Act Internațional

Protocolul adițional privind privilegiile și imunitățile Organizației Cooperării Economice a Mării Negre din 30.04.1999 *)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 martie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Membrii fondatori ai Organizației Cooperării Economice a Mării Negre sunt Republica Albania, Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Republica Bulgaria, Georgia, Republica Elenă, Republica Moldova, România, Federația Rusă, Republica Turcia și Ucraina.

Având în vedere că art. 1 din Carta Organizației Cooperării Economice a Mării Negre prevede că membrii fondatori înființează Organizația Cooperării Economice a Mării Negre,

luând în considerare faptul că art. 28 din Carta Organizației Cooperării Economice a Mării Negre prevede că membrii săi vor încheia un procotol adițional privind privilegiile și imunitățile Organizației Cooperării Economice a Mării Negre,

ținând seama că art. 28 din Carta Organizației Cooperării Economice a Mării Negre prevede că Organizația Cooperării Economice a Mării Negre, funcționarii săi și reprezentanții statelor membre vor beneficia pe teritoriile statelor membre de privilegiile și imunitățile definite în Convenția privind privilegiile și imunitățile Națiunilor Unite, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 13 februarie 1946, care sunt necesare pentru exercitarea independentă a funcțiilor lor, în conformitate cu principiile și obiectivele Organizației Cooperării Economice a Mării Negre,

au convenit următoarele:

CAPITOLUL I Definiții

ARTICOLUL 1

Pentru scopurile prezentului protocol:

a) Cartă înseamnă Carta Organizației Cooperării Economice a Mării Negre, semnată la Yalta la 5 iunie 1998;

b) CEMN înseamnă Organizația Cooperării Economice a Mării Negre;

c) statele membre înseamnă statele care sunt părți la Cartă și la prezentul protocol;

d) Consiliu înseamnă Consiliul Miniștrilor Afacerilor Externe ai statelor membre ale CEMN;

e) reprezentanți ai statelor membre înseamnă toți delegații, delegații supleanți, consilierii, experții tehnici și secretarii delegațiilor naționale care participă la lucrările CEMN și ale organelor sale;

f) PERMIS înseamnă Secretariatul Internațional Permanent al CEMN;

g) secretar general înseamnă secretarul general al PERMIS;

h) personal PERMIS înseamnă personalul de conducere, personalul de execuție și personalul auxiliar al PERMIS;

i) proprietățile CEMN înseamnă toate proprietățile, inclusiv fonduri și alte proprietăți care aparțin CEMN, sunt în proprietatea și/sau în administrația CEMN, în conformitate cu funcțiile oficiale îndeplinite de CEMN;

j) localuri înseamnă clădirile sau părțile clădirilor, inclusiv terenul aferent, folosite doar pentru scopurile CEMN, indiferent de proprietate;

k) arhive înseamnă dosare, corespondență, documente, registre contabile și toate documentele financiare, manuscrise, fotografii și filme, înregistrări audio, programe de computer, materiale scrise, dischete sau benzi conținând date ce aparțin sau sunt în posesia CEMN.

CAPITOLUL II Aplicarea Protocolului

ARTICOLUL 2

În vederea aplicării prezentului procotol, secretarul general acționează sub autoritatea președintelui în exercițiu și/sau cu aprobarea Consiliului.

ARTICOLUL 3

Secretarul general va coopera în mod permanent cu autoritățile competente ale statelor membre pentru facilitarea corectei administrări a justiției, asigurarea respectării regulamentelor de poliție și prevenirea apariției oricărui abuz în legătură cu privilegiile, imunitățile, scutirile și facilitățile enumerate în prezentul protocol.

CAPITOLUL III Proprietățile

ARTICOLUL 4

CEMN, proprietățile și bunurile sale, oriunde și în posesia oricui s-ar afla, vor beneficia de imunitate de jurisdicție de orice fel, cu excepția situației în care Consiliul, prin decizia sa, a autorizat ridicarea acestei imunități. Totuși, se înțelege că nici o ridicare a imunității nu va include și orice măsuri de executare sau reținere a proprietății.

ARTICOLUL 5

Localurile CEMN vor fi inviolabile. Proprietățile și bunurile sale, oriunde și în posesia oricui s-ar afla, vor avea imunitate față de sechestru, rechiziționare, confiscare, expropriere sau orice altă formă de intervenție, aceasta, fie prin acțiune executorie, administrativă, judiciară, fie legislativă.

ARTICOLUL 6

Arhivele CEMN și în general toate documentele ce îi aparțin sau sunt în posesia sa vor fi inviolabile oriunde s-ar afla.

ARTICOLUL 7

Drapelul și emblema CEMN vor fi amplasate pe localurile și mijloacele de transport ale sale, atunci când sunt utilizate în scopuri oficiale. Drapelele statelor membre vor fi amplasate pe localurile CEMN.

ARTICOLUL 8

Fără a fi restricționată de controale financiare, regulamente sau moratorii de orice fel:

a) CEMN poate să obțină fonduri, aur sau valută de orice fel și să posede și să opereze cu conturi bancare în orice monedă pentru îndeplinirea obiectivelor sale;

b) CEMN poate să transfere liber fondurile sale dintr-o țară în alta sau în interiorul oricărei țări și să transforme orice valută obținută de ea în orice altă monedă.

ARTICOLUL 9

CEMN, bunurile, veniturile și alte proprietăți ale sale vor fi scutite:

a) de orice impozite directe; se înțelege, totuși, că CEMN nu va solicita scutiri de la cote de impozitare, taxe sau impozite care nu reprezintă altceva decât plăți pentru servicii de utilitate publică;

b) de orice taxe vamale, obligații financiare suplimentare, prohibiții și restricții la importuri și exporturi în ceea ce privește articolele importate sau exportate de CEMN pentru folosul său oficial, cu excepția plăților pentru depozitare, vămuire de bunuri în afara spațiilor destinate acestui scop și în afara orelor de lucru ale autorităților vamale. Se înțelege că articolele importate sub această scutire nu vor fi vândute în țara în care sunt importate decât în condițiile convenite cu statul membru implicat;

c) de orice taxe vamale, prohibiții și restricții la importul și exportul publicațiilor sale, cu excepția plăților pentru depozitare, vămuire de bunuri în afara spațiilor destinate acestui scop și în afara orelor de lucru ale autorităților vamale.

ARTICOLUL 10

Deși CEMN, ca regulă generală, nu va solicita scutiri de impozite indirecte și taxe pe vânzarea proprietăților mobile și imobile ce reprezintă o parte din prețul ce trebuie plătit, cu toate acestea, atunci când CEMN face achiziții importante în vederea utilizării în scop oficial a proprietăților asupra cărora asemenea impozite și taxe au fost percepute sau sunt perceptibile, statele membre, ori de câte ori este posibil, vor întreprinde măsurile administrative corespunzătoare pentru remiterea sau returnarea sumei ce reprezintă impozitul ori taxa.

CAPITOLUL IV Comunicările și publicațiile CEMN

ARTICOLUL 11

CEMN va beneficia pe teritoriul fiecărui stat membru, pentru comunicările sale oficiale, de un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat de acel stat misiunilor diplomatice ale oricărui alt stat.

Nici un fel de cenzură nu va fi aplicată corespondenței oficiale și altor comunicări oficiale ale CEMN.

Nici un fel de cenzură nu va fi aplicată publicațiilor, fotografiilor, filmelor și înregistrărilor audio ale CEMN.

CAPITOLUL V Reprezentanții statelor membre

ARTICOLUL 12

Reprezentanții statelor membre vor beneficia, în timpul exercitării funcțiilor lor și al călătoriei la și de la locul reuniunilor CEMN, de următoarele privilegii și imunități:

a) imunitate de arestare sau detenție a persoanei, de sechestrare a bagajului personal și, în privința cuvintelor rostite ori scrise și a tuturor actelor îndeplinite de aceștia în calitatea lor de reprezentant, imunitate de jurisdicție de orice fel;

b) inviolabilitatea tuturor hârtiilor și documentelor, inclusiv programe de computer, dischete sau benzi video conținând date aflate în posesia lor;

c) dreptul de a folosi coduri și de a primi hârtii sau corespondență prin curier ori valiză diplomatică;

d) scutirea, în ceea ce îi privește personal, precum și a soțiilor și rudelor aflate în întreținerea lor, de restricții privind imigrarea, înregistrarea străinilor sau obligațiilor de serviciu național în statul pe care îl vizitează ori prin care trec în exercitarea funcțiilor lor;

e) aceleași imunități și facilități în privința restricțiilor referitoare la valută sau schimbul valutar, care sunt acordate membrilor de rang comparabil ai misiunilor diplomatice;

f) aceleași imunități și facilități în privința bagajului personal, care sunt acordate membrilor de rang comparabil ai misiunilor diplomatice.

Suplimentar față de privilegiile și imunitățile specificate mai sus, reprezentanților statelor membre care posedă rang diplomatic li se vor acorda, în ceea ce îi privește personal, precum și soțiilor și rudelor aflate în întreținerea lor, privilegiile și imunitățile, scutirile și facilitățile acordate agenților diplomatici în conformitate cu Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice, din 18 aprilie 1961.

ARTICOLUL 13

În vederea asigurării pentru reprezentanții statelor membre a libertății cuvântului și independenței în exercitarea funcțiilor lor, imunitatea de jurisdicție pentru cuvintele rostite sau scrise și pentru toate actele îndeplinite în exercitarea funcțiilor lor va continua să fie acordată chiar dacă persoanele în cauză nu mai sunt implicate în exercitarea unor astfel de funcții.

ARTICOLUL 14

Privilegiile și imunitățile nu sunt acordate reprezentanților statelor membre pentru beneficiul lor personal, ci în vederea asigurării exercițiului independent al funcțiilor lor legate de CEMN. În consecință, un stat membru nu are numai dreptul, dar și obligația de a ridica imunitatea reprezentantului său în orice situație în care, după opinia acestui stat membru, imunitatea ar împiedica realizarea cursului justiției și aceasta ar putea fi ridicată fără prejudicierea scopului pentru care ea a fost acordată.

ARTICOLUL 15

Prevederile art. 12, 13 și 14 nu se vor aplica între un reprezentant și statul al cărui reprezentant este sau a fost.

CAPITOLUL VI Personalul Secretariatului Internațional Permanent

ARTICOLUL 16

Personalul PERMIS:

a) va avea imunitate de jurisdicție pentru cuvintele rostite sau scrise și pentru toate actele îndeplinite în calitatea sa oficială și în limitele autorității sale.

b) va fi scutit de impozitul pe salariile și remunerațiile care îi sunt plătite de CEMN;

c) va avea, împreună cu soțiile și rudele aflate în întreținerea sa, imunitate față de restricțiile de imigrare și privind înregistrarea străinilor;

d) i se vor acorda aceleași privilegii în privința facilităților de schimb valutar care sunt acordate funcționarilor de rang comparabil ai misiunilor diplomatice;

e) va primi, împreună cu soțiile și rudele aflate în întreținerea sa, aceleași facilități de repatriere în perioadele de criză internațională, care sunt acordate funcționarilor de rang comparabil ai misiunilor diplomatice;

f) va avea dreptul, în conformitate cu legile și regulamentele statului gazdă, să importe fără taxe mobila și efectele sale, inclusiv un autovehicul, la momentul primei instalări la post în statul gazdă, și dreptul de a le exporta fără taxe la încetarea funcției sale în cadrul PERMIS. Cu toate acestea, cu excepția cazului în care aceste legi și regulamente o permit, bunurile care au fost scutite conform acestui subparagraf nu vor fi transferate, închiriate sau împrumutate, permanent ori temporar, sau vândute.

ARTICOLUL 17

Suplimentar față de imunitățile și privilegiile menționate la art. 16, secretarului general și adjuncților săi li se vor acorda, în ceea ce îi privește personal, precum și soțiilor și rudelor în întreținerea lor, aceleași privilegii și imunități, scutiri și facilități acordate agenților diplomatici conform Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice, din 18 aprilie 1961.

ARTICOLUL 18

Membrii personalului PERMIS, care sunt cetățeni sau rezidenți permanenți în statul gazdă, vor beneficia numai de imunitate de jurisdicție și inviolabilitate în privința actelor oficiale îndeplinite în exercitarea funcțiilor lor.

ARTICOLUL 19

Privilegiile și imunitățile sunt acordate personalului în interesul CEMN și nu pentru beneficiul său personal.

Consiliul va avea dreptul și obligația de a ridica imunitatea oricărui membru al personalului de conducere și de execuție în orice situație în care, după opinia sa, imunitatea ar împiedica realizarea cursului justiției și poate fi ridicată fără prejudicierea intereselor CEMN, pe baza informării puse la dispoziție de secretarul general.

Secretarul general va avea dreptul și obligația să ridice imunitatea oricărui membru al personalului auxiliar în orice situație în care, după opinia sa, imunitatea ar împiedica realizarea cursului justiției și poate fi ridicată fără prejudicierea intereselor CEMN.

ARTICOLUL 20

Pentru a asigura aplicarea corectă a prezentului capitol, secretarul general va specifica numele și funcțiile membrilor personalului PERMIS pe o listă care va fi transmisă statelor membre.

ARTICOLUL 21

Orice dezacorduri ce pot apărea între statele membre și CEMN cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului protocol vor fi supuse consultărilor, iar dacă nu se ajunge la acord, părțile implicate vor supune dezacordul Consiliului, pentru examinare și acțiuni corespunzătoare.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

ARTICOLUL 22

Prezentul protocol va fi deschis spre semnare pentru toți membrii fondatori ai CEMN.

Prezentul protocol este supus ratificării, acceptării sau aprobării.

Prezentul protocol va fi deschis spre aderare oricărui stat care este parte la Cartă.

Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare vor fi depuse la depozitar.

ARTICOLUL 23

La prezentul protocol nu se poate face nici o rezervă.

ARTICOLUL 24

Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care 9 state semnatare au depus instrumentele lor de ratificare, acceptare sau aprobare.

Pentru fiecare stat care ratifică, acceptă, aprobă sau aderă la prezentul protocol după data intrării sale în vigoare, acesta va intra în vigoare la data depunerii de către acel stat a instrumentului său respectiv.

ARTICOLUL 25

Orice stat membru poate propune un amendament la prezentul protocol.

Textul oricărui amendament propus va fi comunicat statelor membre prin intermediul PERMIS și remis Consiliului pentru examinare și aprobare.

Amendamentele la prezentul protocol, aprobate în conformitate cu paragraful 2 de mai sus, vor fi supuse ratificării, acceptării sau aprobării de către statele membre și vor intra în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la art. 24.

ARTICOLUL 26

PERMIS va fi depozitarul prezentului protocol.

Originalul prezentului protocol va fi depus la depozitar într-un singur exemplar în limba engleză.

Drept care subsemnații, fiind deplin autorizați pentru aceasta, am semnat prezentul protocol.

Semnat la Tbilisi la 30 aprilie 1999.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...