția în mediul privat
Forța probantă a expertizei extrajudiciare în procesul civil/Force of evidence of extrajudicial expert’s report in the civil proceedings
Expertul contabil judiciar este funcționar public?
Reguli tactice privind dispunerea expertizei judiciare în condițiile noului Cod de procedură penală
Cum procedăm în situația în care, pe perioada efectuării unei expertize contabile, intervine o problemă care îl împiedică pe expertul desemnat de instanță să finalizeze raportul de expertiză?
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...