Guvernul României

Ordonanța nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. -

Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 29 august 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), literele b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru operatorii economici prevăzuți la lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la lit. a) sau instituțiile publice centrale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, precum și, prin excepție de la prevederile lit. a), pentru operatorii economici prevăzuți la lit. a) al căror număr mediu de personal realizat în anul precedent este mai mic sau egal cu 50 de persoane; Modificări (1)

. . . . . . . . . .

d) prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor sau, după caz, a Consiliului de administrație, potrivit legii, în cazul în care mai multe unități administrativ-teritoriale au participații la capitalul social al operatorilor economici și au delegat atribuțiile unor asociații pentru reprezentarea intereselor lor potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, sau în cazul operatorilor economici ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piața reglementată și filialelor acestora."

2. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Operatorii economici pentru care a fost deschisă procedura insolvenței, în condițiile legii, inclusiv filialele acestora, nu au obligația aprobării bugetului de venituri și cheltuieli potrivit prevederilor alin. (1)."

3. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Operatorii economici ce intră sub incidența alin. (1) lit. d), aflați în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea organelor administrației publice centrale, prezintă Ministerului Finanțelor Publice, în vederea centralizării indicatorilor economico- financiari aprobați, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, în termen de 10 zile de la aprobarea sau rectificarea acestuia, după caz, în condițiile legii de către Adunarea generală a acționarilor sau, după caz, de către Consiliul de administrație."

4. La articolul 6, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Operatorii economici prevăzuți la art. 1 prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz. Modificări (1)

. . . . . . . . . .

(3) Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz."

5. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. d), ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și filialelor acestora, prezintă Adunării generale a acționarilor potrivit legii, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau de la data aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor și municipiului București, după caz." Modificări (1)

6. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), operatorii economici care, datorită specificității activității și/sau volumului activității desfășurate într-o anumită perioadă a anului, pot efectua în această perioadă cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului precedent, nivelul acestora fiind aprobat de ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea căruia se află."

7. La articolul 9, alineatul (4) se abrogă.

8. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Operatorii economici respectă în execuția bugetelor de venituri și cheltuieli următoarele reguli:

a) cheltuielile de natură salarială, numărul de personal la finele anului, aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite;

b) în cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați;

c) în cazul în care se înregistrează nerealizări ale surselor de finanțare a investițiilor aprobate se procedează la reconsiderarea angajamentelor aferente și la efectuarea tuturor demersurilor legale pentru ca recepția de servicii, lucrări și bunuri să fie efectuată la nivelul surselor de finanțare recalculate;

d) respectarea nivelului anual al plăților restante aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

e) angajarea de cheltuieli din credite bugetare aprobate se va face la nivelul celor repartizate de ordonatorul principal de credite potrivit art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

f) creșterea nivelului câștigului mediu brut lunar pe salariat și a productivității muncii conform prevederilor art. 9 alin. (3) se calculează în funcție de indicatorii economico-financiari realizați în anul precedent."

9. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condițiile art. 4 alin. (1)-(3), până la data de 31 octombrie a anului curent, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (1) lit. f), care se aprobă până la finele exercițiului financiar al anului curent." Modificări (1)

10. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

Operatorii economici au obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice fundamentări, analize, situații, raportări referitoare la indicatorii economico-financiari, astfel:

a) lunar, trimestrial și anual, operatorii economici reclasificați în sectorul administrației publice, potrivit listei publicate de Institutul Național de Statistică;

b) lunar, trimestrial și anual, operatorii economici care funcționează la nivelul administrației publice centrale;

c) trimestrial și anual, operatorii economici care funcționează la nivelul administrației publice locale;

d) anual, de către operatorii economici prevăzuți la lit. a)-c) aflați în stare de lichidare potrivit prevederilor legale."

11. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

"

Art. 121. -

Prevederile art. 11, precum și obligația și termenele prevăzute la art. 12 lit. b) se aplică și unităților de cercetare-dezvoltare cu personalitate juridică definite potrivit Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția instituțiilor publice."

12. La articolul 13 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) nerespectarea termenelor prevăzute la art. 6 alin. (1)-(2)."

13. La articolul 13 alineatul (1), litera f) se abrogă.

14. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei."

15. La articolul 13, alineatele (3), (31) și (4) se abrogă.

16. La articolul 13, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(5) Organele de control ale Ministerului Finanțelor Publice, prin aparatul propriu și/sau al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, sunt abilitate să constate contravențiile prevăzute la alin. (1) și să aplice sancțiunile prevăzute la alin. (2) operatorilor economici prevăzuți la art. 1.

(6) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunii potrivit alin. (2) se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârșirii faptei."

Art. II. -

(1) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici, aflate în procedură de elaborare, avizare, aprobare, după caz, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se aprobă potrivit prevederilor art. 4, așa cum a fost modificat prin prezenta ordonanță.

(2) Termenele prevăzute la art. I pct. 5 și 6, pentru exercițiul financiar al anului 2016, încep să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. III. -

Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 29 august 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului
și relațiilor cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Vasile Dîncu
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Claudia-Ana Costea

București, 27 ianuarie 2016.

Nr. 11.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...