Guvernul României

Ordonanța nr. 12/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Articol unic. -

Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 iunie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Poartă titlul de arhitect absolventul cu diplomă sau alt document echivalent eliberat de instituțiile de învățământ superior de arhitectură recunoscute de statul român, care îndeplinesc criteriile minime obligatorii de autorizare și acreditare pentru programul de studii universitare de arhitectură din domeniul de licență arhitectură, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 469/2015 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare și acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistență medicală generală, Moașe, Medicină veterinară, Arhitectură.

(2) Este interzisă utilizarea titlului de arhitect de către persoanele care nu dețin această calificare profesională în baza unui titlu oficial de calificare.

(3) Poartă titlul de arhitect de interior absolventul cu diplomă de arhitect de interior obținută în specializarea arhitectură de interior la o instituție acreditată de învățământ superior din România."

2. La articolul 5, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Poartă titlul de arhitect și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European, precum și cetățenii Confederației Elvețiene, absolvenți cu diplomă de licență sau cu alt document echivalent eliberat de instituțiile de învățământ superior de arhitectură recunoscute în unul dintre statele menționate și care îndeplinesc condițiile minime de formare pentru profesia de arhitect prevăzute în legislația statului de origine, cu respectarea prevederilor art. 46 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005, denumită în continuare Directiva 2005/36/CE.

(2) Poartă titlul de arhitect și absolvenții, cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, cetățeni ai statelor membre ale Spațiului Economic European și cetățeni ai Confederației Elvețiene, cu diplomă de licență sau alt document echivalent obținut în cadrul unor programe sociale ori ca urmare a absolvirii unor cursuri superioare cu frecvență parțială în domeniul arhitecturii și care au dobândit nivelul minim necesar de cunoștințe, deși nu au fost respectate condițiile referitoare la durata minimă a studiilor prevăzute în legislația statului de origine, cu respectarea prevederilor art. 46 alin. (2) din Directiva 2005/36/CE. Aceste persoane trebuie să aibă o experiență profesională de minimum 7 ani sub îndrumarea unui arhitect cu drept de semnătură ori alt drept echivalent sau a unei firme de arhitectură și să promoveze un examen de absolvire de nivel universitar, echivalent cu examenul final pentru obținerea diplomei sau a altui document echivalent, cu respectarea prevederilor art. 46 alin. (1) lit. b) din Directiva 2005/36/CE."

3. După articolul 12 se introduc două noi articole, articolele 121 și 122, cu următorul cuprins:

"

Art. 121. -

(1) Pentru recunoașterea calificării de arhitect sau a dreptului de semnătură pe teritoriul României, Ordinul Arhitecților din România se asigură că toate cerințele, procedurile și formalitățile legate de accesul la aspecte reglementate de prezenta lege pot fi îndeplinite de la distanță și prin mijloace electronice, în condițiile legislației în vigoare, și informează inclusiv prin mijloace electronice despre toate cerințele, procedurile și formalitățile privind accesul la aspecte reglementate ale profesiei de arhitect în România.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul desfășurării stagiilor profesionale sau a procedurilor de evaluare a cunoștințelor, aptitudinilor și experienței profesionale relevante.

Art. 122. -

(1) În cazul în care există îndoieli justificate, Ordinul Arhitecților din România poate solicita autorităților competente din statele membre de stabilire să furnizeze orice informație relevantă pentru legalitatea stabilirii și buna conduită a prestatorului de servicii, precum și absența unor sancțiuni disciplinare sau penale cu caracter profesional. În cazul în care Ordinul Arhitecților din România decide să verifice calificările profesionale ale prestatorului de servicii de arhitectură, poate solicita informații privind cursurile de formare absolvite în măsura necesară pentru evaluarea diferențelor semnificative care pot avea efecte negative asupra sănătății sau siguranței publice. Schimbul de informații respectă prevederile legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, și din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ordinul Arhitecților din România, în calitate de autoritate competentă, realizează schimbul de informații privind sancțiunile disciplinare sau penale cu caracter profesional dispuse împotriva arhitecților membri, cu respectarea datelor cu caracter personal, prin alertă în cadrul Sistemului de informare al pieței interne - IMI, cel târziu în termen de 3 zile de la data adoptării deciziei de restrângere sau interzicere, în întregime sau în parte a exercitării profesiei de arhitect sau a dreptului de semnătură. Aceste informații se limitează la identitatea persoanei, profesia în cauză, informații cu privire la autoritatea sau instanța care a adoptat hotărârea privind restrângerea sau interdicția, sfera de aplicare a restricției și perioada în cursul căreia se aplică restricția sau interdicția."

4. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Stagiul profesional se poate efectua integral sau parțial într-un alt stat membru sau, după caz, într-un stat terț."

5. La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Condițiile efectuării stagiului pe teritoriul României în vederea dobândirii experienței profesionale practice, drepturile și obligațiile arhitectului stagiar, precum și cele ale Ordinului Arhitecților din România față de acesta, orientările cu privire la organizarea și recunoașterea stagiilor profesionale efectuate într-un alt stat membru sau într-un stat terț sunt reglementate prin Regulamentul Ordinului Arhitecților din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."

6. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Recunoașterea stagiului profesional, efectuat parțial sau integral într-un stat membru sau într-un stat terț, nu înlocuiește cerința prevăzută la art. 11 alin. (6) privind dobândirea dreptului de semnătură."

7. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 52. -

Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, și cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care nu sunt contrare prevederilor prezentei legi."

8. Mențiunea privind transpunerea normelor din dreptul Uniunii Europene se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Prezenta lege transpune prevederile art. 3 alin. (1) lit. d), art. 3 alin. (3), art. 4, art. 6 (parțial), art. 7 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (1), art. 21 alin. (1), art. 47, art. 48 alin. (2), art. 50 alin. (2), art. 54, art. 55a, art. 56 alin. (2), art. 56a alin. (2) și art. 57a alin. (1) și (2) din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005, modificată prin Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne ("Regulamentul IMI"), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 28 decembrie 2013."

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Vasile Dîncu
p. Ministrul educației naționale
și cercetării științifice,
Gabriel Liviu Ispas,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe
Lazăr Comănescu

București, 27 ianuarie 2016.

Nr. 12.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...