Guvernul României

Ordonanța nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 863 din 26 septembrie 2005.

În vigoare de la 29 august 1998 până la 02 mai 2007, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță 14/2007.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care se valorifică în condițiile prezentei ordonanțe, sunt:

a) bunurile mobile și titlurile de valoare confiscate, devenite proprietate privată a statului în temeiul legii, al hotărârilor judecătorești sau al deciziilor organelor împuternicite să dispună confiscarea;

b) bunurile care provin din succesiuni vacante sau donații, cu excepția celor afectate de clauze derogatorii;

c) bunurile mobile și imobile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situației unor societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

d) bunurile imobile fără stăpâni sau părăsite, declarate ca atare potrivit legii, ai căror proprietari sunt neidentificați;

e) bunurile mobile abandonate ai căror proprietari sunt neidentificați, predate pe bază de proces-verbal organelor de poliție, sau bunurile mobile descoperite de organele poliției de frontieră în zonele de competență, care nu au fost reclamate de proprietari timp de un an de la data predării și a căror valorificare nu este reglementată prin alte acte normative specifice. În aceeași categorie intră și bunurile prevăzute la lit. d), precum și cele prevăzute în cadrul tezei întâi din prezenta literă, ai căror proprietari sunt cunoscuți, însă există indicii temeinice, determinate de natura bunurilor sau a împrejurărilor în care au fost găsite, din care rezultă intenția neechivocă a proprietarului de a renunța la dreptul de proprietate asupra acestora;

f) sumele consemnate în orice scop de către persoane fizice sau juridice, la dispoziția organelor judiciare, pentru care s-a dispus restituirea și nu s-a cerut ridicarea lor de către cei care le-au depus ori de către cei care erau îndreptățiți să le ridice în termenul de prescripție prevăzut de legislația în vigoare;

g) mijloacele de plată în valută liber convertibilă, care se depun la băncile comerciale selectate de organele de valorificare, în condițiile legii.

(2) Organele care au dispus consemnarea sumelor prevăzute la alin. (1) lit. f) sunt obligate să le declare la direcțiile generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București în termen de 30 de zile de la împlinirea termenului legal de prescripție.

(3) Dacă bunurile prevăzute la alin. (1) lit. e) sunt reclamate înainte de expirarea termenului de un an de la data predării, ele se restituie proprietarilor sau moștenitorilor acestora de către organul de poliție competent. În orice alte cazuri, bunurile sau contravaloarea acestora se restituie în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

(4) Bunurile menționate la alin. (1) lit. e), ai căror proprietari au fost identificați și care au renunțat printr-o declarație autentică la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora, se vor valorifica înainte de expirarea termenului de un an, conform prevederilor prezentei ordonanțe.

(5) Pot fi valorificate înainte de expirarea termenului de un an și bunurile prevăzute la alin. (1) lit. e) care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 6 alin. (3).

(6) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare.

(7) Bunurile prevăzute la alin. (6) vor fi distruse pe cheltuiala deținătorului sau, după caz, a persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate. Distrugerea în cauză se va efectua în prezența și cu confirmarea prin semnătură a unei comisii de preluare și distrugere formate din reprezentanți ai deținătorului, ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, ai Ministerului Finanțelor Publice, ai Ministerului Administrației și Internelor și ai Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor.

Art. 2. -

(1) Bunurile confiscate care constituie corp delict sau mijloace de probă în procedura judiciară trec în proprietatea privată a statului în temeiul unei ordonanțe emise de procuror sau al unei hotărâri judecătorești rămase definitive, prin care se dispune valorificarea acestora.

(2) În cazul bunurilor ridicate cu ocazia constatării și sancționării contravențiilor pe bază de proces-verbal, titlul de proprietate îl constituie însuși procesul-verbal de contravenție, în cazul în care acesta nu a fost contestat în termenul legal sau dacă a fost contestat, contestația a fost respinsă printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

CAPITOLUL II Declararea și preluarea bunurilor trecute în
proprietatea privată a statului

Art. 3. -

(1) Declararea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului, precum și predarea acestora se fac la direcțiile generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București, în termen de 10 zile de la data primirii de către deținător a documentului care constituie titlu de proprietate al statului asupra acestora.

(2) Bunurile confiscate, devenite proprietatea privată a statului, se declară și se predau organelor de valorificare, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a actului de confiscare.

(3) În situația în care actul de confiscare este atacat în termenul prevăzut de lege, bunurile confiscate trec în proprietatea privată a statului începând cu data la care hotărârea judecătorească rămâne definitivă.

Art. 4. -

(1) Deținătorii bunurilor care au trecut în proprietatea privată a statului, persoane fizice sau juridice, după caz, au obligația să inventarieze bunurile respective, luând în același timp și măsurile de păstrare și de conservare corespunzătoare, până la predarea lor efectivă spre valorificare direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de bunuri:

a) medicamente, materiale consumabile de utilitate medicală, materiale de natura obiectelor de inventar medicale, aparatură medicală, substanțe toxice, materiale radioactive, bunuri culturale din patrimoniu, obiecte, veșminte și cărți de cult, timbre filatelice, hârtii de valoare, materiale lemnoase, documente istorice, materiale de arhivă, care se pun de îndată la dispoziție organelor de specialitate ale statului care au competența de a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale;

b) mijloacele de plată în valută neconvertibilă, care se depun la Banca Națională a României, în condițiile legii, și mijloacele de plată în lei, care se depun la unitățile Trezoreriei Statului, în contul bugetului de stat;

c) armele de foc, munițiile explozive și diferite bunuri cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratelor județene de poliție sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București ori, după caz, Ministerului Apărării Naționale;

d) bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, ce provin din succesiuni vacante, care nu se valorifică în termen de 180 de zile de la data evaluării. În această situație bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care provin din succesiuni vacante, trec în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de locuințe sociale, în condițiile legii.

(3) Bunurile menționate la alin. (2) se vor evalua, utiliza, valorifica, distruge sau se vor casa de către organele specializate care le-au preluat, dispunând de acestea conform atribuțiilor legale ce le revin.

(4) Sumele obținute ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la alin. (2) vor fi virate la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare și a cotei de 1%, care se virează Ministerului Administrației și Internelor pentru recompensarea polițiștilor, potrivit dispozițiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, aferentă bunurilor confiscate ca urmare a acțiunilor desfășurate de polițiști. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele rezultate din valorificarea bunurilor ce intră sub incidența Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, cu modificările și completările ulterioare, care rămân la dispoziția cultelor religioase.

(5) Prin deținător de bunuri se înțelege persoana fizică sau juridică care are în posesie temporară bunuri de natura celor prevăzute la art. 1.

CAPITOLUL III Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în
proprietatea privată a statului

Art. 5. -

(1) Bunurile prevăzute la art. 1, care au trecut în proprietatea privată a statului, se valorifică de către Ministerul Finanțelor Publice prin organele sale teritoriale - direcțiile generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București -, denumite în continuare organe de valorificare.

(2) Valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se poate face și de către administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, denumite în continuare organe de valorificare.

(3) Sunt considerate organe de valorificare și structurile de specialitate care au atribuții în acest sens, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu se găsesc pe teritoriul României. Valorificarea acestor bunuri se va face conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și ministrului afacerilor externe.

Art. 6. -

(1) Bunurile menționate la art. 1 vor fi predate de către deținători organelor de valorificare, care sunt obligate să le preia pe bază de proces-verbal de predare-preluare în termen de 10 zile de la data primirii de către deținător a documentului care constituie titlu de proprietate al statului asupra acestora.

(2) După preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului o comisie de evaluare va proceda la evaluarea acestora în maximum 21 de zile de la preluare.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele și păsările vii, care se predau imediat persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate pentru comercializarea acestor bunuri către populație. Valorificarea acestor bunuri se face numai după obținerea avizului de calitate, potrivit legii, în situația în care pe ambalaj nu este inscripționat termenul de valabilitate, la prețuri cu ridicata practicate în zonă, fără efectuarea procedurilor de evaluare. În acest caz, procesele-verbale de predare-primire se predau în termen de 48 de ore organelor de valorificare.

(4) Prin exceptare de la prevederile art. 3 alin. (2), la solicitarea deținătorului, același termen și aceeași procedură de valorificare prevăzute la alin. (3) se aplică și bunurilor al căror termen de garanție expiră înainte de data rămânerii definitive a hotărârii ce se va pronunța în litigiu, al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare.

(5) În cazul în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă se dispune restituirea bunurilor prevăzute la alin. (3) și (4), sumele obținute din valorificarea acestora se achită persoanei de la care au fost preluate bunurile respective, la nivelul actualizat al prețurilor, de la bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz. Jurisprudență

(6) Instituțiile abilitate prin lege să ateste calitatea bunurilor confiscate în vederea comercializării sunt obligate să emită certificatul constatator, în termen de maximum 15 zile de la data solicitării acestuia de către organul de valorificare.

(7) Pentru bunurile prevăzute la alin. (3) avizul constatator se va emite de îndată, astfel încât în momentul vânzării acestea să îndeplinească condițiile de comercializare.

Art. 7. -

(1) Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și preluate de organele de valorificare, care în perioada valorificării au devenit necomercializabile, precum și cele care nu au putut fi valorificate vor fi distruse sub supravegherea unei comisii de distrugere.

(2) Comisia de distrugere se constituie în baza deciziei directorului executiv al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București, respectiv în baza deciziei șefului administrației finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, și este formată din reprezentanți ai următoarelor instituții:

a) direcția generală a finanțelor publice județeană sau a municipiului București, respectiv administrația finanțelor publice de sector, 2 membri;

b) inspectoratul județean de poliție sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, 2 membri;

c) agenția de protecție a mediului județeană, un membru.

(3) Comisia de distrugere stabilește locul unde urmează a fi distruse bunurile, putându-se apela și la serviciile unor unități specializate în acest gen de activitate.

Art. 8. -

Cheltuielile de deplasare și de cazare vor fi plătite membrilor comisiei de distrugere de către instituția publică care i-a desemnat.

Art. 9. -

(1) Valorificarea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului se face de organele de valorificare, prin bursele de mărfuri, direct de la locul de depozitare sau la locul la care acestea se află, prin magazine proprii, licitație publică sau în regim de consignație, după caz. Vânzarea directă de la locul de depozitare sau de la locul de deținere se poate face pentru bunurile care necesită condiții deosebite de păstrare și pază sau care necesită un spațiu mare de depozitare, ce nu pot fi asigurate în momentul intrării în proprietatea privată a statului. În acest caz vânzarea se face în sistem angro, cu plata integrală sau în rate.

(2) Produsele de natura celor supuse marcării potrivit legii, nemarcate sau cu marcaje false, devenite proprietatea privată a statului prin confiscare, vor purta marcaje speciale, conform reglementărilor legale în materie.

Art. 10. -

(1) În vederea creșterii eficienței activității de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, autoritățile administrației publice locale vor asigura cu prioritate, în limitele disponibilităților existente sau create ulterior, la solicitarea scrisă a direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București, spațiile necesare depozitării și valorificării.

(2) În cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București vor funcționa servicii sau birouri specializate pentru desfășurarea activității de valorificare.

(3) Pentru asigurarea activității de valorificare, personalul Ministerului Finanțelor Publice va fi suplimentat, după caz, cu numărul necesar care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 11. -

(1) În vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se va face evaluarea de către o comisie de evaluare, stabilită prin decizia directorului executiv al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București, respectiv prin decizia șefului administrației finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, care va avea următoarea componență:

a) directorul executiv adjunct al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București, respectiv șeful adjunct al administrației - șeful comisiei;

b) un reprezentant din cadrul serviciului, biroului sau al compartimentului pentru valorificare bunuri;

c) un reprezentant desemnat de inspectoratul de concurență județean sau al municipiului București;

d) un reprezentant din partea oficiului județean pentru protecția consumatorilor sau al Oficiului pentru Protecția Consumatorilor al Municipiului București;

e) reprezentantul instituției publice care deține bunurile respective.

(2) Membrii comisiei de evaluare, precum și membrii comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (7) și la art. 7 alin. (2) vor primi o indemnizație fixă lunară, stabilită prin ordin al ministrului finanțelor publice, care se acoperă din veniturile încasate din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

Art. 12. -

(1) În cazul bunurilor care nu s-au putut valorifica în decurs de 30 de zile de la data punerii în vânzare, comisia de evaluare poate proceda la reevaluarea bunurilor. În intervalul de 150 de zile de la data primei reevaluări se pot face mai multe reevaluări succesive, în sensul majorării sau micșorării prețului bunurilor, în funcție de decizia comisiei de evaluare. Dacă bunurile respective nu sunt vândute în termen de 150 de zile de la data primei reevaluări, se poate proceda la atribuirea gratuită, valorificarea prin unitățile de colectare și valorificare a deșeurilor, dezmembrarea bunurilor și valorificarea sau distrugerea componentelor rezultate sau la distrugerea bunurilor, după caz. În același interval de timp directorul executiv al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București, respectiv șeful administrației finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, va putea decide schimbarea metodei de valorificare, în condițiile competențelor stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(2) Conducătorul organului de valorificare poate decide ca valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului să se facă și prin intermediul altor organe de valorificare, numai cu acordul prealabil al acestora.

(3) Bunurile al căror termen de valabilitate expiră în cele 180 de zile fără a fi valorificate vor fi distruse sub supravegherea comisiei de distrugere.

CAPITOLUL IV Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri
intrate în proprietatea privată a statului

Art. 13. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice poate transmite sau, după caz, propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului unor persoane fizice sau juridice, astfel:

a) Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambulanțe sanitare cu dotări aferente, ambarcațiuni și motoare atașabile acestora, care vor fi repartizate în administrarea ministerelor, autorităților publice centrale și locale, în limita normativelor de dotare a acestora, cu respectarea procedurilor de declarare și de evaluare, precum și unităților de cult;

b) creșelor, grădinițelor, centrelor de plasament și centrelor de primire a copilului, căminelor de bătrâni, cantinelor pentru săraci, azilurilor, spitalelor, școlilor, bibliotecilor, instituțiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societății Naționale de Cruce Roșie din România, precum și persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma dezastrelor, la propunerea direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București, a administrațiilor finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București;

c) persoanelor fizice sau juridice care pot face dovada că au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter documentar, informațional, educativ, științific și altele asemenea, la solicitarea acestora;

d) ministerelor, autorităților publice centrale și locale - echipamente de comunicație, tehnică de calcul și birotică, rechizite, bunuri de folosință îndelungată, inventar gospodăresc, materiale de întreținere și reparații, cu respectarea procedurilor de declarare și evaluare;

e) persoanelor juridice care nu îndeplinesc condiția de utilizatori unici, dar au calitatea de destinatari inițiali, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului și care nu pot fi valorificate în condițiile art. 9 și 12;

f) Ministerului Afacerilor Externe - bunuri mobile și imobile aflate în străinătate, prin hotărâre a Guvernului;

g) persoanelor juridice care administrează case memoriale, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice.

(2) Repartizarea bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face de către o comisie interministerială care va funcționa pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a primului-ministru, formată din reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Economiei și Comerțului, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Justiției, Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Cancelariei Primului-Ministru.

(3) Ministerul Finanțelor Publice poate atribui, cu titlu gratuit, persoanelor juridice bunuri intrate în proprietatea privată a statului, care au fost achiziționate din import, în baza unui contract de credit garantat de stat, prin hotărâre a Guvernului.

(4) Ministerul Finanțelor Publice poate propune atribuirea cu titlu gratuit, prin hotărâre a Guvernului, și altor beneficiari a unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului.

Art. 14. -

Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, bunuri intrate în proprietatea privată a statului, care nu pot fi valorificate în condițiile prezentei ordonanțe, pot fi atribuite, cu titlu gratuit, persoanelor fizice și juridice care au calitatea de destinatar.

CAPITOLUL V Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 15. -

(1) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1 se varsă la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor efectuate în vederea valorificării acestora, precum și a cotei de 1%, care se virează Ministerului Administrației și Internelor pentru recompensarea polițiștilor, potrivit dispozițiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare, aferentă bunurilor confiscate ca urmare a acțiunilor desfășurate de polițiști.

(2) Bunurile confiscate de către organele autorității administrației publice locale se predau direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București, iar sumele încasate din valorificarea acestora se fac venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislației în vigoare și a unui comision de 10% din veniturile încasate.

(3) În situația în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului nu asigură acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferența va fi acoperită de la bugetul de stat sau din veniturile datorate bugetului local.

(4) În categoria cheltuielilor efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, în condițiile prezentei ordonanțe, se cuprind cheltuielile efectuate de la preluarea acestora și până la valorificare, atribuirea cu titlu gratuit sau distrugere.

Art. 16. -

(1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute de prezenta ordonanță atrage după sine răspunderea disciplinară, contravențională, materială sau, după caz, penală, potrivit legii.

(2) Contravențiile și sancțiunile aplicabile se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 17. -

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României vor elabora norme de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 18. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă:

- Decretul nr. 111/1951 privind reglementarea situației bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără moștenitori sau fără stăpân, precum și a unor bunuri care nu mai folosesc instituțiilor bugetare, publicat în Buletinul Oficial nr. 81 din 27 iulie 1951;

- Hotărârea Guvernului nr. 662/1991 privind modul de valorificare a bunurilor care au devenit proprietate de stat potrivit legii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 17 decembrie 1997, precum și orice alte dispoziții contrare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...