Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 531/2016 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 februarie 2016 până la 30 iunie 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1612/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 163 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Nomenclatorul obligațiilor fiscale datorate la bugetul de stat care se plătesc în contul unic 20.A.47.01.00 "Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire", prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Nomenclatorul obligațiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire", prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Obligațiile fiscale cuprinse în nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 1 se plătesc de către contribuabili în contul unic 20.A.47.01.00 "Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor, la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceștia sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe.

Art. 4. -

Obligațiile fiscale cuprinse în nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 2 se plătesc de către contribuabili în contul 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor, la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceștia sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe.

Art. 5. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

(1) Prezentul ordin se utilizează pentru plata în contul unic a impozitelor și taxelor datorate începând cu 1 ianuarie 2016, prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și organele fiscale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mihai Gogancea-Vătășoiu

București, 28 ianuarie 2016.

Nr. 531.

ANEXA Nr. 1

NOMENCLATORUL OBLIGAȚIILOR FISCALE
datorate la bugetul de stat, care se plătesc în contul unic 20.A.47.01.00 "Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire"

Nr. crt. Denumirea creanței fiscale Temeiul legal
1 Impozit pe venitul din salarii Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
2 Impozit pe venitul din pensii Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
3 Plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de instituții de credit, persoane juridice române, și de sucursalele din România ale instituțiilor de credit, persoane juridice străine art. 13 și 41 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
4 Impozit pe profit/plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice române, altele decât cele de la pct. 3, precum și de persoane juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene art. 13 și 41 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
5 Impozit pe profit/plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la pct. 3 art. 13 alin. (1) lit. b), c) și d), art. 38, art. 41, art. 233 alin. (4) și art. 234 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
6 Impozit pe dividende distribuite/plătite persoanelor juridice art. 43 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
7 Impozit pe veniturile microîntreprinderilor art. 47 și 56 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
8 Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
9 Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
10 Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
11 Impozitul pe veniturile din arendarea bunurilor agricole Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
12 Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
13 Impozit pe veniturile din dobânzi art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
14 Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
15 Impozit pe veniturile din premii art. 110 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
16 Impozit pe veniturile din alte surse art. 114, 115 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
17 Impozit pe veniturile din dividende obținute din România de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. a), art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
18 Impozit pe veniturile din dobânzi obținute din România de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. b) și c), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
19 Impozit pe veniturile din redevențe obținute din România de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. d) și e), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
20 Impozit pe veniturile din comisioane obținute din România de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. f) și g), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
21 Impozit pe veniturile obținute din România de persoane nerezidente din activități sportive și de divertisment art. 223 alin. (1) lit. h), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
22 Impozit pe veniturile reprezentând remunerații primite de persoane juridice nerezidente care acționează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române art. 223 alin. (1) lit. j), art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
23 Impozit pe veniturile din servicii prestate de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. i), k), l), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
24 Impozit pe veniturile obținute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România art. 223 alin. (1) lit. m), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
25 Impozit pe veniturile obținute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente art. 223 alin. (1) lit. n), art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
26 Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. o), art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
27 Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare
28 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare
29 Impozit pe veniturile din jocuri de noroc art. 110 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
30 Impozit pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident art. 223 alin. (1) lit. p), art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

ANEXA Nr. 2

NOMENCLATORUL OBLIGAȚIILOR FISCALE
datorate bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire"

Nr. crt. Denumirea creanței fiscale Temeiul legal
1 Contribuția individuală de asigurări sociale reținută de la asigurați Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare
2 Contribuția de asigurări sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiază de drepturi bănești lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare
3 Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată
4 Contribuția de asigurări sociale datorată de angajator Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare
5 Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de angajator Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 346/2002, republicată
6 Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate reținută de la asigurați Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare
7 Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele fizice care beneficiază de drepturi bănești lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare.
8 Contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, din cauză de accident de muncă sau boală profesională, suportat de angajator, conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, și alte deduceri conform legislației specifice privind contribuțiile sociale Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare
9 Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de pensionari pentru partea de venit care depășește valoarea unui punct de pensie Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare
10 Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care execută o pedeapsă privată de libertate sau se află în arest preventiv Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare
11 Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu și indemnizație pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani și în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu și indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare
12 Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare
13 Contribuția pentru concedii și indemnizații datorată de persoanele aflate în șomaj Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare
14 Contribuția pentru concedii și indemnizații de la persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare
15 Contribuția individuală de asigurări pentru șomaj reținută de la asigurați Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
16 Contribuția de asigurări pentru șomaj datorată de angajator Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare
17 Contribuția angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare
18 Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele fizice care beneficiază de ajutor social Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
19 Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele reținute, arestate sau deținute care se află în centrele de reținere și arestare preventivă organizate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru străinii aflați în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum și pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identității și sunt cazați în centrele special amenajate potrivit legii Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare
20 Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele fizice care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranță privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare
21 Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru personalul monahal al cultelor recunoscute Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare
22 Contribuția individuală de sănătate datorată pentru persoanele, cetățeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare
23 Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, suportată din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare
24 Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
25 Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
26 Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri obținute dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
27 Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, în regim de reținere la sursă a impozitului pe venit Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
28 Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri obținute dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...