Guvernul României

Ordonanța nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții C.N.I. - S.A.

Modificări (8), Puneri în aplicare (1), Referințe (5)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 august 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Se înființează Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., denumită în continuare C.N.I., societate comercială pe acțiuni, cu sediul în municipiul București, bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Modificări (2)

(2) C.N.I. este persoană juridică română, se organizează și funcționează în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul prevăzut în anexa nr. 2. Modificări (1)

(3) C.N.I. poate înființa sucursale, reprezentanțe, agenții și alte asemenea subunități în țară și în străinătate, în condițiile legii. Modificări (3), Puneri în aplicare (1)

(4) Filiale ale C.N.I. pot fi înființate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 2. - Modificări (1)

Capitalul social inițial al C.N.I. este de 4.000.000.000 lei, împărțit în 160.000 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 25.000 lei, și se constituie prin participarea cu aport de capital a societăților comerciale prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - Modificări (2)

C.N.I. deține în concesiune sau în proprietate bunuri imobile și mobile, după caz.

Art. 4. -

C.N.I. va urmări, potrivit obiectului său de activitate, asigurarea resurselor financiare pentru construcțiile de interes public.

Art. 5. - Modificări (5)

C.N.I. desfășoară activități de interes public pentru realizarea unor construcții, scop în care poate propune Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței reglementări specifice, în condițiile legii.

Art. 6. - Modificări (2)

(1) C.N.I. are, în principal, ca obiect de activitate: Modificări (1)

a) derularea unor programe de interes public în domeniul construcțiilor; Modificări (1)

b) realizarea de așezăminte de vacanță de interes social, și anume: sate de vacanță, case familiale de vacanță, terenuri amenajate pentru campare și caravane, toate fiind exploatate în regim de închiriere;

c) realizarea unor clădiri sociale de locuit pentru persoane fizice și juridice; Modificări (1)

d) realizarea unor operațiuni de marketing, publicitate, reclamă, editare de publicații și imprimate în domeniul său de activitate;

e) achiziționarea, realizarea și vânzarea de tehnologie în domeniul construcțiilor;

f) realizarea și vânzarea de proiecte în domeniul construcțiilor;

g) asigurarea de servicii specifice în domeniul construcțiilor, pentru investitori persoane fizice sau juridice.

(2) Construcțiile se realizează pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a autorităților publice locale, precum și pe terenuri proprietate privată, puse la dispoziție de persoane fizice și/sau juridice. Modificări (1)

(3) Realizarea de construcții se face de C.N.I. prin procedura de achiziții publice, în condițiile legii. Modificări (1)

(4) Urmărirea executării construcției se realizează de personalul C.N.I. Modificări (2)

(5) Recepția lucrărilor se face de personalul C.N.I. împreună cu beneficiarul.

Art. 7. - Modificări (1)

Sursele de finanțare ale C.N.I. se constituie din: Modificări (2)

a) venituri proprii realizate din activitățile desfășurate;

b) credite interne, credite externe garantate de stat sau cu garanție guvernamentală, în condițiile legii;

c) donații și sponsorizări ale persoanelor fizice sau juridice, române sau străine;

d) alte surse legal constituite.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) C.N.I. va întocmi anual un program de investiții în colaborare cu organele administrației publice locale, care îi pun la dispoziție terenuri viabilizate, cu toate facilitățile asigurate de la bugetele locale, urmărind realizarea acestuia. Modificări (2)

(2) Aprobarea documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții, incluse în programul prevăzut la alin. (1), se face în condițiile legii.

(3) Pentru asistența tehnică asigurată de C.N.I. în pregătirea și derularea investițiilor, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării obiectivelor de investiții privind obiectul său de activitate, în devizul general al investiției se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de construcții-montaj. Aceste sume constituie venituri ale C.N.I. și se încasează pe măsura decontării lucrărilor de construcții-montaj executate. Modificări (2), Derogări (1)

Art. 9. - Modificări (1)

(1) C.N.I. își stabilește bugetul de venituri și cheltuieli.

(2) Sumele alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței pentru realizarea Programului "Săli de sport" și a altor programe de construcții, se pot derula prin C.N.I. Modificări (3), Referințe (3)

Art. 10. - Modificări (4)

C.N.I. poate contracta credite garantate de stat, credite cu garanție guvernamentală sau credite garantate cu bunurile deținute în proprietate, în condițiile legii.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Personalul necesar în vederea desfășurării activității va fi selectat pe bază de concurs sau de examen. Modificări (1)

(2) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc de consiliul de administrație pentru personalul de conducere și prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție.

Art. 12. -

(1) C.N.I. este condusă de adunarea generală a acționarilor.

(2) Componența și atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt prevăzute în statutul C.N.I. Modificări (2)

Art. 13. -

(1) Adunarea generală a acționarilor alege consiliul de administrație al C.N.I.

(2) Atribuțiile consiliului de administrație și cele ale președintelui acestuia sunt stabilite prin statutul C.N.I. Modificări (1)

Art. 14. - Modificări (2)

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Ileana Tureanu,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 26 iulie 2001.

Nr. 25.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

LISTA
cuprinzând societățile comerciale participante la realizarea capitalului
social inițial al Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.

1. Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime Constanța" - S.A.: 1 miliard lei

2. Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R.-Marfă" - S.A.: 1 miliard lei

3. Compania Națională "Aeroportul Internațional București-Otopeni" - S.A.:1,250 miliarde lei

4. Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța: 500 milioane lei

5. Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați: 250 milioane lei.

ANEXA Nr. 2

STATUTUL
Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...