Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (390 VIES) "Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare"

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 februarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere art. 325 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului (390 VIES) "Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare", cod MFP 14.13.01.02/r, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Procedura de gestionare a declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare este stabilită în anexa nr. 4.

Art. 5. -

(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Normele metodologice reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. -

Declarația recapitulativă se completează, în mod obligatoriu, cu ajutorul programului de asistență elaborat de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Art. 8. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 9. -

Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune începând cu operațiunile desfășurate în luna ianuarie 2016.

Art. 10. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mihai Gogancea-Vătășoiu

București, 3 februarie 2016.

Nr. 591.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

 

*) TIP operațiune se completează cu: L livrare intracomunitară de bunuri, T livrare ulterioară în cadrul unei operațiuni triunghiulare, A achiziție intracomunitară de bunuri, P prestare intracomunitară de servicii și S achiziție intracomunitară de servicii .

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
pentru completarea formularului (390 VIES) "Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare"

1.1. Declarația recapitulativă se depune lunar, în condițiile prevăzute la art. 325 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal.

1.2. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA depun declarația recapitulativă numai pentru lunile calendaristice în care ia naștere exigibilitatea taxei pentru:

a) livrările intracomunitare scutite de taxă în condițiile prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. a) și d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naștere în luna calendaristică respectivă;

b) livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare prevăzute la art. 276 alin. (5) din Codul fiscal efectuate în statul membru de sosire a bunurilor și care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă;

c) prestările de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă;

d) achizițiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă;

e) achizițiile de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din România care au obligația plății taxei conform art. 307 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă, de la persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană.

2.1. Declarația recapitulativă se depune în format PDF, cu fișier XML, atașat pe suport CD însoțit de formatul hârtie semnat conform legii, prin una dintre următoarele metode:

- la registratura organului fiscal competent;

- la poștă, prin scrisoare recomandată.

2.2. Declarația se poate depune și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Modul de completare a declarației recapitulative

SECȚIUNEA 1

Cartușul "Perioada de raportare" se completează cu:

- anul la care se referă declarația; se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (exemplu: 2016);

- perioada de raportare aferentă operațiunilor realizate este formată din două caractere, respectiv cifrele aferente lunii respective (exemplu: pentru luna ianuarie se va înscrie "01").

Declarația depusă inițial se rectifică prin depunerea unei noi declarații, pe același format, bifând căsuța corespunzătoare de pe formular.

În declarația rectificativă se rectifică tranzacții declarate în orice perioadă de raportare anterioară și se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

Se completează câte o declarație rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.

Ajustările se declară pentru luna calendaristică în care intervine exigibilitatea taxei, conform art. 282 alin. (9) din Codul fiscal, respectiv în luna calendaristică în care regularizarea a fost comunicată clientului.

Cartușul "Date de identificare" conține:

1. "Cod de identificare fiscală" - se înscrie codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei impozabile din România, atribuit potrivit art. 316 sau 317 din Codul fiscal.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

2. "Denumire/Nume, Prenume" - se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanei impozabile.

3. "Domiciliul fiscal" - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, înregistrate direct în scopuri de TVA în România, se înscrie adresa din România la care pot fi examinate evidențele și documentele ce trebuie păstrate în conformitate cu prevederile pct. 88 alin. (7) lit. a) din titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (Normele metodologice).

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, care și-au desemnat reprezentant fiscal, se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului.

În cazul persoanelor impozabile care au sediul activității economice în afara României și sunt stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe fără personalitate juridică, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, se înscrie domiciliul fiscal al sediului fix desemnat să depună decontul de taxă și să fie responsabil pentru toate obligațiile în scopuri de TVA, conform pct. 88 alin. (5) din Normele metodologice.

Cartușul "Rezumat declarație" conține:

- numărul total al paginilor anexă la declarație;

- numărul total al operatorilor intracomunitari, indiferent de numărul operațiunilor;

- valoarea operațiunilor, defalcată pe tipuri: livrări intracomunitare de bunuri, livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul operațiunilor triunghiulare, livrări intracomunitare ce constau în transferuri scutite, achiziții intracomunitare de bunuri, achiziții intracomunitare asimilate, prestări intracomunitare de servicii, achiziții intracomunitare de servicii. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 2-a

1. Se completează cu tranzacțiile intracomunitare efectuate, în următoarea ordine:

a) livrări intracomunitare de bunuri (L);

b) livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare (T);

c) achiziții intracomunitare de bunuri, achiziții intracomunitare asimilate prevăzute la art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal care urmează transferurilor din alte state membre, achiziții efectuate de beneficiarul livrării ulterioare în cadrul unei operațiuni triunghiulare (A);

d) prestări intracomunitare de servicii (P);

e) achiziții intracomunitare de servicii (S).

Fiecare pagină aferentă secțiunii a 2-a va conține în antet informații privind codul de înregistrare în scopuri de TVA, perioada aferentă și numărul paginii.

a) "Livrări intracomunitare de bunuri" - se înscrie suma totală a livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de la plata taxei în condițiile art. 294 alin. (2) lit. a) și d) din Codul fiscal, pe fiecare cumpărător, pentru care exigibilitatea taxei ia naștere în luna calendaristică respectivă, inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri pentru livrări intracomunitare de bunuri, scutite.

b) "Livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare" - se înscrie suma totală a livrărilor de bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare, prevăzute la art. 276 alin. (5) din Codul fiscal, efectuate în statul membru de sosire a bunurilor expediate sau transportate, pe fiecare beneficiar al livrării ulterioare ce are desemnat un cod T, și pentru care exigibilitatea taxei ia naștere în luna calendaristică respectivă, inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri pentru livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare.

Se va completa doar de către cumpărătorul revânzător prevăzut la art. 276 alin. (5) din Codul fiscal.

c) "Achiziții intracomunitare de bunuri" - se înscrie suma totală a achizițiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care persoana impozabilă, care depune declarația, este obligată la plata taxei conform art. 308 din Codul fiscal și pentru care exigibilitatea taxei intervine în luna calendaristică respectivă, inclusiv sumele din facturile primite pentru plăți de avansuri pentru achiziții intracomunitare de bunuri.

d) "Prestări intracomunitare de servicii" - se înscrie suma totală a prestărilor de servicii pentru care se aplică prevederile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pe fiecare client în parte, stabilit în Uniunea Europeană, pentru care exigibilitatea taxei ia naștere în luna calendaristică respectivă. Nu vor fi declarate prestările de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal dacă beneficiarul serviciului este o persoană impozabilă care nu este stabilită pe teritoriul Uniunii Europene.

e) "Achiziții intracomunitare de servicii" - se înscrie suma totală a achizițiilor intracomunitare de servicii pentru care se aplică prevederile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, altele decât cele scutite de TVA, pe fiecare prestator în parte, care este stabilit în Uniunea Europeană, pentru care exigibilitatea taxei intervine în luna calendaristică respectivă. Nu vor fi declarate prestările de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, dacă prestatorul serviciului este o persoană impozabilă care nu este stabilită pe teritoriul Comunității.

Coloana "Țara" - codul țării care a emis codul de înregistrare în scopuri de TVA al clientului/furnizorului/prestatorului sau codul statului membru care ar fi trebuit să emită acest cod de înregistrare în scopuri de TVA, dar din diverse motive acesta ori nu a fost emis ori nu a fost comunicat.

Coloana "Cod operator intracomunitar" - trebuie introdus fără spații, virgule sau puncte și se completează astfel:

- în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri (L) efectuate din România - codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei care achiziționează bunurile în alt stat membru decât România, pe baza căruia furnizorul din România i-a efectuat o livrare intracomunitară scutită de TVA conform art. 294 alin. (2) lit. a) și d) din Codul fiscal;

- în cazul livrărilor ulterioare de bunuri efectuate din România în cadrul unei operațiuni triunghiulare (T) - codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei beneficiare a livrării ulterioare, din al treilea stat membru, pe baza căruia cumpărătorul revânzător din România i-a efectuat livrarea ulterioară;

- în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri, achizițiilor intracomunitare asimilate prevăzute la art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal care urmează transferurilor scutite, achizițiilor efectuate de beneficiarul livrării ulterioare în cadrul unei operațiuni triunghiulare (A) efectuate în România - codul de identificare în scopuri de TVA din alt stat membru atribuit furnizorului care efectuează livrarea intracomunitară;

- în cazul prestărilor intracomunitare de servicii (P) - codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei care primește serviciile în alt stat membru decât România pe baza căruia prestatorul din România i-a prestat servicii prevăzute de art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile;

- în cazul achizițiilor intracomunitare de servicii (S) - codul de identificare în scopuri de TVA din alt stat membru atribuit prestatorului sau, după caz, doar codul statului membru în care este stabilit prestatorul serviciilor, în cazul în care prestatorul nu este identificat în scopuri de TVA, dar există indicii suficiente pentru a considera că este o persoană impozabilă.

Coloana "Tipul operațiunii":

L - pentru livrări intracomunitare de bunuri către alte state membre;

T - pentru livrări în cadrul unei operațiuni triunghiulare;

A - pentru achiziții intracomunitare de bunuri, achiziții care urmează transferurilor scutite, achiziții efectuate de beneficiarul livrării ulterioare în cadrul unei operațiuni triunghiulare din alte state membre;

P - pentru prestările intracomunitare de servicii;

S - pentru achiziții intracomunitare de servicii.

Coloana "Baza impozabilă" - valoarea tranzacției/tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare cu respectivul client/furnizor (baza impozabilă pentru calculul TVA stabilită potrivit prevederilor art. 286-288 și 290 din Codul fiscal).

2. În subsolul paginii se înscrie suma totală a tranzacțiilor înscrise în pagina respectivă, iar pe ultima pagină a declarației se înscrie și totalul general al operațiunilor.

3. Toate sumele se înscriu în lei.

NOTE:

1. Pentru achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România, în cazul în care furnizorul nu comunică un cod valabil de TVA, dar bunurile sunt transportate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, achiziția se declară în declarația recapitulativă astfel:

Coloana "Țara" - codul țării membre din care s-a efectuat livrarea intracomunitară.

Coloana "Cod operator intracomunitar" - nu se va înscrie nimic.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...