Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă

Acordul de împrumut*) (Proiect de dezvoltare rurală a Munților Apuseni) între România și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă din 10 mai 1999

Modificări (2), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 31 august 1999.

În vigoare de la 31 august 1999
Publicare aplicabilă de la 31 august 1999 până la 18 mai 2004, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 449 din 19 mai 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere.

Acord încheiat la data de 10 mai 1999 între România (denumită în continuare Împrumutat) și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (denumit în continuare Fondul).

Având în vedere că:

(A) Împrumutatul a solicitat Fondului un împrumut în scopul finanțării proiectului descris în anexa nr. 1 la acest acord (denumit în continuare Proiectul);

(B) Componenta A a Proiectului va fi realizată de către Agenția pentru dezvoltare regională de nord-vest (denumită în continuare ADR-NV), Agenția pentru dezvoltare regională de vest (denumită în continuare ADR-V) și Agenția pentru dezvoltare regională de centru (denumită în continuare ADR-C), (împreună denumite în continuare ADR-uri) și, în acest scop, Împrumutatul va pune la dispoziția ADR-urilor o parte din suma împrumutului acordat în condițiile și termenii prevăzuți în acest acord;

(C) Împrumutatul intenționează să contracteze din Republica Federală Germania, prin intermediul Bundesministerium fur Wirtschaftliche Zusammenarbeit (denumit în continuare BMZ, un fond nerambursabil (denumit în continuare Grant BMZ) în mărci germane, reprezentând echivalentul a două milioane patru sute șaptezeci de mii dolari S.U.A. (2.470.000 USD), pentru a contribui la finanțarea Componentei B a Proiectului în condițiile și termenii prevăzuți într-un acord (denumit în continuare Acord privind Grantul BMZ), ce urmează a se încheia între Împrumutat și BMZ;

(D) Împrumutatul intenționează să contracteze dintr-o sursă de finanțare ce urmează a fi identificată un fond nerambursabil (denumit în continuare Grant pentru Componenta A), reprezentând echivalentul a două milioane șase sute douăzeci mii dolari S.U.A. (2.620.000 USD), pentru a contribui la finanțarea Componentei A a Proiectului în condițiile și termenii prevăzuți într-un acord (denumit în continuare Acord privind Grantul pentru Componenta A), ce urmează a se încheia între Împrumutat și sursa de finanțare neidentificată încă;

(E) Împrumutul va fi administrat de către Instituția Colaboratoare care urmează a fi desemnată de către Fond în conformitate cu prevederile prezentului acord; și

(F) Fondul a fost de acord, între altele și pe baza celor de mai sus, să acorde un împrumut Împrumutatului în condițiile și termenii prevăzuți în cele ce urmează,

Pentru aceasta, părțile convin prin prezentul acord următoarele:

ARTICOLUL I Condiții generale. Definiții. Instituția Colaboratoare

Secțiunea 1.01.

Condițiile generale aplicabile acordurilor de împrumut și garanție ale Fondului, din 19 septembrie 1986, constituie o parte integrantă a prezentului acord (aceste Condiții generale aplicabile acordurilor de împrumut și garanție ale Fondului fiind denumite în continuare Condiții generale).

Secțiunea 1.02.

Oriunde sunt folosiți în acest acord, în afara cazului în care contextul reclamă altfel, acei termeni definiți în Condițiile generale și în preambulul la prezentul acord vor avea înțelesurile respective, iar următorii termeni adiționali vor avea înțelesurile următoare:

a) ANCA înseamnă Agenția Națională pentru Consultanță Agricolă a Împrumutatului;

b) FCRA-uri înseamnă oricare sau toate cele trei fonduri de credit revolving pentru Apuseni, ce urmează a fi înființate conform secțiunii 4.08. din acest acord;

c) ADR-uri înseamnă Agenția pentru dezvoltare regională de nord-vest (ADR-NV), Agenția pentru dezvoltare regională de vest (ADR-V) și Agenția pentru dezvoltare regională de centru (ADR-C), toate înființate prin Legea nr. 151/15 iulie 1998 a Împrumutatului;

d) BPLA înseamnă bugetul și programul de lucru anual pentru Proiect, specificat în paragraful 6 al anexei nr. 4 la acest acord;

e) CDR-uri înseamnă Consiliul pentru dezvoltare regională de nord-vest (CDR-NV), Consiliul pentru dezvoltare regională de vest (CDR-V) și Consiliul pentru dezvoltare regională de centru (CDR-C), toate înființate prin Legea nr. 151/15 iulie 1998 a Împrumutatului;

f) DGDR înseamnă Direcția generală pentru dezvoltare rurală din M.A.A.;

g) Agenția(iile) de implementare înseamnă ANCA, ADR-urile și DGDR;

h) M.A.A. înseamnă Ministerul Agriculturii și Alimentației al Împrumutatului;

i) M.F. înseamnă Ministerul Finanțelor al Împrumutatului;

j) CCP înseamnă Comitetul de coordonare a Proiectului ce urmează să fie înființat în cadrul Proiectului;

k) ICP-uri înseamnă instituțiile de credit participante în cadrul Componentei A a Proiectului;

l) U.C.P. înseamnă Unitatea de Coordonare a Proiectului ce urmează să fie înființată în M.F.;

m) U.I.P înseamnă Unitatea de Implementare a Proiectului ce urmează să fie înființată în fiecare A.D.R. în cadrul Proiectului;

n) zona Proiectului înseamnă, inițial, județul Alba și, după aceea, județele Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara și Sălaj, toate situate în zona Munților Apuseni (ZMA) de pe teritoriul Împrumutatului, precum și alte asemenea zone administrative ce pot fi clasificate astfel de către Împrumutat și Fond, de comun acord;

o) contul special înseamnă contul la care se face referire în secțiunea 3.03. din acest acord;

p) subîmprumut înseamnă orice împrumut acordat de către o ICP unui subîmprumutat eligibil; și

q) acorduri de împrumut subsidiare înseamnă acordurile specificate în secțiunea 3.02. din acest acord.

Secțiunea 1.03.

Împrumutatul și Fondul sunt de acord să desemneze Biroul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect (UNOPS) ca Instituție Colaboratoare, cu responsabilitățile prevăzute în art. V al Condițiilor generale, în vederea administrării împrumutului în conformitate cu prevederile acestui acord.

Secțiunea 1.04.

În afara cazurilor în care se prevede altfel în alte secțiuni ale acestui acord sau se solicită în mod expres de către Fond, Împrumutatul va adresa toate comunicările și va furniza toate documentele și informațiile referitoare la prezentul acord, după cum urmează:

a) direct Instituției Colaboratoare, în ce privește toate problemele prevăzute în:

(i) art. IV al acestui acord, incluzând anexele nr. 3, 4 și 5 la acesta; și
(ii) art. VI și XI din Condițiile generale, cu excepția secțiunilor menționate în paragraful b) al acestei Secțiuni;

b) Fondului și Instituției Colaboratoare, simultan, în ce privește toate problemele referitoare la secțiunile 6.01., 6.07., 6.08., 6.09., 6.10., 6.11., 6.12., 11.07., 11.11., 11.12., 11.13. și 11.18. din Condițiile generale; și

c) Fondului, în toate celelalte probleme, cu o copie către Instituția Colaboratoare.

ARTICOLUL II Împrumutul

Secțiunea 2.01.

Fondul este de acord să împrumute Împrumutatului, din resursele sale obișnuite, o sumă în diverse valute, echivalentă cu douăsprezece milioane patru sute mii drepturi speciale de tragere (12.400.000 DST).

Secțiunea 2.02.

Împrumutatul va plăti Fondului, periodic, dobânda la suma trasă din contul împrumutului și nerambursată, la rata de o jumătate din rata de referință a dobânzii. Rata de referință a dobânzii va fi stabilită de Fond anual și va constitui baza de calcul a dobânzii la împrumut pentru perioada începând cu 1 ianuarie și terminând cu 31 decembrie a fiecărui an. Fondul va comunica Împrumutatului, în cel mai scurt timp posibil, rata dobânzii ce va fi aplicată împrumutului în fiecare an.

Secțiunea 2.03.

Dobânda la împrumut se va plăti semestrial, la 1 iunie și la 1 decembrie ale fiecărui an, în valuta la care se face referire în secțiunea 2.05 a acestui acord.

Secțiunea 2.04.

Împrumutatul va rambursa suma împrumutului trasă din contul împrumutului în 29 de rate semestriale egale, a câte 413.334 DST fiecare, plătibile la fiecare 1 iunie și 1 decembrie, începând cu 1 iunie 2004 și terminând cu 1 iunie 2018, și o rată de 413.314 DST, care se va plăti la 1 decembrie 2018, în valuta la care se face referire în secțiunea 2.05. a acestui acord.

Secțiunea 2.05.

Moneda Statelor Unite ale Americii este prin aceasta specificată pentru scopurile secțiunii 4.03. din Condițiile generale.

ARTICOLUL III Utilizarea sumelor împrumutului; Trageri din contul
împrumutului

Secțiunea 3.01.

Împrumutatul va asigura folosirea sumelor împrumutului pentru finanțarea cheltuielilor în cadrul Proiectului, în conformitate cu prevederile acestui acord.

Secțiunea 3.02.

a) Împrumutatul va pune la dispoziția ADR-urilor sumele împrumutului, împreună cu alte fonduri necesare pentru realizarea Proiectului, pe baza unor acorduri de împrumut subsidiare, acceptabile Fondului, în scopul realizării Proiectului;

b) Împrumutatul își va exercita drepturile decurgând din acordurile de împrumut subsidiare în așa fel încât să protejeze interesele sale și ale Fondului și să realizeze scopurile împrumutului și, în pofida oricăror prevederi contrare din Condițiile generale, în afara cazului în care Fondul va hotărî altfel, Împrumutatul nu va cesiona, modifica, abroga sau renunța la acordul de împrumut subsidiar sau la orice prevedere a acestuia.

Secțiunea 3.03.

Împrumutatul, pentru scopurile Proiectului, va deschide și menține la o bancă acceptată de Fond un cont special în dolari S.U.A., în termeni și condiții satisfăcătoare Fondului. Depunerile în și plățile din contul special se vor face în conformitate cu prevederile anexei nr. 5 la acest acord.

Secțiunea 3.04.

Alocarea sumelor împrumutului, așa cum se prevede în secțiunea 6.08. din Condițiile generale, se va face în conformitate cu tabelul de alocare prezentat în paragraful 1 al anexei nr. 2 la acest acord.

Secțiunea 3.05.

Tragerile din contul împrumutului vor fi făcute numai pentru cheltuieli eligibile referitoare la bunuri, lucrări și servicii pentru Proiect.

Secțiunea 3.06.

Ultima dată de tragere va fi 30 iunie 2004 sau orice dată ulterioară acesteia, după cum va hotărî Fondul. Fondul va comunica, cu promptitudine, Împrumutatului această dată.

ARTICOLUL IV Execuția Proiectului

Secțiunea 4.01.

Împrumutatul, prin ANCA, ADR-uri și DGDR, va realiza Proiectul sau va determina ca Proiectul să fie realizat în conformitate cu prevederile acestui acord și, în mod special, ale anexei nr. 4 la acesta.

Secțiunea 4.02.

a) Fondurile de contrapartidă aferente contribuției Împrumutatului la realizarea Proiectului vor fi alocate anual prin legea bugetului de stat a Împrumutatului. Înregistrările pentru aceste fonduri de contrapartidă vor fi ținute separat.

b) Împrumutatul va asigura ca toate taxele identificabile, impozitele și alte obligații similare asupra cheltuielilor efectuate în cadrul Proiectului să fie plătite de către Împrumutat din contribuția sa la costurile Proiectului.

Secțiunea 4.03.

a) Achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor ce urmează să fie finanțate din sumele împrumutului va fi făcută în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa nr. 3 la acest acord.

b) Pentru realizarea Proiectului, ca și pentru întreținerea și exploatarea instalațiilor realizate în cadrul Proiectului, Împrumutatul, prin ANCA, ADR-uri și DGDR, va asigura angajarea de consultanți și furnizori calificați acceptați de Împrumutat și Fond într-o asemenea măsură și potrivit termenilor și condițiilor satisfăcătoare atât pentru Împrumutat cât și pentru Fond.

Secțiunea 4.04.

Fără a limita caracterul general al secțiunii 11.06. din Condițiile generale, Împrumutatul, prin ANCA, ADR-uri și DGDR, va încheia sau determina încheierea unor aranjamente, satisfăcătoare pentru Fond, pentru asigurarea tuturor lucrărilor civile, vehiculelor, bunurilor și echipamentelor ce urmează a fi finanțate din sumele împrumutului, într-o astfel de măsură, împotriva acelor riscuri și în asemenea sume, pe care le reclamă o practică comercială corespunzătoare.

Secțiunea 4.05.

În sensul prevederilor:

a) secțiunii 11.08. b) din Condițiile generale, documentele financiare vor fi elaborate de către Împrumutat, prin M.A.A. și ADR-uri, pentru Componenta B a Proiectului, și de către ADR-uri, pentru Componenta A a Proiectului, anual, fiecare an încheindu-se la 31 decembrie și, în pofida perioadei de două luni prevăzute în secțiunea 11.08. din Condițiile generale, situațiile detaliate ale cheltuielilor efectuate din sumele împrumutului în timpul perioadei analizate vor fi prezentate Fondului nu mai târziu de 4 luni după încheierea unei astfel de perioade;

b) secțiunii 11.10. a) din Condițiile generale, anul fiscal pentru care se face auditarea conturilor Proiectului va începe la 1 ianuarie și se va termina la 31 decembrie în fiecare an;

c) secțiunii 11.10. b) din Condițiile generale, în pofida perioadei de 4 luni menționată în această secțiune, Împrumutatul va furniza Fondului și Instituției Colaboratoare copii certificate ale Raportului de audit nu mai târziu de 6 luni după încheierea anului fiscal. Împrumutatul va angaja sau va asigura angajarea unor auditori independenți acceptabili Fondului, pentru realizarea raportului de audit cerut. Costul unui astfel de audit poate fi finanțat din contul împrumutului; și

d) secțiunilor 11.10., 11.11., 11.12. și 11.13. din Condițiile generale, limba pe care Împrumutatul și ADR-urile o vor folosi în rapoartele către Fond va fi limba engleză.

Secțiunea 4.06.

a) Împrumutatul se va asigura că ADR-urile vor lua cu promptitudine, după nevoi, toate măsurile ce depind de ele pentru a-și menține existența ca instituții, pentru a-și continua activitatea și pentru a obține, menține și reînnoi toate drepturile, proprietățile, prerogativele, privilegiile și concesiunile necesare realizării Proiectului sau desfășurării activităților proprii;

b) Împrumutatul va determina ADR-urile să-și desfășoare activitatea în conformitate cu practici administrative și financiare sănătoase, sub supravegherea unei conduceri și a unui personal competent și experimentat.

Secțiunea 4.07.

Împrumutatul va lua toate măsurile necesare asigurării realizării Proiectului cu diligența cuvenită în ce privește factorii de mediu și în conformitate cu legislația națională și cu toate tratatele internaționale referitoare la mediu la care Împrumutatul este parte, incluzând folosirea unor metode corespunzătoare de combatere a dăunătorilor din agricultură, acolo unde este cazul.

Secțiunea 4.08.

În afara cazurilor în care Fondul va stabili altfel, Împrumutatul va înființa și va menține, prin fiecare ADR, un Fond de credit revolving pentru Apuseni (FCRA) pentru Componenta A a Proiectului, în care va depozita dobânzile și ratele rambursate în cadrul subîmprumuturilor acordate fermierilor din sumele împrumutului prevăzute în categoria III din tabelul de alocare prezentat în paragraful I al anexei nr. 2 la acest acord. Sumele disponibile în cele trei FCRA-uri vor fi utilizate de către ADR-uri și ICP-uri pentru extinderea către beneficiari a facilităților de creditare așa cum este prevăzut în acest acord și în acordurile de împrumut subsidiare încheiate cu ADR-urile.

ARTICOLUL V Alte măsuri convenite

Secțiunea 5.01.

Pe parcursul executării Proiectului, Împrumutatul și Fondul vor revizui periodic ratele dobânzilor aplicabile subîmprumuturilor acordate din sumele împrumutului de către ADR-uri prin ICP-uri. Împrumutatul va lua, dacă este necesar, măsuri corespunzătoare, compatibile cu politica sa, în vederea armonizării ratelor dobânzilor la subîmprumuturi, cu politica Fondului referitoare la ratele de subîmprumut.

ARTICOLUL VI Monitorizare și Evaluare

Secțiunea 6.01.

Împrumutatul, pe baza consultărilor cu Instituția Colaboratoare, va stabili aranjamente satisfăcătoare Fondului și Instituției Colaboratoare pentru monitorizarea progresului înregistrat în execuția Proiectului și pentru evaluarea în permanență a efectelor Proiectului și a impactului diferitelor sale componente asupra beneficiarilor Proiectului.

Secțiunea 6.02.

Pentru evaluarea finală a Proiectului, Fondul - fie singur, fie în colaborare cu Instituția Colaboratoare - poate numi, după consultări cu Împrumutatul, consultanți sau o agenție, la alegerea sa, care să evalueze, pe baza unor indicatori cheie relevanți, impactul asupra beneficiarilor Proiectului atât al componentelor finalizate, cât și al Proiectului în întregul său.

Secțiunea 6.03.

Împrumutatul, prin ADR-uri, se va asigura că, atât toate datele necesare, cât și alte informații relevante primite de la agenția de executare a Proiectului și de alte entități însărcinate cu implementarea Proiectului, precum și cu menținerea și funcționarea facilităților realizate în cadrul acestuia, sunt puse cu promptitudine la dispoziția consultanților/agenției însărcinate cu realizarea oricărei obligații ce rezultă din acest articol.

Secțiunea 6.04.

Împrumutatul, prin ADR-uri, va facilita astfel de evaluări ale Proiectului pe care Fondul le poate efectua oricând în timpul realizării Proiectului, precum și după încheierea acestuia.

ARTICOLUL VII Intrarea în efectivitate. Terminarea Proiectului

Secțiunea 7.01.

Cu excepția cazurilor în care Fondul va hotărî altfel, următoarele condiții sunt specificate ca fiind adiționale condițiilor precedente intrării în efectivitate a acestui acord, în scopurile secțiunii 10.01. g) din Condiții generale:

a) Împrumutatul va fi înființat UCP cu termeni de referință și în componența satisfăcătoare Fondului; și

b) Împrumutatul va fi ales și numit coordonatorul Proiectului, cu calificări, experiență și în condiții și termeni satisfăcătoare Fondului.

Secțiunea 7.02.

În afara cazurilor în care Fondul va hotărî altfel, condiția precedentă intrării în vigoare a acestui acord, prevăzută în secțiunea 10.01. d) din Condițiile generale, nu se va aplica acordurilor de împrumut subsidiare.

Secțiunea 7.03.

O dată situată la 90 de zile după data acestui acord este specificată pentru intrarea în efectivitate a acestui acord, pentru scopurile secțiunii 10.04. din Condițiile generale.

Secțiunea. 7.04.

În afara cazului în care Împrumutatul și Fondul vor hotărî altfel, obligațiile Împrumutatului prevăzute în art. VI din acest acord vor înceta la data la care se va termina acest acord sau după 10 ani de la data acestui acord, oricare dintre ele este mai devreme.

ARTICOLUL VIII Reprezentanți. Adrese

Secțiunea 8.01.

Ministrul finanțelor al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile secțiunii 14.02. din Condițiile generale.

Secțiunea 8.02.

Următoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secțiunii 14.01. din Condițiile generale:

Pentru Împrumutat:

Ministerul Finanțelor

Direcția generală a relațiilor financiare cu organisme internaționale

Strada Apolodor nr. 17

Sectorul 5

București

România

Nr. fax: (00401) 312.67.92.

Copie la:

Ministerul Agriculturii și Alimentației

B-dul Carol I nr. 24

Sectorul 3

cod 70044

București

România

Nr. fax: (00401) 311.03.78.

Pentru Fond:

Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă

107 Via del Serafico

00142 Roma, Italia

Adresa telegrafică:

IFAD ROME

Număr telex:

620330 IFAD I

Număr fax:

(39) 06 504 3463

Pentru Instituția Colaboratoare:

Biroul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect

Strada 220 East, nr. 42

Etaj 14

New York, N.Y. 1001

SUA

Adresa telegrafică:

UNOPSNEWYOURK

Număr telex:

824608 UNOPS

662293 UNOPS

645495 UNOPS

Număr fax:

(212) 906-6501

Drept care părțile, acționând prin reprezentanții lor pe deplin autorizați, au semnat prezentul acord la Roma, Italia, în ziua și anul indicate pe prima pagină a acestuia.

ROMÂNIA
Petre Mogoșeanu,
reprezentant autorizat

Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă
Fawzi H. Al-Sultan,
președinte

ANEXA Nr. 1 la acordul de împrumut

DESCRIEREA PROIECTULUI

1. Obiectivele Proiectului sunt de a îmbunătăți și stabiliza mediul economic al comunităților rurale din zona Proiectului prin promovarea întreprinderilor implicate direct sau care deservesc sectorul agroalimentar și furnizarea de credite și servicii de dezvoltare rurală pentru acestea.

2. Proiectul va avea următoarele componente:

Componenta A: Credit rural

Înființarea a trei fonduri de credit revolving pentru Apuseni (FCRA) administrate de ADR-uri, ca o facilitate de scontare sau refinanțare pentru Instituțiile de credit participante (ICP-uri). FCRA-urile vor acorda subîmprumuturi beneficiarilor și grupurilor de, beneficiari din zona Proiectului, printre altele, pentru: finanțarea îmbunătățirii șeptelului, prelucrării produselor alimentare, agroturismului și industriilor rurale; furnizarea de capital circulant pentru întreprinderile productive și finanțarea stocurilor pentru comercializarea produselor de larg consum și agroalimentare.

Componenta B: Sprijin instituțional

(i) Acordarea de sprijin ANCA, ADR-urilor și DGDR, incluzând echipament de birou și costurile de operare aferente, cursuri de studii și de pregătire. Unitățile din teren ale ANCA, ADR și DGDR vor fi sprijinite în zona Proiectului prin renovarea sediilor, furnizarea de vehicule de teren, echipamente de birou, inclusiv costurile asociate de exploatare și întreținere, precum și pregătirea personalului.
(ii) Înființarea UCP în cadrul M.F. și acoperirea costurilor de operare ale acesteia ca urmare a coordonării și administrării Proiectului.
(iii) Acordarea de asistență tehnică către administratorii de împrumut ai FCRA-urilor (pentru ADR-uri și ICP-uri), ANCA și DGDR (pentru sediile lor centrale și serviciile din zona Proiectului).
(iv) Asigurarea pregătirii tehnice în domeniul financiar și al dezvoltării rurale a personalului agențiilor de implementare a Proiectului și pregătirii beneficiarilor, ca o condiție obligatorie pentru primirea de subîmprumuturi în cadrul Componentei A a Proiectului.

3. Se așteaptă ca Proiectul să fie finalizat până la 31 decembrie 2003.

ANEXA Nr. 2 la acordul de împrumut

ALOCAREA ȘI TRAGEREA SUMELOR ÎMPRUMUTULUI

1. Conform prevederilor secțiunii 6.08. din Condițiile generale, tabelul de mai jos stabilește categoriile de bunuri, lucrări, servicii și alte articole care urmează să fie finanțate din sumele împrumutului, alocarea sumelor din împrumut fiecărei categorii în parte și procentajul cheltuielilor pentru articolele ce urmează a fi finanțate în cadrul fiecărei categorii, acest procentaj putând fi modificat periodic de către Împrumutat și Fond, de comun acord.

Categoria Suma alocată din împrumut (exprimată în echivalent DST) % din cheltuielile ce urmează a fi finanțate
I. Lucrări civile pentru Componenta B (i) a Proiectului 3.000 80%
II. Vehicule, echipament și bunuri 160.000 100% din cheltuielile externe;
100% din prețul ex-factory al articolelor produse pe plan local;
75% din alte cheltuieli locale
III. Creditul incremental pentru Componenta A a Proiectului 11.720.000 70% din subîmprumuturile trase de ICP-uri și rambursate de FCRA-uri prin ADR-uri
IV. Costurile marginale de funcționare pentru Componenta B a Proiectului (exclusiv salarii și diurne) 180.000 100%
V. Nealocate 337.000
TOTAL 12.400.000

2. În afara cazurilor în care Împrumutatul și Fondul vor conveni altfel, nu se vor efectua trageri din contul împrumutului: a) pentru cheltuielile efectuate pe teritoriul oricărei țări care nu este membră a Fondului sau pentru bunuri produse în, sau servicii furnizate din astfel de teritorii; sau, b) în scopul efectuării oricărei plăți către persoane sau entități, sau pentru orice import de bunuri, dacă o astfel de plată sau import este, după cunoștința Fondului, interzisă printr-o hotărâre a Consiliului de Securitate al O.N.U. în baza cap. VII al Cartei Națiunilor Unite.

3. Tragerea sumelor din contul împrumutului pentru cheltuieli în cadrul contractelor în valoare de 50.000 dolari S.U.A. echivalent sau mai puțin pentru creditul incremental și pentru pregătire se va face pe baza unor declarații de cheltuieli certificate, documente ce nu vor trebui expediate Fondului, ci vor fi păstrate de Împrumutat, în vederea verificării periodice realizate de către reprezentanții Fondului și ai Instituției Colaboratoare, în conformitate cu prevederile secțiunii 11.09. din Condițiile generale.

4. În pofida prevederilor paragrafului b) al secțiunii 6.01 din Condițiile generale, nu se vor putea efectua trageri din contul împrumutului pentru plăți efectuate:

a) înainte ca Împrumutatul să fi înaintat Fondului BPLA pentru primul an al implementării Proiectului, care să fie acceptabil Fondului; sau

b) pentru cheltuieli în cadrul categoriei III din tabelul de alocare prezentat în paragraful 1 al acestei anexe, până ce acordurile de împrumut subsidiare, încheiate cu ADR-urile, în forma și substanța acceptabile Fondului, nu vor fi fost semnate și vor fi angajat legal Împrumutatul și ADR-urile în conformitate cu termenii acestora.

ANEXA Nr. 3 la acordul de împrumut

ACHIZIȚIILE

A. Generalități

1. În afara cazurilor în care Fondul, pe baza consultărilor cu Instituția Colaboratoare, va hotărî contrariul, procedurile stabilite în paragrafele următoare ale acestei anexe se vor aplica achiziției de bunuri și lucrări civile ce urmează a fi finanțate din sumele împrumutului.

2. Achizițiile pentru contracte de bunuri și lucrări civile, ce urmează a fi finanțate din sumele împrumutului, vor fi guvernate de prevederile cuprinse în "Regulile de achiziție în cadrul asistenței financiare din partea Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă din 1982" (denumite în continuare Regulile de achiziție), care pot fi modificate periodic de către Fond. În eventualitatea unei incompatibilități între o prevedere a regulilor de achiziție și o prevedere a prezentei anexe, aceasta din urmă va prevala.

3. În măsura posibilului, bunurile și lucrările civile vor fi reunite în pachete de oferte de dimensiuni corespunzătoare care să permită utilizarea optimă a licitațiilor competitive. Înainte de a începe achizițiile, Împrumutatul va furniza Fondului pentru aprobare o listă sau listele bunurilor ce urmează a fi achiziționate, modul în care se propune gruparea acestor bunuri, precum și numărul și obiectivul contractelor de lucrări civile ce urmează a fi adjudecate.

B. Proceduri de achiziție

4. Cumpărări pe plan local: Fiecare contract pentru furnizarea de vehicule, echipamente și bunuri și fiecare contract de lucrări civile va fi adjudecat pe baza evaluării și comparării ofertelor prezentate de cel puțin trei furnizori, conform procedurilor acceptabile Fondului.

C. Analiza deciziilor privind achizițiile

5. Adjudecarea oricărui contract la care se face referire în paragraful 4 de mai sus, al cărui cost estimat este de 50.000 dolari SUA echivalent sau mai mult, va fi supus unei analize prealabile, conform prevederilor anexei nr. 3 a regulilor de achiziție.

6. În ceea ce privește contractele la care se face referire în paragraful 5 de mai sus, înainte de a conveni asupra oricărei modificări majore sau renunțări la termenii și condițiile contractului, sau acordării unei prelungiri a perioadei prevăzute pentru executarea unui astfel de contract, sau emiterii oricărui ordin de modificare a unui astfel de contract (în afara cazurilor de maximă urgență), care ar mări costul contractului cu mai mult de 10% din prețul inițial, Împrumutatul va aduce la cunoștință Fondului modificarea propusă, renunțarea, prelungirea sau ordinul de modificare propuse, precum și motivele corespunzătoare. În cazul în care Fondul găsește că propunerea este incompatibilă cu prevederile prezentului acord, va informa imediat Împrumutatul și îi va expune motivele hotărârii sale.

ANEXA Nr. 4 la acordul de împrumut

IMPLEMENTARE. OPERARE. ALTE ELEMENTE

1. Împrumutatul va realiza Proiectul, va exploata și va întreține obiectivele realizate în cadrul acestuia, în conformitate cu prevederile acestei anexe, care se adaugă la cele stipulate în cuprinsul prezentului acord, în afara cazurilor în care Fondul va decide altfel.

A. Organizare și conducere

2. M.F. și CDR-urile, în colaborare cu ANCA și DGDR, vor avea responsabilitatea pentru realizarea globală a activităților Proiectului și pentru asigurarea unei politici corespunzătoare în ce privește Proiectul.

3. Împrumutatul și CDR-urile vor înființa CCP în vederea coordonării activităților Proiectului la nivel regional. CCP va fi constituit, printre altele, din reprezentanți ai M.A.A., M.F. și ADR-uri și va fi condus de un reprezentant al M.F. CCP se va întruni la fiecare 6 luni și va avea dreptul să coopteze membri și să înființeze subcomitete executive permanente sau ad-hoc, în vederea rezolvării oricăror probleme cu caracter excepțional aferente Proiectului. CCP va fi responsabil pentru: (i) asigurarea că activitățile Proiectului sunt în concordanță cu politicile Guvernului pentru acest sector și cu termenii și condițiile prezentului acord; (ii) definirea printr-un acord a îndatoririlor și responsabilităților ANCA, ADR-urilor și DGDR în executarea Proiectului; și (iii) rezolvarea oricărui impas financiar sau politic referitor la Proiect.

4. UCP va fi înființată în cadrul M.F. și va ține evidența contabilă a Proiectului; va pregăti, va strânge și va înainta cererile de alimentare a contului special și va transmite raportările în conformitate cu cerințele acestui acord. M.F. va numi un coordonator al Proiectului și se va asigura ca personalul UCP să fie suficient pentru îndeplinirea activităților solicitate de Proiect. Fiecare ADR își va înființa propria unitate de implementare a Proiectului și va conduce monitorizarea materială, financiară și de impact a activităților Proiectului în conformitate cu BPLA, va administra seminariile Proiectului și, în colaborare cu ANCA și DGDR, va întocmi rapoarte și studii aferente Proiectului. Fiecare ADR în colaborare cu ANCA și DGDR va numi 4 specialiști pentru activitățile Proiectului, și anume: directorul Proiectului, un specialist financiar, un specialist în monitorizare și evaluare și un specialist ANCA/DGDR în dezvoltare rurală.

5. Împrumutatul va avea grijă ca ADR-urile să facă toate aranjamentele necesare pentru administrarea FCRA-urilor, administrare care presupune: (i) să primească toate cererile ICP de acordare a subîmprumuturilor și să asigure ca acestea să respecte termenii și condițiile prevăzute în acordurile de împrumut subsidiare; (ii) să aprobe sau să respingă aceste cereri; (iii) să prezinte toate situațiile contabile, financiare sau alte rapoarte referitoare la operațiunile FCRA-urilor, în conformitate cu cerințele și condițiile împrumutului și ale acordurilor de împrumut subsidiare încheiate cu ADR-urile; (iv) să elaboreze bugetul anual și programul de creditare al FCRA-urilor pentru a fi înaintat Fondului; și (v) să conducă FCRA-urile în așa fel încât să le asigure o activitate viabilă și eficientă.

B. Bugetul și programul de activitate anual

6. Împrumutatul va prezenta Fondului și Instituției Colaboratoare, pentru analiză și observații, proiectul BPLA întocmit pe baza programelor de activitate și a bugetelor elaborate de fiecare agenție de implementare a Proiectului, nu mai târziu de două luni înainte de începutul fiecărui an fiscal al Împrumutatului. Împrumutatul va lua în considerare observațiile Fondului și ale Instituției Colaboratoare, înainte de finalizarea BPLA.

C. Evaluarea la jumătatea derulării Proiectului

7.

a) Cu excepția cazului în care Fondul va hotărî altfel, o evaluare a Proiectului la jumătatea derulării sale (EJD) va fi efectuată de Împrumutat și Fond împreună cu asistența din partea Instituției Colaboratoare, nu mai târziu de cel de al treilea an al implementării Proiectului. EJD va servi, printre altele, la evaluarea realizării obiectivelor Proiectului și a restricțiilor în ce privește realizarea sa, cât și la o asemenea reorientare din punct de vedere structural, ce poate fi necesară în scopul realizării obiectivelor menționate și eliminării restricțiilor respective.

b) Constatările EJD vor fi comunicate cu promptitudine de către Fond Împrumutatului în vederea discutării lor împreună cu Fondul și Instituția Colaboratoare. Împrumutatul va asigura ca recomandările Fondului rezultate din EJD să fie implementate într-un timp rezonabil și spre satisfacția Fondului.

ANEXA Nr. 5 la acordul de împrumut

CONTUL SPECIAL

1. Pentru scopurile prezentei anexe:

a) termenul categorii înseamnă categoriile de articole ce urmează a fi finanțate din sumele împrumutului prezentate în tabelul de alocare din paragraful 1 al anexei nr. 2 la acest acord;

b) termenul cheltuieli eligibile înseamnă cheltuielile efectuate pentru acoperirea costului rezonabil al bunurilor și serviciilor necesare Proiectului ce urmează a fi finanțate din sumele împrumutului, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la acest acord;

c) termenul alocare autorizată înseamnă două milioane șase sute mii dolari SUA (2.600.000 $ SUA) ce urmează a fi trași din contul împrumutului și depuși în contul special, în conformitate cu prevederile paragrafului 3 a) al acestei anexe.

2. În afara cazurilor în care Fondul, pe baza consultărilor cu Instituția Colaboratoare, va decide altfel, plățile din contul special se vor efectua exclusiv pentru cheltuieli eligibile, în conformitate cu prevederile acestei anexe.

3. După primirea de către Fond a unor dovezi satisfăcătoare conform cărora contul special a fost deschis în mod corespunzător, tragerea alocării autorizate, precum și tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special pot fi făcute după cum urmează:

a) pe baza unei cereri sau a unor cereri făcute de către Împrumutat pentru un depozit sau depozite care adunate să atingă suma totală a alocării autorizate, Fondul, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului și va depune în contul special, acea sumă sau sume solicitate de Împrumutat;

b) Împrumutatul va furniza Fondului cererile de realimentare a contului special la intervalele indicate de Fond. Pe baza acestor cereri, Fondul va trage din contul împrumutului și va depune în contul special acele sume solicitate pentru realimentarea contului special care vor trebui să nu depășească suma plăților efectuate din contul special pentru cheltuielile eligibile. Fiecare astfel de depozit va fi tras de către Fond din contul împrumutului din categoria respectivă și în echivalentul sumelor respective, care se justifică cu documentele care însoțesc cererea de efectuare a unui astfel de depozit, conform paragrafului 4 al acestei anexe.

4. Pentru fiecare plată efectuată de Împrumutat din contul special pentru care Împrumutatul solicită realimentarea în conformitate cu prevederile paragrafului 3 b) al acestei anexe, Împrumutatul va furniza Fondului, anterior sau în momentul unei astfel de solicitări, acele documente și alte informații cerute de Fond în mod rezonabil din care să reiasă că o astfel de plată a fost efectuată pentru cheltuieli eligibile.

5.

a) În pofida prevederilor paragrafului 3 al prezentei anexe, nici un alt depozit în contul special nu va mai fi făcut de către Fond în cazul apariției uneia din următoarele situații:

(i) Fondul va fi stabilit că Împrumutatul va face toate tragerile viitoare direct din contul împrumutului în conformitate cu prevederile paragrafului a) al secțiunii 6.01. din Condițiile generale; sau
(ii) când suma totală netrasă din împrumut, mai puțin suma oricărui angajament special încă neonorat al Fondului, în conformitate cu secțiunea 6.02. din Condițiile generale referitor la Proiect, va fi egală cu echivalentul dublului alocației autorizate.

b) După aceea, tragerea din contul împrumutului a sumelor rămase netrase din împrumut se va face conform procedurilor pe care Fondul le va comunica Împrumutatului. Asemenea trageri ulterioare vor fi făcute numai după ce și în măsura în care Fondul va fi fost satisfăcut cu privire la faptul că toate sumele care se mai aflau în contul special la data respectivei comunicări au fost sau vor fi folosite pentru efectuarea de plăți pentru cheltuieli eligibile.

6.

a) În cazul în care Fondul a constatat, în orice moment, că orice plată din contul special: (i) a fost efectuată pentru orice cheltuială sau într-o sumă neeligibilă în conformitate cu paragraful 2 al acestei anexe, sau (ii) nu a fost justificată prin evidența furnizată conform prevederilor paragrafului 4 al acestei anexe, Împrumutatul, imediat după primirea comunicării din partea Fondului, va depune în contul special sau, la cererea expresă a Fondului, va rambursa acestuia o sumă egală cu cea a plății sau a părții acesteia care nu a fost eligibilă sau justificată. Fondul nu va mai depune noi sume în contul special până ce Împrumutatul nu va fi depus sau rambursat suma respectivă.

b) În cazul în care Fondul a constatat oricând că orice sumă rămasă în contul special nu va mai fi necesară pentru efectuarea plății unor cheltuieli eligibile, Împrumutatul, pe baza comunicării primite din partea Fondului, va rambursa prompt Fondului această sumă rămasă, în vederea creditării contului împrumutului.

c) În afara cazurilor în care Fondul va stabili contrariul, orice rambursare către Fond, conform prevederilor paragrafului 6 al acestei anexe, precum și din contul special, se va efectua în moneda utilizată de către Fond pentru tragerea sumelor din contul împrumutului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...