Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 februarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 101, art. 105 și ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prevederile referitoare la obligațiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs, prevăzut în anexa nr. 1;

b) 710 "Declarație rectificativă", cod 14.13.01.00/r, prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Se aprobă Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 2. -

(1) Formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a) se completează și se depune potrivit instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b) se completează și se depune potrivit instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 6.

Art. 4. -

Formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a) se utilizează pentru declararea impozitelor și taxelor datorate începând cu 1 ianuarie 2016, prevăzute în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și, după caz, direcțiile de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mihai Gogancea-Vătășoiu

București, 1 februarie 2016.

Nr. 587.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

ANEXA Nr. 3

Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat

Nr. crt. Denumirea creanței fiscale Temeiul legal
1 Plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de instituții de credit, persoane juridice române, și de sucursalele din România ale instituțiilor de credit, persoane juridice străine art. 13 și 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
2 Impozit pe profit/plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice române, altele decât cele de la pct. 1, precum și de persoane juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene art. 13 și 41 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
3 Impozit pe profit/plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la pct. 1 art. 13 alin. (1) lit. b), c) și d), art. 38, 41, art. 233 alin. (4) și art. 234 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
4 Impozit pe dividende distribuite/plătite persoanelor juridice art. 43 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
5 Impozit pe veniturile microîntreprinderilor art. 47 și 56 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
6 Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
7 Impozit pe veniturile din dobânzi art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
8 Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
9 Impozit pe veniturile din premii art. 110 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
10 Impozit pe veniturile din jocuri de noroc art. 110 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
11 Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal art. 111 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
12 Impozit pe veniturile din alte surse art. 114, 115 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
13 Impozit pe veniturile din dividende obținute din România de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. a), art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
14 Impozit pe veniturile din dobânzi obținute din România de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. b) și c), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
15 Impozit pe veniturile din redevențe obținute din România de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. d) și e), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
16 Impozit pe veniturile din comisioane obținute din România de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. f) și g), art. 224, art. 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
17 Impozit pe veniturile obținute din România de persoane nerezidente din activități sportive și de divertisment art. 223 alin. (1) lit. h), art. 224, 227, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
18 Impozit pe veniturile reprezentând remunerații primite de persoane juridice nerezidente care acționează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române art. 223 alin. (1) lit. j), art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
19 Impozit pe veniturile din servicii prestate de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. i), k) și l), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
20 Impozit pe veniturile obținute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România art. 223 alin. (1) lit. m), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
21 Impozit pe veniturile obținute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente art. 223 alin. (1) lit. n), art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
22 Impozit pe venituri din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. o), art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
23 Impozit pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident art. 223 alin. (1) lit. p), art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
24 Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare
25 Taxa pe activitatea de prospecțiune, explorare, exploatare a resurselor minerale Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare
26 Redevențe miniere Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare
27 Redevențe petroliere Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare
28 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare
29 Dividende de virat la bugetul de stat de către autoritățile publice centrale Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare
30 Accize pentru bere art. 346 și 349 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
31 Accize pentru vinuri liniștite art. 346 și art. 350 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
32 Accize pentru vinuri spumoase art. 346 și art. 350 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
33 Accize pentru băuturi fermentate liniștite, altele decât bere și vinuri art. 346 și art. 351 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
34 Accize pentru băuturi fermentate spumoase, altele decât bere și vinuri art. 346 și art. 351 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
35 Accize pentru produse intermediare art. 346 și 352 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
36 Accize pentru alcool etilic art. 346 și 353 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
37 Accize pentru țigarete art. 346 și art. 354 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
38 Accize pentru țigări și țigări de foi art. 346 și art. 354 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
39 Accize pentru tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigarete art. 346 și art. 354 alin. (1) lit. c) pct. 1 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
40 Accize pentru alte tutunuri de fumat art. 346 și art. 354 alin. (1) lit. c) pct. 2 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
41 Accize pentru benzină cu plumb art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
42 Accize pentru benzină fără plumb art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
43 Accize pentru motorină art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
44 Accize pentru kerosen art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
45 Accize pentru gaz petrolier lichefiat art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
46 Accize pentru gaz natural art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
47 Accize pentru păcură art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
48 Accize pentru cărbune și cocs art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. h) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
49 Accize pentru energie electrică art. 346 și 358 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
50 Accize pentru produse din tutun încălzit art. 439 alin. (2) lit. a) și 446 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
51 Accize pentru lichidele cu conținut de nicotină destinate inhalării cu ajutorul unui dispozitiv electronic tip Țigareta electronică art. 439 alin. (2) lit. b) și 446 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
52 Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate din activități publicitare la produsele din tutun și băuturi alcoolice Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului finanțelor publice n r. 577/909/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor titlului XI "Finanțarea unor cheltuieli de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
53 Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din producția internă Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului finanțelor publice nr. 577/909/2006
54 Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din achiziții intracomunitare/import Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului finanțelor publice nr. 577/909/2006
55 Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din producția internă Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului finanțelor publice nr. 577/909/2006
56 Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din achiziții intracomunitare/import Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului finanțelor publice nr. 577/909/2006
57 Contribuție trimestrială datorată pentru medicamentele suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății art. 5 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015
58 Contribuție trimestrială datorată pentru contractele cost- volum/cost-volum-rezultat art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015
59 Contribuție datorată pentru volume de medicamente consumate care depășesc volumele stabilite prin contracte art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015
60 Redevențe rezultate din contractele de concesiune, arendă și alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare
61 Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural Ordonanța Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu modificările ulterioare
62 Impozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale Ordonanța Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare
63 Impozit asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare
64 Impozit pe construcții art. 496 și 499 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
65 Taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcție de realizări art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
66 Taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare; art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare
67 Taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare; art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 870/2009, cu modificările și completările ulterioare
68 Taxa de acces pentru jocurile de noroc art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare; art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 870/2009, cu modificările și completările ulterioare
69 Contribuție individuală la bugetul de stat art. 31 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare
Modificări (1)

ANEXA Nr. 4

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs

I. Depunerea declarației

Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se completează și se depune de către contribuabilii/plătitorii cărora le revin, potrivit legislației în vigoare, obligațiile declarative și de plată pentru impozitele și taxele cuprinse în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

Declarația nu poate fi depusă și nu poate fi corectată după anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepțiile prevăzute la art. 105 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care contribuabilul/plătitorul depune declarația după anularea rezervei verificării ulterioare, se bifează rubrica "Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare" și se completează temeiul legal pentru depunerea declarației, în rubrica prevăzută în acest scop.

1. Termenul de depunere a declarației:

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, potrivit pct. 1.1 și 1.2;

- la alte termene, astfel cum este prevăzut pentru obligațiile de plată menționate la pct. 1.3.

1.1. Lunar, pentru obligațiile de plată reprezentând:

a) impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice; Modificări (1)

b) accize, cu excepția situațiilor prevăzute la pct. 1.3;

c) impozit pe dividende distribuite/plătite persoanelor juridice;

d) impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți, persoane fizice/juridice, respectiv obținute de persoane nerezidente care fac parte dintr-o asociere/entitate transparentă fiscal fără personalitate juridică, conform titlului VI din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau conform convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state;

e) vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcție de realizări, taxa de acces pentru jocurile de noroc; Modificări (1)

g) contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

h) impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu modificările ulterioare;

i) impozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare;

j) impozit asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

k) contribuție individuală la bugetul de stat.

1.2. Trimestrial, pentru obligațiile de plată reprezentând:

a) plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual, pentru trimestrele I-III, datorate de instituțiile de credit - persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit - persoane juridice străine;

b) plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual, pentru trimestrele I-III, datorate de către contribuabilii care au optat, potrivit legii, pentru declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate, efectuate trimestrial;

c) impozitul pe profit datorat de persoane juridice române și persoanele juridice străine, altele decât cele prevăzute la lit. a) și b), precum și de către persoanele juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene (trimestrele I-III);

d) impozit pe veniturile microîntreprinderilor;

e) redevențe miniere și petroliere;

f) redevențe rezultate din contractele de concesiune, arendă și alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă.

1.3. Alte termene:

a) până la data de 25 decembrie, pentru plățile anticipate aferente trimestrului IV, în cazul contribuabililor care declară și plătesc impozit pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, și care determină plățile anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul datorat pentru anul precedent, potrivit art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

b) în cazul impozitului pe profit datorat de contribuabilii care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic, termenele de plată sunt:

- până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrului din anul fiscal modificat, pentru trimestrele I-III, pentru obligațiile de plată reprezentând impozitul pe profit, respectiv plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual;

- 25 a ultimei luni din anul fiscal modificat, pentru obligația de plată reprezentând plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual, pentru situațiile în care plățile anticipate trimestriale se determină în sumă de o pătrime din impozitul datorat pentru anul precedent, potrivit art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

c) până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, următor anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, în cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, cu excepțiile prevăzute de lege;

d) până la data de 25 decembrie inclusiv a anului în curs pentru anul următor, pentru obligațiile de plată reprezentând taxa pentru activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale, cuprinsă la poziția nr. 25 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

e) până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligații de plată: impozit pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc; taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc; vărsăminte din profitul net al regiilor autonome; dividende de virat la bugetul de stat de către autoritățile publice centrale; Modificări (2)

f) până la termenul prevăzut la art. 346 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru accizele datorate de operatorii economici, în situațiile prevăzute la situațiile prevăzute la art. 340 alin. (1) lit. b) și c) și alin. (4) - (7) din aceeași lege;

g) până la data de 25 a celei de-a doua luni următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează contribuțiile, pentru obligațiile de plată reprezentând contribuțiile trimestriale datorate de persoanele prevăzute la art. 4 alin. (3) și art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015;

h) până la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează impozitul pe construcții de către contribuabilii prevăzuți la art. 496 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

2. Organul fiscal competent

Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de către contribuabil/plătitor.

3. Modul de depunere

Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistență.

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru declararea unei obligații de plată, pentru aceeași perioadă de raportare, nu se utilizează simultan mai multe metode de depunere a declarațiilor fiscale.

În situația în care plătitorul de impozite sau taxe a utilizat pentru aceeași obligație de plată și aceeași perioadă de raportare mai multe metode de depunere, va fi înregistrată prima declarație depusă, conform legii.

În situația în care, în declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat depusă la organul fiscal, pentru o perioadă de raportare, depusă la organul fiscal competent, nu au fost cuprinse toate impozitele sau taxele pentru care este prevăzută, conform legii, obligația declarării acestora, plătitorul depune un formular referitor la aceeași perioadă de raportare, pentru impozitele ori taxele nedeclarate inițial. Data depunerii acestui formular se stabilește în conformitate cu prevederile legale.

II. Completarea declarației

1. Perioada de raportare

În rubrica "Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligația sau numărul ultimei luni a perioadei de raportare, după caz (de exemplu: 1 pentru luna ianuarie sau 3 pentru trimestrul I). Modificări (1)

În cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în rubrica "Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul ultimei luni a perioadei de raportare, respectiv a trimestrului din anul fiscal modificat (de exemplu: în cazul anului fiscal modificat 1 august 2016-31 iulie 2017 se va înscrie: pentru trimestrul I, luna 10 anul 2016, iar pentru trimestrul II, luna 01 anul 2017).

Anul pentru care se completează declarația se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2016).

2. Secțiunea A "Date de identificare a contribuabilului/plătitorului"

În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului/plătitorului, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În situația în care declarația se completează de către împuternicit/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica "Funcția/Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit". În cazul în care contribuabilul/plătitorul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în prima căsuță se înscrie prefixul RO.

În rubrica "Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele contribuabilului/plătitorului de impozite și taxe.

Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului/plătitorului de impozite și taxe.

3. Secțiunea B "Date privind creanța fiscală"

Pentru fiecare impozit și taxă prevăzute în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, cuprins în anexa nr. 3 la ordin, pentru care există obligații declarative în perioada de raportare, se completează în același formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistență, corespunzător tipului de impozit sau taxă, înscriindu-se sumele reprezentând obligațiile constituite în perioada de raportare la care se referă declarația, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.

În situația în care în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plată/de restituit pentru impozitele și taxele cuprinse în vectorul fiscal atașat contribuabilului/plătitorului, la rubrica "Suma datorată/de plată" se înscrie cifra 0 (zero).

Necompletarea tabelului corespunzător tipului de impozit ori taxă din secțiunea B, respectiv a tabelului de la pct. I sau II, după caz, pentru impozitul ori taxa pentru care există obligație declarativă potrivit legii, echivalează cu nedeclararea obligației respective.

Corectarea obligațiilor declarate eronat în formular se face prin depunerea formularului 710 "Declarație rectificativă", cod 14.13.01.00/r, conform procedurii legale în vigoare.

Coloana "Denumire creanță fiscală": se înscrie denumirea obligației de plată, conform Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorată în perioada de raportare.

3.1. Tabelul de la pct. I "Impozite și taxe care se plătesc în contul unic" din anexa nr. 1 se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 1-10, 12-24, 28 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Modificări (1)

Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând impozitul datorat/taxa datorată în perioada de raportare, conform legii.

Rândul 2 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1.

Rândul "Total obligații de plată" - se înscrie suma reprezentând obligațiile de plată la bugetul de stat pentru perioada de raportare, care se plătește în contul unic corespunzător, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 2 "Suma de plată", pentru fiecare impozit/taxă declarată în perioada de raportare.

3.1.1. Pentru plățile anticipate în contul impozitului pe profit anual, prevăzute la poziția 1 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorate de contribuabilii prevăzuți la art. 41 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, instituții de credit - persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit - persoane juridice străine, formularul se completează pentru trimestrele I-IV, după cum urmează:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...