Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare - BIRD

Acordul de împrumut (Proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare din 17.06.1999 *)

Modificări (5), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 august 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere.

Acord din 17 iunie 1999 între România (Împrumutat și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca)

Având în vedere că Împrumutatul, considerând satisfăcătoare fezabilitatea și prioritatea Proiectului descris în anexa nr. 2 la acest acord (Proiectul) a solicitat Băncii asistență în finanțarea Proiectului; și

având în vedere că Banca a fost de acord, interalia, pe baza celor de mai sus, să acorde Împrumutatului împrumutul în termenii și în condițiile prezentate în acest acord;

prin prezentul acord părțile convin după cum urmează:

ARTICOLUL I Condiții generale; definiții

Secțiunea 1.01. Condițiile generale aplicabile acordurilor de împrumut și garanție pentru împrumuturi denominate într-o singură valută" ale Băncii din data de 30 mai 1995, după cum au fost amendate până la data de 2 decembrie 1997 (Condițiile generale), constituie parte integrantă a acestui acord.

Secțiunea 1.02. Dacă din context nu reiese altfel, termenii definiți în Condițiile generale și în Preambulul la prezentul acord au semnificațiile respective prezentate în acestea, iar următorii termeni suplimentari au următoarele înțelesuri:

a) categorii eligibile reprezintă categoriile 1, 2 și 3 prezentate în tabelul din partea A.1 din anexa nr. 1 la prezentul acord;

b) cheltuieli eligibile reprezintă cheltuielile pentru bunuri și servicii la care se face referire în secțiunea 2.02 a) din prezentul acord;

c)U.M.P. reprezintă Unitatea de management a Proiectului, creată în cadrul Ministerului Transporturilor din țara Împrumutatului; Modificări (1)

d) raportul privind managementul Proiectului reprezintă fiecare raport elaborat în conformitate cu secțiunea 4.02 din prezentul acord;

e) avansul pentru pregătirea Proiectului reprezintă avansul pentru pregătirea proiectului, acordat de către Bancă Împrumutatului în conformitate cu scrisoarea de acord semnată în numele Băncii la data de 21 ianuarie 1999 și în numele Împrumutatului, la data de 26 ianuarie 1999;

f)C.C.P. reprezintă Comitetul de conducere al Proiectului la care se face referire în secțiunea 3.05 din prezentul acord; și

g) contul special reprezintă contul la care se face referire în partea B din anexa nr. 1 la prezentul acord.

ARTICOLUL II Împrumutul

Secțiunea 2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, în termenii și în condițiile prevăzute sau la care se face referire în acordul de împrumut, o sumă egală cu douăzeci și cinci milioane dolari (25.000.000 dolari S.U.A.).

Secțiunea 2.02.

a) Suma împrumutului poate fi trasă din contul împrumutului în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la prezentul acord pentru cheltuieli efectuate (sau, dacă Banca va fi fost de acord astfel, care urmează să fie efectuate) privind costul rezonabil al bunurilor și serviciilor necesare pentru Proiect și care urmează să fie finanțate din sumele împrumutului.

b) Imediat după data intrării în efectivitate, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului și va plăti sieși suma necesară rambursării sumei avansului pentru pregătirea Proiectului, trasă și nerambursată la o astfel de dată, și va plăti toate spezele neachitate pentru aceasta. Soldul rămas netras din suma autorizată a avansului pentru pregătirea Proiectului va fi după aceea anulat.

Secțiunea 2.03. Data închiderii va fi 30 iunie 2002 sau acea dată ulterioară pe care Banca o va stabili. Banca va notifica cu promptitudine Împrumutatului despre această dată ulterioară. Modificări (2)

Secțiunea 2.04. La data sau imediat după data intrării în efectivitate, Împrumutatul va plăti Băncii un comision egal cu o sumă reprezentând un procent (1%) din suma împrumutului.

Secțiunea 2.05. Împrumutatul va plăti Băncii un comision de angajament la un nivel de trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an din suma împrumutului netrasă periodic.

Secțiunea 2.06.

a) Împrumutatul va plăti periodic dobânda aferentă sumei împrumutului, trasă și nerambursată, la o rată, pentru fiecare perioadă de dobândă, egală cu rata de bază LIBOR plus marja totală LIBOR.

b) Pentru scopurile acestei secțiuni:

(i) perioada de dobândă înseamnă perioada inițială de la și incluzând data prezentului acord, până la, dar excluzând prima dată de plată a dobânzii care survine după, aceasta și după perioada inițială, fiecare perioadă de la și incluzând o dată de plată a dobânzii până la, dar excluzând data de plată a dobânzii imediat următoare;
(ii) data de plată a dobânzii înseamnă orice dată specificată în secțiunea 2.07 din prezentul acord;
(iii) rata de bază LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă, rata oferită pe piața interbancară londoneză pentru depozitele în dolari la 6 luni, valabilă în prima zi a unei astfel de perioade de dobândă (sau, în cazul perioadei de dobândă inițiale, valabilă la data de plată a dobânzii care survine la sau care precede imediat prima zi a unei astfel de perioade de dobândă), așa cum a fost determinată în mod rezonabil de Bancă și exprimată ca un procent pe an;
(iv) marja totală LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă: (A) trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderată, pentru o astfel de perioadă de dobândă, sub (sau peste) ratele oferite pe piața interbancară londoneză sau alte rate de referință pentru depozite la 6 luni, cu privire la împrumuturile acordate de Bancă și nerambursate sau la părți din acestea alocate de Bancă pentru finanțarea împrumuturilor denominate într-o singură valută ori a părților din acestea acordate de ea, care includ împrumutul, așa cum a fost determinată în mod rezonabil de către Bancă și exprimată ca procent pe an.

c) Banca va notifica Împrumutatului în legătură cu rata de bază LIBOR și marja totală LIBOR pentru fiecare perioadă de dobândă, imediat după determinarea acestora.

d) Ori de câte ori, ca urmare a schimbărilor intervenite în practicile de piață, care afectează determinarea ratelor de dobândă la care se face referire în această secțiune, Banca decide că este în interesul împrumutaților săi, luați în totalitate, și al Băncii să aplice o bază pentru determinarea ratelor de dobândă aplicabile împrumutului, alta decât cea prevăzută în această secțiune, Banca poate modifica baza pentru determinarea ratelor de dobândă aplicabile împrumutului prin notificarea Împrumutatului cu privire la noua bază cu cel puțin șase (6) luni înainte. Noua bază va deveni efectivă la expirarea perioadei de notificare, cu excepția cazului în care Împrumutatul notifică Băncii, în timpul perioadei specificate, cu privire la obiecțiile sale referitoare la aceasta, caz în care modificarea menționată nu se va aplica împrumutului.

Secțiunea 2.07. Dobânda și alte speze vor fi plătibile semestrial, la 15 martie și la 15 septembrie în fiecare an.

Secțiunea 2.08. Împrumutatul va rambursa suma împrumutului în conformitate cu graficul de amortizare prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul acord.

ARTICOLUL III Execuția Proiectului

Secțiunea 3.01. Împrumutatul declară că se angajează să îndeplinească obiectivele Proiectului și în acest scop va realiza Proiectul cu diligența și eficiența necesare și în conformitate cu practicile financiare, tehnice și administrative corespunzătoare și va furniza cu promptitudine, după cum va fi necesar, fondurile, facilitățile, serviciile și alte resurse necesare Proiectului.

Secțiunea 3.02. Cu excepția cazului în care Banca va fi convenit altfel, achiziționarea bunurilor și a serviciilor de consultanță necesare Proiectului și care vor fi finanțate din sumele împrumutului va fi guvernată de prevederile anexei nr. 4 la acest acord.

Secțiunea 3.03. Pentru scopurile secțiunii 9.08 din Condițiile generale și fără a se limita la acestea, Împrumutatul:

a) va pregăti, pe baza liniilor directoare acceptabile Băncii, și va furniza Băncii, nu mai târziu de șase (6) luni, după data închiderii sau la o astfel de dată ulterioară, așa cum poate fi convenită în acest scop de către Împrumutat și Bancă, un plan privind funcționarea viitoare a Proiectului; și

b) va acorda Băncii posibilitatea rezonabilă de a se consulta cu Împrumutatul în legătură cu planul respectiv.

Secțiunea 3.04. Împrumutatul:

a) va menține politici și proceduri adecvate care să îi permită să monitorizeze și să evalueze cu continuitate, conform indicatorilor acceptabili Băncii, realizarea Proiectului și îndeplinirea obiectivelor acestuia;

b) va pregăti, conform termenilor de referință satisfăcători Băncii, și va furniza Băncii, la sau până la 31 decembrie 2000, un raport care integrează rezultatele activităților de monitorizare și evaluare desfășurate conform paragrafului a) al prezentei secțiuni, privind progresul înregistrat în realizarea Proiectului în perioada anterioară datei raportului menționat, și care prezintă măsurile recomandate pentru a asigura realizarea eficientă a Proiectului și îndeplinirea obiectivelor acestuia în perioada următoare unei astfel de date; și

c) va analiza cu Banca, până la 31 martie 2001 sau până la o astfel de dată ulterioară, după cum va solicita Banca, raportul la care se face referire în paragraful b) al prezentei secțiuni și după aceea va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea finalizării cu eficiență a Proiectului și îndeplinirea obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor și a recomandărilor din raportul menționat și a analizei Băncii în această privință.

Secțiunea 3.05. Pe tot parcursul implementării Proiectului, Împrumutatul va menține, într-o manieră și conform termenilor de referință satisfăcători Băncii, un C.C.P. condus de un președinte numit de către primul-ministru al Împrumutatului și compus din câte un reprezentant al Fondului Proprietății de Stat, Băncii Naționale a României, Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției, Ministerului Transporturilor, Ministerului Industriei și Comerțului, Cabinetului primului-ministru, Comitetului de Restructurare Bancară și Agenției de Valorificare a Activelor Bancare C.C.P. va fi responsabil cu analiza progresului implementării Proiectului. Modificări (1)

Secțiunea 3.06.U.M.P. va răspunde de administrarea, managementul și coordonarea curentă a Proiectului, inclusiv de activitățile de achiziții, contabilitate, trageri, auditare și raportare. Pe tot parcursul implementării Proiectului, Împrumutatul va menține U.M.P. cu un număr suficient de personal calificat și facilitățile adecvate, satisfăcătoare pentru Bancă. Modificări (1)

ARTICOLUL IV Clauze financiare

Secțiunea 4.01.

a) Împrumutatul va menține un sistem de management financiar, inclusiv înregistrări și conturi, și va pregăti situațiile financiare într-un format acceptabil Băncii, care să reflecte operațiunile, resursele și cheltuielile legate de Proiect.

b) Împrumutatul:

(i) va ține evidențele, conturile și situațiile financiare, la care se face referire în paragraful a) din prezenta secțiune, și înregistrările și conturile pentru contul special, pentru fiecare an fiscal auditat, în conformitate cu standardele de audit acceptabile Băncii, aplicate consecvent de către auditori independenți acceptabili Băncii, care vor fi fost numiți nu mai târziu de 31 octombrie 1999;
(ii) va transmite Băncii, imediat ce este posibil, dar în orice caz nu mai târziu de 6 luni după sfârșitul fiecărui asemenea an, (A) copii certificate de pe situațiile financiare la care se face referire în paragraful a) al prezentei secțiuni, pentru fiecare astfel de an auditat, și (B) un punct de vedere privind acele situații, înregistrări și conturi și un raport al acelui audit, efectuat de auditorii menționați, cu o astfel de arie de cuprindere și cu astfel de detalii pe care Banca le va fi cerut în mod rezonabil; și
(iii) va furniza Băncii alte astfel de informații privind astfel de evidențe, conturi și auditul acestora și privind respectivii auditori, după cum Banca le poate solicita periodic în mod rezonabil.

c) Pentru toate cheltuielile în legătură cu care au fost efectuate trageri din contul împrumutului, pe baza rapoartelor privind managementul Proiectului sau a declarațiilor de cheltuieli, Împrumutatul:

(i) va ține sau va face să fie ținute, în conformitate cu paragraful a) al prezentei secțiuni, înregistrări și conturi separate, care să reflecte astfel de cheltuieli;
(ii) va păstra, cel puțin un an după ce Banca a primit raportul de audit pentru anul fiscal în care s-a efectuat ultima tragere din contul împrumutului, toate evidențele (contracte, comenzi, facturi, note de plată, chitanțe și alte documente) care evidențiază astfel de cheltuieli;
(iii) va permite reprezentanților Băncii să examineze astfel de evidențe; și
(iv) va asigura ca aceste evidente și conturi să fie incluse în auditul anual la care se face referire în paragraful b) al prezentei secțiuni și raportul acestui audit să conțină o opinie separată a respectivilor auditori, potrivit căreia rapoartele privind managementul Proiectului sau declarațiile de cheltuieli prezentate în cursul unui astfel de an fiscal, împreună cu procedurile și controalele interne implicate în pregătirea lor, pot constitui o bază pentru a justifica tragerile respective.

Secțiunea 4.02.

a) Fără a se limita la prevederile secțiunii 4.01 din prezentul acord, Împrumutatul va realiza un plan de acțiune cu termene precise, acceptabil pentru Bancă pentru întărirea sistemului de management financiar la care se face referire în paragraful a) din secțiunea 4.01, pentru a permite Împrumutatului, nu mai târziu de 31 martie 2000 sau acea dată ulterioară pe care Banca o va conveni, să elaboreze rapoartele trimestriale privind managementul Proiectului, acceptabile pentru Bancă, oricare dintre ele:

(i) (A) stabilește sursele reale și solicitările de fonduri pentru Proiect, atât cumulat, cât și pentru perioada acoperită de raportul menționat, precum și sursele și solicitările de fonduri prevăzute pentru Proiect pentru perioada de 6 luni care urmează perioadei acoperite de raportul menționat, și (B) arată separat cheltuielile finanțate din sumele împrumutului în perioada acoperită de raportul menționat și cheltuielile propuse pentru a fi finanțate din sumele împrumutului în perioada de 6 luni care urmează perioadei acoperite de raportul menționat;
(ii) (A) descrie progresul fizic în implementarea Proiectului, atât cumulat, cât și pentru perioada acoperită de raportul menționat, și (B) explică diferențele dintre obiectivele de implementare efective și cele anterior prognozate; și
(iii) prezintă stadiul achizițiilor în cadrul Proiectului și cheltuielile în cadrul, contractelor finanțate din sumele împrumutului la sfârșitul perioadei acoperite de raportul menționat.

b) La încheierea planului de acțiune la care se face referire în paragraful a) din prezenta secțiune Împrumutatul va pregăti, în conformitate cu liniile directoare acceptabile Băncii, și va furniza Băncii, nu mai târziu de 45 de zile după sfârșitul fiecărui trimestru calendaristic, un raport privind managementul Proiectului pentru o astfel de perioadă.

ARTICOLUL V Data intrării în efectivitate; terminare

Secțiunea 5.01. Următoarele situații sunt menționate drept condiții suplimentare pentru intrarea în efectivitate a acordului de împrumut în înțelesul secțiunii 12.01 c) din Condițiile generale:

a) un sistem financiar de management, satisfăcător pentru Bancă, va fi fost stabilit; și

b) o listă scurtă cuprinzând auditorii independenți și termenii lor de referință, acceptabili Băncii, va fi fost pregătită.

Secțiunea 5.02. Perioada de o sută douăzeci (120) de zile de la data semnării prezentului acord este specificată aici pentru scopurile secțiunii 12.04 din Condițiile generale.

ARTICOLUL VI Reprezentantul Împrumutatului; adrese

Secțiunea 6.01. Ministrul finanțelor al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile secțiunii 11.03 din Condițiile generale.

Secțiunea 6.02. Următoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secțiunii 11.01 din Condițiile generale:

Pentru Împrumutat:

Ministerul Finanțelor

Str. Apolodor nr. 17

București, România

Telex: 11239

Pentru Bancă:

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Statele Unite ale Americii

Adresa telegrafică:

INTBAFRAD

Washington, D.C.

Telex: 248423 (MCI)

64145 (MCI)

Drept care, părțile la prezentul acord, acționând prin reprezentanții lor legal autorizați, au dispus ca acest acord să fie semnat în numele lor, în Districtul Columbia, Statele Unite ale Americii, în ziua și în anul specificate mai sus.

Pentru România, Pentru Banca Internațională
Mircea Geoană, pentru Reconstrucție și Dezvoltare,
reprezentant autorizat Andrew Vorkink,
Director de țară
Unitatea de țară pentru România și Bulgaria
Regiunea Europa și Asia Centrală

ANEXA Nr. 1

TRAGEREA SUMELOR DIN ÎMPRUMUT

A. Generalități

1. Tabelul de mai jos precizează categoriile de articole care urmează să fie finanțate din sumele împrumutului, alocarea sumelor din împrumut pe fiecare categorie și procentul cheltuielilor pentru pozițiile care vor fi astfel finanțate din fiecare categorie:

Categoria Suma alocată din împrumut (exprimată în dolari S.U.A.) % din cheltuielile care urmează să fie finanțate
(1) Bunuri 1.500.000 100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (costuri ex-factory) și 80% din cheltuielile locale pentru alte articole achiziționate pe plan local
(2) Servicii de consultanță (inclusiv seminarii și pregătire profesională) 19.500.000 100%
(3) Cheltuieli de funcționare 1.500.000 100%
(4) Rambursarea avansului pentru pregătirea Proiectului 1.500.000 Suma datorată potrivit secțiunii 2.02 b) din acest acord
(5) Nealocate 1.000.000
TOTAL: 25.000.000

2. Pentru scopurile prezentei anexe:

a) cheltuieli externe înseamnă cheltuieli în monedă oricărei alte țări, alta decât cea a Împrumutatului, pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul oricărei alte țări, alta decât cea a Împrumutatului;

b) cheltuieli locale înseamnă cheltuieli în moneda Împrumutatului sau pentru bunuri și servicii furnizate de pe teritoriul Împrumutatului;

c) cheltuieli de funcționare înseamnă cheltuielile de auditare, salariile personalului U.M.P. (altele decât salariile funcționarilor publici care primesc deja un salariu de la angajatorul public) și costurile pentru asigurarea vehiculelor, combustibil și întreținere, echipament de birou și alte materiale și furnituri utilizate de către personalul U.M.P. în realizarea Proiectului. Modificări (1)

3. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nu vor fi efectuate trageri pentru efectuarea plăților în cadrul categoriilor (1), (2) și (3), prezentate în tabelul din paragraful 1 al prezentei anexe, până când nu a fost plătit comisionul la care s-a făcut referire în secțiunea 2.04 din prezentul acord.

4. Banca poate solicita ca tragerile din contul împrumutului să fie efectuate pe baza declarațiilor de cheltuieli realizate pentru: (a) bunuri în cadrul unor contracte, fiecare costând mai puțin de 100.000 dolari S.U.A. echivalent, cu excepția primelor două contracte care vor fi adjudecate conform părții C2 din secțiunea I a anexei nr. 4 la prezentul acord; (b) cheltuieli de funcționare; și (c) servicii în cadrul unor contracte care costă fiecare mai puțin de 100.000 dolari S.U.A. în echivalent pentru angajarea firmelor de consultanță și în cadrul unor contracte care costă fiecare mai puțin de 50.000 dolari S.U.A. pentru angajarea unor consultanți individuali, în conformitate cu acei termeni și cu acele condiții pe care Banca le va notifica Împrumutatului.

B. Contul special

1. Împrumutatul va deschide și va menține un cont special de depozit în dolari la o bancă comercială, în termeni și condiții satisfăcătoare pentru Bancă, având protecția adecvată împotriva compensării, sechestrului și popririi.

2. După ce Banca a primit dovezi satisfăcătoare pentru ea că a fost deschis contul special, tragerile de sume din contul împrumutului care urmează să fie depozitate în contul special vor fi efectuate după cum urmează:

a) până când Banca va fi primit (i) primul raport privind managementul Proiectului, la care se face referire în secțiunea 4.02 b) din prezentul acord, și (ii) o cerere de tragere din partea Împrumutatului, pe baza rapoartelor privind managementul Proiectului, tragerile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile anexei A la prezenta anexă; și

b) pe baza primirii de către Bancă a raportului privind managementul Proiectului în conformitate cu secțiunea 4.02 b) din prezentul acord, însoțit de o cerere de tragere din partea Împrumutatului, pe baza rapoartelor privind managementul Proiectului, toate tragerile ulterioare vor fi efectuate în conformitate cu prevederile anexei B la prezenta anexă.

3. Plățile din contul special vor fi făcut exclusiv pentru cheltuieli eligibile. Pentru fiecare plată efectuată de către Împrumutat din contul special Împrumutatul, în momentul în care Banca va solicita în mod rezonabil, va furniza Băncii astfel de documente și alte evidențe care să arate că astfel de plată a fost efectuată exclusiv pentru cheltuieli eligibile.

4. Fără a contraveni prevederilor părții B2 a prezentei anexe, Băncii nu i se va cere să efectueze în continuare depozite în contul special:

a) dacă Banca stabilește în orice moment că orice raport privind managementul Proiectului nu oferă în mod adecvat informațiile solicitate în conformitate cu secțiunea 4.02 din prezentul acord;

b) dacă Banca stabilește în orice moment că toate tragerile ulterioare ar trebui efectuate de Împrumutat direct din contul împrumutului; sau

c) dacă Împrumutatul nu va fi reușit să furnizeze Băncii în perioada specificată în secțiunea 4.01 b) (ii) din prezentul acord oricare dintre rapoartele de audit solicitate a fi furnizate Băncii în conformitate cu secțiunea menționată cu privire la auditul (A) înregistrărilor și conturilor pentru contul special sau (B) înregistrărilor și conturilor care reflectă cheltuielile pentru care au fost efectuate tragerile pe baza rapoartelor privind managementul Proiectului.

5. Banca nu va fi solicitată să efectueze în continuare depozite în contul special, în conformitate cu prevederile părții B2 a prezentei anexe, dacă în orice moment Banca va fi notificat Împrumutatului asupra intenției sale de a suspenda în întregime sau în parte dreptul Împrumutatului de a efectua trageri din contul împrumutului în conformitate cu secțiunea 6.02 din Condițiile generale. Pe baza unei astfel de notificări Banca va decide, după cum va considera singură, dacă pot fi efectuate în continuare depozite în contul special și ce proceduri ar trebui urmate pentru efectuarea acestor depozite și va notifica Împrumutatului asupra deciziei sale.

6.

a) Dacă Banca decide în orice moment că, orice plată din contul special a fost efectuată pentru o cheltuială care nu este cheltuială eligibilă sau dacă nu a fost justificată de dovezile furnizate Băncii, Împrumutatul, imediat, pe baza notificării de la Bancă, va furniza astfel de dovezi suplimentare pe care Banca le poate solicita sau va depozita în contul special (sau, dacă Banca va solicita astfel, va rambursa Băncii) o sumă egală cu suma unei astfel de plăți. Dacă Banca nu va conveni altfel, nu va mai fi efectuat nici un fel de depozit de către Bancă în contul special până când Împrumutatul nu va furniza astfel de dovezi sau nu va efectua astfel de depozit sau rambursare, după cum va fi cazul.

b) Dacă Banca decide în orice moment că orice sumă trasă și nerambursată în contul special nu va trebui să acopere plăți pentru cheltuieli eligibile în perioada de 6 luni care urmează unei astfel, de decizii, Împrumutatul, imediat, pe baza notificării din partea Băncii, va rambursa Băncii astfel de sumă trasă și nerambursată.

c) Împrumutatul, pe baza notificării Băncii, poate rambursa Băncii toate sau orice parte a fondurilor în depozit în contul special.

d) Rambursările către Bancă, efectuate în conformitate cu subparagrafele a), b) sau c) din prezentul paragraf, vor fi creditate în contul împrumutului, pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, în conformitate cu prevederile acordului de împrumut.

ANEXA A la anexa nr. 1

FUNCȚIONAREA CONTULUI SPECIAL
când nu sunt efectuate trageri pe baza rapoartelor
privind managementul Proiectului

1. Pentru scopurile prezentei anexe:

- termenul alocație autorizată înseamnă o sumă egală cu 350.000 dolari S.U.A. care urmează să fie trasă din contul împrumutului și depozitată în contul special, în conformitate cu paragraful 2 al prezentei anexe, având în vedere că totuși, dacă Banca nu va conveni altfel, alocarea autorizată va fi limitată la o sumă egală cu 200.000 dolari S.U.A. până când suma totală a tragerilor din contul împrumutului plus suma totală a tuturor angajamentelor speciale ale Băncii, în conformitate cu secțiunea 5.02 din Condițiile generale, va egala sau va depăși echivalentul a 1.000.000 dolari S.U.A.

2. Tragerile din alocația autorizată și tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special se vor efectua după cum urmează:

a) Pentru tragerile din alocația autorizată, Împrumutatul va transmite Băncii o cerere sau cereri pentru depozitarea în contul special a unei sume sau a unor sume care în total nu depășesc alocația autorizată. Pe baza fiecărei astfel de cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului și va depozita în contul special o astfel de sumă, după cum Împrumutatul va fi solicitat.

b) Pentru realimentarea contului special, Împrumutatul va furniza Băncii cereri de depozit în contul special la astfel de intervale pe care Banca le va specifica. Anterior sau la momentul fiecărei astfel de cereri Împrumutatul va furniza Băncii documentele sau alte dovezi solicitate în conformitate cu partea B3 din anexa nr. 1 la prezentul acord, pentru plata sau plățile cu privire la care este solicitată realimentarea. Pe baza unei astfel de cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului și va depozita în contul special o astfel de sumă, după cum a solicitat Împrumutatul și după cum a fost dovedit, prin documentele menționate și prin alte dovezi, că a fost plătită din contul special pentru cheltuieli eligibile. Fiecare astfel de depozit în contul special va fi tras de către Bancă din contul împrumutului în cadrul uneia sau mai multor categorii eligibile.

3. Banca nu va fi solicitată să efectueze în continuare depozite în contul special, o dată ce suma totală netrasă a împrumutului minus suma totală a tuturor angajamentelor speciale la care este parte Banca, în conformitate cu secțiunea 5.02 din Condițiile generale, va fi egală cu echivalentul dublului sumei alocației autorizate. După aceea, tragerea din contul împrumutului a sumei rămase netrase din împrumut va urma astfel de proceduri pe care Banca le va specifica Împrumutatului prin notificare. Astfel de trageri ulterioare vor fi efectuate numai după ce și în măsura în care Banca va fi fost satisfăcută că toate astfel de sume rămase în depozit în contul special la data unei astfel de notificări vor fi utilizate pentru efectuarea plăților pentru cheltuieli eligibile.

ANEXA B la anexa nr. 1

FUNCȚIONAREA CONTULUI SPECIAL
când sunt efectuate tragerile pe baza rapoartelor
privind managementul Proiectului

1. Cu excepția cazului în care Banca poate specifica altfel prin notificarea către Împrumutat, toate tragerile din contul împrumutului vor fi depozitate de către Bancă în contul special, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la prezentul acord. Fiecare astfel de depozit în contul special va fi tras de Bancă din contul împrumutului în cadrul uneia sau mai multor categorii eligibile.

2. Fiecare cerere de tragere din contul împrumutului pentru depozitarea în contul special va fi justificată de un raport privind managementul Proiectului.

3. La primirea fiecărei cereri de tragere a unei sume din împrumut, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului și va depozita în contul special o sumă egală cu cea mai mică dintre: a) suma astfel solicitată; și b) suma pe care Banca a determinat-o, pe baza raportului privind managementul Proiectului care însoțește cererea menționată, ca fiind cerută pentru a fi depozitată în scopul finanțării cheltuielilor eligibile în perioada de 6 luni care urmează datei raportului menționat; cu condiția ca totuși suma astfel depozitată, adunată cu suma indicată în raportul privind managementul Proiectului menționat ca rămânând în contul special, să nu depășească echivalentul a 3.000.000 dolari S.U.A.

ANEXA Nr. 2

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul Proiectului este de a sprijini Împrumutatul în întărirea rolului sectorului privat în economia națională, prin crearea unui mediu propice creșterii și dezvoltării sectorului privat.

Proiectul conține următoarele părți, sub rezerva unor astfel de modificări asupra cărora Împrumutatul și Banca pot conveni periodic în vederea realizării unor astfel de obiective:

Partea A: Privatizarea Modificări (1)

Asigurarea bunurilor și serviciilor de consultanță necesare Fondului Proprietății de Stat al Împrumutatului, în vederea sprijinirii privatizării întreprinderilor mari de stat

Partea B: Sectorul financiar și piețele de capital

Asigurarea bunurilor și serviciilor de consultanță pentru Împrumutat, în vederea sprijinirii restructurării sectorului financiar și dezvoltării piețelor de capital

Partea C: Mediul de afaceri Modificări (1)

Asigurarea bunurilor și serviciilor de consultanță pentru Împrumutat, pentru a sprijini îmbunătățirea mediului de afaceri din România, cu privire în special la fiscalitate, contabilitate și auditare, și dezvoltarea sectorului privat

Partea D: Întărirea capacității instituționale Modificări (1)

(i) Asigurarea bunurilor și serviciilor de consultanță pentru U.M.P., în vederea îmbunătățirii capacității de management al Proiectului

(ii) Asigurarea serviciilor de consultanță Împrumutatului pentru a formula o strategie de reformă a dezvoltării.

***

Se prevede ca Proiectul să fie finalizat până la 31 decembrie 2001.

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

GRAFICUL DE RAMBURSARE

Data scadenței Plata ratei de capital) (exprimată în dolari S.U.A.)
15 septembrie 2004 550.000
15 martie 2005 565.000
15 septembrie 2005 580.000
15 martie 2006 595.000
15 septembrie 2006 610.000
15 martie 2007 630.000
15 septembrie 2007 645.000
15 martie 2008 665.000
15 septembrie 2008 680.000
15 martie 2009 700.000
15 septembrie 2009 720.000
15 martie 2010 740.000
15 septembrie 2010 760.000
15 martie 2011 780.000
15 septembrie 2011 800.000
15 martie 2012 820.000
15 septembrie 2012 845.000
15 martie 2013 870.000
15 septembrie 2013 890.000
15 martie 2014 915.000
15 septembrie 2014 940.000
15 martie 2015 965.000
15 septembrie 2015 990.000
15 martie 2016 1.020.000
15 septembrie 2016 1.045.000
15 martie 2017 1.075.000
15 septembrie 2017 1.105.000
15 martie 2018 1.135.000
15 septembrie 2018 1.165.000
15 martie 2019 1.200.000

*) Cifrele din coloană reprezintă sumele în dolari S.U.A. care vor fi rambursate, cu excepția celor prevăzute în secțiunea 4.04 d) din Condițiile generale.

ANEXA Nr. 4

Achiziții

Secțiunea I Achiziții de bunuri

Partea A: Generalități

Bunurile vor fi achiziționate în conformitate cu prevederile secțiunii I din Liniile directoare pentru achiziții în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. și creditelor IDA, publicate de Bancă în ianuarie 1995 și revizuite în ianuarie și august 1996, septembrie 1997 și ianuarie 1999 (Linii directoare) și cu următoarele prevederi ale secțiunii I din prezenta anexă.

Partea B: Licitația internațională competitivă

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în partea C a prezentei secțiuni, bunurile vor fi achiziționate prin contracte adjudecate în conformitate cu prevederile secțiunii II din Liniile directoare și ale paragrafului 5 din anexa nr. 1 la acestea.

Partea C: Alte proceduri de achiziție

1. Achiziții internaționale

Bunurile estimate să coste 200.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract sau mai puțin până la o sumă totală care să nu depășească 350.000 dolari S.U.A. echivalent pot fi achiziționate în cadrul unor contracte adjudecate pe baza procedurilor de achiziție internațională, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 și 3.6 din Liniile directoare.

2. Achiziții naționale

Bunurile estimate să coste 50.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract sau mai puțin până la o sumă totală care să nu depășească 100.000 dolari S.U.A. echivalent pot fi achiziționate în cadrul unor contracte adjudecate pe baza procedurilor de achiziții naționale, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 și 3.6 din Liniile directoare. Modificări (1)

Partea D: Analiza de către Bancă a deciziilor de achiziții

1. Planificarea achizițiilor

Anterior transmiterii oricărei invitații de licitație pentru contracte, se va transmite Băncii spre analiză și aprobare planul de achiziții propus pentru Proiect, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al anexei nr. 1 la Liniile directoare. Achiziția tuturor bunurilor va fi efectuată în conformitate cu planul de achiziții, astfel cum va fi fost aprobat de către Bancă și în conformitate cu prevederile paragrafului 1 menționat.

2. Analiza anterioară

a) În ceea ce privește fiecare contract adjudecat în conformitate cu prevederile secțiunii I, partea B a acestei anexe, se vor aplica procedurile expuse în paragrafele 2 și 3 din anexa nr. 1 la Liniile directoare.

b) Cu privire la: (i) fiecare contract estimat să coste 100.000 dolari S.U.A. echivalent sau mai mult, care va fi achiziționat în conformitate cu procedurile la care se face referire în secțiunea I; partea C1 a prezentei anexe; și (ii) primele două contracte care vor fi achiziționate în conformitate cu procedurile la care se face referire în secțiunea I, partea C2 a prezentei anexe, se vor aplica următoarele proceduri:

(i) anterior selectării oricărui furnizor în cadrul procedurilor de achiziții, Împrumutatul va furniza Băncii un raport privind compararea și evaluarea cotațiilor primite;

(ii) anterior încheierii oricărui contract achiziționat în cadrul procedurilor de achiziții, Împrumutatul va furniza Băncii un exemplar al specificațiilor și al proiectului de contract; și

(iii) se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 2(f), 2(g) și 3 ale anexei nr. 1 la Liniile directoare.

3. Analiza ulterioară

În ceea ce privește fiecare contract neguvernat de paragraful 2 al prezentei părți, se vor aplica procedurile stabilite în paragraful 4 din anexa nr. 1 la Liniile directoare.

Secțiunea II Angajarea consultanților

Partea A: Generalități

Serviciile de consultanță vor fi achiziționate în conformitate cu prevederile introducerii și ale secțiunii IV din Liniile directoare: "Selectarea și angajarea consultanților de către împrumutații Băncii Mondiale", publicate de către Bancă în ianuarie 1997 și revizuite în septembrie 1997 și în ianuarie 1999 (Ghid pentru servicii de consultanță) și cu prevederile care urmează în secțiunea II a acestei anexe.

Partea B: Selectarea pe baza costului și a calității

Dacă nu se prevede altfel în partea C a acestei secțiuni; serviciile de consultanță vor fi achiziționate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile secțiunii II din Liniile directoare pentru servicii de consultanță, ale paragrafului 3 al anexei nr. 1 la acestea, ale anexei nr. 2 la acestea și ale prevederilor paragrafelor 3.13-3.18 ale acestora, aplicabile selectării consultanților pe baza costului și a calității.

Partea C: Alte proceduri de selectare a consultanților

1. Selectarea dintr-o unică sursă Modificări (1)

Serviciile pentru analiza legislației fiscale, elaborarea normelor metodologice pentru privatizare, proiectarea pachetelor pentru privatizare și înființarea Agenției de Valorificare a Activelor Bancare pot, cu acordul prealabil al Băncii, să fie achiziționate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.8-3.11 din Ghidul pentru servicii de consultanță.

2. Consultanți individuali

Serviciile pentru obiective care îndeplinesc cerințele prezentate în paragraful 5.1 din Ghidul pentru servicii de consultanță vor fi achiziționate în cadrul unor-contracte adjudecate unor consultanți individuali în concordanță cu prevederile paragrafelor 5.1-5.3 din Ghidul pentru servicii de consultanță.

Partea D: Analiza Băncii privind selecția consultanților

1. Planificarea selecției

Anterior transmiterii către consultanți a oricărei cereri de ofertă, planul propus pentru selecția consultanților în cadrul Proiectului va fi furnizat Băncii pentru analiză și aprobare, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al anexei nr. 1 la Ghidul pentru servicii de consultanță. Selecția tuturor serviciilor de consultanță va fi efectuată în conformitate cu un astfel de plan de selecție, așa cum va fi fost aprobat de Bancă și în conformitate cu prevederile paragrafului 1 menționat.

2. Analiza prealabilă

a) În ceea ce privește fiecare contract de angajare a unor firme de consultanță, estimat să coste echivalentul a 100.000 dolari S.U.A. sau mai mult, se vor aplica procedurile expuse în paragrafele 1, 2 [altele decât al doilea subparagraf al paragrafului 2 (a)] și 5 ale anexei nr. 1 la Ghidul pentru servicii de consultanță.

b) În ceea ce privește fiecare contract pentru angajarea consultanților individuali estimat să coste echivalentul a 50.000 dolari S.U.A. sau mai mult, calificarea, experiența, termenii de referință și termenii de angajare a consultanților vor fi furnizați Băncii pentru analiză prealabilă și aprobare. Contractul va fi atribuit numai după ce aprobarea menționată a fost dată.

3. Analiza ulterioară

În ceea ce privește fiecare contract neguvernat de paragraful 2 al acestei părți, se vor aplica procedurile stabilite în paragraful 4 al anexei nr. 1 la Ghidul pentru servicii de consultanță.

Scrisoarea nr. 1

ROMÂNIA

17 iunie 1999

Banca Internațională

pentru Reconstrucție și Dezvoltare

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Statele Unite ale Americii

Stimați domni și doamne,

Referitor la: Împrumutul nr. 4491 RO
(Proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat)
Secțiunea 9:02 din Condiții generale
Date financiare și economice

În legătură cu Acordul de împrumut de la această dată dintre România (Țară membră) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca) pentru Proiectul mai sus menționat, vă scriu în numele Țării membre pentru a preciza următoarele:

1. Noi înțelegem și suntem de acord ca, pentru scopurile secțiunii 9.02 din Condițiile generale, Țării membre să i se solicite de către Bancă să raporteze "noile angajamente de împrumut" (conform descrierii din Manualul privind sistemul de raportare a debitorilor al Băncii Mondiale, datat ianuarie 1989), nu mai târziu de 30 de zile după sfârșitul trimestrului în cursul căruia are loc contractarea datoriei, și să raporteze "tranzacțiile în cadrul împrumuturilor" (după cum sunt descrise), nu mai târziu de data de 31 martie a anului următor celui pentru care a fost întocmit raportul.

2. Noi garantăm că nu există nici un fel de ipoteci; gajuri, speze, privilegii, priorități sau alte garanții, altele decât cele excluse conform paragrafului (c) din secțiunea 9.03 din Condițiile generale, asupra oricăror active publice, așa cum acest termen este definit în secțiunea menționată, ca garanție pentru orice fel de datorie externă. Nu există nici un fel de incapacitate asupra oricărei datorii publice externe.

Este înțelegerea noastră că, acordând împrumutul, Banca poate conta pe situațiile stabilite sau la care se face referire în această scrisoare.

Cu stimă,

Mircea Geoană,
reprezentant autorizat
România

Scrisoarea nr. 2

ROMÂNIA

17 iunie 1999

Banca Internațională

pentru Reconstrucție și Dezvoltare

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Statele Unite ale Americii

Stimați domni și doamne,

Referitor la: Împrumutul nr. 4491 RO
(Proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat)
Indicatori

În legătură cu Acordul de împrumut de la această dată dintre România (Împrumutat) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca) pentru împrumutul mai sus menționat, vă scriu numele Împrumutatului pentru a confirma înțelegerea și acordul nostru că, pentru scopurile secțiunii 3:04 a) din acordul de împrumut și dacă nu se convine altfel între Împrumutat și, Bancă, expresia indicatori acceptabili Băncii se referă la indicatorii prezentați în anexa la prezenta scrisoare.

Cu stimă,

Mircea Geoană,
reprezentant autorizat
România

ANEXĂ

1. ROMÂNIA
PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ A SECTORULUI PRIVAT

Obiectivul dezvoltării Indicatori de rezultat/impact: Rapoartele Proiectului:
Proiectului:
Întărirea rolului sectorului privat în economie prin transferul activelor statului și prin crearea unui mediu propice pentru creșterea și dezvoltarea sectorului privat Externalizarea activelor de stat din sectorul financiar și al întreprinderilor și raționalizarea cadrului economic Grafice de privatizare
Aprobarea de legi
Implementarea standardelor

2. SERVICII FINANCIARE

Rezultatul fiecărei componente: Indicatori de realizat: Rapoartele Proiectului:
1. Restructurarea și recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. 1. Transferul a cel puțin 50% din activele neperformante ale Băncii Agricole - S.A. la Agenția de Valorificare a Activelor Bancare (A.V.A.B.) până în luna octombrie 1999 Rapoarte ale U.M.P.
Rapoarte ale consultanților
2. Recapitalizarea și restructurarea Băncii Comerciale Române - S.A. 2. (i) încheierea evaluării (due dilligence) a portofoliului de credite al băncii, pentru a identifica creditele clasificate ca îndoielnice și pierdere și pentru a le transfera la A.V.A.B.; Rapoarte ale U.M.P.
Rapoarte ale consultanților
(ii) restructurarea și recapitalizarea băncii până în luna octombrie 1999
3. Lichidarea BANCOREX 3. (i) transferul creditelor neperformante la A.V.A.B.; Rapoarte ale U.M.P.
Rapoarte ale consultanților
(ii) conformarea cu aspectele juridice și judiciare ale lichidării;
(iii) implementarea managementului activelor și vânzarea creditelor altor bănci;
(iv) eliminarea activelor bancare și a participațiilor neprofitabile;
(v) lichidarea BANCOREX până în luna octombrie 1999
4. Înființarea Agenției de Valorificare a Activelor Bancare (A.V.A.B.) 4. (i) angajarea la A.V.A.B. a întregului personal necesar; Rapoarte ale U.M.P.
Rapoarte ale consultanților
(ii) instalarea unui management dublu (twin) la A.V.A.B.;
(iii) transferarea în întregime a activelor neperformante ale BANCOREX, Băncii Agricole - S.A., Băncii Comerciale Române - S.A. la A.V.A.B. înainte de luna octombrie 1999
5. Dezvoltarea piețelor primară și secundară pentru titlurile de stat 5. Realizarea până în luna octombrie 1999 a următoarelor obiective: Raportul echipei US
Treasury asupra progresului indicatorilor de realizat
(i) piața secundară să devină operațională în conformitate cu planul de acțiune convenit cu Banca;
(ii) dezvoltarea unei structuri de scadențe pentru titlurile de stat, pentru a înființa o structură de termene de scadență a ratelor de dobândă determinată de piață

3. SERVICII DE PRIVATIZARE

Rezultatul fiecărei componente: Indicatori de realizat: Rapoartele Proiectului:
1. Privatizarea, caz cu caz, a 4 întreprinderi mari de stat 1, 2 și 3 Rapoarte ale U.M.P.
(i) selectarea a 9 întreprinderi de stat pentru privatizare și a 5 întreprinderi de stat pentru restructurare/ lichidare înainte de luna octombrie 1999; Rapoarte ale consultanților
2. Privatizarea, caz cu caz, a altor 5 întreprinderi mari de stat
3. Restructurarea/lichidarea altor 5 întreprinderi de stat (ii) selectarea de bănci internaționale de investiții pentru privatizarea a cel puțin 8 întreprinderi selectate în plus față de selectarea firmelor internaționale pentru restructurarea/lichidarea a 5 întreprinderi mari de stat
4. Privatizarea în pachet a întreprinderilor deținute de Fondul Proprietății de Stat (F.P.S.) 4. (i) selectarea a 50 de întreprinderi mari de stat pentru privatizarea în pachet, abordarea gradului de îndatorare cu Ministerul Finanțelor și proiectarea pachetelor de licitație pentru băncile de investiții agenți de vânzare;
(ii) încheierea de contracte, înainte de luna octombrie 1999, cu agenți de vânzare pentru vânzarea a cel puțin 60% din întreprinderile incluse în lista celor 50 de firme alese, ca o condiție pentru Board pentru Proiectul PSAL;
(iii) oferirea spre vânzare a 45 de întreprinderi mari și a 850 de întreprinderi mici și mijlocii, care reprezintă 9% din portofoliul total de acțiuni deținut de F.P.S.;
(iv) găsirea de cumpărători și încheierea de contracte pentru vânzarea acestor întreprinderi

MEDIUL DE AFACERI

Rezultatul fiecărei componente: Indicatori de realizat: Ra poartele Proiectului:
1. Asigurarea pregătirii necesare pentru contabili și auditori, în vederea implementării noilor standarde internaționale de contabilitate 1. (i) Guvernul va sprijini înființarea Camerei de Audit; 1. Rapoartele U.M.P. privind progresul înregistrat
(ii) Guvernul va aproba o ordonanță de urgență pentru auditul financiar; ministrul finanțelor va emite ordinul privind standardele internaționale de contabilitate;
(iii) finalizarea cursurilor de pregătire și a materialelor de pregătire
2. Reforma impozitelor directe, pentru a furniza o impozitare mai echitabilă și mai eficientă și pentru a îmbunătăți administrarea și conformarea cu sistemul de impozite directe 2. (i) înaintarea la Parlament a proiectului legii privind impozitul pe venitul global; 2. Rapoarte ale consultanților
Rapoarte ale U.M.P.
(ii) înaintarea la Parlament a amendamentelor la legea impozitului pe profit;
(iii) încorporarea recomandărilor consultanților la legea impozitelor
3. Introducerea unui sistem mai eficient și mai eficace al falimentului și lichidării pentru a asista restructurarea sectorului privat și soluționarea situației întreprinderilor neperformante 3. (i) finalizarea unei analize 3. (i) Raportul U.M.P.
a procesului falimentului; (ii) Raportul comisiei pentru faliment
(ii) elaborarea unui raport în termen de 6-8 luni (până în luna martie 2000), care să conțină recomandările pentru reforme mult mai cuprinzătoare în continuare privind procesul falimentului
4. Dezvoltarea unei strategii pentru soluționarea problemelor majore structurale și de reglementare și asigurarea unui fundament pentru viitorul program de asistență tehnică în domeniul reglementărilor 4. Finalizarea unei evaluări a 4. (i) Raportul U.M.P.
structurilor și reglementărilor în domeniul utilităților (ii) Raportul consultanților
5. Studiu privind mediul de afaceri 5. (i) contractarea consultanților; 5. Raportul consultanților
(ii) finalizarea raportului
6. Înființarea unui registru al garanțiilor reale mobiliare 6. (i) finalizarea proiectării și instalării registrelor pentru garanțiile reale mobiliare; 6. Rapoarte ale U.M.P.
(ii) finalizarea pregătirii judecătorilor și bancherilor

Înființarea U.M.P.

Numirea personalului și

auditarea

Scrisoarea nr. 3

ROMÂNIA

17 iunie 1999

Banca Internațională

pentru Reconstrucție și Dezvoltare

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Statele Unite ale Americii

Stimați domni și doamne,

Referitor la: Împrumutul nr. 4491 RO
(Proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat)
Planul de acțiune cu termene precise

În legătură cu Acordul de împrumut de la această dată dintre România (Împrumutat) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca) pentru Proiectul mai sus menționat, vă scriu în numele Împrumutatului pentru a confirma înțelegerea și acordul nostru că, pentru scopul secțiunii 4.02 a) din acordul de împrumut și dacă nu se convine altfel între Bancă și Împrumutat, expresia un plan de acțiune cu termene precise, acceptabil pentru Bancă se referă la planul de acțiune prezentat în anexa la prezenta scrisoare.

Cu stimă,

Mircea Geoană,
reprezentant autorizat
România

ANEXĂ

Misiunea de evaluare a Băncii a analizat împreună cu partenerii români fezabilitatea adoptării Inițiativei de modificare a administrării creditelor a Băncii (LACI) pentru propunerea de împrumut privind dezvoltarea instituțională a sectorului privat. Procedurile LACI solicită ca Împrumutatul să utilizeze un sistem de monitorizare integrată a Proiectului pentru a pune laolaltă toate aspectele relevante ale implementării Proiectului, inclusiv managementul financiar, tragerile, managementul achizițiilor și contractelor și progresul fizic. Utilizarea procedurilor simplificate de tragere în cadrul LACI solicită ca agenția de implementare a Proiectului să înființeze și să mențină un management financiar și un sistem de raportare solide, acceptabile pentru Bancă.

Partenerii români și echipa Băncii au convenit asupra următoarelor acțiuni cu privire la înființarea și întărirea sistemului de management financiar al Proiectului:

a)U.M.P. care reprezintă Împrumutatul va implementa un plan de acțiune cu termene precise, detaliat mai jos, pentru întărirea unui sistem de management financiar al Proiectului, acceptabil în conformitate cu politicile operaționale ale Băncii; și

b) un specialist în management financiar al Băncii va evalua gradul de pregătire a unui astfel de sistem anterior efectivității acestuia în conformitate cu cerințele minime prezentate mai jos.

Cerințele minime pentru un astfel de sistem includ: (i) U.M.P. să fie dotată cu personal calificat (inclusiv un contabil cu experiență); (ii) instalarea unui software adecvat pentru contabilitate și menținerea înregistrărilor de încredere privind Proiectul, în conformitate cu practicile contabile sănătoase; (iii) capacitatea de a întocmi la timp situațiile financiare ale Proiectului și rapoartele trimestriale, în concordanță cu formatele standard ale Băncii, în vederea auditării; și (iv) elaborarea unor proceduri adecvate de control intern și aranjamente satisfăcătoare de auditare a Proiectului.

Planul de acțiune de mai jos intenționează să îndrume și să sprijine activitățile U.M.P. pentru ca sistemul de management financiar al Proiectului să fie pe deplin operațional. Conform estimării că împrumutul va deveni efectiv în luna iulie, activitățile vor fi programate după cum urmează:

Cererea de oferte (CO) pentru înființarea unui sistem de management financiar a fost trimisă la firmele de contabilitate acceptabile Băncii, incluse în lista scurtă (PWC, KPMG, Ernst & Young, Arthur Andersen și Deloitte & Touche);
U.M.P. a fost dotată cu întregul personal necesar, inclusiv cu un contabil;
U.M.R. a selectat o firmă pentru înființarea sistemului de management financiar;
au fost determinate procesele administrative și procedurile de control intern aferente Proiectului. Formatele de raportare vor fi elaborate în conformitate cu modelele prezentate în Raportul privind managementul financiar al Proiectului (Planul de implementare a Proiectului) și sistemul urmează să fie testat;
un specialist în management financiar al Băncii va testa funcționarea sistemului de management financiar și va soluționa problemele rămase;
auditorii vor fi selectați până la 31 octombrie 1999;
Împrumutatul va elabora rapoarte trimestriale de management al Proiectului, acceptabile Băncii, începând nu mai târziu de 31 martie 2000.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...