Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare - BIRD

Acordul de împrumut (Proiectul de închidere a minelor și de atenuare a impactului social) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare din 13.10.1999

Modificări (7), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 ianuarie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Acord din data de 13 octombrie 1999 între România (Împrumutat) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca)

Având în vedere că Împrumutatul, fiind convins de fezabilitatea și de prioritatea Proiectului descris în anexa nr. 2 la acest acord (Proiectul), a solicitat Băncii sprijin pentru finanțarea Proiectului,

având în vedere că Banca a fost de acord, între altele, pe baza celor expuse mai sus, să acorde Împrumutatului împrumutul în termenii și în condițiile stabilite în acest acord,

prin prezentul acord părțile semnatare convin asupra următoarelor:

ARTICOLUL I Condiții generale; definiții

Secțiunea 1.01. "Condițiile generale aplicabile acordurilor de împrumut și garanție pentru împrumuturi într-o singură valută" ale Băncii din data de 30 mai 1995, astfel cum au fost modificate la data de 2 decembrie 1997 (Condiții generale), constituie parte integrantă a acestui acord.

Secțiunea 1.02. În cazul în care contextul nu cere altfel, diferiții termeni definiți în Condițiile generale și în preambulul acestui acord au respectivul înțeles stabilit în acestea, iar următorii termeni suplimentari au următoarele înțelesuri:

a) beneficiar înseamnă o persoană eligibilă, conform ghidului, pentru primirea creditului în cadrul părții B1 a Proiectului;

b)G.C.I.M. înseamnă Grupul Central pentru Închiderea Minelor, stabilit în cadrul Ministerului Industriei și Comerțului din țara Împrumutatului;

c) furnizorul creditului înseamnă o instituție neguvernamentală selectată pentru asigurarea creditului în cadrul părții B1 a Proiectului;

d) categorii eligibile înseamnă categoriile (1), (2), (3), (4), (5) și (6), prezentate în tabelul cuprins în partea A1 a anexei nr. 1 la acord; Modificări (1)

e) cheltuieli eligibile înseamnă cheltuielile pentru bunuri, lucrări și servicii, la care se face referire în secțiunea 2.02 din acest acord;

f) ghid se referă la indicațiile la care se face referire în partea B2 a anexei nr. 5 la acest acord, indicații care guvernează condițiile și administrarea creditului, stimulente pentru angajare și instruire în cadrul părții B1 și 3 a Proiectului;

g)M.I.C. înseamnă Ministerul Industriei și Comerțului din țara Împrumutatului;

h) AND înseamnă Agenția Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere, înființată ca o agenție autonomă a Împrumutatului pentru a facilita implementarea programelor de dezvoltare a regiunilor miniere;

i)A.N.R.M. înseamnă Agenția Națională pentru Resurse Minerale din țara Împrumutatului;

j)U.M.P. înseamnă Unitatea de management al Proiectului, stabilită în cadrul M.I.C. și subordonată ministrului acestuia;

k)U.I.P. înseamnă Unitatea de implementare a Proiectului, stabilită în cadrul G.C.I.M., A.N.R.M. și AND;

l) raportul de management al Proiectului înseamnă fiecare raport stabilit în conformitate cu secțiunea 4.02 din acest acord;

m) avansul de pregătire a Proiectului înseamnă avansul de pregătire a Proiectului, acordat de Bancă Împrumutatului în urma schimbului de scrisori, datat 28 iunie 1999 și 14 iulie 1999; și

n) contul special înseamnă contul la care se face referire în partea B a anexei nr. 1 la acest acord.

ARTICOLUL II Împrumutul

Secțiunea 2.01. Banca acceptă să împrumute Împrumutatului, în termenii și cu condițiile stabilite sau la care se face referire în acordul de împrumut, o sumă egală cu 44,5 milioane (44.500.000) dolari S.U.A.

Secțiunea 2.02.

a) Suma împrumutului poate fi trasă din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord, pentru cheltuielile efectuate (sau, dacă Banca va conveni altfel, care vor fi efectuate) cu privire la costurile rezonabile ale bunurilor și serviciilor necesare pentru Proiect și care vor fi finanțate din sumele împrumutului.

b) Imediat după data intrării în efectivitate, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului și își va plăti sieși suma necesară în vederea achitării avansului pentru pregătirea Proiectului, avans tras și nerambursat începând cu data la care a fost tras, și va plăti toate comisioanele datorate. Sumele netrase din valoarea autorizată a avansului pentru pregătirea Proiectului vor fi anulate imediat după aceasta.

Secțiunea 2.03. Data limită de tragere va fi 30 iunie 2005 sau o altă dată ulterioară pe care o va stabili Banca. Banca va notifica prompt Împrumutatului despre această dată ulterioară.

Secțiunea 2.04. La data intrării în efectivitate sau după această dată Împrumutatul va plăti Băncii un comision a cărui valoare este egală cu un procent (1%) din suma împrumutului.

Secțiunea 2.05. Împrumutatul va plăti Băncii un comision de angajament, la o rată egală cu trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%), pe an, aplicat asupra valorii împrumutului netrase de la o perioadă la alta.

Secțiunea 2.06.

a) Împrumutatul va plăti periodic dobânda aferentă sumei împrumutului, trasă din împrumut și nerambursată, la o rată egală, pentru fiecare perioadă de dobândă, cu rata de bază LIBOR plus marja totală LIBOR.

b) În scopurile acestei secțiuni:

(i) perioada de dobândă înseamnă perioada inițială de la și incluzând data semnării acestui acord până la, dar excluzând, prima dată de plată a dobânzii care are loc după aceea și, după perioada inițială, fiecare perioadă de la și incluzând data de plată a dobânzii până la, dar excluzând, următoarea dată de plată a dobânzii;
(ii) data de plată a dobânzii înseamnă orice dată specificată în secțiunea 2.07 din acest acord;
(iii) rata de bază LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă, rata oferită pe piața interbancară londoneză pentru depozitele în dolari la 6 luni, valabilă în prima zi a acelei perioade de dobândă (sau, în cazul perioadei de dobândă inițiale, valabilă la data de plată a dobânzii care are loc la sau care precedă imediat prima zi a acelei perioade de dobândă), astfel cum a fost determinată în mod rezonabil de Bancă și exprimată ca procent pe an;
(iv) marja totală LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă: (A) trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderată pentru acea perioadă de dobândă, sub (sau peste) ratele oferite pe piața interbancară londoneză sau alte rate de referință pentru depozitele la 6 luni, pentru împrumuturile nerambursate ale Băncii sau pentru părți ale acestora alocate de Bancă pentru finanțarea împrumuturilor denominate într-o singură monedă ori pentru părți ale acestora acordate de ea, care includ împrumutul, astfel cum a fost determinată în mod rezonabil de către Bancă și exprimată ca procent pe an.

c) Banca va notifica Împrumutatului rata de bază LIBOR și marja totală LIBOR pentru fiecare perioadă de dobândă, imediat după determinarea acestora.

d) Ori de câte ori, ca urmare a schimbărilor în ceea ce privește practicile pieței, care afectează determinarea ratelor de dobândă la care se face referire în această secțiune, Banca constată că este în interesul împrumutaților săi, luați în totalitate, și al Băncii să aplice o bază pentru determinarea ratelor de dobândă aplicabile împrumutului, alta decât cea prevăzută în această secțiune, Banca poate modifica baza pentru determinarea ratelor de dobândă aplicabile împrumutului prin notificarea Împrumutatului cu privire la noua bază cu cel puțin 6 (șase) luni înainte. Noua bază va deveni efectivă la expirarea perioadei notificate, dacă Împrumutatul nu notifică Băncii, în timpul perioadei menționate, obiecțiile lui, caz în care modificările respective nu vor fi aplicabile împrumutului.

Secțiunea 2.07. Dobânda și alte costuri vor fi plătite semestrial, în jurul datelor de 15 aprilie și 15 octombrie ale fiecărui an.

Secțiunea 2.08. Împrumutatul va restitui suma împrumutului în conformitate cu graficul de amortizare prezentat în anexa nr. 3 la acest acord.

ARTICOLUL III Executarea Proiectului

Secțiunea 3.01.

a) Împrumutatul declară că se angajează să îndeplinească obiectivele Proiectului și, în acest scop, va realiza Proiectul cu diligența și eficiența necesare și în conformitate cu practicile financiare, tehnice, de inginerie, de mediu și administrative corespunzătoare și va asigura cu promptitudine, după caz, fondurile, facilitățile, serviciile și alte resurse necesare Proiectului.

b) Fără a se limita la prevederile paragrafului a) al acestei secțiuni, Împrumutatul va îndeplini obiectivele Proiectului în concordanță cu Reglementările privind implementarea, stabilite în anexa nr. 5 la acest acord, atâta vreme cât acestea pot fi amendate periodic, cu acordul Împrumutatului și al Băncii.

Secțiunea 3.02. Cu excepția cazului în care Banca nu va stabili altfel, achiziționarea bunurilor, lucrărilor și a serviciilor de consultanță necesare Proiectului (cu excepția părții B1 a acestuia) și care vor fi finanțate din sumele împrumutului va fi guvernată de prevederile anexei nr. 4 la acest acord.

Secțiunea 3.03. Pentru scopurile secțiunii 9.08 din Condițiile generale și fără a se limita la acestea, Împrumutatul:

a) va pregăti, pe baza ghidului acceptabil Băncii, și va furniza Băncii, cu cel mult 6 (șase) luni după data limită de tragere sau la o altă dată ulterioară, după cum poate fi convenită în acest scop de către Împrumutat și Bancă, un plan privind funcționarea viitoare a Proiectului;

b) va acorda Băncii posibilitatea rezonabilă de a se consulta cu Împrumutatul în legătură cu planul respectiv.

Secțiunea 3.04. Împrumutatul:

a) va menține politici și proceduri adecvate care să îi permită să monitorizeze și să evalueze în continuare, conform indicatorilor acceptabili Băncii, realizarea Proiectului și îndeplinirea obiectivelor acestuia;

b) va pregăti, conform termenilor de referință satisfăcători Băncii, și va furniza Băncii, la sau în jurul datei de 31 iulie 2001, un raport care să integreze rezultatele monitorizării și ale evaluării activităților efectuate, conform paragrafului a) al acestei secțiuni, privind progresul obținut în realizarea Proiectului în perioada anterioară datei raportului menționat, și stabilirea măsurilor recomandate pentru a asigura realizarea eficientă a Proiectului și îndeplinirea obiectivelor acestuia în perioada următoare acestei date; și

c) va analiza, împreună cu Banca, până la 30 septembrie 2001 sau până la o altă dată ulterioară, după cum va fi solicitat de Bancă, raportul la care s-a făcut referire în paragraful b) al acestei secțiuni și după aceea va lua toate măsurile cerute pentru asigurarea finalizării cu eficiență a Proiectului și îndeplinirii obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor și a recomandărilor raportului menționat și a analizei Băncii în această privință.

ARTICOLUL IV Prevederi financiare

Secțiunea 4.01.

a) Împrumutatul va menține un sistem de management financiar, incluzând înregistrări și conturi, și va pregăti situațiile financiare adecvate într-un format acceptabil Băncii, pentru a reflecta operațiunile, resursele și cheltuielile în legătură cu Proiectul.

b) Împrumutatul:

(i) va ține înregistrările, conturile și situațiile financiare, la care s-a făcut referire în paragraful a) al acestei secțiuni, și înregistrările și conturile pentru contul special, pentru fiecare an fiscal auditat, în conformitate cu standardele de audit acceptabile Băncii, aplicate în mod consecvent de către auditori independenți acceptabili Băncii, care vor trebui angajați nu mai târziu de 31 decembrie 1999;
(ii) va furniza Băncii, imediat ce este posibil, dar în orice caz nu mai târziu de 5 luni de la sfârșitul fiecărui an fiscal: (A) copii certificate de pe situațiile financiare la care s-a făcut referire în paragraful a) al acestei secțiuni pentru acel an auditat; și (B) un punct de vedere privind acele situații, înregistrări și conturi și un raport al acelui audit, efectuat de auditorii respectivi în acel scop și cu acele detalii pe care Banca le va fi cerut în mod rezonabil; și
(iii) va furniza Băncii alte astfel de informații privind acele înregistrări, conturi și auditul acestora și privind respectivii auditori, așa cum le va fi cerut periodic Banca în mod rezonabil.

c) Pentru toate cheltuielile cu privire la care tragerile au fost efectuate din contul împrumutului, pe baza rapoartelor de management al Proiectului sau a declarațiilor de cheltuieli, Împrumutatul:

(i) va ține sau va face să fie ținute, în conformitate cu paragraful a) al acestei secțiuni, înregistrări și conturi separate, care să reflecte astfel de cheltuieli;
(ii) va păstra, cel puțin un an după ce Banca a primit raportul de audit pentru anul fiscal în care a fost efectuată ultima tragere din contul împrumutului, toate înregistrările (contracte, comenzi, facturi, note de plată, chitanțe și alte documente) care evidențiază astfel de cheltuieli;
(iii) va permite reprezentanților Băncii să examineze astfel de înregistrări; și
(iv) va asigura ca acele înregistrări și conturi să fie incluse în auditul anual la care s-a făcut referire în paragraful b) al acestei secțiuni și ca raportul acestui audit să conțină opinia separată a respectivilor auditori, potrivit căreia rapoartele de management al Proiectului sau declarațiile de cheltuieli remise în timpul fiecărui an fiscal, împreună cu procedurile și controalele interne implicate în pregătirea lor, pot sta la baza efectuării tragerilor.

Secțiunea 4.02.

a) Fără a se limita la prevederile secțiunii 4.01 din acest acord, Împrumutatul va trebui să îndeplinească un plan de acțiune limitat în timp, care să fie acceptat de către Bancă, vizând consolidarea sistemului de management financiar la care se face referire în paragraful a) al secțiunii 4.01, pentru a permite Împrumutatului, nu mai târziu de 31 decembrie 2000 sau nu mai târziu de o asemenea dată precum va stabili Banca, să pregătească rapoartele de management al Proiectului, agreate de Bancă, fiecare:

(i) (A) trebuind să stabilească sursele reale și cererile de tragere pentru Proiect, atât cumulat, cât și pentru perioada acoperită de raportul menționat, precum și sursele proiectate și cererile de fonduri pentru Proiect pentru perioada de 6 luni următoare perioadei acoperite de respectivul raport; și (B) indicând separat cheltuielile finanțate din sumele împrumutului în perioada acoperită de raportul menționat și cheltuielile propuse pentru a fi finanțate din sumele împrumutului în perioada de 6 luni ce urmează perioadei acoperite de raportul menționat;
(ii) (A) descriind progresul fizic al implementării Proiectului, atât cumulat, cât și pentru perioada acoperită de raportul menționat; și (B) explicând diferențele dintre obiectivele reale și cele anterior previzionate; și
(iii) stabilind situația achizițiilor în cadrul Proiectului și a cheltuielilor în cadrul contractelor finanțate din sumele împrumutului la sfârșitul perioadei acoperite de raportul menționat.

b) Până la încheierea planului de acțiune la care se referă paragraful a) al acestei secțiuni Împrumutatul va trebui să pregătească, în concordanță cu ghidul acceptabil Băncii, și să furnizeze Băncii, nu mai târziu de 45 de zile după sfârșitul fiecărui trimestru, un raport de management al Proiectului pentru această perioadă.

ARTICOLUL V Data intrării în efectivitate; terminare

Secțiunea 5.01. Următoarele situații sunt menționate drept condiții suplimentare pentru intrarea în efectivitate a împrumutului în înțelesul secțiunii 12.01 (c) din Condițiile generale, și anume un sistem financiar de management, satisfăcător pentru Bancă, va fi fost stabilit, împreună cu un plan de acțiune limitat în timp pentru a-l transforma într-un sistem de raportare a managementului Proiectului.

Secțiunea 5.02. Perioada de 120 (o sută douăzeci) de zile de la data semnării prezentului acord este specificată aici pentru scopurile secțiunii 12.04 din Condițiile generale.

ARTICOLUL VI Reprezentantul Împrumutatului; adrese

Secțiunea 6.01. Ministrul finanțelor al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile secțiunii 11.03 din Condițiile generale.

Secțiunea 6.02. Următoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secțiunii 11.01 din Condițiile generale:

Pentru Împrumutat:

Ministerul Finanțelor

Str. Apolodor nr. 17

București, România

Telex: 11239

Pentru Bancă:

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Statele Unite ale Americii

Adresa telegrafică:

INTBAFRAD

Washington, D.C.

Telex: 248423 (MCI) sau 64145 (MCI)

Drept urmare, părțile la prezentul acord, acționând prin reprezentanții lor legal autorizați, au dispus ca acest acord să fie semnat în numele lor la București, România, în ziua și anul menționate la început.

Pentru România, Pentru Banca Internațională
Radu Berceanu, pentru Reconstrucție și Dezvoltare,
reprezentant autorizat Andrew Vorkink,
director de țară
Unitatea de țară
România și Bulgaria
Europa și Asia Centrală

ANEXA Nr. 1

TRAGEREA SUMELOR DIN ÎMPRUMUT

A. Generalități

1. Tabelul de mai jos precizează categoriile de articole care vor fi finanțate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie și procentul cheltuielilor pentru pozițiile care vor fi astfel finanțate din fiecare categorie: Modificări (3)

Categoria Suma alocată din împrumut (exprimată în dolari S.U.A.) Procentul din cheltuielile care vor fi finanțate
(1) Lucrări (cu excepția părții B1 a Proiectului) 26.200.000 78%
(2) Bunuri (cu excepția părții B1 a Proiectului) 2.500.000 100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (costuri ex-factory) și 85% din cheltuielile locale pentru alte articole achiziționate pe plan local
(3) Servicii de consultanță și pregătire 5.300.000 100%
(4) Credite în cadrul părții B1 a Proiectului 3.600.000 100%
(5) Plăți stimulative în cadrul părții B3 a Proiectului 1.500.000 100%
(6) Costuri operaționale adiționale 800.000 100% (cu excepția bunurilor produse pe plan local - 85%)
(7) Avans pentru pregătirea Proiectului 500.000 Suma datorată în cadrul secțiunii 2.02 b) din acest acord
(8) Nealocate 4.100.000
TOTAL: 44.500.000
Modificări (3)

2. Pentru scopurile acestei anexe: Modificări (1)

a) termenul cheltuieli externe înseamnă cheltuieli în moneda oricărei alte țări decât cea a Împrumutatului, pentru bunuri și servicii furnizate de pe teritoriul oricărei alte țări decât cea a Împrumutatului;

b) termenul cheltuieli locale înseamnă cheltuieli în moneda Împrumutatului sau pentru bunuri și servicii furnizate pe teritoriul Împrumutatului; și

c) termenul costuri operaționale adiționale înseamnă costuri cu combustibilul și cu asigurarea mijloacelor de transport, pentru echipament de birou, materiale și furnituri, salarii pentru personalul U.M.P. și U.I.P., pentru remunerarea serviciilor de consultanță pe termen scurt, necesare pentru stabilirea sistemului de management financiar și pentru costurile cu auditul.

3. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi efectuată pentru plățile efectuate pentru cheltuieli în cadrul categoriilor (1), (2), (3), (4), (5) și (6), prevăzute în tabelul de la paragraful 1 al acestei anexe, până când nu va fi plătit comisionul la care s-a făcut referire în secțiunea 2.04 din acest acord.

4. Banca poate cere ca tragerile din contul împrumutului să fie făcute pe baza declarațiilor de cheltuieli pentru cheltuieli pentru: a) bunuri și lucrări în cadrul contractelor, fiecare cu un cost mai mic de 200.000 dolari S.U.A. echivalent; b) costuri operaționale adiționale; c) credit în cadrul părții B1 și plățile stimulative din cadrul părții B3 a Proiectului; d) servicii în cadrul contractelor cu un cost mai mic de 50.000 dolari S.U.A. echivalent fiecare, pentru angajarea firmelor de consultanță și cu un cost mai mic de 25.000 dolari S.U.A. fiecare, pentru angajarea de consultanți individuali, în asemenea termeni și condiții precum Banca va fi specificat prin notificare către Împrumutat.

B. Contul special

1. Împrumutatul va trebui să deschidă și să mențină un cont special în dolari S.U.A., la o bancă comercială, în termenii și în condițiile acceptabile de către Bancă, incluzând protejarea corespunzătoare împotriva compensării, popririi și sechestrului.

2. După ce banca va fi primit dovada că a fost deschis contul special, tragerile din contul împrumutului, care vor fi depozitate în contul special, vor fi făcute după cum urmează:

a) până când Banca va fi primit: (i) primul raport de management al Proiectului, la care se face referire în secțiunea 4.02 b) din acest acord; și (ii) o solicitare din partea Împrumutatului pentru trageri făcute pe baza rapoartelor de management al Proiectului, tragerile vor fi făcute conform prevederilor anexei A la această anexă; și

b) pe baza primirii de către Bancă a raportului de management al Proiectului, în conformitate cu secțiunea 4.02 din acest acord, însoțit de o solicitare din partea Împrumutatului pentru tragerea sumelor pe baza rapoartelor de management al Proiectului, toate tragerile următoare vor fi făcute conform prevederilor anexei B la această anexă.

3. Plățile din contul special vor fi făcute exclusiv pentru cheltuielile eligibile. Pentru fiecare plată făcută de către Împrumutat din contul special, Împrumutatul, în momentul în care Banca va solicita în mod rezonabil, va furniza Băncii documentele și alte asemenea dovezi care să indice că o asemenea plată a fost făcută exclusiv pentru cheltuieli eligibile.

4. Fără a se limita la prevederile părții B2 a acestei anexe, Banca nu va fi solicitată să facă depozite în contul special:

a) dacă Banca consideră în orice moment că orice raport de management al Proiectului nu asigură informațiile solicitate în conformitate cu secțiunea 4.02 din acest acord;

b) dacă Banca consideră în orice moment că toate tragerile ulterioare vor fi făcute de către Împrumutat direct din contul împrumutului; sau

c) dacă Împrumutatul nu va fi reușit să furnizeze Băncii în cadrul perioadei specificate în secțiunea 4.01 b) (ii) din acest acord oricare dintre rapoartele de audit care trebuie furnizate Băncii, conform respectivei secțiuni, în legătură cu auditul: (A) evidențelor și conturilor pentru contul special; sau (B) evidențelor și conturilor care reflectă cheltuielile pentru care se fac tragerile pe baza rapoartelor de management al Proiectului.

5. Banca nu va fi solicitată să facă depozite ulterioare în contul special, în conformitate cu prevederile părții B2 a acestei anexe, dacă, în orice moment, Banca va fi notificat Împrumutatului intenția sa de a suspenda în totalitate sau parțial dreptul Împrumutatului de a face trageri din contul împrumutului în conformitate cu secțiunea 6.02 din Condițiile generale. Pe baza unei asemenea notificări Banca va hotărî, la discreția sa, dacă pot fi făcute depozite ulterioare în contul special și ce proceduri trebuie urmate pentru a face asemenea depozite și va notifica Împrumutatului hotărârea sa.

6.

a) Dacă Banca hotărăște în orice moment că orice plată din contul special a fost făcută pentru cheltuieli care nu sunt din categoria cheltuielilor eligibile sau dacă nu au fost justificate de dovezile furnizate Băncii, Împrumutatul, pe baza notificării Băncii, va furniza dovezi suplimentare, așa cum Banca solicită, sau va depozita în contul special (sau, dacă Banca va solicita astfel, va rambursa Băncii) o sumă egală cu suma plății. Dacă Banca nu va conveni în alt mod, nu va fi făcut nici un depozit ulterior în contul special până când Împrumutatul nu va fi furnizat dovezile sau nu va fi făcut un asemenea depozit sau rambursare, după caz.

b) Dacă Banca hotărăște în orice moment că orice sumă rămasă în contul special nu va fi solicitată pentru a acoperi plățile pentru cheltuieli eligibile în perioada de 6 luni după ce Banca a hotărât în acest fel, Împrumutatul, pe baza notificării Băncii, va rambursa Băncii suma restantă.

c) Împrumutatul, pe baza notificării Băncii, poate rambursa Băncii, în totalitate sau în parte, fondurile depozitate în contul special.

d) Rambursările către Bancă, făcute conform subparagrafelor a), b) sau c) ale acestui paragraf, vor fi creditate în contul împrumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, în condițiile prevederilor acordului de împrumut.

ANEXA A la anexa nr. 1

OPERAREA CONTULUI SPECIAL
în cazul în care tragerile nu sunt făcute pe baza rapoartelor
de management al Proiectului

1. Pentru scopurile acestei anexe:

- termenul alocație autorizată înseamnă o sumă egală cu 1.000.000 dolari S.U.A., care va fi trasă din contul împrumutului și depozitată în contul special, conform paragrafului 2 din această anexă, cu condiția ca totuși, în cazul în care Banca nu va conveni altfel, alocația autorizată să fie limitată la o sumă egală cu 500.000 dolari S.U.A. până când suma totală a tragerilor din contul împrumutului plus sumele tuturor angajamentelor speciale neachitate, asumate de Bancă, în conformitate cu prevederile secțiunii 5.02 din Condițiile generale, va fi egală sau va depăși echivalentul a 2.000.000 dolari S.U.A.

2. Tragerile din alocația autorizată și cele următoare pentru realimentarea contului special se vor efectua după cum urmează:

a) Pentru tragerile din alocația autorizată Împrumutatul va înainta Băncii o cerere sau cereri pentru un depozit sau depozite în contul special într-o sumă sau sume care nu vor depăși suma totală a alocației autorizate. Pe baza acestei sau acestor cereri Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului și va depozita în contul special o astfel de sumă sau sume pe care Împrumutatul le va fi solicitat.

b) Pentru realimentarea contului special Împrumutatul va înainta Băncii cereri pentru depozite în contul special la intervalele precizate de Bancă. Anterior sau în momentul înaintării fiecărei astfel de cereri Împrumutatul va furniza Băncii documentele sau alte dovezi necesare, conform părții B3 a anexei nr. 1 la acest acord, pentru plata sau plățile pentru care realimentarea este cerută. Pe baza fiecăreia dintre aceste cereri Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului și va depozita în contul special acea sumă pe care Împrumutatul o va fi cerut și care va fi fost dovedită prin documentele menționate și prin alte dovezi că a fost plătită din contul special pentru cheltuieli eligibile. Fiecare dintre aceste depozite în contul special va fi tras de către Bancă din contul împrumutului pentru una sau mai multe categorii eligibile.

3. Băncii nu i se va cere să facă noi depozite în contul special, atunci când suma totală netrasă din împrumut minus suma totală a tuturor angajamentelor speciale neachitate, asumate de către Bancă, conform secțiunii 5.02 din Condițiile generale, va fi egală cu echivalentul a de două ori suma alocației autorizate. După aceea tragerea din contul împrumutului a sumei rămase netrase din împrumut va urma acele proceduri pe care Banca le va specifica prin informarea în scris a Împrumutatului. Astfel de trageri ulterioare vor fi efectuate numai după ce și în măsura în care Banca se va fi asigurat că toate sumele rămase ca depozit în contul special de la data acelei informări vor fi folosite la efectuarea plăților pentru cheltuieli eligibile.

ANEXA B la anexa nr. 1

OPERAREA CONTULUI SPECIAL
în cazul în care tragerile sunt efectuate pe baza rapoartelor
de management al Proiectului

1. Cu excepția cazului în care Banca poate specifica altfel prin notificarea Împrumutatului, toate tragerile din contul împrumutului se vor depozita de către Bancă în contul special, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord. Fiecare astfel de depozit în contul special va fi tras de Bancă din contul împrumutului în cadrul uneia sau mai multor categorii eligibile.

2. Fiecare cerere de tragere din contul împrumutului pentru depozitarea în contul special va fi fundamentată cu raportul de management al Proiectului.

3. Pe baza primirii fiecărei cereri pentru tragerea unei sume din împrumut, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului și va depozita în contul special o sumă egală cu cea mai mică dintre: a) suma care a fost astfel solicitată; și b) suma pe care Banca a hotărât-o, pe baza raportului de management al Proiectului, care însoțește cererea mai sus menționată, și care a fost solicitată să fie depozitată în scopul finanțării cheltuielilor eligibile în perioada de 6 luni ulterioare datei unui astfel de raport, cu condiția ca totuși suma astfel depozitată, când este adunată la suma indicată de raportul de management al Proiectului, care va rămâne în contul special, să nu depășească 8.000.000 dolari S.U.A. echivalent.

ANEXA Nr. 2

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivele Proiectului sunt de a asista Împrumutatul în: (i) reducerea presiunii asupra bugetului național prin închiderea permanentă a minelor nerentabile, într-un mod susținut din punct de vedere social și al mediului; (ii) revitalizarea și diversificarea economiei în regiunile miniere; și (iii) asigurarea sprijinului pentru modernizarea cadrului administrativ din sectorul minier.

Proiectul conține următoarele părți, sub rezerva unor modificări ale acestuia, după cum Împrumutatul și Banca pot conveni din timp în timp, în vederea îndeplinirii unor astfel de obiective:

Partea A: Închiderea minelor

1. Închiderea a 29 de mine subterane, în conformitate cu aranjamentele asupra cărora s-a convenit cu Banca Modificări (1)

2. Asigurarea serviciilor de consultanță, instruire, a stagiilor de pregătire, a echipamentului (inclusiv a mijloacelor de transport) și a furniturilor de birou pentru G.C.I.M.

Partea B: Atenuarea impactului social

Implementarea măsurilor pentru atenuarea efectelor sociale negative apărute în urma închiderii minelor și revitalizarea activităților economice în regiunile miniere, incluzând:

1. asigurarea de către furnizorii de credit a unor microcredite pentru beneficiarii din regiunile miniere, prin intermediul unui mecanism de finanțare revolving și în conformitate cu prevederile ghidului;

2. înființarea și echiparea a 14 centre de afaceri în regiunile miniere;

3. asigurarea de stimulente în vederea instruirii și a angajării antreprenorilor locali, prin AND, în conformitate cu prevederile ghidului;

4. asigurarea de asistență tehnică, prin organizații neguvernamentale sau prin alte entități, incluzând: a) servicii de consultanță pentru asistarea antreprenorilor în planificarea și demararea afacerilor; b) servicii de consultanță pentru asistență în înființarea centrelor de informare a publicului la oficiile regionale ale AND; c) servicii ale organizațiilor neguvernamentale pentru asistarea AND în informarea publicului și în implementarea activităților din cadrul comunității; d) servicii tehnice de asistență pentru înființarea sistemului informațional de management pentru urmărirea impactului social al disponibilizării forței de muncă și în vederea realizării monitorizării de rutină a impactului social; e) servicii de consultanță pentru asistență în realizarea monitorizării impactului social anual și sprijinirea AND în instituirea unui sistem informațional de management; și f) servicii de consultanță și instruire care să întărească capacitatea AND;

5. furnizarea echipamentului pentru AND (inclusiv a mijloacelor de transport) și a echipamentelor de birou.

Partea C: Consolidarea instituțională

Implementarea măsurilor de întărire a capacității A.N.R.M. pentru administrarea Legii minelor și a reglementărilor aferente, incluzând: Modificări (1)

1. înființarea unui sistem computerizat de cadastru;

2. servicii de consultanță și pregătire profesională pentru operarea în registrele și în documentele oficiale de cadastru;

3. servicii de consultanță juridică și pregătire profesională vizând legătura dintre reglementările din domeniul minier și reglementările din alte domenii similare, cum ar fi licențe și contracte de concesionare, precum și aranjamente legate de mediu;

4. servicii de consultanță și pregătire profesională pentru monitorizarea și controlul activităților miniere, pentru furnizarea echipamentului de monitorizare la fața locului;

5. servicii de consultanță și pregătire profesională pentru managementul mediului în sectorul minier;

6. servicii de consultanță și pregătire profesională, legate de aspecte financiare, cum ar fi evaluarea sumelor privind despăgubirea proprietarilor de teren exploatabil și colectarea acestor sume;

7. pregătirea, cu sprijinul unui geolog cu pregătire economică, a pachetului de concesionare potrivit pentru atragerea investițiilor private în sectorul minier;

8. servicii de consultanță pentru un studiu al cadrului instituțional și al reglementărilor privind operațiunile în sectorul minier; și

9. servicii de consultanță pentru o evaluare a sectorului de mediu.

***

Se preconizează finalizarea Proiectului până la 31 decembrie 2004.

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

GRAFICUL DE AMORTIZARE

Data scadenței Ratele de capital*) (în dolari S.U.A.)
15 aprilie 2005 980.000
15 octombrie 2005 1.005.000
15 aprilie 2006 1.035.000
15 octombrie 2006 1.060.000
15 aprilie 2007 1.090.000
15 octombrie 2007 1.120.000
15 aprilie 2008 1.150.000
15 octombrie 2008 1.180.000
15 aprilie 2009 1.215.000
15 octombrie 2009 1.245.000
15 aprilie 2010 1.280.000
15 octombrie 2010 1.315.000
15 aprilie 2011 1.350.000
15 octombrie 2011 1.390.000
15 aprilie 2012 1.425.000
15 octombrie 2012 1.465.000
15 aprilie 2013 1.505.000
15 octombrie 2013 1.545.000
15 aprilie 2014 1.585.000
15 octombrie 2014 1.630.000
15 aprilie 2015 1.675.000
15 octombrie 2015 1.720.000
15 aprilie 2016 1.765.000
15 octombrie 2016 1.815.000
15 aprilie 2017 1.860.000
15 octombrie 2017 1.915.000
15 aprilie 2018 1.965.000
15 octombrie 2018 2.020.000
15 aprilie 2019 2.070.000
15 octombrie 2019 2.125.000

*) Cifrele din coloană reprezintă sumele în dolari S.U.A. care vor fi rambursate, cu excepția celor prevăzute în secțiunea 4.04 (d) din Condițiile generale.

ANEXA Nr. 4

ACHIZIȚII
cu excepția părții B 1 a Proiectului

Secțiunea I Achiziții de bunuri și lucrări

Partea A: Generalități

Bunurile și lucrările vor fi achiziționate în conformitate cu prevederile secțiunii I din Ghidul pentru achiziții în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. și creditelor IDA, publicat de Bancă în ianuarie 1995 și revizuit în ianuarie și august 1996, septembrie 1997 și în ianuarie 1999 (Ghidul), și cu următoarele prevederi ale secțiunii I din această anexă.

Partea B: Licitația competitivă internațională

Cu excepția celor prevăzute în partea C a acestei secțiuni, bunurile și lucrările vor fi achiziționate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile secțiunii II din Ghid și ale paragrafului 5 din anexa nr. 1 la acesta.

Partea C: Alte proceduri de achiziție

1. Cumpărare internațională

Bunurile estimate să coste 200.000 dolari S.U.A. echivalent per contract sau mai puțin, până la o sumă totală care să nu depășească 500.000 dolari S.U.A., pot fi procurate în cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de cumpărare internațională, în concordanță cu paragrafele 3.5 și 3.6 din Ghid.

2. Cumpărare națională

Bunurile estimate să coste mai puțin de 75.000 dolari S.U.A. echivalent per contract sau mai puțin pot fi achiziționate în cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de cumpărare națională, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 și 3.6 din Ghid.

Partea D: Analiza Băncii privind decizia de achiziție

1. Planificarea achizițiilor

Anterior transmiterii oricărei invitații la licitație pentru contracte se va transmite Băncii spre analiză și aprobare planul de achiziție propus pentru Proiect, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa nr. 1 la Ghid. Achiziția bunurilor și lucrărilor va fi efectuată în conformitate cu planul de achiziție, astfel cum a fost aprobat de Bancă și în conformitate cu prevederile paragrafului 1 menționat.

2. Analiza anterioară

În ceea ce privește: (i) fiecare contract adjudecat în conformitate cu prevederile secțiunii I, partea B a acestei anexe; și (ii) primele două contracte adjudecate în conformitate cu prevederile părții C a acestei anexe, se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 2 și 3 din anexa nr. 1 la Ghid.

3. Analiza ulterioară

În ceea ce privește fiecare contract neguvernat de paragraful 2 din această parte, se vor aplica procedurile stabilite în paragraful 4 din anexa nr. 1 la Ghid.

Secțiunea a II-a Angajarea consultanților

Partea A: Generalități

Serviciile de consultanță vor fi achiziționate în conformitate cu prevederile Introducerii și ale secțiunii IV din Ghidul pentru selectarea și angajarea consultanților de către împrumutații Băncii Mondiale, publicat de Bancă în ianuarie 1997 și revizuit în septembrie 1997 și în ianuarie 1999 (Ghidul pentru servicii de consultanță), și cu următoarele prevederi ale secțiunii a II-a din această anexă.

Partea B: Selecția pe baza costului și a calității

Cu excepția celor prevăzute în partea C a acestei secțiuni, serviciile de consultanță vor fi achiziționate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile secțiunii II din Ghidul pentru servicii de consultanță, ale paragrafului 3 din anexa nr. 1 la acesta, ale anexei nr. 2 la acesta și cu prevederile paragrafelor 3.13-3.18 din acesta, aplicabile selecției consultanților pe baza costului și a calității.

Partea C: Alte proceduri de selecție a consultanților

1. Selecția pe baza calității

Serviciile pentru sarcinile care îndeplinesc cerințele stabilite în paragraful 3.2 din Ghidul pentru servicii de consultanță pot fi achiziționate, cu acordul anterior al Băncii, în cadrul contractelor adjudecate în concordanță cu prevederile paragrafelor 3.1-3.4 din Ghidul pentru servicii de consultanță.

2. Consultanți individuali

Serviciile pentru sarcinile care îndeplinesc cerințele stabilite în paragraful 5.1 din Ghidul pentru servicii de consultanță vor fi achiziționate în cadrul contractelor adjudecate consultanților individuali în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1-5.3 din Ghidul pentru servicii de consultanță. Modificări (1)

3. Selecția pe baza costului minim

Serviciile de audit vor fi achiziționate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafului 3.6 din Ghidul pentru servicii de consultanță.

4. Selecția pe baza calificării consultanților

Serviciile necesare pentru stabilirea sistemului de management financiar al Proiectului vor fi procurate conform procedurilor pentru selecția bazată pe calificările consultanților, în concordanță cu prevederile paragrafului 3.7 din Ghidul pentru servicii de consultanță.

Partea D: Analiza Băncii privind selecția consultanților

1. Planificarea selecției

Anterior transmiterii consultanților a oricărei cereri de ofertă, planul propus pentru selecția consultanților în cadrul Proiectului va fi furnizat Băncii pentru analiză și aprobare, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa nr. 1 la Ghidul pentru servicii de consultanță. Selecția tuturor serviciilor de consultanță va fi efectuată în conformitate cu acel plan de selecție, care va fi fost aprobat de Bancă, și în conformitate cu prevederile paragrafului 1 menționat.

2. Analiza prealabilă

a) În ceea ce privește fiecare contract de angajare a firmelor de consultanță, estimat să coste 50.000 dolari S.U.A. echivalent sau mai mult, se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 1, 2 [altele decât al doilea subparagraf al paragrafului 2 (a)] și 5 din anexa nr. 1 la Ghidul pentru servicii de consultanță.

b) În ceea ce privește fiecare contract pentru angajarea consultanților individuali, cu un cost de 25.000 dolari S.U.A. sau mai mult, calificările, experiența, termenii de referință și cei ai angajării consultanților vor fi furnizați Băncii spre analiză prealabilă și aprobare. Contractul va fi adjudecat doar după ce respectiva aprobare va fi fost acordată.

3. Analiza ulterioară

În ceea ce privește fiecare contract care nu este sub incidența paragrafului 2 din această parte, se vor aplica procedurile stabilite în paragraful 4 din anexa nr. 1 la Ghidul pentru servicii de consultanță.

ANEXA Nr. 5

REGLEMENTĂRI PRIVIND IMPLEMENTAREA

A. Aranjamente generale

1. Împrumutatul va desemna pentru U.M.P. responsabilitatea generală pentru coordonarea implementării Proiectului, inclusiv pentru întreținerea conturilor financiare ale Proiectului, precum și aranjamentele de audit ale acestora și, în acest scop, până la realizarea Proiectului, va asigura U.M.P. resursele, personalul și termenii de referință acceptabili pentru Bancă.

2. Împrumutatul va realiza partea A a Proiectului prin G.C.I.M., partea B a Proiectului prin AND, partea C a Proiectului prin A.N.R.M. și în acest scop va determina pe fiecare dintre acestea: Modificări (1)

a) să asigure funcționarea U.I.P., în condițiile termenilor de referință și ale procedurilor de operare, precum și personalului și resurselor convenite cu Banca;

b) să desemneze fiecărei U.I.P., cu supervizarea U.M.P., responsabilitățile tehnice pentru managementul și supervizarea propriilor activități de proiect, incluzând:

(i) pregătirea, cu asistență U.M.P., a propriului program de lucru în cadrul Proiectului;

(ii) pregătirea documentelor de licitație și contractare în cadrul Proiectului;

(iii) pregătirea și remiterea către Bancă și M.I.C. a rapoartelor semestriale privind progresul implementării Proiectului, cu supervizarea U.M.P.

3. Împrumutatul: a) va pregăti, în fiecare an la 30 iunie, începând cu anul 2000, cu ajutorul U.M.P., și va transmite Băncii un plan de lucru pentru Proiect pe perioada următorului an fiscal, descriind activitățile Proiectului (inclusiv modalitățile de achiziționare și de tragere) care vor fi executate în timpul acelui an și cerințele de finanțare solicitate prin prezentul acord; b) va discuta și va conveni cu Banca pe marginea unui astfel de plan în fiecare an până la 30 septembrie; și c) va asigura, în pregătirea bugetului propriu, pentru fiecare an fiscal pe perioada implementării Proiectului, alocații de fonduri pentru G.C.I.M., A.N.R.M. și AND, adecvate pentru a acoperi cheltuielile necesare din resursele bugetare ale acestora, în conformitate cu un astfel de plan.

4. Împrumutatul: a) va formula, de comun acord cu Banca, criteriile pentru selecționarea furnizorilor de credit în condițiile părții B1 a Proiectului; b) va asigura toate licențele necesare pentru cel puțin 3 furnizori de credit până la 31 decembrie 1999; și c) va asigura selecția de către AND, până la 30 iunie 2000, în conformitate cu respectivele criterii, a cel puțin 3 asemenea furnizori de credit.

B. Solicitări specifice

1. Împrumutatul va determina G.C.I.M. să își asume responsabilitatea închiderii minelor potrivit părții A a Proiectului, în conformitate cu planurile de închidere a minelor și de ameliorare a mediului, asupra cărora s-a convenit cu Banca.

2. Împrumutatul: a) va asigura ca AND să pregătească și să transmită Băncii până la 31 decembrie 1999 un manual de operare satisfăcător Băncii, pentru performanțele activităților sale în cadrul Proiectului, inclusiv ghidul, criteriile de selecționare a furnizorilor de credite și formatul pentru contractele ce vor fi încheiate între furnizorii de credite și beneficiari; b) va asigura până la 31 decembrie 1999 adoptarea ghidului elaborat pe baza principiilor asupra cărora s-a convenit cu Banca; c) va determina AND să autorizeze furnizorii de credit selecționați să acorde credite în cadrul părții B 1 a Proiectului, în condițiile contractelor ce vor fi încheiate între aceștia și AND, în conformitate cu formatul standard asupra căruia s-a convenit cu Banca; d) va determina AND, acționând prin U.I.P., să asigure ca furnizorii de credit să folosească termenii și condițiile stipulate în ghid, în ceea ce privește selecția beneficiarilor de credit în cadrul părții B 1 a Proiectului și în determinarea termenilor pentru un astfel de credit; și e) va determina AND, acționând prin U.I.P., să asigure ca beneficiarii să folosească procedurile și metodele de achiziție specificate în ghid, în ceea ce privește achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii care vor fi finanțate din suma împrumutului alocată pentru asigurarea creditului în cadrul părții B 1 a Proiectului.

3. Împrumutatul va asigura ca toate plățile stimulative făcute în scopul angajării și instruirii în cadrul părții B 3 a Proiectului să fie efectuate în conformitate cu principiile și în limitele stabilite în ghid, după cum pot fi amendate din când în când, cu acordul Băncii.

4. Împrumutatul va asigura ca A.N.R.M., în cooperare cu entitățile relevante: a) să asigure finalizarea unei analize în ceea ce privește legislația minieră și cea asociată acesteia, reglementările și aranjamentele instituționale miniere, până la data de 31 decembrie 1999, după care va analiza împreună cu Banca recomandările și concluziile la care s-a ajuns în acea analiză și acțiunile ce trebuie întreprinse pe această bază; b) să finalizeze, în conformitate cu termenii de referință satisfăcători pentru Bancă, și să analizeze împreună cu Banca până la 31 martie 2000 o evaluare de mediu a sectorului minier și un plan de acțiune pentru implementarea recomandărilor acestuia, după care să aducă la îndeplinire planul de acțiune menționat.

5. Împrumutatul va determina M.I.C.: a) să pregătească și să remită Băncii până la 31 martie 2000 un program de acțiune (care să includă un calendar de implementare) pentru reforma minelor din proprietatea statului și a companiilor de exploatare ale Împrumutatului, după care va aduce la îndeplinire un astfel de program, ținând seama în continuare de recomandările Băncii; și b) să pregătească și să analizeze împreună cu Banca, până la 31 decembrie 1999, un plan de reducere treptată a transferurilor destinate acoperirii pierderilor operaționale, explorărilor și investițiilor în sectorul minier și să crească alocațiile destinate închiderii și ameliorării mediului, precum și operațiunilor miniere nerentabile și pentru investiții necesare în vederea atenuării impactului social în regiunile miniere și un program pentru a elimina astfel de alocații, după care va implementa un astfel de plan, luând în considerare în continuare comentariile Băncii.

6. Împrumutatul va asigura, până la 31 martie 2000, ca G.C.I.M. să pregătească și să remită Băncii, în vederea analizei și aprobării, un manual de închidere a minelor.

Scrisoarea nr. 1
13 octombrie 1999

ROMÂNIA

Banca Internațională pentru

Reconstrucție și Dezvoltare

1818 H Street, N. W.

Washington, D. C. 20433

Statele Unite ale Americii

Stimate doamne și stimați domni,

Referitor la: Împrumutul nr. 4509 RO
(Proiectul de închidere a minelor și de atenuare a impactului social)
Secțiunea 9.02 din Condițiile generale

Date economice și financiare

În legătură cu acordul de împrumut de la această dată dintre Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca) și România (Țară membră) pentru Proiectul menționat mai sus, vă scriu în numele Țării membre pentru a stabili următoarele:

1. Înțelegem și suntem de acord ca, pentru scopurile secțiunii 9.02 din Condițiile generale, Țara membră să fie solicitată de către Bancă să declare "angajamentele referitoare la noile împrumuturi" (așa cum este descris în Manualul privind sistemul de raportare a debitorului, publicat de Banca Mondială, datat ianuarie 1989) nu mai târziu de 30 de zile după sfârșitul trimestrului în care a fost asumată datoria și să raporteze "tranzacțiile în cadrul împrumuturilor" (așa cum este descris) nu mai târziu de data de 31 martie a anului următor celui pentru care este făcut raportul.

2. Declarăm că nu există ipoteci, gajuri, taxe, privilegii, priorități sau alte popriri, altele decât cele excluse conform paragrafului (c) din secțiunea 9.03 din Condițiile generale, asupra nici uneia dintre activele publice, precum este definit în respectiva secțiune, ca garanție pentru orice datorie externă. Nu există nici o neplată în privința oricărei datorii publice externe.

Înțelegem ca, în angajarea împrumutului, Banca să se bazeze pe declarațiile făcute sau la care s-a făcut referire în această scrisoare.

Al dumneavoastră,

Radu Berceanu,
reprezentant autorizat,
România

Scrisoarea nr. 2
13 octombrie 1999

ROMÂNIA

Banca Internațională pentru

Reconstrucție și Dezvoltare

1818 H Street, N. W.

Washington, D. C. 20433

Statele Unite ale Americii

Stimate doamne și stimați domni,

Referitor la: Împrumutul nr. 4509 RO
(Proiectul de închidere a minelor și de atenuare a impactului social)

Planul de acțiune limitat în timp

În legătură cu acordul de împrumut de la această dată dintre România (Împrumutat) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca) pentru mai sus menționatul Proiect, vă scriu în numele Împrumutatului pentru a confirma înțelegerea și acordul nostru ca, pentru scopurile secțiunii 4.02 din acordul de împrumut și dacă nu se convine altfel între Împrumutat și Bancă, expresia plan de acțiune limitat în timp, acceptabil Băncii, se referă la planul de acțiune stabilit în anexa la această scrisoare.

Al dumneavoastră,

Radu Berceanu,
reprezentant autorizat,
România

ANEXĂ

PLANUL DE ACȚIUNE AL MANAGEMENTULUI FINANCIAR
Acțiunea Data inițierii Responsabilul Data terminării
Angajarea controlorului financiar, a managerului financiar și a managerului de audit 10 iunie Coordonatorul de Proiect 30 iulie
Pregătirea TOR 10 iunie 11 iunie
Remiterea către Banca Mondială a descrierii postului și a calificărilor 11 iunie 18 iunie
Lansarea anunțului pentru postul vacant (în presă) 21 iunie 25 iunie
Pregătirea listei scurte a candidaților 1 iulie 9 iulie
Interviurile 12 iulie 16 iulie
Selecția finală 19 iulie 23 iulie
Notificarea de no-objection și numirea 26 iulie 30 iulie
Numirea auditorilor externi 2 august U.M.P. - controlorul financiar 31 decembrie
Elaborarea termenilor de referință 2 august 20 august
Pregătirea documentelor de licitație locală 23 august 30 august
Invitațiile la licitație 30 august 30 septembrie
Evaluarea licitațiilor 1 octombrie 29 octombrie
Selectarea auditorilor 1 noiembrie 15 noiembrie
Selecția finală 15 noiembrie 22 noiembrie
Acceptul Băncii 22 noiembrie 30 noiembrie
Numirea 2 decembrie 31 decembrie
Pregătirea procedurilor financiare inițiale pentru Facilitatea de pregătire a Proiectului 2 august Controlorul financiar 3 septembrie
Identificarea resurselor 2 august 6 august
Manualul de proceduri principale 2 august 3 septembrie
Descrierile postului și atribuirea sarcinilor 2 august 6 august
Planul de conturi simplificat 2 august 3 septembrie
Controale interne inițiale 9 august 3 septembrie
Proceduri de licitație și de achiziții 9 august 3 septembrie
Graficul fluxului documentar 9 august 3 septembrie
Semnarea contractelor, înregistrarea și plata facturilor, păstrarea înregistrărilor, managementul fondurilor și al numerarului, verificarea autorizării de a semna 9 august 3 septembrie
Pregătirea unui întreg sistem de management financiar pentru intrarea în efectivitate 6 septembrie Controlorul financiar 15 noiembrie
Manualul de proceduri interne complete 6 septembrie 1 octombrie
Planul de conturi complet 6 septembrie 1 octombrie
Setul complet de controale interne 6 septembrie 29 octombrie
Asigurarea separării complete a sarcinilor 6 septembrie 29 octombrie
Asigurarea raportării periodice 6 septembrie 15 noiembrie
Procedurile lunare 6 septembrie 15 noiembrie
Procedurile trimestriale 6 septembrie 15 noiembrie
Proceduri bancare și plăți 6 septembrie 15 noiembrie
Computerizarea înregistrărilor contabile 2 august Controlorul financiar 15 noiembrie
Pregătirea TOR 2 august 6 august
Invitarea viitorilor furnizori 9 august 20 august
Evaluarea diferitelor opțiuni pentru:
Cost 21 august 1 octombrie
Material software și întreținere 21 august 1 octombrie
Opțiuni multivalutare 21 august 1 octombrie
Asigurare 21 august 1 octombrie
Flexibilitate cu planul de conturi 21 august 1 octombrie
Runda de probă 4 octombrie 15 octombrie
Adaptarea sistemelor 18 octombrie 29 octombrie
Implementarea la întreaga scară 1 noiembrie 15 noiembrie
Angajarea contabililor și asistenților 10 iunie U.M.P. și U.I.P. 15 iulie
Pregătirea TOR 10 iunie 11 iunie
Remiterea către Banca Mondială a descrierii postului și calificărilor 14 iunie 17 iunie
Lansarea anunțului pentru postul liber 18 iunie 19 iunie
Pregătirea listei scurte a candidaților 21 iunie 2 iulie
Interviuri 5 iulie 9 iulie
Selecția finală și numirea 12 iulie 15 iulie
Raportul de monitorizare a rezultatelor și raporturile de management al achizițiilor 1 ianuarie 2000 Controlorul financiar 30 septembrie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...