Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect

Modificări (2), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 aprilie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. - Jurisprudență

În vederea asigurării unui cadru unitar privind derularea proiectelor finanțate din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, precum și a altor credite sau împrumuturi similare, se pot înființa unități de management de proiect, denumite în continuare U.M.P., organisme fără personalitate juridică, constituite la nivelul instituțiilor publice, al beneficiarilor de împrumut sau al altor entități.

Art. 2. -

(1) U.M.P. este o unitate funcțională care asigură managementul integrat de proiect în conformitate cu prevederile acordului de finanțare, având drept scop realizarea obiectivelor proiectului cu maximă diligență și eficiență.

(2) În realizarea obiectului său de activitate U.M.P. îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

a) asistență în pregătirea și planificarea proiectelor în concordanță cu structura finanțării;

b) realizarea achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări în conformitate cu procedurile instituțiilor financiare internaționale și ale legislației românești aplicabile;

c) asistență în implementarea proiectelor;

d) gestiunea financiară a proiectelor conform procedurilor din acordurile de finanțare și contractelor de achiziție;

e) asigurarea relațiilor funcționale cu instituțiile financiare internaționale și cu beneficiarii finali ai împrumuturilor;

f) întocmirea raportărilor conform prevederilor acordurilor de finanțare și legislației naționale și prezentarea acestora organelor abilitate;

g) asigurarea evidenței financiar-contabile a proiectului și a auditării conturilor acestuia.

Art. 3. -

Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de funcționare pentru fiecare U.M.P. și, după caz, numărul de unități se vor stabili prin ordin sau prin decizie a ordonatorului principal de credite sau a conducătorului entității beneficiare de împrumut.

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Selectarea personalului pentru U.M.P. se va face în conformitate cu procedurile finanțatorului extern. Personalul care își desfășoară activitatea în U.M.P. va fi angajat prin transfer sau detașat. După încetarea activității în cadrul U.M.P. sau la încetarea activității acesteia, personalul selectat din cadrul instituțiilor publice, regiilor autonome, companiilor naționale sau al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care și-a desfășurat activitatea în cadrul U.M.P. respective, va fi preluat de entitatea de la care a provenit, fiind reîncadrat pe funcția deținută la data transferării sau a detașării.

(2) În scopul realizării obiectului său de activitate, U.M.P. poate angaja colaboratori externi.

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență

Personalul prevăzut la art. 4 se salarizează sau, după caz, se remunerează cu o sumă corespunzătoare echivalentului în lei a până la 300 de dolari S.U.A. pe zi, ținându-se seama de cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil la data efectuării plății. Nivelul salariului sau al remunerației se negociază cu conducătorul entității în cadrul căreia se constituie U.M.P.

Art. 6. - Jurisprudență

Specialiștii care își desfășoară activitatea în U.M.P. beneficiază de aceleași drepturi ca și consultanții străini, inclusiv în ceea ce privește regimul de impozitare a veniturilor.

Art. 7. - Jurisprudență

Plata sumelor cuvenite specialiștilor prevăzuți la art. 4, a cheltuielilor aferente dotărilor necesare pentru desfășurarea activității U.M.P., precum și pentru funcționarea acesteia se va asigura din fondurile stabilite în acest scop în acordurile internaționale de finanțare și/sau din cota-parte a contribuției României prevăzută în bugetele de venituri și cheltuieli ale entității în care funcționează U.M.P.

Art. 8. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență orice dispoziție contrară se abrogă.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu
p. Ministrul finanțelor,
Iosefina Moroșan,
secretar de stat
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

București, 26 aprilie 1999.

Nr. 52.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...