IMPLEMENTARE OPERARE ALTE ELEMENTE | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de împrumut*) (Proiect de dezvoltare rurală a Munților Apuseni) între România și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă din 10 mai 1999. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

la acordul de împrumut -
IMPLEMENTARE. OPERARE. ALTE ELEMENTE

1. Împrumutatul va realiza Proiectul, va exploata și va întreține obiectivele realizate în cadrul acestuia, în conformitate cu prevederile acestei anexe, care se adaugă la cele stipulate în cuprinsul prezentului acord, în afara cazurilor în care Fondul va decide altfel.

A. Organizare și conducere

2. M.F. și CDR-urile, în colaborare cu ANCA și DGDR, vor avea responsabilitatea pentru realizarea globală a activităților Proiectului și pentru asigurarea unei politici corespunzătoare în ce privește Proiectul.

3. Împrumutatul și CDR-urile vor înființa CCP în vederea coordonării activităților Proiectului la nivel regional. CCP va fi constituit, printre altele, din reprezentanți ai M.A.A., M.F. și ADR-uri și va fi condus de un reprezentant al M.F. CCP se va întruni la fiecare 6 luni și va avea dreptul să coopteze membri și să înființeze subcomitete executive permanente sau ad-hoc, în vederea rezolvării oricăror probleme cu caracter excepțional aferente Proiectului. CCP va fi responsabil pentru: (i) asigurarea că activitățile Proiectului sunt în concordanță cu politicile Guvernului pentru acest sector și cu termenii și condițiile prezentului acord; (ii) definirea printr-un acord a îndatoririlor și responsabilităților ANCA, ADR-urilor și DGDR în executarea Proiectului; și (iii) rezolvarea oricărui impas financiar sau politic referitor la Proiect.

4. UCP va fi înființată în cadrul M.F. și va ține evidența contabilă a Proiectului; va pregăti, va strânge și va înainta cererile de alimentare a contului special și va transmite raportările în conformitate cu cerințele acestui acord. M.F. va numi un coordonator al Proiectului și se va asigura ca personalul UCP să fie suficient pentru îndeplinirea activităților solicitate de Proiect. Fiecare ADR își va înființa propria unitate de implementare a Proiectului și va conduce monitorizarea materială, financiară și de impact a activităților Proiectului în conformitate cu BPLA, va administra seminariile Proiectului și, în colaborare cu ANCA și DGDR, va întocmi rapoarte și studii aferente Proiectului. Fiecare ADR în colaborare cu ANCA și DGDR va numi 4 specialiști pentru activitățile Proiectului, și anume: directorul Proiectului, un specialist financiar, un specialist în monitorizare și evaluare și un specialist ANCA/DGDR în dezvoltare rurală.

5. Împrumutatul va avea grijă ca ADR-urile să facă toate aranjamentele necesare pentru administrarea FCRA-urilor, administrare care presupune: (i) să primească toate cererile ICP de acordare a subîmprumuturilor și să asigure ca acestea să respecte termenii și condițiile prevăzute în acordurile de împrumut subsidiare; (ii) să aprobe sau să respingă aceste cereri; (iii) să prezinte toate situațiile contabile, financiare sau alte rapoarte referitoare la operațiunile FCRA-urilor, în conformitate cu cerințele și condițiile împrumutului și ale acordurilor de împrumut subsidiare încheiate cu ADR-urile; (iv) să elaboreze bugetul anual și programul de creditare al FCRA-urilor pentru a fi înaintat Fondului; și (v) să conducă FCRA-urile în așa fel încât să le asigure o activitate viabilă și eficientă.

B. Bugetul și programul de activitate anual

6. Împrumutatul va prezenta Fondului și Instituției Colaboratoare, pentru analiză și observații, proiectul BPLA întocmit pe baza programelor de activitate și a bugetelor elaborate de fiecare agenție de implementare a Proiectului, nu mai târziu de două luni înainte de începutul fiecărui an fiscal al Împrumutatului. Împrumutatul va lua în considerare observațiile Fondului și ale Instituției Colaboratoare, înainte de finalizarea BPLA.

C. Evaluarea la jumătatea derulării Proiectului

7.

a) Cu excepția cazului în care Fondul va hotărî altfel, o evaluare a Proiectului la jumătatea derulării sale (EJD) va fi efectuată de Împrumutat și Fond împreună cu asistența din partea Instituției Colaboratoare, nu mai târziu de cel de al treilea an al implementării Proiectului. EJD va servi, printre altele, la evaluarea realizării obiectivelor Proiectului și a restricțiilor în ce privește realizarea sa, cât și la o asemenea reorientare din punct de vedere structural, ce poate fi necesară în scopul realizării obiectivelor menționate și eliminării restricțiilor respective.

b) Constatările EJD vor fi comunicate cu promptitudine de către Fond Împrumutatului în vederea discutării lor împreună cu Fondul și Instituția Colaboratoare. Împrumutatul va asigura ca recomandările Fondului rezultate din EJD să fie implementate într-un timp rezonabil și spre satisfacția Fondului.

Acesta este un fragment din Acordul de împrumut*) (Proiect de dezvoltare rurală a Munților Apuseni) între România și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă din 10 mai 1999. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
DESCRIEREA PROIECTULUI
ALOCAREA ȘI TRAGEREA SUMELOR ÎMPRUMUTULUI
ACHIZIȚIILE
IMPLEMENTARE OPERARE ALTE ELEMENTE
CONTUL SPECIAL
;
se încarcă...