Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații din 29.01.2016

Modificări (5), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 78 din 03 februarie 2016.

În vigoare de la 03 februarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

1. În vederea descurajării acumulării de arierate bugetare de către contribuabili, persoane fizice și juridice, organele fiscale centrale publică pe pagina de internet proprie a Agenției Naționale de Administrare Fiscală lista debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, pentru fiecare buget administrat de organele fiscale centrale. Listele se publică separat pentru debitori - persoane juridice, conform anexei nr. 1, și debitori - persoane fizice, conform anexei nr. 2. Obligațiile fiscale restante sunt cele existente la sfârșitul trimestrului de raportare și neachitate la data publicării listei. Modificări (2)

2. Prin obligații fiscale restante se înțelege:

a) obligații fiscale pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată;

b) diferențele de obligații fiscale principale și accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

3. Nu sunt considerate obligații fiscale restante: Modificări (1)

a) obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii;

b) obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

c) obligațiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condițiile legii.

4. Nu fac obiectul publicării potrivit pct. 1 obligațiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane: Modificări (3)

a) 1.500 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;

b) 1.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;

c) 500 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligații fiscale restante și din desfășurarea de activități economice în mod independent sau exercită profesii libere;

d) 100 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la lit. c).

5. Obligațiile fiscale stabilite prin titluri de creanță împotriva cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege, până la soluționarea căilor de atac, fac obiectul publicării potrivit pct. 1, caz în care organul fiscal face mențiuni cu privire la această situație, în sensul includerii acestora în coloana "Obligații fiscale contestate" din listă. Ori de câte ori contribuabilul obține suspendarea executării actului administrativ-fiscal în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile prevederile pct. 13.

6. Lista va cuprinde: denumirea/numele și prenumele debitorilor, codul de identificare fiscală, cu excepția persoanelor fizice, caz în care nu se va menționa codul numeric personal, ci localitatea domiciliului fiscal, potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, precum și cuantumul total al obligațiilor fiscale restante, din care: Modificări (1)

a) obligații fiscale principale și obligații fiscale accesorii;

b) obligații fiscale principale și accesorii necontestate, precum și cele contestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege. Aceste obligații vor fi menționate în listă până la soluționarea căilor de atac asupra acestora.

7. Informațiile referitoare la obligațiile fiscale restante ale debitorilor se stabilesc pe baza evidențelor fiscale existente la nivelul organelor fiscale centrale.

8. Informațiile referitoare la obligațiile fiscale restante ale contribuabililor/plătitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, vor cuprinde atât obligațiile fiscale restante datorate de contribuabil/plătitor pentru activitatea proprie, cât și obligațiile fiscale restante datorate de sediile sale secundare. Publicarea acestor obligații fiscale se face pe numele contribuabililor/plătitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, conform anexei nr. 1.

9. Organul fiscal central comunică debitorului o notificare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, cu privire la obligațiile fiscale restante. Obligațiile fiscale ale sediilor secundare plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor se notifică persoanei în structura căreia acestea funcționează.

10. În cazul în care există neconcordanțe între evidența debitorilor și sumele cuprinse în notificări, punerea de acord asupra acestora se realizează în termen de 5 zile de la data notificării, în caz contrar obligațiile fiscale restante notificate se consideră recunoaștere a datoriei. Modificări (2)

11. Actualizarea și publicarea listei debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații se face trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

12.1. În cazul persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, informațiile referitoare la obligațiile fiscale restante vor cuprinde atât obligațiile fiscale restante datorate de persoana fizică, cât și obligațiile fiscale datorate din desfășurarea de activități economice în mod independent sau exercitarea de profesii libere. Publicarea acestor obligații fiscale se face pe numele persoanei fizice, conform anexei nr. 2.

12.2. Organele fiscale în a căror rază teritorială se află sediul activității/locul de desfășurare a activității principale prelucrează în sistem informatic, până la termenul prevăzut la pct. 12.3, informațiile referitoare la obligațiile fiscale restante ale debitorului.

12.3. Organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal persoana fizică notifică contribuabilul, până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, cu privire la obligațiile fiscale restante prevăzute la pct. 12.1. Prevederile pct. 10 și 11 se aplică în mod corespunzător.

13. În termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligațiilor fiscale datorate, organul fiscal central operează, din oficiu, modificările pentru fiecare debitor care și-a achitat aceste obligații, în sensul eliminării din liste.

14.1. În situația în care se constată erori materiale și omisiuni cu privire la informațiile cuprinse în listele publicate potrivit pct. 11, organul fiscal central, în baza unui referat aprobat de conducătorul acestuia, prelucrează, de îndată, în sistem informatic, modificările informațiilor publicate pentru fiecare debitor.

14.2. Prin eroare materială se înțelege:

a) preluarea eronată a datelor din evidențele fiscale existente la nivelul organelor fiscale centrale;

b) publicarea eronată a unor debitori care, potrivit legii, sunt exceptați de la publicarea pe site.

14.3. Constituie omisiune la publicarea pe site neselectarea, din eroare, a unor debitori care înregistrează obligații fiscale restante.

15. Produsul informatic de întocmire și transmitere a informațiilor, precum și gestiunea acestui produs vor fi asigurate de Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Modificări (1)

16. De corectitudinea acestor informații care vor fi transmise Direcției generale de tehnologia informației în vederea publicării pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală răspunde conducătorul organului fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale restante ale debitorilor ce fac obiectul publicării. Modificări (1)

17. În situația în care un debitor cuprins în "Lista contribuabililor care înregistrează obligații restante la bugetul . . . la data de 31.12.2015" achită integral obligațiile restante publicate în această listă sau se constată erori materiale sau omisiuni cu privire la informațiile cuprinse în această listă, prevederile pct. 13-14.3 din prezenta procedură se aplică în mod corespunzător. Termenul prevăzut la pct. 13 începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.

18. Anexele nr. 1- 3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1 la procedură Modificări (1), Reviste (1)

LISTA1)
debitorilor - persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, precum și cuantumul acestor obligații

Nr. crt. Denumirea debitorului Codul de identificare fiscală Obligații fiscale restante la bugetul . . . . . . . . . .2)
- lei -
Obligații fiscale principale3) Obligații fiscale accesorii Total obligații fiscale, din care:4) Obligații fiscale necontestate Obligații fiscale contestate
0 1 2 3 4 5 = 3 + 4 5 = 6 + 7 6 7

1) Se vor întocmi liste separate pe categorii de contribuabili, respectiv: contribuabili mari, contribuabili mici și mijlocii.

2) Se va menționa bugetul căruia îi aparțin obligațiile fiscale restante, respectiv: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și bugetul asigurărilor pentru șomaj. Coloanele 3-7 se vor completa, în mod corespunzător, pentru fiecare buget administrat de organul fiscal central.

3) Se vor menționa obligațiile fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel.

4) Total obligații fiscale reprezintă:

a) total obligații fiscale principale (col. 3) plus obligații fiscale accesorii (col. 4);

b) total obligații fiscale principale și accesorii, care cuprind atât cuantumul obligațiilor necontestate (col. 6), precum și al celor contestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege (col. 7). Obligațiile de la coloana 7 vor fi menționate până la soluționarea căilor de atac asupra acestora. Ori de câte ori contribuabilul obține suspendarea executării actului administrativ-fiscal, in condițiile legii, obligațiile fiscale vor fi scoase din listă, nemaifăcând obiectul publicării.

ANEXA Nr. 2 la procedură Modificări (1), Reviste (1)

LISTA
debitorilor - persoane fizice1) care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, precum și cuantumul acestor obligații

Nr. crt. Numele și prenumele debitorului Localitatea domiciliului fiscal3) Obligații fiscale restante la bugetul . . . . . . . . . .2)
- lei -
Obligații fiscale principale4) Obligații fiscale accesorii Total obligații fiscale, din care:5) Obligații fiscale necontestate Obligații fiscale contestate
0 1 2 3 4 5 = 3 + 4 5 = 6 + 7 6 7

1) Lista va cuprinde atât obligațiile fiscale restante datorate de persoana fizică, cât și obligațiile fiscale datorate din desfășurarea de activități economice în mod independent sau exercitarea de profesii libere, după caz.

2) Se va menționa bugetul căruia îi aparțin obligațiile fiscale restante, respectiv: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și bugetul asigurărilor pentru șomaj. Coloanele 3-7 se vor completa, în mod corespunzător, pentru fiecare buget administrat de organul fiscal central.

3) Pentru persoanele fizice, inclusiv în cazul celor care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, se menționează localitatea domiciliului fiscal al persoanei fizice potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

4) Se vor menționa obligațiile fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel.

5) Total obligații fiscale reprezintă:

a) total obligații fiscale principale (col. 3) plus obligații fiscale accesorii (col. 4);

b) total obligații fiscale principale și accesorii, care cuprind atât cuantumul obligațiilor necontestate (col. 6), precum și al celor contestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege (col. 7). Obligațiile de la coloana 7 vor fi menționate până la soluționarea căilor de atac asupra acestora. Ori de câte ori contribuabilul obține suspendarea executării actului administrativ-fiscal, în condițiile legii, obligațiile fiscale vor fi scoase din listă, nemaifăcând obiectul publicării.

ANEXA Nr. 3 la procedură Modificări (3)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală1) . . . . . . . . . .

Serviciul/Biroul/Compartimentul . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

NOTIFICARE
privind obligațiile fiscale restante

Datele de identificare ale contribuabilului

Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

În temeiul art. 162 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă notificăm că la data de..........2) înregistrați obligații fiscale neachitate la data prezentei, în cuantum de.......... lei, astfel:

CAPITOLUL I Obligații fiscale restante:

Bugetul Obligații fiscale restante
- lei -
Total, din care: Obligații fiscale principale3) Obligații fiscale accesorii
0 1 = 2 + 3 2 3
Bugetul de stat
Bugetul asigurărilor sociale de stat
Bugetul FNUASS
Bugetul asigurărilor pentru șomaj
Total general

CAPITOLUL II Obligații fiscale restante, defalcate în funcție de activitatea proprie și sediile secundare sau, după caz, de persoanele fizice, inclusiv de cele care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere:

Debitorul . . . . . . . . . . CIF . . . . . . . . . .4)

Bugetul Obligații fiscale restante
- lei -
Total, din care: Obligații fiscale principale3) Obligații fiscale accesorii
0 1 = 2 + 3 2 3
Bugetul de stat
Bugetul asigurărilor sociale de stat
Bugetul FNUASS
Bugetul asigurărilor pentru șomaj
Total general

În cazul în care există neconcordanțe între evidența dumneavoastră și sumele cuprinse în prezenta notificare, vă rugăm să vă prezentați la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data prezentei, în vederea punerii de acord asupra acestora, în caz contrar obligațiile fiscale restante notificate se consideră recunoaștere a datoriei.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . .

1) Se menționează denumirea organului fiscal central emitent.

2) Se menționează ultima zi a ultimei luni din trimestrul de raportare.

3) Se vor menționa obligațiile fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel.

4) Se va completa în cazul contribuabililor/plătitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, sau, în cazul persoanelor fizice, menționând în mod corespunzător codul de identificare fiscală atribuit potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu datele de identificare ale acestora și cuantumul obligațiilor fiscale aferente.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Publicarea listelor cu datornicii la ANAF se face după reguli noi!
;
se încarcă...