Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 575/2006 privind stabilirea condițiilor și declararea contribuabililor inactivi

Modificări (1), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 august 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 11 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 33 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Contribuabilii vor fi declarați inactivi dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

a) se sustrag de la efectuarea inspecției fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea acestuia; Referințe în jurisprudență (1)

b) organele fiscale au constatat că nu funcționează la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Contribuabilii sunt declarați inactivi prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Referințe în jurisprudență (2)

Art. 2. -

(1) Pe perioada în care este declarat inactiv contribuabilului îi sunt aplicabile procedurile de administrare fiscală referitoare la gestiunea, controlul și colectarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contribuabilii incluși în Lista contribuabililor declarați inactivi nu vor fi supuși procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea declarațiilor.

Art. 3. - Referințe în jurisprudență (10)

(1) De la data declarării ca inactiv contribuabilul nu mai are dreptul de a utiliza facturi, facturi fiscale, alte documente sau formulare tipizate cu regim special. Referințe în jurisprudență (25)

(2) Documentele fiscale emise de un contribuabil declarat inactiv cu încălcarea interdicției prevăzute la alin. (1) nu produc efecte juridice din punct de vedere fiscal. Referințe în jurisprudență (24)

Art. 4. - Referințe în jurisprudență (3)

(1) Pe perioada stării de inactivitate toate procedurile de avizare, autorizare, certificare, licențiere sau alte proceduri similare, cât și orice operațiune și procedură vamală cu privire la contribuabilul inactiv și la activitățile acestuia, precum și oricare dintre avizele, autorizațiile, licențele, acordurile și orice alte acte în baza cărora contribuabilii inactivi sunt autorizați să funcționeze sau să desfășoare diverse activități economice se suspendă de drept. Referințe în jurisprudență (3)

(2) Suspendarea nu determină prelungirea termenelor pentru care avizele, autorizațiile, licențele, acordurile sau alte astfel de acte sunt acordate și nici amânarea în vreun fel ori exonerarea de obligațiile de plată datorate pentru eliberarea, modificarea sau prelungirea acestora.

Art. 5. -

(1) Competența pentru constatarea îndeplinirii condițiilor de declarare a stării de inactivitate revine organelor de inspecție fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al unităților subordonate.

(2) În cazul în care organele de inspecție fiscală constată că un contribuabil îndeplinește condițiile de declarare ca inactiv, vor completa un dosar cuprinzând documentele precizate la pct. 13 din anexa nr. 1.

(3) Dosarele, împreună cu referatele privind propunerea echipei de control de includere pe Lista contribuabililor inactivi, avizate de conducătorul ierarhic superior, vor sta la baza întocmirii listei contribuabililor propuși a fi declarați inactivi, conform anexei nr. 2.

(4) Dosarele întocmite pentru declararea contribuabililor inactivi vor fi păstrate, ca parte componentă a dosarului fiscal, la fiecare direcție generală a finanțelor publice județeană, respectiv a municipiului București, sau la Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, după caz.

Art. 6. - Reviste (1)

(1) Starea de inactivitate încetează dacă se constată de organele menționate la art. 5 alin. (1) că nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru care contribuabilul a fost declarat inactiv sau ca urmare a unei hotărâri judecătorești, de la data la care aceasta rămâne irevocabilă. Reviste (1)

(2) Constatarea încetării motivelor pentru care contribuabilul a fost declarat inactiv se va face de organele de inspecție fiscală competente, în baza cererii de reactivare, depusă de reprezentantul legal al contribuabilului declarat inactiv.

(3) În baza cererii de reactivare, organele de inspecție fiscală vor efectua inspecția fiscală și după finalizarea acesteia vor întocmi un referat cu propunerea de reactivare. Referatul va fi avizat de directorul executiv coordonator și va sta la baza întocmirii Listei contribuabililor reactivați.

(4) Încetarea stării de inactivitate a unui contribuabil se face prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) După reactivarea unui contribuabil declarat inactiv, restricțiile prevăzute în art. 3 încetează începând cu data publicării ordinului de reactivare în Monitorul Oficial al României, Partea I. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 7. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Contribuabilii declarați inactivi vor fi înscriși în Lista contribuabililor declarați inactivi (anexa nr. 2), iar contribuabilii cărora le încetează starea de inactivitate vor fi cuprinși în Lista contribuabililor reactivați (anexa nr. 3). Referințe în jurisprudență (1)

(2) Listele menționate la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet www.mfinante.ro, la secțiunea "Informații contribuabili". Referințe în jurisprudență (3)

(3) Lista contribuabililor declarați inactivi și Lista contribuabililor reactivați vor fi actualizate, de regulă, lunar. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 8. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Pentru fiecare contribuabil cuprins în Lista contribuabililor declarați inactivi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice, la secțiunea "Informații contribuabili", vor fi afișate data de la care contribuabilul a fost declarat inactiv, împreună cu următoarea mențiune: "Contribuabil inactiv de la data de ZZ.LL.AA".

(2) Pentru fiecare contribuabil cuprins în Lista contribuabililor reactivați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice, la secțiunea "Informații contribuabili", vor fi afișate perioada pentru care contribuabilul a fost declarat inactiv, împreună cu următoarea mențiune: "Contribuabil inactiv în perioada ZZ.LL.AA - ZZ.LL.AA".

Art. 9. -

(1) Autoritatea Națională a Vămilor - Direcția de tehnologia informației, comunicații și statistică vamală va utiliza în procesul de vămuire baza de date privind contribuabilii declarați inactivi, în vederea suspendării operațiunilor de vămuire, actualizată conform procedurii prevăzute în anexa nr. 4. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Comunicarea către contribuabilii inactivi cu privire la neînregistrarea datelor de identificare în baza de date a sistemului informatic vamal se va face utilizându-se formularul prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 10. -

Direcția de metodologie și proceduri pentru inspecția fiscală, Direcția generală de gestiune a impozitelor și contribuțiilor, Direcția antifraudă fiscală, Direcția generală tehnologia informației, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția economică și administrativă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și Autoritatea Națională a Vămilor, Garda Financiară, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor lua măsuri pentru aplicarea și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 11. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. -

La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 374/2005 privind stabilirea și aprobarea procedurii de selectare, control și publicare a contribuabililor inactivi și Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 375/2005 privind stabilirea condițiilor pentru declararea contribuabililor inactivi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 9 august 2005.

Art. 13. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sebastian Bodu

București, 21 iulie 2006.

Nr. 575.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA
de selectare, control și publicare a contribuabililor inactivi

ANEXA Nr. 2

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALă

LISTA
contribuabililor declarați inactivi începând cu
data de .................................
Modificări (1)

Nr. crt. Codul unic de înregistrare Denumirea contribuabilului Domiciliul fiscal Organul fiscal care a întocmit dosarul de declarare ca inactiv

ANEXA Nr. 3

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

LISTA
contribuabililor reactivați începând cu
data de .............................
Modificări (1)

Nr. crt. Codul unic de înregistrare Denumirea contribuabilului Domiciliul fiscal Organul fiscal care a întocmit dosarul de reactivare

ANEXA Nr. 4

NORME
pentru utilizarea bazei de date privind contribuabilii declarați
inactivi în procesul de vămuire

ANEXA Nr. 5

Către ......................................

Ref.: Adresa dumneavoastră nr. .............

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că, potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. ............................., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. .................., ați fost declarat/declarată inactiv fiscal.

În temeiul art. 11 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, "nu sunt luate în considerare de autoritățile fiscale tranzacțiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală".

Având în vedere cele de mai sus, vă comunicăm faptul că nu se aprobă solicitarea de înregistrare a datelor dumneavoastră de identificare în baza de date a sistemului informatic vamal până la radierea dumneavoastră din Lista contribuabililor declarați inactivi de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Director executiv al Direcției Regionale Vamale,

................................................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 4/2018
;
se încarcă...