Cancelaria Ordinelor | Lege 29/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL XI Cancelaria Ordinelor

Art. 61. -

Administrarea decorațiilor este încredințată Cancelariei Ordinelor, care va funcționa ca un compartiment în cadrul Președinției României.

Art. 62. -

(1) Cancelaria Ordinelor va fi condusă de un cancelar cu rang de consilier de stat, numit de Președintele României.

(2) Funcția de consilier de stat a cancelarului ordinelor se va adăuga funcțiilor existente la Președinție.

Art. 63. -

Cancelaria Ordinelor are următoarele atribuții:

a) organizează activitățile de conferire a decorațiilor;

b) ține evidența persoanelor decorate și a radierilor din aceasta;

c) se îngrijește de confecționarea însemnelor, a brevetelor și a celorlalte materiale necesare activității, precum și de gestionarea acestora;

d) ține evidența persoanelor străine cărora li s-au conferit decorații românești;

e) ține evidența cetățenilor români cărora le-au fost conferite decorații străine;

f) organizează festivitățile pentru înmânarea decorațiilor naționale;

g) verifică corecta încadrare în prevederile regulamentare a propunerilor de decorare;

h) alte atribuții prevăzute de lege.

Art. 64. -

Cancelaria Ordinelor întocmește și ține la zi următoarele evidențe:

a) intrarea și ieșirea corespondenței, conform prevederilor legale;

b) baza de date cuprinzând persoanele decorate, pe distincții și clase;

c) situația privind însemnele și anexele acestora aflate în depozit;

d) situația privind vacanța decorațiilor (înaintări, radieri).

Art. 65. -

(1) Cancelaria Ordinelor va elabora și va transmite autorităților prevăzute la art. 4 alin. (2) metodologia necesară în vederea întocmirii propunerilor de decorare.

(2) Cancelaria Ordinelor informează până la data de 1 iulie autoritățile menționate la art. 4 alin. (2) despre limitele contingentelor anuale pentru fiecare grad sau clasă a fiecărei decorații.

(3) Cancelaria Ordinelor comunică Ministerului de Interne datele de identitate ale persoanelor decorate; Ministerul de Interne va transmite Cancelariei Ordinelor informațiile despre decesul celor decorați sau despre eventualele condamnări.

Art. 66. -

(1) Propunerile de decorare se transmit Cancelariei Ordinelor în termen de 60 de zile de la data prevăzută la art. 65 alin (2). Pentru fiecare persoană se vor menționa: numele și prenumele, data și locul nașterii, domiciliul, statul, funcția, decorațiile primite anterior și data conferirii acestora, gradul, vechimea în grad sau în clasă, denumirea decorației și gradul pentru care se propune, precum și motivarea propunerii.

(2) Pentru persoanele îndreptățite să primească distincții în funcție de numărul de ani serviți, calculul timpului se va face până la data limită a înaintării propunerilor.

Art. 67. -

Tabelele cuprinzând propunerile de decorare anuală se înaintează Cancelariei Ordinelor până la data de 31 august a anului respectiv, sub semnătura conducătorilor instituțiilor prevăzute la art. 4 alin. (2).

Art. 68. -

Radierea din evidențe, ca urmare a decesului, se face pe baza comunicării transmise Cancelariei Ordinelor de Ministerul de Interne, prin Serviciul de evidență a populației.

Art. 69. -

Cancelaria Ordinelor conlucrează cu consiliile de onoare ale ordinelor și înaintează Președintelui României hotărârile acestora.

Art. 70. -

Cu sprijinul organelor Ministerului de Interne Cancelaria Ordinelor va recupera însemnele și brevetele de la persoanele cărora li s-a retras decorația.

Art. 71. -

Cancelaria Ordinelor editează un buletin anual, în care se publică listele cuprinzând persoanele decorate, date despre locurile vacante, informații despre consiliile de onoare, decesele cavalerilor ordinelor, persoanele cărora li s-a retras calitatea de membru.

Art. 72. -

Sumele necesare pentru confecționarea însemnelor, brevetelor, rozetelor, baretelor și cutiilor decorațiilor, precum și pentru toate activitățile Cancelariei Ordinelor se alocă, printr-un capitol distinct, în bugetul Președinției României.

Acesta este un fragment din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 29/2000:
Dispoziții generale
Sistemul de decorații
Ierarhia decorațiilor
Conferirea ordinelor naționale
Conferirea crucilor și medaliilor naționale
Conferirea ordinelor și medaliilor pe domenii de activitate
Brevete
Modul de purtare a decorațiilor
Drepturile persoanelor decorate
Retragerea decorațiilor
Cancelaria Ordinelor
Dispoziții finale
;
se încarcă...