Parlamentul României

Legea nr. 99/2000 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE

Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 iunie 2000 până la 14 august 2003, fiind abrogat prin Lege 318/2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29 din 22 octombrie 1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 27 octombrie 1998, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Se înființează Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în București.

(2) Finanțarea activității ANRE se asigură integral din venituri extrabugetare obținute din tarife pentru acordarea de licențe și autorizații, precum și din contribuții ale organismelor internaționale sau ale agenților economici, potrivit art. 70 lit. c) din Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice." Jurisprudență

2. Articolul 3 devine articolul 4.

3. Articolul 4 devine articolul 3 și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) ANRE se organizează și funcționează pe baza regulamentului de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) ANRE este structurată pe compartimente de specialitate, potrivit competențelor și regulamentului de organizare și funcționare aprobat de Guvern."

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

ANRE este abilitată cu următoarele competențe și atribuții:

1. emite reglementări cu caracter obligatoriu pentru agenții economici din sector, necesare în vederea funcționării eficiente și transparente a sistemului electroenergetic național;

2. emite, acordă, modifică, suspendă sau retrage autorizațiile și licențele pentru agenții economici existenți din sectorul energiei electrice și termice, precum și pentru cei care vor apărea ca urmare a deschiderii pieței de energie electrică și termică;

3. stabilește metodologia de calcul al prețurilor și tarifelor aplicabile activităților de monopol natural din domeniul său de activitate, cu avizul Oficiului Concurenței, având în vedere protejarea intereselor consumatorilor de energie electrică și termică;

4. stabilește, cu avizul Oficiului Concurenței, prețurile și tarifele aplicate consumatorilor captivi, cele practicate de concesionarii de activități sau servicii publice din sector, prețurile și tarifele practicate între operatorii economici din cadrul sectorului, tarifele pentru serviciile de sistem, de transport și de distribuție a energiei electrice prin sistemul electroenergetic național, precum și prețurile și tarifele practicate pentru serviciile aferente producerii și distribuției energiei termice;

5. stabilește și aprobă contractele-cadru dintre agenții economici din sector privind vânzarea, achiziția, transportul, dispecerizarea și distribuția energiei electrice și termice, precum și cele de furnizare a energiei electrice și termice la consumatorii finali;

6. organizează licitațiile în condițiile legii, negociază și încheie contracte de concesionare, în calitate de concedent, în sectorul energiei electrice și termice și poate apela la agenții specializate în domeniul concesionării;

7. stabilește modul de calcul al redevențelor pentru concesiunile acordate;

8. aprobă regulamentul de programare în sistemul electroenergetic național;

9. aprobă codurile tehnice ale rețelelor de transport și distribuție, elaborate de Compania Națională de Electricitate - S.A. și de alți agenți economici din sector;

10. elaborează cerințe, criterii și proceduri pentru eligibilitatea consumatorilor de energie electrică și acordă licențele de consumatori eligibili;

11. aprobă normele tehnice și comerciale cu caracter obligatoriu pentru agenții economici din sectorul energiei electrice și termice;

12. exercită controlul cu privire la respectarea de către agenții economici din sector a reglementărilor emise, a sistemului de prețuri și tarife în vigoare, precum și la îndeplinirea prevederilor contractelor de concesiune și aplică sancțiuni în cazul nerespectării acestora;

13. elaborează metodologia de soluționare a neînțelegerilor precontractuale și soluționează neînțelegerile legate de încheierea contractelor dintre agenții economici din sector și a contractelor de furnizare a energiei electrice și termice;

14. elaborează metodologia de urmărire și control în vederea respectării de către agenții economici din sectorul energiei electrice și termice a sistemului de prețuri și tarife;

15. elaborează, în conformitate cu prevederile legale, regulamentul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniu;

16. urmărește încheierea și respectarea, în condițiile legii, a contractelor dintre investitori și autorități și se autosesizează în vederea protejării investitorilor;

17. urmărește aplicarea standardelor de performanță și de calitate în domeniul serviciilor specifice sectorului energiei electrice și termice și propune, ori de câte ori constată neconcordanțe, adaptarea acestora;

18. propune Guvernului măsuri de prevenire și eliminare a abuzului de poziție dominantă pe piață ori de câte ori constată nerespectarea reglementărilor cu privire la concurență și transparență;

19. creează o bază de date necesară în vederea desfășurării activității sale și furnizării de informații altor autorități în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului energiei electrice și termice, precum și în legătură cu activitatea comerțului internațional cu energie electrică și cu practicile internaționale în domeniu. Datele care nu au caracter secret și confidențial pot fi date publicității cu avizul Ministerului Industriei și Comerțului;

20. elaborează, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii, regulamentul de organizare și funcționare propriu și stabilește responsabilitățile personalului, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

21. instruiește și perfecționează continuu personalul propriu, inclusiv cu asistență tehnică străină;

22. informează Guvernul asupra activității proprii desfășurate, prin rapoarte anuale care se dau publicității;

23. supraveghează aplicarea și respectarea măsurilor stabilite pentru protecția mediului de către toți participanții la activitățile din sectorul energetic;

24. urmărește activitățile de comerț exterior ale României în sectorul energetic, propunând Guvernului măsuri pentru a preveni dependența țării de importurile de energie electrică;

25. urmărește structura producțiilor de energie electrică și termică, dând prioritate valorificării producției interne de cărbune, amenajării potențialului hidroenergetic, promovării producției de energie electrică în centrale hidroelectrice, a producției combinate de energie electrică și termică și a surselor neconvenționale de energie - solară, eoliană, geotermală, biomasă, biogaze - în producerea de energie electrică și termică;

26. urmărește și propune Guvernului măsuri în legătură cu situația stocurilor de siguranță ale sistemului electroenergetic național la resursele primare de energie cărbune, păcură și volum de apă în lacurile de acumulare;

27. avizează contractele pentru tranzitul de energie electrică prin sistemul electroenergetic național al României, la propunerea Companiei Naționale de Electricitate - S.A.;

28. colaborează cu Ministerul Industriei și Comerțului și cu Agenția Română pentru Conservarea Energiei la elaborarea propunerilor de strategii și de politici în domeniul energetic;

29. reglementează accesul nediscriminatoriu la rețea pentru producătorii independenți și pentru consumatorii eligibili, stimulând competiția în furnizarea energiei electrice și termice."

5. Articolul 6 se abrogă.

6. Articolul 8 se abrogă.

7. La articolul 9, alineatele (1), (4), (5) și (6) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Activitatea ANRE este condusă de un președinte, numit prin decizie a primului-ministru pe o perioadă de 4 ani.

................................................................................

(4) În exercitarea atribuțiilor sale președintele emite ordine și decizii.

(5) Ordinele de interes general pentru agenții economici din sector se publică în Monitorul Oficial al României.

(6) Ordinele și deciziile luate de președinte în exercitarea atribuțiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data la care au fost notificate părților interesate sau de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, dacă sunt de interes general."

8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Activitatea ANRE este sprijinită de un consiliu consultativ format din 9 membri numiți prin ordin al președintelui ANRE, din care 3 membri specialiști din unitățile Ministerului Industriei și Comerțului, un membru din partea asociațiilor profesionale din domeniul energiei, un membru din partea administrației publice locale, un membru specialist din cercetare-proiectare în domeniul energetic și 3 membri specialiști din unitățile mari consumatoare de energie electrică și termică.

(2) Consiliul consultativ sprijină armonizarea intereselor agenților economici din sector cu cele ale consumatorilor de energie electrică și termică, evaluează impactul reglementărilor ANRE și face propuneri de îmbunătățire a acestora, potrivit regulamentului de organizare și funcționare a ANRE."

9. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) ANRE întocmește anual bugetul propriu de venituri și cheltuieli în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor."

10. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) În termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență ANRE emite regulamentul privind acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice și termice, prin care vor fi stabilite procedurile, termenele și condițiile de acordare a acestora.

(2) Agenții economici din sector sunt obligați să solicite acordarea licenței în termen de cel mult 6 luni de la emiterea regulamentului prevăzut la alin. (1).

(3) În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență ANRE va emite reglementări privind stabilirea tarifelor pentru distribuția și vânzarea energiei termice."

11. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

"ANEXA Nr. 2
Definiții ale termenilor specifici

Sectorul energiei electrice și termice - ansamblul activităților de planificare, dezvoltare, construire, exploatare și de întreținere a instalațiilor de producere, transport, distribuție și de furnizare a energiei electrice și termice, inclusiv importul și exportul energiei electrice, precum și schimburile de energie electrică cu sistemele electroenergetice ale țărilor vecine. 0
Cod - colecție de reglementări pentru un domeniu specific de activități sau instalații din cadrul sectorului energiei electrice și termice.
Furnizor - persoană fizică sau juridică de drept privat, română ori străină, care asigură alimentarea cu energie electrică sau termică a unui consumator.
Consumator (final) de energie electrică - persoană fizică sau juridică de drept privat, română ori străină, care cumpără energie electrică în scopul obținerii de servicii din utilizarea acesteia.
Acces la rețea - dreptul unui producător de energie electrică sau al unui consumator eligibil de a se racorda la rețeaua electrică de transport aparținând Companiei Naționale de Electricitate - S.A., precum și al oricărui consumator de a se racorda - în condițiile cerute de normele tehnice - la rețeaua electrică de distribuție.
Consumator eligibil - consumatorul de energie electrică care are dreptul să își aleagă furnizorul și să contracteze direct cu acesta energia necesară, având acces la rețelele de transport și/sau de distribuție.

Consumator captiv - consumatorul care, din motive de configurație a rețelei, este obligat să contracteze furnizarea energiei cu un anumit distribuitor.
Autorizație - permisie acordată unei persoane fizice sau juridice de drept privat, română ori străină, pentru a construi, a pune și a menține în funcțiune sau pentru a modifica o instalație de producere, transport, stocare, dispecerizare, distribuție a energiei electrice și termice.
Licență - permisie acordată unei persoane fizice sau juridice de drept privat, română sau străină, de exploatare comercială a instalațiilor autorizate, de producere, transport, stocare, dispecerizare, distribuție a energiei electrice și termice, precum și de intermediere în comercializarea de energie electrică sau termică."
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 8 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 6 iunie 2000.

Nr. 99.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...