Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei

Acordul cadru de împrumut*) între România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei din 29.07.1999

Modificări (2), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 418 din 31 august 1999.

În vigoare de la 31 august 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

*) Traducere.

Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei (denumit în continuare Fond, Paris, pe de-o parte, și România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor (denumită în continuare Împrumutat), pe de altă parte;

având în vedere:

cererea României din 22 iunie 1998;
Rezoluția Consiliului de administrație al Fondului nr. 1.424 (1997);
cel de-al treilea Protocol adițional la Acordul general pentru privilegii și imunități al Consiliului Europei;
articolele Normelor de împrumut ale Fondului din 6 octombrie 1970,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Acest împrumut este acordat în cadrul Condițiilor generale din Normele de împrumut curente ale Fondului și în cadrul Condițiilor speciale stabilite prin acest acord și prin anexele la acesta.

ARTICOLUL 2 Proiectul

Fondul acordă Împrumutatului, care acceptă, un împrumut pentru finanțarea parțială a Proiectului 1.310 (1998), aprobat de către Consiliul de administrație al Fondului la data de 28 ianuarie 1999, referitor la finanțarea parțială a Proiectului privind extinderea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniței-Ochiuri.

Acest împrumut este acordat de Fond pe baza angajamentului că Împrumutatul îl va utiliza pentru a finanța numai proiectul descris în anexa nr. 1 și că va realiza acest proiect prin Consiliul Local Gura Ocniței - Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniței-Ochiuri, în cadrul condițiilor care sunt detaliate în anexa menționată anterior.

Orice schimbare a modului de utilizare a împrumutului, care nu a primit aprobarea Fondului, poate conduce la suspendarea, anularea sau la rambursarea imediată a împrumutului, conform prevederilor art. 13 din Normele de împrumut.

ARTICOLUL 3 Împrumutul

3.1. Condiții financiare

Valoarea împrumutului acordat este în limita echivalentului de 1.670.000 USD (un milion șase sute șaptezeci mii dolari S.U.A.).

Împrumutul va fi disponibilizat în mai multe tranșe.

Fiecare tranșă a împrumutului va fi pentru o perioadă de cel mult 10 ani, din care 5 ani perioadă de grație. Ratele de capital, dobânda, moneda, durata și data de disponibilizare vor fi stabilite de comun acord, pentru fiecare tranșă, între Împrumutat, la cererea Consiliului Local Gura Ocniței - Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniței-Ochiuri, și Fond, prin telex confirmat sau prin fax. Contul în care disponibilizările vor fi efectuate va fi comunicat Fondului, în timp util, de către Împrumutat.

3.2. Trageri

O scrisoare suplimentară la prezentul acord-cadru, specificând detaliile fiecărei tranșe, va fi semnată între Împrumutat, la cererea Consiliului Local Gura Ocniței - Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniței-Ochiuri, și Fond, pentru fiecare tranșă, în momentul disponibilizării acesteia (anexa nr. 2).

3.3. Mobilizare

În scopul mobilizării împrumutului, Împrumutatul va trimite Fondului, în timp util, un angajament de plată corespunzător fiecărei tranșe (anexa nr. 3). Angajamentul de plată este întocmit și plătibil în moneda tranșei.

3.4. Domiciliere

Toate sumele datorate de Împrumutat în cadrul acestui împrumut sunt plătibile Fondului în moneda fiecărei tranșe, la bancă și în contul comunicat de către Fond Împrumutatului la momentul tragerii fiecărei tranșe, prin notificare telex, care va fi trimisă Fondului de banca însărcinată de către Împrumutat cu efectuarea plății cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de fiecare plată.

3.5. Date

Prevederile art. 3 fac obiectul înțelegerii "Modificarea următoarei zile lucrătoare", a cărei definiție se regăsește în anexa nr. 4 la prezentul acord ("ziua lucrătoare" în țara monedei).

ARTICOLUL 4 Monitorizarea împrumutului și proiectul

4.1. Utilizarea împrumutului

Fiecare tranșă trebuie să fie utilizată de către Împrumutat, prin Consiliul Local Gura Ocniței - Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniței-Ochiuri, pentru finanțarea proiectului, în 6 luni de la disponibilizarea acesteia de către Fond.

4.2. Implementarea proiectului

Pentru implementarea proiectului Împrumutatul desemnează Consiliul Local Gura Ocniței - Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniței-Ochiuri ca agenție de implementare. Împrumutatul, prin Consiliul Local Gura Ocniței - Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniței-Ochiuri, va depune toate eforturile și diligențele și va exercita toate metodele folosite în mod curent, în special metodele financiare, tehnice, sociale și manageriale, precum și cele referitoare Ia protecția mediului înconjurător, care vor fi necesare pentru implementarea corespunzătoare a proiectului.

În special, se va asigura - înaintea implementării proiectului - că toată finanțarea, drepturile de proprietate asupra pământului și imobiliare, care sunt necesare pentru aceasta, sunt disponibile și că toate activele și instalațiile sunt permanent asigurate și întreținute.

În plus, Împrumutatul, prin Consiliul Local Gura Ocniței - Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniței-Ochiuri, se va asigura că:

- proiectul corespunde prevederilor convențiilor în materie ale Consiliului Europei;

- proiectul respectă mediul înconjurător, potrivit convențiilor internaționale în materie;

- finanțarea parțială acordată de Fond nu depășește 50% din costul total al proiectului, excluzând taxele, dobânda și comisioanele financiare;

- investițiile mai mari decât contravaloarea a 10 milioane EUR vor fi subiectul licitațiilor internaționale.

4.3. Raportările Împrumutatului

4.3.1. Raportul privind evoluția proiectului

Cel puțin de două ori pe an, de la tragerea împrumutului până la finalizarea întregului proiect, Împrumutatul, prin Consiliul Local Gura Ocniței - Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniței-Ochiuri, va trimite Fondului un raport care detaliază:

- stadiul utilizării împrumutului;

- evoluția planului de finanțare a proiectului;

- evoluția întregului proiect;

- detalii privind managementul proiectului.

Anexa nr. 5 specifică modelul formularelor de monitorizare a împrumutului și proiectului, care trebuie să fie incluse ca o cerință minimă.

4.3.2. Raportul finalizării proiectului

La finalizarea întregului proiect Împrumutatul, prin Consiliul Local Gura Ocniței - Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniței-Ochiuri, se va asigura că Fondul primește un raport final conținând o evaluare a efectelor economice, financiare, sociale și asupra mediului înconjurător ale proiectului.

4.4. Furnizarea de informații Fondului

Împrumutatul, prin Consiliul Local Gura Ocniței - Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniței-Ochiuri, va ține evidențe contabile privind proiectul, care vor fi în conformitate cu standardele internaționale, care vor arăta în orice moment evoluția proiectului și care vor înregistra toate operațiunile făcute și vor identifica activele și serviciile finanțate cu ajutorul prezentului împrumut.

Împrumutatul se angajează să primească orice misiune de informare efectuată de către salariații Fondului sau de consultanți externi angajați de Fond și să asigure cooperarea necesară pentru misiunea de informare a acestora, prin facilitarea oricărei vizite posibile la amplasamentul proiectului. În special, Fondul poate efectua la fața locului o revizie contabilă a contabilității proiectului, realizată de unul sau de mai mulți consultanți, la alegerea acestuia, pe cheltuiala Împrumutatului, în cazul neonorării la scadență de către Împrumutat a oricărei obligații asumate în cadrul prezentului împrumut.

Împrumutatul se angajează să răspundă într-o perioadă de timp rezonabilă la orice informație cerută de Fond și să furnizeze orice documentație pe care Fondul o consideră necesară pentru buna realizare a prezentului acord, în special în ceea ce privește monitorizarea proiectului descris în anexa nr. 1 și utilizarea împrumutului.

Împrumutatul va informa imediat Fondul despre orice schimbare a legislației sau a normelor în sectorul economic relevant pentru proiectul descris în anexa nr. 1 și, în sens general, despre orice eveniment care poate avea vreo influență asupra îndeplinirii obligațiilor sale asumate în cadrul prezentului acord.

Orice schimbare a legislației sau a normelor în sectorul economic relevant pentru proiectul descris în anexa nr. 1 va constitui un eveniment înscris la art. 13 lit. h) al cap. 3 din Normele de împrumut ale Fondului și care poate da naștere la suspendarea, anularea sau la rambursarea imediată a împrumutului.

ARTICOLUL 5 Încetarea obligațiilor Împrumutatului

Plata sumei datorate, stipulată în angajamentul de plată, eliberează pe Împrumutat de orice obligație definită la art. 3.

După ce întreaga sumă a împrumutului, toate dobânzile și alte cheltuieli care rezultă din acesta, în special sumele prevăzute la art. 6 și 7, au fost plătite corespunzător, Împrumutatul va fi pe deplin eliberat de obligațiile sale față de Fond, cu excepția celor stipulate la art. 4.

ARTICOLUL 6 Dobânda pentru întârziere

Fără a contraveni oricărui alt posibil recurs al Fondului în cadrul prezentului acord și Normelor de împrumut sau, după caz, dacă Împrumutatul nu plătește întreaga dobândă sau orice altă suma plătibilă potrivit prezentului acord de împrumut la ultima dată de scadență specificată, Împrumutatul trebuie să plătească o dobândă suplimentară la suma datorată și neplătită în totalitate, egală cu dobânda LIBOR la o lună pentru depozitele în moneda ultimei plăți, la data scadentă (dacă este sâmbătă, duminică sau zi nelucrătoare bancară, următoarea zi lucrătoare), la ora 11,00 a.m. (ora locală a Londrei), plus 2,5% pe an, calculată de la data scadentă a acestei sume până la data efectuării plății. Rata LIBOR la o lună, aplicabilă, va fi actualizată la fiecare 30 de zile.

ARTICOLUL 7 Costuri asociate

Toate impozitele și taxele de orice fel, datorate și plătite, și toate cheltuielile rezultate fie din încheierea, executarea, lichidarea, anularea sau suspendarea acestui acord, în totalitate sau parțial, fie din garantarea sau refinanțarea împrumutului acordat, împreună cu toate cheltuielile din acțiuni juridice și extrajuridice rezultate din împrumut vor fi suportate de către Împrumutat prin Consiliul Local Gura Ocniței - Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniței-Ochiuri.

Totuși, se vor aplica prevederile art. 25 al cap. 4, din Normele de împrumut ale Fondului pentru costurile procedurilor de arbitraj menționate la acest cap. 4.

ARTICOLUL 8 Garanții

Împrumutatul declară că nici un alt angajament nu a fost făcut și nu va fi făcut în viitor, care ar putea da unei terțe părți un regim preferențial, un drept preferențial de plată, un colateral sau o garanție, de orice natură ar fi, care ar putea conferi mai multe drepturi celei de-a treia părți (denumită în continuare garanție).

Dacă o astfel de garanție a fost totuși acordată unei terțe părți, Împrumutatul este de acord să întocmească sau să furnizeze o garanție identică în favoarea Fondului sau, atunci când este împiedicat să o facă, să ofere o garanție echivalentă și să stipuleze formarea unei astfel de garanții în favoarea Fondului.

Neîndeplinirea acestor prevederi ar reprezenta un caz de culpă, după cum se specifică la art. 13 lit. h) al cap. 3 din Normele de împrumut ale Fondului, și poate da naștere la suspendarea, anularea sau la rambursarea imediată a împrumutului.

ARTICOLUL 9 Relații cu terții

Împrumutatul, în scopul utilizării împrumutului, nu poate invoca nici un fapt referitor la relațiile sale cu terțe părți, în vederea evitării îndeplinirii, totale sau parțiale, a obligațiilor sale rezultate din acest acord. Fondul nu poate fi implicat în disputele care ar putea să apară între Împrumutat și terți, iar costurile, indiferent de natura lor, suportate de către Fond din cauza oricărei dispute, și, în special, toate costurile legale sau de judecată vor fi pe cheltuiala Împrumutatului.

ARTICOLUL 10 Intrarea în vigoare

Acest acord va intra în vigoare după ratificarea lui de către Parlamentul României.

ARTICOLUL 11 Legea aplicabilă

Acest acord și garanțiile negociabile legate de acesta vor fi guvernate de regulile Fondului, după cum este specificat în prevederile art. 1 paragraful 3 al celui de-al treilea Protocol adițional din 6 martie 1959 la Acordul general pentru privilegii și imunități al Consiliului Europei din 2 septembrie 1949 și, în al doilea rând, dacă este necesar, de legea franceză. Diferendele dintre părți privind acest acord vor face obiectul arbitrajului, în condițiile specificate la cap. 4 din Normele de împrumut ale Fondului.

ARTICOLUL 12 Interpretarea acordului

Împrumutatul declară că a luat cunoștință de Normele de împrumut ale Fondului și că a primit o copie de pe acestea. Atunci când există o contradicție între orice prevedere din Normele de împrumut ale Fondului și orice prevedere a acestui acord, vor prevala prevederile acestui acord. Titlurile paragrafelor, secțiunilor și ale capitolelor prezentului acord nu vor servi pentru interpretarea acestuia. În nici un caz nu se va presupune că Fondul a renunțat tacit la vreun drept acordat prin prezentul acord.

ARTICOLUL 13 Executarea unei hotărâri de arbitraj

Părțile contractante convin să nu facă uz de nici un privilegiu, de nici o imunitate sau legislație în fața oricărei autorități jurisdicționale sau a altei autorități, fie ea internă sau internațională, în vederea împiedicării punerii în aplicare a unei decizii înmânate în condițiile specificate la cap. 4 din Normele de împrumut ale Fondului.

ARTICOLUL 14 Reprezentare și certificări

Împrumutatul prezintă și certifică că:

- autoritățile sale competente l-au autorizat să întocmească prezentul acord și i-au dat în acest sens semnatarului(rilor) autorizarea pentru aceasta, în conformitate cu legile, decretele, regulamentele, articolele asocierii și cu alte texte aplicabile acestuia;

- întocmirea și executarea prezentului acord nu contravin legilor, decretelor, regulamentelor, articolelor asocierii și altor texte aplicabile acestuia și că toate permisele, licențele și autorizațiile necesare acestuia au fost obținute și vor rămâne valabile pe toată durata împrumutului.

Orice schimbare referitoare la reprezentările și certificările de mai sus trebuie, pe toată durata împrumutului, să fie notificată imediat Fondului și să fie furnizate toate documentele justificative.

ARTICOLUL 15

Acest acord este întocmit în două exemplare originale, ambele fiind egal autentice.

Câte un original este păstrat de fiecare dintre părțile contractante.

Pentru Fondul de Dezvoltare Socială
al Consiliului Europei,
Raphael Afomar,
guvernator

Pentru România,
Sabin Pop,
ambasador extraordinar și plenipotențiar,
reprezentantul permanent al României
la Consiliul Europei

Paris, 29 iulie 1999

ANEXA Nr. 1 Modificări (2)

SINTEZA
Proiectului "Acord de împrumut individual"
Fond/proiect 1.310 (1998)
Beneficiar Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniței-Ochiuri
Împrumutat România
Aprobat de către Consiliul de administrație 28 ianuarie 1999
Suma aprobată 1.670.000 USD
Domeniul Sănătate
Lucrări planificate Extinderea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniței-Ochiuri:
1. construirea a 6 noi clădiri:
- 4 clădiri pentru spitalizare;
- o clădire de izolare;
- o clădire cuprinzând: bucătării, cantină, bibliotecă, spălătorie, cameră de recreere, sală de gimnastică, 4 cabinete medicale, o unitate de radiologie, un laborator medical, săli de așteptare, un cabinet stomatologic și un atelier de ergoterapie;
2. construirea a 5 locuințe de serviciu pentru personalul medical
Localizarea Gura Ocniței, județul Dâmbovița
Costul total estimat al proiectului 3.340.000 USD
Costul distribuit pe componente USD %
Planificarea și managementul proiectului 260.000 7,8
Pregătirea amplasamentului 300.000 9,0
Clădiri 2.220.000 66,5
Infrastructură 410.000 12,2
Cheltuieli neprevăzute și contingente 150.000 4,5
TOTAL: 3.340.000 100,0
Planul de finanțare estimat 1998 1999 2000 2001 Total
Fond - 556.667 556.667 556.666 1.670.000
Împrumutat 534.400 378.533 378.533 378.534 1.670.000
TOTAL: 534.400 935.200 935.200 935.200 3.340.000
Stadiul proiectului în momentul prezentării inițiale a cererii de 16% din lucrări, finalizate conform cheltuielilor angajate
împrumut
Graficul lucrărilor 1998-2001
Efectele sociale estimate Capacitatea spitalului va fi suplimentată de la 280 la 470 de paturi. Spitalul va putea, de asemenea, să preia 80 de tineri cu handicap de la Spitalul Neuropsihiatric Țuicani-Moreni, care au împlinit vârsta de 18 ani și nu mai pot fi spitalizați în continuare. În plus, după încheierea proiectului vor fi create 110 noi locuri de muncă:
a) personal administrativ - 32;
b) personal medical - 78

ANEXA Nr. 2

FONDUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ AL CONSILIULUI EUROPEI

SCRISOARE SUPLIMENTARĂ
la Acordul-cadru din data (data] dintre Fondul de Dezvoltare Socială
al Consiliului Europei, denumit în continuare Fond, și România,
denumită în continuare Împrumutat

Prezenta scrisoare suplimentară și acordul-cadru stabilesc termenii și condițiile convenite pentru prima tragere, așa cum este specificat la art. 3 din acordul-cadru menționat.

Suma: USD [suma în cifre]
Durata împrumutului: nu mai mult de 10 ani, din care 5 ani perioadă de grație
Prețul de disponibilizare: 100%
Prețul de rambursare: 100%
Dobânda: semianual
Rata dobânzii: [bazată pe rata LIBOR la 6 luni]
Numitorul fracției: efectiv/360 de zile
Data de disponibilizare: [data de disponibilizare]
Conturile pentru remitere: [contul de referință al Împrumutatului]

[Text referitor la condițiile împrumutului, menționate mai sus]

Aceste prevederi fac obiectul înțelegerii "Modificarea următoarei zile lucrătoare", a cărei definiție se găsește în anexa nr. 4 la Acordul-cadru, semnat între Fond și Împrumutat la data [data].

În vederea mobilizării tranșei împrumutului, Împrumutatul va trimite, în timp util, Fondului, un angajament de plată corespunzător acestei tranșe [anexă].

Paris, [data] Paris, (data]
Pentru Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, Pentru România,
Guvernator,

ANEXA Nr. 3

F/P 1310(1998) - [număr) tranșă România

ANGAJAMENT DE PLATĂ

<moneda><suma> <data împrumutului>

Pentru valoarea primită, subsemnatul:

România,

prin acest angajament de plată, promite să plătească Fondului de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei sau altuia suma împrumutată de: .............

<suma în cifre> <moneda în litere>

în rate, la datele specificate în continuare, și dobânda specificată la fiecare 6 luni.

La aceste date se va rambursa împrumutul, după cum se specifică în continuare:

Data Suma
<data> <moneda>

Plățile de mai sus vor fi făcute la:

[banca Fondului și contul de referință]

în favoarea Fondului de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, fără deducerea din sau fără luarea în considerare a oricăror taxe, impozite sau a altor costuri, prezente sau viitoare, datorate și percepute pentru acest angajament sau pentru sumele acestuia, de către ori în cadrul: ..........

ROMÂNIEI

sau al oricărei alte entități politice ori fiscale a acesteia.

Acest angajament de plată este legat de împrumutul acordat României de către Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei

la data <data împrumutului>

În cazul neefectuării plății, prompt și în totalitate, a oricărei dobânzi datorate prin acest angajament, întregul împrumut nerambursat și dobânda aferentă la data plății vor deveni imediat scadente și vor fi plătite la opțiunea și la cererea deținătorului acestuia.

Neexercitarea de către deținătorul angajamentului a oricărui drept care rezultă din acesta nu va constitui în nici un caz o renunțare la nici unul dintre drepturile sale în această sau în oricare altă circumstanță.

Pentru România,

ANEXA Nr. 4

Înțelegerea "Modificarea următoarei zile lucrătoare"

  "Secțiunea 4.12. Convenția zilei lucrătoare

  a) Convenția zilei lucrătoare înseamnă convenția pentru modificarea oricărei
date, dacă aceasta ar cădea altfel, într-o zi care nu este zi lucrătoare.
Următorii termeni, atunci când sunt folosiți împreună cu termenul «Convenția
zilei lucrătoare», și «o dată», vor însemna că o modificare va fi făcută, dacă
această dată ar cădea altfel, într-o zi care nu este zi lucrătoare, astfel
încât:

  (i) .............. se omite ..............

 (ii) dacă termenii "modificarea următoare" sau "modificat" sunt specificați,
    acea dată va fi prima zi care urmează și care este o zi lucrătoare, cu
    excepția cazului în care acea zi cade în următoarea lună calendaristică,
    situație în care acea dată va fi prima zi precedentă care este o zi
    lucrătoare.

 (iii) .............. se omite ..............

  b) .............. se omite .............."

  (Asociația Dealerilor Internaționali Swap. 1991. Definiții)

ANEXA Nr 5-01
Data ........

COSTURI
Cheltuieli efectuate în moneda locală

Țara: România
Proiectul: F/P 1.310, (1998) Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniței-Ochiuri
Posturile bugetare Luna I Luna a 2-a Luna a 3-a Luna a 4-a Luna a 5-a Luna a 6-a Total cheltuit % finalizat din lucrări Modificări Comentarii
Planificarea și managementul proiectului
Pregătirea amplasamentului
Clădiri
Infrastructură
Cheltuieli neprevăzute și contingente
Total cheltuieli (prețuri curente)
Rata inflației (%)

ANEXA Nr. 5-02
Data ........

COSTURI
Cheltuieli efectuate în moneda locală

Țara: România
Proiectul: F/P 1.310, (1998) Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniței-Ochiuri
Posturile bugetare Luna a 7-a Luna a 8-a Luna a 9-a Luna a 10-a Luna
a 11-a
Luna a 12-a Total cheltuieli viitoare (A) Total cheltuieli efectuate (B) Costul total al proiectului (A+B) Cheltuieli efectuate/ cost total (%) Modificări Comentarii
Planificarea și managementul proiectului
Pregătirea amplasamentului
Clădiri
Infrastructură
Cheltuieli neprevăzute și contingente
Total cheltuieli estimate (prețuri constante)
Rata inflației (%)
Total cheltuieli estimate (prețuri curente)

ANEXA Nr. 5-03

                           Împrumutul acordat de Fond


Țara:     România                         Data ........................................
Proiectul:   F/P 1.310 (1998) Centrul de Recuperare și        Împrumut autorizat: 1.670.000 USD
        Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniței-Ochiuri    Rata de finanțare de către Fond ............%

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                           Suma    Rata de
            Rata de  Contravaloarea            Data    transferată   schimb
Nr.  Suma tranșei   schimb    tranșei     Denumirea  transferului   către    (la data   Utilizarea  Modificări
crt. disponibilizate (la data  disponibilizate  beneficiarului   către   beneficiar  transferului) împrumutului Comentarii
    (în valută)   plății)   (în valuta           beneficiar  (în moneda
                   aprobată)                    locală)
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ANEXA Nr. 5-04

SURSE DE FINANȚARE
Defalcarea fondurilor primite- în moneda locală -

Data ..............

Țara: România
Proiectul: F/P 1.310, (1998) Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniței-Ochiuri
Sursele de finanțare 1998 1999 2000 2001 Total Modificări Comentarii
Fond
Împrumutat

ANEXA Nr. 5-05

GRAFICUL LUCRĂRII
și progresul înregistrat

Țara: România
Proiectul: F/P 1.310, (1998) Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniței-Ochiuri
Posturile bugetare 1998 1999 2000 2001 % finalizat din lucrări Modificări Comentarii
Planificarea și managementul proiectului
Pregătirea amplasamentului
Clădiri
Infrastructură
Cheltuieli neprevăzute și contingente
Graficul inițial al lucrării ....................
Graficul revizuit al lucrării ...................
Lucrare finalizată ..............................

ANEXA Nr. 5-06

OBIECTIVE FIZICE ȘI SOCIALE

Țara: România
Proiectul: F/P 1.310, (1998) Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniței-Ochiuri
Descrierea lucrării de infrastructură avute în vedere Indicatorii fizici și sociali pe tip de infrastructură Obiectivele avute în vedere Obiectivele realizate Modificări Comentarii
1 2 3 4 5
I. Construirea a 6 noi clădiri: ș Suprafața totală construită = 3233 m2
A. O clădire centrală cuprinzând: bucătării, o cantină, o bibliotecă, o spălătorie, o cameră de recreere, o sală de gimnastică, 4 cabinete medicale, o unitate de radiologie, un laborator medical, săli de așteptare, cabinet stomatologic și un atelier de ergoterapie
B. O clădire de izolare ș Suprafața totală construită = 577 m2 1. Spitalul va găzdui 470 de pacienți, incluzând 80 de persoane tinere cu handicap psihic de la Spitalul de Copii cu Boli Psihice Țuicani-Moreni
ș Va fi creat spațiul pentru încă 15 paturi: 4 camere cu 3 paturi și 3 camere cu un pat, fiecare cameră fiind dotată cu o baie cu duș
C. Clădiri pentru spitalizare ș Suprafața totală construită = 3.804 m2 (1.126 m2 + 1.252 m2)
ș Va fi creat spațiu pentru încă 125 de paturi: 25 de camere cu 5 paturi; fiecare cameră va fi dotată cu baie cu duș
D. O clădire pentru spitalizarea adulților ș Suprafața totală construită = 547 m2 2. Vor fi create 110 locuri de muncă permanente, incluzând 32 de persoane, personal administrativ și 78 de cadre medicale
ș Va fi creat spațiu pentru încă 20 de paturi; 4 camere cu 2 paturi și 3 camere cu 4 paturi, fiecare cameră fiind dotată cu baie cu duș
E. O clădire pentru spitalizarea cuplurilor ș Suprafața totală construită = 879 m2
ș Va fi creat spațiu pentru încă 30 de paturi; 15 camere cu 2 paturi, fiecare cameră fiind dotată cu baie cu duș
II. Construirea a 5 locuințe de serviciu pentru personalul medical ș Suprafața totală locuibilă = 753 m2 (151 m2/unitate)
ș Suprafața totală utilizabilă = 886,5 m2 (177 m2/unitate)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...