Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare - BIRD

Acordul de asistență financiară nerambursabilă*) (Proiectul "Managementul conservării biodiversității") între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând ca Agenție de implementare pentru Facilitatea globală de mediu din 17.06.1999

Modificări (3), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 407 din 26 august 1999.

În vigoare de la 26 august 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere

Acord, datat 17 iunie 1999, între România (Primitorul) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca), acționând ca Agenție de implementare a Facilității globale de mediu (FGM), cu privire la fondurile nerambursabile furnizate în cadrul Asistenței financiare FGM de către anumiți membri ai Băncii în calitatea lor de participanți la FGM

Având în vedere că:

(A) Banca, în conformitate cu Rezoluția nr. 91-5 din 14 martie 1991 a directorilor executivi ai Băncii, a înființat FGM pentru a sprijini protejarea mediului înconjurător și a promova prin aceasta o dezvoltare economică susținută și sănătoasă din punct de vedere al mediului;

(B) ca urmare a restructurării FGM, în baza adoptării Rezoluției nr. 94-2 din 24 mai 1994 de către directorii executivi: ai Băncii, s-a continuat cu astfel de aranjamente și, printre altele, s-a înființat Fondul FGM, iar Banca a fost numită în calitate de depozitar al Fondului FGM (Rezoluția nr. 94-2);

(C) cea de-a doua realimentare a Fondului FGM a fost aprobată pe baza celor stabilite prin Rezoluția nr. 98-2 din 14 iulie 1998 a directorilor executivi ai Băncii (Rezoluția nr. 98-2);

(D) Primitorul, fiind satisfăcut de fezabilitatea și de prioritatea Proiectului descris în anexa nr. 2 la acest acord (Proiectul), a cerut asistență din resursele Fondului FGM pentru finanțarea Proiectului, iar cererea menționată fiind aprobată în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor de înființare a Facilității globale de mediu restructurate, aprobate prin Rezoluția nr. 94-2, Proiectul urmând să fie finanțat din contribuțiile la Fondul FGM în conformitate cu Rezoluția nr. 98-2, care poate include fonduri transferate din prima alimentare a Fondului FGM în conformitate cu Rezoluția nr. 94-2; și

având în vedere că Banca a fost de acord ca, pe baza, între altele, a celor de mai sus, să acorde Primitorului o asistență financiară nerambursabilă FGM în termenii și în condițiile stabilite prin acest acord,

părțile convin după cum urmează:

ARTICOLUL I Condiții generale; definiții

Secțiunea 1.01.

a) Următoarele prevederi ale "Condițiilor generale aplicabile acordurilor de împrumut și garanție ale Băncii", datate 1 ianuarie 1985 (așa după cum au fost amendate în data de 2 decembrie 1997), cu modificările stabilite în paragraful b) al acestei secțiuni (Condiții generale), constituie parte integrantă din acest acord:

(i) art. I;
(ii) secțiunile 2.01 (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (18) și (20), 2.02 și 2.03;
(iii) secțiunea 3.01;
(iv) secțiunea 4.01 și prima propoziție a secțiunii 4.09;
(v) art. V;
(vi) secțiunile 6.01, 6.02 (a), (c), (d), (e), (f), (g), (i), (k), (l), (m), (n), (o) și (p), 6.03, 6.04 și 6.06;
(vii) secțiunea 8.01 (b);
(viii) secțiunile 9.01 (a) și (c), 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 și 9.09;
(ix) secțiunile 10.01, 10.03 și 10.04;
(x) art. XI; și
(xi) art. XII.

b) Condițiile generale vor fi modificate după cum urmează:

(i) un nou paragraf va fi adăugat la sfârșitul secțiunii 2.01 și se va citi după cum urmează: "termenul drepturi speciale de tragere și simbolul DST înseamnă drepturi speciale de tragere, astfel după cum au fost evaluate de către Fondul Monetar Internațional în conformitate cu statutul său";
(ii) termenul Banca, oriunde este utilizat în Condițiile generale în altă parte decât în secțiunile 2.01 (8) și 6.02 (f) din acestea, și ultima utilizare a acestui termen în secțiunea 5.01 din acestea înseamnă Banca, acționând ca Agenție de implementare a FGM, cu excepția secțiunii 6.02, unde termenul Banca va include, de asemenea, Banca acționând în propria sa calitate;
(iii) termenul Împrumutat, ori de câte ori este folosit în Condițiile generale, înseamnă Primitorul;
(iv) termenul Acord de împrumut, ori de câte ori este folosit în Condițiile generale, înseamnă acest acord;
(v) termenul Împrumut și împrumut, ori de câte ori este folosit în Condițiile generale, înseamnă Asistența financiară nerambursabilă FGM (sau donație);
(vi) termenul contul împrumutului, ori de câte ori este folosit în Condițiile generale, înseamnă contul Asistenței financiare nerambursabile FGM (sau contul donației), un cont deschis de către Bancă în evidențele sale în numele Primitorului, în care este creditată Asistența financiară nerambursabilă FGM; și
(vii) un nou subparagraf (q) este adăugat la secțiunea 6.02 din Condițiile generale, după cum urmează: "dacă intervine o situație extraordinară, în care orice altă tragere ulterioară în cadrul Asistenței financiare nerambursabile FGM va depăși resursele disponibile pentru trageri din FGM".

Secțiunea 1.02. Oriunde sunt utilizați în acest acord, cu excepția cazului în care contextul nu cere altfel, diverșii termeni definiți în Condițiile generale și în Preambulul la acest acord au respectivele înțelesuri stabilite în acestea, iar următorii termeni suplimentari au următoarele înțelesuri:

a) DCNB înseamnă Direcția pentru conservarea naturii și biodiversității din cadrul M.A.P.P.M.; Modificări (1)

b) categorii eligibile înseamnă categoriile (1), (2), (3), (4) și (5), stabilite în tabelul din partea A.1 a anexei nr. 1 la acest acord;

c) cheltuieli eligibile înseamnă cheltuieli pentru bunurile și serviciile la care se face referire în secțiunea 2.02 din acest acord;

d) M.F. înseamnă Ministerul Finanțelor din țara Primitorului sau orice succesor al acestuia;

e) M.A.P.P.M. înseamnă Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului din tara Primitorului sau orice succesor al acestuia; Modificări (1)

f) R.N.P. înseamnă Regia Națională a Pădurilor din țara Primitorului sau orice succesor al acesteia; Modificări (1)

g) Ordonanța R.N.P. înseamnă Ordonanța Guvernului nr. 982, datată 29 decembrie 1998, care conferă R.N.P. responsabilitatea pentru conducerea și administrarea ariilor protejate, incluzând parcurile naționale; Modificări (1)

h) ECP înseamnă Echipa de coordonare a Proiectului, înființată în cadrul M.A.P.P.M.; Modificări (1)

i) AAP înseamnă autoritățile de administrare a parcurilor din cadrul R.N.P.; Modificări (1)

j) CSP înseamnă Comitetul de supraveghere a Proiectului, la care se face referire în paragraful 1 al anexei nr. 4 la acest acord; Modificări (1)

k) Raportul de management al Proiectului înseamnă fiecare raport elaborat în conformitate cu secțiunea 4.02 a acestui acord; Modificări (1)

l) SAP înseamnă Serviciul pentru ariile protejate din cadrul R.N.P.; Modificări (1)

m) contul special înseamnă contul la care se face referire în partea B a anexei nr. 1 la acest acord; și Modificări (1)

n) asistența financiară nerambursabilă subsidiară înseamnă asistența financiară nerambursabilă la care se face referire în partea B(ii) și (v) a anexei nr. 2 la acest acord. Modificări (1)

ARTICOLUL II Asistența financiară nerambursabilă FGM

Secțiunea 2.01. Banca este de acord să disponibilizeze Primitorului, în termenii și condițiile stabilite sau la care se face referire în acest acord, din Asistența financiară nerambursabilă FGM o sumă în diverse valute, echivalând cu patru milioane o sută de mii drepturi speciale de tragere (4.100.000 DST).

Secțiunea 2.02. Suma Asistenței financiare nerambursabile FGM poate fi trasă din contul Asistenței financiare nerambursabile FGM în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord pentru cheltuielile efectuate (sau, dacă Banca va conveni astfel, care urmează să fie efectuate) cu privire la costul rezonabil al bunurilor și serviciilor necesare pentru realizarea Proiectului și care vor fi finanțate din sumele Asistentei financiare nerambursabile FGM.

Secțiunea 2.03. Data finală -de tragere va fi 31 decembrie 2004 sau orice dată ulterioară stabilită de către Bancă. Banca va înștiința cu promptitudine Primitorul în legătură cu această dată ulterioară.

ARTICOLUL III Execuția Proiectului

Secțiunea 3.01.

a) Primitorul declară angajamentul său față de obiectivele Proiectului, așa cum sunt stabilite în anexa nr. 2 la acest acord, și, în acest scop, va realiza Proiectul, prin M.A.P.P.M. și R.N.P., cu diligența și eficiența cuvenite și în conformitate cu practicile de natură administrativă, financiară și tehnică corespunzătoare, acordând atenția cuvenită factorilor sociali, ecologici și de mediu, și va furniza cu promptitudine, ori de câte ori este necesar, fondurile, facilitățile, serviciile și alte resurse necesare pentru Proiect.

b) Fără a se limita la prevederile paragrafului a) al acestei secțiuni și cu excepția cazului în care Primitorul și Banca vor conveni altfel, Primitorul va realiza Proiectul în conformitate cu Programul de realizare stabilit în anexa nr. 4 la acest acord.

Secțiunea 3.02. Cu excepția cazului în care Banca va conveni altfel, achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii de consultanță, cerute în cadrul Proiectului și care urmează a fi finanțate din Asistența financiară nerambursabilă FGM, va fi supusă prevederilor anexei nr. 3 la acest acord.

Secțiunea 3.03. Pentru scopurile secțiunii 9.08 din Condițiile generale și fără a se limita la prevederile acesteia, Primitorul:

a) va pregăti, pe baza unor modele acceptabile Băncii, și va furniza Băncii nu mai târziu de 6 luni de la ultima dată de tragere sau o altă dată ulterioară, asupra căreia Primitorul și Banca vor cădea de acord în acest scop, un plan pentru viitoarele operațiuni ale Proiectului; și

b) va acorda Băncii o ocazie rezonabilă de a schimba puncte de vedere cu Primitorul asupra planului mai sus menționat.

ARTICOLUL IV Clauze financiare

Secțiunea 4.01.

a) Primitorul va menține un sistem de management financiar, incluzând registre și conturi, și va pregăti declarații financiare într-o formă acceptabilă Băncii, astfel încât acestea să reflecte în mod adecvat operațiunile, resursele și cheltuielile referitoare la Proiect.

b) Primitorul:

(i) va ține înregistrările, conturile și declarațiile financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secțiuni și înregistrările și conturile pentru contul special pentru fiecare an fiscal auditat, în concordanță cu standardele de auditare acceptabile Băncii, riguros aplicate de către auditori independenți acceptabili Băncii;
(ii) va furniza Băncii, de îndată ce vor fi disponibile, dar în nici un caz mai târziu de 6 luni după sfârșitul fiecărui an, (A) copii autentificate de pe declarațiile financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secțiuni pentru fiecare an astfel auditat și (B) un punct de vedere cu privire la aceste declarații, înregistrări și conturi și raportul de audit, efectuat de respectivii auditori, atât de amplu și detaliat pe cât Banca va solicita în mod rezonabil; și
(iii) va furniza Băncii orice alte informații privind aceste înregistrări și conturi și auditul acestora, precum și informații privind auditorii respectivi, după cum va solicita Banca în mod rezonabii, din când în când.

c) Pentru toate cheltuielile pentru care tragerile din contul donației au fost făcute pe baza Raportului privind managementul Proiectului sau a declarațiilor de cheltuieli, Primitorul:

(i) va menține sau va lua măsuri pentru menținerea, în conformitate cu paragraful a) al acestei secțiuni, înregistrări și conturi separate care să reflecte aceste cheltuieli;
(ii) va păstra, cei puțin încă un an după ce Banca a primit raportul de audit pentru anul fiscal în care a fost făcută ultima tragere din contul donației, toate înregistrările (contracte, comenzi, facturi, note de plată, chitanțe sau alte documente) care evidențiază astfel de cheltuieli;
(iii) va permite reprezentanților Băncii examinarea unor astfel de înregistrări; și
(iv) va asigura ca aceste evidențe și conturi să fie incluse în auditul anual menționat în paragraful b) al acestei secțiuni și ca raportul asupra acestui audit să conțină un punct de vedere separat al auditorilor menționați despre măsura în care Raportul de management al Proiectului sau declarațiile de cheltuieli înaintate pe parcursul unui astfel de an fiscal, împreună cu procedurile și controlul intern implicat în pregătirea lor pot fi considerate demne de încredere în a justifica tragerile respective.

Secțiunea 4.02.

a) Fără a se limita la prevederile secțiunii 4.01 din acest acord, Primitorul va întocmi un plan de acțiune pe timp limitat, acceptabil Băncii, privind consolidarea sistemului de management financiar la care se face referire în paragraful a) al secțiunii 4.01 menționate, pentru a da posibilitatea Primitorului ca, nu mai târziu de 30 iunie 2000 sau la o altă dată ulterioară agreată de Bancă, să pregătească proiecte trimestriale de management al Proiectului, acceptabile Băncii, care:

(i) (A) vor stabili sursele reale și necesarul de fonduri pentru Proiect, atât cumulat, cât și pentru perioada acoperită de raportul menționat, și sursele proiectate și necesarul de fonduri pentru Proiect pentru o perioadă de 6 luni următoare perioadei acoperite de raportul menționat și (B) vor reflecta separat cheltuielile finanțate din sumele donației în decursul perioadei acoperite de raportul menționat și cheltuielile propuse a fi finanțate din sumele donației în perioada de 6 luni următoare perioadei acoperite de raportul menționat;
(ii) (A) vor descrie progresul fizic înregistrat pe parcursul realizării Proiectului, atât cumulat, cât și pentru perioada acoperită de raportul menționat și (B) vor explica variațiile dintre obiectivele actuale și cele previzionate anterior; și
(iii) vor stabili statutul achizițiilor în cadrul Proiectului și al cheltuielilor în cadrul contractelor finanțate din sumele donației la finele perioadei acoperite de raportul menționat.

b) Până la finalizarea planului de acțiune la care se face referire în paragraful a) al acestei secțiuni, Primitorul va pregăti, în conformitate cu repere acceptabile Băncii, și va furniza Băncii, nu mai târziu de 45 de zile după sfârșitul fiecărui trimestru calendaristic, un raport de management al Proiectului pentru o astfel de perioadă.

ARTICOLUL V Reglementări ale Băncii

Secțiunea 5.01. În conformitate cu secțiunea 6.02 (p) din Condițiile generale, este specificat următorul eveniment suplimentar: Ordonanța R.N.P. va fi fost amendată, suspendată, abrogată, anulată sau respinsă, astfel încât să afecteze din punct de vedere material și ireversibil abilitarea Primitorului de a realiza sau îndeplini obiectivele Proiectului.

ARTICOLUL VI Efectivitatea; încetarea

Secțiunea 6.01. Următoarele elemente sunt specificate ca fiind condiții în plus de intrare în efectivitate a Asistenței financiare nerambursabile FGM în cadrul prevederilor secțiunii 12.01 (c) din Condițiile generale:

a) un director de proiect, un specialist în achiziții, un director financiar și un secretar pentru ECP vor fi fost numiți în conformitate cu termenii de referință acceptabili Băncii; și

b) un sistem de management, financiar, acceptabil Băncii, va fi fost creat.

Secțiunea 6.02. Data situată la nouăzeci (90) de zile de la data acestui acord este specificată pentru scopurile secțiunii 12.04 din Condițiile generale.

Secțiunea 6.03. Acest acord va continua să fie efectiv până când Asistența financiară nerambursabilă FGM va fi în întregime utilizată, iar părțile la acest acord își vor fi îndeplinit obligațiile specificate.

ARTICOLUL VII Reprezentanții Primitorului; adrese

Secțiunea 7.01. Ministrul finanțelor din tara Primitorului este desemnat ca reprezentant al Primitorului pentru scopurile secțiunii 11.03 din Condițiile generale.

Secțiunea 7.02. Se menționează următoarele adrese pentru scopurile secțiunii 11.01 din Condițiile generale:

Pentru Primitor:

Ministerul Finanțelor

Str. Apolodor nr. 17

București, sectorul 5

România

Telex: 11239

Pentru Bancă:

Banca Internațională pentru Reconstrucție și

Dezvoltare

Strada H 1818, N.W.

Washington, D.C. 20433

Statele Unite ale Americii

Adresa telegrafică:

INTBAFRAD

Washington D.C.

Telex: 248423 (MCI)

64145 (MCI)

Pentru certificarea celor de mai sus, părțile prezente, acționând prin reprezentanții lor pe deplin autorizați, au convenit ca acest acord să fie semnat în numele lor în Districtul Columbia, Statele Unite ale Americii, în ziua și anul înscrise la început.

Pentru România,
Decebal Traian Remeș,
ministrul finanțelor,
reprezentant autorizat

Pentru Banca Internațională
pentru Reconstrucție și Dezvoltare
(în calitatea sa de Agenție de implementare
a Facilității globale de mediu),
Andrew Vorkink;
director de țară
Departamentul pentru Bulgaria și România
Europa și Asia Centrală

ANEXA Nr. 1

TRAGERILE SUMELOR
din Asistența financiară nerambursabilă FGM

A. General

1. Tabelul de mai jos prezintă categoriile de articole care urmează a fi finanțate din sumele Asistenței financiare nerambursabile FGM, alocarea sumelor din Asistența financiară nerambursabilă FGM pe fiecare categorie, precum și procentul din cheltuieli pentru articolele ce urmează a fi finanțate în cadrul fiecărei categorii:

Categoria Suma alocată din Asistența financiară nerambursabilă FGM (exprimată în echivalent DST) % din cheltuieli care urmează a fi finanțate
(1) Lucrări 1.080.000 70%
(2) Bunuri 770.000 100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile interne (cost ex-factory) și 80% din cheltuielile interne pentru alte articole achiziționate pe plan local
(3) Servicii de consultanță, seminarii și instruire 960.000 60%
(4) Subgranturi 370.000 100% din sumele trase
(5) Costuri de operare 500.000 70%
(6) Nealocate 420.000
TOTAL: 4.100.000
Modificări (1)

2. Pentru scopurile acestei anexe:

a) termenul cheltuieli externe înseamnă cheltuielile efectuate în valuta oricărei țări, alta decât cea a Primitorului, pentru bunurile și serviciile furnizate de pe teritoriul oricărei țări, alta decât cea a Primitorului;

b) termenul cheltuieli locale înseamnă cheltuieli în valuta Primitorului pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul Primitorului; și

c) termenul costuri de operare înseamnă cheltuieli cu plata consultanților, cheltuieli privind deplasările și diurnele directorului de Proiect, a specialistului în achiziții, a directorului financiar și a secretarului ECP, precum și costurile privind comunicațiile, combustibilul, întreținerea autoturismelor și consumabilele pentru birou ale ECP. Modificări (1)

3. În pofida prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nu se vor efectua trageri pentru: a) plățile aferente cheltuielilor efectuate înaintea datei acestui acord, cu excepția acelor trageri, în sumă care să nu depășească echivalentul a 1.000 DST pentru categoria (1), 16.000 DST pentru categoria (2) și 11.000 DST pentru categoria (3), în contul plăților făcute pentru cheltuieli efectuate înainte de acea dată, dar după data de 15 martie 1999; și b) plățile aferente cheltuielilor din cadrul categoriei (4), în afară de cazul în care Primitorul a adoptat proceduri, criterii de eligibilitate, precum și termeni și condiții referitoare la subgranturi, acceptabile Băncii. Modificări (1)

4. Banca poate solicita ca tragerile din contul Asistenței financiare nerambursabile FGM să fie efectuate pe baza declarațiilor de cheltuieli pentru cheltuielile referitoare la: (i) bunuri în cadrul contractelor cu o valoare inferioară echivalentului a 200.000 dolari S.U.A. fiecare, cu excepția primului contract ce urmează a fi adjudecat în conformitate cu prevederile părții C.2 și, respectiv, C.3 a secțiunii f din anexa nr. 3 la acest acord; (ii) lucrări în cadrul contractelor cu o valoare inferioară echivalentului a 100.000 dolari S.U.A. fiecare, cu excepția contractelor ce urmează a fi adjudecate în conformitate cu prevederile părților B și C.1 ale secțiunii I din anexa nr. 3 la acest acord și a primului contract ce urmează a fi adjudecat în conformitate cu prevederile părții C.4 a secțiunii I din anexa nr. 3 la acest acord; (iii) serviciile firmelor de consultanță în cadrul contractelor cu o valoare inferioară echivalentului a 100.000 dolari S.U.A. fiecare; (iv) costuri de operare; (v) instruire, seminarii și servicii ale consultanților individuali în cadrul contractelor cu o valoare inferioară echivalentului a 20.000 dolari S.U.A. fiecare; și (vi) subgranturi în cadrul contractelor cu. o valoare inferioară echivalentului a 10.000 dolari S.U.A. fiecare, în termenii și condițiile pe care Banca le va notifica Primitorului.

5. Dacă Banca va constata în orice moment că orice plată efectuată din contul Asistenței financiare nerambursabile FGM a fost utilizată pentru o cheltuială neconformă cu prevederile acestui acord, Primitorul, pe baza notificării din partea Băncii, va rambursa prompt acesteia, pentru depunere în contul Asistenței financiare nerambursabile FGM, o sumă egală cu suma astfel utilizată sau o parte a acesteia, după cum va fi specificat de către Bancă.

B. Contul special

1. Primitorul va deschide și menține un cont special de depozit în dolari S.U.A., la o bancă comercială, în termeni și condiții agreate de către Bancă, incluzând o protecție corespunzătoare împotriva compensării, confiscării și sechestrării.

2. După ce Banca va primi dovezi satisfăcătoare care să ateste faptul că a fost deschis contul special, tragerile de sume din contul donației în scopul depozitării lor în contul special se vor efectua după cum urmează:

a) până când Banca va fi primit: (i) primul Raport de management al Proiectului, la care se face referire în secțiunea 4.02 b) din acest acord; și (ii) o cerere din partea Primitorului pentru trageri, pe baza Raportului de management al Proiectului, tragerile se vor efectua în conformitate cu prevederile anexei A la anexa nr. 1; și

b) până la primirea de către Bancă a Raportului de management al Proiectului, în conformitate cu prevederile secțiunii 4.02 b) din acest acord, însoțit de o cerere din partea Primitorului pentru efectuarea de trageri pe baza raportului respectiv, toate celelalte trageri se vor efectua în conformitate cu prevederile anexei B la anexa nr. 1.

3. Plățile din contul special vor fi făcute în exclusivitate pentru cheltuieli eligibile. Pentru fiecare plată făcută de către Primitor din contul special, Primitorul, atunci când Banca. va solicita în mod rezonabil, va furniza Băncii acele documente, precum și alte dovezi care să ateste că plata respectivă a fost efectuată în exclusivitate pentru cheltuieli eligibile.

4. În pofida prevederilor părții B.2 a acestei anexe, Băncii nu i se va putea solicita să mai realimenteze contul special, dacă:

a) Banca constată în orice moment că orice raport de management al Proiectului nu conține informațiile solicitate în conformitate cu prevederile secțiunii 4.02 din acest acord;

b) Banca hotărăște în orice moment că toate tragerile ulterioare trebuie să fie efectuate de către Primitor din contul donației; sau

c) Primitorul nu a reușit să furnizeze Băncii, în perioada de timp menționată în secțiunea 4.01 b)(ii) din acest acord, oricare dintre rapoartele de audit ce trebuie puse la dispoziție Băncii ca urmare a prevederilor secțiunii menționate, cu referire la auditul (A) înregistrărilor și conturilor pentru contul special sau al (B) înregistrărilor și conturilor ce reflectă cheltuielile cu privire la tragerile care au fost efectuate pe baza Raportului de management al Proiectului.

5. Băncii nu i se va solicita să mai facă nici un alt depozit în contul special în conformitate cu prevederile părții B.2 a acestei anexe, dacă, în orice moment, Banca va înștiința Primitorul în legătură cu intenția sa de a suspenda în întregime sau parțial dreptul Primitorului de a efectua trageri din contul donației, în conformitate cu prevederile secțiunii 6.02 din Condițiile generale. În urma unei astfel de înștiințări Banca va hotărî în mod unilateral dacă în contul special vor mai putea fi făcute depozite și ce proceduri vor trebui aplicate pentru a face asemenea depozite și va înștiința Primitorul în legătură cu decizia luată.

6.

a) Dacă Banca decide în orice moment că orice plată din contul special a fost făcută pentru o cheltuială neeligibilă sau nu a fost justificată prin dovezile furnizate Băncii, Primitorul va furniza cu promptitudine, pe baza notificării din partea Băncii, dovezi suplimentare, după cum va solicita Banca, sau va depune în contul special (sau, dacă Banca va solicita astfel, va restitui Băncii) o sumă egală cu suma acelei plăți. În cazul în care Banca nu va decide altfel, nici o altă realimentare a contului special nu va fi făcută de către Bancă până când Primitorul nu va furniza astfel de dovezi, nu va face un astfel de depozit sau nu va restitui suma respectivă, după caz.

b) Dacă Banca decide în orice moment că orice sumă netrasă din contul special nu va fi necesară pentru acoperirea plăților pentru cheltuieli eligibile pe parcursul a 6 luni care urmează unei asemenea decizii, Primitorul, pe baza înștiințării din partea Băncii, va restitui cu promptitudine Băncii o astfel de sumă neutilizată.

c) Primitorul, pe baza notificării din partea Băncii; va restitui cu promptitudine Băncii toate sau orice parte din fondurile care sunt depozitate în contul special.

d) Restituirea. către Bancă, făcută în conformitate cu prevederile subparagrafelor a), b) sau c) ale acestui paragraf, va fi creditată în contul donației pentru trageri, ulterioare sau pentru anulare, în conformitate cu prevederile acestui acord.

ANEXA A la Anexa nr. 1

OPERAȚIUNI
privind contul special când tragerile nu sunt făcute pe baza
Raportului de management al Proiectului

1. Pentru scopurile acestei anexe, termenul alocație autorizată înseamnă o sumă echivalentă cu 500.000 dolari S.U.A., trasă din contul donației și depozitată în contul special în conformitate cu prevederile paragrafului 2 din această anexă, cu condiția ca, dacă Banca nu decide altfel, alocația autorizată va fi limitată la o sumă echivalentă cu 250.000 dolari S.U.A. până când suma totală a tragerilor din contul donației plus suma totală a tuturor angajamentelor speciale asumate de Bancă, în conformitate cu prevederile secțiunii 5.02 din Condițiile generale, va fi egală sau va depăși echivalentul a 750.000 DST. Modificări (1)

2. Tragerile alocației autorizate și tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special vor fi efectuate după cum urmează:

a) pentru tragerile alocației autorizate Primitorul va furniza Băncii o cerere sau cereri pentru depozitarea în contul special a unei sume sau unor sume care în total nu depășesc alocația autorizată. Pe baza fiecărei astfel de cereri Banca va trage din contul donației, în numele Primitorului, și va depozita în contul special suma solicitată de Primitor;

b) pentru realimentarea contului special Primitorul va furniza Băncii cereri pentru depozitare în contul special la acele intervale pe care Banca le va specifica. Înainte de sau în momentul oricărei astfel de cereri, Primitorul va furniza Băncii documentele și alte dovezi cerute în conformitate cu prevederile părții B.3 a anexei nr. 1 la acest acord pentru plata sau plățile pentru care se solicită realimentarea. Pe baza fiecărei astfel de cereri Banca va trage din contul donației, în numele Primitorului, și va depozita în contul special suma cerută de Primitor și justificată prin documentele menționate și prin alte dovezi care să ateste că plățile din contul special s-au făcut pentru cheltuieli eligibile. Fiecare astfel de sumă depozitată în contul special va fi trasă de Bancă din contul donației pentru una sau mai multe categorii eligibile.

3. Băncii nu i se va mai solicita să facă depozite în contul special o dată ce totalul sumelor trase din donație minus suma totală a tuturor angajamentelor speciale ale Băncii, luate în conformitate cu prevederile secțiunii 5.02 din Condițiile generale, va fi egală cu echivalentul a de două ori suma alocației autorizate. Din acel moment, tragerile din contul donației ale sumelor rămase netrase din donație se vor face în conformitate cu procedurile notificate de către Bancă Primitorului. Aceste trageri ulterioare vor fi efectuate numai după ce și până la nivelul la care Banca va fi convinsă că toate sumele rămase în contul special la data notificării vor fi folosite pentru plata cheltuielilor eligibile.

ANEXA B la Anexa nr. 1

OPERAȚIUNI
privind contul special când tragerile sunt făcute pe baza
Raportului de management al Proiectului

1. În afara cazurilor în care Banca poate decide altfel, notificând în acest sens Primitorul, toate tragerile din contul donației vor fi depozitate de către Bancă în contul special în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord. Fiecare asemenea depozit în contul special va fi tras de către Bancă din contul donației pentru una sau mai multe categorii eligibile ale contului special.

2. Fiecare aplicație de tragere din contul donației în scopul depozitării în contul special va fi susținută de un raport de management al Proiectului.

3. La primirea fiecărei aplicații de tragere a vreunei sume din donație, Banca, în numele Primitorului, va trage din contul donației și va depozita în contul special o sumă egală cu cea mai mică dintre a) suma cerută și b) suma pe care Banca, pe baza Raportului de management al Proiectului ce a însoțit respectiva aplicație de tragere, a hotărât că este necesar a fi depozitată în scopul finanțării cheltuielilor eligibile pentru o perioadă de 6 luni următoare datei respectivului raport, cu condiția ca suma astfel depozitată, adăugată la suma indicată în respectivul Raport de management al Proiectului, care va rămâne în contul special, să nu depășească echivalentul a 1.000.000 dolari S.U.A.

ANEXA Nr. 2

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul Proiectului este acela de a sprijini Primitorul în crearea unui management eficient intersectorial, participativ și rațional al ecosistemelor naturale și peisajelor asociate în zone demonstrative selectate în Munții Carpați și a unor mecanisme de sprijinire a reproducerii acestor activități în alte zone de conservare prioritare.

Proiectul cuprinde următoarele părți, sub rezerva acelor modificări asupra cărora Primitorul și Banca pot cădea de acord periodic pentru realizarea obiectivelor:

Partea A: Consolidarea cadrului național pentru conservarea biodiversității:

(i) analizarea și revizuirea cadrului legal și a celorlalte reglementări privind managementul suprafețelor protejate;
(ii) întărirea capacității DCNB de a planifica și coordona conservarea biodiversității la nivel național;
(iii) întărirea capacității R.N.P. de a multiplica numărul zonelor protejate și managementul conservării în zonele forestiere;
(iv) dezvoltarea unei strategii de încorporare a considerentelor de biodiversitate în planificarea managementului forestier la nivel de ecosistem.

Partea B: Dezvoltarea de modele pentru ariile protejate și managementul parcurilor forestiere:

(i) înființarea unor sisteme pentru planificarea participativă și managementul biodiversității în zone demonstrative selectate;
(ii) crearea unor mecanisme participative în vederea reducerii utilizării iraționale a resurselor, incluzând acordarea de subgranturi beneficiarilor eligibili;
(iii) dezvoltarea unei strategii pentru ecoturism;
(iv) inițierea unui program privind reintroducerea zimbrului european în zona Vânători-Neamț;
(v) prezentarea unor modele demonstrative privind practicile de management forestier care se adresează preocupărilor legate de biodiversitate, incluzând acordarea de subgranturi beneficiarilor eligibili.

Partea C: Atragerea sprijinului public pentru conservarea biodiversității

Pregătirea și realizarea unor strategii atât la nivel național, cât și la nivelul parcurilor, și a unor planuri de acțiune direcționate pentru dezvoltarea conștientizării atât a beneficiarilor direcți, cât și a publicului în general, față de importanța conservării biodiversității

Partea D: Consolidarea instituțională

Furnizarea de servicii de consultanță, echipament și costuri de operare pentru întărirea capacității de realizare a Proiectului din partea ECP

***

Se așteaptă ca Proiectul să fie finalizat până la data de 30 iunie 2004.

ANEXA Nr. 3

ACHIZIȚII ȘI SERVICII DE CONSULTANȚĂ

Secțiunea 1 Achiziționarea de bunuri și lucrări

Partea A: Generalități

Bunurile și lucrările vor fi achiziționate în conformitate cu prevederile secțiunii I din Liniile directoare pentru achiziții în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. și creditelor IDA, publicate de Bancă în ianuarie 1995 și revizuite în ianuarie și august 1996, septembrie 1997 și ianuarie 1999 (Linii directoare), și cu următoarele prevederi ale secțiunii I din această anexă.

Partea B: Licitația internațională competitivă

1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în partea C a acestei secțiuni, bunurile și lucrările vor fi achiziționate pe bază de contracte adjudecate în concordanță cu prevederile secțiunii II din Liniile directoare și ale paragrafului 5 din anexa nr. 1 la acestea.

2. Următoarele prevederi vor fi aplicate bunurilor care urmează a fi achiziționate pe bază de contracte adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al acestei părți.

Preferința pentru bunurile produse pe plan intern

Prevederile paragrafelor 2.54 și 2.55 din Liniile directoare și ale anexei nr. 2 la acestea se vor aplica bunurilor produse pe teritoriul Primitorului.

Partea C: Alte proceduri de achiziție

1. Licitația națională competitivă

Lucrările cu un cost estimat inferior echivalentului a 500.000 dolari S.U.A. per contract, până la o sumă totală ce nu va depăși echivalentul a 1.480.000 dolari S.U.A., pot fi achiziționate pe bază de contracte adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.3 și 3.4 din Liniile directoare.

2. Cumpărări internaționale

Bunurile cu un cost estimat inferior echivalentului a 200.000 dolari S.U.A. per contract, până la o sumă totală ce nu va depăși echivalentul a 350.000 dolari S.U.A., pot fi achiziționate pe bază de contracte adjudecate pe baza procedurilor privind cumpărările internaționale, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 și 3.6 din Liniile directoare.

3. Cumpărări naționale

Bunurile cu un cost estimat inferior echivalentului a 50.000 dolari S.U.A. per contract, până la o sumă totală ce nu va depăși echivalentul a 352.000 dolari S.U.A., pot fi achiziționate pe bază de contracte adjudecate pe baza procedurilor privind cumpărările naționale, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 și 3.6 din Liniile directoare.

4. Achiziționarea lucrărilor de mică amploare

Lucrările cu un cost estimat inferior echivalentului a 100.000 dolari S.U.A. per contract, până la o sumă totală care nu va depăși echivalentul a 127.d00 dolari S.U.A., pot fi achiziționate pe bază de contracte în sumă globală, la prețuri fixe, adjudecate pe bază de cotații obținute din partea a trei (3) contractanți interni calificați, ca răspuns al unei invitații scrise. Invitația va cuprinde o descriere detaliată a lucrărilor, inclusiv specificațiile de bază, data de finalizare solicitată, o formă de înțelegere, de bază, acceptabilă Băncii, precum și schițe relevante, acolo unde este cazul. Lucrarea va fi adjudecată contractantului care oferă cotația de preț cea mai scăzută pentru lucrarea cerută și care are experiența și resursele necesare încheierii cu succes a contractului.

Partea D: Analizarea de către Bancă a deciziilor de achiziționare

1. Planificarea achiziționării

Înaintea emiterii oricărei invitații de precalificare sau de licitații pentru contracte, planul de achiziție propus pentru Proiect va fi furnizat Băncii pentru analizare și aprobare, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al anexei nr. 1 la Liniile directoare. Achiziționarea tuturor bunurilor și lucrărilor se va face în conformitate cu acest plan de achiziție, așa cum va fi fost aprobat de către Bancă, și cu prevederile paragrafului 1 amintit.

2. Analiza preliminară

a) În ceea ce privește orice contract adjudecat, în conformitate cu părțile B și, respectiv, C.1 ale acestei secțiuni, se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 2 și 3 ale anexei nr. 1 la Liniile directoare.

b) În ceea ce privește primul contract ce se va adjudeca în conformitate cu părțile C.2, C.3 și, respectiv, C.4 ale acestei secțiuni, se vor aplica următoarele proceduri;

(i) înaintea selectării oricărui furnizor sau contractor, Primitorul va furniza Băncii un raport asupra comparației și evaluării cotațiilor primite, după caz;
(ii) înaintea semnării oricărui contract achiziționat în conformitate cu procedurile de cumpărare, Primitorul va furniza Băncii un exemplar al specificațiilor și un proiect de contract; și
(iii) se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 2(f), 2(g) și 3 ale anexei nr. 1 la Liniile directoare.

3. Analiza ulterioară

În ceea ce privește orice contract care nu intră sub incidența prevederilor paragrafului 2 al acestei părți, se vor aplica procedurile stabilite în paragraful 4 al anexei nr. 1 la Liniile directoare.

Secțiunea II Angajarea consultanților

Partea A: Generalități

Serviciile de consultanță vor fi achiziționate în conformitate cu prevederile din Introducerea și secțiunea IV din ghidul "Selecția și angajarea consultanților de către împrumutații Băncii Mondiale", publicat de Bancă în ianuarie 1997 și revizuit în septembrie 1997 și ianuarie 1999 (Ghidul de consultanță), și cu următoarele clauze ale secțiunii II din această anexă.

Partea B: Selecția bazată pe calitate și cost

1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în partea C a acestei secțiuni, serviciile de consultanță vor fi achiziționate pe bază de contracte adjudecate în conformitate cu clauzele secțiunii II din Ghidul de consultanță, ale paragrafului 3 al anexei nr. 1 la acesta, ale anexei nr. 2 la acesta și cu clauzele paragrafelor 3.13-3.18, aplicabile selecției consultanților bazate pe calitate și cost.

2. Următoarele prevederi se vor aplica serviciilor de consultanță ce urmează a fi achiziționate pe bază de contracte adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafului precedent. Lista scurtă a consultanților pentru servicii, cu un cost estimat inferior echivalentului a 200.000 dolari S.U.A. per contract, poate conține în întregime consultanți naționali, în conformitate cu prevederile paragrafului 2.7 din Ghidul de consultanță.

Partea C: Alte proceduri de selecție a consultanților

1. Selecția pe baza celui mai scăzut cost

Serviciile de proiectare și supraveghere a construirii centrelor pentru vizitatori pot fi achiziționate pe bază de contracte adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 și 3.6 din Ghidul de consultanță.

2. Consultanți individuali

Serviciile pentru sarcinile privind cerințele stabilite în paragraful 5.1 din Ghidul de consultanță vor fi achiziționate pe bază de contracte adjudecate în favoarea consultanților individuali, în conformitate cu clauzele paragrafelor 5.1-5.3 din Ghidul de consultanță.

Partea D: Analizarea de către Bancă a selecției consultanților

1. Planificarea selecției

Înaintea emiterii către consultanți a oricărei cereri pentru propuneri, planul propus pentru selecția consultanților în cadrul Proiectului va fi transmis Băncii pentru analiză și aprobare, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa nr. 1 la Ghidul de consultanță. Selecția tuturor serviciilor de consultanță va fi realizată în conformitate cu planul de selecție, așa cum va fi fost aprobat de către Bancă, și cu prevederile paragrafului 1 menționat.

2. Analiza preliminară

a) În ceea ce privește orice contract privind angajarea firmelor de consultanță, cu un cost estimat la echivalentul a 200.000 dolari S.U.A. sau mai mult, se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 1 și 2 [altele decât al treilea subparagraf al paragrafului 2(a)] și 5 ale anexei nr. 1 la Ghidul de consultanță.

b) În ceea ce privește orice contract privind angajarea firmelor de consultanță, cu un cost estimat la echivalentul a 100.000 dolari S.U.A. sau mai mult, dar mai puțin decât echivalentul a 200.000 dolari S.U.A., se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 1 și 2 [altele decât al doilea subparagraf al paragrafului 2(a)] și 5 ale anexei nr. 1 la Ghidul de consultanță.

c) În ceea ce privește orice contract pentru angajarea consultanților individuali, cu un cost estimat la echivalentul a 20.000 dolari S.U.A. sau mai mult, calificările, experiența, termenii de referință și condițiile angajării consultanților vor fi transmise Băncii pentru analiză preliminară și aprobare. Contractul va fi adjudecat numai după primirea aprobării respective.

3. Analiza ulterioară

În ceea ce privește orice contract care nu intră sub incidența prevederilor paragrafului 1 al acestei părți, se vor aplica procedurile stabilite în paragraful 4 al anexei nr. 1 la Ghidul de consultanță.

ANEXA Nr. 4

PROGRAMUL DE REALIZARE

1. Pe întreg parcursul derulării Proiectului, Primitorul va menține, într-o manieră și în termenii de referință agreați de Bancă, un CSP alcătuit dintr-un secretar de stat din M.A.P.P.M., în calitate de președinte, și experți din M.F., M.A.P.P.M., R.N.P. și din Comisia Monumentelor Naturale a Academiei Române, așa după cum vor fi numiți de către M.A.P.P.M., iar pentru experții din M.F., de către M.F. ECP va răspunde de analiza progresului înregistrat pe parcursul implementării Proiectului și de rezolvarea oricăror probleme de ordin general referitoare la coordonarea între agenții din cadrul Proiectului. Modificări (1)

2.M.A.P.P.M. va răspunde de realizarea de ansamblu a Proiectului și de supervizarea sa. ECP va răspunde de administrarea curentă a Proiectului, conducerea și coordonarea sa, inclusiv de activitățile legate de achiziții, contabilitate, trageri, audit și raportare. Pe parcursul derulării Proiectului ECP va fi menținută cu un număr suficient de personal calificat, consultanți, resurse adecvate și termeni de referință satisfăcători pentru Bancă. Modificări (1)

3. Responsabilitatea specifică pentru realizarea Proiectului va fi atribuită după cum urmează:

a) responsabilitatea pentru realizarea părții A a Proiectului va reveni DCNB și SAP și, în acest scop, Primitorul, prin M.A.P.P,M. și R.N.P., va asigura ca, pe parcursul realizării părții A a Proiectului, DCNB și SAP să fie înzestrate cu un număr suficient de personal calificat, consultanți, resurse adecvate și termeni de referință satisfăcători pentru Bancă;

b) responsabilitatea pentru realizarea părții B a Proiectului va reveni AAP și, în acest scop, Primitorul, prin M.A.P.P.M. și R.N.P., va asigura ca, pe parcursul realizării părții B a Proiectului, AAP să fie înzestrate cu un număr suficient de personal calificat, consultanți, resurse adecvate și termeni de referință satisfăcători pentru Bancă;

c) responsabilitatea pentru realizarea părții C a Proiectului va reveni DCNB - la nivel național - și AAP - la nivel local - și, în acest scop, Primitorul, prin M.A.P.P.M. și R.N.P., va asigura ca pe parcursul realizării părții C a Proiectului, DCNB și AAP să fie înzestrate cu un număr suficient de personal calificat, consultanți, resurse adecvate și termeni de referință satisfăcători pentru Bancă; și

d) responsabilitatea pentru realizarea părții D a Proiectului va reveni ECP.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...