PREVEDERI FINANCIARE APLICABILE AVANSURILOR PENTRU PREGĂTIREA PROIECTULUI | Scrisoare de acord

Acesta este un fragment din Scrisoarea de acord privind acordarea unui avans din împrumutul pentru pregătirea proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social P361-0 R0 din 30.06.1999 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA IV -
PREVEDERI FINANCIARE APLICABILE AVANSURILOR
PENTRU PREGĂTIREA PROIECTULUI

1. În aceste prevederi, termenul Banca Mondială înseamnă: a) Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.); sau b) Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Asociația). Toți ceilalți termeni definiți în scrisoarea de acord sau în anexele I, II și III la aceasta vor avea aceleași sensuri.

2. Banca Mondială va disponibiliza fonduri din avans Primitorului pentru a acoperi cheltuielile specificate în scrisoarea de acord. Primitorul ar trebui să prezinte o cerere scrisă pentru tragere, în forma specificată de către Banca Mondială. Cererea este: a) semnată de un reprezentant autorizat al Primitorului; și b) însoțită de documente doveditoare ale cheltuielilor făcute sau, dacă Banca Mondială își exprimă acordul, care vor fi făcute.

3. Avansul va fi acordat în dolari S.U.A.; totuși Primitorul poate solicita orice altă valută cerută pentru a acoperi o cheltuială care este finanțată din avans. În acest caz, Banca Mondială va cumpăra acea valută cu dolari S.U.A.

4. Tragerile vor fi efectuate numai pentru cheltuieli pentru servicii furnizate din sau bunuri produse în țări eligibile conform "Ghidului: Achiziții în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. și creditelor AID" (Washington D.C., septembrie 1997).

5. Așa cum este specificat de către Banca Mondială în scrisoarea de acord pentru avans, pentru sumele din avans trase și nerambursate se datorează dobândă la o rată calculată și datorată după cum urmează:

(i) Dobânda se acumulează periodic pentru suma avansului trasă și nerambursată, la o rată stabilită pentru fiecare perioadă de dobândă, egală cu costul împrumuturilor calificate din semestrul precedent plus trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1 procent).

(ii) Cât de curând este posibil, după sfârșitul fiecărui semestru, Banca Mondială va notifica Primitorului despre costul împrumuturilor calificate pentru acel semestru.

(iii) Pentru scopurile prezentului avans:

A. perioadă de dobândă înseamnă o perioadă de 6 luni care se termină la 31 decembrie și la 30 iunie, începând cu perioada de dobândă în care avansul este acordat de către Bancă;

B. costul împrumuturilor calificate înseamnă costul, determinat în mod rezonabil de către Bancă și exprimat ca procent pe an, al împrumuturilor trase și nerambursate ale Băncii după 30 iunie 1982. Costul exclude acele împrumuturi sau părți ale acestora pe care Banca le-a alocat pentru finanțarea: I. investițiilor Băncii; și II. unor împrumuturi acordate de Bancă după 1 iulie 1989, cu rate de dobândă determinate altfel decât este prevăzut în subparagraful (i) de mai sus;

C. semestru înseamnă primele 6 luni și următoarele 6 luni ale anului calendaristic.

(iv) La acea dată la care Banca poate notifica Primitorului, dar nu cu mai puțin de 6 luni înainte, subparagrafele (i), (ii) și (iii) C vor fi amendate după cum urmează:

"

(i) Dobânda se va acumula periodic pentru suma avansului trasă și nerambursată, la o rată pentru fiecare trimestru egală cu costul împrumuturilor calificate, determinat pentru trimestrul precedent, plus trei pătrimi de procent (3/4 din 1 procent).

(ii) Cât de curând posibil după sfârșitul fiecărui trimestru, Banca va înștiința Primitorul despre costul împrumuturilor calificate, determinat pentru acel trimestru."

"

(iii) C.trimestru înseamnă o perioadă de 3 luni începând la 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie sau 1 octombrie într-un an calendaristic."

6. Suma trasă din avans, împreună cu comisionul de serviciu acumulat la aceasta vor fi achitate de către Primitor Băncii Mondiale, după cum urmează:

a) Dacă la data sau înainte de data convenită în acest scop de către Primitor și Banca Mondială în scrisoarea de acord pentru avans un împrumut a fost acordat de către B.I.R.D sau un credit pentru dezvoltare a fost acordat de către Asociație, în scopul de a contribui la finanțarea proiectului pentru pregătirea căruia a fost acordat avansul, atunci întreaga sumă a avansului trasă și nerambursată va fi plătită Băncii Mondiale. O astfel de plată va include comisionul de serviciu acumulat asupra avansului până la data acestei plăți. Rambursarea se va face printr-o tragere din suma unui astfel de împrumut sau credit pentru dezvoltare, în conformitate cu prevederile acordului prin care s-a prevăzut aceasta, imediat ce acest acord a intrat în vigoare.

b) Dacă până la data menționată la paragraful a) de mai sus nu a fost acordat un astfel de împrumut sau credit de dezvoltare sau dacă până la o astfel de dată sau oricând după această dată acordul prin care se acordă un astfel de împrumut sau credit de dezvoltare s-a terminat fără să fi intrat în vigoare, atunci:

(i) dacă suma trasă din avans nu depășește 50.000 dolari S.U.A., această sumă va fi rambursată de către Primitor Băncii Mondiale, împreună cu comisioanele aferente la data rambursării, dată pe care Banca Mondială o va specifica în notificarea către Primitor; această dată nu va fi în nici un caz mai devreme de 60 de zile după data transmiterii acestei notificări; și

(ii) dacă suma trasă din avans va depăși 50.000 dolari S.U.A., suma agregată va fi plătită de Primitor Băncii Mondiale în 10 tranșe semestriale aproximativ egale, împreună cu comisioanele acumulate pentru suma nerambursată, periodic și în sumele și la datele notificate de către Banca Mondială Primitorului; în nici un caz, data primei rate nu va fi mai devreme de 60 de zile după data transmiterii acestei notificări.

7. Toate plățile către Banca Mondială vor fi efectuate în dolari S.U.A., în locurile și în conturile pe care Banca Mondială le va specifica.

8. Banca Mondială, prin notificarea Primitorului, poate suspenda în orice moment tragerile ulterioare din avans, în cazul în care va avea loc unul dintre următoarele cazuri de suspendare: a) fondurile trase nu au fost utilizate pentru scopurile convenite între Primitor și Banca Mondială; b) activitățile de pregătire nu sunt efectuate în conformitate cu standardele și metodele convenite între Primitor și Banca Mondială; sau c) a fost suspendat dreptul Primitorului sau al oricărei entități căreia Banca i-a acordat un împrumut cu garanția Primitorului de a efectua trageri conform acordului de împrumut cu Banca sau acordului de credit de dezvoltare cu Asociația:

9. Dacă tragerile din avans au fost suspendate în orice moment, ca urmare a acestor prevederi, Banca Mondială, prin notificarea Primitorului, poate anula orice sumă a avansului rămasă netrasă.

Acesta este un fragment din Scrisoarea de acord privind acordarea unui avans din împrumutul pentru pregătirea proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social P361-0 R0 din 30.06.1999 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Scrisoare de acord:
Andrew N Vorkink,
director de țară
Unitatea de țară pentru Bulgaria și România
Regiunea Europa și Asia Centrală
Decebal Traian Remeș,
ministrul finanțelor
România
TERMENII ȘI CONDIȚIILE AVANSULUI
CONTUL SPECIAL
ACHIZIȚII
PREVEDERI FINANCIARE APLICABILE AVANSURILOR PENTRU PREGĂTIREA PROIECTULUI
;
se încarcă...