Guvernul României

Norma metodologică privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale din 14.12.1999

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 decembrie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

1. Bunurile din domeniul public pot fi date, după caz, în administrarea regiilor autonome, prefecturilor, a autorităților administrației publice centrale și locale, a altor instituții publice de interes național, județean sau local.

În baza inventarelor întocmite pentru bunurile care, potrivit legii, alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, a căror apartenență a fost stabilită prin hotărâre a Guvernului, regiile autonome, instituțiile publice, consiliile locale și consiliile județene, după caz, care, potrivit legii, administrează astfel de bunuri, înregistrează bunurile respective în conturi contabile distincte, după cum urmează:

a) regiile autonome, precum și institutele naționale de cercetare-dezvoltare înființate în baza Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare, aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările și completările ulterioare, care, potrivit legii, administrează bunuri din domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, înregistrează în contabilitate bunurile respective în activ, în conturi corespunzătoare de imobilizări, analitic distinct, iar în pasiv, în creditul contului 1015.02 "Patrimoniul public". Evidența analitică se ține pe surse de dobândire, potrivit legii;

b) societățile comerciale, companiile naționale sau societățile naționale înființate prin reorganizarea regiilor autonome care au avut în administrare bunuri aparținând domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale și care se predau organelor de specialitate ale administrației publice centrale sau locale, după caz, înregistrează în contabilitate aceste operațiuni astfel:

% = 212 - cu valoarea de înregistrare a mijloacelor fixe predate
1015.02 - cu valoarea neamortizată a mijloacelor fixe predate
281 - cu amortizarea calculată până la apariția Legii nr. 15/1994
și
1015.02 = 118 - cu sumele rămase în soldul creditor al contului 1015.02 "Patrimoniul public"
sau
118 = 212 - cu sumele reprezentând mijloace fixe aparținând domeniului public, achiziționate din alte surse;

c) ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile publice centrale, consiliile locale, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și instituțiile publice din subordinea acestora înregistrează în contabilitate bunurile care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, în conturi contabile distincte, potrivit metodologiei de utilizare a conturilor respective din prezentele norme metodologice.

Bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, nu sunt de uz sau de interes public se înregistrează în conturi contabile distincte potrivit metodologiei de utilizare a conturilor respective din prezentele norme metodologice.

2. Planurile de conturi pentru instituțiile publice, consiliile locale și județene se modifică și se completează potrivit anexei nr. 1.

3. Bunurile care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, respectiv domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, se înregistrează la intrarea în patrimoniu în activ, în conturi corespunzătoare de imobilizări, analitic distinct, iar în pasiv, în creditul conturilor 306 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului", respectiv 308 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale", după caz.

4. Funcțiunea conturilor nou-introduse este prezentată în anexa nr. 2, iar Monografia privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale este prezentată în anexa nr. 3.

5. Bunurile care, potrivit legii, alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, neevaluate în expresie bănească, se înregistrează în evidența tehnic-operativă în unități naturale sau natural-convenționale, după caz.

6. Bunurile proprietate publică aflate în administrarea regiilor autonome, respectiv a ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale și a instituțiilor publice de interes național sau local, se inventariază anual pe liste de inventariere distincte.

7. Ministerele sau alte organe de specialitate ale administrației publice centrale și consiliile județene, consiliile locale sau instituțiile publice de interes local, care, potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, pot concesiona, pot închiria sau pot da în folosință gratuită bunuri proprietate publică ori privată a statului, respectiv a unității administrativ-teritoriale, au obligația înregistrării acestora în conturi corespunzătoare de imobilizări, analitic distinct.

8. Persoanele juridice care, potrivit legii, au în concesiune, închiriere sau în folosință gratuită bunuri din domeniul public ori privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale au obligația inventarierii anuale a bunurilor respective pe liste de inventariere distincte, care se transmit și titularului dreptului de administrare.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

COMPLETĂRI
în planurile de conturi pentru instituții publice și consilii locale și județene
Nr. crt. Denumirea conturilor Clasa Simbolul conturilor Funcția conturilor Activ/ Pasiv
Sintetice Analitice
1 2 3 4 5 6
A. La instituțiile publice
1. Conturi introduse în activ*):
- Terenuri care alcătuiesc domeniul public al statului**) 0 011 011.01 A
- Terenuri care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrare 0 011 011.01.01 A
- Terenuri care alcătuiesc domeniul public al statului, date în concesiune, închiriere sau în folosință gratuită 0 011 011.01.02 A
- Terenuri care alcătuiesc domeniul privat al statului 0 011 011.02 A
- Terenuri care alcătuiesc domeniul privat al statului, aflate în administrare 0 011 011.02.01 A
- Terenuri care alcătuiesc domeniul privat al statului, date în concesiune, închiriere sau în folosință gratuită 0 011 011.02.02 A
- Garanții constituite de concesionar 9 928 - A
2. Conturi introduse în pasiv:
- Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului 3 306 - P
- Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului 3 307 - P
3. Conturi eliminate din pasiv:
- Fondul mijloacelor fixe și al terenurilor 3 310 - P
B. La consiliile județene și la consiliile locale
1. Conturi introduse în activ*):
- Terenuri care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale 0 011 011.03 A
- Terenuri care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale, aflate în administrare 0 011 011.03.01 A
- Terenuri care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale, date în concesiune, închiriere sau în folosință gratuită 0 011 011.03.02 A
- Terenuri care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale 0 011 011.04 A
- Terenuri care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, aflate în administrare 0 011 011.04.01 A
- Terenuri care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, date în concesiune, închiriere sau în folosință gratuită 0 011 011.04.02 A
- Garanții constituite de concesionar 9 928 - A
2. Conturi introduse în pasiv:
- Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale 3 308 - P
- Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului 3 308 308.01 P
- Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public de interes local 3 308 308.02 P
- Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale 3 309 - P
- Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al județului 3 309 309.01 P
- Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat de interes local 3 309 309.02 P
3. Conturi eliminate:
- Fondul mijloacelor fixe și terenurilor 3 310 - P
C. La consiliile locale comunale se introduc și se elimină, după caz, partizile corespunzătoare conturilor contabile de la consiliile locale.
*) Pentru bunurile de natura amenajărilor de terenuri și a mijloacelor fixe se deschid conturi analitice distincte în cadrul conturilor 012 și 013, după caz, potrivit metodologiei de la "terenuri".
**) Cu excepția celor dobândite din venituri publice extrabugetare, care constituie proprietatea privată a acestora.

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

FUNCȚIUNEA CONTURILOR NOU-INTRODUSE

Contul 306

"Fondul bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al statului"

Cu ajutorul acestui cont ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile publice centrale și instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat subordonate acestora țin evidența bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, potrivit legii.

Evidența analitică se ține pe surse de dobândire, potrivit legii.

Contul 306 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează bunurile din domeniul public al statului, potrivit legii, iar în debit, bunurile ieșite din domeniul public al statului, în condițiile legii.

Soldul creditor al contului reprezintă bunurile care alcătuiesc domeniul public al statului la un moment dat.

Contul 306 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" se creditează prin debitul conturilor:

310 "Fondul mijloacelor fixe și terenurilor"

- cu valoarea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, potrivit legii, existente în patrimoniu (pe baza inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al statului, atestate prin hotărâre a Guvernului);

011 "Terenuri"

- cu valoarea terenurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii;

012 "Amenajări de terenuri"

- cu valoarea amenajărilor de terenuri care alcătuiesc domeniul public al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii;

013 "Mijloace fixe"

- cu valoarea construcțiilor și a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul public al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii.

Contul 306 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" se debitează prin creditul conturilor:

011 "Terenuri"

- cu valoarea terenurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, ieșite din patrimoniu, potrivit legii;

012 "Amenajări de terenuri"

- cu valoarea amenajărilor de terenuri care alcătuiesc domeniul public al statului, ieșite din patrimoniu, potrivit legii;

013 "Mijloace fixe"

- cu valoarea construcțiilor și a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul public al statului, ieșite din patrimoniu, potrivit legii.

Contul 307

"Fondul bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al statului"

Cu ajutorul acestui cont ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile publice centrale și instituțiile publice subordonate acestora țin evidența bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, potrivit legii.

Contul 307 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează bunurile din domeniul privat al statului, potrivit legii, iar în debit, bunurile ieșite din domeniul privat al statului, în condițiile legii.

Soldul creditor al contului reprezintă bunurile care alcătuiesc domeniul privat al statului la un moment dat.

Contul 307 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" se creditează prin debitul conturilor:

310 "Fondul mijloacelor fixe și terenurilor"

- cu valoarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, potrivit legii, existente în patrimoniu;

011 "Terenuri"

- cu valoarea terenurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii;

012 "Amenajări de terenuri"

- cu valoarea amenajărilor de terenuri care alcătuiesc domeniul privat al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii;

013 "Mijloace fixe"

- cu valoarea construcțiilor și a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul privat al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii.

Contul 307 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" se debitează prin creditul conturilor:

011 "Terenuri"

- cu valoarea terenurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, ieșite din patrimoniu, potrivit legii;

012 "Amenajări de terenuri"

- cu valoarea amenajărilor de terenuri care alcătuiesc domeniul privat al statului, ieșite din patrimoniu, potrivit legii;

013 "Mijloace fixe"

- cu valoarea construcțiilor și a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul privat al statului, ieșite din patrimoniu, potrivit legii.

Contul 308

"Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al unității administrativ-teritoriale"

Cu ajutorul acestui cont consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, consiliile locale orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București, precum și instituțiile finanțate integral de la bugetul local subordonate acestora țin evidența bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale, potrivit legii.

Contul 308 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează bunurile din domeniul public al unității administrativ-teritoriale, potrivit legii, iar în debit, bunurile ieșite din domeniul public al unității administrativ-teritoriale, în condițiile legii.

Soldul creditor al contului reprezintă bunurile care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale la un moment dat.

Contul 308 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale" se desfășoară în analitic astfel:

308.01 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului"

308.02 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public de interes local"

În cadrul conturilor de mai sus se deschid fișe analitice, distincte pe surse de dobândire, potrivit legii.

Contul 308 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale" se creditează prin debitul conturilor:

310 "Fondul mijloacelor fixe și terenurilor"

- cu valoarea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale, potrivit legii, existente în patrimoniu (pe baza inventarului bunurilor care aparțin domeniului public județean sau de interes local, atestate prin hotărâre a Guvernului);

011 "Terenuri"

- cu valoarea terenurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit legii;

012 "Amenajări de terenuri"

- cu valoarea amenajărilor de terenuri care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit legii;

013 "Mijloace fixe"

- cu valoarea construcțiilor și a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit legii.

Contul 308 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale" se debitează prin creditul conturilor:

011 "Terenuri"

- cu valoarea terenurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale, ieșite din patrimoniu, potrivit legii;

012 "Amenajări de terenuri"

- cu valoarea amenajărilor de terenuri care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale, ieșite din patrimoniu, potrivit legii;

013 "Mijloace fixe"

- cu valoarea construcțiilor și a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale, ieșite din patrimoniu, potrivit legii.

Contul 309

"Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul
privat al unității administrativ-teritoriale"

Cu ajutorul acestui cont consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, consiliile locale orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București, precum și instituțiile publice și serviciile publice subordonate acestora țin evidența bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, potrivit legii.

Contul 309 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează bunurile din domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, potrivit legii, iar în debit, bunurile ieșite din domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, în condițiile legii.

Soldul creditor al contului reprezintă bunurile care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale la un moment dat.

Contul 309 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale" se desfășoară în analitic astfel:

309.01 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al județului"

309.02 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat de interes local"

Contul 309 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale" se creditează prin debitul conturilor:

310 "Fondul mijloacelor fixe și terenurilor"

- cu valoarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, potrivit legii, existente în patrimoniu;

011 "Terenuri"

- cu valoarea terenurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit legii;

012 "Amenajări de terenuri"

- cu valoarea amenajărilor de terenuri care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit legii;

013 "Mijloace fixe"

- cu valoarea construcțiilor și a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit legii.

Contul 309 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale" se debitează prin creditul conturilor:

011 "Terenuri"

- cu valoarea terenurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, ieșite din patrimoniu, potrivit legii;

012 "Amenajări de terenuri"

- cu valoarea amenajărilor de terenuri care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, ieșite din patrimoniu, potrivit legii;

013 "Mijloace fixe"

- cu valoarea construcțiilor și a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, ieșite din patrimoniu, potrivit legii.

Contul 928 "Garanții constituite de concesionari"

Cu ajutorul acestui cont ministerele sau alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, consiliile județene, consiliile locale sau instituțiile publice de interes local, care, potrivit legii, au calitatea de concendent, în numele statului, județului, orașului sau al comunei, după caz, țin evidența garanțiilor constituite de concesionar pentru bunurile, activitățile sau serviciile publice concesionate potrivit legii.

Contabilitatea analitică se ține pe fiecare concesionar.

Contul 928 "Garanții constituite de concesionari" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează garanțiile constituite de concesionar, potrivit legii, iar în credit, garanțiile restituite sau reținute de la concesionar, în condițiile legii.

Soldul debitor al contului reprezintă garanțiile constituite de concesionar la un moment dat.

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

MONOGRAFIE
privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale
Explicația operațiunii Cont debitor Cont creditor
A. La ministere sau la alte organe de specialitate ale administrației publice centrale
1. Evidența bunurilor aflate în administrare
- pe baza hotărârii Guvernului care atestă apartenența bunurilor la domeniul public al statului 310 306
- intrarea în patrimoniu a bunurilor care, potrivit legii, alcătuiesc domeniul public al statului 011.01.01 306
(013) (306)
- ieșirea din patrimoniu a bunurilor care, potrivit legii, alcătuiesc domeniul public al statului 306 011.01.01
(306) (013)
2. Evidența bunurilor date în concesiune
- pe baza contractului de concesiune, potrivit legii, înregistrarea bunurilor care fac obiectul concesiunii 011.01.02 011.01.01
(013) (013)
- garanția constituită de concesionar, potrivit legii 928 -
- redevența lunară datorată de concesionar, potrivit legii, precum și penalități datorate pentru neplata la termen a redevenței 220 531
- redevența virată de concesionar în contul bugetului de stat (pe baza documentului care atestă virarea) 232 220
și
531 232
- la expirarea termenului de concesiune, înregistrarea bunurilor care au făcut obiectul concesiunii 011.01.01 011.01.02
- la expirarea termenului de concesiune, înregistrarea bunurilor care au rezultat în urma investițiilor impuse prin caietul de sarcini:
- modernizări la bunurile care au făcut obiectul concesiunii 013 306
- alte investiții, materializate în bunuri care aparțin domeniului public sau privat, după caz 013 306
(307)
- la expirarea termenului de concesiune, înregistrarea bunurilor preluate, care au aparținut concesionarului și au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii 011.01.01 306
(013) (306)
sau
011.01.01 307
(013) (307)
3. Evidența bunurilor închiriate
- pe baza contractului de închiriere, potrivit hotărârii Guvernului, înregistrarea bunurilor care fac obiectul închirierii 011.01.02 011.01.01
(013) (013)
- chiria lunară datorată de chiriaș potrivit legii, precum și penalitățile datorate pentru neplata la termen a chiriei 220 531
- chiria virată de chiriaș în contul bugetului de stat, în cuantumul stabilit (pe baza documentului care atestă virarea) 232 220
și
531 232
- cota-parte din chirie, stabilită prin hotărâre a Guvernului, lăsată la dispoziția titularului dreptului de administrare, încasată de la chiriaș 120 220
și
531 520
B. La instituțiile publice din subordinea ministerelor sau a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale (instituții de interes național)
1. Evidența bunurilor aflate în administrare
- pe baza hotărârii Guvernului care atestă apartenența bunurilor la domeniul public al statului 310 306
- intrarea în patrimoniu a bunurilor care, potrivit legii, alcătuiesc domeniul public al statului 011.01.01 306
(013) (306)
- ieșirea din patrimoniu a bunurilor care, potrivit legii, alcătuiesc domeniul public al statului 306 011.01.01
(306) (013)
C. La consiliile județene, consiliile locale sau la instituțiile publice de interes local
1. Evidența bunurilor aflate în administrare
- pe baza hotărârii Guvernului care atestă apartenența bunurilor la domeniul public al unității administrativ-teritoriale 310 308
- intrarea în patrimoniu a bunurilor care, potrivit legii, alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale 011.03.01 308
(013) (308)
- ieșirea din patrimoniu a bunurilor care, potrivit legii, alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale 308 011.03.01
(309) (013)
2. Evidența bunurilor date în concesiune
- pe baza contractului de concesiune, potrivit legii, înregistrarea bunurilor care fac obiectul concesiunii 011.03.02 011.03.01
(013) (013)
- garanția constituită de concesionar, potrivit legii 928 -
- redevența lunară datorată de concesionar, potrivit legii, precum și penalități datorate pentru neplata la termen a redevenței 220 531
- redevența virată de concesionar în contul bugetului local (pe baza documentului care atestă virarea) 232 220
și
531 232
- la expirarea termenului de concesiune, înregistrarea bunurilor care au făcut obiectul concesiunii 011.03.01 011.03.02
- la expirarea termenului de concesiune, înregistrarea bunurilor care au rezultat în urma investițiilor impuse prin caietul de sarcini:
- modernizări la bunurile care au făcut obiectul concesiunii 013 308
- alte investiții materializate în bunuri care aparțin domeniului public sau privat, după caz 013 308
(309)
- la expirarea termenului de concesiune, înregistrarea bunurilor preluate, care au aparținut concesionarului și au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii 011.03.01 308
(013) (308)
sau
011.01.01 309
(013) (309)
3. Evidența bunurilor închiriate
- pe baza contractului de închiriere, potrivit hotărârii consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, după caz, înregistrarea bunurilor care fac obiectul închirierii 011.03.02 (013) 011.03.01 (013)
- chiria lunară datorată de chiriaș potrivit legii, precum și penalitățile datorate pentru neplata la termen a chiriei 220 531
- chiria virată de chiriaș în contul bugetului de stat, în cuantumul stabilit (pe baza documentului care atestă virarea) 232 și 220
531 232
- cota-parte din chirie stabilită prin hotărâre a consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, după caz, lăsată la dispoziția titularului dreptului de administrare, încasată de la chiriaș 120 220
531 520
D. La regiile autonome
1. Evidența bunurilor aflate în administrare
- pe baza hotărârii Guvernului care atestă apartenența bunurilor la domeniul public al statului 208, 211, 212 1015.02
- intrarea în patrimoniu a bunurilor care, potrivit legii, alcătuiesc domeniul public al statului 208, 211, 212 1015.02
- ieșirea din patrimoniu a bunurilor care, potrivit legii, aparțin domeniului public al statului 1015.02 208, 211, 212
E. La societățile comerciale, companiile naționale, societățile naționale, precum și la persoanele juridice fără scop lucrativ
- pe baza contractului de concesiune, potrivit legii, înregistrarea valorii concesiunilor primite 205 167
- evidențierea redevențelor, respectiv a chiriilor datorate pentru bunurile luate în concesiune sau închiriate, după caz 8036 -
- redevențe, respectiv chirii datorate pentru bunurile luate în concesiune sau închiriate, după caz 612 401
- bunuri preluate în concesiune conform contractelor, restituite 167 205
- înregistrarea investiției efectuate la bunurile preluate în concesiune 212 231, 404
- amortizarea investiției efectuate la bunurile preluate în concesiune pe durata contractului de concesiune și alte investiții 6811 281
- scoaterea din evidență a investiției amortizate integral 281 212
F. La persoanele juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitatea de binefacere sau de utilitate publică
- preluarea, în folosință gratuită pe termen limitat, de imobile din patrimoniul statului sau al unității administrativ-teritoriale 8033 -
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...