Parlamentul României

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

Modificări (22), Puneri în aplicare (7), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (61), Referințe (15), Derogări (4), Cărți (6), Reviste (16), Comentarii expert, Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 aprilie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 16 din 31

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(1) Instanțele judecătorești sunt obligate să trimită oficiului registrului comerțului, în termen de 15 zile de la data când au rămas irevocabile, copii legalizate de pe hotărârile irevocabile ce se referă la acte, fapte și mențiuni a căror înregistrare în registrul comerțului o dispun, conform legii." Modificări (1)

5. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Registrul comerțului este alcătuit dintr-un registru pentru înregistrarea comercianților persoane fizice și asociații familiale și un altul pentru înregistrarea comercianților persoane juridice. Pentru fiecare an se deschide un registru. Aceste registre se țin în sistem computerizat."

6. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Cererea de înmatriculare a unui comerciant persoană fizică în registrul comerțului va cuprinde:"

7. Litera a) de la alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

"

a) numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul, cetățenia, data și locul nașterii, starea civilă și activitatea comercială anterioară;"

8. După alineatul (1) al articolului 13, se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

"

(11) Cererea de înmatriculare a unei asociații familiale în registrul comerțului trebuie să cuprindă:

a) numele și prenumele fiecăruia dintre asociați, codul numeric personal, domiciliul, cetățenia, data și locul nașterii, calitatea de membru al familiei, starea civilă și activitatea comercială anterioară;

b) datele de identificare a persoanei care reprezintă asociația în relațiile cu terții - membrul de familie din inițiativa căruia s-a înființat asociația sau împuternicitul acestuia;

c) firma comercială și sediul acesteia;

d) obiectul comerțului, cu precizarea domeniului și a activității principale, astfel cum sunt prevăzute în autorizația pentru exercitarea comerțului;

e) numărul, data și organul emitent al autorizației pentru exercitarea comerțului."

9. Alineatul (3) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

"

(3) Oficiul va înscrie în registrul comerțului toate datele din cerere, precum și, în cazul asociațiilor familiale, codul unic de înregistrare atribuit conform legii."

10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Cererea de înmatriculare a unei societăți comerciale va cuprinde, după caz, datele conținute în mod obligatoriu în actul său constitutiv și va fi însoțită de documentele doveditoare necesare, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(2) Oficiul va înscrie în registrul comerțului toate datele din cerere, precum și codul unic de înregistrare, atribuit conform legii."

11. Partea introductivă a articolului 15 va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

Cererea de înmatriculare a unei regii autonome, companii naționale sau societăți naționale în registrul comerțului trebuie să cuprindă:"

12. La articolul 15 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

"

(2) Oficiul va înscrie în registrul comerțului toate datele din cerere, precum și codul unic de înregistrare, atribuit conform legii."

13. La articolul 16 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

"

(2) Oficiul va înscrie în registrul comerțului toate datele din cerere, precum și codul unic de înregistrare, atribuit conform legii."

14. Literele a) și b) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:

"

a) pentru comercianți, persoane fizice și asociații familiale, de la data autorizării;

b) pentru societățile comerciale, de la data încheierii actului constitutiv;" Modificări (1)

15. La articolul 18, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

"

(11) Cererea de înmatriculare a asociației familiale se face de membrul de familie din inițiativa căruia s-a înființat asociația sau împuternicitul acestuia, cu procură specială și autentică."

16. Alineatele (2) și (3) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru dovedirea specimenului de semnătură, comerciantul persoană fizică, respectiv reprezentantul asociației familiale, semnează la oficiul registrului comerțului, în prezența judecătorului delegat sau a directorului oficiului sau a înlocuitorului acestuia, care va certifica semnătura.

(3) În absența comerciantului persoană fizică, respectiv a reprezentantului asociației familiale, semnătura acestuia poate fi înlocuită prin prezentarea unui specimen de semnătură legalizat de notarul public."

17. Literele a), b) și c) ale articolului 21 vor avea următorul cuprins:

"

a) donația, vânzarea, locațiunea sau garanția reală mobiliară constituită asupra fondului de comerț, precum și orice alt act prin care se aduc modificări înregistrărilor în registrul comerțului sau care face să înceteze firma ori fondul de comerț;

b) numele și prenumele, cetățenia, codul numeric personal, pentru cetățenii români, seria și numărul pașaportului, pentru cetățenii străini, data și locul nașterii împuternicitului sau a reprezentantului fiscal, dacă este cazul; dacă dreptul de reprezentare este limitat la o anumită sucursală, mențiunea se va face numai în registrul unde este înscrisă sucursala, semnătura împuternicitului/reprezentantului fiscal va fi dată în forma prevăzută la art. 18 alin. (2) și (3);

c) brevetele de invenții, mărcile de fabrică, de comerț și de serviciu, denumirile de origine, indicațiile de proveniență, firma, emblema și alte semne distinctive asupra cărora societatea comercială, regia autonomă, organizația cooperatistă sau comerciantul persoană fizică sau asociație familială are un drept;" Modificări (1)

18. Litera g) a articolului 21 va avea următorul cuprins:

"

g) hotărârea de condamnare a comerciantului, administratorului sau cenzorului pentru fapte penale care îl fac nedemn sau incompatibil să exercite această activitate;"

19. Alineatul (3) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

"

(3) Mențiunile se vor înregistra din oficiu, în termen de 15 zile de la data primirii copiei legalizate a hotărârii irevocabile referitoare la faptele și actele prevăzute la art. 21 lit. e), f) și g)." Modificări (1)

20. Alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

(1) Înființarea în România a unei sucursale sau filiale de către comerciantul care are sediul principal al comerțului în străinătate este supusă tuturor dispozițiilor referitoare la înmatricularea, menționarea și publicarea actelor și faptelor cerute pentru comercianții din țară."

21. La articolul 24, după alineatul (1) se introduc alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins:

"

(11) Cererile de înmatriculare vor indica și:

a) denumirea sucursalei și numele/denumirea, forma și sediul comerciantului din străinătate;

b) numele și calitatea persoanelor care pot reprezenta față de terți și în justiție comerciantul din străinătate, precum și ale celor dintre ele care se ocupă nemijlocit de activitatea sucursalei;

c) ultima situație financiară a comerciantului din străinătate aprobată, verificată sau publicată potrivit legislației statului în care comerciantul are domiciliul/sediul.

(12) Dacă este cazul, se vor înregistra și mențiuni referitoare la:

a) deschiderea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolvență asupra comerciantului din străinătate;

b) dizolvarea societății din străinătate, numele și puterile lichidatorilor;

c) închiderea sucursalei."

22. Alineatul (2) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

"

(2) Toate aceste formalități se vor face la sediul oficiului registrului comerțului de la sediul sucursalei."

23. Alineatele (1), (3), (4) și (5) ale articolului 25 vor avea următorul cuprins: Jurisprudență (1)

"

Art. 25. -

(1) Orice persoană fizică sau juridică prejudiciată ca efect al unei înmatriculări ori printr-o mențiune în registrul comerțului are dreptul să ceară radierea înregistrării păgubitoare, în tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia, în cazul în care prin hotărâri judecătorești irevocabile au fost desființate în tot sau în parte sau modificate actele care au stat la baza înregistrării cu privire la care se solicită radierea, dacă prin hotărârea judecătorească nu a fost dispusă menționarea în registrul comerțului. Modificări (1)

...............................................................................................

(3) Tribunalul se pronunță asupra cererii cu citarea oficiului registrului comerțului și a comerciantului.

(4) Hotărârea judecătorească de soluționare a cererii poate fi atacată numai cu recurs, iar termenul de recurs curge de la pronunțare, pentru părțile prezente, și de la comunicare, pentru părțile lipsă.

(5) Oficiul registrului comerțului va efectua radierea și va publica hotărârea judecătorească irevocabilă în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala părții care a introdus cererea. În acest scop, instanța va comunica oficiului registrului comerțului hotărârea judecătorească, în copie legalizată, cu mențiunea rămânerii irevocabile." Modificări (1)

24. Alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

"

(2) Înregistrarea în registrul comerțului se operează în termen de 24 de ore de la data încheierii judecătorului delegat, iar în cazul înmatriculării comerciantului, în termen de 24 de ore de la data pronunțării încheierii judecătorului delegat de autorizare a înmatriculării."

25. Articolul 27 se abrogă.

26. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

"

Art. 29 -

Comerciantul este obligat să menționeze pe facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și orice alte documente întrebuințate în comerț, numele/denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare și, dacă este cazul, codul numeric personal. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu."

27. La articolul 31, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

"

(11) Firma unei asociații familiale trebuie să cuprindă numele membrului de familie la inițiativa căruia se înființează asociația familială, cu mențiunea «asociație familială», scrisă în întregime."

28. La articolul 39 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

"

(3) Firmele și emblemele radiate din registrul comerțului nu sunt disponibile pentru o perioadă de 2 ani de la data radierii, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 41."

29. Alineatul (1) al articolului 41 va avea următorul cuprins:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...