Guvernul României

Hotărârea nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 martie 2005 până la 05 iunie 2007, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 495/2007.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, precum și a unor măsuri de reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale și principalele obiective și atribuții

Art. 1. - Jurisprudență (2)

(1) Ministerul Finanțelor Publice se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică Strategia și Programul de guvernare în domeniul finanțelor publice.

(2) Ministerul Finanțelor Publice este minister cu rol de sinteză, instituție publică cu personalitate juridică.

(3) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice se organizează și funcționează Agenția Națională de Administrare Fiscală, organ de specialitate al administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat.

(4) Sediul Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală este în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

(1) Ministerul Finanțelor Publice contribuie la elaborarea și implementarea Strategiei și a Programului de guvernare în domeniul finanțelor publice, în exercitarea administrării generale a finanțelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare și valutare în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei agenților economici.

(2) Prin atribuțiile încredințate și prin structura sa, Ministerul Finanțelor Publice îndeplinește următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul finanțelor publice;

b) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul său de activitate;

c) de elaborare și implementare a politicii bugetare și a politicii fiscale a Guvernului;

d) de corelare a politicilor fiscale și bugetare cu celelalte politici economico-sociale;

e) de administrare a veniturilor statului;

f) de contractare și administrare a datoriei publice;

g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului; Jurisprudență (1)

h) de exercitare a controlului financiar public intern;

i) de asigurare a evidenței centralizate a bunurilor ce constituie domeniul public al statului;

j) de elaborare și supraveghere a cadrului legal în domeniul contabilității;

k) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate;

l) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum și al funcționării instituțiilor care își desfășoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;

m) de autoritate a administrației publice centrale de specialitate, prin care se asigură elaborarea și implementarea politicii în domeniul sistemelor de management financiar și control la instituțiile publice.

(3) Ministerul Finanțelor Publice urmărește îndeplinirea măsurilor necesare în vederea realizării cerințelor de aderare la Uniunea Europeană în domeniul său de activitate.

(4) Principiile care stau la baza activității Ministerului Finanțelor Publice sunt:

a) coerența, stabilitatea și predictibilitatea finanțelor publice pe termen mediu;

b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;

c) întărirea autorității instituției;

d) perfecționarea managementului fondurilor publice;

e) transparența activității în toate domeniile sale de activitate;

f) colaborarea cu partenerii sociali;

g) asigurarea unui mediu de afaceri concurențial și predictibil.

Art. 3. - Jurisprudență (10)

(1) În realizarea funcțiilor sale Ministerul Finanțelor Publice are, în principal, următoarele atribuții: Jurisprudență (13)

1. propune strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung și soluții de reformă în domeniul finanțelor publice;

2. elaborează proiectul bugetului de stat, al legii bugetului de stat și raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum și proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operând rectificările corespunzătoare; Jurisprudență (85)

3. stabilește echilibrul bugetar în faza de elaborare a proiectului bugetului de stat și a rectificării acestuia; Jurisprudență (1)

4. stabilește metodologii pentru elaborarea proiectelor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, a bugetelor fondurilor speciale și a proiectelor bugetelor locale;

5. analizează periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, în corelare cu indicatorii macroeconomici, și prezintă informări Guvernului cu propuneri de îmbunătățire;

6. urmărește execuția operativă a bugetului general consolidat; stabilește măsurile necesare pentru încasarea veniturilor și limitarea cheltuielilor în vederea încadrării în deficitul bugetar aprobat; Jurisprudență (1)

7. elaborează și aprobă clasificația indicatorilor privind finanțele publice;

8. elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat, al legii bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și proiectul legii de rectificare a acestuia;

9. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecărui ordonator principal de credite în cadrul fiecărui exercițiu bugetar; Jurisprudență (2)

10. analizează și avizează deschiderile de credite bugetare pentru stimularea producției de export și a exporturilor;

11. monitorizează, în condițiile legii, numărul de posturi și cheltuielile de personal din instituțiile publice;

12. aprobă, prin delegare de competențe, modificări în fișele de investiții anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare;

13. aprobă repartizarea pe trimestre a veniturilor și a cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetele fondurilor speciale;

14. avizează proiectele de acte normative care generează influențe financiare asupra bugetului general consolidat;

15. analizează, fundamentează, propune cadrul legislativ și stabilește măsuri privind împrumuturile necesare în vederea acoperirii deficitului bugetar și refinanțării datoriei publice sau pentru acțiuni și lucrări de interes public; administrează datoria publică, urmărește rambursarea acesteia și achitarea dobânzilor aferente, în condițiile legii;

16. elaborează proiecte de acte normative privind datoria publică și Trezoreria Statului;

17. administrează și gestionează datoria publică guvernamentală;

18. elaborează raportul privind datoria publică internă și externă a României, pe care îl prezintă semestrial Guvernului și Parlamentului;

19. reîntregește, la propunerea ordonatorilor principali de credite, Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau reduse;

20. elaborează și actualizează metodologia privind criteriile de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții publice;

21. analizează programul de investiții din punct de vedere al încadrării în limitele de cheltuieli stabilite, al respectării criteriilor de selecție și prioritizare și al eșalonării creditelor bugetare în funcție de durata de execuție a obiectivelor;

22. coordonează monitorizarea întregului program de investiții publice;

23. elaborează strategia în domeniul investițiilor publice, pe baza propunerilor de programe de investiții ale ordonatorilor principali de credite;

24. avizează programe de investiții publice anuale și multianuale, elaborate de ordonatorii principali de credite;

25. elaborează proiecte de acte normative cu privire la achizițiile publice;

26. coordonează cadrul general referitor la efectuarea achizițiilor publice și asigură transpunerea acquisului comunitar și îndrumarea metodologică unitară în acest domeniu; Jurisprudență (1)

27. elaborează și actualizează metodologia de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziție publică;

28. stabilește modul de organizare și funcționare a sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achiziție publică, precum și sistemul de raportare referitor la atribuirea acestor contracte;

29. administrează contul general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Națională a României, scop în care încheie convenții cu aceasta;

30. stabilește sistemul de organizare și funcționare a Trezoreriei Statului, în vederea asigurării efectuării operațiunilor de încasări și plăți pentru sectorul public;

31. elaborează și administrează bugetul de venituri și cheltuieli al Trezoreriei Statului;

32. colaborează cu Banca Națională a României la elaborarea balanței de plăți externe, a balanței creanțelor și angajamentelor externe, a reglementărilor din domeniul monetar și valutar și informează semestrial Guvernul asupra modului de realizare a acestora, cu propuneri de soluții în acoperirea deficitului sau utilizării excedentului din contul curent al balanței de plăți externe;

33. contractează și garantează împrumuturi de stat de pe piața financiară internă și externă, în scopul și în limitele competențelor stabilite de lege;

34. asigură punerea în circulație prin Banca Națională a României, pe bază de convenție, a unor instrumente financiare specifice;

35. elaborează lucrările privind contul general anual de execuție a bugetului de stat, contul general al datoriei publice a statului și, respectiv, a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și conturile anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și proiectele de legi referitoare la aceste conturi de execuție, pe care le prezintă spre însușire Guvernului, în vederea transmiterii pentru adoptare Parlamentului;

36. elaborează sau avizează proiecte de acte normative pentru aprobarea normelor și normativelor de cheltuieli și acordarea unor drepturi personalului din instituțiile publice;

37. colaborează cu alte autorități publice în procesul elaborării de acte normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar;

38. elaborează proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe și indirecte, urmărește perfecționarea așezării acestora și armonizarea legislativă în acest domeniu;

39. elaborează, pe baza modelului-cadru al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.), proiectul românesc de convenție pentru evitarea dublei impuneri și urmărește actualizarea acestuia în concordanță cu recomandările adoptate de O.C.D.E.;

40. negociază, pregătește parafarea, semnarea și ratificarea convențiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate;

41. elaborează strategii, studii comparative, priorități și proiecte de acte normative privind politica fiscală a României în domeniul convențiilor pentru evitarea dublei impuneri;

42. urmărește realizarea unui management eficient și coerent al sistemului fiscal românesc, având ca scop elaborarea și menținerea unui sistem fiscal unitar, stabil și armonizat, în strânsă concordanță cu indicatorii macroeconomici din Strategia de modernizare a administrației publice;

43. elaborează proiecte de acte normative în domeniul contabilității financiare și de gestiune și urmărește perfecționarea acestuia în corelație cu normele europene în domeniu;

44. exercită, prin organele sale de specialitate, controlul utilizării creditelor bugetare de către instituțiile publice; Jurisprudență (1)

45. derulează operațiuni de încasări și plăți, ca participant direct al Sistemului național de plăți;

46. urmărește respectarea angajamentelor asumate prin acordurile încheiate cu organismele financiare internaționale în domeniul datoriei publice;

47. elaborează politica vamală în concordanță cu cadrul legislativ existent, precum și actele normative în realizarea acesteia;

48. elaborează proiecte de acte normative privind valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și asigură valorificarea acestora în condițiile legii;

49. asigură administrarea monopolului de stat, în condițiile legii;

50. reglementează controlul financiar preventiv și exercită controlul financiar preventiv delegat, în scopul constituirii și utilizării legale și eficiente a fondurilor publice;

51. îndrumă metodologic și organizează activitatea de instruire și pregătire profesională în domeniul auditului intern și al sistemelor de management financiar și control;

52. realizează activități de control operativ la instituții publice și soluționează contestațiile depuse de acestea; Jurisprudență (1)

53. exercită calitatea de reprezentant al României la organismele internaționale cu caracter financiar, în condițiile legii;

54. negociază, pregătește parafarea, semnarea și ratificarea acordurilor guvernamentale bilaterale privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor;

55. coordonează, negociază și încheie acorduri internaționale în numele statului, în domeniul relațiilor financiare și valutare, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;

56. reprezintă statul, ca subiect de drepturi și obligații, în fața instanțelor, precum și în orice alte situații în care acesta participă nemijlocit, în nume propriu, în raporturi juridice, dacă legea nu stabilește în acest scop un alt organ; Jurisprudență (7)

57. asigură relația cu Parlamentul, Consiliul Economic și Social, sindicatele, patronatele și alți exponenți ai societății civile în problemele specifice activității sale;

58. asigură un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, în spiritul respectului reciproc și în conformitate cu principiile și standardele europene, în vederea asigurării eficienței activității și stabilității sociale, și susține în Parlament proiectele de acte normative pe care le inițiază;

59. soluționează petițiile primite de la cetățeni, care se înscriu în sfera sa de competență, în conformitate cu prevederile legale; Jurisprudență (3)

60. elaborează, implementează și dezvoltă sistemul informatic în domeniul finanțelor publice;

61. asigură, potrivit legii, tipărirea hârtiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligațiunilor necesare finanțării datoriei publice, timbrelor fiscale, precum și a formularelor și imprimatelor tipizate utilizate în activitatea fiscală și financiar-contabilă;

62. elaborează, monitorizează și implementează sistemul de comunicare internă și externă și cadrul comunicațional în scopul susținerii activității sale;

63. aplică legislația în domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sancționare și încetare a raporturilor de muncă/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...