Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 560/2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii și pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 februarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

pentru creșterea eficienței administrării contribuabililor mijlocii și în scopul îmbunătățirii colectării veniturilor bugetare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă Procedura de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii, cuprinsă în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) Situația obligațiilor la bugetul de stat și a plăților efectuate în contul acestor obligații - formular 01, prevăzut în anexa nr. 2;

b) Situația obligațiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și a plăților efectuate în contul acestor obligații - formular 02, prevăzut în anexa nr. 3;

c) Situația obligațiilor la bugetul asigurărilor sociale de sănătate și a plăților efectuate în contul acestor obligații - formular 03, prevăzut în anexa nr. 4;

d) Situația obligațiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj și a plăților efectuate în contul acestor obligații - formular 04, prevăzut în anexa nr. 5.

(3) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Alineatul (2) al articolului 7 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.649/2015 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 952 din 22 decembrie 2015, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Procedura de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii prevăzuți în prezentul ordin este aprobată prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală."

Art. 3. -

Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală coordonare inspecție fiscală, Direcția generală de soluționare a contestațiilor, Direcția generală de planificare, monitorizare și sinteză, Direcția generală juridică, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice prin administrațiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul acestora, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, prin Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii, precum și celelalte organe fiscale centrale din subordinea direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

(1) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 23 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mihai Gogancea Vătășoiu

București, 29 ianuarie 2016.

Nr. 560.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

PROCEDURĂ
de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția generală de planificare, monitorizare și sinteză

SITUAȚIA
obligațiilor la bugetul de stat și a plăților efectuate în contul acestor - formular 01 la data de: luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

Cod fiscal. . . . . . . . . .Stare juridică contribuabil:**)

**) Se va completa cu următoarele informații: insolvență, faliment, reorganizare, insolvabilitate fără bunuri urmăribile, insolvabilitate cu bunuri urmăribile.

Denumire contribuabil . . . . . . . . . .

Denumire venit Impozit pe profit Impozit pe venituri din salarii TVA de plată TVA de rambursat Accize de plată Accize de restituit Impozit pe țiței și gaze naturale Alte impozite și taxe Total Total rambursări
Obligații de plată Restanțe la data de 31.12 a anului precedent Debite 011
Accesorii aferente instituite până la 31 decembrie a anului precedent 012
Accesorii aferente debitelor la 31.12 a anului precedent instituite în anul curent 020
Obligații anulate în condițiile legii din restanțe la 31.12 a anului precedent Debite 031
Accesorii aferente inclusiv din cele instituite în anul curent 032
Obligații curente (cumulat de la început de an) Debite 041
Accesorii aferente obligațiilor curente 042
Obligații curente anulate în condițiile legii Debite 051
Accesorii aferente 052
Total obligații Debite: 011-031+041-051 061
Accesorii: 012+020-032+042-052 062
Din care eșalonate sau amânate la plată Debite 071
Accesorii 072
Stingere obligații (Plăți, compensări, alte modalități) Din obligații restante la 31.12 a anului precedent Debite 081
Accesorii aferente inclusiv cele instituite în anul curent 082
Din obligații curente (cumulat de la început an) Debite 091
Accesorii aferente obligațiilor curente 092
Total stingeri Debite: 081+091 101
Accesorii: 082+092 102
Din care din sume eșalonate la plată Debite 111
Accesorii 112
Plăți în avans Debite 113
Sold la finele perioadei de raportare Obligații restante la 31.12 a anului precedent Debite: 011-031-081 121
Accesorii aferente inclusiv cele instituite în anul curent: 012+020-032-082 122
Obligații curente (cumulat de la început de an) Debite: 041-051-091 131
Accesorii aferente: 042-052-092 132
Total obligații Debite: 121+131 141
Accesorii: 122+132 142
TOTAL 141+142 143

Instrucțiuni pentru completarea formularului

- Liniile 011 și 012 rămân nemodificate până la finele anului de raportare. Se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele reprezentând debite restante, respectiv accesorii aferente instituite până la data de 31 decembrie a anului precedent. Datele se preiau din situația existentă la finele anului precedent anului de raportare (din Situația obligațiilor de plată și a încasărilor la data de 31 decembrie a anului precedent, se calculează valoarea debitelor, respectiv accesoriilor restante la data de 31 decembrie astfel: linia 061-linia 101, respectiv linia 062-linia 102).

- Linia 020 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, accesoriile instituite în anul curent până la finele lunii pentru obligațiile restante la data de 31 decembrie a anului precedent.

- Liniile 031 și 032 - se înscriu sumele reprezentând debitele din restanțele existente în sold la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv accesoriile instituite inclusiv în anul curent, anulate în condițiile legii.

- Liniile 041 și 042 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând debitele aferente fiecărei luni, respectiv accesoriile instituite până la finele lunii, pentru fiecare impozit în parte, cumulat de la începutul anului.

- Liniile 051 și 052 - se înscriu sumele reprezentând debitele, respectiv accesoriile aferente din obligații curente anulate în condițiile legii.

- Liniile 061 și 062 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând, pentru fiecare impozit în parte, debitele restante la data de 31 decembrie a anului precedent și debitele din obligații curente, respectiv accesoriile aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, mai puțin obligațiile anulate în condițiile legii.

- Liniile 071 și 072 - se înscriu debitele și, respectiv, accesoriile din totalul obligațiilor de plată ce sunt eșalonate sau amânate la plată.

- Liniile 081 și 082 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor restante la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv al accesoriilor aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, cumulat de la începutul anului.

- Liniile 091 și 092 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor din obligații curente, respectiv al accesoriilor acestora, cumulat de la începutul anului.

- Liniile 101 și 102 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, prin însumarea liniilor 081 și 091, respectiv a liniilor 082 și 092.

- Liniile 111 și 112 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul ratelor scadente în luna de raportare, conform eșalonărilor aprobate pentru debite, respectiv accesorii;

- Liniile 121 și 122 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârșitul perioadei de raportare a obligațiilor de plată restante la data de 31 decembrie a anului precedent.

- Liniile 131 și 132 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârșitul perioadei de raportare a obligațiilor curente cumulat de la începutul anului.

- Liniile 141 și 142 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârșitul perioadei de raportare a obligațiilor restante la sfârșitul perioadei de raportare.

Corelații în completarea formularului

061 = 011 - 031 + 041 - 051 071 ≤ 061

062 = 012 + 020 - 032 + 042 - 052 072 ≤ 062

101= 081 + 091 111 ≤ 101

102 = 082 + 092 112 ≤ 102

121 = 011 - 031 - 081 111 ≤ 071

122 = 012 + 020 - 032 - 082 112 ≤ 072

131 = 041 - 051 - 091

132 = 042 - 052 - 092

141 = 121 + 131

142 = 122 + 132

143 = 141 + 142

NOTĂ:

În cazul nerespectării eșalonării, în luna respectivă se operează modificările în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la calculul accesoriilor.

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția generală de planificare, monitorizare și sinteză

SITUAȚIA
obligațiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și a plăților efectuate în contul acestor obligații - formular 02 la data de: luna . . . . . . . . . .anul . . . . . . . . . .

Cod fiscal . . . . . . . . . .Stare juridică contribuabil:**)

**) Se va completa cu următoarele informații: insolvență, faliment, reorganizare, insolvabilitate fără bunuri urmăribile, insolvabilitate cu bunuri urmăribile.

Denumire contribuabil . . . . . . . . . .

Denumire venit Contribuția individuală de asigurări sociale reținută de la asigurați Contribuția de asigurări sociale datorată de angajator Alte contribuții Total
Obligații de plată Resțante la data de 31.12 a anului precedent Debite 011
Accesorii aferente instituite pana la 31 decembrie a anului precedent 012
Accesorii aferente debitelor la 31.12 a anului precedent instituite în anul curent 020
Obligații anulate în condițiile legii din restanțe la 31.12 a anului precedent Debite 031
Accesorii aferente inclusiv din cele instituite în anul curent 032
Obligații curente (cumulat de la început de an) Debite 041
Accesorii aferente obligațiilor curente 042
Obligații curente anulate în condițiile legii Debite 051
Accesorii aferente 052
Total obligații Debite: 011-031+041-051 061
Accesorii: 012+020-032+042-052 062
Din care eșalonate sau amânate la plată Debite 071
Accesorii 072
Stingere obligații (Plăți, compensări, alte modalități) Din obligații restante la 31.12 a anului precedent Debite 081
Accesorii aferente inclusiv cele instituite în anul curent 082
Din obligații curente (cumulat de la început an) Debite 091
Accesorii aferente obligațiilor curente 092
Total stingeri Debite: 081+091 101
Accesorii: 082+092 102
Din care din sume eșalonate la plata Debite 111
Accesorii 112
Plăți în avans Debite 113
Sold la finele perioadei de raportare Obligații restante la 31.12 a anului precedent Debite: 011-031-081 121
Accesorii aferente inclusiv cele instituite în anul curent: 012+020-032-082 122
Obligații curente (cumulat de la început de an) Debite: 041-051-091 131
Accesorii aferente: 042-052-092 132
Total obligații Debite: 121+131 141
Accesorii: 122+132 142
TOTAL 141+142 143

Instrucțiuni pentru completarea formularului

- Liniile 011 și 012 rămân nemodificate până la finele anului de raportare. Se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele reprezentând debite restante, respectiv accesorii aferente instituite până la data de 31 decembrie a anului precedent. Datele se preiau din situația existentă la finele anului precedent anului de raportare (din Situația obligațiilor de plată și a încasărilor la data de 31 decembrie a anului precedent, se calculează valoarea debitelor, respectiv accesoriilor restante la data de 31 decembrie astfel: linia 061-linia 101, respectiv linia 062-linia 102).

- Linia 020 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, accesoriile instituite în anul curent până la finele lunii pentru obligațiile restante la data de 31 decembrie a anului precedent.

- Liniile 031 și 032 - se înscriu sumele reprezentând debitele din restanțele existente în sold la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv accesoriile instituite inclusiv în anul curent, anulate în condițiile legii.

- Liniile 041 și 042 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând debitele aferente fiecărei luni, respectiv accesoriile instituite până la finele lunii, pentru fiecare impozit în parte, cumulat de la începutul anului.

- Liniile 051 și 052 - se înscriu sumele reprezentând debitele, respectiv accesoriile aferente din obligații curente anulate în condițiile legii.

- Liniile 061 și 062 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând, pentru fiecare impozit în parte, debitele restante la data de 31 decembrie a anului precedent și debitele din obligații curente, respectiv accesoriile aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, mai puțin obligațiile anulate în condițiile legii.

- Liniile 071 și 072 - se înscriu debitele și, respectiv, accesoriile din totalul obligațiilor de plată ce sunt eșalonate sau amânate la plată.

- Liniile 081 și 082 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor restante la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv al accesoriilor aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, cumulat de la începutul anului.

- Liniile 091 și 092 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor din obligații curente, respectiv al accesoriilor acestora, cumulat de la începutul anului.

- Liniile 101 și 102 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, prin însumarea liniilor 081 și 091, respectiv a liniilor 082 și 092.

- Liniile 111 și 112 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul ratelor scadente în luna de raportare, conform eșalonărilor aprobate pentru debite, respectiv accesorii.

- Liniile 121 și 122 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârșitul perioadei de raportare a obligațiilor de plată restante la data de 31 decembrie a anului precedent.

- Liniile 131 și 132 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârșitul perioadei de raportare a obligațiilor curente cumulate de la începutul anului.

- Liniile 141 și 142 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârșitul perioadei de raportare a obligațiilor restante la sfârșitul perioadei de raportare.

Corelații în completarea formularului

061 = 011 - 031 + 041 - 051 071 ≤ 061

062 = 012 + 020 - 032 + 042 - 052 072 ≤ 062

101 = 081 + 091 111 ≤ 101

102 = 082 + 092 112 ≤ 102

121 = 011 - 031 - 081 111 ≤ 071

122 = 012 + 020 - 032 - 082 112 ≤ 072

131 = 041 - 051 - 091

132 = 042 - 052 - 092

141 = 121 + 131

142 = 122 + 132

143 = 141 + 142

NOTĂ:

În cazul nerespectării eșalonării, în luna respectivă se operează modificările în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la calculul accesoriilor.

ANEXA Nr. 4 Modificări (1)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția generală de planificare, monitorizare și sinteză

SITUAȚIA
obligațiilor la bugetul asigurărilor sociale de sănătate și a plăților efectuate în contul acestor obligații - formular 03 la data de: luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

Cod fiscal.......... Stare juridică contribuabil:**)

**) Se va completa cu următoarele informații: insolvență, faliment, reorganizare, insolvabilitate fără bunuri urmăribile, insolvabilitate cu bunuri urmăribile

Denumire contribuabil . . . . . . . . . .

Denumire venit Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate reținută de la asigurați Alte contribuții Total
Obligații de plată Resțante la data de 31.12 a anului precedent Debite 011
Accesorii aferente instituite pana la 31 decembrie a anului precedent 012
Accesorii aferente debitelor la 31.12 a anului precedent instituite în anul curent 020
Obligații anulate în condițiile legii din restanțe la 31.12 a anului precedent Debite 031
Accesorii aferente inclusiv din cele instituite în anul curent 032
Obligații curente (cumulat de la început de an) Debite 041
Accesorii aferente obligațiilor curente 042
Obligații curente anulate în condițiile legii Debite 051
Accesorii aferente 052
Total obligații Debite: 011-031+041-051 061
Accesorii: 012+020-032+042-052 062
Din care eșalonate sau amânate la plată Debite 071
Accesorii 072
Stingere obligații (Plăți, compensări, alte modalități) Din obligații restante la 31.12 a anului precedent Debite 081
Accesorii aferente inclusiv cele instituite în anul curent 082
Din obligații curente (cumulat de la început an) Debite 091
Accesorii aferente obligațiilor curente 092
Total stingeri Debite: 081+091 101
Accesorii: 082+092 102
Din care din sume eșalonate la plata Debite 111
Accesorii 112
Plăți în avans Debite 113
Sold la finele perioadei de raportare Obligații restante la 31.12 a anului precedent Debite: 011-031-081 121
Accesorii aferente inclusiv cele instituite în anul curent: 012+020-032-082 122
Obligații curente (cumulat de la început de an) Debite: 041-051-091 131
Accesorii aferente: 042-052-092 132
Total obligații Debite: 121+131 141
Accesorii: 122+132 142
TOTAL 141+142 143

Instrucțiuni pentru completarea formularului

- Liniile 011 și 012 rămân nemodificate până la finele anului de raportare. Se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele reprezentând debite restante, respectiv accesorii aferente instituite până la data de 31 decembrie a anului precedent. Datele se preiau din situația existentă la finele anului precedent anului de raportare (din Situația obligațiilor de plată și a încasărilor la data de 31 decembrie a anului precedent, se calculează valoarea debitelor, respectiv accesoriilor restante la data de 31 decembrie astfel: linia 061-linia 101, respectiv linia 062-linia 102).

- Linia 020 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, accesoriile instituite în anul curent până la finele lunii pentru obligațiile restante la data de 31 decembrie a anului precedent.

- Liniile 031 și 032 - se înscriu sumele reprezentând debitele din restanțele existente în sold la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv accesoriile instituite inclusiv în anul curent, anulate în condițiile legii.

- Liniile 041 și 042 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând debitele aferente fiecărei luni, respectiv accesoriile instituite până la finele lunii, pentru fiecare impozit în parte, cumulat de la începutul anului.

- Liniile 051 și 052 - se înscriu sumele reprezentând debitele, respectiv accesoriile aferente din obligații curente anulate în condițiile legii.

- Liniile 061 și 062 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând, pentru fiecare impozit în parte, debitele restante la data de 31 decembrie a anului precedent și debitele din obligații curente, respectiv accesoriile aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, mai puțin obligațiile anulate în condițiile legii.

- Liniile 071 și 072 - se înscriu debitele și, respectiv, accesoriile din totalul obligațiilor de plată ce sunt eșalonate sau amânate la plată.

- Liniile 081 și 082 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor restante la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv al accesoriilor aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, cumulat de la începutul anului.

- Liniile 091 și 092 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor din obligații curente, respectiv al accesoriilor acestora, cumulat de la începutul anului.

- Liniile 101 și 102 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, prin însumarea liniilor 081 și 091, respectiv a liniilor 082 și 092.

- Liniile 111 și 112 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul ratelor scadente în luna de raportare, conform eșalonărilor aprobate pentru debite, respectiv accesorii.

- Liniile 121 și 122 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârșitul perioadei de raportare a obligațiilor de plată restante la data de 31 decembrie a anului precedent.

- Liniile 131 și 132 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârșitul perioadei de raportare a obligațiilor curente cumulat de la începutul anului.

- Liniile 141 și 142 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârșitul perioadei de raportare a obligațiilor restante la sfârșitul perioadei de raportare.

Corelații în completarea formularului

061 = 011 - 031 + 041 - 051 071 ≤ 061

062 = 012 + 020 - 032 + 042 - 052 072 ≤ 062

101 = 081 + 091 111 ≤ 101

102 = 082 + 092 112 ≤ 102

121 = 011 - 031 - 081 111 ≤ 071

122 = 012 + 020 - 032 - 082 112 ≤ 072

131 = 041- 051 - 091

132 = 042 - 052 - 092

141 = 121 + 131

142 = 122 + 132

143 = 141 + 142

NOTĂ:

În cazul nerespectării eșalonării, în luna respectivă se operează modificările în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la calculul accesoriilor.

ANEXA Nr. 5 Modificări (1)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția generală de planificare, monitorizare și sinteză

SITUAȚIA
obligațiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj și a plăților efectuate în contul acestor obligații - formular 04 la data de: luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

Cod fiscal.......... Stare juridică contribuabil:**)

**) Se va completa cu următoarele informații: insolvență, faliment, reorganizare, insolvabilitate fără bunuri urmăribile, insolvabilitate cu bunuri urmăribile

Denumire contribuabil . . . . . . . . . .

Denumire venit Contribuția individuală de asigurări pentru șomaj reținută de la asigurați Contribuția de asigurări pentru șomaj datorată de angajator Total
Obligații de plată Resțante la data de 31.12 a anului precedent Debite 011
Accesorii aferente instituite pana la 31 decembrie a anului precedent 012
Accesorii aferente debitelor la 31.12 a anului precedent instituite în anul curent 020
Obligații anulate în condițiile legii din restanțe Ia 31.12 a anului precedent Debite 031
Accesorii aferente inclusiv din cele instituite în anul curent 032
Obligații curente (cumulat de la început de an) Debite 041
Accesorii aferente obligațiilor curente 042
Obligații curente anulate în condițiile legii Debite 051
Accesorii aferente 052
Debite: 011-031+041-051 061
Accesorii: 012+020-032+042-052 062
Din care eșalonate sau amânate la plată Debite 071
Accesorii 072
Stingere obligații (Plăți, compensări, alte modalități) Din obligații restante Ia 31.12 a anului precedent Debite 081
Accesorii aferente inclusiv cele instituite în anul curent 082
Din obligații curente (cumulat de la început an) Debite 091
Accesorii aferente obligațiilor curente 092
Total stingeri Debite: 081+091 101
Accesorii: 082+092 102
Din care din sume eșalonate la plata Debite 111
Accesorii 112
Plăți în avans Debite 113
Sold la finele perioadei de raportare Obligații restante la 31.12 a anului precedent Debite: 011-031-081 121
Accesorii aferente inclusiv cele instituite în anul curent: 012+020-032-082 122
Obligații curente (cumulat de la început de an) Debite: 041-051-091 131
Accesorii aferente: 042-052-092 132
Total obligații Debite: 121+131 141
Accesorii: 122+132 142
TOTAL 141+142 143

Instrucțiuni pentru completarea formularului

- Liniile 011 și 012 rămân nemodificate până la finele anului de raportare. Se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele reprezentând debite restante, respectiv accesorii aferente instituite până la data de 31 decembrie a anului precedent. Datele se preiau din situația existentă la finele anului precedent anului de raportare (din Situația obligațiilor de plată și a încasărilor la data de 31 decembrie a anului precedent, se calculează valoarea debitelor, respectiv accesoriilor restante la data de 31 decembrie astfel: linia 061-linia 101, respectiv linia 062-linia 102).

- Linia 020 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, accesoriile instituite în anul curent până la finele lunii pentru obligațiile restante la data de 31 decembrie a anului precedent.

- Liniile 031 și 032 - se înscriu sumele reprezentând debitele din restanțele existente în sold la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv accesoriile instituite inclusiv în anul curent, anulate în condițiile legii.

- Liniile 041 și 042 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând debitele aferente fiecărei luni, respectiv accesoriile instituite până la finele lunii, pentru fiecare impozit în parte, cumulat de la începutul anului.

- Liniile 051 și 052 - se înscriu sumele reprezentând debitele, respectiv accesoriile aferente din obligații curente anulate în condițiile legii.

- Liniile 061 și 062 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând, pentru fiecare impozit în parte, debitele restante la data de 31 decembrie a anului precedent și debitele din obligații curente, respectiv accesoriile aferente inclusiv cele instituite în anul curent, mai puțin obligațiile anulate în condițiile legii.

- Liniile 071 și 072 - se înscriu debitele și, respectiv, accesoriile din totalul obligațiilor de plată ce sunt eșalonate sau amânate la plată.

- Liniile 081 și 082 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor restante la 31 decembrie a anului precedent, respectiv al accesoriilor aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, cumulat de la începutul anului.

- Liniile 091 și 092 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor din obligații curente, respectiv al accesoriilor acestora, cumulat de la începutul anului.

- Liniile 101 și 102 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, prin însumarea liniilor 081 și 091, respectiv a liniilor 082 și 092.

- Liniile 111 și 112 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul ratelor scadente în luna de raportare, conform eșalonărilor aprobate pentru debite, respectiv accesorii.

- Liniile 121 și 122 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârșitul perioadei de raportare a obligațiilor de plată restante la data de 31 decembrie a anului precedent.

- Liniile 131 și 132 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârșitul perioadei de raportare a obligațiilor curente cumulat de la începutul anului.

- Liniile 141 și 142 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârșitul perioadei de raportare a obligațiilor restante la sfârșitul perioadei de raportare.

Corelații în completarea formularului

061 = 011 - 031 + 041 - 051 071 ≤ 061

062 = 012 + 020 - 032 + 042 - 052 072 ≤ 062

101 = 081 + 091 111 ≤ 101

102 = 082 + 092 112 ≤ 102

121 = 011 - 031 - 081 111 ≤ 071

122 = 012 + 020 - 032 - 082 112 ≤ 072

131 = 041 - 051 - 091

132 = 042 - 052 - 092

141 = 121 + 131

142 = 122 + 132

143 = 141 + 142

NOTĂ:

În cazul nerespectării eșalonării, în luna respectivă se operează modificările în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la calculul accesoriilor.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...