Guvernul României

Norma de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziție publică din 22.08.2000

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 august 2000 până la 10 mai 2001, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 60/2001.
Suspendat de la data 05 septembrie 2000 până la data 01 noiembrie 2000 prin Hotărâre 755/2000
Repus în vigoare la data 02 noiembrie 2000 prin Hotărâre 755/2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Normele de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziție publică asigură cadrul organizatoric și metodologia unitară privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru atribuirea contractului de achiziție publică precum și o mai mare flexibilitate a autorității contractante în luarea deciziei cu privire la stabilirea cerințelor și criteriilor pe baza cărora se stabilește oferta câștigătoare.

(2) Normele se adresează autorităților contractante, proiectanților, societăților de consultanță, ofertanților precum și specialiștilor desemnați în comisiile de evaluare constituite pentru atribuirea contractelor de achiziție publică.

(3) Prin aplicarea prezentelor norme, în mod unitar, de către toți factorii implicați în procesul de achiziție publică, se asigură condițiile pentru respectarea principiilor enunțate la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 118/1999 denumită, în continuare, ordonanță.

(4) Prezentele norme au în vedere următoarele obiective:

a) continuarea transpunerii legislației comunitare în domeniul achizițiilor publice;

b) stabilirea procedurilor de lucru și descrierea rolurilor și responsabilităților ce derivă din aplicarea prevederilor ordonanței;

c) asigurarea premiselor pentru crearea unui sistem de monitorizare a achizițiilor publice în scopul asigurării bazei de date și informații necesare îmbunătățirii sistemului de fundamentare a deciziilor referitoare la alocarea fondurilor publice.

Selectarea procedurii pentru atribuirea contractului
de achiziție publică

Art. 2. -

Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de achiziție publică, în conformitate cu prevederile capitolului II din ordonanță.

Art. 3. -

Autoritatea contractantă are obligația de a selecta procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică în conformitate cu schema logică prezentată în anexa 1 A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Întocmirea și conținutul documentației pentru
elaborarea și prezentarea ofertei

Art. 4. -

Autoritatea contractantă are obligația de a asigura întocmirea documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei, fie, prin personalul specializat de care dispune, fie, prin angajarea de consultanți, în acest ultim caz având însă obligația de a respecta prevederile legii concurenței, ale legii privind combaterea concurenței neloiale și prevederile art. 71 din ordonanță.

Art. 5. -

În cazul aplicării procedurilor pentru atribuirea contractului de achiziție publică prin licitație deschisă, prin licitație restrânsă sau prin negociere, documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei trebuie să conțină:

a) Secțiunea 1: Instrucțiuni pentru ofertanți;

b) Secțiunea 2: Fișa de date a achiziției;

c) Secțiunea 3: Caietul de sarcini;

d) Secțiunea 4: Formulare și modele;

e) Secțiunea 5: Condiții generale de contractare;

f) Secțiunea 6: Condiții specifice de contractare;

și trebuie să fie întocmită în conformitate cu prevederile specificate în anexa nr. 1 B "Documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei", care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. -

(1) În cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică prin cerere de ofertă de preț, prevederile B.5, B.6, D.6.3, D.9, E.5.3 și E.6 din Secțiunea 1 (inclusiv implicațiile conexe care se regăsesc în cadrul celorlalte prevederi) nu sunt obligatorii, iar Secțiunile 5 și 6 pot fi grupate într-o secțiune unică, denumită "Condiții de contractare".

(2) În scopul asigurării unei mai mari operativități în atribuirea contractelor de achiziție publică care au valori mici, pentru contractul de furnizare sau de servicii care are o valoare estimată, fără TVA, mai mică decât echivalentul în lei a 15000 euro, autoritatea contractantă are dreptul de simplifica conținutul documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei, limitându-se numai la întocmirea Caietului de sarcini. Îndeplinirea, de către ofertanți, a condițiilor referitoare la eligibilitate și înregistrare se confirmă de către aceștia numai printr-o declarație pe proprie răspundere.

Art. 7. -

În cazul organizării unui concurs de soluții, documentația pentru elaborarea și prezentarea soluției trebuie să conțină:

a) Secțiunea 1: Instrucțiuni pentru concurenți;

b) Secțiunea 2: Tema concursului.

Cele două secțiuni trebuie să cuprindă informații referitoare la:

i. datele generale privind autoritatea contractantă;

ii. condiții de participare la concurs;

iii. modul de prezentare a soluției;

iv. modul de desfășurare a concursului și de stabilire a soluției câștigătoare;

v. după caz, cuantumul premiilor care urmează să fie acordate sau obligativitatea încheierii contractului cu câștigătorul sau câștigătorii concursului respectiv;

vi. ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează soluția.

Art. 8. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a asigura obținerea unui exemplar din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, de către orice furnizor, executant sau prestator care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 33, alin. (1), lit. a) - d) din ordonanță.

(2) Prețul de vânzare al exemplarului din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei nu trebuie să fie mai mare decât costul multiplicării acestuia, la care se poate adăuga, dacă modalitatea de obținere nu este prin preluarea directă de către furnizor, executant sau prestator, costul transmiterii exemplarului de către autoritatea contractantă.

Aplicarea procedurii
pentru atribuirea contractului de achiziție publică

Art. 9. -

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a iniția aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică numai dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) contractul este cuprins în programul anual al achizițiilor publice, cu excepția cazului în care obiectul contractului este determinat de apariția unei situații de forță majoră;

b) a fost publicat, conform prevederilor ordonanței, un anunț de intenție, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 EURO;

c) sunt asigurate, pentru anul în curs, fondurile necesare îndeplinirii contractului de achiziție publică;

d) au fost obținute, conform reglementărilor legale, aprobările, avizele, acordurile și autorizațiile necesare achiziționării produselor, lucrărilor sau serviciilor a căror dobândire fac obiectul contractului de achiziție publică;

e) este întocmită documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

(2) În cazul în care condițiile de contractare impun finanțarea contractului de achiziție publică pe bază de credit-furnizor, atunci condiția prevăzută la alin. (1), lit. c) se consideră îndeplinită.

(3) Până la aprobarea legii bugetului de stat, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa produse necesare pentru consumul curent din prima parte a anului, ținând seama de nivelul creditelor bugetare care pot fi utilizate cu această destinație, potrivit legii, în perioada respectivă.

Art. 10. -

Autoritatea contractantă are dreptul de a angaja specialiști sau societăți de consultanță, în scopul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, având însă obligația de a respecta prevederile legii concurenței, ale legii privind combaterea concurenței neloiale și prevederile art. 71 din ordonanță.

Art. 11. -

În funcție de procedura selectată pentru atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a parcurge următoarele etape de aplicare a acesteia:

A. Licitație deschisă:

a) constituirea comisiei de evaluare;

b) transmiterea anunțului de participare către R.A. "Monitorul Oficial al României", în vederea publicării;

c) primirea, din partea furnizorilor, executanților sau prestatorilor interesați, a solicitărilor de obținere a documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertelor și remiterea documentației respective (Secțiunile 1 - 6) tuturor celor care au înaintat o solicitare în acest sens;

d) întocmirea și transmiterea răspunsurilor la clarificările, privind elementele cuprinse în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, solicitate de către furnizorii, executanții sau prestatorii care au obținut, în condițiile prevăzute în ordonanță, un exemplar din documentația respectivă;

e) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care conțin ofertele și documentele care le însoțesc;

f) îndeplinirea, de către comisia de evaluare, a atribuțiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 53 și art. 57 alin. (1), din ordonanță:

(i) deschiderea ofertelor;

(ii) examinarea și verificarea îndeplinirii, de către ofertanți, a condițiilor de calificare, respectiv a condițiilor referitoare la eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnică și cea economico-financiară;

(iii) stabilirea completărilor și clarificărilor necesare cu privire la documentele de calificare prezentate de ofertanți;

(iv) calificarea ofertanților care îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. (ii) și excluderea celor care nu îndeplinesc condițiile respective;

(v) examinarea ofertelor prezentate de către ofertanții calificați și stabilirea completărilor și clarificărilor necesare cu privire la ofertele respective;

(vi) respingerea ofertelor necorespunzătoare;

(vii) evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare și stabilirea ofertei câștigătoare;

(viii) întocmirea și înaintarea către conducerea autorității contractante a raportului final cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

g) încheierea contractului de achiziție publică;

h) transmiterea anunțului de atribuire către R.A. "Monitorul Oficial al României" în vederea publicării;

În cazul în care autoritatea contractantă este în drept să anuleze aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, atunci etapa prevăzută la lit. g) nu este aplicabilă iar anunțul de atribuire prevăzut la lit. h) trebuie să fie înlocuit cu anunțul de închidere a procedurii, conform prevederilor de la art. 19 alin. (1) lit. a) din ordonanță.

B. Licitație restrânsă:

a) constituirea comisiei de evaluare;

b) transmiterea anunțului de participare către R.A. "Monitorul Oficial al României", în vederea publicării;

c) primirea, din partea furnizorilor, executanților sau prestatorilor interesați, a solicitărilor de obținere a documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertelor și remiterea documentației respective (cap. A și B din Secțiunile 1 și 2) tuturor celor care au înaintat o solicitare în acest sens;

d) primirea scrisorilor de interes și a documentelor de calificare;

e) îndeplinirea, de către comisia de evaluare, a atribuțiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 53 din ordonanță:

(i) examinarea și verificarea îndeplinirii, de către candidați, a condițiilor de calificare, respectiv a condițiilor referitoare la eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnică și cea economico-financiară;

(ii) stabilirea completărilor și clarificărilor necesare cu privire la documentele de calificare prezentate de candidați;

(iii) calificarea candidaților care îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. (i) și excluderea celor care nu îndeplinesc condițiile respective;

(iv) selectarea candidaților cărora urmează să li se solicite ofertă;

(v) întocmirea și înaintarea către conducerea autorității contractante a raportului preliminar cu privire la selecția candidaților;

f) transmiterea invitațiilor de participare cu ofertă și a documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertelor (Secțiunile 1 - 2, mai puțin cap. A și B, și Secțiunile 3 - 6), tuturor candidaților selectați;

g) întocmirea și transmiterea răspunsurilor la clarificările, privind elementele cuprinse în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, solicitate de către candidații selectați;

h) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care conțin ofertele și documentele care le însoțesc;

i) îndeplinirea, de către comisia de evaluare, a atribuțiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 53 și art. 57 alin. (1), din ordonanță:

C. Negociere competitivă:

a) constituirea comisiei de evaluare;

b) verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 74, alin. (2) sau, după caz, alin. (3), din ordonanță, care permit derogarea de la prevederile privind transmiterea spre publicare a anunțului de participare la negociere;

Varianta 1:

c1) în cazul în care nici una dintre condițiile prevăzute la lit. b) nu este îndeplinită: transmiterea anunțului de participare, către R.A. "Monitorul Oficial al României", în vederea publicării;

Varianta 2:

c2) în cazul în care una dintre condițiile prevăzute la lit. b) este îndeplinită: transmiterea invitațiilor de participare furnizorilor, executanților sau prestatorilor, în condițiile prevăzute la art. 26, lit. c) și lit. d) din ordonanță; invitațiile de participare trebuie să conțină același set de informații pe care le conține anunțul de participare prevăzut la lit. c1);

d) primirea, din partea furnizorilor, executanților sau prestatorilor interesați, a solicitărilor de obținere a documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertelor și remiterea documentației respective (cap. A și B din Secțiunile 1 și 2) tuturor celor care au înaintat o solicitare în acest sens;

e) primirea scrisorilor de interes și a documentelor de calificare;

f) îndeplinirea, de către comisia de evaluare, a atribuțiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 53 din ordonanță:

(i) examinarea și verificarea îndeplinirii, de către candidați, a condițiilor de calificare, respectiv a condițiilor referitoare la eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnică și cea economico-financiară;

(ii) stabilirea completărilor și clarificărilor necesare cu privire la documentele de calificare prezentate de candidați;

(iii) calificarea candidaților care îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. i) și excluderea celor care nu îndeplinesc condițiile respective;

(iv) selectarea candidaților cărora urmează să li se solicite ofertă;

(v) întocmirea și înaintarea către conducerea autorității contractante a raportului preliminar cu privire la selecția candidaților;

g) transmiterea documentației preliminare pentru elaborarea și prezentarea ofertelor (Secțiunile 1 - 2, mai puțin cap. A și B, și Secțiunile 3 - 6) și a invitațiilor de participare la negociere, tuturor candidaților selectați;

h) consultarea și negocierea, într-una sau mai multe ședințe comune cu toți candidații selectați, a prevederilor finale ale documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei, îndeosebi a celor din Secțiunea 3 - Caiet de sarcini și din Secțiunea 6 - Condiții speciale de contractare; este interzisă negocierea propunerii financiare. Fiecare ședință trebuie să se finalizeze prin încheierea unui proces-verbal care se semnează de toți participanții;

i) întocmirea, în urma finalizării etapei de la lit. h) a documentației finale pentru elaborarea și prezentarea ofertei și remiterea acesteia tuturor candidaților selectați care au participat la negociere;

j) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care conțin ofertele și documentele care le însoțesc;

k) îndeplinirea, de către comisia de evaluare, a atribuțiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 53 și art. 57 alin. (1), din ordonanță:

(i) deschiderea ofertelor;

(ii) examinarea ofertelor prezentate de către ofertanți și stabilirea completărilor și clarificărilor necesare cu privire la ofertele respective;

(iii) respingerea ofertelor necorespunzătoare;

(iv) evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare și stabilirea ofertei câștigătoare;

(v) întocmirea și înaintarea către conducerea autorității contractante a raportului final cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

l) încheierea contractului de achiziție publică;

m) transmiterea anunțului de atribuire către R.A. "Monitorul Oficial al României" în vederea publicării;

În cazul în care autoritatea contractantă este în drept să anuleze aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, atunci etapa prevăzută la lit. l) nu este aplicabilă, iar anunțul de atribuire prevăzut la lit. m) trebuie să fie înlocuit cu anunțul de închidere a procedurii, conform prevederilor de la art. 19 alin. (1) lit. a) din ordonanță.

D. Negociere cu o singură sursă:

a) transmiterea invitației de participare la negociere, furnizorului, executantului sau prestatorului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziție publică;

b) examinarea și verificarea îndeplinirii, de către candidat, a condițiilor de calificare, respectiv a condițiilor referitoare la eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnică și cea economico-financiară;

c) consultarea candidatului, negocierea și stabilirea prevederilor finale privind conținutul ofertei și al clauzelor contractuale;

d) primirea ofertei și verificarea respectării de către aceasta a prevederilor stabilite la lit. c);

e) încheierea contractului de achiziție publică;

d) transmiterea anunțului de atribuire către R.A. "Monitorul Oficial al României", în vederea publicării;

Autoritatea contractantă, de mită conform art. 5 alin. (1) lit. c) - e) din ordonanță sau stabilită conform prevederilor art. 5 alin. (5) din ordonanță, are dreptul de a adapta, corespunzător situației concrete, etapele prevăzute la lit. a), lit. b), lit. c) și lit. d), atunci când achiziționează produse cotate și tranzacționate la bursa de mărfuri sau atunci când achiziționează produse la un preț considerabil mai scăzut decât cel practicat în mod normal pe piață prin valorificarea unei oportunități de scurtă durată.

E. Concurs de soluții:

a) constituirea juriului;

b) transmiterea anunțului de participare către R.A. "Monitorul Oficial al României", în vederea publicării;

c) primirea, din partea persoanelor fizice sau juridice interesate, a solicitărilor de obținere a documentației pentru elaborarea și prezentarea soluției și remiterea documentației respective (Secțiunile 1-2) tuturor celor care au înaintat o solicitare în acest sens;

d) întocmirea și transmiterea răspunsurilor la clarificările, privind elementele cuprinse în documentația pentru elaborarea și prezentarea soluției, solicitate de către persoanele fizice sau juridice care au obținut, în condițiile prevăzute în ordonanță, un exemplar din documentația respectivă;

e) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care conțin soluțiile (planuri, proiecte etc.) și documentele care le însoțesc;

f) îndeplinirea, de către juriu, a atribuțiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 54, alin. (1) din ordonanță:

(i) verificarea regulilor formale de depunere și de prezentare a soluției;

(ii) evaluarea soluțiilor;

(iii) stabilirea soluției/soluțiilor câștigătoare sau formularea unei opinii;

(iv) întocmirea și înaintarea către conducerea autorității contractante a raportului final cu privire la rezultatul organizării concursului;

h) transmiterea anunțului privind rezultatul concursului către R.A. "Monitorul Oficial al României", în vederea publicării;

F. Cerere de oferte de preț:

a) constituirea comisiei de evaluare;

b) studiul pieței și consultarea bazei proprii de date cu privire la furnizorii, executanții sau prestatorii al căror obiect de activitate poate asigura dobândirea produselor, lucrărilor, respectiv, a serviciilor pe care autoritatea contractantă intenționează să le achiziționeze;

c) transmiterea invitațiilor de participare furnizorilor, executanților sau prestatorilor de la care există premisele obținerii celor mai bune oferte; invitațiile trebuie să fie însoțite de un exemplar din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei;

d) întocmirea și transmiterea răspunsurilor la clarificările, privind elementele cuprinse în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, solicitate de către furnizorii, executanții sau prestatorii care au primit invitație de participare;

e) primirea pachetelor (coletelor) care conțin ofertele și documentele care le însoțesc;

f) îndeplinirea, de către comisia de evaluare, a atribuțiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 53 și art. 57 alin. (1), din ordonanță:

(i) deschiderea ofertelor;

(ii) examinarea ofertelor prezentate de către ofertanți și stabilirea completărilor și clarificărilor necesare cu privire la ofertele respective;

(iii) respingerea ofertelor necorespunzătoare;

(iv) evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare și stabilirea ofertei câștigătoare;

(v) întocmirea și înaintarea către conducerea autorității contractante a raportului final cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

g) încheierea contractului de achiziție publică;

G. Cumpărare directă:

a) studiul pieței și consultarea bazei proprii de date cu privire la furnizorii, executanții sau prestatorii al căror obiect de activitate poate asigura dobândirea produselor, lucrărilor, respectiv, a serviciilor pe care autoritatea contractantă intenționează să le achiziționeze;

b) cumpărarea propriu-zisă, pe bază de document justificativ.

Art. 12. -

Atribuirea contractelor de achiziție publică, pentru care nu este prevăzută obligația autorității contractante de a aplica prevederile ordonanței, se realizează pe baza unor norme procedurale interne, care trebuie să fie elaborate de fiecare autoritate contractantă și avizate de către Ministerul Finanțelor și care vor fi adaptate specificului contractelor sau tipurilor de contracte ce urmează a fi atribuite.

Încheierea, îndeplinirea și finalizarea
contractului de achiziție publică

Art. 13. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câștigătoare conform art. 66 din ordonanță.

ANEXA 1A

     ┌┬──────────────────────────────────────────────────────┬┐
     ││ Estimarea valorii contractului de achiziție publică ││
     └┴──────────────────────────┬───────────────────────────┴┘
                   │
                   │
                   v
              ┌───────────────────┐
              │ Valoarea estimată │
             DA │este mai mică decât│ NU
          ┌────────┤ pragul valoric  ├─────────┐
          │    │prevăzut la art. 17│     │
          │    │  din Ordonanță  │     │
          v    └───────────────────┘     v
     ┌───────────────────┐         ┌─────────────────────┐
     │          │         │   Autoritatea   │
     │ Valoarea estimată │         │contractantă atribuie│
    DA│este mai mică decât│NU       DA│ contractul pentru │NU
   ┌──┤echivalentul în lei├──┐      ┌──┤prestarea de servicii├──┐
   │ │  a 1500 euro  │ │      │ │ prevăzute în anexa │ │
   │ │          │ │      │ │nr. ..., lista B din │ │
   │ │          │ │      │ │  H.G. nr. ...   │ │
   │ └───────────────────┘ │      │ └─────────────────────┘ v
   │             │      │        ┌────────────────────────┐
   │<────────────────────────┼───────────┘        │Autoritatea contractantă│
   │             │              │ achiziționează un plan │
   │             │              │  sau un proiect în  │
   │             │             DA│ domeniul planificării │NU
   │             │            ┌──┤teritoriale sau urbane, ├──┐
   │             │            │ │ al arhitecturii, al  │ │
   │             │            │ │   lucrărilor de   │ │
   │             │            │ │  construcții sau al  │ │
   │             │            │ │ prelucrării datelor  │ │
   │             │            │ └────────────────────────┘ v
   │             │            │           ┌──────────────────┐
   │             │            │           │  Autoritatea  │
   │             │            │          DA│ contractantă se │  NU
   │             │            │         ┌──┤află într-unul din├───────┐
   │             │            │         │ │cazurile prevăzute│    │
   │             │            │         │ │la art. 19, alin. │    │
   │             │            │         │ │(2) din Ordonanță │    │
   │             │            │         │ └──────────────────┘    v
   │             │            │         │          ┌──────────────────┐
   │             │            │         │          │  Autoritatea  │
   │             │            │         │         DA│ contractantă se │NU
   │             │            │         │        ┌──┤află într-unul din├──┐
   │             │            │         │        │ │cazurile prevăzute│ │
   │             │            │         │        │ │la art. 19, alin. │ │
   │             │            │         │        │ │(1) din Ordonanță │ │
   │             │            │         │        │ └──────────────────┘ v
   │             │            │         │        │         ┌──────────────┐
   │             │            │         │        │         │Se estimează o│
   │             │            │         │        │        DA│ participare │NU
   │             │            │         │        │       ┌──┤ numeroasă a ├──┐
   │             │            │         │        │       │ │ ofertanților │ │
   │             │            │         │        │       │ └──────────────┘ │
   v             v            v         v        v       v          v
┌┬─────────┬┐      ┌┬──────────────┬┐     ┌┬──────────┬┐ ┌┬───────────────┬┐┌┬───────────┬┐ ┌┬─────────┬┐    ┌┬─────────┬┐
││Cumpărare││      ││ Cerere de  ││     ││Concurs de││ ││ Negociere cu ││││ Negociere ││ ││Licitație││    ││Licitație││
││ directă ││      ││ofertă de preț││     ││ soluții ││ ││o singură sursă││││competitivă││ ││restrânsă││    ││deschisă ││
└┴─────────┴┘      └┴──────────────┴┘     └┴──────────┴┘ └┴───────────────┴┘└┴───────────┴┘ └┴─────────┴┘    └┴─────────┴ș

ANEXA 1B

DOCUMENTAȚIA STANDARD PENTRU ELABORAREA ȘI PREZENTAREA OFERTEI

Secțiunea 1 Instrucțiuni pentru ofertanți

NOTĂ PRIVIND SECȚIUNEA 1

Secțiunea 1 conține informațiile generale, referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, care sunt destinate furnizorilor, executanților și prestatorilor interesați să participe, în calitate de ofertant, la procedura respectivă. Informațiile din această secțiune pot fi, după caz, completate, adaptate sau detaliate, în cadrul Secțiunii 2.

În scopul asigurării transparenței și pentru a facilita înțelegerea prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice, o serie de articole ale Ordonanței Guvernului nr. 118/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31.08.1999, au fost reproduse în cadrul acestei secțiuni.

Autoritatea contractantă are obligația, atunci când întocmește documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, de a păstra neschimbate prevederile cuprinse în Secțiunea 1, având în vedere următoarele precizări:

a) textele scrise cu caractere normale trebuie să fie transcrise în mod identic, în cadrul fiecărei documentații întocmite pentru elaborarea și prezentarea ofertei;

b) textele scrise cu caractere italice (înclinate) reprezintă informații destinate persoanei care întocmește documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și nu trebuie incluse în documentația respectivă;

c) textele scrise cu caractere normale, urmate de precizări scrise cu caractere italice, pot reprezenta, fie, cazuri specifice pentru care se impun prevederile respective, fie, opțiuni pentru care se optează în funcție de situația concretă; în acest context, prin excepție de la cele prevăzute la lit. a), este obligatorie numai reproducerea acelor texte scrise cu caractere normale impuse de cazul în speță sau de opțiunea aplicabilă.

d) documentația finală nu trebuie să cuprindă spații albe și nici opțiuni;

e) dacă dublarea unei informații este inevitabilă în alte secțiuni ale documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei, trebuie evitate, pe cât posibil, contradicțiile între prevederi care tratează aceleași probleme;

În măsura în care prevederile Secțiunii 1 nu sunt modificate în cadrul Secțiunii 2, acestea devin obligatorii, atât pentru autoritatea contractantă cât și pentru ofertanți/candidați, pe toată perioada de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Nerespectarea, de către ofertanți/candidați, a instrucțiunilor din această secțiune, coroborate cu prevederile din celelalte secțiuni, atrage, după caz, descalificarea ofertanților/candidaților respectivi sau respingerea ofertelor prezentate.

CUPRINS:

A. Introducere

A.1 Date generale privind autoritatea contractantă

A.2 Surse de finanțare

A.3 Scopul ofertei

A.4 Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică

A.5 Procedura aplicată; justificare

B. Calificarea ofertanților

B.1 Eligibilitate

B.2 Documente care dovedesc eligibilitatea

B.3 înregistrare

B.4 Documente care dovedesc înregistrarea

B.5 Capacitatea tehnică și cea economico-financiară

B.6 Documente care dovedesc capacitatea tehnică și cea economico-financiară

B.7 Costuri aferente prezentării scrisorii de interes și a documentelor de calificare(numai în cazul aplicării procedurii prin licitație restrânsă sau prin negociere competitivă)

B.8 Limba de redactare a scrisorii de interes și a documentelor de calificare

(numai în cazul aplicării procedurii prin licitație restrânsă sau prin negociere competitivă)

B.9 Mod de prezentare a documentelor de calificare care însoțesc scrisoarea de interes

(numai în cazul aplicării procedurii prin licitație restrânsă sau prin negociere competitivă)

B.10 Sigilarea și marcarea documentelor de calificare care însoțesc scrisoarea de interes

(numai în cazul aplicării procedurii prin licitație restrânsă sau prin negociere competitivă)

B.11 Data limită de primire a scrisorii de interes

(numai în cazul aplicării procedurii prin licitație restrânsă sau prin negociere competitivă)

B.12 Scrisori de interes întârziate

(numai în cazul aplicării procedurii prin licitație restrânsă sau prin negociere competitivă)

B.13 Examinarea documentelor de calificare

(numai în cazul aplicării procedurii prin licitație restrânsă sau prin negociere competitivă)

B.14 Comunicarea rezultatului selectării candidaților

(numai în cazul aplicării procedurii prin licitație restrânsă sau prin negociere competitivă)

C. Documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei

C.1 Conținutul documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei

C.2 Clarificarea și modificarea documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei

D. Elaborarea ofertei

D.1 Costul asociat elaborării și prezentării ofertei

D.2 Limba de redactare a ofertei

D.3 Vizitarea amplasamentului

(numai în cazul achiziției de lucrări)

D.4 Perioada de valabilitate a ofertelor

D.5 Documentele ofertei

D.6 Documentele care însoțesc oferta

D.7 Propunerea tehnică

D.8 Propunerea financiară

D.9 Garanția pentru participare

E. Prezentarea ofertelor

E.1 Mod de prezentare

E.2 Sigilarea și marcarea ofertei

E.3 Data limită pentru depunerea ofertei

E.4 Oferte întârziate

E.5 Modificarea și retragerea ofertei

E.6 Oferte alternative

(numai în cazul în care în anunțul sau în invitația de participare nu este precizată interdicția de a depune oferte alternative)

E.7 Interdicția de a depune mai multe oferte

F. Deschiderea și evaluarea ofertelor

F.1 Deschiderea ofertelor

F.2 Confidențialitate

F.3 Fraudă și corupție

F.4 Examinarea documentelor care însoțesc oferta

F.5 Examinarea ofertelor

F.6 Corecția erorilor

F.7 Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție publică

F.8 Evaluarea ofertelor

F.9 Preferința internă

F.10 Stabilirea ofertei câștigătoare

G. Atribuirea contractului de achiziție publică

G.1 Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică

G.2 Dreptul autorității contractante de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică

G.3 Dreptul autorității contractante de a modifica cantitățile

(numai în cazul achiziției de produse)

G.4 Termeni comerciali de contractare

G.5 Încheierea contractului de achiziție publică

G.6 Garanția de bună execuție a contractului

A. Introducere
A.1 Date generale privind autoritatea contractantă A.1.1 Denumire, cod fiscal, adresă, număr de telefon, telex, fax și, dacă este cazul, e-mail
A.2 Surse de finanțare A.2.1
-
-
... (se precizează sursa sau sursele din care se finanțează contractul de achiziție publică
A.3 Scopul ofertei A.3.1 Autoritatea contractantă invită, în scopul depunerii de oferte:
a) furnizori, pentru furnizarea de produse așa cum sunt acestea descrise în Fișa de date a achiziției și în Caietul de sarcini;
sau
b) executanți, pentru execuția de lucrări așa cum sunt acestea descrise în Fișa de date a achiziției și în Caietul de sarcini;
sau
c) prestatori, pentru prestarea de servicii așa cum sunt acestea descrise în Fișa de date a achiziției și în Caietul de sarcini;
(se șterg opțiunile neaplicabile
A.4 Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică a) libera concurență
b) eficiența utilizării fondurilor publice
c) transparența
d) tratament egal
e) confidențialitatea
A.5 Procedura aplicată; justificare A.5.1 Pentru atribuirea acestui contract de achiziție publică se aplică procedura:.............. Justificare: (justificarea este necesară numai în cazul în care se aplică procedura prin negociere
B. Calificarea ofertanților/candidaților
B.1 Eligibilitate B.1.1 Orice furnizor, executant sau prestator, român sau străin, persoană fizică sau juridică, are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică; furnizorul, executantul sau prestatorul străin beneficiază în România de același regim de care beneficiază și furnizorul, executantul sau prestatorul român în țara în care furnizorul, executantul sau prestatorul străin este rezident.
B.1.2 Poate fi exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziție publică, respectiv nu este eligibil, orice ofertant/candidat care se află în oricare din următoarele situații:
a) este insolvabil sau în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător sindic sau activitățile sale comerciale sunt suspendate sau este într-o situație similară cu cele anterioare și care este reglementată prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile prevăzute la lit. a);
c) a făcut obiectul unei condamnări care are autoritatea de lucru judecat pentru un delict în legătură cu conduita sa profesională;
d) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și a contribuției pentru asigurările sociale de stat;
e) furnizează informații false în documentele de calificare;
f) a comis o gravă greșeală, în materie profesională, pe care autoritatea contractantă o poate invoca aducând ca dovadă oricare mijloc probant pe care aceasta îl are la dispoziție.
B.1.3 Persoanele fizice sau juridice, care au participat, în orice fel, la întocmirea documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei sau care fac parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului de achiziție publică, nu au dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat și nici subcontractor, sub sancțiunea nulității contractului în cauză.
B.1.4 Filialele agenților economici, cu personalitate juridică și înregistrate în conformitate cu prevederile de la B.3.1, au dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și cea economico-financiară, proprii filialei. Sucursalele neînregistrate în conformitate cu prevederile de la B.3.1 au dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică și de a încheia contractul respectiv numai în numele societății-mamă, prin împuternicire. În acest caz, documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și cea economico-financiară, trebuie să fie cele ale societății-mamă.
B.1.5 La procedura aplicată pentru atribuirea unui contract de achiziție publică nu au dreptul de a participa două sau mai multe filiale/sucursale ale aceleiași societăți-mamă, cu oferte distincte.
B.2 Documente care dovedesc eligibilitatea B.2.1 Declarație pe proprie răspundere (formular B01);
B.2.2 Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor și, respectiv, a contribuției pentru asigurările sociale de stat (formulare tip eliberate de autoritățile competente din țara în care ofertantul/candidatul este rezident
B.3 Înregistrare B.3.1 Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, oricărui ofertant/candidat, să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare sau apartenența din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România sau din țara în care este stabilit, după caz, sau, în sensul de mai sus, să facă o declarație pe proprie răspundere sau să prezinte un document edificator.
B.4 Documente care dovedesc înregistrarea B.4.1 Certificat emis de Oficiul registrului comerțului de pe lângă Camera de comerț și industrie națională sau teritorială sau alt certificat, extras de înregistrare judecătorească, alte documente legale emise de autorități competente din țara în care ofertantul/candidatul este rezident.
B.5 Capacitatea tehnică și cea economico-financiară B.5.1 Ofertanții/candidații au obligația de a prezenta documentele cerute de autoritatea contractantă prin care dovedesc capacitatea tehnică și cea economico-financiară precum și de a permite verificarea de către autoritatea contractantă a capacităților lor de producție, de realizare de studii, de cercetare-dezvoltare precum și a sistemului de asigurare a calității.
(nu este obligatorie în cazul aplicării procedurii prin cerere de ofertă de preț)
B.5.2 Fiecare ofertant/candidat trebuie să facă dovada că îndeplinește cerințele minime corespunzătoare criteriilor de selecție calitativă (criterii de calificare); aceste cerințe minime sunt prevăzute în Fișa de date a achiziției.
Observație:
(numai pentru achiziția de lucrări)
În cazul în care anumiți executanți intenționează să depună ofertă comună, calitatea de contractor conducător (lider al asociației) se atestă asociatului care preia în execuție, cu forță proprii, ponderea cea mai mare din valoarea totală a lucrării. Cerințele minime corespunzătoare criteriilor de calificare trebuie să fie îndeplinite integral de către asociație și:
- în proporție de cel puțin 51%, de către liderul asociației;
- în proporție de cel puțin 30%, de fiecare dintre ceilalți asociați;
B.6 Documente care dovedesc capacitatea tehnică și cea economico-financiară B.6.1 Fișă de informații generale privind ofertantul/candidatul. (formular B02)
B.6.2 Fișă/fișe de informații privind experiența similară a ofertantului/candidatului. (formular B03)
B.6.3 Declarație care conține informații privind dotările specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoare și alte mijloace fixe pe care ofertantul/candidatul se angajează a le utiliza pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.
B.6.4 Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita completarea unui model-tip de declarație, referitoare la informațiile prevăzute la B.6.3, caz în care trebuie să indice acest lucru în Fișa de date a achiziției și să prezinte, în Secțiunea 4, modelul care se cere a fi completat.
B.6.5 Declarație care conține informații privind numărul mediu anual al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numărul și pregătirea cadrelor de conducere, inclusiv precizarea persoanelor responsabile direct de îndeplinirea contractului de achiziție publică. Declarația trebuie să fie însoțită de CV-uri ale persoanelor responsabile direct cu îndeplinirea contractului precum și, în cazul în care este precizat în Fișa de date a achiziției, ale oricăror altor specialiști cu sarcini "cheie" în îndeplinirea contractului.
B.6.6 Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita completarea unui model-tip de declarație, referitoare la informațiile prevăzute la B.6.5, caz în care trebuie să indice acest lucru în Fișa de date a achiziției și să prezinte, în Secțiunea 4, modelul care se cere a fi completat.
B.6.7 A. Achiziția de produse sau de servicii Certificate de calitate și/sau alte documente echivalente care confirmă calitatea produselor și/sau a serviciilor. Autorizare din partea producătorului prin care acesta este de acord ca ofertantul să furnizeze autorității contractante produsele fabricate de producătorul respectiv. (formular B04)
sau
B. Achiziția de lucrări
Documente care atestă sistemul propriu de conducere și de asigurare a calității lucrărilor. (se șterg opțiunile neaplicabile)
B.6.8 Recomandări din partea altor beneficiari/clienți.
Observație:
Pentru lucrările prezentate în formularul B03, aceste recomandări trebuie să fie vizate de către beneficiar/client precum și de către Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului (formular BO3A) sau de către organisme similare din țara în care au fost executate lucrările declarate ca fiind similare, ca natură și complexitate, cu lucrarea ce urmează a fi executată. (numai pentru achiziția de lucrări)
B.6.9 Lista cu subcontractori însoțită și de acordurile de subcontractare; în cazul în care unul sau mai mulți dintre subcontractori urmează să îndeplinească mai mult de 10% din contractul de achiziție publică, atunci formularul B02 trebuie să fie completat pentru fiecare dintre aceștia.
B.6.10 Obligații contractuale, în desfășurare, față de alți beneficiari/clienți. (formular B05)
B.6.11 Bilanțul contabil, din anul precedent, vizat și înregistrat de organele competente, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unor societăți recunoscute de audit financiar și contabil precum și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul/candidatul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.
B.6.12 Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul centralizării informațiilor de natură financiară, completarea unui model-tip de fișă de informare, caz în care trebuie să indice acest lucru în Fișa de date a achiziției și să prezinte, în Secțiunea 4, modelul care se cere a fi completat.
B.7 Costuri aferente prezentării scrisorii de interes și a documentelor de calificare B.7.1 Candidatul va suporta toate costurile asociate prezentării scrisorii de interes și a documentelor de calificare, iar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective decât în cazul prevăzut la art. 94, alin. (2) din ordonanță.
(numai în cazul aplicării procedurii prin licitație restrânsă sau prin negociere)
B.8 Limba de redactare a scrisorii de interes și a documentelor de calificare B.8.1 Scrisoarea de interes (formular B1) precum și documentele de calificare atașate acesteia trebuie să fie scrise în limba specificată în anunțul de participare. Documentele care dovedesc calificarea, emise de organisme oficiale din țara în care candidații străini sunt rezidenți, pot fi prezentate și în limba în care acestea au fost emise, cu condiția ca ele să fie însoțite de o traducere autorizată în limba specificată în anunțul de participare, caz în care, pentru interpretarea acestora, va prevala traducerea.
(numai în cazul aplicării procedurii prin licitație restrânsă sau prin negociere)
B.9 Mod de prezentare a documentelor de calificare care însoțesc scrisoarea de interes B.9.1 Candidatul trebuie să prezinte scrisoarea de interes și un exemplar al documentelor de calificare în original și într-un număr de copii al acestora conform prevederilor din anunțul de participare. În eventualitatea unei discrepanțe între original și copii va prevala originalul.
(numai în cazul aplicării procedurii prin licitație restrânsă sau prin negociere) B.9.2 Originalul și copia/copiile trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă și vor fi semnate, pagină cu pagină, de către reprezentantul/reprezentanții, autorizat/autorizați corespunzător, să angajeze candidatul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică. În cazul documentelor emise de organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.
B.9.3 Orice ștersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze documentele.
B.9.4 Autorizarea reprezentantului/reprezentanților trebuie să fie confirmată printr-o împuternicire scrisă care va însoți scrisoarea de interes.
B.10 Sigilarea și marcarea documentelor de calificare care însoțesc scrisoarea de interes B.10.1 Candidatul trebuie să sigileze originalul și fiecare set de copii în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" și, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis necorespunzător și netransparent.
(numai în cazul aplicării procedurii prin licitație restrânsă sau prin negociere) B.10.2 Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea (numele) și adresa candidatului, pentru a permite returnarea documentelor de calificare, fără a fi deschise, în cazul în care scrisoarea de interes este declarată întârziată.
B.10.3 Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorității contractante și cu inscripția "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE ORA ... ȘI DATA ...".
B.10.4 Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la B.10.3, autoritatea contractantă nu își asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea documentelor de calificare.
B.11 Data limită de primire a scrisorii de interes B.11.1 Candidatul trebuie să își ia toate măsurile astfel încât scrisoarea de interes, însoțită de documentele de calificare, să fie primită, de către autoritatea contractantă, la adresa și până la data limită de primire a scrisorii de interes, stabilite în anunțul de participare.
(numai în cazul aplicării procedurii prin licitație restrânsă sau prin negociere)
B.11.2 Scrisoarea de interes însoțită de documentele de calificare poate fi depusă direct sau transmisă prin una din formele prevăzute la art. 79, alin. (4) din ordonanță. Indiferent de modalitate de depunere/transmitere, candidatul își asumă riscurile transmiterii inclusiv forța majoră.
B.12 Scrisori de interes întârziate B.12.1 Scrisoarea de interes care este depusă/transmisă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită în anunțul de participare sau care este primită, de către autoritatea contractantă, după expirarea datei limită de primire a scrisorii de interes, se returnează nedeschisă.
(numai în cazul aplicării procedurii prin licitație restrânsă sau prin negociere
B.13 Examinarea documentelor de calificare B.13.1 Documentele de calificare vor fi examinate de către comisia de evaluare constituită de autoritatea contractantă prin .... (se specifică ordinul, decizia sau orice alt act oficial prin care a fost constituită comisia de evaluare)
(numai în cazul aplicării procedurii prin licitație restrânsă sau prin negociere) B.13.2 Fiecare candidat trebuie să îndeplinească condițiile referitoare la eligibilitate și înregistrare. Comisia de evaluare are obligația de a examina documentele referitoare la capacitatea tehnică și cea economico-financiară, prezentate de candidat, numai în măsura în care candidatul respectiv nu a fost deja exclus ca urmare a neîndeplinirii condițiilor referitoare la eligibilitate și înregistrare.
B.13.3 Orice candidat care îndeplinește, în totalitate, cerințele minime corespunzătoare criteriilor de selecție calitativă este considerat candidat calificat.
B.13.4 Candidat calificat nu înseamnă și candidat selectat. Comisia de evaluare are dreptul de a stabili candidații selectați numai pe baza cotării performanțelor tehnice și economico-financiare ale candidaților calificați. Modalitatea concretă de cotare (punctare) a performanțelor respective este prevăzută în Fișa de date a achiziției.
B.13.5 Numărul de candidați selectați:
a) se va încadra între limita minimă și limita maximă a intervalului precizat în anunțul de participare;
sau
b) va fi egal cu numărul precizat în anunțul de participare. (se șterge opțiunea neaplicabilă)
B.13.6 În cazul în care numărul de candidați care pot fi calificați este mai mic decât numărul precizat în anunțul de participare, autoritatea contractantă are dreptul, fie, de a continua aplicarea procedurii prin transmiterea invitației de participare cu ofertă tuturor candidaților calificați, fie de a aplica prevederile de la G.2.1, lit. b).
B.14 Comunicarea rezultatului selectării candidaților B.14.1 Autoritatea contractantă are obligația: a) de a transmite o comunicare, în scris, simultan, pe de o parte, candidaților selectați, comunicare ce reprezintă chiar invitația de participare, la care se atașează documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, iar pe de altă parte, fiecăruia dintre ceilalți candidați, în care se precizează faptul că a fost exclus, necalificat sau, deși calificat, nu a fost selectat;
(numai în cazul aplicării procedurii prin licitație restrânsă sau prin negociere)
b) de a transmite comunicarea prevăzută la lit. a) în cel mult 10 zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit candidații selectați;
c) de a transmite, în scris, răspunsul la solicitarea prevăzută la B.14.2, în cel mult 5 zile de la primirea respectivei solicitări;
B.14.2 Candidatul exclus, necalificat sau neselectat are dreptul de a solicita, în scris, motivele excluderii, necalificării sau neselectării; solicitarea trebuie transmisă în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii comunicării prevăzute la B.14.1, lit. a).
Observație:
Autoritatea contractantă are dreptul de a transmite candidaților excluși, necalificați sau neselectați, motivele excluderii, necalificării sau neselectării lor, odată cu transmiterea comunicării prevăzute la 8.14.1, lit. a) și fără a mai aștepta primirea solicitării prevăzute la B.14.2.
C. Documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei
C.1 Conținutul documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei C.1.1 Conținutul documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei este prezentat mai jos și trebuie citit împreună cu orice comunicare emisă în conformitate cu prevederile de la C.2.
Secțiunea 1: Instrucțiuni pentru ofertanți
Secțiunea 2: Fișa de date a achiziției
Secțiunea 3: Caiet de sarcini
Secțiunea 4: Formulare și modele
Secțiunea 5: Condiții generale de contractare
Secțiunea 6: Condiții specifice de contractare
C.2 Clarificarea și modificarea documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei C.2.1 Orice furnizor, executant sau prestator, care a obținut un exemplar din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, are dreptul de a solicita, în scris, clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.
C.2.2 Autoritatea contractantă are obligația:
a) de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, cu condiția ca solicitările respective să fi fost primite cu:
i) 10 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor;
sau
ii) 7 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor; (în cazul prevăzut la art. 48 din ordonanță sau în cazul aplicării procedurii prin cerere de ofertă de preț)
(se șterge opțiunea neaplicabilă)
b) de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări numai până cu:
i) 6 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor (în cazul prevăzut la lit. a), pct. (ii))
sau
ii) 4 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor; (în cazul prevăzut la lit. a), pct. (ii))
(se șterge opțiunea neaplicabilă)
c) de a transmite conținutul răspunsului către toți furnizorii, executanții sau prestatorii care au obținut un exemplar din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
C.2.3 Autoritatea contractantă are dreptul de a completa, din proprie inițiativă, în vederea clarificării, documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei. Orice astfel de completare va fi comunicată în scris, până cu:
a) 6 zile; (în cazul prevăzut la C.2.2, lit. a), pct. (i)) sau
b) 4 zile; (în cazul prevăzut la C.2.2, lit. a), pct. (ii)) (se șterge opțiunea neaplicabilă) înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, tuturor furnizorilor, executanților sau prestatorilor care au obținut un exemplar din documentația respectivă.
D. Elaborarea ofertei
D.1 Costul asociat elaborării și prezentării ofertei D.1.1 Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale precum și a documentelor care o însoțesc, iar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective decât în cazul prevăzut la art. 94, alin. (2) din ordonanță.
D.2 Limba de redactare a ofertei D.2.1 Oferta, documentele care o însoțesc precum și orice alte comunicări dintre ofertant și autoritatea contractantă trebuie să fie scrise în limba specificată în Fișa de date a achiziției. Documentația tehnică (pliante, prospecte, manual de utilizare etc.) și documentele de calificare emise de organisme oficiale din țara în care ofertanții străini sunt rezidenți, pot fi prezentate și în altă limbă, cu condiția ca ele să fie însoțite de o traducere autorizată în limba specificată în Fișa de date a achiziției, caz în care, pentru interpretarea acestora, va prevala traducerea.
D.3 Vizitarea amplasamentului D.3.1 Executantului i se recomandă să viziteze și să examineze amplasamentul lucrării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. Costul aferent vizitării amplasamentului se suportă de către executant.
(num ai în cazul achiziției de l ucrări) D.3.2 Autoritatea contractantă are obligația de a permite personalului sau agenților executantului să viziteze amplasamentul lucrării dacă se îndeplinesc următoarele condiții:
a) executantul își asumă responsabilitatea în cazul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane și/sau cu pierderea sau deteriorarea proprietății; și
b) executantul urmează să suporte orice alte cheltuieli, pierderi sau daune antrenate ca rezultat al vizitei.
D.4 Perioada de valabilitate a ofertelor D.4.1 Ofertantul are obligația de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în Fișa de date a achiziției; orice ofertă valabilă pentru o perioadă de timp mai mică decât cea prevăzută în Fișa de date a achiziției va fi respinsă de către comisia de evaluare ca fiind necorespunzătoare.
D.4.2 Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanților, în circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade; în cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru participare trebuie să fie prelungită în mod corespunzător. În orice situație, autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei cu mai mult de 30 de zile.
D.4.3 Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este de acord sau nu cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.
D.4.4 Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă după sine pierderea garanției pentru participare.
D.4.5 Autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita modificarea ofertei de către ofertantul care este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei iar acesta, la rândul său, nu are dreptul de a-și modifica oferta.
D.5 Documentele ofertei D.5.1 Oferta, elaborată de către ofertant, trebuie să cuprindă următoarele:
D.5.1.1 Propunerea tehnică
Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte, în totalitate, cerințele prevăzute în caietul de sarcini.
D.5.1.2 Propunerea financiară
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la preț, tarif, dacă este cazul - condiții de cost ale creditului (extern, furnizor) precum și alte condiții financiare legate de obiectul contractului de achiziție publică;
În scopul facilitării evaluării ofertelor, ofertanții au obligația de a completa formularele și modelele din Secțiunea 4, după cum se precizează în Fișa de date a achiziției.
D.6 Documentele D.6.1 Scrisoarea de înaintare
care însoțesc oferta Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu formularul B02 prevăzut în Secțiunea 4.
D.6.2 Împuternicirea
Oferta trebuie să fie însoțită de împuternicirea scrisă, prin care semnatarul ofertei este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică.
D.6.3 Garanția pentru participare
Ofertantul trebuie să prezinte garanția pentru participare în conformitate cu prevederile referitoare la cuantumul și forma de prezentare a acesteia, așa cum sunt precizate în Fișa de date a achiziției.
D.6.4 Documentele de calificare (numai în cazul aplicării procedurii prin licitație deschisă sau prin cerere de ofertă de preț)
Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, respectiv, capacitatea tehnică și cea economico-financiară, în conformitate cu prevederile de la B.2, B.4 și B.6 și completând corespunzător formularele și modelele din Secțiunea 4, după cum se precizează în Fișa de date a achiziției.
Observație:
În cazul aplicării procedurii prin licitație restrânsă sau prin negociere competitivă, documentele de calificare se depun odată cu scrisoarea de interes. Totuși, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita documente suplimentare de calificare sau, în cazul în care între etapa de selecție și etapa de evaluare a ofertelor perioada de timp este mai mare de 90 de zile, reconfirmarea celor care au fost prezentate împreună cu scrisoarea de interes; în această situație, D.6.4 este aplicabil și atunci când se aplică procedura prin licitație restrânsă sau prin negociere competitivă
D.7 Propunerea tehnică D.7.1 Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produselor, lucrărilor și serviciilor cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini. În acest scop propunerea tehnică va conține, după caz:
A. Achiziția publică de produse
a) o descriere detaliată a caracteristicilor tehnice și funcționale esențiale a produselor ce urmează a fi furnizate, însoțită, dacă este cazul, de documentația tehnică aferentă;
b) un comentariu articol cu articol a specificațiilor tehnice conținute în caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondența propunerii tehnice cu specificațiile respective;
c) o descriere a calității materialelor, a utilajelor precum și a mâinii de lucru utilizate pentru realizarea produselor ce urmează a fi furnizate;
d) mostre, certificate, agremente și orice alte documente asemenea solicitate în Fișa de date a achiziției;
e) graficul de livrare a produselor (formular D01P);
f) o descriere a modului de asigurare a serviciilor postvânzare și asistență tehnică, inclusiv angajamente privind livrarea de piese de schimb, subansambluri sau furnituri pe termen lung.
sau
B. Achiziția publică de lucrări
a) programul calității, care concretizează sistemul de asigurare și de conducere a calității la particularitățile lucrării ce face obiect al ofertei, elaborat și avizat de specialiști sau de organisme abilitate în acest sens;
Programul calității trebuie să cuprindă:
(i) descrierea sistemului calității, aplicat la lucrare, inclusiv listele procedurilor aferente sistemului calității;
(ii) listele procedurilor tehnice de execuție a principalelor categorii de lucrări privind realizarea obiectivului și planul de control al calității, verificării și încercării;
(iii)laboratoarele utilizate și autorizate, de grad corespunzător lucrărilor.
b) graficul de execuție a lucrării (formular D01L).
c) listele cantităților de lucrări completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrări (formular D04L - secțiunea tehnică); ofertanții au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor calitative și cantitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare care reglementează execuția lucrărilor.
d) fișele tehnice aferente listelor cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, cu montaj și independente, inclusiv cu dotările, aferente lucrării a cărei dobândire face obiectul contractului de execuție (formular D09L);
sau
C. Achiziția publică de servicii
a) o descriere detaliată a metodologiei și a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor;
b) activitățile și sarcinile concrete care vor fi încredințate personalului declarat conform prevederilor de la B.6.5 (sau, dacă este cazul, de la B.6.6) și graficul de timp prevăzut pentru îndeplinirea activităților și sarcinilor respective (formular D01S);
c) un comentariu articol cu articol a specificațiilor tehnice conținute în caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondența propunerii tehnice cu specificațiile respective.
(se șterg opțiunile neaplicabile)
D.7.2 Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanților, precizând acesta în Fișa de date a achiziției, completarea unor modele-tip care permit, în funcție de particularitățile achiziției sau a tipului de contract, furnizarea de informații suplimentare referitoare la elementele propunerii tehnice. În acest caz, modelele care se cer a fi completate trebuie să se regăsească în cadrul Secțiunii 4.
D.8 Propunerea D.8.1 Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă
financiară (Formular D00) care reprezintă elementul principal al propunerii financiare. Celelalte formulare aferente propunerii financiare se vor completa corespunzător încadrării:
a) produselor;
sau
b) lucrărilor;
sau
c) serviciilor;
(se șterg opțiunile neaplicabile)
în una din următoarele grupe:
A. Achiziția publică de produse
Grupa IA: Produse fabricate în România, pentru care:
a) mâna de lucru formată din cetățeni români; sau
b) materiile prime și/sau orice alte părți componente ale produsului finit de origine română; sau
c) orice combinație între cazurile prevăzute la lit. a) și b);
reprezintă cel puțin 40% din prețul "franco fabrică" (exwork-EXW),
Grupa IB: Produse fabricate în România, pentru care:
a) mâna de lucru formată din cetățeni români; sau
b) materiile prime și/sau orice alte părți componente ale produsului finit, de origine română; sau
c) orice combinație între cazurile prevăzute la lit. a) și b);
reprezintă mai puțin de 40% din prețul "franco fabrică" (exwork-EXW),
Grupa IC: Produse de origine străină
sau
B. Achiziția publică de lucrări
Grupa IIA: Lucrări ce urmează a fi executate:
a) cu mână de lucru formată din cetățeni români care reprezintă cel puțin 90% din totalul mâinii de lucru utilizate pentru îndeplinirea contractului;
b) de asociați și/sau de subcontractori, care sunt persoane juridice române și care urmează să îndeplinească cel puțin 65% din valoarea contractului de lucrări.
Grupa IIB: Lucrări care nu îndeplinesc condițiile de încadrare în grupa IIA.
sau
C. Achiziția publică de servicii
Grupa IIIA: Servicii pentru care cel puțin 40% din valoarea contractului de servicii urmează să se îndeplinească:
a) cu mână de lucru formată din cetățeni români; sau
b) de asociați și/sau de subcontractori, care sunt persoane fizice sau juridice române.
Grupa IIIB: Servicii care nu îndeplinesc condițiile de încadrare în grupa IIIA.
(se șterg opțiunile neaplicabile)
D.8.2 Încadrarea incorectă, de către ofertant, a:
a) produselor;
sau
b) lucrărilor;
sau
c) serviciilor;
(se șterg opțiunile neaplicabile)
într-una din grupele prevăzute la D.8.1, nu constituie motiv de respingere a ofertei; într-o astfel de situație, comisia de evaluare are obligația reîncadrării acestora în grupa corespunzătoare.
D.8.3
A. Achiziția publică de produse
a) Pentru produse care se încadrează în grupa IA și IB ofertantul va completa formularul D02P, în care prețul ofertat este detaliat după cum urmează:
i) prețul "franco fabrică" (exwork - EXW), inclusiv toate impozitele și taxele deja plătite sau plătibile;
ii) prețul pentru furnizarea produselor la destinația finală, așa cum este aceasta specificată în Fișa de date a achiziției, respectiv prețul EXW la care se adaugă prețul pentru transportul intern, asigurare precum și alte costuri locale și servicii neprevăzute;
iii) taxa pe valoare adăugată;
b) Pentru produse care se încadrează în grupa IC ofertantul va completa formularul D03P, în care prețul ofertat este detaliat după cum urmează:
i) prețul "cost, asigurare și navlu" (cost, insurance and freight - CIF) sau "fracht și asigurări plătite până la..." (carriage and insurance paid to - CIP);
ii) prețul pentru furnizarea produselor la destinația finală, așa cum este aceasta specificată în Fișa de date a achiziției, respectiv prețul CIF sau CIP la care se adaugă prețul pentru transportul intern, asigurare, impozite și taxe plătibile la frontieră precum și alte costuri locale și servicii neprevăzute;
iii) taxa pe valoarea adăugată.
sau
B. Achiziția publică de lucrări
Ofertantul va evidenția, prin completarea formularelor corespunzătoare din Secțiunea 4, următoarele:
a) valoarea totală a lucrării ce urmează a fi executate (Centralizatorul financiar al obiectelor), inclusiv taxa pe valoarea adăugată care va fi evidențiată distinct; (formular D02L)
b) valoarea pe fiecare obiect al lucrării ce urmează a fi executate (Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări), inclusiv taxa pe valoarea adăugată care va fi evidențiată distinct; (formular D03L)
c) valoarea fiecărui deviz aferent categoriilor de lucrări (Listele cantităților de lucrări); (formular D04L - secțiunea financiară)
d) valoarea consumurilor totale de resurse materiale (Lista consumurilor de resurse materiale); (formular D05L)
e) valoarea consumurilor totale cu mâna de lucru (Lista consumurilor cu mâna de lucru); (formular D06L)
f) valoarea consumurilor totale privind utilajele de construcții (Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții); (formular D07L)
g) valoarea consumurilor totale privind transporturile (Lista consumurilor privind transporturile); (formular D08L)
h) valoarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, cu montaj și independente, inclusiv a dotărilor, aferente lucrării a cărei dobândire face obiectul achiziției publice (Lista cantităților de utilaje și echipamente tehnologice); (formular D10L)
sau
C. Achiziția publică de servicii Ofertantul va evidenția, prin completarea formularului D02S prețul total/tariful ofertat pentru prestarea serviciilor defalcat, pe activități (game) și/sau pe faze, după cum urmează:
i) remunerația personalului necesar pentru îndeplinirea contractului de servicii;
ii) prețul total/tariful pentru prestarea serviciilor, respectiv remunerația personalului necesar pentru îndeplinirea contractului de servicii la care se adaugă costurile pentru transportul intern și/sau internațional, pentru diurnă și cazare (dacă este cazul), pentru instrumente, echipamente și diverse consumabile, pentru asigurări precum și alte costuri locale și servicii neprevăzute;
iii) taxa pe valoarea adăugată;
(se șterg opțiunile neaplicabile)
D.8.4 Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanților, precizând aceasta în Fișa de date a achiziției, completarea unor modele-tip care permit, în funcție de particularitățile achiziției sau a tipului de contract, furnizarea de informații suplimentare referitoare la preț, tarif sau condiții financiare specifice. În acest caz, modelele respective trebuie să se regăsească în cadrul Secțiunii 4.
D.8.5 Termenii EXW, CIF, CIP se utilizează în conformitate cu regulile și uzanțele uniforme în comerțul internațional "INCOTERMS", ediția actuală publicată de Camera Internațională de Comerț, Paris.
D.8.6 În situația în care se acceptă actualizarea valorii contractului cât și în scopul monitorizării procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, ofertantul are obligația de a exprima propunerea financiară atât în lei cât și în euro. Echivalentul în euro a valorii exprimate în lei se va determina corespunzător cursului mediu al pieței valutare, calculat de Banca Națională a României pentru ziua precizată în Fișa de date a achiziției (această zi indică, implicit, reperul în timp la care se consideră valabil costul resurselor utilizate la elaborarea ofertelor).
D.8.7 În cazul în care contractul de achiziție publică este finanțat printr-un credit extern, atunci ofertantul trebuie să prezinte și oferta de credit extern a băncii finanțatoare.
D.9 Garanția pentru participare D.9.1 Ofertantul trebuie să constituie garanția pentru participare în cuantumul și pentru o perioadă de valabilitate așa cum sunt acestea prevăzute în Fișa de date a achiziției.
D.9.2 Garanția pentru participare este necesară pentru a proteja autoritatea contractantă față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziție publică.
D.9.3 Garanția pentru participare se exprimă în lei sau într-o valută liber convertibilă și poate f constituită în următoarele forme:
a) scrisoare de garanție bancară în favoarea autorității contractante (Formular 3);
b) ordin de plată în contul autorității contractante;
c) filă CEC pe numele autorității contractante;
d) lichidități și/sau titluri de valoare, depuse la casieria autorității contractante.
D.9.4 Comisia de evaluare are obligația de a nu lua în considerare ofertele care nu sunt însoțite de dovada constituirii garanției pentru participare.
D.9.5 Autoritatea contractantă are dreptul de a vira garanția pentru participare în bugetul propriu, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare din următoarele situații:
a) își retrage oferta, în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanția de bună execuție în perioadă de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de achiziție publică în perioadă de valabilitate a ofertei;
D.9.6 Garanția pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică.
D.9.7 Garanția pentru participare, constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită ca fiind câștigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei și sau a perioadei prevăzute la art. 66 alin. (5) din ordonanță.
E. Prezentarea ofertelor
E.1 Mod de prezentare E.1.1 Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei și al documentelor care o însoțesc, în original, și un număr de copii al acestora conform prevederilor din Fișa de date a achiziției. În eventualitatea unei discrepanțe între original și copii va prevala originalul.
E.1.2 Originalul și copia/copiile trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă și vor fi semnate, pagină cu pagină, de reprezentantul/reprezentanții autorizat/autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.
E.1.3 Orice ștersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.
E.2 Sigilarea și marcarea ofertei E.2.1 Ofertantul trebuie să sigileze originalul și fiecare set de copii în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" și, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător și netransparent.
E.2.2 Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Propunerea tehnică, propunerea financiară și, dacă este cazul, documentele de calificare și ofertele alternative, se vor introduce, după cum este prevăzut în Fișa de date a achiziției, în plicuri distincte, marcate corespunzător.
E.2.3 Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorității contractante și cu inscripția "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE ORA ... ȘI DATA ..." (se precizează ora și data stabilite pentru deschiderea ofertelor).
E.2.4 Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la E.2.3, autoritatea contractantă nu își asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
E.3 Data limită și modalități pentru depunerea ofertei E.3.1 Ofertantul trebuie să își ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită, de către autoritatea contractantă, până la data limită pentru depunere stabilită în anunțul sau în invitația de participare.
E.3.2 Ofertele pot fi transmise prin poștă sau depuse direct, de către ofertant, la adresa indicată în anunțul sau în invitația de participare. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră.
E.3.3 Autoritatea contractantă are dreptul, în mod excepțional, de a decala data limită pentru depunerea ofertei, caz în care aceasta are obligația de a comunica noua dată limită, în scris, tuturor furnizorilor, executanților sau prestatorilor care au obținut un exemplar din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
E.4 Oferte întârziate E.4.1 Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită în anunțul sau prin invitația de participare sau care este primită, de către autoritatea contractantă, după expirarea datei limită pentru depunere, se returnează nedeschisă.
E.5 Modificarea și retragerea ofertei E.5.1 Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau retrage oferta înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei.
E.5.2 În cazul în care ofertantul dorește să opereze modificări în oferta deja depusă, atunci acesta are obligația de a asigura primirea modificărilor respective, de către autoritatea contractantă, până la data limită pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de la E.1 - E.4, cu amendamentul că, pe plicul exterior, se va marca, în mod obligatoriu, și inscripția "MODIFICĂRI".
E.5.3 Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică și a pierderii garanției pentru participare.
E.6 Oferte alternative E.6.1 Ofertantul are dreptul de a depune, în plus față de oferta de bază, și alte oferte, denumite oferte alternative, care se pot abate, într-o anumită măsură, de la cerințele prevăzute în caietul de sarcini.
(num ai în cazul în care în anun țul sau în invitația de part icipare nu s-a precizat inte rdicția de a depune ofer te alternative)
E.6.2 Ofertantul care intenționează să depună ofertă alternativă are obligația de a depune și oferta de bază. Oferta alternativă trebuie să respecte, din punct de vedere al soluțiilor și exigențelor de calitate, cerințele minimale prevăzute în caietul de sarcini.
E.6.3 Comisia de evaluare nu va lua în considerare ofertele alternative dacă acestea nu respectă prevederile de la
E.6.2.
În cazul achiziției de lucrări, comisia de evaluare are obligația de a lua decizia de acceptare a ofertelor alternative numai după exprimarea, de către proiectant, a punctului său de vedere cu privire la fiecare ofertă alternativă în parte.
E.7 Interdicția de a depune mai multe oferte E.7.1 Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanții asociați nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună.
E.7.2 Furnizorii, executanții sau prestatorii, nominalizați ca subcontractori în cadrul uneia sau mai multor oferte, nu au dreptul de a depune ofertă în nume propriu.
E.7.3 Comisia de evaluare are obligația de a respinge orice ofertă pentru care se constată nerespectarea prevederilor de la E.7.1 și E.7.2
F. Deschiderea și evaluarea ofertelor
F.1 Deschiderea ofertelor F.1.1 Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de evaluare, constituită de autoritatea contractantă prin .... (se specifică ordinul, decizia sau alt act oficial prin care a fost constituită comisia de evaluare), la data și în locul indicate în anunțul sau în invitația de participare. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent, prin reprezentanții săi, la deschidere;
F.1.2 Plicurile vor fi deschise de către președintele comisiei de evaluare care are obligația de a anunța:
a) denumirea (numele) ofertanților;
b) modificările și retragerile de oferte;
c) existența garanțiilor de participare;
d) elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv prețul;
e) propuneri de oferte alternative (dacă este cazul);
f) orice alte detalii și precizări pe care comisia de evaluare le consideră necesare.
Nici o ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepția ofertelor care se returnează nedeschise, conform prevederilor de la E.4 precum și a celor care nu fac dovada constituirii garanției pentru participare.
F.1.3 Comisia de evaluare va întocmi un proces-verbal de deschidere care trebuie să includă informațiile anunțate conform prevederilor de la F.1.2 și care urmează să fie semnat atât de către membrii comisiei cât și de către reprezentanții ofertanților care sunt prezenți la deschiderea ofertelor.
F.2 Confidențialitate F.2.1 Autoritatea contractantă are obligația de a păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertei precum și asupra oricărei informații suplimentare, solicitate ofertantului, și a cărei dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului ofertantului de a-și proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.
F.2.2 Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvălui, ofertanților sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de achiziție publică, informații legate de propria activitate, până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică.
F.2.3 Membrii comisiei de evaluare au obligația de a semna pe propria răspundere, înainte de deschiderea ofertelor, o declarație de confidențialitate prin care se angajează să respecte prevederile de la F.2.1 și F.2.2 și prin care confirmă, totodată, că nu se află în nici una dintre situațiile prevăzute la art. 55 din ordonanță.
F.3 Fraudă și corupție F.3.1 Ofertantul nu are dreptul de a influența sau de a încerca să influențeze comisia de evaluare în procesul de examinare și evaluare a ofertelor sau în decizia de stabilire a ofertei câștigătoare, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică.
F.3.2 Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare, asupra nici unei probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor până în momentul atribuirii contractului de achiziție publică. Ofertantul are dreptul de a aduce clarificări și orice alte informații suplimentare la ofertă și/sau la documentele care însoțesc oferta numai ca urmare a unei solicitări din partea comisiei de evaluare.
F.3.3 Comisia de evaluare are obligația de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedește că acesta a fost sau este angajat în practici corupte sau frauduloase în legătură cu procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică.
F.3.4 În sensul prevederilor de la F.3.3, se înțelege prin:
a) "practică coruptă" - oferirea, darea, primirea sau solicitarea oricărui lucru de valoare, în scopul influențării acțiunilor oricărei persoane implicate în aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică sau în îndeplinirea contractului respectiv;
b) "practică frauduloasă" - prezentarea eronată a faptelor, în scopul influențării aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică sau îndeplinirii contractului respectiv, în detrimentul autorității contractante; include și practica ilicită între ofertanți (înainte sau după depunerea ofertelor) prin care aceștia stabilesc prețuri artificiale, care nu sunt rezultatul liberei concurențe;
F.4 Examinarea documentelor care însoțesc oferta F.4.1 Comisia de evaluare are obligația de a examina:
a) respectarea regulilor formale de depunere și prezentare a documentelor care însoțesc oferta;
b) îndeplinirea, de către fiecare ofertant, a condițiilor de calificare prevăzute la B.1, B.3 și B.5;
F.4.2 Fiecare ofertant trebuie să îndeplinească condițiile referitoare la eligibilitate și înregistrare. Comisia de evaluare are obligația de a examina documentele referitoare la capacitatea tehnică și cea economico-financiară, prezentate de ofertant, numai în măsura în care ofertantul respectiv nu a fost deja exclus ca urmare a neîndeplinirii condițiilor referitoare la eligibilitate și înregistrare. Orice ofertant care îndeplinește, în totalitate, cerințele minime corespunzătoare criteriilor de selecție calitativă este considerat ofertant calificat.
F.5 Examinarea ofertelor F.5.1 Comisia de evaluare are obligația de a examina ofertele tuturor:
a) ofertanților declarați calificați; (numai în cazul aplicării procedurii prin licitație deschisă sau prin cerere de ofertă)
sau
b) candidaților selectați; (numai în cazul aplicării procedurii prin licitație restrânsă sau prin negociere competitivă)
(se șterge opțiunea neaplicabilă)
F.5.2 Comisia de evaluare are obligația de a verifica:
a) respectarea regulilor formale de depunere și prezentare a ofertelor;
b) respectarea regulilor de completare a formularelor și modelelor prevăzute în Secțiunea 4;
c) conformitatea fiecărei propuneri tehnice și financiare cu cerințele prevăzute în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
În acest scop, în cazul unor omisiuni care pot fi corectate, comisia de evaluare va stabili care sunt completările și clarificările necesare pentru ca oferta să devină corespunzătoare precum și perioada de timp acordată pentru remedierea omisiunilor constate. Ofertantul nu are dreptul ca, prin completările și clarificările pe care le prezintă, să modifice conținutul propunerii tehnice și/sau al propunerii financiare.
F.5.3 În cazul unei oferte care are un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, comisia de evaluare are obligația de a solicita, în scris și, oricum, înainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.
F.5.4 Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o ofertă în oricare din următoarele cazuri:
a) oferta nu respectă, în totalitate, cerințele prevăzute în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, sau nu poate deveni corespunzătoare în urma transmiterii completărilor și clarificărilor solicitate;
b) ofertantul nu transmite, în perioada precizată de către comisia de evaluare, completările și clarificările solicitate;
c) ofertantul modifică, în mod substanțial, prin completările și clarificările pe care le prezintă, conținutul propunerii tehnice și/sau al propunerii financiare;
d) oferta conține propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
e) explicațiile solicitate conform F.5.3 nu sunt concludente sau credibile;
F.6 Corecția erorilor F.6.1 Prin excepție de la prevederile F.5.2, singura modificare a conținutului propunerii financiare care este permisă, fără a atrage după sine implicațiile de la F.5.4, lit. c), este corecția erorilor aritmetice.
F.6.2 Erorile aritmetice se corectează după cum urmează:
a) dacă există o discrepanță între prețul unitar și prețul total (care este obținut prin multiplicarea prețului unitar cu cantitatea totală), trebuie luat în considerare prețul unitar iar prețul total va fi corectat corespunzător;
b) dacă există o discrepanță între litere și cifre, trebuie luată în considerare cantitatea exprimată în litere, iar cantitatea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.
F.6.3 Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corecția acestor erori, atunci oferta sa va fi considerată necorespunzătoare și, în consecință, va fi respinsă de către comisia de evaluare.
F.7 Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție publică F.7.1 Criteriul pe baza căruia se atribuie contractul de achiziție publică este prevăzut în Fișa de date a achiziției și nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.
F.7.2 Criteriul menționat la F.7.1 poate fi numai:
a) fie, oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic;
b) fie, în mod exclusiv, prețul cel mai scăzut.
F.8 Evaluarea ofertelor F.8.1 Evaluarea ofertelor și, în urma acestei evaluări, stabilirea ofertei câștigătoare se realizează de către comisia de evaluare în funcție de criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție publică.
F.8.2 În cazul în care, atribuirea contractului de achiziție publică se face pe baza criteriului menționat la F.7.2, lit. a), evaluarea ofertelor constă din acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul descris în Fișa de date a achiziției. În ordinea descrescătoare a punctajului acordat, comisia de evaluare trebuie să întocmească un clasament final, pe baza căruia stabilește oferta câștigătoare. Punctajul reprezintă media punctajelor individuale acordate de către fiecare membru al comisiei de evaluare în parte. În cazul în care se ajunge în situația ca prevederile de la F.10.3 să nu fie respectate, datorită unor eventuale divergențe de păreri între membrii comisiei de evaluare, atunci președintele comisiei are obligația de a solicita reanalizarea punctelor de divergență, în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a ofertelor și de stabilire a ofertei câștigătoare.
F.8.3 În cazul în care, atribuirea contractului de achiziție publică se face pe baza criteriului menționat la F.7.2, lit. b), evaluarea ofertelor constă din compararea prețurilor fiecărei oferte în parte și din întocmirea, în ordinea descrescătoare a prețurilor respective, a clasamentului final pe baza căruia se stabilește oferta câștigătoare.
Prețurile care se compară în scopul întocmirii clasamentului final sunt:
a) prețurile cotate pentru furnizarea produselor la destinația finală, așa cum este aceasta specificată în Fișa de date a achiziției, exclusiv taxa pe valoarea adăugată; (în cazul achiziției de produse)
sau
b) prețurile reflectate de valorile totale ale lucrării, cotate în Centralizatorul financiar al obiectelor, exclusiv taxa pe valoarea adăugată; (în cazul achiziției de lucrări)
sau
c) prețurile cotate pentru prestarea serviciului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată; (în cazul achiziției de servicii)
(se șterg opțiunile neaplicabile
F.9 Preferința internă F.9.1 Autoritatea contractantă are dreptul de a acorda preferința internă corespunzător prevederilor Hotărârii Guvernului privind stabilirea condițiilor de acordare a preferinței interne în cazul procedurilor aplicate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică; în cazul în care își exercită acest drept, autoritatea contractantă trebuie să precizeze modalitatea de acordare a preferinței interne în Fișa de date a achiziției.
F.10 Stabilirea ofertei câștigătoare F.10.1 Oferta câștigătoare, stabilită de către comisia de evaluare, va fi:
a) oferta care întrunește punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea algoritmului de calcul descris în Fișa de date a achiziției; (în cazul aplicării criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic" pentru atribuirea contractului de achiziție publică)
sau
b) oferta cu prețul cel mai scăzut, cu condiția ca aceasta să respecte cel puțin nivelul minim de calitate impus prin caietul de sarcini; (în cazul aplicării criteriului "prețul cel mai scăzut" pentru atribuirea contractului de achiziție publică)
(se șterge opțiunea neaplicabilă)
F.10.2 Atunci când stabilește oferta câștigătoare și în cazul în care punctul F.9.1 este aplicabil, comisia de evaluare trebuie să ia în considerație clasamentul final refăcut în urma acordării bonificației corespunzătoare fiecărui ofertant.
F.10.3 Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească acordul a cel puțin 2/3 dintre membrii comisiei de evaluare; în cazul stabilirii ofertei câștigătoare pe bază de punctaj, acordul membrilor comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei oferte în parte.
G. Atribuirea contractului de achiziție publică
G.1 Comunicarea G.1.1 Autoritatea contractantă are obligația:
privind rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică a) de a transmite o comunicare, în scris, simultan, pe de o parte, ofertantului câștigător, în care se precizează faptul că oferta sa este câștigătoare și că este invitat în vederea încheierii contractului, iar pe de altă parte, fiecăruia dintre ceilalți ofertanți, în care se precizează, fie că oferta a fost respinsă, fie că, deși admisă, oferta este necâștigătoare; și
b) de a transmite comunicarea prevăzută la lit. a) în cel mult 10 zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta câștigătoare;
c) de a transmite, în scris, răspunsul la solicitarea prevăzută la G.1.2, în cel mult 5 zile de la primirea respectivei solicitări; atunci când răspunde unui ofertant a cărui ofertă, deși admisă, a fost declarată ca necâștigătoare, autoritatea contractantă trebuie să indice, întotdeauna, numele ofertantului câștigător precum și caracteristicile și avantajele relative ale ofertei câștigătoare față de oferta respectivului ofertant necâștigător.
G.1.2 Ofertantul exclus, necalificat sau a cărui ofertă este respinsă sau necâștigătoare are dreptul de a solicita, în scris, motivele excluderii, necalificării respectiv ale respingerii ofertei sau declarării ofertei ca necâștigătoare; solicitarea trebuie transmisă în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii comunicării prevăzute la G.1.1, lit. a).
G.1.3 Autoritatea contractantă are dreptul de a nu furniza anumite informații referitoare la atribuirea contractului și care ar putea fi cuprinse în ansamblul informațiilor pe care autoritatea contractantă trebuie să le furnizeze în acord cu prevederile de la G.1.1, lit. c) și anume în situația în care această furnizare:
a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale și, implicit, ar fi contrară interesului public; sau
b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertanților, inclusiv acelea ale ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare; sau
c) ar prejudicia concurența loială între ofertanți.
Observație:
Autoritatea contractantă poate să transmită ofertanților excluși, necalificați sau a căror ofertă a fost respinsă sau nu a fost declarată câștigătoare, motivele care au determinat această decizie a comisiei de evaluare, odată cu transmiterea comunicării prevăzute la G.1.1, lit. a) și fără a mai aștepta primirea solicitării prevăzute Ia G.1.2.
G.2 Dreptul autorității contractante de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea G.2.1 Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, numai dacă ia această decizie înainte de data transmiterii, spre publicare, a anunțului de atribuire a contractului de achiziție publică, și numai în următoarele cazuri:
contractului de achiziție publică a) fiecare dintre ofertele depuse depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică;
b) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenței, respectiv numărul de candidați/ofertanți este mai mic decât cel prevăzut, pentru fiecare procedură în parte, de ordonanță;
c) circumstanțe excepționale afectează procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică sau este imposibilă încheierea contractului;
d) în alte situații, după cum este prevăzut în Fișa de date a achiziției.
G.2.2 Decizia de anulare nu crează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanți, cu excepția returnării garanției pentru participare.
G.2.3 În cazul în care anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a comunica, în scris, tuturor ofertanților, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte cât și motivul anulării.
G.3 Dreptul autorității contractante de a modifica cantitățile G.3.1 Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a crește sau de a diminua, în limita procentului indicat în Fișa de date a achiziției, cantitatea de produse prevăzute inițial în Caietul de sarcini, fără nici o schimbare în prețul unitar sau în alte elemente ale propunerii tehnice și ale celei financiare; singura modificare admisă este cea referitoare la prețul total, care va crește sau va descrește corespunzător modificărilor intervenite în cantitatea achiziționată.
(num ai în cazul achiziției de p roduse)
G.3.2 Autoritatea contractantă are dreptul de a modifica cantitățile de produse numai după stabilirea, de către comisia de evaluare, a ofertei câștigătoare și înainte de încheierea contractului de achiziție publică.
G.3.3 Comunicarea prin care ofertantul este înștiințat că oferta sa este câștigătoare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, și înștiințarea cu privire la modificarea cantităților care urmează a fi achiziționate.
G.4 Termenii comerciali ai contractului G.4.1 Fără a afecta prevederile de la F.8.3, autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul de furnizare în termenii comerciali cei mai avantajoși din punct de vedere al costurilor implicate. În acest caz, dacă autoritatea contractantă are în vedere posibilitatea de a încheia contractul în termeni EXW, CIP sau CIF (eventual în alți termeni - FOB, CFR, DDU etc.), respectivele opțiuni posibile sunt prevăzute în Fișa de date a achiziției.
(num ai în cazul achiziției de p roduse)
G.5 Încheierea contractului de achiziție publică G.5.1 Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare de către comisia de evaluare.
În cazul în care, criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție publică este cel prevăzut la F.7.2. lit. a) iar comisia de evaluare a acordat același punctaj pentru două sau mai multe oferte, atunci autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă are cel mai mic preț.
În cazul în care și prețurile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractantă are dreptul:
a) fie, de a atribui contractul de achiziție publică oricăruia dintre ofertanții care au oferit prețul cel mai scăzut;
b) fie, de a solicita ofertanților care au oferit prețul cel mai scăzut o noua propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.
G.5.2 Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică într-o perioadă de cel mult:
a) 30 de zile; (în cazul contractelor de furnizare sau de servicii)
sau
b) 60 de zile; (în cazul contractelor de lucrări) (se șterge opțiunea neaplicabilă) de la data transmiterii comunicării prevăzute la G.1.1, lit. a) și, oricum, nu mai devreme de 15 zile de la această dată.
G.5.3 În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge să încheie contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, atunci aceasta are dreptul:
a) de a invita ofertanții, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute de către ofertele acestora, în vederea încheierii contractului; sau
b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică.
G.6 Garanția de bună execuție a contractului G.6.1 Ofertantul, invitat de către autoritatea contractantă în vederea încheierii contractului de achiziție publică, are obligația, până la data de încheiere a contractului respectiv, de a face dovada constituirii garanției de bună execuție, în cuantumul precizat în Fișa de date a achiziției.
G.6.2 Dacă ofertantul, a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, nu reușește să respecte cerința prevăzută la G.6.1, atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica prevederile de la G.5.3 iar ofertantul în cauză pierde garanția pentru participare.
G.6.3 Garanția de bună execuție se exprimă în lei sau într-o valută liber convertibilă și poate fi constituită în următoarele forme:
a) scrisoare de garanție bancară în favoarea autorității contractante;
b) ordin de plată în contul autorității contractante;
c) filă CEC pe numele autorității contractante;
d) lichidități și/sau titluri de valoare, depuse la casieria autorității contractante.
În cazul în care garanția de bună execuție se constituie prin titluri de valoare, contractorul are obligația de a depune titlurile agreate de către autoritatea contractantă, la sediul acesteia, înainte de semnarea contractului, iar autoritatea contractantă are obligația de a păstra și contabiliza titlurile respective într-un cont distinct față de averea sa.
În cazul în care garanția de bună execuție se constituie sub forma unor valori de schimb (polițe, cambii, creanțe, bonuri de tezaur, titluri de stat etc.), acestea trebuie să fie în situația de a putea fi schimbate în bani, la prezentare, și cel puțin unul dintre ceilalți garanți ai hârtiilor de schimb trebuie să fie recunoscut de către autoritatea contractantă ca solvabil și garant pentru toată suma fixată drept garanție. Nu se admit drept garanție acțiuni ale societăților comerciale și amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractorului.
G.6.4 Dacă se specifică în Fișa de date a achiziției, atunci garanția de bună execuție se poate constitui și prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parțiale. În acest caz, contractorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți.
Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă va alimenta acest cont prin rețineri din sumele datorate și cuvenite contractorului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție. Garanția de bună execuție, astfel constituită, este purtătoare de dobândă în favoarea contractorului.
Observație:
În situația lucrărilor finanțate conform prevederilor art. 2 alin. 5 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 810/1998, procedura de constituire a garanției de bună execuție va fi numai sub forma reținerilor succesive din situațiile de plată lunare.
G.6.5 Garanția de bună execuție se returnează de către autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile din Condițiile generale contractare.

Secțiunea 2 Fișa de date a achiziției

NOTĂ PRIVIND SECȚIUNEA 2

Secțiunea 2 conține informațiile specifice, referitoare la aplicarea concretă a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, care sunt destinate furnizorilor, executanților și prestatorilor interesați să participe, în calitate de ofertant, la procedura respectivă. Informațiile conținute în cadrul acestei secțiuni completează, adaptează sau detaliază prevederile din Secțiunea 1.

Autoritatea contractantă are obligația, atunci când întocmește documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, de a păstra neschimbate prevederile cuprinse în Secțiunea 2 având în vedere următoarele precizări:

a) textele scrise cu caractere normale trebuie să fie transcrise în mod identic, în cadrul fiecărei documentații întocmite pentru elaborarea și prezentarea ofertei;

b) textele scrise cu caractere italice (înclinate) reprezintă informații și precizări destinate persoanei care întocmește documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și nu trebuie incluse ca atare în documentația respectivă; în locul informațiilor și precizărilor respective trebuie să fie introduse detaliile concrete corespunzătoare pentru fiecare contract de achiziție publică în parte, astfel încât ofertanții/candidații să aibă la dispoziție toate datele necesare elaborării și prezentării ofertei.

În cazul în care există eventuale contradicții între prevederile cuprinse în cadrul acestei secțiuni și cele din Secțiunea 1, prevalează prevederile din Secțiunea 2;

A. FIȘA DE DATE PENTRU ACHIZIȚIA PUBLICĂ DE PRODUSE
Introducere
A.1.1 Denumirea autorității contractante, cod fiscal, adresa, numărul de telefon, telex, fax, e-mail
A.2.1 Surse de finanțare: - - ... (se precizează sursa sau sursele din care se finanțează contractul de furnizare
A.3.1 Obiectul contractului de furnizare Se precizează: a) natura și cantitatea produselor ce urmează a fi achiziționate precum și codul CPSA; b) indicații referitoare Ia posibilitățile ofertanților de a depune ofertă doar pentru un lot sau un pachet de loturi din cantitatea de produse solicitate.
A.5.1 Procedura aplicată: Justificare: numai în cazul aplicării procedurii prin negociere competitivă
Calificarea ofertanților/candidaților
B.5.2 Cerințele minime, referitoare la capacitatea tehnică și cea economico-financiară, pe care ofertantul/candidatul trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerat calificat: Autoritatea contractantă trebuie să fixeze aceste cerințe în funcție de exigențele impuse de natura și complexitatea contractului de furnizare. Capacitatea tehnică
a) experiență în furnizarea de produse similare, ca natură și cantitate, cu obiectul contractului de furnizare care urmează să fie atribuit:
Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca cerință minimă pentru experiența similară, îndeplinirea și finalizarea, în ultimii cinci ani, cel puțin a unui contract prin care să se fi furnizat produse similare și care:
i) fie, a avut o valoare egală sau mai mare decât o valoare minimă care se precizează;
ii) fie, a avut ca obiect furnizarea unei cantități de produse egală sau mai mare decât o cantitate minimă care se precizează;
Valoarea sau cantitățile minime impuse nu pot depăși valoarea estimată a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit, respectiv, cantitatea de produse care urmează să fie furnizată în urma atribuirii contractului. În cazul în care se impune o valoare minimă, aceasta va fi exprimată în mii lei și în echivalent euro; echivalentul în euro a valorii exprimate în lei se va determina corespunzător cursului mediu al pieței valutare, calculat de Banca Națională a României pentru ziua premergătoare transmiterii, spre publicare, a anunțului de participare către Monitorul Oficial al României sau transmiterii invitației de participare, în cazul aplicării procedurii de negociere pentru care nu există obligativitatea publicării unui anunț de participare, către ofertanți/candidați.
b) echipament tehnic, dotări, utilaje și alte mijloace fixe considerate necesare pentru îndeplinirea contractului de furnizare precum și modul în care acestea urmează a fi asigurate (dotare proprie, contracte sau convenții de închiriere etc.):
Cerințele minime referitoare la echipamente tehnice și utilaje trebuie să aibă în vedere și prevederile legale privind atestarea tehnică a acestora.
c) personal de specialitate:
Capacitatea economico-financiară
d) cifra medie anuală de afaceri pe ultimii trei ani:
Nu poate fi impusă o valoare mai mare decât valoarea medie anuală a contractului de furnizare multiplicată cu trei. Valoarea respectivă va fi exprimată în mii lei și în echivalent euro; echivalentul în euro a valorii exprimate în lei se va determina corespunzător cursului mediu al pieței valutare, calculat de Banca Națională a României pentru ziua premergătoare transmiterii, spre publicare, a anunțului de participare către Monitorul Oficial al României sau transmiterii invitației de participare, în cazul aplicării procedurii de negociere pentru care nu există obligativitatea publicării unui anunț de participare, către ofertanți/candidați.
e) indicatori de bonitate:
Se pot avea în vedere indicatori cum ar fi lichiditate, solvabilitate, etc.
(aceste cerințe se recomandă pentru contracte care urmează a fi îndeplinite într-o perioadă mai mare de trei luni)
- În cazul în care nu este considerată relevantă îndeplinirea unui nivel minim pentru una sau mai multe dintre cerințele prevăzute la literele a) - e), în dreptul cerinței respective se precizează "nesolicitat"
- În cazul în care ofertanților li se acordă posibilitatea de a depune ofertă doar pentru un lot sau pentru un pachet de loturi din cantitatea totală de produse care urmează a fi achiziționate, cerințele minime, a căror îndeplinire este solicitată pentru calificare, se precizează, în mod distinct, pentru fiecare lot sau pachet de loturi în parte.
- Se precizează cerințele minime de calificare care se impun a fi îndeplinite de către liderul asociației și de către ceilalți asociați, în cazul în care anumiți furnizori intenționează să depună ofertă comună.
B.2 Se precizează:
B.4 a) formularele care trebuie prezentate de către ofertant/candidat, inclusiv, în măsura în care se consideră necesar, informații detaliate privind modul de completare a acestora;
B.6
b) orice alte cerințe suplimentare cu privire la conținutul informațiilor și la documentele pe care ofertantul/candidatul trebuie să le pună Ia dispoziția comisiei de evaluare în scopul demonstrării eligibilității, înregistrării și capacității tehnice și economico-financiare a acestuia. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita completarea unor modele tip de declarație sau fișă, caz în care se precizează codul modelelor corespunzătoare, din Secțiunea 4, care urmează a fi completate de ofertant/candidat.
B.6.4
B.6.6
B.6.12
B.13.4 Modalitatea de punctare a performanțelor tehnice și economico-financiare: Selectarea candidaților calificați se realizează pe baza următoarei modalități de punctare:
Capacitatea tehnică 75 pct.
din care: ................................ (punctaj maxim aferent)
- experiență similară 45 - 75 pct.
- echipament tehnic, dotări etc. 0 - 15 pct.
- personal 0 - 15 pct.
Capacitatea financiară 25 pct.
Total: 100 pct.
Pentru fiecare subcriteriu utilizat, este obligatorie prezentarea detaliată a modului de punctare.
Elaborarea și prezentarea ofertelor
D.2.1 Limba de redactare a ofertei: De regulă, se indică limba română și, în măsura în care se consideră necesar, o altă limbă de circulație internațională:
D.4.1 Perioada de valabilitate a ofertelor:
Se precizează o perioadă de valabilitate estimată ca fiind suficientă pentru finalizarea, într-o perioadă rezonabilă, a evaluării ofertelor și pentru a se evita, în măsura în care nu apar circumstanțe excepționale, situația în care este necesară solicitarea de prelungire a acestei perioade. De regulă, perioada de valabilitate a ofertelor trebuie să se încadreze între 30 și 90 de zile.
D.5.1 Se precizează modul în care să fie prezentate propunerea tehnică și financiară,
D.7.1 indicându-se, unde este cazul, formularele și modelele care trebuie prezentate
D.7.2 de către ofertant, inclusiv, în măsura în care se consideră necesar, informații
D.8.3 detaliate privind modul de completare a acestora;
D.8.4 Modele de prezentare a propunerii tehnice și financiare trebuie să se aibă în vedere și algoritmul de calcul prevăzut pentru evaluarea ofertelor, astfel încât informațiile prezentate de către fiecare ofertant să fie complete și să permită calcularea punctajului în funcție de algoritmul respectiv. Se precizează varianta de actualizare acceptată de către autoritatea contractantă
D.8.3 Destinația finală la care se vor furniza produsele:
D.8.6 Data la care se întocmește propunerea financiară (pentru echivalența leu/euro):
Data stabilită trebuie să fie cu cel mult 30 zile înainte de data de deschidere a ofertelor.
D.9.1 a) Cuantumul garanției pentru participare:
Garanția pentru participare trebuie să se exprime în sumă fixă.
Cuantumul garanției pentru participare va fi, de regulă, 1%-2% din valoarea estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, a contractului de furnizare, și în nici un caz mai mică de 0,5% sau mai mare de 2,5% din această valoare.
D.9.1 b) Perioada de valabilitate a garanției pentru participare: Perioada stabilită trebuie să fie cel puțin egală cu perioada de valabilitate a ofertei precizată la D.4.1.
D.9.3 c) Mod de constituire a garanției pentru participare: Se precizează:
i) care dintre formele de constituire a garanției pentru participare, prevăzute în Secțiunea I, sunt acceptate de către autoritatea contractantă;
ii) toate informațiile necesare ofertantului pentru ca acesta să aibă posibilitatea de a constitui garanția pentru participare în oricare dintre formele prevăzute la pct. i). Scrisorile de garanție bancară vor fi eliberate de regulă de o bancă din România, sau după caz, de o bancă din străinătate, de preferință cu corespondent în România sau agreată de o bancă din România. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune eliberarea garanției pentru participare de către o anumită bancă, nominalizată în mod expres.
E1.1 Număr de exemplare în copie:
E2.2 Se precizează modul de prezentare, în plicuri separate, a documentelor care însoțesc oferta, a propunerii tehnice și a celei financiare precum și a ofertelor alternative.
E3.1 Adresa la care se depune oferta: Data limită pentru depunerea ofertei:
Deschiderea și evaluarea ofertelor
F.1.1 Ora, data și locul deschiderii ofertelor:
F.7.1 Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de furnizare: Se precizează unul dintre criteriile revăzute la F.7.2 din Secțiunea 1.
F.8.2 Algoritmul de calcul pe baza căruia se punctează ofertele:
F.10.1 (a) Se precizează toți factorii care vor fi luați în considerare pentru evaluarea ofertelor; algoritmul de calcul trebuie să fie clar definit și, odată stabilit, nu poate fi schimbat pe toată perioada de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de furnizare.
(dacă este aplicabil)
În funcție de algoritmul de calcul stabilit pentru calcularea punctajului ofertelor, autoritatea contractantă are obligația de a preciza toate informațiile necesare pentru a asigura deplina transparență privind modul de aplicare a algoritmului de calcul, inclusiv mărimile constante care intervin în calculul punctajelor; Variante ale algoritmului de calcul
I. Metoda punctelor de calitate Metoda presupune alocarea, conform specificațiilor din "tabelul punctelor de calitate"; a unui număr de puncte pentru fiecare factor de evaluare stabilit a fi luat în considerare atunci când se calculează punctajul total al ofertelor.
Tabelul punctelor de calitate
Factori de evaluare Punctaj maxim alocat
1. Prețul ofertei 60 - 90
2. Termen sau termene de livrare 0 - 10
3. Caracteristici tehnice și funcționale 10 - 35
4. Disponibilitatea de a asigura servicii postvânzare și asistență tehnică 0 - 10
5. Angajamente privind livrarea de piese de schimb, subansambluri sau furnituri, pe termen lung 0 - 10
6. Standardizare 0 -15
TOTAL: 100
1. Punctajul pentru factorul de evaluare "prețul ofertei" se acordă astfel:
a) pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;
b) pentru alt preț decât cel prevăzut la lit. a), se acordă punctaj astfel: Pn= (preț minim/prețn) x punctaj maxim alocat
Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile prevăzute în Secțiunea 1 la F.8.3.
2. Punctajul pentru factorul de evaluare "termen sau termene de livrare" se acordă astfel:
a) pentru termenul de livrare limită, prevăzut în Caietul de sarcini, se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;
b) pentru un termen mai mare decât cel prevăzut la lit. a), se acordă punctaj astfel:
Pn = (termen minim/termenn) x punctaj maxim alocat
În cazul în care este prevăzută furnizarea pe loturi a produselor, fiecare lot sau pachet de loturi urmând a fi livrate la diferite termene, punctajul alocat se defalcă corespunzător pentru fiecare dintre termenele de livrare prevăzute.
3. Punctajele pentru ceilalți factori de evaluare se acordă de către comisia de evaluare pe baza aprecierii obiective efectuate de membrii acesteia, apreciere care trebuie să se raporteze în totalitate la prevederile Caietului de sarcini precum și la cele cuprinse în Condițiile generale și specifice de
II. Metoda de cuantificare valorică a avantajelor economice Metoda presupune calcularea unei valori de comparare, după cum urmează:
a) adăugarea la prețul ofertei a valorii aferente, după caz, a:
(i) costurilor curente de întreținere și funcționare pe parcursul unei perioade clar precizate, având în vedere, eventual, o rată de actualizare corespunzător aleasă;
(ii) costurilor generate de:
- dificultățile de operare pe care le implică achiziționarea unor produse cu caracteristici tehnice diferite față de cele deja achiziționate sau față de cele care urmează a fi achiziționate într-o perioadă ulterioară; sau
- lipsa unor angajamente ferme privind asistența tehnică și/sau livrarea de piese de schimb, subansambluri sau furnituri, pe termen lung;
- abaterile, propuse de către ofertant, față de programul de livrare a produselor stabilit în Fișa de date a achiziției;
(iii) alte costuri specifice care sunt în conexiune directă cu achiziția produselor respective;
b) scăderea din prețul ofertei a valorii aferente, după caz, a:
(i) veniturilor obținute prin utilizarea produselor, ținând cont de randamentul și productivitatea acestora și având în vedere, eventual, o rată de actualizare corespunzător aleasă;
(ii) economiilor generate de:
- eficiența și performanțele tehnice ale produselor;
- facilități, acordate de către ofertant, referitoare la asistența tehnică și/sau livrarea de piese de schimb, subansambluri sau furnituri, pe termen lung;
- abateri, în favoarea autorității contractante, propuse de către ofertant, față de programul de plată prevăzut în Condițiile generale și speciale de contractare; economia va fi evaluată prin calcularea dobânzii câștigate, ca urmare a decalării plăților datorate, la o rată anuală specificată în Fișa de date a achiziției;
(iii) alte venituri sau economii specifice care sunt în conexiune directă cu achiziția produselor respective; Oferta pentru care, în urma cuantificării tuturor avantajelor economice, rezultă valoarea de comparare cea mai mică, este considerată oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic și primește punctajul maxim: 100 puncte. Punctajul pentru orice altă ofertă se determină prin înmulțirea cu 100 a raportului obținut între valoarea de comparare cea mai mică și valoarea de comparare aferentă fiecărei oferte în parte. Autoritatea contractantă are dreptul de a adapta metoda II în conformitate cu tipul de contract pe care urmează să îl atribuie precum și cu specificul produselor pe care urmează să le achiziționeze dar are obligația de a respecta principiul eficienței utilizării fondurilor publice atunci când stabilește criteriile economice pe baza cărora fixează algoritmul de calcul al punctajului.
F.9.1 Mod de acordare a preferinței interne: Se precizează, dacă este cazul, prevederile aplicabile din Hotărârea Guvernului privind acordarea preferinței interne în cazul aplicării procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziție publice.
Atribuirea contractului de furnizare
G.2.1 (d) Alte situații în care autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică:
G.3.1 Procentul pentru creșterea sau diminuarea cantității de produse care urmează a fi achiziționate: Se precizează procentul maxim pe care autoritatea contractantă l-ar putea impune, ofertantului a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, pentru creșterea sau descreșterea cantității de produse. Acest procent nu poate fi mai mare de 10%.
Observații:
a) autoritatea contractantă are dreptul de a crește cantitatea de produse care urmează a fi achiziționate, cu procentul indicat, numai în limita fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de furnizare.
b) autoritatea contractantă are dreptul de a descrește cantitatea de produse care urmează a fi achiziționate, cu procentul indicat, numai până la limita fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de furnizare.
G.4.1 Termenii comerciali în care se va încheia contractul:
Varianta 1:
Varianta 2:
...
G.6.1 a) Cuantumul garanției de bună execuție a contractului de furnizare: Garanția de bună execuție trebuie să se exprime procentual într-un cuantum cuprins între 5% - 10% din valoarea contractului de furnizare.
b) Mod de constituire a garanției de bună execuție a contractului de furnizare:
Se precizează care dintre formele de constituire a garanției de bună execuție a contractului de furnizare, prevăzute în Secțiunea 1, vor fi acceptate de către autoritatea contractantă:
B. FIȘA DE DATE PENTRU ACHIZIȚIA PUBLICĂ DE LUCRĂRI
Introducere
A.1.1 Denumirea autorității contractante, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telex, fax, e-mail
A.2.1 Surse de finanțare: - - ... (se precizează sursa sau sursele din care se finanțează contractul de lucrări
A.3.1 Obiectul contractului de lucrări Se precizează: a) natura și cerințele de execuție, caracteristicile generale ale lucrării; b) dacă lucrarea sau contractul de lucrări este împărțit în mai multe obiecte distincte, indicații referitoare la posibilitățile ofertanților de a depune ofertă pentru unul sau mai multe dintre acestea.
A.5.1 Procedura aplicată: Justificare: numai în cazul aplicării procedurii prin negociere competitivă
Calificarea ofertanților/candidaților
B.5.2 Cerințele minime, referitoare la capacitatea tehnică și cea economico-financiară, pe care ofertantul/candidatul trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerat calificat: Autoritatea contractantă trebuie să fixeze aceste cerințe în funcție de exigențele impuse de natura și complexitatea contractului de lucrări. Capacitatea tehnică
a) experiența în execuția de lucrări sau volume de lucrări similare, ca natură și complexitate, cu obiectul contractului de lucrări care urmează a fi atribuit: Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca cerință minimă pentru experiența similară, îndeplinirea și finalizarea, în ultimii cinci ani, cel puțin a unui contract prin care să se fi executat lucrări similare și care:
i) fie, a avut valoarea egală sau mai mare decât o valoare minimă care se precizează;
ii) fie, a avut ca obiect execuția unor suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări egale sau mai mari decât cantitățile minime care se precizează. Plafonul pentru valoarea, suprafețele sau volumele fizice impuse trebuie să fie cuprins între 0,3 și 0,6 din valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit, respectiv, din totalul suprafețelor sau volumelor fizice ale capacităților și categoriilor de lucrări aferente lucrării care se va executa în urma atribuirii contractului. În cazul în care se impune o valoare minimă, aceasta va fi exprimată în mii lei și în echivalent euro; echivalentul în euro a valorii exprimate în lei se va determina corespunzător cursului mediu al pieței valutare, calculat de Banca Națională a României pentru ziua premergătoare transmiterii, spre publicare, a anunțului de participare către Monitorul Oficial al României sau transmiterii invitației de participare, în cazul aplicării procedurii de negociere pentru care nu există obligativitatea publicării unui anunț de participare, către ofertanți/candidați. Pentru plafoanele valorice care depășesc echivalentul a 5 mil. euro, se consideră că ofertantul/candidatul îndeplinește cerința impusă dacă plafonul respectiv este atins prin însumarea valorii a trei contracte similare.
b) echipament tehnic, utilaje, mijloace de transport, laboratoare, baze de producție și alte mijloace fixe considerate necesare pentru îndeplinirea contractului de lucrări precum și modul în care acestea urmează a fi asigurate (dotare proprie, contracte sau convenții de închiriere etc.): Cerințele minime referitoare la echipamente tehnice și utilaje trebuie să aibă în vedere și prevederile legale privind atestarea tehnică a acestora.
c) personal de specialitate: Autoritatea contractantă are obligația de a solicita, ca cerință minimă, cel puțin asigurarea de către ofertant a unui responsabil tehnic cu execuția care să fie atestat în domeniul lucrării ce urmează a fi executate. Capacitatea economico-financiară
d) cifra medie anuală de afaceri pe ultimii trei ani: Nu poate fi impusă o valoare mai mare decât valoarea medie anuală a contractului de lucrări multiplicată cu trei. Valoarea respectivă va fi exprimată în mii lei și în echivalent euro; echivalentul în euro a valorii exprimate în lei se va determina corespunzător cursului mediu al pieței valutare, calculat de Banca Națională a României pentru ziua premergătoare transmiterii, spre publicare, a anunțului de participare către Monitorul Oficial al României sau transmiterii invitației de participare, în cazul aplicării procedurii de negociere pentru care nu există obligativitatea publicării unui anunț de participare, către ofertanți/candidați.
e) indicatori de bonitate:
Se pot avea în vedere indicatori cum ar fi lichiditate, solvabilitate, etc. (aceste cerințe se recomandă pentru contracte care urmează a fi îndeplinite într-o perioadă mai mare de trei luni)
f) capacitatea financiară a ofertantului/candidatului de a susține execuția lucrării pe o perioadă de cel puțin:
Se poate impune o perioadă de 1 - 6 luni.
Ofertantul trebuie să demonstreze că are acces la, sau că are disponibile, resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de bănci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cashflow-ul de execuție al lucrării pentru perioada impusă.
- În cazul în care nu este considerată relevantă îndeplinirea unui nivel minim pentru una sau mai multe dintre cerințele prevăzute la literele a) - e), în dreptul cerinței respective se precizează "nesolicitat"
- În cazul în care ofertanților li se acordă posibilitatea de a depune ofertă doar pentru unul sau mai multe dintre obiectele cu funcționalitate independentă din care se compune lucrarea, cerințele minime, a căror îndeplinire este solicitată pentru calificare, se precizează, în mod distinct, pentru fiecare obiect sau ansamblu de obiecte în parte.
- Se precizează cerințele minime de calificare care se impun a fi îndeplinite de către liderul asociației și de către ceilalți asociați, în cazul în care anumiți furnizori intenționează să depună ofertă comună.
B.2 Se precizează
B.4 B.6 a) formularele care trebuie prezentate de către ofertant/candidat, inclusiv, în măsura în care se consideră necesar, informații detaliate privind modul de completare a acestora;
b) orice alte cerințe suplimentare cu privire la conținutul informațiilor și la documentele pe care ofertantul/candidatul trebuie să le pună la dispoziția comisiei de evaluare în scopul demonstrării eligibilității, înregistrării și capacității tehnice și economico-financiare a acestuia.
B.6.4 Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita completarea unor modele tip de declarație sau fișă, caz în care se precizează codul modelelor corespunzătoare, din Secțiunea 4, care urmează a fi completate de ofertant/candidat.
B.6.6
B.6.12
B.13.4 Modalitatea de punctare a performanțelor tehnice și economico-financiare: Selectarea candidaților calificați se realizează pe baza următoarei modalități de punctare:
Capacitatea tehnică 75 pct.
din care: ......................................... (punctaj maxim aferent)
- experiență similară 20 - 30 pct.
- echipament tehnic, dotări etc. 10 - 20 pct.
- personal 5 -15 pct.
- sistemul propriu de conducere și de asigurare a calității lucrărilor 25 pct.
Capacitatea financiară 25 pct.
Total: 100 pct.
Pentru fiecare subcriteriu utilizat, este obligatorie prezentarea detaliată a modului de punctare.
Model de acordare a punctajului pentru criteriul privind sistemul propriu de conducere și de asigurare a calității:
a) pentru sistemul propriu de conducere și asigurare a calității, - maximum 15 puncte
din care:
- este certificat de către un organism de certificare acreditat - 15 puncte
- este avizat de specialiști sau de organisme agreate de Ministerul Lucrărilor Publice și
Amenajării Teritoriului conform Ordinului nr. 10/N/1996 - 10 puncte
- este prezentat numai sub formă de documente proprii ale ofertanților; - 5 puncte
b) laboratoare utilizate în vederea atestării calității construcțiilor - maximum 5 puncte
din care:
- laborator propriu autorizat de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului - I.S.C.L.P.U.A.T. și acreditat - 5 puncte
- laborator propriu autorizat de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului - I.S.C.L.P.U.A.T. - 3 puncte
- laborator propriu autorizat de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului - I.S.C.L.P.U.A.T. pentru o parte din încercări și contracte încheiate cu laboratoare autorizate și acreditate sau contractate integral cu laboratoare autorizate și acreditate - 3 puncte
- laborator propriu pentru cel puțin 60% din încercări și pentru maximum 40% contracte încheiate cu laboratoare autorizate - 2 puncte
- laborator propriu pentru mai puțin de 60% din încercări și restul încercărilor contractate cu laboratoare autorizate sau contractate integral cu laboratoare autorizate - 1 punct.
Candidații care nu dețin laboratoare autorizate pentru profilurile de lucrări rezultate din tehnologiile de execuție adoptate sau care nu prezintă contracte de colaborare cu laboratoare autorizate pentru profilurile respective sunt, automat, descalificați;
c) recomandări din partea beneficiarilor, vizate de I.S.C.L.P.U.A.T., privind lucrările similare executate - maximum 10 puncte
din care:
- pentru neconformități care au condus la refacerea parțială sau totală a unei lucrări - depunctare 1 puncte
- recepție amânată din considerente privind neîndeplinirea parametrilor de calitate - depunctare 2 puncte
- recepție respinsă din considerente privind neîndeplinirea parametrilor de calitate - depunctare 3 puncte
- caz de accident tehnic produs din vina exclusivă a contractantului, privind încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor - depunctare 4 puncte
Depunctările menționate se vor multiplică cu numărul cazurilor constatate.
Elaborarea și prezentarea ofertelor
D.2.1 Limba de redactare a ofertei:
De regulă, se indică limba română și, în măsura în care se consideră necesar, o altă limbă de circulație internațională
D.4.1 Perioada de valabilitate a ofertelor:
Se precizează o perioadă de valabilitate estimată ca fiind suficientă pentru finalizarea, într-o perioadă rezonabilă, a evaluării ofertelor și pentru a se evita, în măsura în care nu apar circumstanțe excepționale, situația în care este necesară solicitarea de prelungire a acestei perioade. De regulă, perioada de valabilitate a ofertelor trebuie să se încadreze între 45 și 90 de zile.
D.5.1 Se precizează, în mod concret, conținutul propunerii tehnice și financiare,
D.7.1 indicându-se în acest sens, unde este cazul, formularele și modelele care
D.7.2 trebuie prezentate de către ofertant, inclusiv, în măsura în care se consideră
D.8.3 necesar, informații detaliate privind modul de completare a acestora;
D.8.4 Atunci când se precizează conținutul propunerii tehnice și financiare trebuie să se aibă în vedere și algoritmul de calcul prevăzut pentru evaluarea ofertelor, astfel încât informațiile prezentate de către fiecare ofertant să fie complete și să permită calcularea punctajului în funcție de algoritmul respectiv. Se precizează varianta de actualizare acceptată de către autoritatea contractantă.
D.8.6 Data la care se întocmește propunerea financiară (pentru echivalența leu/euro):
Luna de referință:
Data stabilită trebuie să fie cu cel mult 30 zile înainte de data de deschidere a ofertelor.
D.9.1 a) Cuantumul garanției pentru participare:
Garanția pentru participare trebuie să se exprime în sumă fixă:
Cuantumul garanției pentru participare va fi, de regulă, 1%-2% din valoarea estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, a contractului de execuție și în nici un caz mai mică de 0,5% sau mai mare de 2,5% din această valoare.
b) Perioada de valabilitate a garanției pentru participare:
D.9.1 Perioada stabilită trebuie să fie cel puțin egală cu perioada de valabilitate a ofertei precizată la D.4.1.
c) Mod de constituire a garanției pentru participare:
D.9.3 Se precizează:
i) care dintre formele de constituire a garanției pentru participare, prevăzute în Secțiunea 1, sunt acceptate de către autoritatea contractantă;
ii) toate informațiile necesare ofertantului pentru ca acesta să aibă posibilitatea de a constitui garanția pentru participare în oricare dintre formele prevăzute la pct. i).
Scrisorile de garanție bancară vor fi eliberate de regulă de o bancă din România, sau după caz, de o bancă din străinătate, de preferință cu corespondent în România sau agreată de o bancă din România. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune eliberarea garanției pentru participare de către o anumită bancă, nominalizată în mod expres.
E1.1 Număr de exemplare în copie:
E2.2 Se precizează modul de prezentare, în plicuri separate, a documentelor care însoțesc oferta, a propunerii tehnice și a celei financiare precum și a ofertelor alternative.
E3.1 Adresa la care se depune oferta: Data limită pentru depunerea ofertei:
Deschiderea și evaluarea ofertelor
F.1.1 Ora, data și locul deschiderii ofertelor:
F.7.1 Criteriul aplicat pentru atribuire contractului de execuție: Se precizează unul dintre criteriile revăzute la F.7.2 din Secțiunea 1.
F.8.2 Algoritmul de calcul pe baza căruia se punctează ofertele presupune alocarea, conform specificațiilor din "tabelul punctelor de calitate", a unui număr de puncte pentru fiecare dintre factorii de evaluare prevăzuți. Tabelul punctelor de calitate
F.10.1 (a)
(dacă este aplicabil)
Factori de evaluare Punctaj maxim alocat
1. Prețul ofertei 80 - 95
2. Durata de execuție 5 - 20
TOTAL: 100
1. Punctajul pentru factorul de evaluare "prețul ofertei" se acordă astfel:
a) pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;
b) pentru alt preț decât cel prevăzut la lit. a), se acordă punctaj astfel:
Pn = (preț minim/prețn) x punctaj maxim alocat
Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile prevăzute în Secțiunea 1 la F.8.3.
2. Punctajul pentru factorul de evaluare "durata de execuție" se acordă astfel:
a) pentru durata limită de execuție, prevăzută în Caietul de sarcini, se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;
b) pentru o durată de execuție mai mare decât cea prevăzută la lit. a), se acordă punctaj astfel:
Pn = (termen minim/termenn) x punctaj maxim alocat
Observație:
În cazul în care se atribuie un contract de lucrări care are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, atunci tabelul punctelor de calitate trebuie să cuprindă un factor de evaluare suplimentar; respectiv "Caracteristici tehnice și funcționale ale proiectului tehnic". Acestui factor de evaluare i se va aloca un punctaj maxim cuprins între 10 și 20 de puncte, ponderea punctajului aferent "prețului ofertei" urmând a se diminua corespunzător.
F.9.1 Mod de acordare a preferinței interne: Se precizează prevederile aplicabile din Hotărârea Guvernului privind acordarea preferinței interne în cazul aplicării procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziție publică:
Atribuirea contractului de lucrări
G.2.1 (d) Alte situații în care autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică:
G.6.1 a) Cuantumul garanției de bună execuție a contractului de furnizare: Garanția de bună execuție trebuie să se exprime procentual într-un cuantum cuprins între 5% - 10% din valoarea contractului de execuție.
b) Mod de constituire a garanției de bună execuție a contractului de furnizare:
Se precizează care dintre formele de constituire a garanției de bună execuție a contractului de furnizare, prevăzute în Secțiunea 1, vor fi acceptate de către autoritatea contractantă
C. FIȘA DE DATE PENTRU ACHIZIȚIA PUBLICĂ DE SERVICII
Introducere
A.1.1 Denumirea autorității contractante, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telex, fax e-mail
A.2.1 Surse de finanțare:
-
-
...
(se precizează sursa sau sursele din care se finanțează contractul de servicii)
A.3.1 Obiectul contractului de servicii
Se precizează:
a) natura și cantitatea serviciilor ce urmează a fi achiziționate precum și codul CPSA;
b) indicații referitoare la posibilitățile ofertanților de a depune ofertă doar pentru o parte din gama de servicii solicitate.
A.5.1 Procedura aplicată: Justificare: (numai în cazul aplicării procedurii prin negociere competitivă)
Calificarea ofertanților/candidaților
B.5.2 Cerințele minime, referitoare la capacitatea tehnică și cea economico-financiară, pe care ofertantul/candidatul trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerat calificat:
Autoritatea contractantă trebuie să fixeze aceste cerințe în funcție de exigențele impuse de natura și complexitatea contractului de servicii. Capacitatea tehnică
a) experiența în prestarea de servicii similare, ca natură și complexitate, cu obiectul contractului de servicii care urmează a fi atribuit: Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca cerință minimă pentru experiența similară, îndeplinirea și finalizarea, în ultimii cinci ani, cel puțin a unui contract care a avut o valoare egală sau mai mare decât o valoare minimă precizată și prin care să se fi prestat servicii similare. Valoarea impusă nu poate depăși valoarea estimată a contractului de servicii care urmează să fie atribuit. Valoarea respectivă va fi exprimată în mii lei și în echivalent euro; echivalentul în euro a valorii exprimate în lei se va determina corespunzător cursului mediu al pieței valutare, calculat de Banca Națională a României pentru ziua premergătoare transmiterii, spre publicare, a anunțului de participare către Monitorul Oficial al României sau transmiterii invitației de participare, în cazul aplicării procedurii de negociere pentru care nu există obligativitatea publicării unui anunț de participare, către ofertanți/candidați.
b) echipament tehnic, dotări, utilaje și alte mijloace fixe considerate necesare pentru îndeplinirea contractului de servicii precum și modul în care acestea urmează a fi asigurate (dotare proprie, contracte sau convenții de închiriere etc.):
Cerințele minime referitoare la echipamente tehnice și utilaje trebuie să aibă în vedere și prevederile legale privind atestarea tehnică a acestora.
c) personal de specialitate:
Capacitatea economico-financiară
d) cifra medie anuală de afaceri pe ultimii trei ani: Nu poate fi impusă o valoare mai mare decât valoarea medie anuală a contractului de servicii multiplicată cu trei. Valoarea respectivă va fi exprimată în mii lei și în echivalent euro; echivalentul în euro a valorii exprimate în lei se va determina corespunzător cursului mediu al pieței valutare, calculat de Banca Națională a României pentru ziua premergătoare transmiterii, spre publicare, a anunțului de participare către Monitorul Oficial al României sau transmiterii invitației de participare, în cazul aplicării procedurii de negociere pentru care nu există obligativitatea publicării unui anunț de participare, către ofertanți/candidați.
e) indicatori de bonitate:
Se pot avea în vedere indicatori cum ar fi lichiditate, solvabilitate, etc.
(aceste cerințe se recomandă pentru contracte care urmează a fi îndeplinite într-o perioadă mai mare de trei luni)
- În cazul în care nu este considerată relevantă îndeplinirea unui nivel minim pentru una sau mai multe dintre cerințele prevăzute la literele a) - e), în dreptul cerinței respective se precizează "nesolicitat"
- În cazul în care ofertanților li se acordă posibilitatea de a depune ofertă pentru o parte din gama de servicii care urmează a fi achiziționate, cerințele minime, a căror îndeplinire este solicitată pentru calificare, se precizează, în mod distinct, pentru fiecare gamă de servicii în parte.
- Se precizează cerințele minime de calificare care se impun a fi îndeplinite de către liderul asociației și de către ceilalți asociați, în cazul în care anumiți furnizori intenționează să depună ofertă comună.
B.2 Se precizează:
B.4 a) formularele care trebuie prezentate de către ofertant/candidat, inclusiv, în măsura în care se consideră necesar, informații detaliate privind modul de completare a acestora;
B.6
b) orice alte cerințe suplimentare cu privire la conținutul informațiilor și la documentele pe care ofertantul/candidatul trebuie să le pună la dispoziția comisiei de evaluare în scopul demonstrării eligibilității, înregistrării și capacității tehnice și economico-financiare a acestuia.
Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita completarea unor modele tip de declarație sau fișă, caz în care se precizează codul modelelor corespunzătoare, din Secțiunea 4, care urmează a fi completate de ofertant/candidat.
B.6.4
B.6.6
B.6.12
B.13.4 Modalitatea de punctare a performanțelor tehnice și economico-financiare: Selectarea candidaților calificați se realizează pe baza următoarei modalități de punctare:
Capacitatea tehnică 75 pct.
din care: ............................. (punctaj maxim aferent)
- experiență similară 30 - 65 pct.
- echipament tehnic, dotări etc. 5 - 10 pct.
- personal 5 - 40 pct.
Capacitatea financiară 25 pct.
Total: 100 pct. Pentru fiecare subcriteriu utilizat, este obligatorie prezentarea detaliată a modului de punctare.
Elaborarea și prezentarea ofertelor
D.2.1 Limba de redactare a ofertei:
De regulă, se indică limba română și, în măsura în care se consideră necesar, o altă limbă de circulație internațională.
D.4.1 Perioada de valabilitate a ofertelor:
Se precizează o perioadă de valabilitate estimată ca fiind suficientă pentru finalizarea, într-o perioadă rezonabilă, a evaluării ofertelor și pentru a se evita, în măsura în care nu apar circumstanțe excepționale, situația în care este necesară solicitarea de prelungire a acestei perioade. De regulă, perioada de valabilitate a ofertelor trebuie să se încadreze între 30 și 90 de zile.
D.5.1 Se precizează, în mod concret, conținutul propunerii tehnice și financiare,
D.7.1 indicându-se în acest sens, unde este cazul, formularele și modelele care trebuie
D.7.2 prezentate de către ofertant, inclusiv, în măsura în care se consideră necesar,
D.8.3 informații detaliate privind modul de completare a acestora;
D.8.4 Atunci când se precizează conținutul propunerii tehnice și financiare trebuie să se aibă în vedere și algoritmul de calcul prevăzut pentru evaluarea ofertelor, astfel încât informațiile prezentate de către fiecare ofertant să fie complete și să permită calcularea punctajului în funcție de algoritmul respectiv. Se precizează varianta de actualizare acceptată de către autoritatea contractantă:
D.8.6 Data la care se întocmește propunerea financiară (pentru echivalența leu/euro): Data stabilită trebuie să fie cu cel mult 30 zile înainte de data de deschidere a ofertelor.
D.9.1 a) Cuantumul garanției pentru participare:
Garanția pentru participare trebuie să se exprime în sumă fixă. Cuantumul garanției pentru participare va fi, de regulă, 1%-2% din valoarea estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, a contractului de servicii, și în nici un caz mai mică de 0,5% sau mai mare de 2,5% din această valoare.
b) Perioada de valabilitate a garanției pentru participare:
D.9.1 Perioada stabilită trebuie să fie cel puțin egală cu perioada de valabilitate a ofertei precizată la D.4.1.
c) Mod de constituire a garanției pentru participare:
D.9.3 Se precizează:
i) care dintre formele de constituire a garanției pentru participare, prevăzute în Secțiunea 1, sunt acceptate de către autoritatea contractantă;
ii) toate informațiile necesare ofertantului pentru ca acesta să aibă posibilitatea de a constitui garanția pentru participare în oricare dintre formele prevăzute la pct. i). Scrisorile de garanție bancară vor fi eliberate de regulă de o bancă din România, sau după caz, de o bancă din străinătate, de preferință cu corespondent în România sau agreată de o bancă din România. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune eliberarea garanției pentru participare de către o anumită bancă, nominalizată în mod expres.
E1.1 Număr de exemplare în copie:
E2.2 Se precizează modul de prezentare, în plicuri separate, a documentelor care însoțesc oferta, a propunerii tehnice și a celei financiare precum și a ofertelor alternative.
E3.1 Adresa la care se depune oferta: Data limită pentru depunerea ofertei:
Deschiderea și evaluarea ofertelor
F.1.1 Ora, data, și locul deschiderii ofertelor:
F.7.1 Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de servicii:
Se precizează unul dintre criteriile revăzute la F.7.2 din Secțiunea 1.
F.8.2 Algoritmul pe baza căruia se punctează ofertele:
F.10.1 (a) Se precizează toți factorii care vor fi luați în considerare pentru evaluarea ofertelor; algoritmul de calcul trebuie să fie clar definit și, odată
(dacă este aplicabil) stabilit, nu poate fi schimbat pe toată perioada de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de furnizare.
În funcție de algoritmul de calcul stabilit pentru calcularea punctajului ofertelor, autoritatea contractantă are obligația de a preciza toate informațiile necesare pentru a asigura deplina transparență privind modul de aplicare a algoritmului de calcul, inclusiv mărimile constante care intervin în calculul punctajelor;
Variante ale algoritmului de calcul
I. Metoda cost/calitate
Metoda presupune clasificarea ofertelor în ordinea descrescătoare a punctajelor combinate, tehnic și financiar, având în vedere ponderile indicate în Fișa de date a achiziției, pentru fiecare dintre punctajele respective.
Punctajul total acordat pentru fiecare ofertă se calculează pe baza formulei:
Ptotal = P financiar x F% + P tehnic x T%,
unde:
F% - ponderea corespunzătoare punctajului financiar; această pondere trebuie să se încadreze, în funcție de specificul obiectului contractului de servicii, între 30% și 90%.
T% - ponderea corespunzătoare punctajului tehnic; această pondere se determină astfel încât F% + T% = 100%.
1. Punctajul financiar se acordă astfel:
a) pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă 100 puncte;
b) pentru alt preț decât cel prevăzut la lit. a), se acordă punctaj astfel:
P financiarn = (preț minim/prețn) x 100
Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile prevăzute în Secțiunea 1 Ia F.8.3.
2. Punctajul tehnic se acordă de către comisia de evaluare pe baza aprecierii obiective efectuate de membrii acesteia, apreciere care trebuie să se raporteze în totalitate la prevederile Caietului de sarcini precum și la cele cuprinse în Condițiile generale și specifice de contractare.
II. Metoda bazată pe buget fix
Etapa I: Comisia de evaluare evaluează mai întâi propunerile tehnice și stabilește clasamentul acestora în ordinea descrescătoare a punctajelor tehnice acordate.
Etapa a II-a: Ofertele ale căror propuneri financiare prevăd un preț mai mare decât valoarea bugetului fix, prevăzut în Fișa de date achiziției, sunt respinse și comisia de evaluare întocmește clasamentul final al ofertelor rămase în competiție în ordinea descrescătoare a punctajelor tehnice acordate.
F.9.1 Mod de acordare a preferinței interne: Se precizează prevederile aplicabile ale Hotărârii Guvernului privind acordarea preferinței interne în cazul aplicării procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziție publice.
Atribuirea contractului de servicii
G.2.1 (d) Alte situații în care autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică:
G.6.1 a) Cuantumul garanției de bună execuție a contractului de servicii: Garanția de bună execuție trebuie să se exprime procentual într-un cuantum cuprins între 5% -10% din valoarea contractului de servicii.
b) Mod de constituire a garanției de bună execuție a contractului de servicii: Se precizează care dintre formele de constituire a garanției de bună execuție a contractului de servicii, prevăzute în Secțiunea 1, vor fi acceptate de către autoritatea contractantă:
Observație:
În cazul atribuirii contractelor de servicii de proiectare, garanția de bună execuție este înlocuită de garanția de aplicabilitate a proiectului.

Secțiunea 3 Caiet de sarcini

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică:

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea; în cazul contractelor pentru lucrări, specificațiile tehnice se pot referi, de asemenea, și la reguli de proiectare și de calcul, inclusiv al costurilor, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor precum și la tehnici, procedee și metode de construcție ca ș la orice alte condiții cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă să le descrie, în funcție și de diverse acte normative și reglementări, în legătură cu lucrarea finală și cu materii prime sau materiale sau părți de lucrare implicate.

Autoritatea contractantă are obligația de a defini, în caietul de sarcini, specificații tehnice redactate astfel încât să permită cea mai largă competiție posibilă și numai prin referire, de regulă, la:

a) fie, reglementări tehnice, așa cum sunt acestea definite în legislația internă referitoare la standardizarea națională, care sunt compatibile cu reglementările Comunității Europene;

b) fie, dacă nu există reglementări tehnice în sensul de la lit. a), la standarde naționale și altele asemenea, și anume, de regulă, în următoarea ordine de decădere:

(i) standarde naționale și altele asemenea care adoptă standarde europene și altele asemenea;

(ii) standarde naționale și altele asemenea care adoptă standarde internaționale și altele asemenea, care sunt acceptate de Comunitatea Europeană, în situația în care nu există standarde europene și altele asemenea, sau în situația în care nu s-au adoptat încă, pe plan național, unele standarde europene și altele asemenea;

(iii) alte standarde naționale și altele asemenea decât cele de la pct. (i) și pct. (ii);

c) fie, altele asemenea celor de la lit. a) și lit. b);

În cazul în care sunt utilizate standarde speciale, caietul de sarcini trebuie să precizeze că produsele, serviciile sau lucrările, care îndeplinesc alte standarde de autoritate și care asigură o calitate substanțial egală cu standardele menționate, vor fi deasemenea acceptate.

Se interzice indicarea în caietul de sarcini a unor specificații tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricație sau procedee speciale, în cazul în care introducerea acestor specificații tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea, unuia sau mai multor ofertanți.

Se interzice indicarea unei mărci de fabrică sau de comerț, a unui brevet de invenție, a unei licențe de fabricație sau a unei anume origini sau producții. Totuși, se admite o astfel de indicație, dar numai însoțită de mențiunea "sau echivalent" și numai în situația în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a stabili, în caietul de sarcini, specificații tehnice suficient de precise și inteligibile pentru toate părțile interesate.

Autoritatea contractantă are obligația de a preciza cerințele referitoare la normele de protecția muncii care trebuie respectate conform reglementărilor în vigoare sau de a indica instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații cu privire la aceste reglementări.

În cazul achiziției de lucrări, caietul de sarcini este parte integrantă din proiectul tehnic verificat, a vizat și aprobat potrivit prevederilor legale. Proiectul tehnic se elaborează pe baza studiului de fezabilitate aprobat, etapă în care au fost stabilite elementele și soluțiile principale ale lucrării și în care au fost obținute toate avizele, acordurile și aprobările necesare execuției lucrării, în conformitate cu prevederile legale.

Proiectul tehnic se verifică de către specialiști atestați de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, conform prevederilor legale. Proiectul tehnic este compus din piese scrise și piese desenate și se supune prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și celorlalte acte normative date în aplicarea acesteia.

Piesele scrise sunt compuse din: memoriile tehnice pe specialități, caietul de sarcini (caietele de sarcini pe specialități), centralizatorul obiectelor, centralizatorul categoriilor de lucrări pe obiecte, listele cu cantități de lucrări pe categorii, listele cu procurări de utilaje, echipamente funcționale și dotări independente și fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice, descrierea conținutului articolelor din listele cu cantități de lucrări și graficul general de execuție a lucrării.

Listele cu cantitățile de lucrări se vor întocmi de proiectant, pe cât posibil, pe categorii de lucrări (terasamente, structură de rezistență, arhitectură, instalații etc.), cu descrierea în detaliu a lucrărilor.

Proiectantul va face o descriere a fiecărui articol din cadrul listelor cu cantitățile de lucrări, în așa fel încât să dea posibilitatea ofertanților să includă în articolul respectiv toate operațiunile tehnologice necesare a se executa în cadrul acestei descrieri, cu luarea în considerare a următoarelor:

- articolele să corespundă unor categorii de lucrări distincte;

- articolele să reprezinte o activitate pentru care resursele semnificative (principale) să fie omogene ca natură;

- articolele să reprezinte o activitate a cărei desfășurare în timp să se facă cu continuitate, pe segmente tehnologice (să nu fie întrerupte din necesitatea realizării unei alte activități distincte de aceasta).

În cazul în care sunt neconcordanțe între prevederile din articolele prevăzute în listele de cantități de lucrări și cele din caietele de sarcini, la întocmirea ofertei au prioritate prevederile din caietele de sarcini.

Piesele desenate sunt constituite dintr-un minimum de planșe generale, cotate cu note, privind unele precizări de detaliu relevante, astfel încât să se poată reconstitui principalele cantități de lucrări.

Faze de proiectare

Proiectarea lucrărilor care constituie obiective de investiție se elaborează în următoarele faze:

- studiu de prefezabilitate;

- studiu de fezabilitate;

- proiect tehnic și caiet de sarcini;

- detalii de execuție.

Pentru reparațiile capitale, consolidările și demolările la construcțiile și reparațiile aferente nu se elaborează studiu de prefezabilitate.

Conținutul-cadru al studiului de prefezabilitate

Studiul de prefezabilitate reprezintă documentația care cuprinde datele tehnice și economice prin care autoritatea contractantă fundamentează necesitatea și oportunitatea realizării lucrării care constituie obiectiv de investiție.

A. PĂRȚILE SCRISE

1. DATE GENERALE:

1.1. Denumirea lucrării

1.2. Elaboratorul studiului de prefezabilitate

1.3. Ordonatorul principal de credite

1.4. Autoritatea contractantă

1.5. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul).

1.6. Tema, cu fundamentarea necesității și oportunității investiției.

2. EVALUĂRI PENTRU PROIECTAREA STUDIULUI DE PREFEZABILITATE ȘI A STUDIULUI DE FEZABILITATE

2.1. Valoarea totală estimată a lucrării care va constitui obiectiv de investiție.

2.2. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de prefezabilitate.

2.3. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de fezabilitate.

2.4. Cheltuieli pentru obținerea a vizelor legale necesare elaborării studiilor de prefezabilitate și fezabilitate.

2.5. Cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări și a contractului de servicii de proiectare, urbanism, inginerie, alte servicii tehnice, conform prevederilor legale (instrucțiuni pentru ofertanți, publicitate, onorarii și cheltuieli de deplasare etc.).

3. DATE TEHNICE ALE LUCRĂRII

3.1. Suprafața și situația juridică ale terenului care urmează a fi ocupat de lucrare.

3.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismică de calcul și perioada de colț; natura terenului de fundare și presiunea convențională; nivelul maxim al apelor freatice).

3.3. Caracteristicile principale ale construcțiilor.

3.3.1. Pentru clădiri: aria construită; aria desfășurată și numărul de niveluri.

3.3.2. Pentru rețele: lungimi și diametre.

3.4. Principalele utilaje de dotare a construcțiilor (cazane de abur sau apă fierbinte, hidrofoare, ascensoare etc.).

3.5. Utilități (modul de asigurare a acestora și soluția avută în vedere).

4. FINANȚAREA LUCRĂRII CARE VA CONSTITUI OBIECTIV DE INVESTIȚIE

Din valoarea totală estimativă a lucrării, ..... % din surse proprii, ..... % în credite bancare, ........ % din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, .................. % din fondurile special constituite prin lege în afara acestor bugete, ......... % din credite externe garantate sau contractate direct de stat.

La stabilirea valorii pe obiecte se vor utiliza indici specifici pe categorii de lucrări - justificați prin resurse materiale, mână de lucru, utilaje și transporturi - precum și prețuri rezultate din cataloage și oferte de la furnizorii de materiale, utilaje, echipamente și dotări.

B. PĂRȚILE DESENATE

1. -Plan de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000)

2. -Plan general (1:5.000-1:1.000).

Conținutul cadru al studiului de fezabilitate

Studiul de fezabilitate reprezintă documentația care cuprinde caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai investiției, prin care se asigură utilizarea rațională și eficientă a cheltuielilor de capital și a cheltuielilor materiale, pentru satisfacerea cerințelor economice și sociale în domeniul respectiv.

A. PĂRȚILE SCRISE

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea lucrării care va constitui obiectiv de investiții.

1.2. Elaborator

1.3. Ordonatorul principal de credite.

1.4. Autoritatea contractantă

1.5. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul).

1.6. Tema, cu fundamentarea necesității și oportunității avute în vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate.

1.7. Descrierea funcțională și tehnologică, inclusiv memorii tehnice, pe specialități.

2. DATE TEHNICE ALE LUCRĂRII

2.1. Suprafața și situația juridică ale terenului care urmează a fi ocupat (definitiv și/sau temporar) de lucrarea care va constitui obiectiv de investiții

2.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismică de calcul și perioada de colț; natura terenului de fundare și presiunea convențională, nivelul maxim al apelor freatice).

2.3. Caracteristicile principale ale construcțiilor.

2.3.1. Pentru clădiri: deschideri, travei, aria construită, aria desfășurată, numărul de niveluri și înălțimea acestora, volumul construit.

2.3.2. Pentru rețele: lungimi, lățimi, diametre, materiale, condiții de pozare etc.

2.4. Structura constructivă:

Pentru clădiri și rețele se va face o descriere a soluțiilor tehnice avute în vedere, cu recomandări privind tehnologia de realizare și condițiile de exploatare ale fiecărui obiect în parte.

2.5. Principalele utilaje de dotare a construcțiilor (cazane de abur sau apă fierbinte, hidrofoare, ascensoare etc.).

2.6. Instalații aferente construcțiilor.

Se vor descrie soluțiile adoptate pentru instalațiile de iluminat, forță, curenți slabi, apă, canalizare etc.

2.7. Utilități.

Se vor descrie modul de asigurare a acestora și soluțiile tehnice adoptate.

3. DATE PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ DUPĂ REALIZAREA LUCRĂRII CARE VA CONSTITUI OBIECTIV DE INVESTIȚIE

3.1. Total personal, din care:

- personal de execuție.

3.2. Locuri de muncă nou-create.

4. DEVIZUL GENERAL AL LUCRĂRII CARE VA CONSTITUI OBIECTIV DE INVESTIȚIE

Valoarea totală a obiectivului de investiții, cu detalierea pe structura devizului general, conform prevederilor legale.

5. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE

5.1. Valoarea totală

(în prețuri - luna, anul),

din care:

- construcții-montaj.

5.2. Eșalonarea (INV/C + M)

- Anul I.

- Anul II.

- ....... .

5.3. Durata de realizare (luni).

5.4 Capacități (în unități fizice).

Principalii indicatori se vor completa, după caz, cu date privind:

- condițiile financiare de realizare a obiectivului (analiza cash-flow, inclusiv cu rata de actualizare, rata internă de rentabilitate, analiza raportului cost-profit, rata impozitului pe profit, perioada de scutire de impozit pe profit, influența variației în timp a prețurilor, rata dobânzii la credite bancare, rata de schimb valutar etc.);

- mașini și utilaje necesare procesului tehnologic (lista principalelor utilaje, echipamente și dotări, cu indicarea capacității tehnice a acestora;

- producția și desfacerea (lista produselor, capacitatea teoretică anuală, pe produse, durata proiectată pentru funcționarea capacității, pentru fiecare produs, prețul unitar pe fiecare produs, prețul de vânzare al produselor similare fabricate în țară sau procurate din import);

- materiile prime, materialele, combustibilii și energia consumată pentru fiecare produs în parte și prețurile de procurare ale acestora;

- manopera (cu detalierea pe structura de personal);

- cheltuieli generale ale unității (taxe, comisioane, impozite, instruire personal, chirii și/sau amortismente, cheltuieli de administrație și marketing etc.).

6. FINANȚAREA LUCRĂRII CARE VA CONSTITUI OBIECTIV DE INVESTIȚIE

Din valoarea totală a investiției:

..... mii lei din surse proprii, ..... mii lei din credite bancare, ..... mii lei din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, ...... mii lei din fondurile speciale constituite prin lege în afara acestor bugete, ...... mii lei din credite externe garantate sau contractate direct de stat.

7. AVIZE ȘI ACORDURI

Avizele și acordurile emise de organele în drept, potrivit legislației în vigoare, privind:

- avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea și oportunitatea realizării investiției;

- certificatul de urbanism, cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic, avizat și aprobat potrivit legii;

- avizele privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă, canal, telecomunicații etc.);

- avizele pentru consumul de combustibil;

- acordurile și avizele pentru protecția mediului și a apelor;

- alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozițiilor legale.

B. PĂRȚILE DESENATE

1. Plan de amplasare în zonă (1:25.000-5.000).

2. Plan general (1:5.000-1:500).

3. Planuri de arhitectură - planurile nivelurilor, fațade, vederi, secțiuni pentru principalele obiecte de construcții.

NOTĂ:

La faza studiu de fezabilitate este interzisă angajarea de cheltuieli pentru pregătirea documentației pentru prezentarea și elaborarea ofertei (proiect tehnic, caiete de sarcini, instrucțiuni pentru ofertanți, publicitate, onorarii etc.).

Aceste cheltuieli se pot efectua numai după aprobarea studiului de fezabilitate potrivit competențelor valorice stabilite de Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice și după asigurarea fondurilor bugetare - la nivelul primului an de execuție, stabilite prin acordul Ministerului Finanțelor - prin listele de investiții, anexă la bugetul de stat, după caz, bugetele locale, aprobate potrivit legii.

Pe baza studiului de fezabilitate, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica o procedură pentru atribuirea contractului de lucrări care să aibă ca obiect atât proiectarea cât și execuția lucrării respective.

Conținutul cadru al proiectului tehnic

A. PĂRȚILE SCRISE

1. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR

1.1. Elemente generale:

Proiectul tehnic verificat, avizat și aprobat, potrivit prevederilor legale, reprezintă documentația scrisă și desenată, care face parte din documentația pentru prezentarea și elaborarea ofertei pe baza căreia se întocmește oferta, și este document anexat contractului de lucrări, și pe baza căreia se execută lucrarea.

Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar și să asigure informații complete, astfel încât:

Autoritatea contractantă să obțină date tehnice și economice complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor sale tehnice, economice și tehnologice;

Ofertantul, după studierea proiectului tehnic, să poată elabora oferta, să analizeze datele tehnice și tehnologice necesare stabilirii prețului ofertat pentru execuție, precum și informații complete privind execuția lucrărilor.

De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic să fie complet și suficient de clar, astfel ca să se poată elabora pe baza lui detaliile de execuție în conformitate cu materialele și tehnologia de execuție propusă, dar cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităților de lucrări respective și fără a se depăși costul lucrării, stabilit în faza de ofertă.

1.2. Descrierea lucrărilor

În cadrul "descrierii lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:

- amplasamentul;

- topografia;

- clima și fenomenele naturale specifice zonei;

- geologia, seismicitatea;

- prezentarea proiectului pe volume, broșuri, capitole;

- organizarea de șantier, descriere sumară, demolări, devieri de rețele etc.;

- căile de acces provizorii;

- sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon etc.; pentru organizarea de șantier și definitive;

- căile de acces, căile de comunicații, etc.;

- programul de execuție a lucrărilor, graficele de lucru, programul de recepție;

- trasarea lucrărilor;

- protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier;

- măsurarea lucrărilor;

- laboratoarele contractantului (ofertantului) și testele care cad în sarcina sa;

- curățenia în șantier;

- serviciile sanitare;

- relațiile dintre contractant (ofertant), consultant și persoana juridică achizitoare (investitor);

- memoriile tehnice, pe specialități.

2. CAIETELE DE SARCINI

Caietele de sarcini dezvoltă, în scris, elementele tehnice menționate în planșe și prezintă informații, precizări și prescripții complementare planșelor.

Aceste caiete de sarcini se elaborează de către proiectant, pe baza planșelor deja terminate, și se organizează, de regulă, în broșuri distincte, pe specialități.

2.1. Rolul și scopul caietelor de sarcini

- Fac parte integrantă din proiectul tehnic și din documentație pentru prezentarea și elaborarea ofertei

- Reprezintă descrierea scrisă a lucrărilor a căror execuție face obiectul achiziției; planșele fac prezentarea lor grafică, iar breviarele de calcul justifică dimensionarea elementelor constituente.

- Planșele, breviarele de calcul și caietele de sarcini sunt complementare. Notele explicative, înscrise în planșe, sunt scurte și cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor.

- Conțin nivelul de performanță al lucrărilor descrierea soluțiilor tehnice și tehnologice folosite, care să asigure exigențele de performanță calitative.

- Detaliază aceste note și cuprind caracteristicile și calitățile materialelor folosite, testele și probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările și probele acestor lucrări, ordinea de execuție și de montaj și aspectul final.

- Împreună cu planșele, trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor să se poată determina: cantitățile de lucrări, costurile lucrărilor și utilajelor, forța de muncă și dotarea necesară execuției lucrărilor.

- Elaborarea acestora se face, pe baza breviarelor de calcul și a planșelor, de către ingineri specialiști, pentru fiecare categorie de lucrare.

- Forma de prezentare trebuie să fie: amplă, clară, să conțină și să clarifice precizările din planșe, să definească calitățile materialelor, cu trimitere la standarde, să definească calitatea execuției, normative și prescripții tehnice în vigoare.

- Să stabilească responsabilitățile pentru calitățile materialelor și ale lucrărilor și responsabilitățile pentru teste, verificări, probe.

- Orice neclaritate în execuția lucrărilor trebuie să-și găsească precizări în caietele de sarcini.

- Nu trebuie să fie restrictive.

- Redactarea acestora trebuie să fie concisă, sistematizată și exprimarea se va face cu minimum de cuvinte.

- Să prevadă modul de urmărire a comportării în timp a lucrării.

- Să prevadă măsurile și acțiunile de demontare, de demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural al deșeurilor), după expirarea perioadei de viață (postutilizarea).

2.2. Tipuri și forme de caiete de sarcini

În funcție de destinație, caietele de sarcini pot fi:

- Caiete de sarcini pentru execuția lucrărilor.

- Caiete de sarcini pentru recepții, teste, probe, verificări și puneri în funcțiune, urmărirea comportării în timp a construcțiilor și conținutul cărții tehnice a construcției.

- Caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, utilaje, echipamente și confecții diverse.

În funcție de domeniul la care se referă, caietele de sarcini pot fi:

- Caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcțiilor și care acoperă majoritatea categoriilor de lucrări; acestea se pot sistematiza pe categorii și capitole de lucrări, pot deveni repetitive și pot fi introduse în memoria calculatoarelor.

- Caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice și care sunt elaborate independent pentru fiecare lucrare.

2.3. Conținutul caietelor de sarcini

Dat fiind că fiecare lucrare în construcții are un anumit specific, caietele de sarcini sunt elaborate pentru fiecare lucrare în parte, folosind, dacă este posibil, părți secțiuni, capitole etc. elaborate anterior, verificate și adaptate la noile condiții tehnice ale lucrării și puse de acord cu prescripțiile tehnice în vigoare.

Astfel, conținutul unui capitol de lucrări din caietul de sarcini trebuie să cuprindă:

- breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcții și de instalații;

- nominalizarea planșelor care guvernează lucrarea;

- proprietățile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste etc., pentru materialele componente ale lucrării cu indicarea standardelor;

- dimensiunea, forma, aspectul și descrierea execuției lucrării;

- ordinea de execuție, probe, teste, verificări ale lucrării;

- standardele, normativele și alte prescripții, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecții, execuție, montaj, probe, teste, verificări;

- condițiile de recepție, măsurători, aspect, culori, toleranțe etc.

3. LISTELE CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice și duratei de execuție a obiectivului de investiție și anume:

- centralizatorul obiectelor, pe obiectiv;

- centralizatorul categoriilor de lucrări pe obiecte;

- listele cu cantitățile de lucrări pe capitole de lucrări, aferente categoriilor de lucrări, cu descrierea în detaliu a acestora;

- listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv cu dotările (după caz);

- specificațiile tehnice.

4. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A LUCRĂRII

B. PĂRȚILE DESENATE

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic, pe baza cărora se elaborează părțile scrise ale proiectului și care, de regulă, se compun din:

1. Planurile generale:

- planurile de amplasare a reperelor de nivelment și planimetrice;

- planurile topografice principale;

- planurile de amplasare a forajelor, profilelor geotehnice, inclusiv cu înscrierea pe acestea a condițiilor și a recomandărilor privind lucrările de pământ și de fundare;

- planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel, distanțe de amplasare, orientări, coordonate, axe, repere de nivelment și planimetrice, cotele +/-0,00, cotele trotuarelor, cotele și distanțele principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor etc.;

- planurile principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, inclusiv înscrierea pe acestea a volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent și deficit), lucrările privind stratul vegetal, precum și precizări privind utilajele și echipamentele de lucru, completări și alte date și elemente tehnice și tehnologice;

- planurile principale privind construcțiile subterane - amplasarea lor, secțiuni, profiluri longitudinale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj și armare, ariile și marca secțiunilor din oțel, marca betoanelor, protecții și izolații hidrofuge, protecții împotriva agresivității solului, a coroziunii etc.

- planurile de amplasare a reperelor fixe și mobile de trasare.

2. Planșele principale ale obiectelor

Se recomandă ca fiecare obiect subteran sau suprateran să aibă un număr sau un cod și o denumire proprie, iar planșele să fie organizate într-un volum propriu, independent pentru fiecare obiect.

În cazul în care proiectul este voluminos, planșele se vor organiza în volume și/sau broșuri pentru fiecare specialitate, distinct.

3. Arhitectura

Va cuprinde planșe principale privind arhitectura fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, toleranțe, dintre care:

- planul individual de amplasare;

- planurile de arhitectură ale nivelurilor subterane și supraterane, ale teraselor, acoperișurilor etc., inclusiv cote, dimensiuni, suprafețe, funcțiuni tehnologice, cu precizări privind materialele, confecțiile etc.;

- secțiuni, fațade, detalii importante, cotate etc.;

- tablouri de prefabricate, confecții;

- tablouri de tâmplării și tablouri de finisaje interioare și exterioare.

Planșele vor conține cote, dimensiuni, distanțe, funcțiuni, arii, precizări privind finisajele și calitatea acestora etc.

4. Structura

Va cuprinde planșele principale privind alcătuirea și execuția structurii de rezistență, pentru fiecare obiect, și anume:

- planurile infrastructurii și secțiunile caracteristice cotate;

- planurile suprastructurii și secțiunile caracteristice cotate;

- descrierea soluțiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuție și montaj, recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea și montajul, care se vor înscrie pe planșele principale.

5. Instalațiile

Vor cuprinde planșele principale privind execuția instalațiilor fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, toleranțe etc., și anume:

- planurile principale de amplasare a utilajelor;

- scheme principale ale instalațiilor;

- secțiuni, vederi, detalii principale; planșele vor conține cote, dimensiuni, calitățile materialelor, verificările și probele necesare, izolații termice, acustice, protecții anticorosive și parametrii principali ai instalațiilor

6. Dotări și instalații tehnologice

Vor cuprinde planurile principale de tehnologie și montaj, secțiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranțe, detalii montaj etc., și anume:

- desenele de ansamblu;

- schemele tehnologice ale fluxului tehnologic;

- schemele cinematice, cu indicarea principalilor parametri;

- schemele instalațiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicații, rețele de combustibil, apă, iluminat etc., ale instalațiilor tehnologice;

- planurile de montaj, geometrii, dimensiuni de amplasare, prestații, sarcini etc., inclusiv schemele tehnologice de montaj;

- diagramele, nomogramele, calculele inginerești, tehnologice și de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcțiune și exploatării;

- listele cu utilajele și echipamentele din componența planurilor tehnologice, inclusiv parametrii, performanțele și caracteristicile.

7. Dotări de mobilier, inventar gospodăresc, pază contra incendiilor, protecția muncii etc.

Planurile principale de amplasare și montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secțiuni, vederi, tablouri de dotări etc.

Listele cu dotări, inclusiv parametrii, performanțele și caracteristicile acestora.

Secțiunea 4 Formulare și modele

NOTĂ PRIVIND SECȚIUNEA 4

Secțiunea 4 conține formularele și modelele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertelor și a documentelor care o însoțesc, și, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea și evaluarea, rapidă și corectă, a tuturor ofertelor depuse.

Autoritatea contractantă are obligația de a păstra neschimbate formularele prevăzute în cadrul acestei secțiuni; în cazul în care, în funcție de obiectul și/sau de tipul contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă consideră ca fiind necesară aplicarea prevederilor B.6.4, B.6.6, B.6.12, D.7.2 și D.8.4, din Secțiunea 1, atunci modelele suplimentare care se solicită trebuie să fie prezentate, în mod obligatoriu, în cadrul secțiunii de față.

Fiecare ofertant/candidat care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică are obligația de a completa și semna formularele și modelele prevăzute în cadrul acestei secțiuni.

FORMULAR 1

        CANDIDAT             Înregistrat la sediul
      ...............           autorității contractante
      (denumire/nume)           Nr. ........./..........

Scrisoare de interes

Către ...... (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Monitorul Oficial al României nr. ...... din: .... (zi/lună/an), privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului ....... (denumirea contractului de achiziție publică), ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de candidat, la etapa de calificare și selecție.

Am luat cunoștință de criteriile care vor fi utilizate pentru stabilirea candidaților selectați și atașăm la prezenta documentele de calificare solicitate.

   Data completării ..........           Cu stimă,
                     candidat
                         (semnătura autorizată)

FORMULAR 2

        OFERTANT             Înregistrat la sediul
      ...............           autorității contractante
      (denumire/nume)           Nr. ........./..........

Scrisoare de înaintare

Către ...... (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a:

a) anunțului de participare apărut în Monitorul Oficial al României nr. ..... din ..... (zi/lună/an), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ........... (denumirea contractului de achiziție publică); sau

b) invitației de participare nr. ...... din .......... (zi/lună/an), (se șterge opțiunea neaplicabilă) noi ........ (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat, următoarele:

1. Documentul ......... (tipul, serie/număr, emitent) privind garanția pentru participare, în cuantumul și în forma stabilite de dumneavoastră prin documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei;

2. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând:

a) oferta;

b) documentele care însoțesc oferta; în original și într-un număr de ........ copii, așa cum este prevăzut în Fișa de date a achiziției.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră.

   Data completării ..........           Cu stimă,
                       ofertant
                         (semnătura autorizată)

FORMULAR 3

    BANCA
 ................
   (denumire)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura
de atribuire a contractului de achiziție publică

Către ...... (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ........... (denumirea contractului de achiziție publică), noi .......... (numele băncii), având sediul înregistrat la ........ (adresa băncii), ne obligăm față de ......... (denumirea autorității contractante) să plătim suma de ........... (în litere și cifre), la prima sa cerere scrisă și fără ca aceasta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca, în cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei, este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

a) ofertantul ....... (denumire/nume) își retrage oferta, în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul ........ (denumire/nume) nu constituie garanția de bună execuție în perioadă de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul ......... (denumire/nume) refuză să semneze contractul de achiziție publică în perioadă de valabilitate a ofertei;

Prezenta garanție este valabilă până la data de ........... .

Parafată de Banca ................. în ziua ..... luna ....... anul...... .

(semnătura autorizată)

FORMULAR 4

    BANCA
 ................
   (denumire)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
DE BUNĂ EXECUȚIE

Către ...... (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziție publică ........... (denumire contract) care urmează a fi încheiat între ....., în calitate de contractor, și ........., în calitate de achizitor, ne obligăm, prin prezenta, să plătim în favoarea achizitorului, până la concurența sumei de ......... reprezentând ... % din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta, la prima sa cerere însoțită de o declarație cu privire la neîndeplinirea obligațiilor ce revin contractorului, așa cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziție publică mai sus menționat. Plata se va face în termenul menționat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractorului.

Prezenta garanție este valabilă până la data de ............. .

În cazul în care părțile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obține acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezenta scrisoare de garanție își pierde valabilitatea.

Parafată de Banca ................. în ziua ..... luna ....... anul...... .

(semnătura autorizată)

FORMULAR B01

  OFERTANT/CANDIDAT
  .................
  (denumire/nume)

Declarație privind eligibilitatea

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......... (denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului/candidatului) declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una din situațiile prevăzute la art. 27, lit. a) - f) din Ordonanța nr. 118/1999 privind achizițiile publice.

2. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez, prin prezenta, orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice, să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante (denumirea și adresa autorității contractante), cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

   Data completării .............

                          Ofertant/candidat

                         (semnătura autorizată)

FORMULAR B02

 OFERTANT/CANDIDAT
 .................
  (denumire/nume)

               Informații generale


  1. Denumire/nume:
  2. Adresa sediului central:
  3. Telefon:
   Fax:
   Telex:
   E-mail:
  4. Certificat de înmatriculare/înregistrare:
   (număr; dată, loc de înmatriculare/înregistrare)
  5. Obiect de activitate, pe domenii:
   (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
  6. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
   (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de
   înmatriculare/înregistrare)
  7. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:
!|||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||¬
§           § Cifra de afaceri anuală  § Cifra de afaceri anuală1 §
§    Anul     §    (la 31.12....)    §   (la 31.12....)    §
§           §    - mii lei -     §  - echivalent euro -  §
—|||||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||¯
§1          §              §              §
—|||||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||¯
§2          §              §              §
—|||||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||||¯
§3          §              §              §
¡|||||||||||||||||||||°||||||||||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||||||±
                       Medie anuală: (total/3)

  8. Principala piață a afacerilor:

                          Ofertant/candidat

                         (semnătura autorizată

1) valorile corespunzătoare cifrei de afaceri exprimate în mii lei, care sunt aferente anilor 1997 și 1998, se vor converti inițial în dolari SUA, echivalența în euro realizându-se în funcție de valoarea exprimată în dolari.

FORMULAR B03

  OFERTANT/CANDIDAT
  .................
  (denumire/nume)

               Experiența similară

(se completează fișe distincte pentru fiecare contract în parte, care vor fi
susținute, la cererea comisiei de evaluare, prin contractul de antrepriză sau de
subantrepriză precum și prin procesul verbal de recepție la terminarea
lucrărilor)
!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§1. Denumirea și obiectul contractului:                    §
§  Numărul și data contractului:                       §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:                §
§  Adresa beneficiarului/clientului:                     §
§  Țara:                                   §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:        §
§[] contractor unic sau contractor conducător (lider de asociație)       §
§[] contractor asociat                             §
§[] subcontractor                               §
§(se bifează opțiunea corespunzătoare)                     §
—||||||||||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||¯
§4. Valoarea contractului   §exprimată în moneda în§   exprimată în   §
§               § care s-a încheiat  §  echivalent euro1  §
§               §   contractul   §            §
§a) inițială (la data semnării —||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||¯
§contractului):        §     ...     §     ...      §
§b) finală (la data finalizării—||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||¯
§contractului):        §     ...     §     ...      §
—||||||||||||||||||||||||||||||°||||||||||||||||||||||°||||||||||||||||||||||||¯
§5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și §
§modul lor de soluționare:                           §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§               Achiziția de produse               §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§6. Natura și cantitatea de produse care a fost furnizată în baza contractului §
§precum și alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul își susține §
§experiența similară:                             §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§               Achiziția de lucrări               §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§6. Durata de execuție a lucrării (luni)                    §
§a) contractată - termen PIF:                         §
§b) efectiv realizată - PIF:                          §
§c) motivul de decalare a termenului contractat, care va fi susținut pe bază de§
§acte adiționale încheiate cu beneficiarul:                  §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:  §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de    §
§recepție:                                   §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§9. Aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul își susține experiența  §
§similară cu referire, în mod special, la suprafețe sau volume fizice ale   §
§principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract:    §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§              Achiziția de servicii               §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§6. Gama de servicii prestate în baza contractului precum și alte aspecte   §
§relevante prin care ofertantul/candidatul își susține experiența similară:  §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
                          Ofertant/candidat
                         (semnătura autorizată

1) valorile exprimate în mii lei, care sunt aferente anilor până la 1998 inclusiv, se vor converti inițial în dolari SUA, echivalența în euro realizându-se în funcție de valoarea exprimată în dolari.

FORMULAR B03A
(se utilizează pentru achiziția de lucrări)

 RECOMANDĂRI PRIVIND CALITATEA
   LUCRĂRILOR EXECUTATE
   BENEFICIARUL LUCRĂRII
   ....................
(denumirea, adresa, telefonul)
                            AVIZAT
                        I.J.C.L.P.U.A.T. județul
                       (cu eventualele observații
                       și punct de vedere) ......
                          Inspector șef,
                             L.S.

                 RECOMANDARE

  În legătură cu participarea ................ (denumirea formei constructoare)
..............., cu sediul în ......., str. ............. nr. ...., la proceduri
de atribuire a contractului de lucrări, ca urmare a colaborării și derulării
unor contracte de lucrări, suntem în măsură de a face cunoscute următoarele:
  Numita societate a derulat cu firma de construcții mai sus menționată
următoarele lucrări:

  Denumirea  Contract   Data începerii  Data terminării   Observații
  lucrării   nr./dată    lucrărilor    lucrărilor
  ........   ........    ..........    ..........     ..........

  Apreciem calificativul lucrărilor executate, din punct de vedere al
calității, ca fiind:

 FOARTE BUN     BUN      SATISFĂCĂTOR      NESATISFĂCĂTOR

  În cursul desfășurării lucrărilor de execuție au fost înregistrate:
  Neconformități care au condus la           Total,   Observații
  refaceri parțiale sau totale de lucrări       din care:    și
                            rezolvat   precizări
                            .........  ..........

  Caz de accident tehnic produs din vina exclusivă
  a contractorului, datorită încălcării normelor
  tehnice și a legislației în vigoare privind
  calitatea lucrărilor
  ...........................
  Recepții amânate datorită nerespectării      La terminarea lucrărilor
  parametrilor de calitate             și/sau la recepția finală

  Recepții respinse datorită nerespectării     La terminarea lucrărilor
  parametrilor de calitate             și/sau la recepția finală

  Alte precizări ................................
  Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pe baza
  Caz de accident tehnic produs din vina exclusivă


   CONDUCĂTORUL BENEFICIARULUI,
        Semnătura
         L.S.

FORMULAR B04
(se utilizează pentru achiziția de produse)

  PRODUCĂTOR
 ..............
 (denumire/nume)

Autorizare

Către ...... (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Noi ..... (denumirea producătorului, adresă completă, înregistrare) ca producători de ....... (denumirea produselor) și având capacitățile de producție în ........ (adresa fabricii), autorizăm prin prezenta pe furnizorul ........... (denumire/nume, adresă completă) să livreze produsele mai sus menționate.

Prin prezenta, garantăm calitatea și performanțele produselor oferite și autorizăm pe ............. (denumirea furnizorului) să asigure, pentru produsele respective, îndeplinirea obligațiilor care decurg din contractul de furnizare referitoare la serviciile de instalare și punere în funcțiune, de întreținere și de asistență tehnică.

  Data completării ..............

                            Producător

                         (semnătura autorizată)

FORMULAR B05

  OFERTANT/CANDIDAT
  .................
  (denumire/nume)

           Obligații contractuale în desfășurare

     !||||||||||`||||||||||`||||||||||`|||||||||||||`||||||||||||||¬
     §Denumire §Beneficiar§Valoare  §Valoare   §Data prevăzută§
     §contract, §     §contract1)§rămasă    §pentru    §
     §nr. și  §     §     §actualizată §finalizarea  §
     §data   §     §     §în echivalent§contractului §
     §atribuirii§     §     §euro     §(termen PIF) §
     —||||||||||˜||||||||||˜||||||||||˜|||||||||||||˜||||||||||||||¯
     § 1.    §     §     §       §       §
     § 2.    §     §     §       §       §
     §...    §     §     §       §       §
     §...    §     §     §       §       §
     ¡||||||||||°||||||||||°||||||||||°|||||||||||||°||||||||||||||±

                          Ofertant/candidat
                         (semnătura autorizată)

1) valoarea se exprimă în moneda în care a fost încheiat contractul.

FORMULAR D00

   OFERTANT
  ...............
  (denumire/nume)

                FORMULAR DE OFERTĂ

  Către: ...... (denumirea autorității contractante și adresa completă)

  Domnilor:

  1. Examinând documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei,
subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ................... (denumirea/numele
ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele
cuprinse în documentația mai sus menționată,
  a) să furnizăm ........... (denumirea produselor);
sau
  b) să executăm ........... (denumirea lucrării);
sau
  c) să prestăm ........... (denumirea serviciului);
(se șterg opțiunile neaplicabile)
pentru suma de ................. (se introduce suma în litere și cifre) lei,
reprezentând ......... (se introduce suma în litere și cifre) euro, la care se
adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ................. (se introduce
suma în litere și cifre) lei.
  2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câștigătoare,
  a) să furnizăm produsele în conformitate cu graficul de livrare anexat;
sau
  b) să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de
începere și să terminăm lucrările, în conformitate cu graficul de execuție
anexat, în ............. (se introduce durata în litere și cifre) luni
calendaristice.
sau
  c) să prestăm serviciile în conformitate cu graficul timp anexat;
(se șterg opțiunile neaplicabile)
  3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de
............. (se introduce durata în litere și cifre) zile, respectiv până la
data de ........ (se introduce data), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
  4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, această
ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta
noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant
între noi.
  5. Alături de oferta de bază,
  a) depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un
formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";
sau
  b) nu depunem ofertă alternativă;
(se șterge opțiunea neaplicabilă)
  6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită
ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție înainte de data
încheierii contractului.
  7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut
preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

  Data .../.../......
  Semnătura ............
  în calitate de ......, legal autorizat să semnez oferta pentru și în
  numele ........ (denumire/nume ofertant)

FORMULAR DOOA
(se utilizează pentru achiziția de lucrări)

Anexa la formularul de ofertă

  1. Valoarea maximă a lucrărilor
   executate de subcontractori    .......... (% din prețul total ofertat)
  2. Garanția de bună execuție va
   fi constituită sub forma:     ..........
   în cuantum de:           .......... (% din prețul total ofertat)
  3. Perioada de garanție de bună
   execuție              .......... luni calendaristice
  4. Perioada de mobilizare (durata
   de la data primirii ordinului
   de începere a lucrărilor până
   la data începerii execuției)    .......... zile calendaristice
  5. Termenul pentru emiterea ordinului
   de începere a lucrărilor (de la
   data semnării contractului)    .......... zile calendaristice
  6. Penalizări pentru întârzieri
   la termene intermediare și la
   termenul final de execuție     .......... (% din valoarea care trebuia
                          să fie realizată)
  7. Limita maximă a penalizărilor   .......... (% din prețul total ofertat)
  8. Limita minimă a asigurărilor    .......... (% din prețul total ofertat)
  9. Perioada medie de remediere a
   defectelor             .......... zile calendaristice
 10. Limita maximă a reținerilor din
   situațiile de plată lunare
   (garanții, avansuri etc.)     .......... (% din situațiile de plată
 11. Valoarea medie a cotei            lunare)
   procentuale reprezentând
   cheltuielile indirecte și           IP%med =
   profitul (având ca bază de
   calcul cheltuielile directe)

                            Ofertant

                        (semnătura autorizată)

FORMULAR D01P
(se utilizează pentru achiziția de produse)

    OFERTANT
  .................
  (denumire/nume)

                Grafic de livrare

   !||||`||||||||`||||||||||`||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
   §Nr. §Denumire§Cantitatea§  Data de livrare/Perioada de zile  §
   §crt.§ produs §  (UM)  §calendaristice necesară fiecărei livrări§
   —||||˜||||||||˜||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
   § 1 §    §     §                    §
   —||||˜||||||||˜||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
   § 2 §    §     §                    §
   —||||˜||||||||˜||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
   §....§    §     §                    §
   ¡||||°||||||||°||||||||||°||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±

                             Ofertant
                         (semnătura autorizată)

FORMULAR DO2P
(se utilizează pentru achiziția de produse)

Centralizator prețuri
(se completează pentru produse care se încadrează în grupele IA sau IB)

┌────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────┐
│Nr. │Denumire│Cantitate│ Preț  │ Preț  │Procent1)│  Preț  │  Preț  │Taxa pe │
│crt.│    │ (U.M.) │ unitar │ unitar │     │unitar la │ total la │valoarea│
│  │    │     │  EXW  │ (2 X 3) │     │destinație│destinația│adăugată│
│  │    │     │* mii lei│  EXW  │     │ finală │ finală │mii lei │
│  │    │     │ ** euro │* mii lei│     │* mii lei │ (2 X 6) │    │
│  │    │     │     │** euro │     │** euro  │* mii lei │    │
│  │    │     │     │     │     │     │** euro  │    │
├────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 0 │  1  │  2  │  3  │  4  │  5  │  6   │  7   │  8  │
├────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 1 │    │     │*    │*    │     │*     │*     │    │
│  │    │     ├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│  │    │     │**    │**    │     │**    │**    │    │
├────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 2 │    │     │*    │*    │     │*     │*     │    │
│  │    │     ├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│  │    │     │**    │**    │     │**    │**    │    │
├────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│... │    │     │*    │*    │     │*     │*     │    │
│  │    │     ├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│  │    │     │**    │**    │     │**    │**    │    │
├────┴────────┴─────────┴─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│                 │*    │     │     │*     │    │
│       TOTAL       ├─────────┤     │     ├──────────┤    │
│                 │**    │     │     │**    │    │
└─────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘     └──────────┴────────┘
                                 Ofertant
                             (semnătura autorizat

Precizare:

Prețurile EXW trebuie să fie prețurile practicate de furnizor la data prevăzută în Fișa de date a achiziției la D.8.6

1) reprezintă procentul de:

a) mână de lucru formată din cetățeni români; sau

b) materii prime și/sau orice alte părți componente ale produsului finit de origine română; sau

c) orice combinație între cazurile prevăzute la lit. a) și b);

calculat în raport cu prețul EXW

FORMULAR DO3P
(se utilizează pentru achiziția de produse)

Centralizator prețuri
(se completează pentru produse care se încadrează în grupa IC)

┌────┬────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────┐
│Nr. │Denumire│ Țara │Cantitate│ Preț  │ Preț  │  Preț  │  Preț  │Taxa pe │
│crt.│    │ de  │ (U.M.) │ unitar │ total │unitar la │ total la │valoarea│
│  │    │origine│     │  CIP  │ CIF sau │destinație│destinația│adăugată│
│  │    │    │     │* mii lei│CIP (3X4)│ finală │ finală │mii lei │
│  │    │    │     │** euro │* mii lei│* mii lei │ (3 X 6) │    │
│  │    │    │     │     │** euro │** euro  │* mii lei │    │
│  │    │    │     │     │     │     │** euro  │    │
├────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 0 │  1  │  2  │  3  │  4  │  5  │  6   │  7   │  8  │
├────┼────────┼───────┴─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 1 │    │         │*    │*    │*     │*     │    │
│  │    │         ├─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│  │    │         │**    │**    │**    │**    │    │
├────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 2 │    │         │*    │*    │*     │*     │    │
│  │    │         ├─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│  │    │         │**    │**    │**    │**    │    │
├────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│... │    │         │*    │*    │*     │*     │    │
│  │    │         ├─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│  │    │         │**    │**    │**    │**    │    │
├────┴────────┴─────────────────┴─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│                     │*    │     │*     │    │
│         TOTAL         ├─────────┤     ├──────────┤    │
│                     │**    │     │**    │    │
└─────────────────────────────────────────┴─────────┘     └──────────┴────────┘
                                Ofertant
                            (semnătura autorizat

FORMULAR D01L
(se utilizează pentru achiziția de lucrări)

Grafic de execuție a lucrării

┌────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│  │            │┌────────────────────────────┬────────┬────────┐│
│Nr. │    Grupa de    ││      Anul I      │ ...  │Anul n ││
│crt.│obiecte/denumire obiect│└────────────────────────────┴────────┴────────┘│
│  │            │           Luna            │
│  │            ├─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┤
│  │            │  1  │  2  │  3  │ ...  │  n  │
├────┼───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ 1. │Organizare de șantier │     │     │     │    │     │
├────┼───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ 2. │Obiect 01       │     │     │     │    │     │
│  │categoria de lucrări: │     │     │     │    │     │
│  │......         │     │     │     │    │     │
│  │......         │     │     │     │    │     │
│ 3. │Obiect 02       │     │     │     │    │     │
│  │categoria de lucrări: │     │     │     │    │     │
│  │......         │     │     │     │    │     │
│  │......         │     │     │     │    │     │
│... │Obiect ...       │     │     │     │    │     │
│  │categoria de lucrări: │     │     │     │    │     │
│  │......         │     │     │     │    │     │
│  │......         │     │     │     │    │     │
└────┴───────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┘
                                Ofertant
                             (semnătura autorizat

FORMULAR D02L
(se utilizează pentru achiziția de lucrări)

                    Centralizatorul financiar al obiectelor

┌────┬───────────────────────────────┬─────────┬────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │     Grupa de       │ Valoare │din │           din care (după caz):            │
│crt.│  obiecte/denumire obiect   │(exclusiv│care├─────────────────┬─────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┤
│  │                │  TVA) │C+M │  contractor  │ asociat │ asociat │subcontractor│subcontractor│
│  │                │-mii lei-│  │  conducător  │  1  │  ...  │   1   │   ...   │
│  │                │     │  │(lider asociație)│     │     │       │       │
│  │                │     │  ├────────┬────────┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───────┼─────┬───────┤
│  │                │     │  │ total │ C+M  │total│C+M│total│C+M│total│ C+M │total│ C+M │
├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────┼────────┼────────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│ 0 │      1          │  2  │ 3 │  4  │  5  │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11  │ 12 │ 13  │
├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────┼────────┼────────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│1. │Proiecte (numai în cazul    │     │  │    │    │   │  │   │  │   │    │   │    │
│  │în care obiectul contractului │     │  │    │    │   │  │   │  │   │    │   │    │
│  │cuprinde atât proiectarea   │     │  │    │    │   │  │   │  │   │    │   │    │
│  │cât și execuția lucrării)   │     │  │    │    │   │  │   │  │   │    │   │    │
│2. │Amenajarea terenului      │     │  │    │    │   │  │   │  │   │    │   │    │
│  │2.1 ................      │     │  │    │    │   │  │   │  │   │    │   │    │
│  │  ................      │     │  │    │    │   │  │   │  │   │    │   │    │
│3. │Amenajarea pentru protecția  │     │  │    │    │   │  │   │  │   │    │   │    │
│  │mediului, inclusiv pentru   │     │  │    │    │   │  │   │  │   │    │   │    │
│  │refacerea cadrului natural   │     │  │    │    │   │  │   │  │   │    │   │    │
│  │după terminarea lucrărilor   │     │  │    │    │   │  │   │  │   │    │   │    │
│  │3.1 ................      │     │  │    │    │   │  │   │  │   │    │   │    │
│  │  ................      │     │  │    │    │   │  │   │  │   │    │   │    │
│4. │Realizarea infrastructurii   │     │  │    │    │   │  │   │  │   │    │   │    │
│  │(rețele de racord, utilități  │     │  │    │    │   │  │   │  │   │    │   │    │
│  │exterioare incintei)      │     │  │    │    │   │  │   │  │   │    │   │    │
│5. │Investiția (lucrarea) de bază │     │  │    │    │   │  │   │  │   │    │   │    │
│  │5.1 Obiect 01 ............... │     │  │    │    │   │  │   │  │   │    │   │    │
│  │5.2 Obiect 01 ............... │     │  │    │    │   │  │   │  │   │    │   │    │
│  │............................. │     │  │    │    │   │  │   │  │   │    │   │    │
│6. │Organizare de șantier     │     │  │    │    │   │  │   │  │   │    │   │    │
├────┴───────────────────────┬───────┼─────────┼────┼────────┼────────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│Total valoare (exclusiv TVA)│mii lei│     │  │    │    │   │  │   │  │   │    │   │    │
│              ├───────┤     │  │    │    │   │  │   │  │   │    │   │    │
│              │euro  │     │  │    │    │   │  │   │  │   │    │   │    │
├────────────────────────────┴───────┼─────────┼────┴────────┴────────┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───────┴─────┴───────┤
│Taxa pe valoarea adăugată -mii lei-│     │                                   │
├────────────────────────────────────┼─────────┤               Procent1)                │
│TOTAL (inclusiv TVA)    -mii lei-│     │                                   │
└────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                    Lucrarea se încadrează în grupa ... (se precizează grupa IIA sau IIB, după caz)

       Proiectant                                   Ofertant
    (semnătura autorizată)                            (semnătura autorizat

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1, având în vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, atunci responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.

1) reprezintă partea din contract, calculată ca o cotă procentuală din prețul total, care urmează a fi îndeplinită de asociați și/sau de subcontractori, care sunt persoane fizice sau juridice române.

FORMULAR D03L
(se utilizează pentru achiziția de lucrări)

                Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări
                  Devizul - ofertă al obiectului ..................

┌────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │     Categoria de lucrări      │ Valoare │          din care (după caz):          │
│crt.│                     │(exclusiv├────────────────┬───────┬───────┬─────────────┬─────────────┤
│  │                     │ TVA)  │  contractor  │asociat│asociat│subcontractor│subcontractor│
│  │                     │-mii lei-│  conducător  │  1  │ ... │   1   │   ...   │
│  │                     │     │lider asociație)│    │    │       │       │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │          1          │  2  │    3    │  4  │  5  │   6   │   7   │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ I. │Clădiri și construcții speciale,     │     │        │    │    │       │       │
│  │instalații aferente construcțiilor și  │     │        │    │    │       │       │
│  │rețele de utilități în incintă      │     │        │    │    │       │       │
│ 1. │Ts  Terasamente             │     │        │    │    │       │       │
│ 2. │C  Construcții             │     │        │    │    │       │       │
│  │                     │     │        │    │    │       │       │
│... │... ...........             │     │        │    │    │       │       │
│  │                     │     │        │    │    │       │       │
│ n │M  Montaj utilaje tehnologice     │     │        │    │    │       │       │
│  │   inclusiv rețelele aferente     │     │        │    │    │       │       │
│  │TOTAL I                 │     │        │    │    │       │       │
│  │                     │     │        │    │    │       │       │
│II. │Procurare                │     │        │    │    │       │       │
│  │- Utilaje și echipamente tehnologice, cu │     │        │    │    │       │       │
│  │montaj                  │     │        │    │    │       │       │
│  │- Utilaje și echipamente de transport  │     │        │    │    │       │       │
│  │- Dotări, inclusiv utilaje și echipamente│     │        │    │    │       │       │
│  │independente cu durată mare de serviciu │     │        │    │    │       │       │
│  │TOTAL II                 │     │        │    │    │       │       │
├────┴────────────────────────────────┬────────┼─────────┼────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│  Total valoare (exclusiv TVA)   │mii lei │     │        │    │    │       │       │
│                   ├────────┤     │        │    │    │       │       │
│                   │ euro │     │        │    │    │       │       │
├─────────────────────────────────────┴────────┼─────────┼────────────────┴───────┴───────┴─────────────┴─────────────┘
│Taxa pe valoarea adăugată      -mii lei-│     │
│──────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│TOTAL (inclusiv TVA)         -mii lei-│     │
└──────────────────────────────────────────────┴─────────┘
       Proiectant                                   Ofertant

    (semnătura autorizată)                            (semnătura autorizat

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, atunci responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.

FORMULAR D04L
(se utilizează pentru achiziția de lucrări)

                       Lista cantităților de lucrări
  Obiectul .......................
  Categoria de lucrări ...........
┌────┬───────────────────────┬────┬─────────┬────────────────────┬────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┐
│  │            │  │     │  Preț unitar   │    │    │   │     │     │
│  │            │  │     │a) materiale    │    │    │   │     │ Total │
│Nr. │ Capitol de lucrări  │U.M.│Cantitate│b) manoperă     │Material│Manoperă│Utilaj│Transport│ (3x4) │
│crt.│            │  │     │c) utilaj      │ (3x4a) │ (3x4b) │(3x4c)│ (3x4d) │  sau  │
│  │            │  │     │d) transport    │    │    │   │     │(5+6+7+8)│
│  │            │  │     │────────────────────│    │    │   │     │     │
│  │            │  │     │  Total a)+b)+c)+d)│    │    │   │     │     │
├────┴───────────────────────┴────┴─────────┼────────────────────┴────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│       SECȚIUNEA TEHNICĂ       │           SECȚIUNEA FINANCIARĂ            │
├────┬───────────────────────┬────┬─────────┼────────────────────┬────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│ 0 │      1      │ 2 │  3  │     4     │  5  │  6  │ 7  │  8  │  9  │
├────┼───────────────────────┼────┼─────────┼────────────────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 1. │Capitol de lucrare   │  │     │          │    │    │   │     │     │
│  │1.1 Subcapitol     │  │     │          │    │    │   │     │     │
│  │1.2 Subcapitol     │  │     │          │    │    │   │     │     │
│  │..............     │  │     │          │    │    │   │     │     │
│ 2. │Capitol de lucrare   │  │     │          │    │    │   │     │     │
│  │1.1 Subcapitol     │  │     │          │    │    │   │     │     │
│  │1.2 Subcapitol     │  │     │          │    │    │   │     │     │
│  │..............     │  │     │          │    │    │   │     │     │
├────┼───────────────────────┼────┼─────────┼────────────────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│  │Cheltuieli directe   │  │     │          │  M  │  m  │ U  │  t  │  T  │
│  │din care:       │  │     │          │    │    │   │     │     │
│  │transporturi      │  │     │          │    │    │   │     │     │
│  │- trasport auto    │  │     │          │    │    │   │     │     │
│  │- trasport CF     │  │     │          │    │    │   │     │     │
│  │- trasport naval    │  │     │          │    │    │   │     │     │
│  │cotă aprovizionare   │  │     │          │Mx%   │    │   │     │x    │
│  │CAS          │  │     │          │    │mx%   │*1  │*1    │y    │
│  │Șomaj         │  │     │          │    │mx%   │*1  │*1    │z    │
│  │Sănătate        │  │     │          │    │mx%   │*1  │*1    │k    │
│  │Fond de solidaritate cu│  │     │          │    │mx%   │*1  │*1    │q    │
│  │persoanele cu handicap │  │     │          │    │    │   │     │     │
│  │Alte cheltuieli conform│  │     │          │    │    │   │     │     │
│  │prevederilor legale  │  │     │          │    │    │   │     │     │
├────┴───────────────────────┴────┴─────────┴────────────────────┴────────┴────────┴──────┴─────────┼─────────┤
│   Cheltuieli indirecte = TxI%                                  │I    │
│    Profit = (T+I) x P%                                    │P    │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│   Cheltuieli indirecte + Profit   IP = T x IP%                        │I+P   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│    TOTAL                                           │T=T+I+P │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘

                                             Ofertant
                                          (semnătura autorizat

PRECIZĂRI:

1. Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele:

M - cheltuieli aferente consumatorilor de resurse materiale în care se cuprinde valoarea materialelor calculată cu prețurile de la furnizori, fără TVA; în cazul materialelor care provin din import, valoarea acestora trebuie să includă și orice taxe și comisioane plătibile la frontieră (taxe vamale, comisioane vamale etc.).

m - cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru în care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi și valoarea manoperei pentru manipularea materialelor, la care se adaugă alte drepturi salariale acordate precum și contribuțiile la asigurările sociale, la fondul de șomaj și la orice altele asemenea, stabilite conform prevederilor legale.

U*1 - cheltuieli aferente consumatorilor cu utilajele de construcții în care se cuprinde valoarea rezultată din totalul orelor de funcționare ale utilajelor respective și din tariful mediu orar corespunzător funcționării.

t*1 - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile în care se cuprinde:

a) valoarea transporturilor auto, CF, naval, a materialelor, prefabricatelor, confecțiilor etc, de la producător sau furnizor la depozitul intermediar precum și de la depozitul intermediar la locul de punere în operă în raza de acțiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi;

b) valoarea transporturilor cu utilaje de construcții de la baza de utilaje la punctul de lucru și retur;

c) valoarea transporturilor tehnologice, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în articole distincte (transport pământ, beton, mortar, moloz rezultat din demolări)

2. Autorizarea contractantă are obligația de a include în lista cantităților de lucrări, atât în secțiunea tehnică cât și în cea financiară, utilajele, echipamentele tehnologice sau orice alte amenajări și dotări (inclusiv materiale și furnituri) pe care intenționează să le pună la dispoziție, în scopul preluării și includerii acestora, de către ofertanți, în prețurile lor unitare.

3. Articolele sau cantitățile de lucrări precum și utilaje sau echipamente funcționale, necuprinse în listele cu cantități de lucrări, respectiv, în listele de procurare, ale documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei, dar care, ca urmare a analizării de către ofertanți a proiectului tehnic, se dovedesc necesare execuției lucrării, vor fi aduse la cunoștința autorității contractante, care, în cazul însușirii observațiilor respective are obligația de a transmite, în scris, tuturor ofertanților completările sau modificările stabilite.

4. Cheltuielile indirecte vor cuprinde și cheltuielile de asigurare conform prevederilor din condițiile generale de contractare 16.2.(2).

NOTA: *1 - în cazul în care utilajele și mijloacele de transport sunt din dotarea proprie a ofertantului/subcontractorului, cheltuielile procentuale: CAS, Șomaj, Sănătate etc. se vor evidenția la fel ca la manopera directă.

FORMULAR D05L
(se utilizează pentru achiziția de lucrări)

Lista consumurilor de resurse materiale1)

┌────┬──────────────┬────┬─────────┬──────────────┬──────────────┬────────┬────────┐
│Nr. │ Denumirea  │U.M.│Consumuri│ Preț unitar │  Valoare  │Furnizor│Greutate│
│crt.│  resursei  │  │cuprinse │(exclusiv TVA)│(exclusiv TVA)│    │ (tone) │
│  │  minerale  │  │în ofertă│ - mii lei - │ - mii lei - │    │    │
│  │       │  │     │       │  (3 x 4)  │    │    │
├────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│ 0 │   1    │ 2 │  3  │   4    │   5    │  6  │  7  │
├────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│ 1. │ ............ │ .. │ ....... │ ............ │ ............ │ ...... │ ...... │
│ 2. │ ............ │ .. │ ....... │ ............ │ ............ │ ...... │ ...... │
│ 3. │ ............ │ .. │ ....... │ ............ │ ............ │ ...... │ ...... │
│ ...│ ............ │ .. │ ....... │ ............ │ ............ │ ...... │ ...... │
│  │       │  │     │       │       │    │    │
│  │Resurse    │  │     │       │       │    │    │
│  │nenominalizate│  │     │       │       │    │    │
│  │(cel mult 20% │  │     │       │       │    │    │
│  │din valoarea │  │     │       │       │    │    │
│  │totală)    │ ── │  ───  │   ───   │ ............ │  ──  │ ...... │
├────┴──────────────┴────┴─────────┼──────────────┼──────────────┼────────┴────────┘
│                 │  mii lei  │       │
│     TOTAL sigma M      ├──────────────┼──────────────┤
│                 │   euro   │       │
└──────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┘

                               Ofertant
                            (semnătura autorizat

1) Lista se întocmește pentru consumurile de resurse minerale necesare îndeplinirii întregului contract de lucrări; ofertantul are obligația de a prezenta listele consumurilor de resurse materiale, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă este precizat acest lucru în Fișa de date a achiziției sau la solicitarea comisiei de evaluare și fără a mai calcula echivalentul în euro pentru totalul rezultat.

FORMULAR D06L
(se utilizează pentru achiziția de lucrări)

Lista consumurilor cu mâna de lucru1)

┌────┬─────────┬────────────────┬───────────┬──────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Denumirea│  Consumuri  │Tarif mediu│Valoare (exclusiv TVA)│Procent2)│
│crt.│meseriei │ (om-ore) cu  │- lei/oră -│   - mii lei -   │     │
│  │     │manopera directă│      │    (2 x 3)    │     │
├────┼─────────┼────────────────┼───────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ 0 │  1  │    2    │   3   │     4      │  5  │
├────┼─────────┼────────────────┼───────────┼──────────────────────┼─────────┤
│ 1. │ ....... │ .............. │ ......... │ .................... │  ───  │
│ 2. │ ....... │ .............. │ ......... │ .................... │  ───  │
│ 3. │ ....... │ .............. │ ......... │ .................... │  ───  │
│ ...│ ....... │ .............. │ ......... │ .................... │  ───  │
├────┴─────────┼────────────────┼───────────┼──────────────────────┼─────────┤
│       │        │      │ mii lei: ........... │     │
│TOTAL sigma m │ .............. │ ......... ├──────────────────────┤ ....... │
│       │        │      │ euro:  ........... │     │
└──────────────┴────────────────┴───────────┴──────────────────────┴─────────┘
  Lucrarea se încadrează în grupa: ........ (se precizează grupa IIA sau IIB,
după caz)

                              Ofertant
                          (semnătura autorizat

1) Lista se întocmește pentru consumurile de mână de lucru necesare îndeplinirii întregului contract de lucrări; ofertantul are obligația de a prezenta listele consumurilor de mână de lucru, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă este precizat acest lucru în Fișa de date a achiziției sau la solicitarea comisiei de evaluare și fără a mai calcula echivalentul în euro pentru totalul rezultat.

2) reprezintă remunerația aferentă mâinii de lucru formată din cetățeni români, calculată ca o cotă procentuală din valoarea totală a consumurilor de mână de lucru.

FORMULAR D07L
(se utilizează pentru achiziția de lucrări)

Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții1)

┌────┬─────────────┬──────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │   Consumuri    │   Tarif orar    │Valoare (exclusiv TVA)│
│crt.│utilajului de│- ore de funcționare -│- lei/oră funcționare -│   - mii lei -   │
│  │ construcții │           │            │    (2 x 3)    │
├────┼─────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤
│ 0 │   1   │     2      │      3      │     4      │
├────┼─────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤
│ 1. │ ........... │ .................... │ ..................... │ .................... │
│ 2. │ ........... │ .................... │ ..................... │ .................... │
│ 3. │ ........... │ .................... │ ..................... │ .................... │
│ ...│ ........... │ .................... │ ..................... │ .................... │
├────┴─────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤
│         │           │            │ mii lei: ........... │
│ TOTAL sigma U  │ .................... │            ├──────────────────────┤
│         │           │            │ euro:  ........... │
└──────────────────┴──────────────────────┘            └──────────────────────┘

                                Ofertant
                             (semnătura autorizat

1) Lista se întocmește pentru consumurile de ore de funcționare a utilajelor necesare îndeplinirii întregului contract de lucrări; ofertantul are obligația de a prezenta listele consumurilor de ore de funcționare a utilajelor, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă este precizat acest lucru în Fișa de date a achiziției sau la solicitarea comisiei de evaluare și fără a mai calcula echivalentul în euro pentru totalul rezultat.

FORMULAR D08L
(se utilizează pentru achiziția de lucrări)

Lista consumurilor privind transporturile1)

┌────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┐
│Nr. │  Tip de transport   │ Elemente rezultate din analiza │ Tarif unitar │  Valoare  │
│crt.│             │  lucrărilor ce urmează a fi  │- lei/to x km -│(exclusiv TVA)│
│  │             │      executate      │        │ - mii lei - │
│  │             ├────────────┬────────┬───────────┤        │       │
│  │             │  tone  │ km.  │ ore de  │        │       │
│  │             │transportate│parcurși│funcționare│        │       │
├────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 0 │      1      │   2   │  3  │   4   │    5    │   6    │
├────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 1. │Transport auto (total)  │      │    │      │        │       │
│  │din care, pe categorii  │      │    │      │        │       │
│  │1.1 ..................  │      │    │      │        │       │
│  │1.2 ..................  │      │    │      │        │       │
│  │......................  │      │    │      │        │       │
│ 2. │Transport pe cale ferată │      │    │      │        │       │
│  │(total)         │      │    │      │        │       │
│  │din care, pe categorii  │      │    │      │        │       │
│  │2.1 ..................  │      │    │      │        │       │
│  │2.2 ..................  │      │    │      │        │       │
│  │......................  │      │    │      │        │       │
│ 3. │Alte transporturi (total)│      │    │      │        │       │
├────┴─────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
│               │      │    │      │        │mii lei: .....│
│    TOTAL sigma t     │      │    │      │        ├──────────────┤
│               │      │    │      │        │euro:  .....│
└──────────────────────────────┴────────────┴────────┴───────────┘        └──────────────┘

                                     Ofertant
                                  (semnătura autorizat

1) Lista se întocmește pentru consumurile privind transporturile necesare îndeplinirii întregului contract de lucrări; ofertantul are obligația de a prezenta listele consumurilor privind transporturile, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă este precizat acest lucru în Fișa de date a achiziției sau la solicitarea comisiei de evaluare și fără a mai calcula echivalentul în euro pentru totalul rezultat.

FORMULAR D09L
(se utilizează pentru achiziția de lucrări)

Fișa tehnică nr. ...........
(se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc,
prevăzut în formularul DL10L)

Utilajul, echipamentul tehnologic: ............ (denumire)

┌────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Specificații tehnice impuse│Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile│
│crt.│ prin caietul de sarcini │   tehnice impuse prin caietul de sarcini   │
├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ 0 │       1       │            2             │
├────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Parametrii tehnici și   │                         │
│  │funcționali        │                         │
│  │ ......................... │                         │
│ 2. │Specificații de performanță│                         │
│  │și condiții privind    │                         │
│  │siguranța în exploatare  │                         │
│  │ ......................... │                         │
│ 3. │Condiții privind      │                         │
│  │conformitatea cu standarde │                         │
│  │relevante         │                         │
│  │ ......................... │                         │
│ 5. │Condiții de garanție și  │                         │
│  │postgaranție        │                         │
│  │ ......................... │                         │
│ 6. │Alte condiții cu caracter │                         │
│  │tehnic           │                         │
│  │ ......................... │                         │
└────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

        Proiectant                 Ofertant
     (semnătura autorizată)           (semnătura autorizat

PRECIZARE:

1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, atunci responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.

FORMULAR D10L
(se utilizează pentru achiziția de lucrări)

       Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotările

┌────┬──────────┬────┬─────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┐
│Nr. │ Denumire │U.M.│Cantitate│Preț unitar │Valoare (exclusiv TVA)│  Producător  │  Fișa tehnică  │
│crt.│     │  │     │- lei/U.M. -│   - mii lei -   │(denumire, adresă│   atașată    │
│  │     │  │     │      │    (3 x 4)    │ telefon, fax) │          │
├────┼──────────┼────┼─────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ 0 │  1   │ 2 │  3  │   4   │     5      │    6    │     7     │
├────┼──────────┼────┼─────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ 1. │Obiect 01 │  │     │      │           │         │          │
│  │a. .......│  │     │      │           │         │Fișa tehnică nr. ...│
│  │b. .......│  │     │      │           │         │Fișa tehnică nr. ...│
│  │.. .......│  │     │      │           │         │Fișa tehnică nr. ...│
│ 2. │Obiect .. │  │     │      │           │         │          │
│  │a. .......│  │     │      │           │         │Fișa tehnică nr. ...│
│  │b. .......│  │     │      │           │         │   ........   │
│  │.. .......│  │     │      │           │         │   ........   │
│ ...│     │  │     │      │           │         │   ........   │
├────┴──────────┴────┴─────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────────┴────────────────────┘
│               │ mii lei  │           │
│      TOTAL P      ├────────────┼──────────────────────┤
│               │  euro  │           │
└──────────────────────────────┴────────────┴──────────────────────┘

                                        Ofertant
                                     (semnătura autorizat

FORMULAR D01S
(se utilizează pentru achiziția de servicii)

   OFERTANT
 ...............
 (denumire/nume)

Grafic de timp pentru îndeplinirea sarcinilor

Nume1) Funcție Sarcină (raportări solicitate) zile/săptămâni/luni număr de zile/săptămâni/luni
1 2 3 ...
1 total 1
2 total 2
... total ....
Denumire activitate Număr persoane aferente fiecărei activități zile/săptămâni/luni număr de zile/săptămâni/luni
1 2 3 ...
1 total 1
2 total 2
... total ....
Ofertant (semnătura autoriz

1) Este necesară numai nominalizarea persoanelor cu sarcini de conducere precum și, în funcție de cerințele din Fișa de date a achiziției, specialiștii cu sarcini "cheie" în îndeplinirea contractului de servicii.

FORMULAR D02S
(se utilizează pentru achiziția de servicii)

Centralizator prețuri

┌────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┐
│Nr. │Activitate │Tarif/preț│Remunerație│Procent1)│ Preț  │Procent2)│Taxa pe │
│crt.│(gamă)/fază│ unitar │ personal │     │ total │     │valoare │
│  │      │* mii lei │ * mii lei │     │* mii lei│     │adăugată│
│  │      │ ** euro │ ** euro │     │ ** euro │     │mii lei │
│  │      │(opțional)│      │     │     │     │    │
├────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 0 │   1   │  2   │   3   │  4  │  5  │  6  │  7  │
├────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 1 │      │*     │*     │     │*    │     │    │
│  │      ├──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤     │    │
│  │      │**    │**     │     │**    │     │    │
├────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 2 │      │*     │*     │     │*    │     │    │
│  │      ├──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤     │    │
│  │      │**    │**     │     │**    │     │    │
├────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ ...│      │*     │*     │     │*    │     │    │
│  │      ├──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤     │    │
│  │      │**    │**     │     │**    │     │    │
├────┴───────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│   TOTAL   │*     │*     │     │*    │     │    │
│  (opțional)  ├──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤     │    │
│        │**    │**     │     │**    │     │    │
└────────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘
  Serviciul se încadrează în grupa: ....... (se precizează grupa IIIA sau IIIB,
după caz)

                              Ofertant
                           (semnătura autorizat

1) reprezintă remunerația aferentă mâinii de lucru formată din cetățeni români, calculată ca o cotă procentuală din remunerația totală.

2) reprezintă partea din contract, calculată ca o cotă procentuală din prețul total, care urmează a fi îndeplinită de asociați și/sau de subcontractori, care sunt persoane fizice sau juridice române.

Secțiunea 5 Condiții generale de contractare

NOTĂ PRIVIND SECȚIUNEA 5

Secțiunea 5 conține modele orientative pentru elaborarea condițiilor generale de contractare, inclusiv, în preambul, formularul de contract recomandat pentru încheierea efectivă a contractului respectiv. Aceste modele sunt destinate, pe de o parte autorității contractante, care are astfel posibilitatea de a formula, în mod concret, intențiile și așteptările sale privind modul de îndeplinire a contractului, și, pe de altă parte ofertanților, care vor elabora oferta în deplină cunoștință de cauză asupra obligațiilor ce urmează să le revină în cazul în care li se atribuie contractul de achiziție publică.

Autoritatea contractantă are obligația de a păstra neschimbate modelele prevăzute în cadrul acestei secțiuni; în cazul în care, în funcție de obiectul și/sau de tipul contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă consideră ca fiind necesară completarea, dezvoltarea, modificarea sau anularea unor clauze cuprinse în Condițiile generale de contractare, atunci precizările în cauză vor fi prevăzute în cadrul Secțiunii 6 - Condiții specifice de contractare.

Formularul de contract nu face parte din ofertă; el se completează și se semnează de către ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câștigătoare cu ocazia încheierii contractului.

Condițiile generale de contractare se semnează de către fiecare ofertant; orice completare, dezvoltare, modificare sau anulare a unor clauze cuprinse în această secțiune trebuie să fie solicitate de către ofertant, sub formă de propuneri, în cadrul Secțiunii 6 - Condiții specifice de contractare.

Contract de furnizare
nr. _______ data ________

  I.1. Părți contractante
  Între
  autoritatea contractantă ....................................... adresa sediu
............................................ telefon/fax .......................
număr de înmatriculare ......................... cod fiscal ....................
cont trezorerie .............................................. reprezentată prin
............................................ (denumirea conducătorului), funcție
...............
  în calitate de achizitor.
  și între
  furnizorul (denumire) .......................................... adresa sediu
............................................ telefon/fax .......................
număr de înmatriculare .............................................. cod fiscal
................................. cont (trezorerie, bancă) .....................
reprezentată prin ................................... (denumirea conducătorului)
funcție ......................
  în calitate de contractor.
  a intervenit prezentul contract.

  I.2. Obiectul și prețul contractului
  I.2.1. - Contractorul se obligă să furnizeze și, după caz, să instaleze și să
întrețină ....................... (denumirea produselor), în perioada/perioadele
convenite și în conformitate cu prevederile din condițiile de contractare.
  I.2.2. - Achizitorul se obligă să plătească contractorului prețul convenit,
pentru îndeplinirea contractului de furnizare ...................... (denumire).
  I.2.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil
contractorului de către achizitor, este de .................. mii lei, din care
TVA ........ mii lei.

  I.3. Durata contractului
  I.3.1. - Contractorul se obligă să furnizeze și, după caz, să instaleze și să
întrețină ..................... (denumirea produselor), așa cum este prevăzut în
graficul de livrare, în decurs de .... (luni calendaristice) de la data semnării
contractului.

        Achizitor,               Contractor,
      ................            ................
     (semnătura autorizată)         (semnătura autorizată)
          LS                   LS

II. Condiții generale de contractare

II.1. Definiții

II.1.1 -În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a. contract - este actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat, între o autoritate contractantă, în calitate de "achizitor" și, un furnizor de produse, în calitate de "contractor"; contractul, astfel semnat de părți, cuprinde condițiile generale de contractare, condițiile specifice de contractare, anexele și orice alte documente la care se face referire aici;

b. achizitor și contractor - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în preambulul prezentului Contract;

c. prețul contractului - prețul plătibil contractorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

d. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care contractorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități implicite la și după furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin contractorului prin contract;

f. standarde - standardele, reglementările tehnice sau orice alte asemenea prevăzute în caietul de sarcini și în propunerea tehnică.

g. origine - locul unde produsele au fost depozitate, realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea contractorului.

h. destinație finală - locul unde contractorul are obligația de a furniza produsele;

i. EXW, CIF, CIP, FCA, FOB, DDP etc - termeni comerciali definiți conform "regulilor și uzanțelor internaționale", guvernate de regulamentul INCOTERMS, și anume:

Grupul E Plecarea EXW Franco fabrică EX Works
Grupul F Transportul principal FCA Franco transportator Free Carrier
FAS Franco de-a lungul vasului Free Alongside Ship
FOB Franco bord Free on Board
Grupul CFR Transportul principal plătit CFR Cost și navlu Cost and Freight
CIF cost, asigurare și navlu la locul de destinație convenit Cost, inssurance and freight
CPT Transport plătit până la Carriage Paid To
CIP Transport și asigurare plătite până la Carriage and Insurance Paid To
Grupul D DAF Franco frontiera Delivered At Frontier
DES Franco nava nedescărcată Delivered EX Ship
DEQ Franco pe chei vămuit Delivered EX Quay (DUTY PAID)
DDU Franco destinație nevămuit Delivered Duty Unpaid
DDP Franco destinație vămuit Delivered Duty Paid

j. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

k. zi - zi calendaristică.

II.2. Aplicabilitate

II.2.1 -Clauzele cuprinse în Condițiile generale de contractare sunt completate, dezvoltate, modificate sau anulate în Condițiile specifice de contractare prin înscrierea de noi clauze sau prin trimiteri la clauzele existente.

II.2.2 -Contractul intră în vigoare la data precizată în Condițiile specifice de contractare.

II.3. Documentele contractului

II.3.1 -Documentele contractului sunt:

a) formularul de contract;

b) graficul de livrare;

c) acte adiționale, dacă există;

d) condițiile specifice de contractare;

e) propunerea tehnică și propunerea financiară;

f) caietul de sarcini;

g) alte anexe la contract;

h) condițiile generale de contractare:

În caz de ambiguități sau discrepanțe între documentele contractului, ordinea de decădere va fi aceeași cu ordinea enumerării de mai sus.

II.4. Standarde

II.4.1 -Produsele furnizate în baza contractului vor respecta Standardele declarate de către contractor în propunerea sa tehnică.

II.4.2 -Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări, de ultimă oră, autorizate în țara de origine a produselor.

II.5. Caracterul confidențial al contractului

II.5.1 -

(1) O parte contractantă nu are dreptul:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale;

fără acordul scris al celeilalte părți.

(2) Dezvăluirea oricărei informații, față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului, se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare îndeplinirii contractului.

II.5.2 -O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă:

a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau

b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

II.6. Drepturi de proprietate intelectuală

II.6.1 -Contractorul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente;

cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini furnizat de către achizitor.

II.7. Garanția de bună execuție a contractului

II.7.1 -Contractorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

II.7.2 -Cuantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă un procent din prețul contractului și se precizează în Condițiile specifice de contractare.

II.7.3 -Dacă achizitorul solicită constituirea garanției de bună execuție prin scrisoare de garanție bancară, contractorul are obligația de a o prezenta înainte de semnarea contractului. în acest caz, scrisoarea bancară devine anexă la contract.

II.7.4 -Dacă părțile convin, atunci garanția de bună execuție se poate constitui prin înscrisuri de valoare (titluri și valori); în acest caz contractorul are obligația de a depune înscrisurile de valoare agreate de către achizitor, la sediul acestuia, înainte de semnarea contractului, iar achizitorul are obligația de a păstra și contabiliza aceste înscrisuri într-un cont distinct față de averea sa.

II.7.5 -Dacă părțile convin, atunci garanția de bună execuție se poate constitui și sub forma unor valori de schimb (polițe, cambii, creanțe, bonuri de tezaur, titluri de stat etc.), dar numai dacă ele sunt în situația de a putea fi schimbate în bani, la prezentare, și dacă cel puțin unul dintre ceilalți garanți ai hârtiilor de schimb este recunoscut de către achizitor ca solvabil și garant pentru toată suma fixată drept garanție. Nu se admit drept garanție acțiuni ale societăților comerciale și amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractorului.

II.7.6 -

(1) Dacă părțile convin, atunci garanția de bună execuție se poate constitui prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parțiale. În acest caz, contractorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția achizitorului, la o bancă agreată de ambele părți.

(2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont prin rețineri din sumele datorate și cuvenite contractorului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în Condițiile specifice de contractare. Achizitorul va dispune ca banca să înștiințeze contractorul de vărsământul efectuat precum și de destinația lui.

(3) Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractorului.

II.7.7 -Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă contractorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica contractorul, precizând obligațiile care nu au fost respectate.

II.7.8 -Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la finalizarea contractului, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

II.7.9 -Garanția produselor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

II.8. Recepție, inspecții și teste

II.8.1 -Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

II.8.2 -

(1) Inspecțiile și testările la care vor fi supuse produsele, cât și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.

(2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, contractorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

II.8.3 -Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor, precizată în Condițiile specifice de contractare.

II.8.4 -Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar contractorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

a) fie, de a înlocui produsele refuzate;

b) fie, de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

II.8.5 -Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de contractor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

II.8.6 -Prevederile clauzelor II.8.1-II.8.5 nu îl vor absolvi pe contractor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

II.9. Ambalare și marcare

II.9.1 -

(1) Contractorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

(2) În cazul ambalării greutăților și volumelor în formă de cutii, contractorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor și absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

II.9.2 -Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerințele suplimentare, dacă acestea există în Condițiile specifice de contractare sau în orice alte instrucțiuni ulterioare cerute de către achizitor.

II.9.3 -Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție, etc) rămân în proprietatea achizitorului.

II.10. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

II.10.1 -Contractorul își asumă obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor respectând:

a) datele din graficul de livrare; și

b) termenii comerciali;

ambele convenite prin contract.

II.10.2 -

(1) La expedierea produselor, contractorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări, datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare și locul de descărcare.

(2) Contractorul are obligația de a transmite achizitorului următoarele documente:

a) factura fiscală;

b) avizul de expediție;

c) dispoziția de livrare;

d) certificatul de origine;

e) certificatul de inspecție;

f) certificatul de calitate;

g) certificatul de garanție;

i) după caz, polița de asigurare "toate riscurile".

(3) Contractorul are obligația de a cunoaște reglementările de transport, tranzit export, import și cele vamale.

II.10.3 -Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al achizitorului, pe documentele emise de contractor pentru livrare.

II.10.4 -Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor II.10.1-II.10.3.

II.11. Asigurări

II.11.1 -Contractorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de clauza de livrare aleasă și precizată în Condițiile specifice de contractare.

II.11.2 -Dacă achizitorul solicită livrarea produselor pe o bază CIP sau CIF, contractorul are obligația de a plăti pentru asigurarea încărcăturii, până la destinația finală, numind ca beneficiar pe achizitor.

II.11.3 -Dacă achizitorul solicită livrarea produselor pe o baza FOB sau FCA, obligația de a plăti pentru asigurarea încărcăturii, până la destinația finală, cade în sarcina achizitorului.

II.12. Transport

II.12.1 -Dacă achizitorul solicită livrarea produselor pe o bază CIF sau CIP, atunci contractorul are obligația de a aranja și de a plăti transportul încărcăturii până la destinația finală sau în orice alt asemenea loc de destinație solicitat în Condițiile specifice de contractare.

II.12.2 -

(1) Dacă achizitorul solicită livrarea produselor pe o baza FOB, atunci contractorul are obligația de a aranja și de a plăti transportul încărcăturii până la, și inclusiv, punctul de încărcare al produselor în portul de încărcare solicitat în Condițiile specifice de contractare.

(2) Dacă achizitorul solicită livrarea produselor pe o baza FCA, atunci contractorul are obligația de a aranja și de a plăti pentru transportul încărcăturii și pentru livrarea acestora în custodia cărăușului la locul solicitat în Condițiile specifice de contractare.

II.12.3 -Contractorul are dreptul de a-și alege cărăușul pentru a livra produsele pe baza CIF sau CIP.

II.12.4 -Dacă achizitorul solicită în Condițiile specifice de contractare:

i) livrarea produselor pe baza FOB sau FCA; și

ii) aranjarea, în numele și pe cheltuiala achizitorului, a transportului cu cărăuși nominalizați;

atunci contractorul poate aranja transportul și cu cărăuși alternativi dacă cei nominalizați nu sunt disponibili în perioada/perioadele de livrare.

II.13. Servicii

II.13.1 -Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, contractorul are obligația de a presta și serviciile aferente furnizării produselor, așa cum este precizat în Condițiile specifice de contractare, fără a modifica prețul contractului.

II.13.2. -Contractorul are obligația de a presta serviciile, pentru o perioada de timp stabilită în Condițiile specifice de contractare, cu condiția ca aceste servicii să nu elibereze contractorul de nici o obligație de garanție asumată prin contract.

II.14. Piese de schimb

II.14.1 -Contractorul are obligația de a furniza piese de schimb fabricate sau livrate de către acesta, după expirarea perioadei de garanție, contra cost, în baza unor contracte viitoare, dacă acest lucru a fost prevăzut în Condițiile specifice de contractare și pe o perioada care este prevăzută în Condițiile specifice de contractare.

II.14.2 -În perioada de garanție a produselor, contractorul are obligația de a furniza piesele de schimb și subansamblurile care se defectează.

II.14.3 -În eventualitatea în care a încetat fabricarea de piese de schimb, contractorul are obligația:

a) de a notifica în avans (cu cel puțin 60 de zile) achizitorul, pentru a permite acestuia să cumpere piesele necesare; și

b) de a pune la dispoziția achizitorului, fără plată, dacă i se cere, proiectele, desenele și specificațiile pieselor de schimb.

II.15. Perioada de garanție acordată produselor

II.15.1 -Contractorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generație și încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectare și materiale, în afara cazului în care este prevăzut altfel în contract. Deasemenea, contractorul are obligația de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepția cazului când proiectul și/sau materialul e cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni a contractorului și că acestea vor funcționa în condiții normale de funcționare.

II.15.2 -

(1) Perioada de garanție acordată produselor de către contractor este cea declarată în propunerea tehnică și va fi specificată în Condițiile specifice de contractare.

(2) Perioada de garanție a produselor începe cu data recepției efectuate după livrarea/instalarea acestora la destinația finală.

II.15.3 -Achizitorul are dreptul de a notifica imediat contractorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

II.15.4 -La primirea unei astfel de notificări contractorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul în perioada specificată în Condițiile specifice de contractare, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în cadrul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului.

II.15.5 -Dacă contractorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul într-o perioadă rezonabilă, specificată în Condițiile specifice de contractare, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și spezele contractorului și fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de contractor prin contract.

II.16. Modalități de plată

II.16.1 -Achizitorul are obligația de a efectua plata către contractor, prin ordin de plată, în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la emiterea facturii de către contractor. Plățile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor Regulamentului valutar emis de Banca Națională a României.

II.16.2 -Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza II.16.1, fără a prejudicia dreptul contractorului de a apela la prevederile clauzei II.22.1, acesta din urmă are dreptul de a sista livrarea produselor și de a beneficia de reactualizarea situației de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat ce achizitorul onorează factura, contractorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.

II.16.3 -Achizitorul are dreptul de a acorda avans contractorului, dacă acesta o solicită, numai contra unei scrisori de returnare a avansului și numai în limita valorică prevăzută de lege.

II.17. Actualizarea prețului contractului

II.17.1 -Pentru produsele livrate și pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor contractorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

II.17.2 -Prețul contractului se actualizează utilizând formula de actualizare precizată în Condițiile specifice de contractare.

II.18. Amendamente

II.18.1 -Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

II.19. Subcontractori

II.19.1 -Contractorul are obligația de a încheia contracte cu subcontractorii desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

II.19.2 -

(1) Contractorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractorii desemnați.

(2) Lista subcontractorilor, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

II.19.3 -

(1) Contractorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractorul este pe deplin răspunzător față de contractor de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Contractorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractorilor dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

II.19.4 -Contractorul poate schimba oricare subcontractor numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractorului se poate face numai cu avizul achizitorului.

II.20. Întârzieri în îndeplinirea contractului

II.20.1 -Contractorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare.

II.20.2 -Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, contractorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părților, prin act adițional.

II.20.3 -Cu excepția prevederilor clauzei II.24 și în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire conform clauzei II.20.2, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități contractorului, potrivit prevederilor clauzei 21.

II.21. Penalități, daune-interese

II.21.1 -În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractorul nu reușește să îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o suma echivalentă a unui procent din prețul contractului, procent care se precizează în Condițiile specifice de contractare, pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

II.21.2 -În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza II.16.1, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă a unui procent din plata neefectuată, procent care se precizează în Condițiile specifice de contractare, pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

II.22. Rezilierea contractului

II.22.1 -Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare și de a pretinde plata de daune-interese.

II.22.2 -Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

II.22.3 -Achizitorul are dreptul de a anula oricând contractul, printr-o notificare scrisă adresată contractorului, fără nici o compensație, dacă acesta dă faliment sau este insolvabil, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru achizitor.

II.22.4 -În cazul prevăzut la clauza II.22.2 și II.22.3, contractorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

II.23. Cesiunea contractului

II.23.1 -Contractorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

II.23.2 -Cesiunea nu va exonera contractorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

II.24. Forța majoră

II.24.1 -Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

II.24.2 -Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile părților ce li se cuveneau până la apariția forței majore.

II.24.3 -Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

II.24.4 -Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

II.25. Soluționarea litigiilor

II.25.1 -Achizitorul și contractorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

II.25.2 -Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și contractorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, fie prin arbitraj la Camera de Comerț și Industrie a României, fie de către instanțele judecătorești din România.

II.25.3 -Părțile au obligația de a prevedea în Condițiile specifice de contractare, modalitatea de soluționare a litigiilor.

II.26. Limba care guvernează Contractul

II.26.1 -Limba care guvernează Contractul este limba română.

II.27. Comunicări

II.27.1 -

(1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

II.27.2 -Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

II.28. Legea aplicabilă contractului

II.28.1 -Contractul va fi interpretat conform legislației din România.

Contract de lucrări
nr. _______ data ________

  I.1. Părți contractante
  Între
  autoritatea contractantă ....................................... adresa sediu
............................... telefon/fax ........................... număr de
înmatriculare ........................ cod fiscal ......................... cont
trezorerie ................................................... reprezentată prin
..................................................... (denumirea conducătorului)
............................................., funcție ............. în calitate
de achizitor.
  și între
  executantul (denumire) ......................................... adresa sediu
............................................ telefon/fax ......................
număr de înmatriculare ......................... cod fiscal ...................
cont (trezorerie, bancă) ........................... reprezentată prin .........
.......................... (denumirea conducătorului) .........................,
funcție ....................... în calitate de contractor
  a intervenit prezentul contract.

  I.2. Obiectul și prețul contractului
  I.2.1 - Contractorul se obligă să execute, să finalizeze și să întrețină ....
........................... (denumirea lucrării), în conformitate cu prevederile
din anexele la contract.
  I.2.2 - Achizitorul se obligă să plătească contractorului prețul de .........
mii lei, pentru execuția, finalizarea și întreținerea ..........................
(denumirea lucrării).
  I.2.3 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil
contractorului de către achizitor, este de ................... mii lei, din care
TVA ............... mii lei.

  I.3. Durata contractului
  I.3.1 Contractorul se obligă să execute și să finalizeze ....................
(denumirea lucrării), așa cum este prevăzut în graficul de execuție, în decurs
de .......... (luni calendaristice) de la data primirii ordinului de începere a
execuției.

        Achizitor,               Contractor,
      ................            ................
     (semnătura autorizată)         (semnătura autorizată)
          LS                   LS

II. Condiții generale de contractare

II.1. Definiții

II.1.1 -În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a. contract - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat, între o autoritate contractantă, în calitate de "achizitor", și, un prestator de servicii, în calitate de "contractor"; contractul, astfel semnat de părți, cuprinde condițiile generale de contractare, condițiile specifice de contractare, anexele și orice alte documente la care se face referire aici;

b. achizitor și contractor - parțile contractante, așa cum sunt acestea numite în preambulul prezentului Contract;

c. prețul contractului - prețul plătibil contractorului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

d. standarde - standardele, reglementările tehnice sau orice alte asemenea prevăzute în caietul de sarcini și în propunerea tehnică;

e. amplasamentul lucrării - locul unde contractorul execută lucrarea;

f. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

g. zi - zi calendaristică.

II.2. Aplicabilitatea și documentele contractului

II.2.1 -Clauzele cuprinse în Condițiile generale de contractare sunt completate, dezvoltate modificate sau anulate în Condițiile specifice de contractare prin înscrierea de noi clauze sau prin trimiteri la clauzele existente.

II.2.2 -Natura și volumul lucrărilor sunt precizate în anexele contractului.

II.2.3 -Documentele prezentului contract sunt:

a) formularul de contract;

b) acte adiționale, dacă există;

c) condițiile specifice de contractare;

d) propunerea tehnică și propunerea financiară;

e) caietul de sarcini;

f) alte anexe la contract;

g) condițiile generale de contractare.

În caz de ambiguități sau discrepanțe între documentele contractului, ordinea de decădere va fi aceeași cu ordinea enumerării de mai sus.

II.2.4 -Contractul de execuție intră în vigoare la data precizată în Condițiile specifice de contractare.

II.3. Standarde

II.3.1 -

(1) Contractorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată va avea calitățile declarate de către contractor în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor specificate în contract.

(2) La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

II.3.2 -Propunerea tehnică, în baza căreia a fost atribuit prezentul contract, se constituie în anexă la contract.

II.4. Caracterul confidențial al contractului

II.4.1 -

(1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale;

(2) Dezvăluirea oricărei informații, față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului, se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare îndeplinirii contractului.

II.4.2 -O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă:

a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă, sau

b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire, sau

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

II.5. Drepturi de proprietate intelectuală

II.5.1 -Contractorul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente;

cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini furnizate de către achizitor.

II.6. Protecția patrimoniului cultural național

II.6.1 -Toate fosilele, monetele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

II.6.2 -Contractorul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza II.6.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite privind îndepărtarea acestora.

Dacă din cauza unor astfel de dispoziții, contractorul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuție la care contractorul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

II.6.3 -Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza II.6.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

II.7. Garanția de bună execuție a contractului

II.7.1 -Contractorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

II.7.2 -Cuantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă un procent din prețul contractului și se precizează în Condițiile specifice de contractare.

II.7.3 -Dacă achizitorul solicită constituirea garanției de bună execuție prin scrisoare de garanție bancară, contractorul are obligația de a o prezenta înainte de semnarea contractului. În acest caz, scrisoarea bancară devine anexă la contract.

II.7.4 -Dacă părțile convin, atunci garanția de bună execuție se poate constitui prin înscrisuri de valoare (titluri și valori); în acest caz contractorul are obligația de a depune înscrisurile de valoare agreate de către achizitor, la sediul acestuia, înainte de semnarea contractului, iar achizitorul are obligația de a păstra și contabiliza aceste înscrisuri într-un cont distinct față de averea sa.

II.7.5 -Dacă părțile convin, atunci garanția de bună execuție se poate constitui și sub forma unor valori de schimb (polițe, cambii, creanțe, bonuri de tezaur, titluri de stat etc.), dar numai dacă ele sunt în situația de a putea fi schimbate în bani, la prezentare, și dacă cel puțin unul dintre ceilalți garanți ai hârtiilor de schimb este recunoscut de către achizitor ca solvabil și garant pentru toată suma fixată drept garanție. Nu se admit drept garanție acțiuni ale societăților comerciale și amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractorului.

II.7.6 -

(1) Dacă părțile convin, atunci garanția de bună execuție se poate constitui prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parțiale. În acest caz, contractorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția achizitorului, la o bancă agreată de ambele părți.

(2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont prin rețineri din sumele datorate și cuvenite contractorului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în Condițiile specifice de contractare. Achizitorul va dispune ca banca să înștiințeze contractorul de vărsământul efectuat precum și de destinația lui.

(3) Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractorului.

II.7.7 -Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă contractorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica contractorul, precizând obligațiile care nu au fost respectate.

II.7.8 -

(1) Perioada garanției de bună execuție pentru lucrările de construcții-montaj se stabilește, de către achizitor, prin Condițiile specifice de contractare.

(2) Pentru echipamentele și utilajele tehnologice încorporate în cadrul lucrării, perioada de garanție este cea precizată de producător prin cartea tehnică.

(3) Perioada de garanție începe cu data recepției efectuate la terminarea lucrărilor și se termină cu data recepției finale.

II.7.9 -Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la aceea dată pretenții asupra ei iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea duratei de garantare a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recep finală.

II.8. Obligații și responsabilități ale contractorului

II.8.1 -

(1) Contractorul are obligația de a proiecta, în limitele prevăzute de contract, de a executa și finaliza lucrările precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenite, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract.

(2) Contractorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

(3) Contractorul are obligația de a notifica prompt achizitorul despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

II.8.2 -Contractorul are obligația de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuției lucrării, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a resurselor financiare necesare execuției lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție.

II.8.3. -

(1) Contractorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

(2) Un exemplar din documentația predată, de către achizitor, contractorului va fi ținut de acesta în vederea consultării de către Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, precum și de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Contractorul nu va fi răspunzător pentru proiectul și caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă, totuși, contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către contractor, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4) Contractorul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care contractorul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

II.8.4 -

(1) Contractorul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care contractorul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

II.8.5 -

(1) Contractorul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și mâinii de lucru necesare îndeplinirii responsabilității respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, contractorul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, contractorul are obligația de a proteja și păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

II.8.6 -Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, contractorul are obligația:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului publicului;

c) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

II.8.7 -Contractorul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data emiterii procesului verbal de recepție a lucrării.

II.8.8 -

(1) Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, contractorul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul publicului, sau

b) căile de acces, folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Contractorul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine contractorului.

II.8.9 -

(1) Contractorul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractorii săi; contractorul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele și va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor și podurilor respective.

(2) În cazul care, natura lucrărilor impune utilizarea de către contractor a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate în maniera în care prin "drum" se înțelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile și prin "vehicul" se înțelege orice ambarcațiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecință.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, contractorul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, contractorul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.

II.8.10 -

(1) Pe parcursul execuției lucrării, contractorul are obligația:

a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

c) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Contractorul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

II.8.11 -Contractorul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării și, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării.

II.9. Obligații și responsabilități ale achizitorului

II.9.1 -La începerea lucrărilor achizitorul are obligația de a obține, dacă în Condițiile speciale de contractare nu este prevăzut altfel, toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor.

II.9.2 -

(1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția contractorului, fără plată - în cazul în care nu s-a convenit altfel, următoarele:

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

b) suprafețele de teren necesare pentru organizarea de șantier;

c) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;

d) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului șantierului.

(2) Achizitorul suportă toate cheltuielile și taxele pentru dreptul de a utiliza temporar alte terenuri decât cele prevăzute la alin. (1), lit. a), lit. b) și lit. c).

(3) Costurile pentru consumul de utilități precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către contractor.

II.9.3 -Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția contractorului întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuție a lucrării.

II.9.4 -Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția contractorului precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

II.9.5 -Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea contractorului.

II.9.6 -Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate contractorului precum și pentru dispozițiile și livrările sale.

II.10. Începerea și execuția lucrărilor

II.10.1 -

(1) Contractorul are obligația de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului, dar nu mai târziu de data prevăzută în Condițiile specifice de contractare.

(2) Contractorul trebuie să notifice achizitorului și Inspecției de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

II.10.2 -

(1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale, dacă au fost definite ca atare în Condițiile specifice de contractare.

(2) Contractorul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, contractorul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract.

Graficul revizuit nu îl vor scuti pe contractor de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care contractorul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute la II.8.1, alin. (2), achizitorul este îndreptățit să-i fixeze contractorului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

II.10.3 -

(1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea contractorului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului

(2) Contractorul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

II.10.4 -

(1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Contractorul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materiale necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin contractorului, dacă nu este prevăzut altfel în Condițiile specifice de contractare.

(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de contractor dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

II.10.5 -

(1) Contractorul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Contractorul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate pentru a fi examinate și măsurate.

(3) Contractorul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către contractor.

II.11. Întârzierea și sistarea lucrărilor

II.11.1 -În cazul în care:

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

b) condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau

c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează contractorului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către contractor;

îndreptățesc contractorul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărui tronson a acesteia, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

i) orice prelungire a duratei de execuție la care contractorul are dreptul;

ii) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

II.11.2 -Fără a prejudicia dreptul contractorului conform clauzei II.20.1, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției dacă achizitorul nu plătește în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza II.14.3; în acest caz va notifica în scris acest fapt achizitorului.

II.12. Finalizarea lucrărilor

II.12.1 -Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare tronson al lor prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

II.12.2 -

(1) La finalizarea lucrărilor, contractorul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate contractorului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a contractorului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

II.12.3 -Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederile acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

II.12.4 -Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

II.13. Perioada de garanție acordată lucrărilor

II.13.1 -Perioada de garanție decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.

II.13.2 -

(1) În perioada de garanție, contractorul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor, contracțiilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Contractorul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1), pe proprie cheltuiala, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

a) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

b) unui viciu de concepție, acolo unde contractorul este responsabil de proiectarea unei părți a lucrărilor; sau

c) neglijenței sau neîndeplinirii de către contractor a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecțiunile nu se datorează din vina contractorului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

II.13.3 -În cazul în care contractorul nu execută lucrările prevăzute la clauza II.13.2, alin. (1), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la contractor sau reținute din sumele cuvenite contractorului.

II.14. Modalități de plată

II.14.1 -Modalitățile de plată sunt detaliate în anexa la contract și se stabilesc în funcție de graficul de execuție convenit de părți.

II.14.2 -Achizitorul are obligația de a efectua plata către contractor, prin ordin de plată, în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la emiterea facturii de către contractor. Plățile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor Regulamentului valutar emis de Banca Națională a României.

II.14.3 -Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza II.14.2, fără a prejudicia dreptul contractorului de a apela la prevederile clauzei II.20.1, acesta din urmă are dreptul de a asista execuția lucrărilor sau de a diminua ritmul execuției și de a beneficia de reactualizarea situației de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat ce achizitorul onorează factura, contractorul va relua execuția lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

II.14.4 -Achizitorul are dreptul de a acorda avans contractorului, dacă acesta o solicită, numai contra unei scrisori de returnare a avansului și numai în limita valorică prevăzută de lege.

II.14.5 -

(1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea contractantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului și în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor. Din situațiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute contractorului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situațiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit prin Condițiile specifice de contractare. Facturile corespunzătoare se plătesc conform reglementărilor bancare.

(3) Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare dar nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a contractorului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate.

II.14.6 -Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

II.14.7 -Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate contractorului, pentru lucrările executate, nu va fi condiționată de eliberarea certificatului de recepție finală.

II.15. Actualizarea prețului contractului

II.15.1 -Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor contractorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

II.15.2 -Prețul contractului se actualizează utilizând formula de actualizare precizată în Condițiile specifice de contractare.

II.16. Asigurări

II.16.1 -

(1) Contractorul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către contractant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Contractorul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Contractorul are obligația de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. Ei va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de contractor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenților sau a angajaților acestora.

II.17. Amendamente

II.17.1 -Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

II.18. Subcontractori

II.18.1 -Contractorul are obligația de a încheia contracte cu subcontractorii desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

II.18.2 -

(1) Contractorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractorii desemnați.

(2) Lista subcontractorilor, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

II.18.3 -

(1) Contractorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractorul este pe deplin răspunzător față de contractor de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Contractorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractorilor dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

II.18.4 -Contractorul poate schimba oricare subcontractor numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractorului se poate face numai cu avizul achizitorului.

II.19. Penalități, daune-interese

II.19.1 -În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractorul nu reușește să îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o suma echivalentă a unui procent din prețul contractului, procent care se precizează în Condițiile specifice de contractare, pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

II.19.2 -În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza II.14.2, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă a unui procent din plata neefectuată, procent care se precizează în Condițiile specifice de contractare, pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

II.20. Rezilierea contractului

II.20.1 -Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări și de a pretinde plata de daune-interese.

II.20.2 -Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

II.20.3 -Achizitorul are dreptul de a anula oricând contractul, printr-o notificare scrisă adresată contractorului, fără nici o compensație, dacă acesta dă faliment sau este insolvabil, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru achizitor.

II.20.4 -În cazul prevăzut la clauza II.20.2 și II.20.3, contractorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

II.21. Cesiunea contractului

II.21.1 -Contractorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără sa obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

II.21.2 -Cesiunea nu va exonera contractorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

II.22. Forța majoră

II.22.1 -Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

II.22.2 -Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile părților ce li se cuveneau până la apariția forței majore.

II.22.3 -Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

II.22.4 -Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

II.23. Soluționarea litigiilor

II.23.1 -Achizitorul și contractorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

II.23.2 -Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și contractorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, fie prin arbitraj la Camera de Comerț și Industrie a României, fie de către instanțele judecătorești din România.

II.23.3 -Părțile au obligația de a prevedea în Condițiile specifice de contractare, modalitatea de soluționare a litigiilor.

II.24. Limba care guvernează Contractul

II.24.1 -Limba care guvernează Contractul este limba română.

II.25. Comunicări

II.25.1 -

(1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

II.25.2 -Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

II.26. Legea aplicabilă contractului

II.26.1 -Contractul va fi interpretat conform legislației din România.

Contract de servicii
nr. _______ data ________

  I.1. Părți contractante
  Între
  autoritatea contractantă ....................................... adresa sediu
............................... telefon/fax ........................... număr de
înmatriculare ............. cod fiscal .......... cont trezorerie ..............
reprezentată prin ................................... (denumirea conducătorului)
................................................., funcție .....................
  în calitate de achizitor.
  și între
  prestatorul (denumire) ......................................... adresa sediu
.............................. telefon/fax .............. număr de înmatriculare
..................... cod fiscal ...................... cont (trezorerie, bancă)
...................... reprezentată prin ............ (denumirea conducătorului)
........................................., funcție.............
  în calitate de contractor
  a intervenit prezentul contract.

  I.2. Obiectul și prețul contractului
  I.2.1 - Contractorul se obligă să presteze ....................... (denumirea
serviciilor), în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu prevederile
din condițiile de contractare.
  I.2.2 - Achizitorul se obligă să plătească contractorului prețul convenit,
pentru îndeplinirea contractului de servicii ....................... (denumire).
  I.2.3 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil
contractorului de către achizitor, este de ........................ mii lei, din
care TVA ................... mii lei.

  I.3. Durata contractului
  I.3.1 Contractorul se obligă să presteze ......................... (denumirea
serviciilor), așa cum este prevăzut în graficul de timp pentru îndeplinirea
sarcinilor, în decurs de ........ (luni calendaristice) de la data primirii
ordinului de începere a prestației.

        Achizitor,               Contractor,
      ................            ................
     (semnătura autorizată)         (semnătura autorizată)
          LS                   LS

II. Condiții generale de contractare

II.1. Definiții

II.1.1 -În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a. contract - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat, între o autoritate contractantă, în calitate de "achizitor", și, un prestator de servicii, în calitate de "contractor"; contractul, astfel semnat de părți, cuprinde condițiile generale de contractare, condițiile specifice de contractare, anexele și orice alte documente la care se face referire aici;

b. achizitor și contractor - parțile contractante, așa cum sunt acestea numite în preambulul prezentului Contract;

c. prețul contractului - prețul plătibil contractorului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

d. servicii - activități a căror prestare face obiect al contractului;

e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract și pe care contractorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f. standarde - standardele, reglementările tehnice sau orice alte asemenea prevăzute în caietul de sarcini și în propunerea tehnică;

g. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

h. zi - zi calendaristică.

II.2. Aplicabilitate

II.2.1 -Clauzele cuprinse în Condițiile generale de contractare sunt completate, dezvoltate modificate sau anulate în Condițiile specifice de contractare prin înscrierea de noi clauze sau prin trimiteri la clauzele existente.

II.2.2 -Contractul de servicii intră în vigoare la data precizată în Condițiile specifice de contractare.

II.3. Documentele contractului

II.3.1 -Documentele prezentului contract sunt:

a) formularul de contract;

b) acte adiționale, dacă există;

c) condițiile specifice de contractare;

d) propunerea tehnică și propunerea financiară;

e) caietul de sarcini;

f) alte anexe la contract;

g) condițiile generale de contractare.

În caz de ambiguități sau discrepanțe între documentele contractului, ordinea de decădere va fi aceeași cu ordinea enumerării de mai sus.

II.4. Standarde

II.4.1 -Serviciile prestate, în baza contractului, vor respecta Standardele declarate de către contractor în propunerea sa tehnică.

II.5. Caracterul confidențial al contractului

II.5.1 -

(1) O parte contractantă nu are dreptul:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale,

fără acordul scris al celeilalte părți.

(2) Dezvăluirea oricărei informații, față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului, se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare îndeplinirii contractului.

II.5.2 -O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă:

a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau

b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

II.6. Drepturi de proprietate intelectuală

II.6.1 -Contractorul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu prestarea serviciilor; și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente; cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini furnizate de către achizitor.

II.7. Garanția de bună execuție a contractului

II.7.1 -Contractorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

II.7.2 -Cuantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă un procent din prețul contractului și se precizează în Condițiile specifice de contractare.

II.7.3 -Dacă achizitorul solicită constituirea garanției de bună execuție prin scrisoare de garanție bancară, contractorul are obligația de a o prezenta înainte de semnarea contractului. În acest caz, scrisoarea bancară devine anexă la contract.

II.7.4 -Dacă părțile convin, atunci garanția de bună execuție se poate constitui prin înscrisuri de valoare (titluri și valori); în acest caz contractorul are obligația de a depune înscrisurile de valoare agreate de către achizitor, la sediul acestuia, înainte de semnarea contractului, iar achizitorul are obligația de a păstra și contabiliza aceste înscrisuri într-un cont distinct față de averea sa.

II.7.5 -Dacă părțile convin, atunci garanția de bună execuție se poate constitui și sub forma unor valori de schimb (polițe, cambii, creanțe, bonuri de tezaur, titluri de stat etc.), dar numai dacă ele sunt în situația de a putea fi schimbate în bani, la prezentare, și dacă cel puțin unul dintre ceilalți garanți ai hârtiilor de schimb este recunoscut de către achizitor ca solvabil și garant pentru toată suma fixată drept garanție. Nu se admit drept garanție acțiuni ale societăților comerciale și amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractorului.

II.7.6 -

(1) Dacă părțile convin, atunci garanția de bună execuție se poate constitui prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parțiale. În acest caz, contractorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția achizitorului, la o bancă agreată de ambele părți.

(2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont prin rețineri din sumele datorate și cuvenite contractorului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în Condițiile specifice de contractare. Achizitorul va dispune ca banca să înștiințeze contractorul de vărsământul efectuat precum și de destinația lui.

(3) Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractorului.

II.7.7 -Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă contractorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica contractorul, precizând obligațiile care nu au fost respectate.

II.7.8 -Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la finalizarea contractului, dacă nu a ridicat până la aceea dată pretenții asupra ei.

II.7.9 -Garanția produselor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

II.8. Responsabilitățile contractorului

II.8.1 -

(1) Contractorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea tehnică.

(2) Contractorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

II.8.2. -Contractorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul precizat în Condițiile specifice de contractare. Totodată este răspunzător de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe durata serviciului.

II.9. Responsabilitățile achizitorului

II.9.1 -Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția contractorului orice facilități și/sau informații pe care contractorul le-a precizat în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

II.10. Recepție și verificări

II.10.1 -Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din caietul de sarcini.

II.10.2 -Verificările care vor și efectuate în conformitate cu prevederile din Condițiile specifice de contractare. Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, contractorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

II.11. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

II.11.1 -

(1) Contractorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea comenzii în acest sens din partea achizitorului, dar nu mai târziu de data prevăzută în Condițiile specifice de contractare.

(2) În cazul în care contractorul suferă întârzieri și/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului părțile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; și

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la prețul contractului.

II.11.2 -

(1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-un perioadă stabilită în graficul de îndeplinire a sarcinilor, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează contractorului; sau

b) alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către contractor;

îndreptățesc contractorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui de comun acord perioada de prestare și vor semna un act adițional.

II.11.3 -Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, contractorul nu respectă graficul de îndeplinire a sarcinilor, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de îndeplinire a sarcinilor se face cu acordul părților, prin act adițional.

II.11.4 -Cu excepția prevederilor clauzei II.19 și în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire conform clauzei II.11.3, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități contractorului, potrivit prevederilor clauzei 16.

II.12. Modalități de plată

II.12.1 -Achizitorul are obligația de a efectua plata către contractor, prin ordin de plată, în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la emiterea facturii de către contractor. Plățile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor Regulamentului valutar emis de Banca Națională a României.

II.12.2 -Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza II.12.1, fără a prejudicia dreptul contractorului de a apela la prevederile clauzei II.17.1, acesta din urmă are dreptul de a a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestării și de a beneficia de reactualizarea situației de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat ce achizitorul onorează factura, contractorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

II.12.3 -Achizitorul are dreptul de a acorda avans contractorului, dacă acesta o solicită, numai contra unei scrisori bancare de returnare a avansului și numai în limita valorică prevăzută de lege.

II.13. Actualizarea prețului contractului

II.13.1 -Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor contractorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

II.13.2 -Prețul contractului se actualizează utilizând formula de actualizare precizată în Condițiile specifice de contractare.

II.14. Amendamente

II.14.1 -Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

II.15. Subcontractori

II.15.1 -Contractorul are obligația de a încheia contracte cu subcontractorii desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

II.15.2 -

(1) Contractorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractorii desemnați.

(2) Lista subcontractorilor, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

II.15.3 -

(1) Contractorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractorul este pe deplin răspunzător față de contractor de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Contractorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractorilor dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

II.15.4 -Contractorul poate schimba oricare subcontractor numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractorului se poate face numai cu avizul achizitorului.

II.16. Penalități, daune-interese

II.16.1 -În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractorul nu reușește să îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o suma echivalentă a unui procent din prețul contractului, procent care se precizează în Condițiile specifice de contractare, pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

II.16.2 -În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza II.12.1, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă a unui procent din plata neefectuată, procent care se precizează în Condițiile specifice de contractare, pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

II.17. Rezilierea contractului

II.17.1 -Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de servicii și de a pretinde plata de daune-interese.

II.17.2 -Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

II.17.3 -Achizitorul are dreptul de a anula oricând contractul, printr-o notificare scrisă adresată contractorului, fără nici o compensație, dacă acesta dă faliment sau este insolvabil, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru achizitor.

II.17.4 -În cazul prevăzut la clauza II.17.2 și II.17.3, contractorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

II.18. Cesiunea contractului

II.18.1 -Contractorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

II.18.2 -Cesiunea nu va exonera contractorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

II.19. Forța majoră

II.19.1 -Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

II.19.2 -Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile părților ce li se cuveneau până la apariția forței majore.

II.19.3 -Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

II.19.4 -Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

II.20. Soluționarea litigiilor

II.20.1 -Achizitorul și contractorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

II.20.2 -Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și contractorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze; fie prin arbitraj la Camera de Comerț și Industrie a României, fie de către instanțele judecătorești din România.

II.20.3 -Părțile au obligația de a prevedea în Condițiile specifice de contractare, modalitatea de soluționare a litigiilor.

II.21. Limba care guvernează Contractul

II.21.1 -Limba care guvernează Contractul este limba română.

II.22. Comunicări

II.22.1 -

(1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

II.22.2 -Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

II.23. Legea aplicabilă contractului

II.23.1 -Contractul va fi interpretat conform legislației din România.

Secțiunea 6 Condiții specifice de contractare

NOTĂ PRIVIND SECȚIUNEA 6

Condițiile specifice de contractare conțin clauze care completează, dezvoltă, modifică sau anulează clauzele din Condițiile generale de contractare, prin oricare din următoarele modalități:

a) înscrierea de noi clauze;

b) trimiterea la clauzele existente;

c) anularea clauzelor existente.

Autoritatea contractantă are obligația de a elabora, pe proprie răspundere și în funcție de necesități, condițiile specifice de contractare.

În urma analizării Condițiilor generale de contractare precum și a clauzelor prevăzute de către autoritatea contractantă în prezenta secțiune, fiecare ofertant are dreptul de a formula propriile sale propuneri privind clauzele care urmează a fi înscrise în Condițiile specifice de contractare. În cazul în care, propunerile respective sunt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă iar ofertantul în cauză nu acceptă să renunțe la ele, atunci comisia de evaluare are obligația de a respinge oferta respectivă ca fiind necorespunzătoare.

Observație: Pentru actualizarea prețului contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă va propune una sau mai multe dintre următoarele formule de calcul prezentate mai jos în funcție de specificul obiectului contractului respectiv și în măsura în care nu sunt încălcate alte prevederi legale în vigoare la data respectivă.

În cazul în care autoritatea contractantă propune mai multe formule de calcul, atunci fiecare ofertant va trebui să indice formula pentru care optează în situația în care oferta sa este declarată ca fiind câștigătoare.

Pentru contractele de achiziție publică a căror durată de îndeplinire nu depășește 90 de zile, autoritatea contractantă este îndreptățită să impună un coeficient de actualizare egal cu zero (prețul contractului nu se actualizează).

Varianta I

Formula de calcul pentru actualizare este:

V = Vo x K(A)

în care:

V - reprezintă valoarea actualizată a situației de plată;

Vo - reprezintă valoarea situației de plată întocmită la nivelul prețurilor declarate în ofertă;

K(A) - reprezintă coeficientul de actualizare care urmează să fie aplicat.

Coeficientul de actualizare K(A) se determină după cum urmează:

K(A) = E/Eo

în care:

E - reprezintă cursul mediu în lei, calculat de Banca Națională a României pentru 1 euro, corespunzător zilei premergătoare prezentării situației de plată;

Eo - reprezintă cursul mediu în lei, calculat de Banca Națională a României pentru 1 euro, corespunzător zilei stabilite în Fișa de date a achiziției, la D.8.6;

Varianta II

Formula de calcul pentru actualizare este:

V = Vo x K(A)

în care:

V - reprezintă valoarea actualizată a situației de plată;

Vo - reprezintă valoarea situației de plată întocmită la nivelul prețurilor declarate în ofertă;

K(A) - reprezintă coeficientul de actualizare care urmează să fie aplicat.

Coeficientul de actualizare K(A) se calculează prin înmulțirea succesivă a indicelui prețurilor de consum comunicat de Comisia Națională pentru Statistică și se determină pe intervalul cuprins între luna de referință (D.8.6 din Fișa de date a achiziției) a elaborării ofertei și luna în care se prezintă situația de plată

Varianta III (poate fi aplicată numai pentru contractele de lucrări)

Formula de calcul pentru actualizare este:

V = Vo x k

în care:

V - reprezintă valoarea actualizată a situației de plată;

Vo - reprezintă valoarea situației de plată cu prețurile din ofertă;

k - reprezintă coeficientul de actualizare

Calculul coeficientului k se face astfel:

k = a1xk1 + a2xk2 + a3xk3 + a4xk4

în care:

a1, a2, a3, a4 - reprezintă ponderile (determinate la data decontării) cheltuielilor pentru materiale, manoperă, utilaje de construcții și transporturi în prețuri ofertă, din situația de plată aferentă cantităților de lucrări realizate în perioada de referință

și se calculează astfel:

a1 = Mo/To

a2 = mo/To

a3 = Uo/To

a4 = to/To

cu condiția ca a1+a2+a3+a4=1

în care:

Mo, mo, Uo, to - reprezintă valoarea resurselor materiale (manoperă, utilaje de construcții, transporturi) în prețuri ofertă din situațiile de plată a căror recapitulație va fi:

Total Cheltuieli directe Mo mo Uo to To
Cheltuieli indirecte = To x % Io
Profit (To + Io) x % Po
TOTAL GENERAL Vo
k1 = M/Mo'

în care:

M - reprezintă valoarea materialelor din situația de plată, determinată cu prețuri unitare valabile în luna de decontare, pe bază de documente justificative (pentru cel puțin 80% din valoarea situației de plată) de la furnizorii declarați în ofertă.

Mo' - reprezintă valoarea corespunzătoare aceleași situații de plată, la nivelul prețurilor declarate în ofertă.

k2 = S/So

S - reprezintă salariul mediu brut în ramura de construcții din luna de decontare, publicat în Buletinul statistic lunar al Comisiei Naționale pentru Statistică;

So - reprezintă salariul mediu brut în ramura de construcții corespunzător lunii întocmirii ofertei, publicat în Buletinul statistic lunar al Comisiei Naționale pentru Statistică.

NOTĂ: Având în vedere că publicarea salariului mediu brut se face cu o lună în urma lunii de decontare, în condițiile specifice de contractare se poate prevedea o clauză pentru reglarea acestei situații.

k3 = 0,8 U2/U1 + 0,2 S/So

U1 - reprezintă prețul mediu ponderat al combustibilului corespunzător lunii de întocmire a ofertei;

   Vut termice x Co + Vut electrice x Eo
U1 = |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
     Vut termice + Vut electrice

Vut termice, Vut electrice - reprezintă valoarea utilajelor termice și electrice din situația de plată cu prețuri ofertă, astfel încât:

Vut termice + Vut electrice = Uo

Co - reprezintă prețul carburantului corespunzător lunii întocmirii ofertei al furnizorului declarat în ofertă (se va prezenta oferta de preț);

Eo - reprezintă prețul energiei electrice corespunzător lunii întocmirii ofertei

U2 - reprezintă prețul mediu ponderat al combustibilului din luna de decontare;

   Vut termice x C + Vut electrice x E
U2 = |||||||||||||||||||||||||||||||||||
     Vut termice + Vut electrice

C - reprezintă prețul carburantului din luna de decontare al furnizorului declarat în ofertă, justificat pe bază de factură sau ofertă de preț;

E - reprezintă prețul energiei electrice din luna de decontare pe bază de document justificativ, pe bază de factură sau ofertă de preț;

k4 = 0,8 C/Co + 0,2 S/So

Valoarea utilajelor tehnologice și echipamentelor furnizate se justifică pe baza facturilor emise de furnizori la data achiziției acestora și va fi plătită de către achizitor contractorului, în aceleași condiții în care se decontează situațiile de plată.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...