Guvernul României

Hotărârea nr. 697/2000 privind cartea de alegător

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 24 august 2000.

În vigoare de la 24 august 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 14 alin. (2) și ale art. 83 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 23 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Cartea de alegător este documentul pe baza căruia cetățenii înscriși în listele electorale permanente își execută dreptul de vot.

(2) Cetățenii români aflați în străinătate pot vota și fără carte de alegător.

(3) Cetățenii români cu domiciliul în străinătate, înscriși în listele electorale permanente, pot vota în țară pe baza pașaportului.

Art. 2. -

Cartea de alegător se întocmește de Ministerul de Interne, prin formațiunile de evidență informatizată a persoanei, la care este arondată localitatea, pentru toți alegătorii înscriși în listele electorale permanente ale localității în care domiciliază. Modificări (1)

Art. 3. -

(1) Cărțile de alegător sunt valabile pentru toate consultările electorale, potrivit numărului de scrutine prevăzut în cuprinsul lor.

(2) Numărul fiecărui scrutin din cartea de alegător se aprobă prin hotărâre a Guvernului, o dată cu stabilirea datei alegerilor.

Art. 4. -

(1) Cartea de alegător conține următoarele informații: numele și prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul, seria și numărul cărții de identitate, fotografia color, codul formațiunii emitente, seria și numărul cărții de alegător și data emiterii.

(2) Modelul cărții de alegător este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 5. -

Fiecare alegător primește o singură carte de alegător. Cartea de alegător nu este transmisibilă, se păstrează și se folosește numai de către titular.

Art. 6. -

(1) Cartea de alegător se editează de Ministerul de Interne și se eliberează titularului pe baza actului de identitate, prin formațiunile de evidență informatizată a persoanei. Modificări (1)

(2) Pentru cetățenii cu drept de vot, posesori ai buletinului de identitate, cărțile de alegător se eliberează concomitent cu cărțile de identitate, în condițiile legii.

Art. 7. -

Ministerul de Interne organizează acțiunea de eliberare a cărților de alegător, scop în care aduce la cunoștință publică, prin orice mijloc de publicitate, sediul formațiunii de evidență informatizată a persoanei, la care este arondată localitatea respectivă, precum și programul stabilit. Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Eliberarea cărții de alegător se face pe baza actului de identitate, sub semnătura titularului, de către:

a) formațiunea de evidență informatizată a persoanei, la care este arondată localitatea de domiciliu; Modificări (1)

b) formațiunea de evidență informatizată a persoanei, la care este arondată localitatea de reședință a titularului. În acest scop solicitantul adresează șefului formațiunii de evidență informatizată a persoanei o cerere, care va conține datele de identificare: numele și prenumele, domiciliul, seria și numărul actului de identitate, codul numeric personal. Acesta solicită șefului formațiunii de evidență informatizată a persoanei, la care este arondată localitatea de domiciliu, trimiterea cărții de alegător; Modificări (1)

c) biroul electoral al secției de votare din localitatea în care alegătorul își exercită dreptul de vot, pentru cărțile de alegător neridicate. În acest scop cărțile de alegător neridicate și tabelele de evidență a acestora se predau de către formațiunea de evidență informatizată a persoanei, primarilor, respectiv primarilor sectoarelor municipiului București, cu 3 zile înainte de data alegerilor, pe bază de proces-verbal, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2. Primarul le va preda președinților secțiilor de votare pe bază de proces-verbal. Președintele secției de votare le va elibera alegătorilor în ziua votării. Modificări (1)

(2) Pentru distribuirea cărților de alegător, formațiunile de evidență informatizată a persoanei sunt sprijinite, la nevoie, de formațiunile de ordine publică din cadrul inspectoratelor județene de poliție, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, precum și de alte structuri ale Ministerului de Interne. Modificări (1)

(3) În situația în care se organizează al doilea tur de scrutin ori în cazul balotajului, președintele secției de votare predă primarului, pe bază de proces-verbal, cărțile de alegător neridicate, inclusiv tabelele de evidență a acestora. Primarul are obligația de a asigura păstrarea lor în condiții de siguranță. Cu 24 de ore înaintea celui de-al doilea tur de scrutin primarul predă documentele respective președintelui secției de votare în aceleași condiții.

(4) Cărțile de alegător neridicate de la secțiile de votare, împreună cu procesul-verbal prevăzut în anexa nr. 2 și cu tabelele de evidență a acestora se restituie formațiunilor de evidență informatizată a persoanei, de către primari, în termen de 5 zile de la încheierea votării. Modificări (1)

Art. 9. -

(1) În cazul pierderii, distrugerii, deteriorării sau furtului cărții de alegător, formațiunea de evidență informatizată a persoanei eliberează, la cerere și pe baza declarației pe propria răspundere a solicitantului, un duplicat. Modificări (1)

(2) Formațiunea de evidență informatizată a persoanei face mențiunea privind eliberarea duplicatului în tabelul de evidență a cărții de alegător. Modificări (1)

(3) Pentru cetățenii care votează pe baza duplicatului cărții de alegător se face precizarea la rubrica "Mențiuni" din lista electorală permanentă.

(4) Cartea de alegător declarată pierdută, furată, distrusă sau deteriorată este nulă de drept. Utilizarea unei astfel de cărți de alegător se pedepsește conform legii.

Art. 10. -

(1) Persoanelor cu drept de vot, în cazul în care li se eliberează o nouă carte de identitate, li se va elibera și o nouă carte de alegător, potrivit datelor înscrise în noua carte de identitate.

(2) În situația eliberării unei noi cărți de alegător, cea veche se anulează și se reține la formațiunea de evidență informatizată a persoanei care a emis noua carte, făcând mențiune despre aceasta în tabelul de evidență a eliberării cărților de alegător și în lista electorală permanentă. Modificări (1)

Art. 11. -

Cărțile de alegător anulate se distrug de formațiunea de evidență informatizată a persoanei, anual, încheindu-se în acest scop un proces-verbal. Modificări (1)

Art. 12. - Modificări (1)

Evidența cărților de alegător și a duplicatelor eliberate se ține de către Ministerul de Interne la formațiunile de evidență informatizată a persoanei. În acest scop formațiunile de evidență informatizată a persoanei întocmesc tabelele "Evidența eliberării cărților de alegător", potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 13. -

Sesizările privitoare la datele înscrise în cărțile de alegător se soluționează cu respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

Art. 14. -

În vederea exercitării dreptului de vot posesorii cărților de alegător vor prezenta și actul de identitate.

Art. 15. -

(1) Pentru efectuarea cheltuielilor privind editarea, actualizarea și distribuirea cărților de alegător, aferente alegerilor parlamentare și prezidențiale din anul 2000, se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului de Interne cu suma de 33 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, din care: 3,23 miliarde lei la titlul "Cheltuieli de personal", 15,47 miliarde lei la titlul "Cheltuieli materiale și servicii", 14,3 miliarde lei la titlul "Cheltuieli de capital". Modificări (1)

(2) Achiziția hârtiei, a materialelor consumabile și a echipamentelor necesare în vederea prelucrării datelor și editării cărților de alegător se efectuează centralizat, de către Ministerul de Interne, prin Direcția generală de evidență informatizată a persoanei, dintr-o singură sursă, cu aplicarea prevederilor legale privind achizițiile publice. Modificări (1)

(3) Sumele puse la dispoziție Ministerului de Interne potrivit alin. (1), rămase neutilizate, se restituie la bugetul de stat în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în termen de cel mult 30 zile de la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2000. Modificări (1)

Art. 16. -

Cărțile de alegător întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 729/1992 privind organizarea activității de întocmire și eliberare a cărții de alegător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 14 decembrie 1992, cu modificările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 758/1993 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea și eliberarea cărților de alegător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 1 februarie 1994, cu modificările ulterioare, sunt declarate nule, iar cele aflate în păstrarea primăriilor se predau pentru topire agenților economici specializați, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 17. -

(1) Pentru alegerile parlamentare și prezidențiale din anul 2000 Ministerul de Interne asigură întocmirea și eliberarea cărților de alegător numai pentru cetățenii posesori ai cărții de identitate. Modificări (1)

(2) Cetățenii care nu dețin carte de identitate, respectiv carte de alegător, își vor exercita dreptul de vot, după caz, pe baza buletinului de identitate, a adeverinței care ține loc de buletin de identitate, pașaportului diplomatic sau de serviciu ori a carnetului de serviciu militar.

Art. 18. -

Ministerul Finanțelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul Ministerului de Interne și în bugetul de stat pe anul 2000. Modificări (1)

Art. 19. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTATIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
Ministrul funcției publice,
Vlad Roșca
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 17 august 2000.

Nr. 697.

ANEXA Nr. 1

MODELUL CĂRȚII DE ALEGĂTOR

-

- Verso

Se utilizează începând cu alegerile generale din anul 2000
Scrutin nr. 1 Scrutin nr. 2 Scrutin nr. 3 Scrutin nr. 4
Data ........ Data ......... Data ......... Data .........
Scrutin nr. 5 Scrutin nr. 6 Scrutin nr. 7 Scrutin nr. 8
Data ........ Data ......... Data ......... Data .........
Se utilizează pentru alegerile parțiale
Scrutin nr. 9 Scrutin nr. 10 Scrutin nr. 11 Scrutin nr. 12
Data ........ Data ......... Data ......... Data .........
▪- Dimensiuni: 105 mm lungime x 74 mm lățime
Conținut față: nume, prenume, cod numeric personal, seria și numărul cărții de identitate, domiciliul, foto color, codul formațiunii emitente, numărul cărții de alegător, data emiterii
Conținut spate: caroiaj cu 12 scrutinuri pentru aplicarea ștampilei de vot tabelului privind evidența eliberării cărților de alegător, în baza prevederilor
Notă: pentru duplicat, se face mențiunea corespunzătoare pe cartea de alegător

ANEXA Nr. 2 - model -

Antet emitent (predător)

Nr. ........ din .......

PROCES-VERBAL
DE PREDARE-PRIMIRE

Subsemnatul ...................... reprezentând ........................., și subsemnatul ............................ reprezentând ........................., am procedat la predarea, respectiv primirea cărților de alegător neridicate și a tabelului privind evidența eliberării cărților de alegător, în baza prevederilor din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

pentru secția de votare nr. .........

- număr de cărți de alegător neridicate ..........

- evidența eliberării C.A. ........... file

pentru secția de votare nr. .........

- număr de cărți de alegător neridicate ..........

- evidența eliberării C.A. ........... file

pentru secția de votare nr. .........

- număr de cărți de alegător neridicate ..........

- evidența eliberării C.A. ........... file

pentru secția de votare nr. .........

- număr de cărți de alegător neridicate ..........

- evidența eliberării C.A. ........... file

pentru secția de votare nr. .........

- număr de cărți de alegător neridicate ..........

- evidența eliberării C.A. ........... file

pentru secția de votare nr. .........

- număr de cărți de alegător neridicate ..........

- evidența eliberării C.A. ........... file

pentru secția de votare nr. .........

- număr de cărți de alegător neridicate ..........

- evidența eliberării C.A. ........... file

pentru secția de votare nr. .........

- număr de cărți de alegător neridicate ..........

- evidența eliberării C.A. ........... file

Procesul-verbal s-a întocmit în 2 exemplare, din care fiecare parte a primit câte unul.

Am predat
........................
Am primit
........................

ANEXA Nr. 3 - model -

Județul ........... ─__─__─                                 pag. nr. .......
Circumscripția electorală nr. ─__─__─__─      Tabel privind
Municipiul/Orașul/Comuna ..................   evidența eliberării
Secția de votare nr. ─_─_─_─ Denumirea ....   cărților de alegător
                                  Sat/Str. ......
┌────┬─────────┬───────────────────┬──────────────────────────┬──────────────┬────────────────────┬──────────┐
│Nr. │Numele și│Serie și număr C.I.│    Domiciliul     │Data înmânării│Semnătura de primire│Observații│
│crt.│prenumele│          │(număr, bloc, scară, etaj,│       │          │     │
│  │     │          │  apartament, sector)  │       │          │     │
├────┼─────────┼───────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┤
├────┼─────────┼───────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┤
├────┼─────────┼───────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┤
├────┼─────────┼───────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┤
├────┼─────────┼───────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┤
├────┼─────────┼───────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┤
├────┼─────────┼───────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┤
├────┼─────────┼───────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┤
├────┼─────────┼───────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┤
├────┼─────────┼───────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────────┤
└────┴─────────┴───────────────────┴──────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴──────────┘
  Șef formațiune de evidență informatizată a persoanei,                    Întocmit,
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...