Monumentele istorice | Lege 422/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Protejarea monumentelor istorice -
CAPITOLUL I
Monumentele istorice

Art. 8. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Monumentele istorice se clasează astfel:

a) în grupa A - monumentele istorice de valoare națională și universală; Jurisprudență

b) în grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local. Jurisprudență

(2) Clasarea monumentelor istorice în grupe se face prin ordin al ministrului culturii și cultelor, la propunerea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, conform procedurii de clasare prevăzute de prezenta lege.

(3) Monumentele istorice clasate în grupele prevăzute la alin. (1) și zonele de protecție a acestora, aflate în proprietate publică, pot fi declarate, potrivit legii, de interes public național sau local, după caz, prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv prin hotărâre a consiliilor locale, județene sau a Consiliului General al Municipiului București, cu avizul Ministerului Culturii și Cultelor.

Art. 9. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecție, delimitată pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, în funcție de trama stradală, relief și caracteristicile monumentului istoric, după caz, prin care se asigură conservarea integrată și punerea în valoare a monumentului istoric și a cadrului său construit sau natural. Jurisprudență

(2) Delimitarea și instituirea zonei de protecție se realizează, simultan cu clasarea bunului imobil ca monument istoric, în condițiile legii.

(3) Autoritățile publice locale competente vor include în planurile urbanistice și în regulamentele aferente zonele de protecție delimitate conform alin. (2).

(4) În zona de protecție pot fi instituite servituți de utilitate publică și reglementări speciale de construire prin planurile și regulamentele de urbanism aprobate și avizate conform legii. Reviste (1)

(5) În zonele de protecție a monumentelor istorice care sunt lăcașuri de cult este interzisă desfășurarea în aer liber, în perioada în care în cadrul acestora se desfășoară serviciu religios, a unor manifestări care, prin poluarea sonoră sau vizuală pe care o produc, pot impieta asupra desfășurării serviciului religios.

(6) Prin excepție, se pot organiza manifestări de genul celor prevăzute la alin. (5), cu acordul autorității religioase care administrează lăcașul, în condiții care să nu impieteze asupra desfășurării serviciului religios.

Art. 10. - Jurisprudență

(1) Monumentele istorice sunt protejate indiferent de regimul lor de proprietate sau de starea lor de conservare. Jurisprudență

(2) Protejarea monumentelor istorice este parte componentă a strategiilor de dezvoltare durabilă economico-socială, turistică, urbanistică și de amenajare a teritoriului, la nivel național și local.

(3) Exproprierea pentru cauză de utilitate publică a monumentelor istorice și a zonelor de protecție a acestora sau instituirea unor servituți poate fi inițiată și aplicată numai cu avizul Ministerului Culturii și Cultelor.

(4) Aplicarea de servituți care au drept consecință desființarea, distrugerea parțială sau degradarea monumentelor istorice și a zonelor lor de protecție este interzisă.

Art. 11. - Jurisprudență

(1) Orice intervenție asupra monumentelor istorice și asupra imobilelor din zona lor de protecție, precum și orice modificare a situației juridice a monumentelor istorice se fac numai în condițiile stabilite prin prezenta lege. Jurisprudență

(2) Desființarea, distrugerea parțială sau totală, profanarea, precum și degradarea monumentelor istorice sunt interzise și se sancționează conform legii. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 422/2001:
Monumentele istorice
Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Intervenții asupra monumentelor istorice
Instituții
Organisme de specialitate
Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice
Atribuțiile autorităților administrației publice locale
Reviste:
Valorificarea bunurilor din patrimoniul cultural național
Cerere în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune și accesiune a unui imobil - lăcaș de cult. Admisibilitate în raport de actele normative speciale
Delimitarea zonelor de publicitate restrânsă/lărgită și amplasare a mijloacelor de publicitate în România - elemente normative și tehnice geo-spațiale de planificare urbană
;
se încarcă...