Guvernul României

Memorandumul de finanțare*) dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP) din 30.12.1999

Modificări (3), Referințe (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 iunie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere.

Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, acționând pentru și în numele Comunității Europene, denumită în continuare Comunitatea, pe de o parte, și Guvernul României, denumit în continuare Beneficiarul, pe de altă parte,

au convenit următoarele:

Măsura la care se face referire la art. 1 de mai jos va fi executată și finanțată din resursele bugetare ale Comunității, conform prevederilor cuprinse în prezentul memorandum. Cadrul tehnic, juridic și administrativ în care va fi pusă în aplicare măsura la care se face referire la art. 1 de mai jos este stabilit de Condițiile generale anexate la Acordul-cadru încheiat la 12 martie 1991 între Comisie și Beneficiar și completate cu prevederile prezentului memorandum și Dispozițiile speciale anexate la acesta.

ARTICOLUL 1 Natura și obiectul

Ca o componentă a programului său de asistență, Comunitatea va contribui, sub forma finanțării nerambursabile, la finanțarea următoarei măsuri:

Numărul Programului: RO 9904
Titlul: Programul pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP)
Durata: până la 31 decembrie 2001

ARTICOLUL 2 Angajamentul Comunității

Contribuția financiară din partea Comunității este fixată la nivelul maxim de 100 milioane euro, denumită în continuare finanțarea gratuită.

ARTICOLUL 3 Durata și data de expirare

Pentru prezenta măsură finanțarea gratuită este disponibilă pentru contractare până la 31 decembrie 2001, făcând obiectul reglementărilor prezentului memorandum. Toate contractele trebuie semnate până la această dată. Fondurile rămase din finanțarea gratuită care nu au fost contractate până la această dată vor fi anulate. Termenul limită pentru efectuarea plăților din cadrul finanțării gratuite este 31 decembrie 2002. Toate plățile trebuie să fie efectuate până la expirarea termenului limită. Comisia poate totuși, în funcție de împrejurări, să fie de acord cu o prelungire a acestei date de expirare, dacă aceasta este cerută în timp util și justificată în mod adecvat de către Beneficiar. Prezentul memorandum va expira la data la care expiră perioada de efectuare a plăților din finanțarea gratuită. Toate fondurile care nu au fost utilizate vor fi returnate Comisiei.

ARTICOLUL 4 Adrese

Corespondența privitoare la executarea măsurii, având menționate numărul și titlul măsurii, va fi adresată:

Pentru Comunitate:

Delegația Comisiei Europene în România

Str. Grigore Mora nr. 11

71278 București

România

e-mail: office@rom.eudel.com

Fax: (40-1)230.2453.

Pentru Beneficiar:

Guvernul României

Departamentul pentru Integrare Europeană

Piața Victoriei nr. 1

Sectorul 1, București

România

Tel.: (40-1)312.47.32.

Fax: (40-1)312.6929

ARTICOLUL 5 Numărul de exemplare

Prezentul memorandum este redactat în două exemplare în limba engleză.

ARTICOLUL 6 Intrarea în vigoare

Prezentul memorandum va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți, imediat după semnarea de către părți a Memorandumului de înțelegere privind plățile compensatorii, prezentat în anexa nr. 2, Dispoziții speciale (anexa C). Orice cheltuială care are loc înaintea acestei date nu este eligibilă pentru finanțare gratuită.

Anexele, inclusiv Memorandumul de înțelegere privind plățile compensatorii amintit mai sus, reprezintă parte integrantă la prezentul memorandum de finanțare.

Semnat la București la 30 decembrie 1999.

Pentru Beneficiar,
Petre Roman,
ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
coordonator național al asistenței

Pentru Comunitate,
Fokion Fotiadis,
șeful Delegației Comisiei Europene în România

Anexa nr. 1: Acordul-cadru (anexele A și B)

Anexa nr. 2: Dispoziții speciale (anexa C)

Anexa nr. 3: Informare și publicitate pentru Programul PHARE al Uniunii Europene

ANEXA Nr. 1 (A și B)

ACORD-CADRU

ANEXA Nr. 2 (C)

PROGRAMUL DE RESTRUCTURARE A ÎNTREPRINDERILOR ȘI RECONVERSIE
PROFESIONALĂ (RICOP)

DISPOZIȚII SPECIALE
OBIECTIVE, DESCRIERE ȘI CONDIȚIONARE

A. Obiective

Prezentul program este situat în contextul Parteneriatului pentru aderare și al Programului Național de Aderare la Uniunea Europeană. Obiectivul general este sprijinirea Guvernului în îndeplinirea criteriilor de aderare în domeniul politicii economice.

Obiectivele imediate ale programului sunt:

sprijinirea Guvernului în implementarea politicilor și acțiunilor de restructurare, privatizare sau de închidere a întreprinderilor generatoare de pierderi;
diminuarea consecințelor închiderii întreprinderilor prin consolidarea sistemului de securitate socială și prin promovarea inițiativelor de ocupare;
încurajarea activităților economice care conduc la crearea susținută de locuri de muncă prin acordarea de asistență întreprinderilor mici și mijlocii și microafacerilor.

B. Descrierea programului

Programul are 5 componente principale: intervenții în cazuri de concedieri colective, lucrări publice, inițiative de promovare a ocupării forței de muncă, finanțarea creării de microafaceri și de întreprinderi mici și mijlocii, măsuri de asistență socială. Toate acestea alcătuiesc împreună o abordare integrată a restructurării întreprinderilor și a conversiei forței de muncă. Acestea sunt descrise mai jos.

Componenta 1 - Intervenții în cazuri de concedieri colective (servicii de preconcediere și plăți compensatorii)

Serviciile de preconcediere urmăresc să asigure o intervenție rapidă în procesul de disponibilizare, astfel încât persoanele care au fost anunțate că vor fi concediate să poată fi plasate în locuri de muncă alternative sau să primească consultanță și îndrumare, astfel încât să se angajeze activ în procesul de căutare a unui nou loc de muncă. Aceste servicii se ocupă de efectele imediate ale concedierii. Ele vor fi destinate persoanelor înștiințate că vor fi concediate din întreprinderile incluse în Planul de restructurare.

Această activitate va fi implementată prin contract(e) de asistență tehnică; bugetul (până la un milion euro) este inclus în bugetul global de asistență tehnică.

Indicativ: aproximativ 5.000 de muncitori care urmează să fie disponibilizați vor beneficia de consultanță.

Prin cofinanțarea PHARE a plăților compensatorii va fi ușurată o parte din povara bugetară provocată de restructurarea întreprinderilor industriale de stat cu pierderi. Cofinanțarea va fi asigurată pentru muncitorii din întreprinderile de stat identificate în Planul de restructurare care va fi propus de autoritățile române și agreat de Comisia Europeană.

Totalul bugetului PHARE alocat este de maximum 28 milioane euro. Contribuția PHARE nu va reprezenta mai mult de 40% din costul total al plăților compensatorii pentru grupul specificat de muncitori concediați și va fi plătită Fondului național de șomaj după ce disponibilizările au avut loc.

Vor primi plăți compensatorii aproximativ 60.000 de muncitori.

Componenta de plăți compensatorii va fi implementată sub control strict și sub permanentă monitorizare. Aceasta va asigura ca plățile (sub formă de rambursare parțială) să fie făcute numai Fondului național de șomaj până la limitele definite în memorandumul de finanțare. Plățile compensatorii vor fi rambursate numai cu privire la întreprinderile incluse în Planul de restructurare, în care pierderea locurilor de muncă a rezultat din aplicarea planurilor de restructurare, privatizare sau lichidare a întreprinderilor de stat cu pierderi.

Componenta 2 - Lucrări publice

Componenta de lucrări publice are ca scop crearea de oportunități de locuri de muncă de scurtă durată (combinată cu activități de formare), prin intermediul proiectelor de lucrări publice, concepute să îmbunătățească viața comunităților afectate de restructurarea industrială și să crească atractivitatea zonelor pentru investitori. Această componentă este direcționată către zonele și comunitățile afectate de închiderea și de restructurarea întreprinderilor enumerate în Planul de restructurare. Cel puțin 50% din locurile de muncă astfel create vor trebui să fie ocupate de muncitorii disponibilizați prin Planul de restructurare.

Bugetul PHARE alocat este de maximum 14 milioane euro.

Proiectele pot include construcția de locuințe sociale, investiții în spitale, unități de formare profesională, școli, transport local, infrastructura de mediu, șantiere industriale, acțiuni de îmbunătățiri funciare etc. Acolo unde va fi necesar, proiectele trebuie să asigure conformitatea cu procedurile privind autorizațiile de mediu prevăzute de legislația română în domeniul protecției mediului.

Se preconizează implementarea a aproximativ 140 de proiecte, care să aibă ca rezultat crearea a 4.600 locuri de muncă.

Componenta 3 - Inițiative de promovare a ocupării forței de muncă

Această componentă are ca scop crearea de oportunități de formare profesională și ocupații durabile în societăți comerciale nou-create sau deja existente, precum și proiecte care urmează să găsească soluții prescrise la nivel local, care au drept scop asigurarea diversificării economiei și a pieței de muncă locale.

Aceste activități vor fi implementate de antreprenori, formatori, asociații, organizații neguvernamentale și de alte organisme competente să participe la acest program prin implementarea de proiecte care vor genera posibilități de formare sau ocupare pentru muncitorii disponibilizați în zona-țintă.

Bugetul PHARE alocat va fi de aproximativ 9 milioane euro.

Activitățile vor include:

asistență și consultanță pentru crearea de întreprinderi mici;
calificarea și recalificarea forței de muncă;
incubatoare de afaceri;
subvenționarea salariilor pentru atragerea personalului disponibilizat;
proiecte care să creeze locuri de muncă durabile și posibilități de calificare;
asigurarea formării profesionale care să corespundă noilor oferte de locuri de muncă în activități economice viabile.

Această componentă are ca scop crearea sau sprijinirea creării a aproximativ 8.000 locuri de muncă și asigurarea a aproximativ 6.000 locuri de formare profesională. Se intenționează ca aproximativ 80% din acestea să fie disponibile pentru muncitorii concediați din întreprinderile incluse în Planul de restructurare.

Componenta 4 - Finanțarea creării de microafaceri și de întreprinderi mici și mijlocii

Această componentă va stimula crearea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii și a sectorului de mici activități de afaceri în zonele incluse în Planul de restructurare, afectate de închiderea/restructurarea întreprinderilor, și în care au loc concedieri. Va fi sprijinită crearea de locuri de muncă durabile și va fi promovată în continuare tranziția către o economie de piață funcțională.

Grupul-țintă îl reprezintă antreprenorii din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii și al microafacerilor.

Bugetul PHARE alocat va fi de aproximativ 30 milioane euro.

Va fi creată o serie de scheme financiare pentru a se asigura răspunsuri concrete și rapide la cerințele financiare ale antreprenorilor din zonele dezavantajate. Criteriile de selecție a proiectelor vor fi riguroase, pentru a se asigura un sprijin direct întreprinderilor mici și mijlocii și microafacerilor la nivel local și pentru a garanta că locurile de muncă au fost create în întreprinderi durabile.

Indicativ: se așteaptă crearea unui număr de 10.000 locuri de muncă în sectorul întreprinderilor mici și mijlocii și al microafacerilor.

Componenta 5 - Măsuri de asistență socială

Această componentă are ca scop acordarea de sprijin social și oferirea de posibilități de angajare pentru persoanele care au fost cel mai mult afectate de restructurarea industrială, prin crearea de servicii sociale care să diminueze problemele cauzate de șomaj și să mențină stabilitatea socială necesară în vederea implementării programului de tranziție economică.

Grupul-țintă este reprezentat de persoanele disponibilizate și de membrii familiilor acestora, care sunt puternic defavorizați din cauza sărăciei, comportamentelor antisociale, condițiilor improprii de locuit, problemelor de sănătate asociate cu bolile profesionale, cu alimentația necorespunzătoare, cu stresul și alcoolismul. Vor fi acordate subvenții pentru crearea și funcționarea de centre sociale, centre de reintegrare și centre de urgență.

Va fi eligibil pentru finanțare în cadrul acestei componente și sprijinul pentru infrastructuri care să faciliteze funcționarea serviciilor sociale. Proiectele depuse vor fi bazate pe parteneriat local care va presupune cofinanțare parțială. Contribuția PHARE se va diminua pe măsură ce contribuția locală va crește.

Bugetul PHARE alocat este de aproximativ 10 milioane euro.

Se așteaptă sprijinirea a aproximativ 50 de centre sociale, 10 centre de reintegrare și 10 centre de urgență. În aceste centre vor fi asistate aproximativ 17.500 persoane nevoiașe. Vor fi create aproximativ 1.300 noi locuri de muncă, dintre care cel puțin 900 vor fi ocupate de muncitorii disponibilizați sau de membri ai familiilor acestora.

Componentele Programului RICOP, rezultatele și forma de asistență care va fi asigurată sunt sintetizate în tabelul prevăzut mai jos:

Nr. crt. Componenta Rezultatele Forma de asistență
1. Intervenții în cazuri de concedieri colective Servicii de consultanță; plăți compensatorii Asistență tehnică; sprijin bugetar direct
2. Lucrări publice Proiecte de lucrări care să îmbunătățească mediul local și să creeze locuri de muncă Convenții între OPCP și municipalități, care să permită încheierea de contracte direct între municipalități și contractorii de lucrări
3. Măsuri active Oportunități de angajare și de formare (calificare) Convenții între OPCP și organismele locale de implementare autorizate
4. Finanțarea creării de microafaceri și de întreprinderi mici și mijlocii Împrumuturi cu dobândă mică/credite parțial nerambursabile pentru proiecte de mici întreprinderi viabile Acorduri de împrumut între gestionarii de fonduri și întreprinzători
5. Măsuri de asistență socială Întărirea capacității locale de prestare a serviciilor sociale Convenții între OPCP și organismele locale de implementare autorizate
6. Asistență tehnică Întărirea structurilor de implementare a programului Contracte cu OPCP

Modul în care sunt concepute componentele programului este prezentat în detaliu în fișa de proiect la care este atașată o serie de anexe descriptive. Modul de concepere a tuturor componentelor, cu excepția plăților compensatorii, se bazează pe experiența câștigată pe parcursul derulării programelor PHARE anterioare; procedurile de implementare iau în considerare această experiență, dar au fost făcute unele modificări în comparație cu proiectele anterioare, pentru a se ține seama de dimensiunea mai largă a acestui program și de necesitatea ca programul actual să fie aplicat într-un număr de zone specificate. Programele anterioare erau într-o măsură considerabilă orientate către zone în care se exprima o cerere și exista și capacitate de implementare a proiectelor. Programul actual va fi direcționat către zone specifice în care există nevoi, dar instituțiile locale nu sunt în mod necesar bine pregătite. Aceasta implică necesitatea unei abordări mai active și flexibile pentru sprijinirea structurilor locale de implementare, acolo unde acestea nu sunt suficient dezvoltate.

Programele anterioare PHARE, relevante, sunt descrise în anexa nr. 5 la fișa de proiect. Acestea includ: Programul de măsuri active (RO 9209), care a asigurat sprijin pentru consorțiile locale care au dezvoltat soluții novatoare de creare de locuri de muncă; formarea inițială și continuă VET (RO 9405), care a dezvoltat și a testat o curriculă de formare modernizată; o componentă a Programului în domeniul energiei (RO 9504), care a asigurat răspunsuri constând în măsuri active pentru a face față problemelor cauzate de restructurarea industriei miniere și de disponibilizările masive din județul Gorj și din Valea Jiului; Fondul de restructurare a zonelor miniere (RO 9808), care dezvoltă abordarea Programului RO 9405; Sprijin pentru întreprinderi mici și mijlocii (alocații PHARE în 1992, 1994, 1997), care a inclus o schemă de acordare condiționată de credite nerambursabile pentru întreprinderi mici și mijlocii; Programul de dezvoltare a resurselor umane (RO 9701) pentru consolidarea capacității manageriale a resurselor umane în societățile comerciale; Programul de dezvoltare regională (RO 9708 și RO 9805); Programul de dezvoltare a serviciilor sociale SESAM (RO 9209 și RO 9305); Programele de reparare a pagubelor produse de dezastre (1997 și 1998); FIDEL (Programul de inițiative economice locale, RO 9408).

Remarcă specială:

În legătură cu fiecare dintre componentele programului descrise mai sus, cu excepția plăților compensatorii, estimarea numărului de persoane care vor beneficia de sprijin și costul mediu pentru fiecare beneficiar sunt bazate pe experiența activităților similare finanțate de programele PHARE anterioare în România. Cifrele sunt orientative; costurile actuale și numărul de beneficiari la care se poate ajunge de facto vor putea fi mult diferite în condițiile operative în care acest proiect va fi implementat.

C. Condiție

Conștient de obiectivele majore convenite ale acestui program, care urmăresc să susțină procesul de restructurare economică necesar pentru pregătirea României în vederea aderării, Guvernul României:

(i) va stabili și va pune în aplicare un plan de restructurare pentru un anumit număr de întreprinderi cu pierderi, care vor fi selectate în funcție de dimensiunea arieratelor și a deficitelor lor financiare, care reprezintă baza în funcție de care se direcționează programul. Acest plan va identifica: a) întreprinderile și fabricile în care va avea loc restructurarea; b) intențiile autorităților române cu privire la fiecare dintre aceste întreprinderi [adică: (i) privatizare sau (ii) lichidare sau (iii) divizarea întreprinderii în unități separate, urmată de lichidarea sau privatizarea fiecăreia dintre acestea]; c) numărul de lucrători prevăzuți să fie concediați; d) calendarul disponibilizărilor. Pachetul de măsuri propuse în cadrul acestui program pentru fiecare localitate este condiționat de implementarea acestui plan de restructurare.

Cu excepția contractelor pentru asistență tehnică la nivel național, a agențiilor de administrare locale, a administratorilor fondului și a serviciilor de preconcediere, nici o activitate din cadrul Programului RICOP nu va fi contractată atâta timp cât nu se vor înregistra progrese semnificative în punerea în aplicare a Planului de restructurare în ceea ce privește marile întreprinderi cu pierderi din zonele vizate, iar progresul în aplicarea Planului de restructurare nu a condus la disponibilizări corespunzătoare nivelului anticipat de pierderi de locuri de muncă.

De aceea, pentru fiecare dintre cele 5 zone-țintă, nici un contract pentru lucrări publice, măsuri active, finanțare de întreprinderi mici și mijlocii și microafaceri sau măsuri de asistență socială nu va fi încheiat atâta timp cât Delegația Comisiei Europene în România nu primește rapoarte satisfăcătoare care să confirme progresul în implementarea Planului de restructurare cu privire la marile întreprinderi cauzatoare de pierderi din zonele-țintă.

Pentru a acorda timp suficient ca toate contractele să fie implementate, toate măsurile propuse în Planul de restructurare și concedierile ce vor rezulta trebuie să aibă loc în primele 15 luni de la semnarea memorandumului de finanțare. În cazul în care măsurile propuse în Planul de restructurare pentru întreprinderile cauzatoare de pierderi în oricare dintre cele 5 zone-țintă nu sunt implementate în acest interval, Comisia va avea dreptul să pună capăt tuturor activităților aflate în derulare în legătură cu acea zonă. Fondurile alocate acelei zone în care activitățile încetează nu vor fi realocate unei alte zone atâta timp cât Comisia nu va întocmi o evaluare globală pozitivă a procesului de macrostabilizare și restructurare economică, așa cum este definit acesta la pct. (ii) al prezentei condiționalități;

(ii) acceptă că sprijinul în cadrul acestui program depinde de angajamentul continuu al Guvernului pentru stabilizare macroeconomică și restructurare. Comisia își rezervă dreptul de a face evaluări ad-hoc ale realizărilor Guvernului în ceea ce privește programul de reformă economică și transformarea statutului întreprinderilor de stat mari cauzatoare de pierderi. Progresul în implementarea acordurilor cu Fondul Monetar Internațional și cu Banca Mondială va reprezenta un indicator important al angajamentului continuu al Guvernului pentru reforma economică. În urma unei evaluări pozitive Comisia poate lua în considerare realocarea resurselor între regiuni și între componentele programului;

(iii) se angajează să întocmească lunar un raport de monitorizare a restructurării întreprinderilor incluse în Planul de restructurare. Acest raport va analiza rezultatele cu privire la restructurarea, privatizarea și închiderea întreprinderilor și uzinelor, precum și la reducerea locurilor de muncă. Acest raport va reprezenta baza cererilor de plată în cadrul componentei de plăți compensatorii. Raportul va fi întocmit de Fondul Proprietății de Stat, asistat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, și va fi evaluat de Comisie;

(iv) este de acord ca rambursarea parțială a plăților compensatorii în cadrul acestui program să se facă doar în contextul implementării riguroase a planurilor de restructurare, privatizare și lichidare a întreprinderilor de stat cu pierderi, incluse în Planul de restructurare convenit. În cazul în care fondurile furnizate în cadrul acestei componente a programului vor fi fost deja utilizate pentru rambursarea plăților compensatorii, dar în opinia Comisiei a devenit evident că nu s-a înregistrat un progres semnificativ în restructurare, privatizare și lichidare, care să aibă ca rezultat impunerea unei discipline financiare normale întreprinderilor în cauză, aceste fonduri vor fi rambursate de Guvernul României Comisiei Europene.

D. Buget

(MEURO)
Componentă Investiție Construcție instituțională Total PHARE Beneficiar*) IFI TOTAL
1. Intervenții în cazuri de concedieri colective - 28,0 28,0 42,0 - 70,0
2. Lucrări publice 14,0 - 14,0 1,5 - 15,5
3. Inițiative de promovare a ocupării forței de muncă - 9,0 9,0 4,0 - 13,0
4. Finanțare de firme mici 30,0 - 30,0 - - 30,0
5. Măsuri de asistență socială 8,0 2,0 10,0 2,0 - 12,0
6. Asistență tehnică - 9,0 9,0 - - 9,0
Programul RICOP 52,0 48,0 100,0 49,5 - 149,5

*) Contribuțiile beneficiarului sunt calculate să includă atât contribuții ale partenerilor locali, făcute în numerar/în natură, cât și contribuția de la bugetul de stat.

Remarcă specială:

Se prevede ca nici o parte a bugetului să nu fie contractată direct de către Comisia Europeană. De aceea valoarea integrală a programului va fi transferată Fondului național.

Alocarea de fonduri în cadrul programului între cele 5 zone-țintă se va face proporțional cu numărul de concedieri preconizat în fiecare zonă, conform Planului de restructurare.

Proceduri de implementare

Programul va fi administrat în conformitate cu procedurile sistemului de implementare descentralizat PHARE (SID), cu excepția componentei din cadrul programului privind cofinanțarea plăților compensatorii. Procedurile cu privire la plățile compensatorii sunt descrise mai jos și reprezintă subiectul unui memorandum de înțelegere distinct, care urmează să fie semnat de Comisia Europeană și de autoritățile române, anexat la memorandumul de finanțare. Coordonatorul național al asistenței (CNA) va avea întreaga responsabilitate cu privire la programarea, monitorizarea și implementarea tuturor componentelor programului.

Proceduri generale

Pentru toate componentele se vor aplica procedurile care urmează. (Cu toate acestea, fondurile pentru plățile compensatorii nu vor fi gestionate de OPCP; procedurile specifice sunt descrise mai jos).

Fondul național din cadrul Ministerului Finanțelor, condus de responsabilul național cu autorizarea plăților (RNA), va superviza administrarea financiară a programului și va fi responsabil de raportările ce trebuie prezentate Comisiei Europene. Autoritatea națională de control competentă cu privire la implementarea programului va efectua controlul financiar adecvat.

Comisia Europeană va transfera fondurile Fondului național, în conformitate cu Memorandumul de înțelegere semnat între Comisia Europeană și România la data de 20 octombrie 1998. Fondurile vor fi transferate la cererea responsabilului național cu autorizarea plăților (RNA). O plată de până la 20% din fonduri, care urmează să fie administrată la nivel local, va fi transferată Fondului național după semnarea memorandumului de finanțare și a acordurilor financiare între Fondul național și Oficiul de plăți și contractare PHARE, precum și a Memorandumului de înțelegere privind plățile compensatorii, anexat la memorandumul de finanțare. Dispozițiile prevăzute la art. 2 și 13 din Memorandumul de înțelegere privind Fondul național trebuie, de asemenea, respectate. În plus RNA trebuie să înainteze Comisiei spre aprobare nominalizarea unui responsabil cu autorizarea plăților (RAP) și o descriere a sistemului creat, arătând cum se realizează fluxul de informații între Fondul național și Oficiul de plăți și contractare PHARE și modul în care vor fi efectuate plățile. De asemenea, trebuie desemnat responsabilul oficial pentru implementarea Memorandumului de înțelegere privind plățile compensatorii.

Se vor efectua 4 plăți în completare în cuantumul celei mai mici sume reprezentate fie de maximum 20% din fondurile care urmează să fie administrate local, fie de diferența până la valoarea integrală a bugetului. Prima plată va fi trasă în momentul în care 10% din buget a fost deja cheltuit de Oficiul de plăți și contractare PHARE. A doua completare poate fi cerută atunci când 30% din bugetul total în exercițiu a fost cheltuit. Punctul de tragere pentru a treia completare este de 50%, iar plata celei de a patra rate se va face atunci când s-a cheltuit 70%. În afara unei autorizații exprese prealabile din partea Comisiei, nici o cerere de completare nu poate fi făcută dacă fondurile cumulate, aflate în depozit la Fondul național și la autoritățile de implementare, depășesc 10% din exercițiul bugetar angajat. În mod excepțional RNA poate solicita o plată în avans de peste 20%, în conformitate cu procedurile prevăzute în memorandumul de înțelegere sus-menționat.

Fondul național va transfera fondurile Oficiului de plăți și contractare PHARE în conformitate cu Acordul de finanțare semnat între Fondul național și Oficiul de plăți și contractare PHARE. Acordul de finanțare va fi andosat înainte de Comisia Europeană. Oficiul de plăți și contractare PHARE va fi condus de un RAP numit de RNA, după consultări cu CNA. RAP va fi responsabil de toate operațiunile efectuate de Oficiul de plăți și contractare PHARE.

Un cont separat în euro va fi stabilit pentru fondurile transferate de Comisie Fondului național pentru acest program, într-o bancă ce a fost anterior convenită cu Comisia Europeană. Contul va fi administrat într-un sistem contabil separat. În principiu, toate conturile bancare vor fi purtătoare de dobânzi. Dobânda va fi raportată Comisiei Europene. În cazul în care Comisia decide astfel, pe baza propunerii RNA dobânda poate fi reinvestită în program. Aceleași proceduri vor fi aplicate tuturor fondurilor transferate Oficiului de plăți și contractare PHARE.

RNA și RAP se vor asigura că toate contractele sunt pregătite în conformitate cu procedurile Manualului SID.

Toate contractele trebuie încheiate în termen de 2 ani de la semnarea memorandumului de finanțare. Toate plățile trebuie să se facă în termen de 3 ani de la semnarea memorandumului de finanțare.

Toate fondurile neutilizate până la data expirării programului vor fi recuperate de Comisie.

Pentru acele contracte cu fonduri reținute pentru o perioadă de garanție prelungită după sfârșitul perioadei de plată a programului suma totală a fondurilor acelor contracte, calculate de RAP și stabilite de Comisie, va fi plătită Agenției de implementare înainte de închiderea oficială a programului. Agenția de implementare își asumă întreaga responsabilitate privind depozitarea fondurilor până la efectuarea ultimei plăți și se asigură că aceste fonduri vor fi folosite numai pentru plăți referitoare la clauzele de retenție. De asemenea, Agenția de implementare își asumă întreaga responsabilitate față de contractori în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor legate de clauzele de retenție. Dobânzile fondurilor vor fi plătite Comisiei după plata finală a contractorilor. Fondurile care nu au fost plătite contractorilor după efectuarea ultimei plăți vor fi rambursate Comisiei. O analiză globală a utilizării fondurilor depozitate în conturile de garanție - și, în mod special, a plăților făcute din acestea - și a dobânzilor rezultate va fi furnizată anual Comisiei de către RNA.

Procedurile privind plățile compensatorii

Pentru cofinanțarea parțială a plăților compensatorii făcute din Fondul național de șomaj administrat de Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale Comisia va pune la dispoziție bugetului de stat al României maximum 28 MEURO.

Această cofinanțare parțială (de maximum 40%) va fi asigurată în vederea efectuării plăților compensatorii pentru aproximativ 60.000 de lucrători care vor fi disponibilizați în urma restructurării întreprinderilor din cele 5 zone-țintă selectate. Lista cuprinzând zonele-țintă, întreprinderile care urmează să fie restructurate și care vor fi eligibile pentru Programul RICOP, intențiile Guvernului cu privire la fiecare întreprindere (privatizare, lichidare, restructurare) și numărul de personal care se preconizează că va fi concediat ca urmare a aplicării măsurilor programate sunt enumerate în Planul de restructurare anexat la Memorandumul de înțelegere cu privire la plățile compensatorii, menționat mai sus.

Memorandumul de înțelegere, care reprezintă anexă la memorandumul de finanțare, acoperă obligațiile tuturor părților în ceea ce privește: aprobarea oficială a Planului global de restructurare; raportările privind aplicarea acestui plan; categoriile eligibile de lucrători pentru care costurile plăților compensatorii pot fi parțial acoperite; limita până la care aceste plăți pot fi acoperite; forma în care trebuie făcute cererile de transfer pentru fondurile PHARE; stabilirea unei evaluări clare care să facă legătura între transferul de fonduri PHARE și plata făcută individual lucrătorilor disponibilizați care și-au pierdut locul de muncă în contextul aplicării Planului de restructurare; procedurile de monitorizare și de prevenire a fraudelor și a reangajărilor mascate contrare intențiilor Planului de restructurare. Comisia va transfera fondurile PHARE pentru plățile compensatorii Fondului național din cadrul Ministerului Finanțelor, sub responsabilitatea RNA, precum și restul fondurilor acestui program. RNA va supraveghea administrarea componentei de plăți compensatorii și va răspunde de rapoartele adresate Comisiei. Autoritatea națională de control va avea competența să efectueze controlul financiar adecvat cu privire la implementarea programului. RNA va transfera sumele primite de la Comisie direct Fondului național de șomaj, în urma unei aprobări scrise a Comisiei. Aceste transferuri se vor efectua în tranșe, pe baza cererilor de rambursare semestriale elaborate de Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională, în conformitate cu Memorandumul de înțelegere privind plățile compensatorii, menționat mai sus. Transferul fondurilor va depinde de evaluarea pozitivă de către Comisie a raporturilor cu privire la implementarea Planului de restructurare pentru întreprinderile cauzatoare de pierderi, anexat la Memorandumul de înțelegere privind plățile compensatorii, și de auditul independent al cererii de rambursare, care va indica măsura în care aceasta este întemeiată pe efectuarea plății compensatorii către lucrătorii disponibilizați din întreprinderile incluse în Planul de restructurare.

Conturile și operațiunile privind componenta de plăți compensatorii a programului vor fi verificate periodic de un evaluator extern, contractat de Oficiul de plăți și contractare PHARE din bugetul de asistență tehnică al programului, în condiții satisfăcătoare pentru Comisie, fără a se aduce atingere responsabilităților Comisiei Europene sau ale Curții de Conturi a Uniunii Europene, așa cum s-a menționat în Condițiile generale anexate la memorandumul de finanțare și la acordul-cadru.

Procedurile privind lucrările publice

Proiectele care vor fi sprijinite prin Programul RICOP vor fi propuse de autoritățile locale din zonele eligibile. Selecția proiectelor va fi făcută de un comitet de coordonare local, stabilit pentru fiecare componentă din cadrul programului. Selecția va fi conformă cu criteriile stabilite în fișa de proiect și va fi supusă autorizării Delegației Comisiei Europene în România.

Programul va fi administrat de Oficiul de plăți și contractare PHARE din cadrul Ministerului Finanțelor, ca agenție de implementare.

Comisia va transfera fondurile cu privire la această componentă Fondului național printr-un mecanism definit în Procedurile generale.

Contractarea pentru lucrări publice va respecta următoarele condiții:

toate contractele care se preconizează că vor avea o valoare mai mare de 50.000 euro trebuie să fie încheiate în urma organizării unor licitații deschise;
Ministerul Finanțelor va lua măsuri ca fiecare licitație să fie anunțată în presa locală sau națională, inclusiv într-un ziar român într-o limbă comunitară, și ca aceste anunțuri să fie puse în timp util la dispoziție ambasadelor statelor membre la București;
un anunț informativ cu caracter general va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, acoperind toate proiectele preconizate;
regulile PHARE privind eligibilitatea și originea trebuie să fie respectate și nu se va face nici o discriminare pe criterii de naționalitate;
pentru proiectele ce depășesc 300.000 euro:

- Ministerul Finanțelor va contracta separat supraveghetori de lucrări;

- pentru contractele de lucrări autoritățile locale de implementare vor urma regulile internaționale privind achizițiile, cu modele de contract FIDIC, și vor înainta documentele de licitație, rapoartele de evaluare și contractele spre avizare Delegației Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Finanțelor.

Autoritatea națională de implementare (ANI)

Autoritatea națională responsabilă cu implementarea acestui program va fi primul-ministru. Primul-ministru poate delega această responsabilitate ministrului însărcinat cu coordonarea generală a asistenței pentru sprijinirea reformei economice, acordată de Banca Mondială și de Fondul Monetar Internațional, și pentru implementarea Planului de restructurare menționat mai sus. Ministrul va fi sprijinit în administrarea Programului RICOP de Unitatea pentru managementul proiectelor din cadrul Guvernului, creată pentru a asigura îndeplinirea condițiilor de împrumut ale Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional. ANI va fi sprijinită și printr-un important contract de asistență tehnică care va susține implementarea programelor finanțate prin PHARE și prin asistență tehnică contractată separat pentru monitorizare și controlul calității.

Comitetul de coordonare a programului (CCP)

Va fi creat un comitet de coordonare a programului (CCP), care va fi alcătuit din reprezentanți ai instituțiilor publice relevante. Acesta va primi rapoarte din partea asistenței tehnice de pe lângă ANI și va furniza indicații de politică și orientare către asistența tehnică de pe lângă ANI, precum și celorlalte agenții implicate în implementarea proiectului.

Comitetul de coordonare zonală (CCZ)

Pentru fiecare dintre zonele-țintă ale programului va fi creat un comitet de coordonare zonală (CCZ). Acesta va fi alcătuit din principalii actori implicați în implementarea proiectului din zona respectivă.

CCZ, acționând în numele ANI, vor aproba criteriile de selecție a proiectelor și rapoartele privind selecția proiectelor elaborate de o agenție locală de management, care va asigura la nivel local echilibrul dintre cele 3 tipuri de măsuri (inițiative de promovare a ocupării forței de muncă, măsuri de asistență socială, lucrări publice). Acest comitet se va asigura că proiectele selectate sunt conforme cu scopurile proiectului și corespund nevoilor de dezvoltare regională. Delegația Comisiei Europene în România își va păstra dreptul de a lua decizia finală privind aprobarea sau respingerea unui proiect.

CCZ i se va cere să avizeze rapoartele de implementare a proiectelor, pregătite de agenția de management, anterior înaintării acestora, însoțite de facturi, către Oficiul de plăți și contractare PHARE, pentru plată.

Agențiile de management (AM)

O agenție de management locală va fi numită de CCZ pentru a se ocupa de componentele privind inițiativele de promovare a ocupării forței de muncă și de măsurile de asistență socială. Aceasta va răspunde de organizarea cererilor de exprimare a intențiilor, de examinarea analitică și de evaluarea propunerilor, în funcție de criteriile de evaluare prestabilite, precum și de prezentarea de rapoarte de evaluare către CCZ și Oficiul de plăți și contractare PHARE, în vederea aprobării. Aceasta va asista Oficiul de plăți și contractare PHARE la încheierea acordurilor de finanțare pentru proiectele care urmează să fie finanțate prin PHARE și va desfășura monitorizarea tehnică și financiară a implementării proiectelor. AM va întocmi rapoarte către CCZ și către asistența tehnică de pe lângă ANI.

AM va transmite rapoarte privind implementarea proiectului (inclusiv facturi), prin intermediul CCZ, către Oficiul de plăți și contractare PHARE, pentru plată.

Administratorii fondului

Pentru fiecare zonă-țintă a programului Oficiul de plăți și contractare PHARE va contracta un administrator al fondului, în urma unei licitații, care să evalueze cererile de asistență nerambursabilă și creditele făcute de întreprinderi mici și mijlocii și de microafaceri. După aprobarea CCZ, a Oficiului de plăți și contractare PHARE și a Delegației Comisiei Europene în România administratorul fondului va încheia acorduri financiare cu candidații selectați conform regulilor Sistemului de implementare descentralizat (SID).

Oficiul de plăți și contractare PHARE (OPCP)

Oficiul de plăți și contractare PHARE este agenția de implementare conform regulilor PHARE SID și va fi responsabil pentru toate procedurile contractuale, financiare și de plată la nivel local și național; acesta va asigura, de asemenea, conformitatea tuturor componentelor, cu excepția plăților compensatorii, cu memorandumul de finanțare și cu procedurile PHARE. Delegația Comisiei Europene în România va andosa toate acordurile financiare, precum și documentația privind achizițiile ce depășesc 50.000 euro.

Asistența tehnică

Asistența tehnică va asigura sprijin pentru toate aspectele proiectului, incluzând: contractare, monitorizare, plata agențiilor de management pentru servicii, expertiza pentru întregul proces de selecție și implementare a proiectelor, achiziții, servicii de preplasament și alte servicii esențiale ale programului. De asemenea, echipa de asistență tehnică va sprijini comitetele de coordonare locale în exercitarea atribuțiilor acestora.

Serviciile de plasament vor fi contractate de Oficiul de plăți și contractare PHARE în conformitate cu descrierea programului făcută mai sus.

Asistența tehnică pentru sprijinirea cofinanțării plăților compensatorii va fi contractată de Oficiul de plăți și contractare PHARE, în special pentru monitorizarea îndeplinirii condiționărilor.

Întocmirea de planuri de afaceri va fi contractată de Oficiul de plăți și contractare PHARE, pentru susținerea dezvoltării firmelor potențial viabile care vor lua naștere ca urmare a restructurării sau a închiderii, într-un număr limitat de cazuri, a unor întreprinderi de importanță macroeconomică. Va fi contractată o contraexpertiză pentru a sprijini Comisia în analizarea și validarea proiectelor cuprinse în propunerile de dezvoltare a afacerilor realizate în cadrul acestei componente.

Administratorii fondului vor fi contractați de Oficiul de plăți și contractare PHARE, pentru a furniza serviciile descrise mai sus, și vor primi sprijin tehnic și financiar în conformitate cu cel oferit agențiilor de management.

Controlul calității și respectarea procedurilor operaționale, precum și monitorizarea și evaluarea ex-post vor fi efectuate de consultanți contractați de Oficiul de plăți și contractare PHARE. Va fi, de asemenea, contractat de oficiul de plăți și contractare PHARE auditul financiar independent, inclusiv auditul cererilor de plăți compensatorii, așa cum s-a solicitat de către Comisie.

Sprijinul asistenței tehnice va fi furnizat OPCP în conformitate cu cererile specifice de contractare și management financiar ale programului.

Monitorizare și evaluare

Va fi creat un comitet comun de monitorizare (CCM). Acesta va cuprinde RNA, CNA și reprezentanți ai Comisiei. CCM se va întâlni cel puțin semestrial pentru a trece în revistă programele PHARE, în scopul evaluării progreselor înregistrate în atingerea obiectivelor propuse în memorandumurile de finanțare și în Parteneriatul pentru aderare. Acest CCM poate recomanda o schimbare a priorităților și/sau o realocare de fonduri PHARE.

CCM va fi asistat de subcomitete de monitorizare (SCM) și va include CNA, RAP, reprezentanți ai OPCP și ai Comisiei. Subcomitetele de monitorizare vor trece în revistă, în detaliu, progresele înregistrate în cadrul fiecărui program, inclusiv ale componentelor și contractelor acestora, pe baza rapoartelor periodice de monitorizare și evaluare elaborate cu sprijinul unui consultant extern (în conformitate cu prevederile Manualului SID), și vor face recomandări cu privire la diferite aspecte ale managementului programului, asigurându-se că acestea vor fi puse în aplicare. Subcomitetele de monitorizare vor raporta CCM, căruia îi vor supune spre aprobare rapoarte generale detaliate cu privire la toate programele finanțate prin PHARE.

Audit și evaluare

Conturile și activitățile Fondului național, ale OPCP și ale organismelor de implementare relevante pot fi verificate oricând, la cererea Comisiei, precum și de către un contabil extern contractat de Comisie, fără a se aduce atingere responsabilităților Comisiei sau ale Curții de Conturi a Uniunii Europene, așa cum s-a precizat în Condițiile generale anexate la memorandumul de finanțare și la acordul-cadru.

Serviciile Comisiei vor lua măsuri pentru realizarea unei evaluări ulterioare, după terminarea programului.

Transparență și publicitate

RAP va fi răspunzător de luarea tuturor măsurilor necesare în vederea asigurării publicității adecvate pentru toate activitățile finanțate prin acest program. Aceasta se va face în strânsă legătură cu Delegația Comisiei Europene în România.

Condiții speciale

În cazul în care angajamentele convenite nu sunt îndeplinite din motive imputabile Guvernului României, Comisia poate revizui oricând programul, în sensul anulării sale totale sau parțiale și/sau realocării fondurilor neutilizate pentru alte scopuri, conforme cu obiectivele programului PHARE.

Planul de restructurare la care se face referire în capitolul "Condiție" va ține seama și de resursele financiare disponibile din alte surse sau care se așteaptă să devină disponibile pentru a acoperi costurile restructurării din anumite sectoare industriale. Din acest motiv nu se preconizează ca sectorul minier să fie acoperit de Planul de restructurare. În cazul în care Guvernul decide să continue restructurarea semnificativă a sectorului minier, minele aflate în zonele-țintă convenite ar putea, cu aprobarea scrisă a Comisiei, să fie adăugate întreprinderilor eligibile incluse în Planul de restructurare, în caz de limitări sau de realocări de fonduri în cadrul programului, stabilite prin memorandumul de finanțare.

MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE

ANEXA Nr. 3 (D)

INFORMARE ȘI PUBLICITATE
pentru Programul PHARE al Uniunii Europene

1. Scop și obiective

Informațiile și activitățile de publicitate privind asistența Uniunii Europene prin Programul PHARE sunt destinate creșterii gradului de conștientizare a publicului și a transparenței acțiunilor UE, precum și pentru crearea unei imagini consistente privind activitățile respective în țările beneficiare. Informarea și publicitatea privesc activitățile care primesc o contribuție de la Programul PHARE al Uniunii Europene.

2. Principii generale

Fiecare RAP responsabil de implementarea memorandumurilor de finanțare, precum și a altor forme de asistență va fi responsabil cu publicitatea la fața locului. Această acțiune se va desfășura în colaborare cu Delegația Comisiei Europene, care va fi informată asupra demersurilor făcute în acest scop.

Autoritățile administrației publice centrale și regionale competente vor desfășura activitățile necesare în vederea aplicării efective a acestor prevederi în colaborare cu Delegația Comisiei Europene din țara respectivă.

Informarea și măsurile publicitare descrise mai jos se bazează pe prevederile reglementărilor și deciziilor ce se aplică fondurilor structurale. Acestea sunt:

- art. 32 din Reglementarea Comisiei Europene nr. 4.253/88, amendată de Reglementarea Comisiei Europene nr. 2.082/93, Jurnalul Oficial al Comisiei Europene nr. L 193 din 31 iulie 1993 (pag. 20.);

- Decizia Comisiei Europene din 31 mai 1994; Jurnalul Oficial al Comisiei Europene nr. L 152 din 18 iunie 1994 (pag. 39).

Informarea și măsurile publicitare trebuie să fie conforme cu prevederile Ghidului informativ pentru delegațiile Comisiei Europene din Europa Centrală. Partea relevantă din acest Ghid informativ va fi atașată tuturor contractelor de lucrări și achiziții.

3. Informarea și publicitatea privind programele PHARE

Informarea și măsurile publicitare vor face subiectul unui set de măsuri coerente, definite de autoritățile naționale, regionale și locale competente, în colaborare cu Delegația Comisiei Europene, pentru toată durata memorandumului de finanțare și vor privi atât programele, cât și alte forme de asistență.

Costul informării și publicității privind proiectele individuale va fi suportat din bugetul alocat proiectelor respective.

În cazul implementării programelor PHARE se vor aplica următoarele măsuri menționate la lit. a) și b):

a) Autoritățile competente din țara beneficiară trebuie să publice conținutul programelor și al altor forme de asistență în forma cea mai potrivită.

Aceste documente trebuie distribuite corespunzător și trebuie ținute la dispoziția părților interesate. Trebuie asigurată prezentarea în teritoriul țării beneficiare a informațiilor și materialelor publicitare produse, în concordanță cu prevederile Ghidului informativ.

b) Informarea și măsurile publicitare la fața locului trebuie să cuprindă următoarele:

(i) pentru investiții de infrastructură ce depășesc un milion ECU:

- panouri ridicate la fața locului, instalate în concordanță cu prevederile Ghidului informativ;

- panouri informative pentru lucrările de infrastructură accesibile publicului, instalate conform prevederilor Ghidului informativ;

(ii) în cazul investițiilor de producție, măsuri pentru dezvoltarea potențialului local și alte măsuri beneficiind de finanțare PHARE:

- măsuri care să conștientizeze beneficiarii potențiali și opinia publică cu privire la asistența PHARE, în concordanță cu prevederile Ghidului informativ;

- măsuri adresate solicitanților de ajutoare de stat parțial finanțate de PHARE, sub forma unei indicații în formularul care trebuie completat de astfel de solicitanți, care să indice faptul că o parte a acestui ajutor vine din partea UE și să specifice Programul PHARE, în concordanță cu prevederile Ghidului informativ.

4. Transparența asistenței UE în cercurile de afaceri, printre potențialii beneficiari și publicul larg

4.1. Cercurile de afaceri

Cercurile de afaceri trebuie implicate în cea mai mare măsură în asistența ce le privește direct.

Autoritățile responsabile cu implementarea asistenței vor asigura existența canalelor relevante pentru diseminarea informațiilor către potențialii beneficiari, în special către întreprinderile mici și mijlocii. Acestea trebuie să cuprindă și indicații privind procedurile administrative care trebuie urmate.

4.2. Alți beneficiari potențiali

Autoritățile responsabile cu implementarea asistenței vor asigura existența canalelor relevante pentru diseminarea informațiilor către toate persoanele care beneficiază sau care ar putea beneficia de măsuri de formare, angajare ori de dezvoltare a resurselor umane. În acest sens se va asigura cooperarea organismelor de pregătire profesională, implicate în angajare, grupurilor de afaceri, centrelor de formare și a organismelor neguvernamentale.

Formulare

Formularele emise de autoritățile locale, naționale sau regionale privind anunțarea și solicitarea de fonduri nerambursabile destinate beneficiarilor finali sau oricărei alte entități eligibile pentru acest fel de asistență vor trebui să indice faptul că UE și în mod special Programul PHARE asigură aceste surse financiare. Notificarea de asistență transmisă beneficiarilor trebuie să menționeze procentul sau volumul de asistență finanțat de Programul PHARE. În cazul în care astfel de documente poartă stema națională sau regională, ele trebuie să poarte și un însemn al EU de aceeași mărime.

4.3. Publicitate generală

Media

Autoritățile competente vor informa mass-media, de maniera cea mai potrivită, în ceea ce privește acțiunile cofinanțate de UE și de PHARE, în special. Contribuția PHARE va fi reflectată corespunzător în această informare.

În acest context demararea operațiunilor (o dată adoptate de Comisie) și fazele importante ale implementării vor face subiectul unor acțiuni de publicitate, cu precădere în massmedia regională (presă, radio, televiziune). Trebuie asigurată o colaborare corespunzătoare cu Delegația Comisiei din țara respectivă.

Cele două principii menționate mai sus se aplică anunțurilor, precum și comunicatelor de presă și comunicatelor publice.

Acțiuni informative

Organizarea de acțiuni informative, precum: conferințe, seminarii, târguri și expoziții în legătură cu implementarea operațiunilor parțial finanțate de Programul PHARE va urmări să facă explicită participarea UE. În acest context se vor expune steagurile UE în camerele în care au loc întâlniri și se va pune emblema UE pe documente, în funcție de situație. Delegația Comisiei din țara beneficiară va ajuta, după necesități, la pregătirea și implementarea acestui tip de acțiuni.

Materiale informative

Publicațiile (precum broșuri și pliante) despre programe și măsuri similare, finanțate sau cofinanțate de PHARE, trebuie să conțină pe prima pagină o indicare clară privind participarea UE, precum și simbolul UE, în cazul în care stema națională sau regională este folosită.

În cazul în care aceste publicații au o prefață, aceasta trebuie semnată atât de persoana responsabilă din țara beneficiară, cât și de delegatul Comisiei, în numele acesteia, pentru a putea face clară participarea PHARE.

Aceste publicații trebuie să se refere la organismele naționale și regionale responsabile cu informarea părților interesate.

Principiile menționate mai sus se aplică, de asemenea, și materialelor audiovizuale.

5. Prevederi privind panouri, postere și panouri permanente

Țările beneficiare vor asigura transparența măsurilor parțial finanțate de Programul PHARE, în concordanță cu următoarele măsuri și informații publicitare:

Panouri

Panourile cu informații privind participarea UE la finanțarea investiției trebuie să fie ridicate în locurile de aplicare a tuturor proiectelor cu participare UE în proporție de un milion ECU sau mai mult. Chiar dacă autoritățile locale sau regionale nu ridică un panou care să menționeze propria implicare, finanțarea UE trebuie menționată pe un panou special. Aceste panouri trebuie să aibă o mărime corespunzătoare anvergurii proiectului (ținându-se seama de mărimea contribuției UE) și trebuie să corespundă instrucțiunilor prevăzute în Ghidul informativ.

Nu mai devreme de 6 luni de la finalizarea lucrării și în măsura în care este posibil, aceste panouri vor fi înlocuite cu plăcuțe permanente, în concordanță cu prevederile Ghidului informativ.

Plăcuțe permanente

Aceste plăcuțe vor trebui plasate în zonele accesibile publicului larg (centre de conferințe, aeroporturi, stații etc.). Plăcuțele trebuie să cuprindă, pe lângă simbolul UE, și o mențiune privind Programul PHARE și cofinanțarea UE.

În cazurile în care autoritățile locale, regionale sau naționale, precum și orice alt beneficiar montează un asemenea panou, plăcuță permanentă sau poster ori fac orice alt demers menit să asigure informarea despre proiecte cu costuri mai mici de 1 milion ECU, trebuie indicată participarea UE și PHARE.

6. Prevederi finale

Autoritățile naționale, regionale sau locale implicate pot derula în orice situație măsuri suplimentare, dacă se consideră necesar. În aceste cazuri trebuie consultată și informată Delegația Comisiei, astfel încât aceasta să poată participa, dacă consideră necesar, la realizarea acestor măsuri.

Pentru a facilita implementarea acestor prevederi, Comisia, prin intermediul delegației din țară respectivă, va asigura asistență tehnică sub forma îndrumării asupra cerințelor de design, în cazul în care este necesar.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...