Guvernul României

Hotărârea nr. 1057/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Curriculum

Modificări (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 15 noiembrie 2000.

În vigoare de la 15 noiembrie 2000 până la 18 martie 2007, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 231/2007.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 184 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se înființează Consiliul Național pentru Curriculum, instituție publică cu personalitate juridică, specializat în proiectarea, dezvoltarea, aplicarea și revizuirea curriculumului național. Consiliul Național pentru Curriculum, denumit în continuare C.N.C., va funcționa în subordinea Ministerului Educației Naționale și are sediul în municipiul București, str. Știrbei Vodă nr. 37, sectorul 1.

Art. 2. -

Scopul C.N.C. îl constituie asigurarea calității curriculumului național în sistemul de învățământ preuniversitar din România.

Art. 3. -

C.N.C. are următoarea structură:

a) Consiliul științific al C.N.C. (C.S.C.N.C.), având rolul de a asigura coerența politicilor educaționale în domeniul curriculumului național, la nivelul sistemului de învățământ. Membrii C.S.C.N.C. sunt personalități care reprezintă instituții semnificative pentru sistemul național de învățământ. Aceștia sunt numiți prin ordin al ministrului educației naționale;

b) Biroul executiv al C.N.C., care asigură conducerea executivă. Biroul executiv are un mandat de 5 ani și este format din președinte, vicepreședinte și secretar științific.

Aceștia sunt membri de drept ai C.S.C.N.C. și sunt numiți prin ordin al ministrului educației naționale;

c) Comisia de experți, care asigură coordonarea metodologică în cadrul C.N.C. Membrii comisiei de experți sunt numiți de către Biroul executiv al C.N.C.;

d) Comisia de coordonare pe discipline, formată din specialiști pe obiecte de studiu, arii curriculare, respectiv profiluri și specializări. Membrii comisiei de coordonare sunt numiți de Biroul executiv al C.N.C.;

e) grupuri operative de lucru, care funcționează pe durată limitată.

Art. 4. -

Comisiile naționale de specialitate înființate în temeiul art. 140 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, funcționează sub coordonarea administrativă a Ministerului Educației Naționale și sub coordonarea științifică a C.N.C.

Art. 5. -

C.N.C. are următoarele atribuții:

a) proiectarea și elaborarea de politici educaționale în domeniul curriculumului național;

b) realizarea de expertize cu privire la procesul de aplicare și de funcționare în sistemul de învățământ a curriculumului național, în scopul asigurării revizuirii periodice a acestuia;

c) asigurarea coordonării științifice a elaborării componentelor curriculumului național (planuri de învățământ, programe școlare) și revizuirea periodică a acestora;

d) asigurarea corelării științifice și a coerenței metodologice dintre curriculum și celelalte componente ale sistemului național de învățământ;

e) realizarea unor suporturi metodologice necesare proceselor de aplicare și de funcționare eficientă a curriculumului național;

f) elaborarea de materiale și desfășurarea de programe de formare necesare abilitării curriculare a personalului didactic;

g) oferirea de consultanță pentru elaborarea, aplicarea și evaluarea materialelor curriculare proiectate la nivel local.

Art. 6. -

(1) C.N.C. are un număr maxim de 45 de posturi.

(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru unitățile subvenționate se majorează cu numărul de posturi prevăzut la alin. (1), prin diminuarea corespunzătoare a numărului maxim de posturi aprobat pentru unitățile de învățământ.

(3) C.N.C. are dreptul de a angaja personal prin convenție civilă de prestări de servicii, în condițiile legii.

Art. 7. -

Personalului didactic titular, angajat cu normă întreagă la C.N.C., i se asigură rezervarea catedrei pe durata angajării, în condițiile Legii nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic.

Art. 8. -

Salarizarea personalului angajat în cadrul C.N.C. se face conform legii, din venituri alocate de la bugetul de stat și din resurse extrabugetare.

Art. 9. -

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale C.N.C. se asigură de la bugetul de stat prin Ministerul Educației Naționale de la capitolul "Învățământ", precum și din venituri extrabugetare.

(2) Veniturile extrabugetare ale C.N.C. provin din tarife percepute pentru activități de: elaborare de planuri de învățământ și programe școlare pentru învățământul particular sau alternativ, consultanță pentru elaborarea de strategii în domeniul dezvoltării curriculare, elaborare/derulare de programe de pregătire a profesorilor, evaluare de proiecte curriculare și alte activități, precum și din sponsorizări sau donații, dobândite în condițiile legii. Cuantumul tarifelor se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale.

(3) C.N.C. elaborează și finanțează proiecte de cercetare și dezvoltare curriculară, din fondurile unor programe interne sau internaționale.

Art. 10. -

C.N.C. asigură, până la încheierea Proiectului de reformă a învățământului preuniversitar, cofinanțat de Guvernul României și Banca Mondială, buna desfășurare a activității Componentei Curriculum, preluând, pentru grupurile operative de lucru, posturile existente pentru Componenta Curriculum în cadrul acestui proiect.

Art. 11. -

Regulamentul de organizare și funcționare, statul de funcțiuni și organigrama C.N.C. se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 12. -

După poziția IX13 de la litera A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 noiembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se introduce poziția IX14 cu următorul cuprins:

"IX14 Consiliul Național pentru Curriculum (C.N.C.) - venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat."
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Andrei Marga
Ministrul muncii și protecției sociale,
Liviu Lucian Albu
p. Ministrul finanțelor,
Sebastian Vlădescu,
secretar de stat

București, 6 noiembrie 2000

Nr. 1.057.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...