Guvernul României

Ordonanța nr. 10/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VIII.2 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Articol unic. -

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 26 alineatul (1), punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

7. emite avizul privind documentațiile de urbanism din zonele de protecție a monumentelor istorice și din zonele construite protejate;".

2. La articolul 30, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 30. -

(1) Comisia Națională a Monumentelor Istorice se reorganizează ca organism științific de specialitate în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, fără personalitate juridică, care funcționează pe lângă Ministerul Culturii."

3. La articolul 33 alineatul (1), literele i) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

i) propune avizul pentru planurile urbanistice generale ale unităților administrativ-teritoriale, planurile urbanistice zonale, precum și pentru planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumente istorice clasate în grupa A sau zone construite protejate care cuprind monumente istorice clasate în grupa A;

. . . . . . . . . .

k) propune avizul pentru intervenții asupra imobilelor situate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate, pentru care nu există documentații de urbanism avizate conform art. 26 alin. (1) pct. 7;".

4. La articolul 33 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, litera k1), cu următorul cuprins:

"

k1) propune avizul pentru documentațiile privind soluțiile de intervenție asupra componentelor artistice ale monumentelor istorice grupa A și B;".

5. La articolul 33, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

"

(11) Ministrul culturii poate emite ordinul de declasare a unui monument istoric sau decide neclasarea numai în cazul în care Comisia Națională a Monumentelor Istorice a propus declasarea, respectiv neclasarea.

(12) Ministrul culturii poate emite avizele prevăzute de alin. (1) lit. h)-l) doar în forma propusă de Comisia Națională a Monumentelor Istorice. Modificări (1)

(13) Ministrul culturii poate solicita motivat Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice reexaminarea propunerilor formulate de aceasta în cazurile prevăzute la alin. (11) și alin. (12)." Modificări (1)

6. La articolul 34, alineatele (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(1) Comisii zonale ale monumentelor istorice funcționează pe lângă serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii ca organisme științifice de specialitate în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, din teritoriu, ale Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, fără personalitate juridică.

. . . . . . . . . .

(3) Comisiile zonale ale monumentelor istorice au câte 11 membri, iar președinții acestora sunt membri ai Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice.

(4) Componența comisiilor zonale a monumentelor istorice se aprobă prin ordin al ministrului culturii la propunerea compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii. În cadrul acestora vor fi incluși arhitecții șefi ai județelor, respectiv arhitectul șef al municipiului București. Din componența comisiilor zonale vor face parte cel puțin un arhitect, un arheolog, un istoric de artă și un inginer constructor." Modificări (1)

7. La articolul 34 alineatul (5), literele e) -h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

e) propun avizarea planurilor urbanistice generale, planurilor urbanistice zonale și de detaliu referitoare la monumente istorice, zonele de protecție ale acestora sau zone construite protejate care nu cuprind monumente istorice clasate în grupa A;

f) propun avizarea planurilor urbanistice de detaliu și a proiectelor de execuție în zonele de protecție a monumentelor istorice din grupa A și în zonele protejate cu monumente istorice clasate în grupa A, pentru care există reglementări în vigoare avizate conform art. 26 alin. (1) pct. 7;

g) propun avizul pentru documentațiile tehnice care cuprind lucrări de cercetare, investigații, expertize tehnice, proiecte tehnice și detalii de execuție pentru monumentele istorice clasate în grupa B, care nu presupune intervenția pe componentele artistice, pentru documentațiile privind zonele de protecție a monumentelor istorice și zonele construite protejate; Modificări (1)

h) propun avizul pentru documentațiile pentru lucrări de întreținere și reparații curente la monumentele istorice clasate în grupa A, care nu aduc modificări de arhitectură în condițiile în care lucrările se execută cu materiale și tehnici de lucru specifice epocii de edificare a monumentului istoric care nu presupun intervenția pe componentele artistice."

8. La articolul 34, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:

"

(6) Serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii poate emite avizul prevăzut la alin. (5) lit. e)-h) doar în forma propusă de Comisia Națională a Monumentelor Istorice sau, după caz, de Comisia zonală a monumentelor istorice. Modificări (1)

(7) Serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii poate solicita motivat Comisiei zonale a monumentelor istorice reexaminarea propunerilor de aviz formulate de aceasta în cazurile prevăzute de alin. (5) lit. e)-h)." Modificări (1)

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul culturii,
Vlad Tudor Alexandrescu
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Vasile Dîncu

București, 27 ianuarie 2016.

Nr. 10.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...