Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 592/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată"

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 94 din 08 februarie 2016.

În vigoare de la 08 februarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 324 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată", cod MFP 14.13.01.02/s, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Formularul menționat la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și păstrare ale formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată prevăzut la art. 1 se utilizează începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2016.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

p. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mihai Gogancea-Vătășoiu

București, 3 februarie 2016.

Nr. 592.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată"

I. Contribuabilii care au obligația să depună decontul special de taxă pe valoarea adăugată

Secțiunea 1 "Achiziții intracomunitare de bunuri taxabile - altele decât mijloacele de transport noi și produsele accizabile" se completează numai de către persoanele înregistrate conform art. 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, dar care nu sunt înregistrate și nu trebuie să se înregistreze conform art. 316 din același cod.

În această categorie se cuprind:

- persoanele impozabile care efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care taxa nu este deductibilă (operațiuni scutite conform art. 292 din Codul fiscal) și persoanele impozabile supuse regimului special de scutire pentru întreprinderile mici prevăzut la art. 310 din același cod, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA și nici nu au obligația de a se înregistra, conform art. 316 din Codul fiscal, dar care sunt înregistrate conform art. 317 din același cod;

- persoanele juridice neimpozabile, care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 317 din Codul fiscal.

În această secțiune, persoanele mai sus menționate declară achizițiile intracomunitare de bunuri taxabile, altele decât achizițiile intracomunitare de mijloace de transport noi sau de produse accizabile, precum și achizițiile efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (4) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele înscrise în facturile primite pentru plăți de avansuri parțiale pentru achiziții intracomunitare de bunuri*).

În această secțiune se declară și achizițiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 266 alin. (3) din Codul fiscal, efectuate de persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 317 din Codul fiscal, pentru care se datorează taxă pe valoarea adăugată în România.

Secțiunea 2 "Achiziții intracomunitare de mijloace de transport noi" se completează de către orice persoană care nu este înregistrată și care nu trebuie să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal, indiferent dacă este sau nu este înregistrată conform art. 317 din același cod, care efectuează achiziții intracomunitare de mijloace de transport noi, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plăți de avansuri parțiale pentru achizițiile intracomunitare de bunuri*).

Secțiunea 3 "Achiziții intracomunitare de produse accizabile" se completează de către persoanele impozabile care nu sunt înregistrate și care nu trebuie să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal și persoanele juridice neimpozabile, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 317 din același cod, care efectuează achiziții intracomunitare de produse accizabile, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plăți de avansuri parțiale pentru achizițiile intracomunitare de bunuri*).

*) Pentru a evita orice neconcordanță între livrările intracomunitare de bunuri, scutite de TVA în statul membru de origine, și achizițiile intracomunitare, evidențiate în decontul special de TVA și în declarația recapitulativă pentru achiziții intracomunitare, în statul membru de destinație, momentul exigibilității taxei intervine la data emiterii facturii prevăzute în legislația altui stat membru la articolul care transpune prevederile art. 222 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată sau, după caz, la data emiterii autofacturii prevăzute la art. 319 alin. (9) din Codul fiscal ori în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator, dacă nu a fost emisă nicio factură/autofactură până la data respectivă.

Secțiunea 4 "Operațiuni prevăzute la art. 307 alin. (2), (3), (5) și (6) din Codul fiscal" se completează de către:

- persoanele impozabile obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, care nu sunt înregistrate și nu trebuie să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 317 din Codul fiscal, și persoanele juridice neimpozabile care sunt înregistrate conform art. 317 din Codul fiscal, care sunt beneficiare ale serviciilor care au locul prestării în România conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal și care sunt furnizate de către persoane impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul României sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele prestări de servicii pe teritoriul României conform prevederilor art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, chiar dacă sunt înregistrate în România conform art. 316 alin. (4) sau (6) din Codul fiscal;

- persoanele obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (3) din Codul fiscal, care sunt înregistrate conform art. 317 din Codul fiscal și care nu sunt înregistrate și nu trebuie să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal, cărora li se livrează gaze naturale sau energie electrică în condițiile prevăzute la art. 275 alin. (1) lit. e) sau f) din același cod, dacă aceste livrări sunt realizate de persoane impozabile care nu sunt stabilite în România sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele livrări de bunuri pe teritoriul României conform prevederilor art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, chiar dacă sunt înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 alin. (4) sau (6) din Codul fiscal;

- persoanele obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (5) din Codul fiscal, care nu sunt înregistrate și nu trebuie să se înregistreze conform art. 316 din același cod, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 317 din Codul fiscal și din cauza cărora bunurile ies din regimurile sau situațiile prevăzute la art. 295 alin. (1) lit. a) și d) din Codul fiscal, cu excepția situației în care are loc un import de bunuri sau o achiziție intracomunitară de bunuri;

- persoanele obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (6) din Codul fiscal, care nu sunt înregistrate și nu trebuie să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 317 din Codul fiscal, și care sunt beneficiare ale unor livrări de bunuri/prestări de servicii care au loc în România, conform art. 275 sau 278 din Codul fiscal, în cazul în care livrările de bunuri/prestările de servicii sunt realizate de persoane impozabile care nu sunt stabilite în România sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele livrări de bunuri/prestări de servicii pe teritoriul României conform prevederilor art. 266 alin. (2) din Codul fiscal și care nu sunt înregistrate în România conform art. 316 din Codul fiscal.

Secțiunea 4.1 "Achiziții de servicii intracomunitare, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal" se completează de către persoanele impozabile obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, care nu sunt înregistrate și nu trebuie să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 317 din Codul fiscal, și de către persoanele juridice neimpozabile care sunt înregistrate conform art. 317 din Codul fiscal, care sunt beneficiare ale serviciilor care au locul prestării în România conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal și care sunt furnizate de către persoane impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul României conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, dar care sunt stabilite în Comunitate, chiar dacă sunt înregistrate în România conform art. 316 alin. (4) sau (6) din Codul fiscal.

II. Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugată

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată se depune la organul fiscal în a cărui evidență contribuabilul este înregistrat.

Decontul special se depune numai pentru perioadele în care ia naștere exigibilitatea taxei.

Formularul se întocmește potrivit modelului din anexa nr. 1 la ordin și se depune după cum urmează:

a) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea operațiunilor prevăzute la secțiunile 1, 3, 4 și 4.1 din formularul (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată", cu excepția achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 266 alin. (3) din Codul fiscal, pentru care se datorează taxă pe valoarea adăugată în România;

b) înainte de înmatricularea în România a unui mijloc de transport nou sau a unui mijloc de transport care nu este considerat nou conform art. 266 alin. (3) din Codul fiscal și pentru care se datorează taxa, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea taxei aferentă achiziției intracomunitare de astfel de mijloace de transport. Dacă în aceeași lună persoana impozabilă efectuează mai multe achiziții intracomunitare de mijloace de transport noi sau de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 266 alin. (3) din Codul fiscal, taxabile în România, aceasta poate depune mai multe deconturi speciale de taxă pentru aceeași lună, fără a bifa căsuța "Declarație rectificativă".

Decontul special se depune în format PDF, cu fișier XML, atașat pe suport CD însoțit de formatul hârtie semnat conform legii, prin una dintre următoarele metode:

- la registratura organului fiscal competent;

- la poștă, prin scrisoare recomandată.

Decontul special se poate depune și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

III. Completarea decontului special de taxă pe valoarea adăugată

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată se completează după cum urmează:

Perioada de raportare:

În rubrica "Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii de raportare (de exemplu: 01 pentru ianuarie).

Anul pentru care se completează declarația se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2016).

Declarația depusă inițial se rectifică prin depunerea unei noi declarații, pe același format, bifând căsuța corespunzătoare de pe formular.

În situația în care persoana impozabilă depune declarația după anularea rezervei verificării ulterioare, în condițiile art. 105 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se bifează, în căsuța corespunzătore, temeiul legal pentru depunerea declarației.

Ori de câte ori prin Decontul special de taxă pe valoarea adăugată se declară o achiziție intracomunitară de mijloace de transport noi se bifează căsuța corespunzătoare de pe formularul respectiv.

1. Secțiunea "Date de identificare a persoanei impozabile"

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează astfel:

- contribuabilii persoane juridice, cu excepția comercianților, asociațiile sau alte entități fără personalitate juridică înscriu codul de înregistrare fiscală;

- comercianții, inclusiv sucursalele comercianților care au sediul principal al comerțului în străinătate, înscriu codul unic de înregistrare;

- contribuabilii persoane fizice, care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, înscriu codul de înregistrare fiscală;

- persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 317 din Codul fiscal completează codul de înregistrare în scopuri de TVA;

- persoanele fizice înscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

- persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal înscriu numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Prima căsuță este rezervată atributului "RO" și se completează numai de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 317 din Codul fiscal.

Caseta "Denumire/Nume, Prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, asociației sau a entității fără personalitate juridică ori cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz.

Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Caseta "Persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA" se bifează de către persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 317 din Codul fiscal.

Caseta "Persoane care sunt înregistrate conform art. 317 din Codul fiscal" se bifează de către persoanele impozabile și persoanele juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 317 din Codul fiscal.

2. Secțiunea "Date privind obligația de plată"

În coloana 1 din cele 4 secțiuni "Document/număr/data" se înscriu numărul și data facturii primite de către beneficiarul operațiunilor respective sau, după caz, numărul și data autofacturii emise de către beneficiari, potrivit prevederilor art. 320 alin. (1) sau (2) din Codul fiscal.

În coloana 2 din cele 4 secțiuni "Valoare în valută" se înscrie valoarea în valută consemnată în documentul înscris în coloana 1.

În coloana 3 din cele 4 secțiuni "Tip valută" se menționează tipul valutei (de exemplu: USD, euro etc.) în care este exprimată valoarea din documentul înscris în coloana 1.

În coloana 4 din cele 4 secțiuni "Curs de schimb" se completează ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectuează decontările, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operațiunile declarate.

În coloana 5 din cele 4 secțiuni "Baza de impozitare": se calculează coloana 2 x coloana 4.

În coloana 6 din cele 4 secțiuni "TVA datorat": se calculează coloana 5 x cota de TVA.

În secțiunea 4.1 se preiau din secțiunea 4 doar achizițiile de servicii intracomunitare, pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei pe valoarea adăugată conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal.

3. Câmpul "Nr. de evidență a plății" nu se completează, în condițiile prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.832/2015 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a numărului de evidență a plății.

ANEXA Nr. 3

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și păstrare ale formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată"

Denumirea formularului: Decont special de taxă pe valoarea adăugată

Codul: 14.13.01.02/s

Formatul: A4/t1

Caracteristicile de tipărire:

- se utilizează echipament informatic pentru completare și editare, cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție, gratuit, de către unitățile fiscale.

Se difuzează gratuit.

Se utilizează la declararea taxei pe valoarea adăugată.

Se întocmește de persoanele prevăzute la art. 324 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Circulă:

- în format electronic, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă își are domiciliul fiscal;

- în format hârtie, în două exemplare listate, semnate, potrivit legii, din care:

-- un exemplar la contribuabil;

-- un exemplar la organul fiscal.

Se păstrează:

- formatul electronic, în arhiva de documente electronice;

- formatul hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...