Guvernul României

Hotărârea nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Modificări (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 martie 2005 până la 05 iunie 2007, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 495/2007.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, precum și a unor măsuri de reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale și principalele obiective și atribuții

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Ministerul Finanțelor Publice se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică Strategia și Programul de guvernare în domeniul finanțelor publice.

(2) Ministerul Finanțelor Publice este minister cu rol de sinteză, instituție publică cu personalitate juridică.

(3) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice se organizează și funcționează Agenția Națională de Administrare Fiscală, organ de specialitate al administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat.

(4) Sediul Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală este în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

Art. 2. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice contribuie la elaborarea și implementarea Strategiei și a Programului de guvernare în domeniul finanțelor publice, în exercitarea administrării generale a finanțelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare și valutare în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei agenților economici.

(2) Prin atribuțiile încredințate și prin structura sa, Ministerul Finanțelor Publice îndeplinește următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul finanțelor publice;

b) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul său de activitate;

c) de elaborare și implementare a politicii bugetare și a politicii fiscale a Guvernului;

d) de corelare a politicilor fiscale și bugetare cu celelalte politici economico-sociale;

e) de administrare a veniturilor statului;

f) de contractare și administrare a datoriei publice;

g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului; Jurisprudență

h) de exercitare a controlului financiar public intern;

i) de asigurare a evidenței centralizate a bunurilor ce constituie domeniul public al statului;

j) de elaborare și supraveghere a cadrului legal în domeniul contabilității;

k) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate;

l) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum și al funcționării instituțiilor care își desfășoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;

m) de autoritate a administrației publice centrale de specialitate, prin care se asigură elaborarea și implementarea politicii în domeniul sistemelor de management financiar și control la instituțiile publice.

(3) Ministerul Finanțelor Publice urmărește îndeplinirea măsurilor necesare în vederea realizării cerințelor de aderare la Uniunea Europeană în domeniul său de activitate.

(4) Principiile care stau la baza activității Ministerului Finanțelor Publice sunt:

a) coerența, stabilitatea și predictibilitatea finanțelor publice pe termen mediu;

b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;

c) întărirea autorității instituției;

d) perfecționarea managementului fondurilor publice;

e) transparența activității în toate domeniile sale de activitate;

f) colaborarea cu partenerii sociali;

g) asigurarea unui mediu de afaceri concurențial și predictibil.

Art. 3. - Jurisprudență

(1) În realizarea funcțiilor sale Ministerul Finanțelor Publice are, în principal, următoarele atribuții: Jurisprudență

1. propune strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung și soluții de reformă în domeniul finanțelor publice;

2. elaborează proiectul bugetului de stat, al legii bugetului de stat și raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum și proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operând rectificările corespunzătoare; Jurisprudență

3. stabilește echilibrul bugetar în faza de elaborare a proiectului bugetului de stat și a rectificării acestuia;

4. stabilește metodologii pentru elaborarea proiectelor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, a bugetelor fondurilor speciale și a proiectelor bugetelor locale;

5. analizează periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, în corelare cu indicatorii macroeconomici, și prezintă informări Guvernului cu propuneri de îmbunătățire;

6. urmărește execuția operativă a bugetului general consolidat; stabilește măsurile necesare pentru încasarea veniturilor și limitarea cheltuielilor în vederea încadrării în deficitul bugetar aprobat; Jurisprudență

7. elaborează și aprobă clasificația indicatorilor privind finanțele publice;

8. elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat, al legii bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și proiectul legii de rectificare a acestuia;

9. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecărui ordonator principal de credite în cadrul fiecărui exercițiu bugetar; Jurisprudență

10. analizează și avizează deschiderile de credite bugetare pentru stimularea producției de export și a exporturilor;

11. monitorizează, în condițiile legii, numărul de posturi și cheltuielile de personal din instituțiile publice;

12. aprobă, prin delegare de competențe, modificări în fișele de investiții anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare;

13. aprobă repartizarea pe trimestre a veniturilor și a cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetele fondurilor speciale;

14. avizează proiectele de acte normative care generează influențe financiare asupra bugetului general consolidat;

15. analizează, fundamentează, propune cadrul legislativ și stabilește măsuri privind împrumuturile necesare în vederea acoperirii deficitului bugetar și refinanțării datoriei publice sau pentru acțiuni și lucrări de interes public; administrează datoria publică, urmărește rambursarea acesteia și achitarea dobânzilor aferente, în condițiile legii;

16. elaborează proiecte de acte normative privind datoria publică și Trezoreria Statului;

17. administrează și gestionează datoria publică guvernamentală;

18. elaborează raportul privind datoria publică internă și externă a României, pe care îl prezintă semestrial Guvernului și Parlamentului;

19. reîntregește, la propunerea ordonatorilor principali de credite, Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau reduse;

20. elaborează și actualizează metodologia privind criteriile de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții publice;

21. analizează programul de investiții din punct de vedere al încadrării în limitele de cheltuieli stabilite, al respectării criteriilor de selecție și prioritizare și al eșalonării creditelor bugetare în funcție de durata de execuție a obiectivelor;

22. coordonează monitorizarea întregului program de investiții publice;

23. elaborează strategia în domeniul investițiilor publice, pe baza propunerilor de programe de investiții ale ordonatorilor principali de credite;

24. avizează programe de investiții publice anuale și multianuale, elaborate de ordonatorii principali de credite;

25. elaborează proiecte de acte normative cu privire la achizițiile publice;

26. coordonează cadrul general referitor la efectuarea achizițiilor publice și asigură transpunerea acquisului comunitar și îndrumarea metodologică unitară în acest domeniu; Jurisprudență

27. elaborează și actualizează metodologia de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziție publică;

28. stabilește modul de organizare și funcționare a sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achiziție publică, precum și sistemul de raportare referitor la atribuirea acestor contracte;

29. administrează contul general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Națională a României, scop în care încheie convenții cu aceasta;

30. stabilește sistemul de organizare și funcționare a Trezoreriei Statului, în vederea asigurării efectuării operațiunilor de încasări și plăți pentru sectorul public;

31. elaborează și administrează bugetul de venituri și cheltuieli al Trezoreriei Statului;

32. colaborează cu Banca Națională a României la elaborarea balanței de plăți externe, a balanței creanțelor și angajamentelor externe, a reglementărilor din domeniul monetar și valutar și informează semestrial Guvernul asupra modului de realizare a acestora, cu propuneri de soluții în acoperirea deficitului sau utilizării excedentului din contul curent al balanței de plăți externe;

33. contractează și garantează împrumuturi de stat de pe piața financiară internă și externă, în scopul și în limitele competențelor stabilite de lege;

34. asigură punerea în circulație prin Banca Națională a României, pe bază de convenție, a unor instrumente financiare specifice;

35. elaborează lucrările privind contul general anual de execuție a bugetului de stat, contul general al datoriei publice a statului și, respectiv, a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și conturile anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și proiectele de legi referitoare la aceste conturi de execuție, pe care le prezintă spre însușire Guvernului, în vederea transmiterii pentru adoptare Parlamentului;

36. elaborează sau avizează proiecte de acte normative pentru aprobarea normelor și normativelor de cheltuieli și acordarea unor drepturi personalului din instituțiile publice;

37. colaborează cu alte autorități publice în procesul elaborării de acte normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar;

38. elaborează proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe și indirecte, urmărește perfecționarea așezării acestora și armonizarea legislativă în acest domeniu;

39. elaborează, pe baza modelului-cadru al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.), proiectul românesc de convenție pentru evitarea dublei impuneri și urmărește actualizarea acestuia în concordanță cu recomandările adoptate de O.C.D.E.;

40. negociază, pregătește parafarea, semnarea și ratificarea convențiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate;

41. elaborează strategii, studii comparative, priorități și proiecte de acte normative privind politica fiscală a României în domeniul convențiilor pentru evitarea dublei impuneri;

42. urmărește realizarea unui management eficient și coerent al sistemului fiscal românesc, având ca scop elaborarea și menținerea unui sistem fiscal unitar, stabil și armonizat, în strânsă concordanță cu indicatorii macroeconomici din Strategia de modernizare a administrației publice;

43. elaborează proiecte de acte normative în domeniul contabilității financiare și de gestiune și urmărește perfecționarea acestuia în corelație cu normele europene în domeniu;

44. exercită, prin organele sale de specialitate, controlul utilizării creditelor bugetare de către instituțiile publice; Jurisprudență

45. derulează operațiuni de încasări și plăți, ca participant direct al Sistemului național de plăți;

46. urmărește respectarea angajamentelor asumate prin acordurile încheiate cu organismele financiare internaționale în domeniul datoriei publice;

47. elaborează politica vamală în concordanță cu cadrul legislativ existent, precum și actele normative în realizarea acesteia;

48. elaborează proiecte de acte normative privind valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și asigură valorificarea acestora în condițiile legii;

49. asigură administrarea monopolului de stat, în condițiile legii;

50. reglementează controlul financiar preventiv și exercită controlul financiar preventiv delegat, în scopul constituirii și utilizării legale și eficiente a fondurilor publice;

51. îndrumă metodologic și organizează activitatea de instruire și pregătire profesională în domeniul auditului intern și al sistemelor de management financiar și control;

52. realizează activități de control operativ la instituții publice și soluționează contestațiile depuse de acestea; Jurisprudență

53. exercită calitatea de reprezentant al României la organismele internaționale cu caracter financiar, în condițiile legii;

54. negociază, pregătește parafarea, semnarea și ratificarea acordurilor guvernamentale bilaterale privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor;

55. coordonează, negociază și încheie acorduri internaționale în numele statului, în domeniul relațiilor financiare și valutare, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;

56. reprezintă statul, ca subiect de drepturi și obligații, în fața instanțelor, precum și în orice alte situații în care acesta participă nemijlocit, în nume propriu, în raporturi juridice, dacă legea nu stabilește în acest scop un alt organ; Jurisprudență

57. asigură relația cu Parlamentul, Consiliul Economic și Social, sindicatele, patronatele și alți exponenți ai societății civile în problemele specifice activității sale;

58. asigură un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, în spiritul respectului reciproc și în conformitate cu principiile și standardele europene, în vederea asigurării eficienței activității și stabilității sociale, și susține în Parlament proiectele de acte normative pe care le inițiază;

59. soluționează petițiile primite de la cetățeni, care se înscriu în sfera sa de competență, în conformitate cu prevederile legale; Jurisprudență

60. elaborează, implementează și dezvoltă sistemul informatic în domeniul finanțelor publice;

61. asigură, potrivit legii, tipărirea hârtiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligațiunilor necesare finanțării datoriei publice, timbrelor fiscale, precum și a formularelor și imprimatelor tipizate utilizate în activitatea fiscală și financiar-contabilă;

62. elaborează, monitorizează și implementează sistemul de comunicare internă și externă și cadrul comunicațional în scopul susținerii activității sale;

63. aplică legislația în domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sancționare și încetare a raporturilor de muncă/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;

64. elaborează și derulează programe de perfecționare profesională a personalului din cadrul Ministerului Finanțelor Publice prin Școala de Finanțe Publice și Vamă și alte organisme specializate în acest domeniu;

65. asigură prin sistemul de management al performanței și dezvoltare profesională un corp al funcționarilor publici profesionist, onest, stabil și eficient, în scopul creării unei organizații moderne, flexibile, funcționale și eficiente, în condițiile legii;

66. inițiază măsuri și participă, împreună cu instituțiile de profil, la elaborarea programelor menite să sprijine pregătirea profesională a funcționarilor publici în domeniul managementului fondurilor Uniunii Europene;

67. editează materiale de specialitate necesare pentru mediatizarea problematicii financiare, în vederea cunoașterii sale de către personalul propriu și de către contribuabili;

68. asigură elaborarea, tipărirea și difuzarea publicației "Revista Finanțe Publice și Contabilitate", activitate finanțată integral din venituri proprii;

69. exercită atribuțiile ce îi revin, potrivit legii, asupra activității companiilor naționale aflate sub autoritatea sa;

70. urmărește constituirea, administrarea și utilizarea Fondului de contrapartidă rezultat din contravaloarea în lei a ajutoarelor economice, nerambursabile, acordate României de organisme internaționale sau guvernele altor țări;

71. asigură evidența statistică a ajutoarelor externe nerambursabile;

72. gestionează asistența financiară nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeană potrivit prevederilor memorandumurilor de înțelegere, memorandumurilor și acordurilor de finanțare semnate de Guvernul României și de Comisia Europeană, precum și asistența financiară rambursabilă acordată de instituții financiare internaționale;

73. asigură fundamentarea, coordonarea și realizarea activităților specifice procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, pe domeniile din competența și responsabilitatea sa;

74. elaborează strategia și cadrul normativ general, coordonează și evaluează activitatea de audit public intern la nivel național, efectuează misiuni de audit public intern de interes național cu implicații multisectoriale și exercită activități de audit public intern la nivelul aparatului propriu;

75. efectuează inspecții privind respectarea legalității, atât la nivelul aparatului propriu, cât și la nivelul celorlalte instituții publice, în domeniul său de activitate;

76. aplică, în calitate de principal furnizor de ajutor de stat, legislația în domeniul ajutorului de stat;

77. aplică dispozițiile legale în domeniul prețurilor, pentru care legea abilitează Ministerul Finanțelor Publice;

78. urmărește evoluția prețurilor în economie;

79. aplică dispozițiile legale în domeniul concurenței neloiale și al publicității, pentru care legea abilitează Ministerul Finanțelor Publice;

80. participă la schimbul de informații și experiență în relațiile cu organizațiile și instituțiile internaționale, în domeniul său de activitate;

81. programează, coordonează și monitorizează utilizarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia și îndeplinește rolul de coordonator național al asistenței în relația cu Uniunea Europeană; Modificări (1)

82. asigură managementul tehnic pentru proiectele din cadrul Acordului privind programul de cooperare economică pe 5 ani, încheiat între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene;

83. coordonează programarea și monitorizarea Instrumentului pentru politici structurale de preaderare (ISPA);

84. realizează activitățile aferente procesului de ratificare și/sau amendare a memorandumurilor de finanțare (PHARE și ISPA), precum și a acordurilor interguvernamentale privind acordarea asistenței financiare nerambursabile acordate de statele membre ale Uniunii Europene;

85. coordonează elaborarea Planului național de dezvoltare, document de planificare strategică și programare financiară multianuală al României, elaborat pe baza strategiilor sectoriale și a strategiei naționale de dezvoltare regională și care fundamentează fondurile de tip structural alocate de Uniunea Europeană în perioada de preaderare și instrumentele structurale după aderare;

86. coordonează pregătirea și implementarea cadrului legislativ, instituțional și procedural pentru gestionarea instrumentelor structurale;

87. stabilește, împreună cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, sistemul de date, informații și raportări periodice privind utilizarea fondurilor comunitare, pe care le supune analizei și, după caz, aprobării Guvernului;

88. supune dezbaterii Guvernului, periodic, rapoarte privind modul de utilizare a asistenței financiare nerambursabile;

89. coordonează participarea României și îndeplinește funcția de punct național de contact la proiectele de înfrățire instituțională cu statele care beneficiază de finanțări nerambursabile ale Uniunii Europene;

90. efectuează verificările pe bază de eșantion prevăzute de regulamentele Comisiei Europene privind fondurile ISPA și instrumentele structurale;

91. centralizează și prelucrează datele necesare estimării nivelului tranzacțiilor financiare cu Uniunea Europeană și întocmirii rapoartelor premergătoare estimărilor respective și a reflectării lor în bugetul comunitar;

92. deschide și administrează conturile necesare în vederea desfășurării tranzacțiilor financiare cu Uniunea Europeană și comunică acesteia operațiunile și înregistrările efectuate în conturile respective;

93. centralizează lunar datele aferente resurselor proprii a căror constatare se efectuează în țara noastră (taxe vamale, contribuții agricole, taxa pe zahăr etc.), întocmește notele de raport în vederea determinării nivelului în lei al contribuțiilor aferente resursei V.N.B. și taxei pe valoarea adăugată și emite dispoziții de plată către Banca Națională a României în vederea virării la timp a obligațiilor aferente resurselor și contribuției statului român la bugetul comunitar.

(2) Ministerul Finanțelor Publice îndeplinește toate atribuțiile și are toate competențele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare. Jurisprudență

Art. 4. -

În exercitarea atribuțiilor sale Ministerul Finanțelor Publice colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritățile publice locale, cu alte instituții publice și cu alte organisme.

Art. 5. -

În îndeplinirea atribuțiilor sale Ministerul Finanțelor Publice este autorizat:

a) să dea agenților economici, ca urmare a controlului, dispoziții obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;

b) să ia măsuri pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege în competența sa;

c) să aprobe înlesniri, restituiri, compensări și amânări la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a altor vărsăminte bugetare obligatorii, în condițiile legii;

d) să aplice, prin organele abilitate, modalitățile de executare silită și măsurile asigurătorii, în condițiile legii, pentru recuperarea creanțelor bugetare;

e) să încheie protocoale de schimb de informații, documente și de colaborare cu ministere, instituții publice și cu alte organizații, potrivit competențelor atribuite;

f) să refuze cererile de finanțare de la bugetul de stat, de suplimentare și de virare a creditelor bugetare în cazurile în care acestea nu îndeplinesc condițiile legale sau se abat de la reglementările în vigoare;

g) să revoce creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite, în cazurile în care se constată că acestea se utilizează în alte scopuri decât cele stabilite;

h) să respingă situații financiar-contabile ale ordonatorilor de credite care nu îndeplinesc condițiile stabilite de normele legale și să stabilească noi termene pentru refacerea și prezentarea acestora, cu aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare;

i) să emită, să anuleze, să revoce, să suspende, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în condițiile legii, acte administrative sub forma autorizațiilor, licențelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative prin care li se permite solicitanților organizarea și/sau desfășurarea unei anumite activități;

j) să stabilească orice alte măsuri, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 6. -

Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală au dreptul să solicite de la celelalte autorități ale administrației publice, instituții publice și agenți economici, de la instituții de credit și de la alte persoane, în condițiile legii, datele și informațiile necesare în vederea realizării atribuțiilor, cu păstrarea confidențialității acestora.

SECȚIUNEA a 2-a Organizarea Ministerului Finanțelor Publice Jurisprudență

Art. 7. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finanțelor publice, se pot organiza servicii, birouri și alte compartimente și se poate stabili numărul posturilor, în condițiile legii.

(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice este de 1.573, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. Numărul de posturi al aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice poate fi modificat prin redistribuirea de posturi de la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, cu excepția structurilor de administrare, prin ordin al ministrului finanțelor publice. Modificări (1)

(3) În numărul total de posturi prevăzut la alin. (2) sunt cuprinse și cele 30 de posturi aferente cabinetelor secretarilor de stat.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) În cadrul Ministerului Finanțelor Publice se organizează Autoritatea de Plată, al cărei nucleu este format din Direcția generală a Fondului Național de Preaderare și o parte a activității Oficiului de Plăți și Contractare PHARE. Structura organizatorică și numărul de posturi vor fi definitivate la finalizarea contractului de asistență tehnică din cadrul programului PHARE.

(2) Autoritatea de Plată devine operațională în decembrie 2005.

(3) Numărul de posturi al Autorității de Plată se asigură prin redistribuire din numărul total de posturi aprobat pentru Ministerul Finanțelor Publice.

(4) Prin ordin al ministrului finanțelor publice se vor nominaliza, în funcție de necesitățile de pregătire profesională sau de acțiuni specifice acestui domeniu, persoanele care vor fi implicate în activitățile premergătoare funcționării Autorității de Plată.

Art. 9. -

(1) În structura Ministerului Finanțelor Publice se organizează, la nivel de direcție generală, Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar, având până la sfârșitul anului 2005 un număr maxim de 94 de posturi, care se va asigura treptat prin redistribuire din numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Finanțelor Publice. În cadrul acesteia se organizează, la nivel de direcție, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică.

(2) În structura Ministerului Finanțelor Publice se organizează, la nivel de direcție generală, Autoritatea de Management pentru Infrastructură, având până la sfârșitul anului 2005 un număr maxim de 66 de posturi, care se va asigura treptat prin redistribuire din numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Finanțelor Publice. În cadrul acesteia se organizează, la nivel de direcție, Direcția programare, evaluare și scheme de finanțare.

Art. 10. -

(1) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(2) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru Direcția generală de administrare a marilor contribuabili și pentru structurile din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, cu atribuții de administrare a veniturilor bugetare, denumite în continuare structuri de administrare.

(3) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice, precum și din unitățile subordonate acestuia se stabilesc prin fișa postului, pe baza regulamentelor de organizare și funcționare prevăzute la alin. (1) și (2), care se semnează de salariat și se aprobă în condițiile legii.

(4) Statul de funcții pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice se aprobă de ministrul finanțelor publice.

SECȚIUNEA a 3-a Conducerea Ministerului Finanțelor Publice

Art. 11. -

(1) Conducerea Ministerului Finanțelor Publice se exercită de către ministrul finanțelor publice.

(2) Ministrul finanțelor publice reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate. Prin ordin al ministrului finanțelor publice unele atribuții pot fi delegate și persoanelor cu funcții de conducere din compartimentele de specialitate.

(3) Ministrul finanțelor publice îndeplinește, în domeniul de activitate al ministerului, atribuțiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Ministrul finanțelor publice îndeplinește și alte atribuții specifice, stabilite prin alte acte normative.

(5) În exercitarea atribuțiilor sale ministrul finanțelor publice emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

(6) Ministrul finanțelor publice îndeplinește, conform legii, funcția de ordonator principal de credite.

(7) Ministrul finanțelor publice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat și de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu rang de secretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru.

(8) Personalului din cadrul cabinetelor demnitarilor nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 12. -

(1) Răspunderile și atribuțiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală exercită și alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(2) În cazul în care ministrul finanțelor publice, din diferite motive, nu își poate exercita atribuțiile curente, îl deleagă pe unul dintre secretarii de stat să exercite aceste atribuții, înștiințându-l pe primul-ministru despre aceasta.

Art. 13. -

(1) Secretarul general al ministerului este înalt funcționar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în condițiile legii.

(2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Secretarul general al ministerului îndeplinește și alte atribuții prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a ministerului ori încredințate de ministru.

(4) În realizarea atribuțiilor ce îi revin secretarul general al ministerului este ajutat de un secretar general adjunct care este înalt funcționar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în condițiile legii.

Art. 14. -

(1) Unitățile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) La nivel de județ, respectiv la nivelul municipiului București, numărul maxim de posturi prevăzut la pct. I.4 din anexa nr. 2, pentru unitățile subordonate, se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în condițiile legii.

(3) Structura organizatorică a direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București și a Direcției generale de administrare a marilor contribuabili se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru structurile de administrare și pentru structura organizatorică a Direcției generale de administrare a marilor contribuabili.

Art. 15. -

(1) Directorii executivi ai direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, exclusiv directorul executiv al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, se numesc în funcție de către ministrul finanțelor publice, la propunerea prefectului, în condițiile legii.

(2) Prin ordin al ministrului finanțelor publice se numește comisarul general al Gărzii Financiare, în condițiile legii.

(3) Persoanele cu funcții publice de conducere de trezorier-șef din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, de trezorier-șef adjunct din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, precum și de șef administrație adjunct - trezorerie și contabilitate publică din cadrul administrațiilor finanțelor publice municipale se numesc prin ordin al ministrului finanțelor publice, în condițiile legii.

Art. 16. -

Ministerul Finanțelor Publice are în dotare un parc auto potrivit dispozițiilor legale în vigoare, iar pentru activități specifice numărul de mijloace de transport și consumul de carburanți sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 17. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Garda Financiară, Autoritatea Națională a Vămilor, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili pot închiria unor agenți economici sau pot da în folosința gratuită a altor instituții de utilitate publică spații situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care își desfășoară activitatea și pe care le administrează, în condițiile legii, în următoarele scopuri:

a) organizarea bufetelor de incintă;

b) instalarea de automate pentru băuturi calde și reci;

c) instalarea de mijloace de comunicații;

d) afișarea reclamelor de publicitate;

e) prestarea de servicii de copiere pentru contribuabili;

f) comercializarea timbrelor fiscale, a tipizatelor sau a presei;

g) pentru alte activități care au legătură cu activitatea Ministerului Finanțelor Publice.

(2) Prin ordin al ministrului finanțelor publice vor fi stabilite condițiile și procedurile de închiriere și de dare în folosință gratuită a spațiilor situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului. Închirierea spațiilor situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului se realizează cu respectarea următoarelor principii:

a) libera concurență;

b) transparența;

c) tratamentul egal;

d) confidențialitatea.

(3) Agenția Națională de Administrare Fiscală, Garda Financiară, Autoritatea Națională a Vămilor, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili pot organiza, cu avizul prealabil al Ministerului Finanțelor Publice, procedurile legale pentru închirierea sau darea în folosință gratuită a spațiilor prevăzute la alin. (1).

Art. 18. -

Chiriile stabilite și încasate ca urmare a închirierii spațiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) se virează integral la bugetul de stat.

Art. 19. -

(1) Spațiile prevăzute la art. 17 alin. (1) se dau în folosință prin protocol încheiat între instituțiile abilitate care primesc spațiile în folosință gratuită și Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Garda Financiară, Autoritatea Națională a Vămilor, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, după caz.

(2) Utilitățile și cota-parte pentru cheltuielile de funcționare aferente spațiilor date în folosință gratuită, în condițiile art. 17 alin. (1), se suportă de către instituțiile publice beneficiare și se reglementează prin protocol.

Art. 20. -

Ministerul Finanțelor Publice este abilitat să dețină și să administreze prin unitățile subordonate spații de cazare și pentru instruirea personalului propriu ce urmează forme de pregătire-instruire organizate de Școala de Finanțe Publice și Vamă.

Art. 21. -

Fondurile necesare procurării bunurilor ce echipează spațiile de cazare-instruire, precum mobilier, cazarmament, obiecte de inventar specifice și altele asemenea, și pentru plata serviciilor necesare se prevăd și se suportă din bugetul Ministerului Finanțelor Publice sau al unităților subordonate.

Art. 22. -

Unitățile din subordinea ministerului, care administrează spații în care funcționează centre zonale ale Școlii de Finanțe Publice și Vamă, pot angaja, cu avizul prealabil al ministerului, în condițiile legii, servicii de tip hotelier, respectiv de curățenie-întreținere spații, spălat-călcat lenjerie, servire masă și alte servicii necesare pentru cursanți cu agenții economici specializați. Fondurile necesare se suportă din bugetul Ministerului Finanțelor Publice sau al unităților subordonate.

Art. 23. -

(1) Prefecturile împreună cu consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale vor sprijini asigurarea spațiilor corespunzătoare pentru desfășurarea activității unităților din teritoriu subordonate Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În localitățile în care unitățile teritoriale subordonate Ministerului Finanțelor Publice nu dispun de spații corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste unități prin asigurarea, în condițiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.

CAPITOLUL II Organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

SECȚIUNEA 1 Principalele obiective și atribuții ale Agenției
Naționale de Administrare Fiscală

Art. 24. - Jurisprudență

(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală are ca obiective principale următoarele:

a) colectarea veniturilor bugetului de stat, reprezentând impozite, taxe și alte venituri ale bugetului de stat, conform competențelor, precum și a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări pentru șomaj, contribuția pentru asigurări sociale de sănătate, contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, datorate de plătitori, persoane juridice și persoane fizice, care au calitatea de angajator sau asimilați ai acestora și alte persoane care au obligații față de bugetul de stat;

b) aplicarea unitară a prevederilor legislației privind impozitele, taxele, contribuțiile sociale și alte venituri bugetare în domeniul său de activitate;

c) exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor;

d) aplicarea în domeniul vamal a măsurilor specifice rezultate din Programul de guvernare și din legislația în domeniul vamal.

(2) În realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) Agenția Națională de Administrare Fiscală are, în principal, următoarele atribuții:

1. asigură aplicarea corectă, unitară și nediscriminatorie a legislației fiscale;

2. elaborează și/sau avizează proiectele de acte normative care conțin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare pentru care este competentă;

3. participă, împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, la elaborarea de proiecte de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;

4. acționează prin mijloace specifice pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, în condițiile legii;

5. exercită controlul operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte din domeniul economic, financiar și vamal care au ca efect evaziunea fiscală;

6. exercită urmărirea, supravegherea și controlul fiscal, pe întreg teritoriul național, al respectării legislației în domeniul impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și al celorlalte venituri bugetare pentru a căror administrare este competentă potrivit legii;

7. desfășoară activități de investigare fiscală cu ocazia controlului;

8. exercită activitatea de inspecție vamală, activitatea de control vamal ulterior și orice altă formă de control specific în legătură cu aplicarea și respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vamal;

9. are reprezentanți permanenți la Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organisme internaționale, care asigură legătură operativă pe probleme vamale;

10. elaborează proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a celorlalte venituri bugetare;

11. administrează depunerea de către plătitori a declarațiilor de impunere la impozite, taxe, contribuții sociale și alte venituri bugetare potrivit legii, precum și evidența plăților efectuate;

12. inițiază și desfășoară acțiuni legale în cazul neconformării contribuabililor în îndeplinirea obligațiilor declarative și de plată;

13. elaborează și aplică procedurile de impunere pentru persoanele juridice și persoanele fizice, conform dispozițiilor legale;

14. elaborează și aplică procedurile privind evidența contribuabililor, gestiunea dosarului fiscal și a cazierului fiscal;

15. elaborează și pune la dispoziție personalului său materiale informative referitoare la aplicarea legislației specifice fiecărui domeniu propriu de activitate;

16. urmărește încurajarea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor oferite acestora, menite să le faciliteze îndeplinirea obligațiilor fiscale;

17. elaborează și aplică procedurile privind plata voluntară și stabilirea mijloacelor de plată, împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;

18. elaborează proceduri privind activitatea de îndrumare și informare a contribuabililor și asigură implementarea unitară a acestora la nivelul tuturor unităților fiscale teritoriale;

19. asigură, prin intermediul structurilor de administrare, îndrumarea prin mijloace specifice a contribuabililor în aplicarea legislației fiscale și a prevederilor convențiilor de evitare a dublei impuneri;

20. elaborează și editează materiale informative prin ghiduri, broșuri, pliante, afișe și altele asemenea, în vederea cunoașterii de către contribuabili a problematicii fiscale de interes pentru aceștia;

21. elaborează, cu avizul direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, conținutul și modelele formularelor și imprimatelor tipizate utilizate pentru administrarea veniturilor, precum și instrucțiunile de completare a acestora;

22. asigură, potrivit legii, tipărirea formularelor și imprimatelor tipizate utilizate în domeniul său de activitate;

23. elaborează și aplică proceduri privind alte modalități de stingere a obligațiilor bugetare pentru care este competentă;

24. elaborează și aplică proceduri interne privind executarea silită;

25. elaborează și aplică metodologii de gestiune a arieratelor bugetare;

26. coordonează, îndrumă și verifică modul de respectare a procedurilor de administrare, a legislației fiscale și a legislației contribuțiilor sociale de către structurile de administrare;

27. participă la estimarea veniturilor bugetare pe care le administrează și face propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale și a legislației în vigoare privind impozitele, taxele, contribuțiile sociale și alte venituri bugetare;

28. furnizează Ministerului Finanțelor Publice informații necesare fundamentării estimării veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili;

29. analizează periodic modul de realizare a veniturilor bugetare pentru care este competentă, stabilind măsurile necesare pentru încadrarea acestora în nivelurile stabilite potrivit legii;

30. furnizează structurilor specializate ale Ministerului Finanțelor Publice informațiile necesare fundamentării calculului contribuției României la bugetul Comunității Europene;

31. soluționează contestațiile împotriva actelor administrative fiscale, în condițiile legii;

32. propune și elaborează strategii de dezvoltare, precum și soluții de reformă în domeniul administrării veniturilor bugetare pentru care este competentă potrivit legii;

33. urmărește realizarea unui management eficient și coerent al administrării fiscale, având ca scop menținerea unei administrări fiscale unitare, stabile și armonizate;

34. asigură aplicarea prevederilor cu caracter fiscal din convențiile și tratatele internaționale la care România este parte;

35. încheie și derulează convenții și proiecte de colaborare cu organisme și instituții internaționale în domeniul său de activitate, conform mandatului acordat;

36. inițiază măsuri pentru dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul său de activitate;

37. gestionează și coordonează schimbul de informații intern și intracomunitar privind taxa pe valoarea adăugată și accize;

38. colaborează cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice pe linia integrării europene;

39. asigură desfășurarea în bune condiții a activității de cooperare internațională în domeniul său de activitate;

40. asigură un dialog constructiv cu partenerii sociali, în spiritul respectului reciproc și în conformitate cu principiile și standardele europene, în vederea asigurării eficienței activității, stabilității și solidarității sociale;

41. elaborează, monitorizează și implementează sistemul de comunicare internă și externă și cadrul comunicațional în scopul susținerii activității sale;

42. reprezintă statul în fața instanțelor, ca subiect de drepturi și obligații privind raporturile juridice fiscale și alte activități ale agenției, direct sau prin unitățile subordonate ale Ministerului Finanțelor Publice, în baza mandatelor transmise; renunțarea la drepturile statului în litigiile care au legătură cu raporturile juridice fiscale poate fi formulată de organele fiscale numai cu acordul Guvernului;

43. exercită funcția de audit public intern în condițiile legii;

44. aplică legislația în domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sancționare și încetare a raporturilor de muncă/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;

45. elaborează și derulează programe de perfecționare profesională a personalului din cadrul agenției la nivel central și la nivelul structurilor de administrare prin Școala de Finanțe Publice și Vamă și alte organisme specializate în acest domeniu;

46. asigură prin sistemul de management al performanței și dezvoltare profesională un corp al funcționarilor publici profesionist, onest, stabil și eficient, în scopul creării unei organizații moderne, flexibile, funcționale și eficiente, în condițiile legii;

47. exercită controlul financiar preventiv propriu în scopul constituirii și utilizării legale și eficiente a fondurilor publice;

48. elaborează și fundamentează proiectul bugetului de cheltuieli al agenției, precum și programul de investiții și achiziții publice, pe care le transmite Ministerului Finanțelor Publice în vederea cuprinderii în bugetul centralizat al acestuia.

(3) Agenția Națională de Administrare Fiscală îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele cu privire la activitatea de administrare a veniturilor bugetare, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel.

Art. 25. -

(1) În exercitarea atribuțiilor sale Agenția Națională de Administrare Fiscală colaborează cu ministerele și autoritățile administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice, precum și cu persoane juridice și fizice și alte entități.

(2) Agenția Națională de Administrare Fiscală coordonează din punct de vedere metodologic structurile de administrare din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, precum și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili.

Art. 26. - Jurisprudență

În îndeplinirea atribuțiilor sale Agenția Națională de Administrare Fiscală este autorizată:

1. să exercite nemijlocit și neîngrădit inspecția fiscală, controlul financiar și vamal, conform dispozițiilor legale în vigoare;

2. să dea agenților economici, ca urmare a controlului, dispoziții pentru luarea măsurilor de respectare a legii;

3. să aplice sancțiunile prevăzute de lege în competența sa;

4. să aprobe înlesniri, în condițiile legii, restituiri și compensări la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a altor venituri bugetare pentru care este competentă;

5. să urmărească și să ia măsuri în aplicarea legislației în materie de ajutor de stat, în domeniul său de activitate, conform competențelor;

6. să aplice, prin organele abilitate, modalitățile de executare silită și măsurile asigurătorii, în condițiile legii, pentru a căror realizare este competentă potrivit legii;

7. să încheie protocoale de schimb de informații și colaborare cu ministerele, instituțiile publice și cu alte organizații, potrivit competențelor atribuite;

8. să soluționeze plângerile prealabile și petițiile și să pună la dispoziție solicitanților informațiile publice, în condițiile legii;

9. să stabilească orice alte măsuri în condițiile prevăzute de lege.

SECȚIUNEA a 2-a Organizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Art. 27. -

(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 4. În cadrul acesteia, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală se pot organiza servicii, birouri și alte compartimente și se poate stabili numărul posturilor, în condițiile legii.

(2) Numărul de posturi al aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală este de 447, exclusiv președintele, vicepreședinții și posturile aferente cabinetului demnitarului. Numărul de posturi al aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală poate fi modificat prin redistribuirea de posturi de la structurile de administrare din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și de la Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 28. -

(1) În cadrul Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală se organizează și funcționează Autoritatea Națională a Vămilor, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, cu buget propriu.

(2) Organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Numărul maxim de posturi pentru Autoritatea Națională a Vămilor și pentru unitățile subordonate acesteia este de 4.589, inclusiv postul de demnitar.

Art. 29. - Jurisprudență

(1) În cadrul Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală se organizează și funcționează Garda Financiară, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, cu buget propriu. Jurisprudență

(2) Organizarea și funcționarea Gărzii Financiare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Numărul maxim de posturi pentru Garda Financiară este de 1.005, din care 120 de posturi pentru Comisariatul general.

(4) Prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală se numesc comisarii generali adjuncți ai Gărzii Financiare.

(5) Structura organizatorică a Gărzii Financiare, numărul de posturi, normele generale și speciale de dotare, însemnele distinctive și modelele de uniformă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(6) Regulamentul de organizare și funcționare a Gărzii Financiare stabilește competențele și atribuțiile personalului care ocupă funcții publice de conducere și de execuție, precum și ale personalului contractual și se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 30. -

(1) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului din aparatul propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 4, prin regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile structurilor de administrare din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, precum și ale Direcției generale de administrare a marilor contribuabili se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare care se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(3) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al structurilor de administrare și al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili se stabilesc prin fișa postului, pe baza regulamentelor de organizare și funcționare prevăzute la alin. (1) și (2), care se semnează de salariat și se aprobă în condițiile legii.

(4) Directorii generali, directorii generali adjuncți, directorii și directorii adjuncți, șefii de servicii și șefii de birouri, personalul de execuție din aparatul propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală se numesc în funcție, în condițiile legii, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(5) Directorii executivi adjuncți din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, care coordonează structurile de administrare, șefii de administrație și șefii de administrație adjuncți, cu excepția celor prevăzuți la art. 15 alin. (3), ai administrațiilor finanțelor publice ale municipiilor, precum și ale sectoarelor municipiului București se numesc în funcție, în condițiile legii, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(6) Directorul executiv și directorii executivi adjuncți ai Direcției generale de administrare a marilor contribuabili se numesc în funcție prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(7) În cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București un director executiv adjunct are și calitatea de administrator-șef care coordonează structurile de administrare, calitate stabilită prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 31. -

Ministerul Finanțelor Publice, în nume propriu, înscrie prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și structurile sale de administrare, în calitate de agenți împuterniciți, creanțele bugetare administrate de aceasta, la registrele de publicitate mobiliară și imobiliară, în condițiile legii.

Art. 32. -

(1) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală poate redistribui între structurile de administrare posturile repartizate prin ordin al ministrului finanțelor publice, prevăzute la art. 14 alin. (2).

(2) Structura organizatorică a structurilor de administrare din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, precum și a Direcției generale de administrare a marilor contribuabili se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform art. 14 alin. (3).

(3) Statul de funcții pentru aparatul propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală se aprobă de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu avizul ministrului finanțelor publice.

(4) Statele de funcții pentru structurile de administrare fiscală din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și pentru Direcția generală de administrare a marilor contribuabili se aprobă de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

SECȚIUNEA a 3-a Conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Art. 33. -

(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(2) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală răspunde în fața ministrului finanțelor publice pentru întreaga sa activitate.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite ordine, în condițiile legii. Jurisprudență

(4) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală are calitatea de ordonator secundar de credite, exclusiv pentru Autoritatea Națională a Vămilor și Garda Financiară, și exercită atribuțiile legale în această calitate pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală - aparatul propriu, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București -, precum și pentru Direcția generală de administrare a marilor contribuabili.

(5) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală este ajutat în activitatea sa de 3 vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru.

(6) Răspunderile și atribuțiile vicepreședinților se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(7) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală reprezintă Agenția Națională de Administrare Fiscală în relația cu terții. Prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală unele atribuții pot fi delegate vicepreședinților și persoanelor cu funcții de conducere din compartimentele de specialitate.

(8) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală îndeplinește și alte atribuții specifice, stabilite prin alte acte normative.

(9) În cazul în care președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, din motive întemeiate, nu își poate exercita atribuțiile prevăzute la actele normative în vigoare, îl deleagă prin ordin pe unul dintre cei 3 vicepreședinți să exercite aceste atribuții, cu informarea ministrului finanțelor publice.

Art. 34. -

Agenția Națională de Administrare Fiscală are în dotare un parc auto, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, iar pentru activități specifice numărul de mijloace de transport și consumul de carburanți sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 35. -

Agenția Națională de Administrare Fiscală are o siglă ale cărei caracteristici se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 36. -

(1) Personalul din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și, respectiv, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care are calitatea de funcționar public, beneficiază de toate drepturile și are obligațiile prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Salarizarea personalului Ministerului Finanțelor Publice se face potrivit reglementărilor în vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natură salarială pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual.

(3) Salarizarea personalului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală se face similar cu salarizarea personalului propriu al Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 37. -

Actele normative emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, continuă să își producă efectele în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 38. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 39. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 159/2002 privind unele măsuri pentru închirierea unor spații de către Ministerul Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 5 martie 2002, cu completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu

București, 17 martie 2005.

Nr. 208.

ANEXA Nr. 1*) Modificări (1)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

                                                           Numărul maxim de posturi = 1.573
                                          (exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului)

                                STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
                             a Ministerului Finanțelor Publice

      !||||||||¬!||||||||||¬!||||||||¬!|||||||||||¬!|||||||||||¬!||||||||||¬
      §    §§ UNITATEA §§    §§ DIRECȚIA §§      §§     §
      §    §§ CENTRALĂ §§    §§  DE   §§      §§     §
      §DIRECȚIA§§  DE  §§DIRECȚIA§§ EVALUARE §§ DIRECȚIA §§ DIRECȚIA §
      §GENERALç§ARMONIZARE§§DE AUDIT§§   A   §§GENERALĂ A §§  DE  §
      §JURIDICç§ PENTRU §§ PUBLIC §§VENITURILOR§§TEHNOLOGIEI§§AUTORIZĂRI§
      §    §§ AUDITUL §§ INTERN §§ BUGETULUI §§INFORMAȚIEI§§     §
      §    §§ PUBLIC §§    §§ GENERAL §§      §§     §
      §    §§ INTERN1) §§    §§CONSOLIDAT §§      §§     §
      ¡|||`||||±¡||||`|||||±¡|||`||||±¡|||||`|||||±¡|||||`|||||±¡||||`|||||±
        ¡||||||||||°||||`|||||°|||||||||||°||||||||||||°|||||||||||±
                §                            ! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ¬
                §        !| | | | | | | | | | | | | | | | | ` | ||          AUTORITATEA DE PLATĂ           |
                §        |          !||||||||||¬  |  ¡| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |±
                §        |         !|¯ Vice-  —|¬ |  !| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |¬
                §        |         § §președinte§ —|°|||||     AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ     |
                §        | !||||||||||¬  § ¡||||||||||± § ¡ | |¡| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |±
                §        | §     §  § !||||||||||¬ § |  !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
                §        —||¯PREȘEDINTE—|||˜|¯ Vice-  § § |  §  DIRECȚIA GENERALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ACTIVELOR  §
                §        § §     §  § §președinte§ § | !|¯             STATULUI              §
                §        § ¡||||||||||±  § ¡||||||||||± § | § ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
                §        §         § !||||||||||¬ § | § !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
                §        §         ¡|¯ Vice-  —|± | § §  DIRECȚIA PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL, SINDICATELE ȘI  §
                §        §          §președinte§  | —|¯             PATRONATUL             §
                §        §          ¡||||||||||±  | § ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
                §        § !||||||||||¬          ¡| ¯ !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
                §        § § SECRETAR §          | —|¯       DIRECȚIA DE REGLEMENTĂRI CONTABILE       §
                §        —||¯  DE  —|`||||||||||||||||||°||¯ ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
                §        § §  STAT  § §         | § !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
                §        § ¡||||||||||± §         | —|¯    DIRECȚIA GENERALĂ LEGISLAȚIE IMPOZITE INDIRECTE    §
                §        §        §         | § ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
                §        §        §         | § !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
                §        §        §         | ¡|¯    DIRECȚIA GENERALĂ LEGISLAȚIE IMPOZITE DIRECTE    §
                §        §        §         |  ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
                §        §        §         |  !|||||||||||¬ !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
                §        §        §         |  §      —|¯ UNITATEA CENTRALĂ PT. COORDONAREA ACTIVITĂȚII §
                §        §        §         |  §      § §    DE TIP PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT    §
                §        §        §         |  §      § ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
                §        §        §         |  §AUTORITATEA§ !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
                §        §        §         |  §  DE   —|¯  COMPARTIMENT COORDONARE, MONITORIZARE ȘI  §
                §        §        §         |  §MANAGEMENT § §          RAPORTARE          §
                §        §        §         | !|¯ PENTRU  § ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
                §        §        §         | § § INFRA-  § !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
                §        §        §         | § § STRUCTURĂ —|¯ COMPARTIMENT MANAGEMENT FINANCIAR ȘI CONTROL §
                §        § !||||||||||¬ §         ¡ |¯ §  5) 8)  § ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
                §        § § SECRETAR § §         | § §      § !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
                §        —||¯  DE  —|˜||||||||||||||||||°||¯ §      —|¯ DIRECȚIA PROGRAMARE, EVALUARE ȘI SCHEME DE  §
                §        § §  STAT  § §         | § §      § §          FINANȚARE          §
                §        § ¡||||||||||± §         | § ¡|||||||||||± ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
                §        §        §         | § !|||||||||||¬ !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
                §        §        §         | § §      —|¯ COMPARTIMENT COORDONARE DE SISTEM ȘI EVALUARE §
!||||||||¬           §        §        §         | § §AUTORITATEA§ ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
§    §           §        §        §         | § §  DE   § !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§    § !||||||||||||¬   §        §        §         | § §MANAGEMENT —|¯     DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ7)     §
§MINISTRU—|¯ COLEGIUL —||||||°|||||`||||||`||¯        §         | ¡|¯ PENTRU  § ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
§    § §MINISTERULUI§      §   | §        §         |  § CADRUL DE § !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§    § ¡|||||`||||||±      §   | §        §         |  § SPRIJIN —|¯      COMPARTIMENT MONITORIZARE      §
¡||||||||±    §          §   | §        §         |  § COMUNITAR § ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
         §          §   | §        §         |  §  1)   § !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
         §          §   | §        §         |  §      —|¯    DIRECȚIA DE ANALIZĂ ȘI PROGRAME    §
         §          §   | §        §! | | | | | | | | ±  ¡|||||||||||± ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
         §          §   | §        §|         |  !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
         §          §   | §      !|||°°|||¬ !||||||||||¬| !|¯DIRECȚIA GENERALĂ A SERVICIILOR ADMINISTRATIVE, PATRIMONIU ȘI§
         §          §   | §      §    § §     §¡| ¯ §             ARHIVARE              §
         §          §   | §      §SECRETAR§ § SECRETAR §| § ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
         §          §   | —|||||||||||¯GENERAL —|¯ GENERAL —°||¯ !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
         §          §   | §      §    § § ADJUNCT §| —|¯     DIRECȚIA DE BUGET ȘI CONTABILITATE INTERNĂ     §
         §          §   | §      §    § §     §| § ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
         §          §   | §      ¡|||`||||± ¡||||||||||±| § !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
         §          §   | §        §         | ¡|¯  DIRECȚIA GENERALĂ A POLITICILOR ȘI RESURSELOR UMANE6)  §
         §          §   | §        §         |  ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
         §          §   | §        §         |  !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
         §          §   | §        §         | !|¯  DIRECȚIA GENERALĂ AJUTOR DE STAT, PRACTICI NELOIALE ȘI  §
         §          §   | §        §         | § §          PREȚURI REGLEMENTATE           §
         §          §   | §        §         | § ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
         §          §   | § !||||||||||¬ §         | § !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
         §          §   | § § SECRETAR § §         | —|¯ DIRECȚIA GENERALĂ DE ARMONIZARE LEGISLATIVĂ ȘI INTEGRARE  §
         §          §   | —||¯  DE  —|˜||||||||||||||||||°||¯ §             EUROPEANĂ             §
         §          §   | § §  STAT  § §         | § ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
         §          §   | § ¡||||||||||± §         ¡| ¯ !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
         §          §   | §        §         | —|¯      OFICIUL DE PLĂȚI ȘI CONTRACTARE PHARE4)      §
         §          §   | §        §         | § ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
         §          §   | §        §         | § !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
         §          §   | §        §         | ¡|¯   DIRECȚIA GENERALĂ A FONDULUI NAȚIONAL DE PREADERARE   §
         §          §   | §        §         |  ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
         §          §   | §        §         |  !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
         §        !|||°||||¬ | §        §         | !|¯ DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ACORDURI, COOPERARE INTERNAȚIONALĂ §
         §        §PURTĂTOR§ | § !||||||||||¬ §         ¡| ¯ §          ȘI DECONTĂRI EXTERNE           §
      !|||||°||||||¬    §  DE  § | § § SECRETAR § §         | § ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
      § CORPUL DE §    § CUVÂNT § | —||¯  DE  —|˜||||||||||||||||||°||¯ !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
      § CONTROL  §    §  ȘI  § | § §  STAT  § §         | —|¯    DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE EXTERNE    §
      ¡||||||||||||±    §RELAȚII § | § ¡||||||||||± §         | § ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
                 §CU MASS-§ | §        §         | § !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
                 §MEDIA2) § | §        §         | ¡|¯    UNITATEA DE MANAGEMENT A TREZORERIEI STATULUI1)    §
                 ¡||||||||± | §        §         |  ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
                      | §        §         |  !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
                      | §        §         | !|¯ UNITATEA CENTRALĂ DE ARMONIZARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT §
                      ¡| ˜ | | | | | | |˜| | | | | | | | | ¡ |˜ ¯          FINANCIAR ȘI CONTROL3)          §
                        §        §         | § ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
                        §        §         | § !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
                        §        §         | —|¯DIRECȚIA GENERALĂ A CONTABILITĂȚII PUBLICE ȘI A SISTEMULUI DE§
                        §        §         | § §        DECONTĂRI ÎN SECTORUL PUBLIC         §
                        §        §         | § ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
                        §        §         | § !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
                        §        §         | —|¯  DIRECȚIA DE REGLEMENTARE ȘI MONITORIZARE A ACHIZIȚIILOR  §
                        §        §         | § §              PUBLICE              §
                        §        §         | § ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
                        §        §         | § !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
                        §        §         | —|¯  UNITATEA DE COORDONARE A RELAȚIILOR BUGETARE CU UNIUNEA  §
                        §        §         | § §             EUROPEANĂ4)             §
                        §        §         | § ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
                        §        §         | § !|||||||||||¬ !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
                        §        §         | § §      § §DIRECȚIA DE PROGR. BUGETARĂ ȘI POLITICI PUBLICE§
                        §        §         | § § DIRECȚIA —|¯ ÎN DOMENIILE APĂRĂRII ȘI SECURIT. NAȚIONALE, §
                        §        §         | § § GENERALĂ § §      JUSTIȚIE ȘI ADMINISTRAȚIE      §
                        §        §         | § §  DE   § ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
                        § !||||||||||¬ §         | § §PROGRAMARE § !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
                        § § SECRETAR § §         | § § BUGETARĂ § §DIRECȚIA DE PROGR. BUGETARĂ ȘI POLITICI PUBLICE§
                        ¡||¯  DE  —|°||||||||||||||||||°||˜|¯  ȘI   —|¯  ÎN DOMENIILE EDUCAȚIE, SĂNĂTATE, CULTURĂ  §
                         §  STAT  §          | § §COORDONAREA§ §      SECURIT. ȘI PROT. SOCIALĂ      §
                         ¡||||||||||±          ¡| ¯ §POLITICILOR§ ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
                                           § § PUBLICE § !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
                                           § §SECTORIALE § §DIRECȚIA DE PROGR. BUGETARĂ ȘI POLITICI PUBLICE§
                                           § §      —|¯  ÎN DOMENIILE ECONOMIC, PROT. MEDIULUI ȘI  §
                                           § §      § §        LUCRĂRI PUBLICE        §
                                           § ¡|||||||||||± ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
                                           § !|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
                                           ¡|¯   DIRECȚIA GENERALĂ DE SINTEZĂ A POLITICILOR BUGETARE   §
                                            ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±

1) Se organizează și funcționează la nivel de direcție generală.

2) Include și Serviciul de comunicare și relații publice.

3) Se organizează și funcționează la nivel de direcție generală, cuprinzând Corpul controlorilor delegați, așa cum a fost reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată.

4) Se organizează și funcționează la nivel de direcție.

5) Se organizează și funcționează la nivel de direcție generală coordonatoare a Programului ISPA.

6) Include și Școala de Finanțe Publice și Vamă, care funcționează la nivel de direcție.

7) Îndeplinește funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică.

8) Îndeplinește funcția de Autoritate de Management pentru Fondul de Coeziune, conform H.G. nr. 497/2004.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

UNITĂȚILE
aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice

Numărul de posturi
I. Instituții publice și unități subordonate, finanțate de la bugetul de stat
1. Agenția Națională de Administrare Fiscală, inclusiv președintele, vicepreședinții și posturile aferente cabinetului demnitarului 456
2. Autoritatea Națională a Vămilor, inclusiv postul de demnitar*) 4.589
3. Garda Financiară - total, din care**): 1.005
3.1. Comisariatul general 120
3.2. Comisariatele regionale 885
4. Direcțiile generale ale finanțelor publice județene în subordinea cărora funcționează administrațiile finanțelor publice municipale, administrațiile finanțelor publice orășenești și administrațiile finanțelor publice comunale; Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, în subordinea căreia funcționează administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București***); Direcția generală de administrare a marilor contribuabili****) 25.633
II. Activități care funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor Publice
1. Tipărirea și difuzarea publicației "Revista Finanțe Publice și Contabilitate"*****)
III. Companii naționale la care Ministerul Finanțelor Publice exercită calitatea de reprezentant al statului ca acționar
1. Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.
2. Compania Națională "Loteria Română" - S.A.

*) Autoritatea Națională a Vămilor funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform Ordonanței Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanțelor Publice.

**) Garda Financiară funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, conform Ordonanței Guvernului nr. 8/2005.

***) Include și structurile de administrare din cadrul acestora.

****) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili au personalitate juridică.

*****) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înființarea pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii.

ANEXA Nr. 3

MIJLOACELE DE TRANSPORT ȘI CONSUMUL DE CARBURANȚI
pentru activități specifice
Nr. crt. Unitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăți) Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
0 1 2 3 4
1. Aparatul propriu*):
a) pentru programe PHARE1) - autoturism 2 450
- autoturism de teren 1 450
b) pentru transport marfă și persoane (delegații) - autovehicule 7 500
- microbuz 1 500
2. Direcțiile generale ale finanțelor publice județene; - autoturism - câte 5 pentru fiecare D.G.F.P.**) 300
Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București;
- autoturism - 3 pentru D.G.A.M.C.**) 300
Direcția generală de administrare a marilor contribuabili - autoturism - câte unul pentru fiecare D.G.F.P. județeană și două pentru D.G.F.P. a Municipiului București 450
- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie - câte unul pentru fiecare D.G.F.P. județeană și două pentru D.G.F.P. a Municipiului București 600
- autovehicul pentru transport de marfă - câte două pentru fiecare D.G.F.P. Arad, Bihor, Constanța, Timiș, respectiv a Municipiului București și câte unul pentru celelalte D.G.F.P. 400
3. Administrațiile finanțelor publice municipale și orășenești din municipiile și orașele cu peste 50.000 de locuitori și din sectoarele municipiului București - autoturism - câte unul pentru fiecare unitate 300
- autoturism - câte unul pentru fiecare administrație a finanțelor publice de sector 450
- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie - câte unul pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie 600
- autovehicul pentru transport de marfă - câte unul pentru fiecare unitate 400
4. Administrațiile finanțelor publice municipale și orășenești din municipii și orașe, altele decât cele prevăzute la pct. 3 - autoturism - câte unul pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie 450
- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie - câte unul pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie 600
5. Numărul de mijloace de transport și consumul de carburant pentru Garda Financiară și Autoritatea Națională a Vămilor***)

1) Autoturismele și consumul de carburanți se finanțează din fondurile PHARE. Numărul de autoturisme se poate modifica prin ordin al ministrului finanțelor publice, în funcție de dotările rezultate din protocoalele și memorandumurile încheiate cu organismele internaționale.

*) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.

**)D.G.F.P. -Direcția generală a finanțelor publice; D.G.A.M.C. - Direcția generală de administrare a marilor contribuabili.

***) Se stabilesc prin hotărârile Guvernului privind organizarea și funcționarea acestor instituții.

NOTĂ:

1. Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Tulcea are în dotare o șalupă pentru control și activitate curentă.

2. Nu se consideră depășiri la consumul de carburanți normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unități.

ANEXA Nr. 41) Modificări (1)

1) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

                                      Numărul de posturi = 447, exclusiv președintele, vicepreședinții,
                                 posturile aferente cabinetului demnitarului, posturile ANV și posturile GF

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

                                         !||||||||||||||||||||||||||||¬
                                         §MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE§
                                         ¡||||||||||||`|||||||||||||||±
                                               |
             !||||||||||||||||||||||||||||||||` | | | | | | | | | | | | | | | | |±
             §      PREȘEDINTE      — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ¬
             ¡||||||||||`|||`|||||||||||||||||±                                        |
      !|||||||||||||||||||||¬  §  §                                                 |
      § CORPUL DE CONTROL —|||±  §    !|||||||||||||||||||||||||||||||||¬                            |
      § AL PREȘEDINTELUI*) §    §  !|||¯    DIRECȚIA JURIDICĂ    §                            |
      ¡|||||||||||||||||||||±    §  §  ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||±                            |
!||||||||||||||||||||||||||||||||¬    §  §  !|||||||||||||||||||||||||||||||||¬                            |
§ PURTĂTOR DE CUVÂNT, RELAȚII  —|||¬  §  —|||¯   DIRECȚIA DE ORGANIZARE   §                            |
§  PUBLICE ȘI MASS-MEDIA**)  §  §  §  §  §    ȘI RESURSE UMANE     §                            |
¡||||||||||||||||||||||||||||||||±  §  §  §  ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||±                            |
!||||||||||||||||||||||||||||||||¬  §  §  §  !|||||||||||||||||||||||||||||||||¬                            |
§SECRETARIATUL PERMANENT PE LÂNG×|||¯  §  —|||¯   DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI   §                            |
§  COMITETUL INTERMINISTERIAL  §  §  —|||¯  §     ADMINISTRATIVĂ     §                            |
¡||||||||||||||||||||||||||||||||±  —|||¯  §  ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||±                            |
!||||||||||||||||||||||||||||||||¬  §  §  §  !|||||||||||||||||||||||||||||||||¬                            |
§  AUDIT PUBLIC INTERN***)   —|||¯  §  §  §DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU REFORMA §                            |
¡||||||||||||||||||||||||||||||||±  §  §  ¡|||¯PRIVIND ADMINISTRAREA VENITURILOR§                            |
!||||||||||||||||||||||||||||||||¬  §  §    §  ȘI COOPERARE INTERNAȚIONALĂ  §                            |
§ INSPECȚIE PENTRU ACTIVITATEA —|||±  §    ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||±                            |
§     INTERNĂ***)      §    — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |¬|
¡||||||||||||||||||||||||||||||||±    §                                                ||
     !|||||||||||||||||||||`|||||||||°|||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬                ||
 !|||||||°||||||||¬  !||||||||°|||||||¬          §                   !||||||°|||||||¬            ||
 § VICEPREȘEDINTE §  § VICEPREȘEDINTE §          §                   §VICEPREȘEDINTE§            ||
 ¡|||||||`||||||||±  ¡||||||||`|||||||±      !||||||°||||||||¬               ¡||||||`|||||||±            ||
 !|||||||°||||||¬   !||||||||°||||||||¬      §   GARDA   §       !||||||||||||||`|||||||°|||||`||||||||||||||||¬     ||
 § AUTORITATEA §!||||°|||||¬ !|||||||||°||||||||||¬§FINANCIARĂ****)§   !||||||°|||||||¬!|||||°|||||¬!||||||°|||||||¬!|||||||°||||||||¬||
 § NAȚIONALĂ A §§ DIRECȚIA § § DIRECȚIA GENERALĂ §¡||||||`||||||||±   §  DIRECȚIA  §§ DIRECȚIA §§  DIRECȚIA  §§ DIRECȚIA DE  §||
 § VĂMILOR****) §§DE CONTROL§ §DE INSPECȚIE FISCALç    |        § GENERALĂ DE §§GENERALĂ DE§§ GENERALĂ DE §§ ÎNDRUMARE ȘI §||
 ¡|||||||||||`||±§FINANCIAR § ¡|||||||||`||||||||||± !|||||°||||||¬    § GESTIUNE A §§COLECTARE A§§SOLUȚIONARE A §§ ASISTENȚĂ A  §||
       |  ¡||||||||||±   !|||||°||||¬    §COMISARIATE §    §IMPOZITELOR ȘI§§CREANȚELOR §§CONTESTAȚIILOR§§CONTRIBUABILILOR§||
! | | | | ¬ |        !||||°|||¬!|||||°||||||¬§ REGIONALE ! | | | |¬§CONTRIBUȚIILOR§§ BUGETARE §§       §§        §||
| DIRECȚII| |        §DIRECȚIA§§ DIRECȚIA §¡|||||||||||| SECȚII |¡||||||||||||||±¡|||||||||||±¡||||||||||||||±¡||||||||||||||||±||
|REGIONALE|| ±        §  DE  §§   DE   §      |JUDEȚENE|     !| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ±|
| VAMALE |         §CONTROL §§INVESTIGAȚII§      ¡ | | | |±     |              ! | | | | | | | | | | | | ±
¡ | | ! | ±         § FISCAL §§ FISCALE  §                |            ! |°| | | | |¬
  ! |° | ¬         ¡||||||||±¡||||||||||||±                |            ! | | | | | |¬|
 ! | | | ¬|                                     |           ! | | | | | | ¬||
!°| | | ¬||                                     |           | Direcțiile |||
|Birouri||±                                     |           |generale alei|||
|vamale |±                                      |           | finanțelor |||
¡ | | | ±                                   ! | | |°| | | ¬       |  publice  |||
                                       | Direcția  |       |județene și a|||
                                       | Generală de |       |municipiului ||±
                                       |Administrare |       | București |±
                                       | a Marilor |       ¡ | | ` | | | ±
                                       |Contribuabili|        ! | ° | | | ¬
                                       ¡ | | | | | | ±        ! | | | | | ¬|
                                                      ! | | | | | ¬||
                                                      |Structurile|||
                                                      |municipale,|||
                                                      |orășenești |—±
                                                      |și comunale|±
                                                      ¡ | | | | | ±

*) funcționează la nivel de compartiment.

**) include și Serviciul de comunicare și relații publice.

***) funcționează la nivel de serviciu.

****) se organizează și funcționează pe bază de hotărâre a Guvernului.

ANEXA Nr. 5

MIJLOACELE DE TRANSPORT ȘI CONSUMUL DE CARBURANȚI
pentru Centrala Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Unitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăți) Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
Aparatul propriu*)
- parc auto comun - autoturism**) 10 500
- autovehicul pentru transport de marfă și persoane***) 2 500

*) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice.

**) Cele 10 autoturisme sunt destinate pentru activitatea de control și investigații fiscale și vor fi conduse de inspectorii nominalizați prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

***) Pentru celelalte activități de la nivelul Centralei Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...