Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Clasificarea ocupațiilor din România - COR din 17.04.1995

Modificări (13)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 ianuarie 2000 până la 31 decembrie 2011, fiind abrogat prin Ordin 856/2011 și înlocuit de Clasificare 2011;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Această clasificare este actualizată conform completărilor aduse prin Ordinele Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 559/1996, nr. 893/1997, nr. 634/1998 și nr. 86/2000.

PARTEA ÎNTÂI

I. Elemente de metodologie a elaborării și mod de utilizare

II. Descrierea grupelor majore

I. ELEMENTE DE METODOLOGIE A ELABORĂRII ȘI MOD DE UTILIZARE

I.1. Clasificarea ocupațiilor - parte a sistemului integrat de clasificări și nomenclatoare

În practica economică se utilizează SISTEME STANDARDIZATE DE CLASIFICĂRI, care constituie componentele de bază ale SISTEMULUI INFORMAȚIONAL ECONOMIC. Acesta se constituie în instrumente indispensabile pentru asigurarea în mod unitar a culegerii, stocării, prelucrării și analizei datelor.

Ansamblul acestora reprezintă SISTEMUL UNITAR DE CLASIFICĂRI ȘI NOMENCLATOARE, care funcționează la nivel macroeconomic.

Elaborarea noii clasificări a ocupațiilor din România (COR) a avut ca obiectiv prioritar alinierea la standardele internaționale elaborate de Uniunea Europeană (ISCO-88-COM) și ONU (ISCO-88), asigurându-se transparența informației economico-sociale în domeniul resurselor și utilizării forței de muncă.

Lucrarea are un caracter inedit prin aceea că, pentru prima dată în România, s-a realizat o clasificare a ocupațiilor care cuprinde și elemente de descriere pe fiecare treaptă a acesteia (grupa majoră, subgrupa majoră, grupa minoră și de bază).

Alinierea la standardele internaționale a COR s-a realizat cu luarea în considerare a specificului economiei românești. Concret, aceasta a însemnat constituirea unor grupe minore și de bază pentru categorii de ocupații semnificative ca pondere și specific în economia românească, cu asigurarea integrării în standardele internaționale.

La elaborarea clasificării s-au avut în vedere următoarele principii și criterii:

- Principiul grupării unităților de clasificat după criterii economice și sociale obiective. Constituirea categoriilor de clasificare s-a făcut în concordanță cu diviziunea socială a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importanței lor pentru activitatea practică.

- Principiul omogenității maxime în constituirea categoriilor de clasificat (grupe, subgrupe etc.). Pentru fiecare nivel de clasificare s-a folosit un singur criteriu, fiecare subîmpărțire reflectând aspecte din ce în ce mai amănunțite ale criteriului aplicat la subîmpărțirile precedente, ca de exemplu:

- gradul de instruire (nivelul școlii absolvite);

- nivelul competențelor determinat de amploarea și complexitatea activităților care definesc ocupațiile;

- gradul de specializare în cadrul aceleiași activități;

- felul materiilor prime și utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate.

- Principiul univocității grupării unităților, care presupune și impune repartizarea fiecărei unități de clasificat, numai într-o singură grupă sau subgrupă, numai într-un singur loc, indiferent de numărul locurilor și unităților de clasificat.

- Principiul actualității, al luării în considerare a celor mai noi ocupații, a celor mai noi tehnici de construire a clasificărilor, inclusiv optimizării și economicității folosirii codurilor.

- Principiul stabilității pe o perioadă mai îndelungată de timp, prin crearea unui sistem elastic care să permită adaptarea permanentă la noile condiții de dezvoltare economico-socială.

- Principiul multilateralității folosirii pe diverse structuri organizatorice și activități (strategii guvernamentale, statistică etc.). Posibilitatea utilizării clasificării în comparațiile internaționale.

În baza acestor principii, CLASIFICAREA OCUPAȚIILOR este operația de sistematizare a ocupațiilor (funcțiilor și meseriilor) populației active, în care o ocupație este clasificată o singură dată.

OCUPAȚIA este activitatea utilă, aducătoare de venit (în bani sau natură), pe care o desfășoară o persoană în mod obișnuit, într-o unitate economico-socială și care constituie pentru aceasta sursă de existență. Ocupația este, deci, proprie persoanelor active, care practică o activitate recunoscută de societate ca utilă pentru sine și semenii săi. Ocupația unei persoane poate fi exprimată prin: funcția sau meseria exercitată de aceasta.

FUNCȚIA este activitatea desfășurată de o persoană într-o ierarhie funcțională de conducere sau execuție. În clasificarea de față, funcțiile sunt cuprinse în grupele majore de la 1 la 5.

MESERIA este complexul de cunoștințe obținute prin școlarizare și prin practică, necesare pentru executarea anumitor operații de transformare și prelucrare a obiectelor muncii, sau pentru prestarea anumitor servicii. Meseriile sunt clasificate în grupele majore de la 6 la 8.

Pentru definirea corectă a noțiunii de ocupație și evitarea confuziei, este necesar să se definească și noțiunea de PROFESIE, care, în unele cazuri, poate fi și ocupație, iar în altele nu.

Deci, PROFESIA este specialitatea (calificarea) obținută prin studii, iar ocupația este specialitatea (calificarea) exercitată efectiv la locul de muncă.

Așa, de exemplu:

SPECIFICAȚIE PROFESIE OCUPAȚIE
Profesia corespunde cu ocupația 1. Inginer metalurg 1. Inginer metalurg
2. Învățător 2. Învățător
3. Strungar 3. Strungar
4. Conducător auto 4. Conducător auto
Profesia diferă de ocupație 1. Jurist 1. Senator
2. Inginer chimist 2. Referent de specialitate
3. Medic 3. Director
4. Inginer agronom 4. Șef fermă agricolă
5. Economist 5. Secretar de stat

Clasificarea ocupațiilor este concepută pe patru niveluri de clasificare, astfel:

- nivelul I - Grupe majore;

- nivelul II - Subgrupe majore;

- nivelul III - Grupe minore;

- nivelul IV - Grupe de bază.

Structurarea clasificării ocupațiilor pe cele patru nivele s-a făcut în raport cu modul de acțiune a cerințelor și principiilor de grupare.

Grupa de bază fiind ultimul nivel de clasificare, include ocupația sau grupul de ocupații cu cel mai detaliat nivel de omogenitate, din punct de vedere al activității desfășurate de persoanele cu astfel de ocupații.

Pentru codificare s-a adoptat SISTEMUL ZECIMAL DE CLASIFICARE, constituindu-se grupări conform sistemului, astfel:

- 10 grupe majore, fiecare grupă majoră dezagregându-se în 9 subgrupe majore;

- fiecare subgrupă majoră se dezagregă în 9 grupe minore;

- fiecare grupă minoră se dezagregă în 9 grupe de bază.

CODUL UNEI OCUPAȚII va fi reprezentat de 6 cifre:

- prima cifră va reprezenta grupa majoră;

- a doua cifră va reprezenta subgrupa majoră;

- a treia cifră va reprezenta grupa minoră;

- a patra cifră va reprezenta grupa de bază;

- ultimele două cifre identifică ocupația în cadrul grupei de bază.

Așa, de exemplu:

Cod 7 Grupa majoră - meseriași lucrători calificați în meserii de tip artizanal, de reglare și întreținere a mașinilor și instalațiilor
Cod 7 1 Subgrupa majoră- meseriași și muncitori calificați în industria extractivă și construcții
Cod 7 1 1 Grupa minoră- mineri și artificieri, tăietori și cioplitori în piatră
Cod 7 1 1 1 Grupa de bază - mineri și lucrători în carieră
Cod 7 1 1 1 0 1 Ocupația - miner în subteran

Pentru necesități de cercetare mai analitică, ocupațiile din grupa de bază pot fi detaliate până la nivelul care interesează, asociind acestora una sau mai multe caractere cifrice, cu posibilitatea obținerii unor noi grupări.

I.2. Necesitatea noii clasificări a ocupațiilor din România

Clasificări ale ocupațiilor s-au mai făcut în țara noastră, având la bază criterii și principii de grupare specifice perioadei istorice și lucrărilor pentru care s-au elaborat. Se pot exemplifica:

- gruparea ocupațiilor după locul de muncă;

- gruparea ocupațiilor după unitatea economico-socială;

- gruparea muncitorilor și personalului operativ din comerț și servicii pe ramuri ale economiei naționale și subramuri ale industriei.

Aceste clasificări au servit pentru a determina latura cantitativă a structurii ocupațiilor, fără a oferi însă, în suficientă măsură, date de analiză privind structura omogen-calitativă a activității persoanelor ocupate.

În cadrul clasificărilor anterioare pot fi exemplificate o serie de grupări neomogene, cum sunt:

- ocupațiile de muncitori la un loc cu personalul operativ din servicii și comerț;

- funcții specifice personalului economic și de evidență care cuprind funcții cu nivele de instruire și complexitate a sarcinilor diferite;

- funcții specifice din activitatea de ocrotire a sănătății, asistenței sociale, sportului, care cuprind funcții cu diferite niveluri de instruire și grade de specializare și altele.

Oportunitatea unei noi clasificări a ocupațiilor, valabilă pentru toate țările și în primul rând pentru România, este determinată în principal de:

a) apariția de ocupații noi ca urmare a rezultatelor spectaculoase în activitatea de cercetare-dezvoltare, a introducerii tehnologiilor noi, materiilor prime și a diversificării din sfera serviciilor (crupier, informatician - designer, detectiv, astronaut etc.);

b) schimbările în structurile economico-sociale, mai ales în țările care trec la economia de piață, impun noi grupări de ocupații (conducători de întreprinderi mari și mici, specialiști cu ocupații intelectuale și științifice, manageri etc);

c) alinierea întregului sistem de clasificări și nomenclatoare la sistemele standard internaționale, mai ales la cele din țările Uniunii Europene, devine necesară cel puțin din următoarele considerente:

- creșterea posibilităților de cunoaștere, evaluare, comparare și comunicare a indicatorilor de dezvoltare și abordarea lor în mod unitar;

- asigurarea unor informații corecte și comparabile după aceleași criterii și principii.

I.3. Clasificarea ocupațiilor din România (COR)

În baza HG nr. 575 bis/1992, cu privire la "Realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România", Ministerului Muncii și Protecției Sociale îi revine responsabilitatea de a realiza, împreună cu Comisia Națională pentru Statistică, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Industriei și Comerțului, Clasificarea Ocupațiilor din România, precum și de a a sigura întreținerea la zi a acestui nomenclator.

Pentru facilitarea comparațiilor internaționale, dar și a reflectării restructurărilor ce țin de trecerea la economia de piață, factorii de decizie au optat pentru armonizarea clasificării ocupațiilor din România cu cea a țărilor din Uniunea Europeană.

În acest scop, la nivelul Ministerului Muncii și Protecției Sociale s-a constituit un colectiv de elaborare a Clasificării Ocupațiilor din România (COR), care a cuprins și reprezentanții Comisiei Naționale pentru Statistică. Pe parcursul elaborării primei variante a lucrării, colectivul a beneficiat de consultanță tehnică, din partea unei echipe de experți britanici, în cadrul unui contract de asistență tehnică finanțat de Banca Mondială.

Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) are la bază principiile de clasificare recunoscute pe plan internațional și recomandările corpului de experți britanici ai Uniunii Europene și O.N.U.

Pentru realizarea clasificării și descrierea ocupațiilor s-au mai avut în vedere următoarele lucrări:

- Clasificarea internațională standard a ocupațiilor recomandată de UE ISCO-88 (COM);

- Clasificarea internațională standard a ocupațiilor ISCO (88);

- Nomenclatorul ocupațiilor utilizat pentru Recensământul Populației și Locuințelor din 1977 și 1992;

- Nomenclatorul meseriilor pentru care s-au elaborat indicatoarele tarifare de calificare din anul 1964, completat cu denumirea meseriilor avizate "la zi";

- Dictionnaire des professions - Ofice National de l'emploi - Bruxelles;

- Legislația în vigoare privind denumirea funcțiilor, meseriilor și stabilirea salariilor;

- Informațiile culese de la diferiți agenți economici, privind lista ocupațiilor specifice acestora.

Comparativ cu clasificările internaționale, varianta românească (COR) prezintă următoarele grupări:

ISCO 88 ISCO 88 (COM) COR
10 grupe majore; 10 grupe majore; 10 grupe majore;
28 subgrupe majore; 27 subgrupe majore; 27 subgrupe majore;
116 grupe minore; 111 grupe minore; 125 grupe minore;
390 grupe de bază; 372 grupe de bază; 415 grupe de bază.

Încadrarea ocupațiilor pe cele 4 niveluri ierarhice s-a făcut în funcție de criteriile de clasificare, astfel:

1. Nivelul de instruire (școala absolvită)

Opt din cele 10 grupe majore sunt descrise în raport cu cele 4 niveluri de instruire, conform tabelului următor:

GRUPA MAJORĂ NIVEL DE INSTRUIRE
1. Legiuitori, înalți funcționari și conducători -
2. Specialiști (cu ocupații intelectuale și științifice) 4
3. Tehnicieni 3
4. Funcționari 2
5. Lucrători, operatori în comerț și asimilați 2
6. Muncitori din agricultură și pescuit 2
7. Muncitori și meseriași 2
8. Operatori pe instalații, mașini și asamblori de mașini, echipamente și alte produse 2
9. Muncitori necalificați 1
0. Forțele armate -

Ierarhizând nivelurile de pregătire de la 1 la 4, grupa majoră 9 "Muncitori necalificați", corespunde nivelului de instruire 1. Grupele 4, 5, 6, 7 și 8 sunt considerate la același nivel de instruire 2, iar grupele 2 și 3 corespund unor niveluri de instruire diferențiate 4 și respectiv 3.

În definițiile a două grupe majore, "Legislatori, înalți funcționari și conducători" (grupa majoră 1) și la "Forțele armate" (grupa majoră 0), nu se face referire la nivelul de calificare, întrucât în cadrul acestora intervin alte elemente, ținând de natura muncii, considerate drept criterii de similaritate mai importante, cum ar fi decizia politică și atribuțiile de conducere, respectiv obligațiile militare.

Totuși, subgrupele majore și grupele minore ale grupei majore 1 au fost astfel construite încât să includă ocupații cu niveluri de pregătire similare.

2. Nivelul de competență și complexitatea sarcinilor de îndeplinit acționează la formarea subgrupelor majore, grupelor minore și grupelor de bază din cadrul grupei majore 1.

3. Gradul de specializare se manifestă în constituirea subgrupelor majore, grupelor minore și grupelor de bază ce compun grupele majore 2 și 8.

4. Procesele tehnologice, materiile prime utilizate sau mașinile și instalațiile cu care se lucrează sunt criterii de alcătuire a subgrupelor majore, grupelor minore și grupelor de bază ce compun grupele majore 3, 7 și 8.

Respectând criteriile de clasificare menționate și cele 4 nivele ierarhice de agregare, în varianta românească a clasificării s-au constituit noi grupe minore și grupe de bază ce se consideră necesare, specifice activităților ocupaționale din țara noastră și care nu se regăsesc în varianta ISCO 88 COM, astfel:

A. -La grupa majoră 2. - Specialiști cu ocupații intelectuale și științifice, grupe noi constituite:

Grupa minoră - cod 215 - Ingineri în industria textilă, pielărie și industria alimentară, cu două grupe de bază:
Grupa de bază - cod 2151 - Ingineri în industria textilă și pielărie;
Grupa de bază - cod 2152 - Ingineri în industria alimentară.
Grupa minoră - cod 216 - Ingineri în industria lemnului și materialelor de construcții (materiale oxidice) cu două grupe de bază:
Grupa de bază - cod 2161 - Ingineri în industria lemnului;
Grupa de bază - cod 2162 - Ingineri în industria materialelor de construcții (materiale oxidice).

Ocupațiile specifice acestor activități, după ISCO 88 COM, se clasifică la grupa de bază cod 2149 "Alți arhitecți, ingineri și asimilați".

Faptul că numărul ocupațiilor de ingineri din astfel de activități este mare, constituie motivul introducerii acestor grupe.

Tot la grupa majoră 2 s-au alcătuit 11 grupe minore și 33 grupe de bază, care cuprind funcțiile de execuție din activitatea de cercetare-dezvoltare (codurile 248-2581.

Motivația introducerii acestora constă în:

a) faptul că în cadrul grupei majore 1 (funcții de conducere) există o grupă de bază (1237) care cuprinde "conducătorii din cercetare - dezvoltare", ceea ce face necesară introducerea funcțiilor corespunzătoare, de execuție din acest sector de activitate;

b) în CAEN (Clasificarea Activităților din Economia Națională) există diviziunea 73 "Cercetare - dezvoltare" cu 6 clase de activități specifice, în care lucrează persoane cu funcții de conducere și de execuție;

c) nevoia de cunoaștere a structurii ocupațiilor la un moment dat, precum și de comparare cu perioadele trecute.

B. -La grupa majoră 3 - Tehnicieni și asimilați, pentru aceleași motive ca la ocupațiile de ingineri din industriile textilă, pielărie, alimentară, lemnului și materiale oxidice (materialelor de construcții) s-au constituit grupe separate și pentru tehnicienii și maiștrii care lucrează în activitățile menționate, astfel:

Grupa minoră - cod 316 - Tehnicieni în industria textilă, pielărie și industria alimentară, cu două grupe de bază:
Grupa de bază - cod 3161 - Tehnicieni în industria textilă și pielărie;
Grupa de bază - cod 3162 - Tehnicieni în industria alimentară.
Grupa minoră - cod 317 - Tehnicieni în industria lemnului și materialelor oxidice (materialelor de construcții), cu două grupe de bază:
Grupa de bază - cod 3171 - Tehnicieni în industria lemnului;
Grupa de bază - cod 3172 - Tehnicieni în industria materialelor oxidice.

C. -La grupa majoră 6 - Agricultori și lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit.

Din grupa de bază ISCO 88 (COM) - Grădinari, horticultori și lucrători în pepiniere s-au constituit două grupe de bază:
Grupa de bază - cod 6112 - Arboricultori și floricultori;
Grupa de bază - cod 6115 - Viticultori și pomicultori.
Din grupa de bază ISCO 88 (COM) - Crescători de animale și alți lucrători neclasificați s-au constituit trei grupe de bază:
Grupa de bază - cod 6123 - Apicultori și sericicultori;
Grupa de bază - cod 6124 - Crescători - îngrijitori de cabaline;
Grupa de bază - cod 6125 - Crescători de animale mici.

Aceste grupe exprimă mai pregnant ocupațiile și activitățile specifice față de cele din ISCO 88 (COM) din care s-au desprins și care sunt eterogene.

Noile grupe de ocupații introduse în varianta românească a clasificării, față de ISCO 88 (COM), au determinat:

a) creșterea numărului de grupe minore cu 14 grupe și a grupelor de bază cu 43;

b) adoptarea unui sistem de codificare propriu, care s-a constituit prin acordarea codurilor libere existente în ISCO 88 (COM), la grupele nou introduse.

Clasificarea în ansamblu și sistemul de codificare "deschis" permit cu ușurință conversia datelor despre ocupații în sistemul de clasificare ISCO 88 (COM) și ISCO 88, și agregarea pe 4 niveluri a datelor, completarea și întreținerea "la zi" a ediției actuale, pe măsura apariției (dispariției) unor ocupații.

I.4. Modul de utilizare a clasificării ocupaționale din România

Lucrarea este concepută ca un instrument necesar, adresându-se tuturor celor care gestionează și prelucrează informații statistice referitoare la ocupații, la nivel macro- sau microeconomic, și este destinată, în principal, clasificării și codificării corecte a ocupațiilor înregistrate cu privire la populația ocupată, șomeri, locuri vacante etc.

Modul în care este concepută și sistematizată lucrarea facilitează identificarea locului și codului fiecărei ocupații în cadrul clasificării.

Prima parte a lucrării explică natura clasificării ocupațiilor din România, fundamentează conceptele de bază utilizate în realizarea ei, prezintă avantajele utilizării standardelor internaționale pentru asemenea clasificări și schițează câteva din principalele utilizări ale acesteia.

Partea a II-a, principala parte a acestei lucrări, conține clasificarea sistematică a ocupațiilor, precum și o scurtă descriere pentru cele patru niveluri de clasificare.

Partea a III-a cuprinde indexul alfabetic al denumirilor ocupațiilor, cu prezentarea locului acestora în cadrul clasificării și codului corespunzător.

Indexul alfabetic al ocupațiilor cuprinde totalitatea ocupațiilor din clasificarea sistematică, precum și codul numeric al acestora.

Pentru a identifica o anumită ocupație în cadrul Clasificării Ocupațiilor din România și a stabili grupa de bază, grupa minoră, subgrupa majoră și grupa majoră în care se încadrează, se va proceda astfel:

- dacă este cunoscută denumirea corectă a ocupației se va căuta în indexul alfabetic ocupația și codul numeric corespunzător acesteia după care se va identifica grupa de bază și celelalte diviziuni ale clasificării;

- dacă nu este cunoscută denumirea corectă a ocupației se va căuta în indexul alfabetic o ocupație înrudită a cărei denumire corectă este cunoscută și prin intermediul acesteia se va identifica grupa de bază în care se regăsește ocupația căutată.

Descrierile ocupațiilor, în mod obișnuit, constau în titlul ocupației însoțit de unele informații care descriu sarcinile cele mai importante pe care aceasta le implică.

Titlul ocupației poate fi considerat ca având un cuvânt cheie și alături, câteva cuvinte de caracterizare; spre exemplu: inginer mecanică fină, titlu în care inginer este cuvântul cheie, care descrie natura ocupației și mecanică fină cuvintele care descriu ocupația.

Cuvântul cheie servește drept ghid pentru grupa majoră în care se va afla ocupația. În exemplul de mai sus ocupațiile inginerești se găsesc în grupa majoră 2. În această grupă majoră inginerii sunt înscriși la subgrupa 21 "Fizicieni, matematicieni și ingineri". În cadrul subgrupei, inginerii se regăsesc la grupa minoră 214 "Arhitecți, ingineri și asimilați (exclusiv ingineri din industria textilă, pielărie, alimentară, lemn și materiale de construcții)", iar inginerii mecanici în grupa de bază 2145 "Ingineri mecanici". Parcurgând lista ocupațiilor din grupa de bază se găsește și ocupația de inginer mecanică fină, cod 214509.

O importantă utilizare a acestei clasificări constă în identificarea necesităților de calificare prin intermediul informațiilor codificate privind locurile de muncă vacante. Analog, informațiile cu privire la calificările persoanelor aflate în șomaj sunt codificate și centralizate utilizând clasificarea ocupațiilor din România (COR).

Prin suprapunerea informațiilor privind ocupațiile anterioare ale șomerilor cu locurile vacante, este posibil să se surprindă meseriile deficitare în vederea recalificării. Aceasta poate fi făcută prin utilizarea conceptului de calificare pe care se bazează clasificarea la nivelul grupei majore, împreună cu conceptul de tip de muncă, care delimitează grupele minore de grupele de bază.

În plus, astfel sistematizată, clasificarea ocupațiilor asociată cu unul din elementele sistemului de clasificări oferă date despre ocupații cu grade de integrare diferite, astfel:

- asociată clasificării activităților economiei naționale (CAEN), asigură date referitoare la structura ocupațiilor pe activități în economia națională;

- asociată clasificării instituțiilor de învățământ pentru absolvenții acestora, asigură date referitoare la structura ocupațiilor după nivelul de instruire;

- asociată clasificării unităților administrativ-teritoriale oferă date despre structura ocupațiilor în profil teritorial.

Clasificarea ocupațiilor este un instrument util în studierea fenomenelor demografice, a fenomenelor legate de piața muncii, ca de exemplu structura ocupațională a șomerilor și orientarea forței de muncă, oferind un plus de cunoaștere în domeniile analizate.

II. DESCRIEREA GRUPELOR MAJORE

GRUPA MAJORĂ 1

Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalți conducători și funcționari superiori din unitățile economico-sociale și politice

Membrii corpului legislativ, ai executivului, înalții conducători ai administrației publice, conducătorii și funcționarii superiori din unitățile economico-sociale și politice, adoptă, modifică și abrogă legi constituționale, organice și legi ordinare; aprobă programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne și externe; exercită conducerea generală a administrației publice pe întreg teritoriul țării; contribuie la apărarea drepturilor și la promovarea intereselor profesionale economice și sociale ale salariaților, în raport cu statutele lor; reprezintă voința politică a cetățenilor, cu respectarea ordinii de drept și principiilor democrației.

GRUPA MAJORĂ 2

Specialiști cu ocupații intelectuale și științifice

Specialiștii cu ocupații intelectuale și științifice îndeplinesc sarcini profesionale care necesită cunoștințe de înalt nivel în științe fizice, biologice, sociale și umane; întreprind analize și cercetări, elaborează concepte, teorii și metode; aplică în practică cunoștințele dobândite sau avizează lucrări realizate în domeniul respectiv; predau în învățământ de diverse grade, teoria și practica uneia sau a mai multor discipline; instruiesc și educă persoane handicapate; oferă consultații în domeniul comercial, juridic și social; crează și interpretează opere de artă; susțin comunicări științifice și întocmesc rapoarte.

GRUPA MAJORĂ 3

Tehnicieni, maiștri și asimilați

Tehnicienii și asimilații acestora sunt absolvenți ai învățământului liceal, postliceal și de maiștri, în subordinea cadrelor de conducere sau specialiștilor cu profesiuni intelectuale și științifice, îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic și înrudite cu cercetarea, din domeniile științelor fizice (inclusiv ingineria și tehnologia), științelor vieții (inclusiv profesiunile medicale), precum și științelor sociale și umaniste. Sarcinile acestora constau în instruirea copiilor din învățământul primar, preșcolar și învățământul special, prestarea de servicii tehnice legate de comerț, finanțe, administrație și activități sociale, exercitarea de activități artistice, sportive și de divertisment; îndeplinesc unele funcții cu caracter religios.

GRUPA MAJORĂ 4

Funcționari administrativi

Funcționarii administrativi, având un nivel de pregătire medie și eventual cursuri de specializare, înregistrează și realizează prelucrarea informațiilor; execută lucrări de birou și secretariat; țin registre de evidență pentru aprovizionare și transport; realizează lucrări de birou în biblioteci; clasifică documente; realizează trierea, înregistrarea și distribuirea corespondenței; pregătesc și colaționează manuscrise înaintea tipăririi; realizează operațiuni de casă; furnizează informații clienților în legătură cu organizarea de călătorii, ș.a.; asigură serviciul în centrale telefonice.

GRUPA MAJORĂ 5

Lucrători operativi în servicii, comerț și asimilați

Lucrătorii operativi din servicii, comerț și asimilații acestora organizează și oferă diverse servicii pasagerilor în timpul voiajelor, prestează lucrări casnice și asigură supravegherea copiilor la domiciliu sau instituții; pregătesc și servesc gustări și băuturi, oferă servicii de igienă personală (coafură, cosmetică, manichiură, pedichiură); organizează funeralii; protejează persoanele și bunurile împotriva incendiilor și actelor de delicvență și supraveghează păstrarea ordinii publice; prezintă noi modele vestimentare în cadrul manifestărilor de specialitate sau bunuri de folosință îndelungată în cadrul întreprinderilor comerciale cu ridicata și amănuntul.

GRUPA MAJORĂ 6

Agricultori și lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit

Agricultorii și lucrătorii calificați, în agricultură, silvicultură și pescuit efectuează lucrări de pregătire a solului, însămânțări, plantări, tratamente fitosanitare, fertilizare și recoltare a culturilor de câmp; plantează pomi fructiferi, arbori și arbuști; recoltează culturi de grădină și flori; culeg fructe de pădure; cresc, îngrijesc, valorifică animale, în principal, pentru carne, lapte, păr, blană și piele; cresc viermi de mătase și albine; întrețin și exploatează păduri și ape; cultivă și recoltează diferite specii acvatice; depozitează și prelucrează produse apicole; valorifică produse către organisme specializate sau cumpărători.

GRUPA MAJORĂ 7

Meșteșugari și lucrători calificați în meserii de tip artizanal, de reglare și întreținere a mașinilor și instalațiilor

Muncitorii clasificați în această grupă execută lucrări manuale sau cu ajutorul unor scule, utilaje și dispozitive parțial mecanizate.

Majoritatea ocupațiilor din această grupă necesită cunoștințe profesionale care se dobândesc în școli profesionale, licee industriale sau cursuri de calificare.

Lucrările specifice constau în: extragerea de materii prime și prelucrarea acestora; executarea, construirea, întreținerea și repararea construcțiilor și altor lucrări; turnarea, sudarea și modelarea metalelor; construirea și montarea aparatelor, motoarelor și accesoriilor; reglarea mașinilor-unelte, întreținerea și repararea mașinilor industriale, inclusiv a motoarelor vehiculelor, aparatelor electrice și electronice; fabricarea instrumentelor de precizie, bijuteriilor, veselei și altor obiecte din metale prețioase, sticlărie și produse similare; executarea lucrărilor de imprimerie, precum și producerea și prelucrarea bunurilor alimentare și a obiectelor din lemn, textile, piele și altele.

GRUPA MAJORĂ 8

Operatori la instalații și mașini și asamblori de mașini, echipamente și alte produse

Operatorii (conducătorii) la instalații, mașini și asamblorii conduc și supraveghează mașini și instalații industriale și agricole; asamblează echipamente, părți componente sau alte produse, conform unor specificații stabilite sau procese tehnologice de fabricație. Calificarea necesară îndeplinirii sarcinilor se dobândește în licee de specialitate, școli profesionale sau prin practică la locul de muncă, în urma cărora se obțin cunoștințe cu privire la: supravegherea funcționării sistemelor de comandă a mașinilor și instalațiilor; ordinea operațiilor de montaj a pieselor componente produselor în fabricație; desfășurarea proceselor tehnologice de fabricație; cunoașterea modului de funcționare și conducere a mașinilor mobile și altele.

GRUPA MAJORĂ 9

Muncitori necalificați

Muncitorii necalificați execută sarcini care necesită folosirea uneltelor manuale și, în cele mai multe cazuri, depunerea unui efort fizic: vânzarea mărfurilor pe stradă și în alte locuri publice: furnizarea de servicii diverse pe stradă: curățarea, spălarea și călcarea rufelor; asigurarea întreținerii imobilelor de locuit, hotelurilor și altor clădiri; spălarea geamurilor și vitrinelor; livrarea mărfurilor, transportarea bagajelor, asigurarea pazei imobilelor și bunurilor, colectarea gunoaielor, curățarea străzilor și altor locuri publice; realizarea de lucrări simple în industria minieră, construcții, lucrări publice și în industria prelucrătoare; ambalarea manuală, citirea contoarelor, încasarea banilor, manipularea mărfurilor și conducerea vehiculelor cu tracțiune animală. Executarea activităților de către persoanele clasificate în această grupă majoră nu necesită o pregătire profesională specială.

GRUPA MAJORĂ 0

Forțele armate

Forțele armate cuprind persoanele care, în baza obligațiilor de serviciu sau în virtutea obligației stabilite de legislația în vigoare, prestează activități în cadrul diferitelor arme sau servicii auxiliare, fără permisiunea de a cumula și alte activități din viața civilă.

În această grupă se încadrează cadrele permanente ale armatei terestre, marinei, aviației sau ale altor arme sau servicii, precum și cele recrutate pentru o perioadă reglementară, în vederea îndeplinirii serviciului militar sau a altor servicii.

Nu se cuprind în această grupă persoanele ocupate în instituții publice cu atribuțiuni de apărare: vameșii și membrii altor servicii civile înarmate; persoanele temporar chemate pentru îndeplinirea unei scurte perioade reglementare de instrucție sau exercițiu militar; cadrele militare în rezervă (rezerviști), care nu mai sunt în serviciul militar activ.

Pentru clasificarea în această grupă nu se fac referiri la nivelul de pregătire profesională.

PARTEA A DOUA

III. Structura arborescentă a COR

IV. Descrierea grupelor de ocupații - în structura arborescentă - sub raportul competențelor profesionale

III. STRUCTURA ARBORESCENTĂ A CLASIFICĂRII OCUPAȚIILOR DIN ROMÂNIA

III.1. GRUPA MAJORĂ 1

Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori din unitățile economico-sociale și politice

11 LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI ȘI ÎNALȚI CONDUCĂTORI AI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
111 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice
1110 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice
114 Președinți și alți funcționari superiori din organizații politice, profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obștești
1141 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile politice
1142 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile profesionale, patronale, sindicale și alte organizații similare
1143 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile umanitare și alte organizații similare (UNICEF, ecologice etc.)
12 CONDUCĂTORI DE UNITĂȚI ECONOMICO-SOCIALE MARI (CORPORAȚII)
121 Directori generali, directori din unități economico-sociale mari și asimilați
1210 Directori generali, directori și asimilați
122 Conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități de producție și sociale din unități economico-sociale mari
1221 Conducători în agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură, pescuit și protecția mediului
1222 Conducători în industria extractivă și prelucrătoare
1223 Conducători în construcții
1224 Conducători în comerțul cu ridicata și cu amănuntul
1225 Conducători în activitatea hotelieră și restaurante
1226 Conducători în transporturi poștă și telecomunicații
1227 Conducători de firme de afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale
1228 Conducători de întreprinderi de prestări servicii pentru populație (reparații obiecte de uz casnic, curățătorii, spălătorii, frizerii etc.)
1229 Conducători în alte activități de producție și servicii sociale (sănătate, cultură, învățământ, sport, afaceri externe etc.)
123 Alți conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități nelucrative din unități economico-sociale mari
1231 Conducători în servicii de administrație și financiare
1232 Conducători în servicii de personal, pregătirea personalului și alte relații de muncă
1233 Conducători în activitatea de vânzare și marketing
1234 Conducători în servicii de publicitate și relații publice
1235 Conducători în aprovizionare și desfacere
1236 Conducători în informatică
1237 Conducători în cercetare-dezvoltare, proiectare
1239 Conducători în alte activități și servicii nelucrative
13 CONDUCĂTORI DE UNITĂȚI ECONOMICO-SOCIALE MICI (GIRANȚI)
131 Conducători (șefi de unități) de unități economico-sociale mici
1311 Conducători de întreprinderi mici din agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură și pescuit
1312 Conducători de întreprinderi mici din industria extractivă și prelucrătoare
1313 Conducători de întreprinderi mici din construcții
1314 Conducători de întreprinderi mici din comerțul cu ridicata și amănuntul
1315 Conducători de întreprinderi mici din activitatea hotelieră și restaurante
1316 Conducători de întreprinderi mici din transporturi, poștă și telecomunicații
1317 Conducători la firme mici de afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale
1318 Conducători de întreprinderi mici de prestări servicii pentru populație (reparații obiecte de uz casnic, curățătorii, spălătorii, frizerii etc.)
1319 Conducători de alte întreprinderi mici
Modificări (1)

III.2. GRUPA MAJORĂ 2

Specialiști cu ocupații intelectuale și științifice

21 FIZICIENI, MATEMATICIENI ȘI INGINERI
211 Fizicieni, chimiști și asimilați
2111 Fizicieni și astronomi
2112 Meteorologi
2113 Chimiști
2114 Geologi, geofizicieni
212 Matematicieni, specialiști statisticieni și asimilați
2121 Matematicieni și asimilați
2122 Specialiști statisticieni
213 Specialiști în informatică
2131 Analiști, programatori, informaticieni designeri
2139 Specialiști în informatică neclasificați în grupele de bază anterioare
214 Arhitecți, ingineri și asimilați (exclusiv ingineri din industria textilă, pielărie, alimentară, lemn și materiale de construcții)
2141 Arhitecți în urbanistică și amenajarea teritoriului
2142 Ingineri constructori
2143 Ingineri energeticieni și electricieni
2144 Ingineri electroniști în transporturi, poștă și telecomunicații
2145 Ingineri mecanici
2146 Ingineri petrochimiști și în chimia industrială
2147 Ingineri mineri, petroliști și metalurgiști
2148 Ingineri geodezi, cartografi și topografi
2149 Arhitecți, ingineri și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare
215 Ingineri în industria textilă-pielărie și industria alimentară
2151 Ingineri în industria textilă și pielărie
2152 Ingineri în industria alimentară
216 Ingineri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii, industria celulozei și hârtiei și materialelor de construcții (materiale oxidice)
2161 Ingineri în industria lemnului
2162 Ingineri în industria sticlei, ceramicii și materialelor de construcții (materiale oxidice)
2163 Ingineri în industria celulozei și hârtiei
22 SPECIALIȘTI ÎN BIOLOGIE, AGRONOMIE ȘI ȘTIINȚELE VIEȚII
221 Specialiști în biologie și agronomie
2211 Biologi, botaniști, zoologi, ecologi și asimilați
2212 Bacteriologi, farmacologi și asimilați
2213 Ingineri agronomi, zootehniști și silvici
2214 Ingineri clinici
222 Medici și asimilați
2221 Medici medicină generală
2222 Medici stomatologi
2223 Medici veterinari
2224 Farmaciști
2229 Medici și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare
23 PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR, SECUNDAR ȘI ASIMILAȚI
231 Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți și asimilați ocupați în învățământul superior
2310 Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți și asimilați
ocupați în învățământul superior
232 Profesori în învățământul secundar
2321 Profesori în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri
2322 Profesori în învățământul gimnazial
233 Profesori în învățământul primar
2331 Profesori în învățământul primar
2332 Profesori în învățământul preșcolar
234 Profesori specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților
2340 Profesori specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților
235 Alți specialiști în învățământ
2351 Cercetători în domeniul didactic și pedagogic
2352 Inspectori în învățământ
2359 Specialiști în învățământ, neclasificați în grupele de bază anterioare
24 ALȚI SPECIALIȘTI CU OCUPAȚII INTELECTUALE ȘI ȘTIINȚIFICE
241 Specialiști cu funcții administrative și comerciale
2411 Specialiști în sistemul financiar-bancar
2412 Specialiști cu probleme de personal și de pregătire profesională a personalului
2419 Alți specialiști cu funcții administrative și comerciale
242 Juriști
2421 Avocați
2422 Magistrați (judecători, procurori)
2429 Juriști neclasificați în grupele de bază anterioare
243 Arhiviști, bibliotecari, documentariști și asimilați
2431 Arhiviști și conservatori ai operelor de artă și monumentelor istorice
2432 Bibliotecari, documentariști și asimilați
244 Specialiști în științe economice sociale și umaniste
2441 Economiști (exclusiv specialiști statisticieni și cei din sistemul financiar-bancar)
2442 Sociologi, antropologi, geografi și asimilați
2443 Filozofi, istorici și specialiști în științe politice
2444 Lingviști, traducători și interpreți
2445 Psihologi
2446 Specialiști în activitatea socială
2447 Specialiști în relații publice
245 Scriitori și artiști creatori, interpreți și asimilați
2451 Scriitori, ziariști și asimilați
2452 Sculptori, pictori și asimilați
2453 Compozitori, muzicieni și cântăreți
2454 Coregrafi și dansatori
2455 Actori și regizori de film, teatru și alte spectacole
246 Membri ai clerului
2460 Membri ai clerului
247 Specialiști în administrația publică
2470 Specialiști în administrația publică
248 Cercetători și asistenți de cercetare în științe fizice și chimice
2481 Cercetători și asistenți de cercetare în fizică și astronomie
2482 Cercetători și asistenți de cercetare în meteorologie
2483 Cercetători și asistenți de cercetare în chimie
2484 Cercetători și asistenți de cercetare în geologie și geofizică
249 Cercetători și asistenți de cercetare în matematică și statistică
2491 Cercetători și asistenți de cercetare în matematică
2492 Cercetători și asistenți de cercetare în statistică
250 Cercetători și asistenți de cercetare în informatică
2501 Cercetători și asistenți de cercetare în informatică
251 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științe tehnice
2511 Cercetători și asistenți de cercetare în arhitectură și urbanism
2512 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în construcții
2513 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în energetică și electrotehnică
2514 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în electronică, transporturi și telecomunicații
2515 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în mecanică
2516 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în petrochimie și chimie industrială
2517 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în minerit, petrol și metalurgie
2518 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în geodezie
252 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniile textile, pielărie, industrie alimentară
2521 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în textile-pielărie
2522 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în industria alimentară
253 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul lemnului și materialelor oxidice
2531 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul lemnului
2532 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul materialelor oxidice
254 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științele vieții
2541 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în bacteriologie, botanică, zoologie, microbiologie și ecologie
2542 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în anatomie, biochimie, biofizică, farmacologie și fiziologie
2543 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în agricultură, zootehnie și silvicultură
255 Cercetători și asistenți de cercetare în medicină
2551 Cercetători și asistenți de cercetare în medicină
2552 Cercetători și asistenți de cercetare în medicină stomatologică
2553 Cercetători și asistenți de cercetare în medicină veterinară
2559 Cercetători și asistenți de cercetare în educație fizică și sport
256 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar bancar
2560 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar-bancar
257 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul științelor juridice
2570 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul științelor juridice
258 Cercetători și asistenți de cercetare în științe economice, sociale și umaniste
2581 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul economic
2582 Cercetători și asistenți de cercetare în sociologie, antropologie, arheologie și geografie
2583 Cercetători și asistenți de cercetare în filozofie, istorie și politologie
2584 Cercetători și asistenți de cercetare în lingvistică și filologie
2585 Cercetători și asistenți de cercetare în psihologi
Modificări (1)

III.3. GRUPA MAJORĂ 3

Tehnicieni, maiștri și asimilați

31 TEHNICIENI ÎN DOMENIUL FIZICII ȘI TEHNICII
311 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei și tehnicii (exclusiv cei din industria textilă, pielărie, alimentară, lemn și materiale de construcții)
3111 Tehnicieni în fizică și chimie
3112 Tehnicieni constructori
3113 Tehnicieni energeticieni și electricieni
3114 Tehnicieni în electronică, transporturi, poștă și telecomunicații
3115 Tehnicieni și maiștri mecanici
3116 Tehnicieni și maiștri petroliști, petrochimiști și în chimia industrială
3117 Tehnicieni mineri și metalurgiști
3118 Desenatori tehnici
3119 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei, tehnicii și asimilați, neclasificați în grupele de bază anterioare
312 Operatori și tehnicieni echipamente de calcul și roboți industriali (exploatare întreținere)
3121 Asistenți, analiști-programatori și asimilați
3122 Tehnicieni-operatori echipamente calcul
3123 Tehnicieni-operatori roboți industriali
313 Tehnicieni la echipamente optice și electronice (exploatare întreținere)
3131 Tehnicieni de echipamente de înregistrare imagine și sunet
3132 Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune și telecomunicații
3133 Tehnicieni de aparate electro-medicale
3139 Tehnicieni pentru alte aparate optice și electronice
314 Tehnicieni de nave maritime, fluviale și aeriene
3141 Ofițeri mecanici de nave
3142 Ofițeri de punte și pilotaj nave
3143 Piloți de avioane și asimilați
3144 Controlori și navigatori de trafic aerian
3145 Tehnicieni pentru siguranța traficului aerian
315 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecția și igiena muncii și controlori de calitate
3151 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor
3152 Inspectori pentru protecția și igiena muncii și controlori de calitate
316 Tehnicieni și maiștri în industriile textilă, pielărie și alimentară
3161 Tehnicieni și maiștri în industria textilă și pielărie
3162 Tehnicieni și maiștri în industria alimentară
317 Tehnicieni și maiștri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii, industria celulozei și hârtiei și materialelor de construcții (materiale oxidice)
3171 Tehnicieni și maiștri în industria lemnului
3172 Tehnicieni și maiștri în industria sticlei, ceramicii și materialelor de construcții (materiale oxidice)
3173 Tehnicieni și maiștri în industria celulozei și hârtiei
32 TEHNICIENI ÎN ȘTIINȚELE VIEȚII, OCROTIREA SĂNĂTĂȚII ȘI ASIMILAȚI
321 Tehnicieni în științele vieții, ocrotirea sănătății și asimilați
3211 Tehnicieni în științele vieții și ecologiei
3212 Tehnicieni în activitatea de cercetare din domeniul agriculturii și silviculturii
3213 Tehnicieni agronomi, zootehniști și silvici în unități de producție
322 Tehnicieni și alți lucrători în ocrotirea sănătății (exclusiv surori medicale)
3221 Asistenți medicali generaliști
3222 Igieniști
3223 Asistenți dieteticieni și de nutriție
3224 Optometricieni și opticieni
3225 Tehnicieni dentari
3226 Fizioterapeuți și asimilați
3227 Asistenți și tehnicieni veterinari
3228 Asistenți farmaciști și laboranți
3229 Tehnicieni în medicina modernă, neclasificați în grupele de bază anterioare
323 Surori medicale, surori puericultoare, moașe și laboranți
3231 Surori medicale și laborante
3232 Moașe și surori puericultoare
33 ÎNVĂȚĂTORI ȘI ASIMILAȚI
331 Învățători
3310 Învățători în învățământul primar
332 Educatoare
3320 Educatoare
333 Instructori-educatori în unități de handicapați
3330 Instructori-educatori în unități de handicapați
334 Alt personal în învățământ
3340 Personal în învățământ, neclasificat în grupele de bază anterioare
34 ALTE OCUPAȚII ASIMILATE TEHNICIENILOR
341 Agenți în activitatea financiară și comercială
3411 Agenți de valori și cambiști (brokeri valori)
3412 Agenți de asigurări
3413 Agenți imobiliari
3414 Agenți de voiaj
3415 Reprezentanți tehnici și comerciali
3416 Agenți contractări și achiziții
3417 Experți în evaluarea bunurilor și vânzători la licitație
3419 Agenți în activitatea financiară și comercială, neclasificați în grupele de bază anterioare
342 Agenți comerciali și mijlocitori de afaceri
3421 Agenți comerciali
3422 Agenți concesionari
3423 Agenți de încadrare, repartizare, recalificare a forței de muncă și reintegrare a șomerilor
3429 Agenți comerciali și de afaceri, neclasificați în grupele de bază anterioare
343 Alți lucrători cu studii medii în gestiunea economică și administrativă
3431 Secretari administrativi și asimilați
3432 Ocupații auxiliare în activitatea juridică, comercială și administrativă
3433 Contabili
3434 Statisticieni în gestiunea economică, administrativă și asimilați
344 Inspectori și agenți financiari
3441 Inspectori de vamă și frontieră (vameși)
3442 Inspectori de taxe și impozite
3443 Inspectori de pensii și asigurări sociale
3444 Inspectori pentru acordarea de permise, licențe sau autorizații
3449 Inspectori și agenți financiari, neclasificați în grupele de bază anterioare
345 Inspectori de poliție și detectivi
3450 Inspectori de poliție și detectivi
346 Asistenți sociali
3460 Asistenți sociali
347 Tehnicieni în domeniul creației artistice, spectacole și sport
3471 Designeri, decoratori și alți tehnicieni în domeniul artei
3472 Prezentatori (crainici) la televiziune, radio și spectacole
3473 Muzicieni, cântăreți, dansatori în localuri publice și asimilați
3474 Clovni, magicieni, acrobați și asimilați
3475 Sportivi, antrenori și asimilați
348 Personal laic din culte
3480 Personal laic din cult
Modificări (3)

III.4. GRUPA MAJORĂ 4

Funcționari administrativi

41 FUNCȚIONARI DE BIROU
411 Secretari și operatori la mașini de scris și de calcul
4111 Stenografe și dactilografe
4112 Operatori la prelucrarea textelor și asimilați
4113 Operatori introducere, validare și prelucrare date
4114 Operatori la mașini de calcul
4115 Secretare
412 Funcționari în serviciile de evidență contabilă și financiare
4121 Registratori ai operațiunilor de evidență contabilă
4122 Funcționari în activități financiare
413 Funcționari în evidența materialelor, producției și în transporturi
4131 Magazineri
4132 Funcționari de programare și urmărire a producției
4133 Funcționari în transporturi
414 Funcționari în bibliotecă, arhivă, corespondență și asimilați
4141 Bibliotecari și arhivari
4142 Funcționari expediție și alți agenți poștali
4143 Codificatori, corectori de tipar și asimilați
419 Alți funcționari de birou
4190 Alți funcționari de birou
42 FUNCȚIONARI ÎN SERVICII CU PUBLICUL
421 Casieri, operatori la ghișeu și asimilați
4211 Casieri, numărători de bani și vânzători de bilete
4212 Operatori la ghișee
4213 Crupieri și asimilați
4214 Cămătari
4215 Colectori de note de plată, polițe și bani cash
422 Funcționari la recepție și de informare a clientelei
4221 Funcționari la agențiile de voiaj
4222 Funcționari la serviciile de informare și recepționeri
4223 Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)
Modificări (1)

III.5. GRUPA MAJORĂ 5

Lucrători operativi în servicii, comerț și asimilați

51 LUCRĂTORI ÎN SERVICII PERSONALE ȘI DE PROTECȚIE
511 Însoțitori de zbor și ghizi
5111 Însoțitori de zbor și stewardese
5112 Conductori și controlori în transporturi publice
5113 Ghizi
512 Administratori și alți lucrători operativi în restaurante cantine, pensiuni etc.
5121 Administratori (Intendenți)
5122 Bucătari
5123 Ospătari și barmani
513 Personal de îngrijire și asimilat
5131 Îngrijitoare de copii
5132 Infirmiere și îngrijitoare în instituții de ocrotire socială și sanitară
5133 Personal specializat pentru îngrijire și supraveghere la domiciliu
5139 Lucrători în serviciu pentru populație, neclasificați în grupele de bază anterioare
514 Alți lucrători în servicii pentru populație
5141 Coafori, frizeri, cosmeticieni și asimilați
5142 Valeți, cameriste și însoțitori
5143 Agenți de pompe funebre și îmbălsămători
5149 Lucrători în servicii pentru populație, neclasificați în grupele de bază anterioare
516 Personal de pază și ordine publică
5161 Pompieri
5163 Lucrători în penitenciare (gardieni de închisoare)
5169 Personal de pază și ordine publică, neclasificat în grupele de bază anterioare
52 MODELE, MANECHINE ȘI VÂNZĂTORI ÎN MAGAZINE ȘI PIEȚE
521 Manechine și asimilați
5210 Manechine și asimilați
522 Vânzători în magazine și piețe
5220 Vânzători în magazine și piețe
Modificări (2)

III.6. GRUPA MAJORĂ 6

Agricultori și lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit

61 AGRICULTORI ȘI LUCRĂTORI CALIFICAȚI ÎN AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT
611 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale
6111 Agricultori și lucrători calificați în culturi de câmp și legumicultură
6112 Arboricultori și floricultori
6115 Viticultori și pomicultori
612 Crescători de animale
6121 Crescători-îngrijitori de animale domestice pentru producția de lapte și carne
6122 Crescători de păsări și fazanieri
6123 Apicultori și sericicultori
6124 Crescători - îngrijitori de cabaline
6125 Crescători de animale mici
613 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători de animale
6130 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători de animale
614 Lucrători forestieri și asimilați
6141 Lucrători forestieri
6142 Preparatori mangal
615 Pescari și vânători
6151 Lucrători în culturi acvatice
6152 Pescari în ape interioare și de coastă
6153 Pescari în mări și oceane
6154 Vânători
Modificări (2)

III.7. GRUPA MAJORĂ 7

Meșteșugari și lucrători calificați în meserii de tip artizanal, de reglare și întreținere a mașinilor și instalațiilor

71 MESERIAȘI ȘI MUNCITORI CALIFICAȚI ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ȘI CONTRUCȚII
711 Mineri și artificieri, tăietori și cioplitori în piatră
7111 Mineri și lucrători în carieră
7112 Artificieri
7113 Spărgători, tăietori și cioplitori în piatră
712 Muncitori constructori și asimilați
7121 Muncitori constructori care utilizează tehnici și materiale tradiționale
7122 Zidari
7123 Constructori în beton armat și asimilați
7124 Dulgheri
7129 Muncitori constructori neclasificați în grupele de bază anterioare
713 Muncitori constructori la lucrări de finisare
7131 Constructori de acoperișuri
7132 Parchetari, linoliști, mozaicari și faianțari
7133 Ipsosari
7134 Montatori de izolații termice și acustice
7135 Geamgii
7136 Instalatori și montatori de țevi
7137 Electricieni în construcții
714 Zugravi, vopsitori, curățitori de fațade și asimilați
7141 Zugravi, tapetari, lăcuitori și vopsitori
7143 Curățitori de fațade și coșari
72 MESERIAȘI ȘI MUNCITORI CALIFICAȚI ÎN METALURGIE, CONSTRUCȚII METALICE ȘI ASIMILAȚI
721 Turnători, sudori, tinichigii-cazangii și alți lucrători în construcții metalice
7211 Turnători, formatori, miezuitori
7212 Sudori și debitatori autogeni
7213 Tinichigii-cazangii
7214 Constructori și montatori de structuri metalice
7215 Lucrători la montarea și întreținerea de instalații de ridicat și transportat
7216 Scafandri și alți lucrători subacvatici
722 Forjori, matrițeri, reglori și asimilați
7221 Forjori, ștanțatori și presatori
7222 Sculeri
7223 Reglori și reglori conductori de mașini unelte
7224 Lucrători la mașini de polizat, rectificat și ascuțit
723 Mecanici, montatori și reparatori de mașini și utilaje
7231 Mecanici, montatori și reparatori de autovehicule
7232 Mecanici, montatori și reparatori de motoare de avioane
7233 Mecanici, montatori și reparatori de mașini agricole și industriale
724 Montatori și reparatori de aparate și echipamente electronice și electrotehnice
7241 Electromecanici montatori și reparatori de aparate și echipamente electrice și energetice
7242 Electroniști montatori și reparatori de aparate și echipamente electronice
7244 Electromecanici montatori și reparatori de instalații telegrafice și telefonice
7245 Electricieni montatori și reparatori de linii electrice aeriene și subterane
73 MESERIAȘI ȘI MUNCITORI CALIFICAȚI ÎN MECANICĂ FINĂ, ARTIZANAT, IMPRIMERIE ȘI ASIMILAȚI
731 Lucrători în mecanică fină și asimilați
7311 Confecționeri și reparatori de instrumente și aparate de precizie
7312 Confecționeri și acordori de instrumente muzicale
7313 Giuvaergii și alți lucrători de precizie în metal și alte materiale
732 Olari, sticlari și lucrători asimilați
7321 Olari și formatori în ceramică și materiale abrazive
7322 Sticlari (suflători, tăietori de sticlă, polizori de sticlă etc.)
7323 Gravori pe sticlă
7324 Pictori, decoratori pe sticlă și ceramică
733 Lucrători meseriași în executarea de produse artizanale din lemn, textile, piele și alte materiale
7331 Lucrători-meseriași în executarea de produse artizanale din lemn și alte materiale
7332 Lucrători-meseriași în executarea de produse artizanale din textile, piele și materiale similare
734 Lucrători poligrafi și asimilați
7341 Zețari și linotipiști
7342 Stereotipari și galvanotipiști
7343 Gravori de imprimerie și fotogravori
7344 Personal de fotografiere și asimilat
7345 Legători și lucrători Înrudiți
7346 Imprimatori pe mătase, lemn și textile
74 MESERIAȘI ȘI MUNCITORI CALIFICAțI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ ȘI ALTE MESERII ARTIZANALE
741 Meseriași și lucrători în industria alimentară
7411 Măcelari și alți lucrători în prelucrarea cărnii și peștelui
7412 Brutari, patiseri și cofetari
7413 Lucrători în fabricarea produselor lactate
7414 Lucrători în conservarea fructelor și legumelor
7415 Degustători și controlori de calitate de mâncăruri și băuturi
7416 Lucrători în prelucrarea tutunului și produselor din tutun
742 Meseriași și lucrători În tratarea și prelucrarea lemnului
7421 Lucrători în pregătirea și tratarea lemnului
7422 Tâmplari și lucrători asimilați
7423 Reglori-montatori mașini de prelucrat lemn
7424 Împletitori de coșuri, confecționeri de perii și asimilați
743 Lucrători în industria textilă și confecții
7431 Filatori
7432 Țesători și tricotori
7433 Confecționeri industriali de îmbrăcăminte, pălărieri și modiste
7434 Blănari și asimilați
7435 Meșteri, croitori în textile și piele
7436 Lucrători în broderie și asimilați
7437 Tapițeri și asimilați
744 Lucrători în prelucrarea pielii și fabricarea încălțămintei
7441 Tăbăcari și pielari
7442 Cismari și meșteșugar

III.8. GRUPA MAJORĂ 8

Operatori la instalații și mașini și asamblori de mașini, echipamente și alte produse

81 OPERATORI LA INSTALAȚIILE FIXE ȘI LUCRĂTORI ASIMILAȚI
811 Operatori la instalațiile de exploatare minieră și petrolieră de extracție și preparare a substanțelor minerale utile
8111 Operatori la instalații și utilaje miniere
8112 Operatori la instalații de preparare a minereurilor și rocilor
8113 Operatori la instalații de foraj și sonde de extracție a țițeiului
812 Operatori la instalațiile de producere și prelucrare a metalului
8121 Operatori la cuptoare pentru minereuri, furnaliști și oțelari
8122 Operatori la cuptoare și instalații pentru turnarea și laminarea metalelor
8123 Operatori la instalațiile de tratament termic al metalelor
8124 Operatori la instalațiile de trefilare a metalelor
813 Operatori la cuptoarele și instalațiile de obținere a sticlei, ceramicii și produselor refractare, abrazive din cărbune și grafit
8131 Operatori la cuptoarele și instalațiile de producere a sticlei și produselor din sticlă
8139 Operatori la instalațiile de obținere a ceramicii și produselor refractare, abrazive din cărbune și grafit
814 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului și fabricare a hârtiei
8141 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului
8142 Operatori la instalațiile de fabricare a pastei de hârtie
8143 Operatori la instalațiile de fabricare a hârtiei
815 Operatori la instalațiile de prelucrare chimică
8151 Operatori la instalațiile de fragmentare, de amestecare, măcinare și malaxare chimică
8152 Operatori la aparatele de tratament termic în chimie
8153 Operatori la aparatele de filtrare și separare chimică
8154 Operatori la instalațiile de distilare și tratamente chimice (cu excepția rafinării petrolului și gazelor)
8155 Operatori la instalațiile de rafinare a petrolului și gazelor naturale
8159 Operatori la instalațiile de prelucrare chimică, neclasificați în grupele de bază anterioare
816 Operatori la instalațiile de producere a energiei și tratarea apei
8161 Operatori la instalațiile de producere a energiei
8162 Fochiști la mașini mobile cu abur și cazane de locomotivă
8163 Operatori la incineratoare, instala(ii de tratare a apei și asimila(i
817 Operatori la liniile de montaj automat și roboți industriali
8170 Operatori la liniile de montaj automat și roboți industriali
82 OPERATORI LA MAȘINI, UTILAJE ȘI ASAMBLORI DE MAȘINI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE PRODUSE
821 Operatori la mașinile pentru prelucrarea metalelor și produselor minerale
8211 Operatori prelucrători la mașini unelte
8212 Operatori la mașini și instalații pentru fabricarea cimentului și a altor produse minerale
822 Operatori la instalațiile și utilajele pentru fabricarea produselor chimice
8221 Operatori la instalațiile pentru producerea medicamentelor și produselor cosmetice
8222 Operatori la instalațiile de fabricare a muniției chimice și explozibililor
8223 Operatori la instalațiile de tratare chimică a metalelor
8224 Operatori la instalațiile de fabricare a produselor fotografice
8229 Operatori la instalațiile de fabricare a altor produse chimice
823 Operatori la instalațiile și utilajele pentru fabricarea articolelor din cauciuc și mase plastice
8231 Operatori la instalațiile, utilajele și mașinile pentru fabricarea produselor din cauciuc
8232 Operatori la instalațiile, utilajele și mașinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice
824 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din lemn
8240 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din lemn
825 Operatori la mașinile și utilajele din tipografii și legătorii
8251 Operatori la mașinile și utilajele de imprimat
8252 Operatori la mașinile și utilajele de legat cărți
8253 Operatori la mașinile de papetărie, fabricarea diferitelor articole din hârtie, carton și materiale similare
826 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile, blănuri și piele
8261 Operatori la utilajele de filatură
8262 Operatori la mașini de țesut și tricotat
8263 Operatori la mașini și utilaje pentru industria confecțiilor
8264 Operatori la utilajele și instalațiile de finisare textilă
8265 Operatori la mașini pentru tratarea blănurilor și pieilor
8266 Operatori la mașini utilaje și instalații din industria încălțămintei
8269 Operatori la mașini de prelucrare a altor articole din textile, blănuri și alte materiale similare
827 Operatori la mașinile pentru fabricarea produselor alimentare
8271 Operatori la mașinile și utilajele de prelucrare a cărnii și peștelui
8272 Operatori la mașinile și utilajele de fabricare a produselor lactate
8273 Operatori la mașinile de măcinat cereale și mirodenii
8274 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea pâinii, pastelor făinoase, a produselor de patiserie, cofetărie și zaharoase
8275 Operatori la mașinile și utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor și fabricarea uleiurilor alimentare
8276 Operatori la utilajele de producere și rafinare a zahărului
8277 Operatori la mașinile și utilajele de prelucrare a cafelei și a ceaiului
8278 Operatori la mașinile și instalațiile de fabricare a berii, vinurilor și altor băuturi
8279 Operatori la utilajele de prelucrare a tutunului și produselor din tutun
828 Asamblori de mașini, echipamente și alte produse
8281 Montatori în construcții mecanice
8282 Montatori de mașini și echipamente electrotehnice
8283 Asamblori de echipamente electronice
8284 Asamblori de produse și articole din metal, cauciuc și materiale plastice
8285 Asamblori de produse și articole din lemn
8286 Asamblori de produse și articole din carton, textile și materiale similare
8287 Montatori de subansamble
829 Alți operatori la mașini și asamblori
8290 Operatori la mașini și asamblori neclasificați în grupele de bază anterioare
83 CONDUCĂTORI DE VEHICULE ȘI OPERATORI LA INSTALAȚII MOBILE
831 Mecanici de locomotivă și asimilați
8311 Mecanici de locomotivă
8312 Frânari, acari și agenți de manevră
832 Conducători auto
8321 Conducători de motociclete
8322 Șoferi de autoturisme și camionete
8323 Conducători de autobuze, troleibuze și tramvaie
8324 Șoferi de autocamioane și mașini de mare tonaj
833 Conducători de mașini agricole și alte mașini de transportat și ridicat
8331 Tractoriști și alți conducători de mașini agricole și forestiere
8332 Conducători de mașini și utilaje terasiere
8333 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane și asimilați
8334 Operatori la instalațiile de transport mărfuri paletizate
834 Marinari, navigatori și asimilați
8340 Marinari, navigatori și asimilaț
Modificări (1)

III.9. GRUPA 9

Muncitori necalificați

91 MUNCITORI NECALIFICAȚI, ÎN SERVICII ȘI VÂNZĂRI
911 Vănzători ambulanți și asimilați
9111 Vânzători ambulanți
9113 Vânzători la domiciliul clientelei sau la comandă prin telefon
912 Lustragii și alți prestatori de mici servicii pentru populație
9120 Lustragii și alți prestatori de mici servicii pentru populație
913 Personal casnic, spălătorese și asimilați
9131 Menajere
9132 Femei de serviciu la birouri, hoteluri și alte instituții
9133 Spălătorese și călcătorese
914 Îngrijitori de clădiri, spălători de vehicule, vitrine și geamuri
9141 Îngrijitori de clădiri
9142 Spălători de vehicule, vitrine și geamuri
915 Personal de manipulare și supraveghere bagaje, mesageri, portari, paznici și asimilați
9151 Personal de manipulare și supraveghere bagaje
9152 Portari, paznici și asimilați
9153 Cititori de contoare și încasatori
916 Muncitori necalificați în servicii publice
9161 Gunoieri și măturători
9162 Muncitori necalificați în servicii publice, neclasificați în grupele de bază anterioare
92 MUNCITORI NECALIFICAȚI ÎN AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT
921 Muncitori necalificați în agricultură, silvicultură și pescuit
9211 Muncitori necalificați în agricultură
9212 Muncitori necalificați în silvicultură
9213 Muncitori necalificați în pescuit și vânătoare
93 MUNCITORI NECALIFICAȚI ÎN INDUSTRIA MINIERĂ, CONSTRUCȚII, LUCRĂRI PUBLICE, INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE ȘI TRANSPORTURI
931 Muncitori necalificați în industria minieră, construcții și lucrări publice
9311 Muncitori necalificați în mine și cariere
9312 Muncitori necalificați la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje etc.
9313 Muncitori necalificați în construcția de locuințe
932 Muncitori necalificați în industria prelucrătoare
9320 Muncitori necalificați în industria prelucrătoare
933 Muncitori necalificați în transporturi și manipulanți mărfuri
9330 Muncitori necalificați în transporturi și manipulanți mărfuri

III.10. GRUPA MAJORĂ 0

Forțele armate

01 FORȚELE ARMATE
011 Forțele armate
0111 Forțele armate

IV. DESCRIEREA GRUPELOR DE OCUPAȚII - ÎN STRUCTURA ARBORESCENTĂ - SUB RAPORTUL COMPETENȚELOR PROFESIONALE

IV.1. GRUPA MAJORĂ 1

Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori din unitățile economico-sociale și politice

Membrii corpului legislativ, ai executivului, înalții conducători ai administrației publice, conducătorii și funcționarii superiori din unitățile economico-sociale și politice adoptă, modifică și abrogă legi constituționale, organice și legi ordinare; aprobă programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne și externe; exercită conducerea generală a administrației publice pe întreg teritoriul țării; contribuie la apărarea drepturilor și la promovarea intereselor profesionale economice și sociale ale salariaților în raport cu statutele lor; reprezintă voința politică a cetățenilor, cu respectarea ordinii de drept și principiilor democrației.

Subgrupe majore componente:

11 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice
12 Conducători de unități economico-sociale mari (corporații)
13 Conducători de unități economico-sociale mici (giranți)

IV.1.1. SUBGRUPA MAJORĂ 11

Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice

Membrii corpului legislativ, ai executivului și înalții conducători ai administrației publice adoptă, modifică și abrogă legi constituționale, organice și ordinare; formulează, aprobă programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne și externe; exercită conducerea generală a administrației publice pe întreg teritoriul țării, în baza legii.

Grupe minore componente:

111 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice
114 Președinți și alți funcționari superiori din organizații politice, profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obștești

IV.1.1.1. GRUPA MINORĂ 111

Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice

Membrii corpului legislativ, ai executivului și înalții conducători ai administrației publice formulează, adoptă, modifică și abrogă legi constituționale, organice și legi ordinare; aprobă programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne și externe; exercită conducerea generală a administrației publice pe întreg teritoriul țării, în baza legii.

Grupe de bază componente:

1110 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice
1110 LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI ȘI ÎNALȚI CONDUCĂTORI AI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Membrii corpului legislativ, ai executivului și înalții conducători ai administrației publice formulează, adoptă, modifică și abrogă legi constituționale, organice și legi ordinare; aprobă programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne și externe; exercită conducerea generală a administrației publice pe întreg teritoriul țării, în baza legii.

Ocupații componente:

111001 adjunct al procurorului general
111002 ambasador
111003 chestor Parlament
111004 comandant unic aviație
111005 comisar general
111006 comisar general adjunct
111007 consilier diplomatic
111008 consilier guvernamental
111009 consilier și consultant juridic
111010 consilier instituții publice
111011 consilier al ministrului
111012 consul general
111013 consultant prezidențial și guvernamental
111014 senator
111015 director instituție publică și asimilați
111016 director adjunct instituție publică și asimilați
111017 director de cabinet
111018 director general instituție publică și asimilați
111019 consilier economic
111020 grefier șef (judecătorie, parchet)
111021 grefier șef de secție (Curte de Apel, tribunal, parchete)
111022 guvernator
111023 inspector de stat șef
111024 inspector șef în administrația publică
111025 magistrat asistent șef
111026 ministru și asimilați
111027 ministru consilier
111028 ministru de stat
111029 ministru plenipotențiar
111030 notar șef
111031 notar șef adjunct
111032 prefect
111033 președinte Academie
111034 președinte Curtea Supremă de Justiție
111035 președinte Curte de Apel
111036 președinte Curte de conturi
111037 președinte de judecătorie
111038 președinte Camera Deputaților
111039 președinte de secție (la Curtea Supremă de Justiție, Curte de Apel, tribunal)
111040 președinte tribunal
111041 președintele României
111042 prim grefier
111043 prim procuror
111044 prim procuror adjunct
111045 prim adjunct al procurorului general
111046 prim ministru
111047 primar
111048 procuror general
111049 procuror șef de secție
111050 procuror șef de secție adjunct
111051 secretar general
111052 secretar general al guvernului
111053 secretar Parlament
111054 secretar de stat și asimilați
111055 secretar general Academie
111056 secretar șef notariat
111057 secretar primărie, prefectură, procuratură
111058 șef laborator criminalistică
111059 șef birou instituție publică
111060 șef cabinet
111061 șef birou senatorial
111062 șef departament
111063 șef protocol de stat
111064 șef serviciu instituție publică
111065 subprefect
111066 viceguvernator
111067 viceprimar
111068 deputat
111069 vicepreședinte (la Curtea Supremă de Justiție, Curtea de Apel, tribunal, judecătorie)
111070 consilier prezidențial
111071 consilier parlamentar
111072 președinte Senat
Modificări (1)

IV.1.1.2. GRUPA MINORĂ 114

Președinți și alți funcționari superiori din organizații politice, profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obștești

Președinții și alți funcționari superiori din organizații politice, profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obștești reprezintă voința politică a cetățenilor; apără drepturile și promovează interesele organizațiilor pe care le conduc, în fața administrației și în relațiile dintre ele, pe baza statutelor proprii, cu respectarea ordinii de drept și principiilor democratice; definesc, formulează și urmăresc aplicarea politicii organizației pe care o reprezintă (partide politice, sindicate, organizații patronale, asociații profesionale, sportive sau umanitare).

Grupe de bază componente:

1141 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile politice
1142 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile profesionale, patronale, sindicale și alte organizații similare
1143 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile umanitare și alte organizații similare (UNICEF, ecologice etc.)

1141 CONDUCĂTORI ȘI ALȚI FUNCȚIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAȚIILE POLITICE

Conducătorii și alți funcționari superiori din organizațiile politice definesc politica, statutul și regulamentul intern al organizațiilor, îndeplinesc funcția de reprezentare a acestora și de coordonare a activității respective.

Ocupații componente:

114101 consilier organizație politică
114102 președinte organizație politică
114103 vicepreședinte organizație politică
114104 secretar organizație politică

1142 CONDUCĂTORI ȘI ALȚI FUNCȚIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAȚIILE PROFESIONALE, PATRONALE, SINDICALE ȘI ALTE ORGANIZAȚII SIMILARE

Conducătorii și înalții funcționari din organizațiile profesionale, patronale, sindicale și alte organizații similare definesc și formulează politica, statutul și regulamentele de ordine interioară ale organizațiilor pe care le conduc, supraveghează aplicarea politicii organizațiilor respective, reprezintă aceste organizații și acționează în numele lor, reprezentându-le interesele în Parlament și în fața puterii publice.

Ocupații componente:

114201 conducător de asociații, filiale și organizații obștești
114202 locțiitor al conducătorului de asociații, filiale organizații obștești
114203 secretar și secretar adjunct ai asociațiilor, filialelor și organizațiilor obștești
114204 președinte organizație sindicală
114205 vicepreședinte organizație sindicală
114206 secretar organizație sindicală
114207 delegat sindical național

1143 CONDUCĂTORI ȘI ALȚI FUNCȚIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAȚIILE UMANITARE ȘI ALTE ORGANIZAȚII SIMILARE (UNICEF, ECOLOGICE)

Conducătorii și alți funcționari superiori din organizațiile umanitare și alte organizații similare definesc și formulează politica, statutul, și regulamentul intern al organizațiilor respective, îndeplinesc funcții de coordonare a aplicării politicii proprii, precum și de reprezentare a organizațiilor în relațiile cu alte organe și organizații.

Ocupații componente:

114301 conducător de organizații umanitare și asimilați
114302 secretar al organizațiilor umanitare și asimilați

IV.1.2. SUBGRUPA MAJORĂ 12

Conducători de unități economico-sociale mari (corporații)

Conducătorii de întreprinderi mari - întreprinderi, organisme sau secțiile componente ale acestora, conduse de cel puțin trei cadre de conducere definesc și formulează politica economico-socială a întreprinderii sau a mai multor secții, pentru care planifică și coordonează desfășurarea activității și îndeplinesc funcții de reprezentare a întreprinderilor respective.

Grupe minore componente:

121 Directori generali, directori de unități economico-sociale mari și asimilați
122 Conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități de producție și sociale din unități economico-sociale mari
123 Alți conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități nelucrative din unități economico-sociale mari

IV.1.2.1. GRUPA MINORĂ 121

Directori generali, directori din unități economico-sociale mari și asimilați

Directorii generali, directorii din unități economico-sociale mari și asimilații acestora definesc și formulează politica economică a întreprinderii, planifică și coordonează activitatea acesteia, cu consultarea organului director în fața căruia răspund de deciziile luate și de rezultatele obținute, îndeplinind și funcții de reprezentare a unităților respective.

Grupe de bază componente:

1210 Directori generali, directori și asimilați
1210 DIRECTORI GENERALI, DIRECTORI ȘI ASIMILAȚI

Directorii generali, directorii și asimilații acestora definesc și formulează politica economico-socială a unităților respective, planifică și coordonează activitatea, apreciază rezultatele obținute, raportează în fața consiliului de administrație sau a altui organ director și reprezintă unitatea în tranzacțiile cu terții.

Ocupații componente:

121001 comandant și comandant adjunct aviație
121002 comandant port, flotă
121003 decan, rector, prorector, prodecan
121004 director societate comercială
121005 director adjunct societate comercială
121006 inspector general școlar
121007 director științific cercetare-dezvoltare și asimilați
121008 inspector sanitar șef
121009 medic (farmacist) director și asimilați
121010 medic (farmacist) director adjunct
121011 director general societate comercială
121012 director general adjunct societate comercială
121013 director de program
121014 director general regie autonomă
121015 director general adjunct regie autonomă
121016 director control risc

IV.1.2.2. GRUPA MINORĂ 122

Conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități de producție și sociale din unități economico-sociale mari

Conducătorii de compartimente cu activități de producție și sociale din unitățile economico-sociale mari răspund, planifică și conduc activitatea de producție a bunurilor și prestărilor de servicii, în limitele stabilite de cadrele ierarhic superioare, avizează recrutarea și formarea personalului, apreciază randamentul muncii acestuia, reprezintă interesele unității pe care o conduc în relațiile de muncă cu alte compartimente similare din cadrul întreprinderii (instituției) proprii sau cu terții.

Grupe de bază componente:

1221 Conducători în agricultură, silvicultură, vânătoare piscicultură, pescuit și protecția mediului
1222 Conducători în industria extractivă și prelucrătoare
1223 Conducători în construcții
1224 Conducători în comerțul cu ridicata și cu amănuntul
1225 Conducători în turism, activități ospitaliere, activități de alimentație și activități de agrement
1226 Conducători în transporturi, poștă și telecomunicații
1227 Conducători de firme de afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale
1228 Conducători de întreprinderi de prestări servicii pentru populație (reparații obiecte de uz casnic, curățătorii, spălătorii, frizerii etc.)
1229 Conducători în alte activități de producție și servicii sociale (sănătate, cultură, învățământ, sport, afaceri externe etc.)

1221 CONDUCĂTORI ÎN AGRICULTURĂ SILVICULTURĂ, VÂNĂTOARE PISCICULTURĂ, PESCUIT ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Conducătorii din agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură, pescuit și protecția mediului, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alte cadre de conducere de direcții și servicii, planifică și coordonează activitatea de producție a bunurilor agricole, supraveghează utilizarea resurselor materiale, financiare și umane, stabilesc modalitățile de execuție a lucrărilor de specialitate, avizează recrutarea și formarea profesională a personalului, reprezintă unitatea pe care o conduc în relațiile cu alte sectoare ale aceleiași întreprinderi sau cu terții.

Ocupații componente:

122101 hidrometeorolog șef
122102 inginer șef agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură, pescuit
122103 inspector general vânătoare
122104 medic veterinar șef
122105 șef centru protecția plantelor și mediului
122106 șef centru reproducția și selecția animalelor
122107 șef district, centru, ocol silvic
122108 șef circumscripție sanitar-veterinar și control al alimentelor
122109 șef complex zootehnic
122110 șef fazanerie
122111 șef fermă agricolă (agrozootehnică)
122112 șef laborator analize pedologice și asimilați
122113 șef oficiu cadastru
122114 șef parchet
122115 șef păstrăvărie
122116 șef pepinieră silvicolă, pomicolă, viticolă
122117 șef stație hidrologică, meteorologică și incubație
122118 șef stație producție, exploatare, întreținere în agricultură
122119 șef stație vinificație
122120 șef stație lucrări de irigație și ameliorare a solului
122121 inspector veterinar șef
122122 șef secție mecanizare

1222 CONDUCĂTORI ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ȘI PRELUCRĂTOARE

Conducătorii din industria extractivă și prelucrătoare, în subordinea directorilor responsabili, în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii planifică și coordonează activitatea de extracție a cărbunelui și minereurilor, de producție și distribuție a electricității, gazului și apei; supraveghează aplicarea regulilor de protecție a muncii, precum și recrutarea și formarea profesională a personalului; reprezintă organizația proprie în relațiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu terții.

Ocupații componente:

122201 inginer șef exploatare nucleară
122202 inginer șef industria extractivă și prelucrătoare
122203 inginer șef radioprotecție
122204 inspector șef conservarea energiei
122205 șef atelier industria extractivă și prelucrătoare
122206 șef sector, industria extractivă și prelucrătoare
122207 șef centru prelucrare
122208 șef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear
122209 șef unități miniere și asimilate
122210 șef brigadă exploatare minieră
122211 șef serviciu tehnic și componente nucleare
122212 șef serviciu termo-chimic
122213 șef uzină, centrală electrică, gaze, apă și asimilați
122214 șef laborator în industria prelucrătoare
122215 șef modul în industria extractivă și prelucrătoare
122216 șef centrală electrică, gaze și apă
122217 șef secție industrie extractivă și prelucrătoare
122218 șef serviciu industrie extractivă și prelucrătoare
122219 șef birou industrie extractivă și prelucrătoare
122220 șef atelier reparații capitale

1223 CONDUCĂTORI ÎN CONSTRUCȚII

Conducătorii din construcții, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifică și coordonează activitatea de producție, exploatare și întreținere în construcții și lucrări publice; supraveghează aplicarea regulilor de protecție a muncii, precum și recrutarea și formarea profesională a personalului din subordine și randamentul acestuia; reprezintă organizația proprie în relațiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu terții.

Ocupații componente:

122301 ajutor șef brigadă, în construcții
122302 inginer șef în construcții
122303 conducător antrepriză construcții montaj
122304 șef atelier în construcții
122305 șef brigadă complexă sau specializată
122306 șef laborator în construcții
122307 șef lot
122308 șef șantier
122309 șef sector (secție) drumuri-poduri
122310 șef secție producție, exploatare, întreținere, reparații în construcții și lucrări publice
122311 șef serviciu în construcții
122312 șef birou în construcții
122313 șef sector exploatare, îmbunătățiri funciare
122314 șef sistem exploatare îmbunătățiri funciare

1224 CONDUCĂTORI ÎN COMERȚUL CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL

Conducătorii din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifică și coordonează activitatea comercială a întreprinderii; supraveghează respectarea normelor practicate în regimul schimbului de mărfuri și cheltuielile specifice; supraveghează recrutarea și formarea profesională a personalului din subordine și randamentul acestuia; reprezintă organizația proprie în relațiile cu alte sectoare interne sau cu terții.

Ocupații componente:

122401 președinte cooperativă de producție, achiziție și desfacere a mărfurilor
122402 șef bază recepție
122403 șef serviciu comerț cu ridicata și amănuntul
122404 șef birou comerț cu ridicata și amănuntul
122405 vicepreședinte cooperativă de producție, achiziție și desfacere
Modificări (1)

1225 CONDUCĂTORI ÎN ACTIVITATEA HOTELIERĂ ȘI RESTAURANTE Modificări (1)

Conducătorii din activitatea hotelieră și restaurante, în subordinea directorilor responsabili, planifică și coordonează activitatea hotelieră și de alimentație publică; supraveghează utilizarea resurselor materiale și financiare; avizează recrutarea și formarea profesională a personalului din subordine și urmăresc eficiența muncii acestora; reprezintă interesele organizației proprii în relațiile de lucru cu alte sectoare din interiorul acesteia sau cu terții.

Ocupații componente:

122501 responsabil complex hotel-restaurant
122502 șef complex hotelier
Modificări (1)

1226 CONDUCĂTORI ÎN TRANSPORTURI, POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

Conducătorii din transporturi, poștă și telecomunicații în subordinea directorilor responsabili, planifică și coordonează activitatea specifică din transporturi, poștă și telecomunicații; supraveghează utilizarea resurselor materiale și financiare și respectarea normativelor și tarifelor; avizează recrutarea, formarea profesională și eficiența personalului în subordine; reprezintă organizația proprie în relațiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia și cu terții.

Ocupații componente:

122601 căpitan șef port
122602 comandant navă
122603 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic
122604 conducător (director și director adjunct) Administrația Filială Dunărea de Jos (AFDJ)
122605 director zbor
122606 inginer șef transporturi
122607 picher șef district
122608 revizor general siguranța circulației
122609 șef agenție navală
122610 șef atelier aeroport
122611 șef atelier telecomunicații
122612 șef atelier transporturi
122613 șef autobază
122614 șef birou aeroport
122615 șef birou exploatare poștală
122616 șef birou radiotelecomunicații
122617 șef birou, serviciu relații internaționale
122618 șef birou, serviciu transport maritim și fluvial
122619 șef centrală telefonică
122620 șef centru control calitate emisie radiofonică
122621 șef centru control calitate emisie televiziune
122622 șef centru control local comunicații
122623 șef centru dirijare zbor
122624 șef centru poștal și asimilați
122625 șef centru (secție, sector) radiodifuziune și asimilați
122626 șef centru (secție, sector) telecomunicații și asimilați
122627 șef centru zonal intervenții radiorelee
122628 șef centru zonal de intervenții translatare TV
122629 șef coloană auto
122630 șef depou
122631 șef district căi ferate, poduri, drumuri
122632 șef divizie căi ferate
122633 șef formație comunicații
122634 șef formație operațională telecomunicații
122635 șef laborator aeroport
122636 șef laborator măsurători telecomunicații
122637 șef laborator radio-televiziune
122638 șef laborator telecomunicații
122639 șef lot telecomunicații
122640 șef port
122641 șef regulator circulație căi ferate
122642 șef rețea telecomunicații
122643 șef revizie locomotive, automotoare
122644 șef revizie vagoane
122645 șef secție (sector) transporturi și asimilați
122646 șef serviciu, centru, stație, aeroport și asimilați
122647 șef serviciu control zonal comunicații
122648 șef serviciu exploatare poștală
122649 șef serviciu filială Administrația Filială Dunărea de Jos
122650 șef serviciu informare zbor
122651 șef serviciu stație, tură meteo
122652 șef serviciu navigație
122653 șef serviciu radiotelecomunicații și asimilați
122654 șef stație căi ferate
122655 șef stație comunicații prin satelit
122656 șef stație radiorelee
122657 șef stație teleferic
122658 șef stație televiziune
122659 șef studio
122660 șef agenție pilotaj
122661 șef cart
122662 telefonist șef
122663 telegrafist șef
122664 șef oficiu zonal poștă
122665 șef oficiu special poștă
122666 diriginte oficiu transporturi și telecomunicații
122667 șef turn telecomunicații
122668 șef garaj
122669 comandant instructor
122670 șef mecanic instructor
122671 șef mecanic nave maritime
122672 șef electrician nave maritime
122673 șef stație radiotelegrafie (RTG)
Modificări (2)

1227 CONDUCĂTORI LA FIRME DE AFACERI, INTERMEDIERI ȘI ALTE SERVICII COMERCIALE

Conducătorii firmelor de intermediere a afacerilor și a altor servicii comerciale, în subordinea directorilor responsabili, planifică și coordonează activitatea de prestare servicii bancare, asigurare și gestiune imobiliară, prelucrări informatice, studii de piață, contabilitate, arhitectură, inginerie, curățare a clădirilor, expertize și analize tehnice, publicitate și condiționare (ambalare) a mărfurilor; supraveghează utilizarea resurselor materiale și financiare și avizează recrutarea, formarea profesională și randamentul personalului în subordine; reprezintă organizația proprie în relațiile de lucru cu alte sectoare din interiorul acesteia și cu terții; supraveghează aplicarea regulilor de protecție a muncii.

Ocupații componente:

122701 inginer șef firme de afaceri și alte servicii comerciale
122702 șef agenție comercială
122703 șef expoziții și târguri
122704 șef vamă și asimilați

1228 CONDUCĂTORI DE îNTREPRINDERI DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU POPULAȚIE (REPARAȚII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURĂȚĂTORII, SPĂLĂTORII, FRIZERII ETC.)

Conducătorii din întreprinderile de prestări de servicii pentru populație, în subordinea directorilor responsabili, planifică și coordonează prestările de servicii pentru populație: supraveghere persoane la domiciliu, curățenie și alte prestații similare; planifică și coordonează activitatea de executare a lucrărilor de reparații sau altor prestații; supraveghează utilizarea rațională a resurselor materiale și financiare și urmăresc respectarea termenelor planificate pentru executarea diferitelor servicii; avizează recrutarea și formarea profesională a personalului în subordine și randamentul acestuia; reprezintă organizația proprie în relațiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu terții.

Ocupații componente:

122801 inginer șef întreprinderi de reparații obiecte de uz casnic, curățătorii și alte servicii pentru populație
122802 șef atelier reparații obiecte de uz casnic, curățătorii și alte servicii pentru populație
122803 șef centru reparații
122804 șef centru dezinfecție, deratizare și dezinsecție

1229 CONDUCĂTORI ÎN ALTE ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ȘI SERVICII SOCIALE (SĂNĂTATE, CULTURĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT, SPORT, AFACERI EXTERNE ETC.)

Conducătorii din alte activități de producție și servicii sociale, în subordinea directorilor responsabili, planifică și coordonează activitatea din domeniile de sănătate și asistența socială, învățământ public și particular, activitate recreativă, culturală și sportivă, precum și a instituțiilor și organismelor extrateritoriale.

Ocupații componente:

122901 antrenor federație sportivă
122902 asistent medical șef
122903 biochimist șef secție, laborator
122904 biolog șef secție, laborator
122905 chimist șef secție, laborator
122906 comandant aeroclub
122907 conducător tabără școlară
122908 consilier teritorial șef inspectoratul pentru cultură
122909 coordonator presă
122910 director în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și de maiștri
122911 farmacist șef secție, laborator
122912 farmacist diriginte
122913 laborant medical șef
122914 medic șef (policlinică, stație de salvare, centru de recoltare sânge)
122915 medic șef secție, laborator
122916 moașă șefă
122917 oficiant medical șef
122918 președinte federație sportivă și asimilați
122919 președinte complex, club sportiv și asimilați
122920 psiholog șef secție, laborator
122921 redactor șef presă
122922 secretar general agenție presă, edituri
122923 secretar general redacție
122924 secretar general federație sport
122925 secretar științific învățământ, cercetare
122926 șef agenție, oficiu turism
122927 șef atelier presă
122928 șef birou exploatare-coordonare presă
122929 șef birou redacție
122930 șef birou relații unități presă și asimilați
122931 șef laborator conservare-restaurare opere de artă
122932 șef lectorat
122933 șef oficiu juridic
122934 șef oficiu, serviciu, secție, redacție și asimilați
122935 șef serviciu control tehnic presă
122936 șef unitate balneoclimaterică
122937 soră medicală șefă
122938 tehnician sanitar șef
122939 șef catedră
122940 șef agenție concursuri hipice
122941 șef producție film
122942 șef secție producție film
122943 șef atelier producție film
122944 șef oficiu interjudețean difuzare film
122945 librar șef
122946 șef atelier decorator
Modificări (3)

IV.1.2.3. GRUPA MINORĂ 123

Alți conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități nelucrative din unități economico-sociale mari

Alți conducători de compartimente cu activități nelucrative din unitățile economico-sociale mari sub conducerea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii planifică și coordonează activitatea compartimentului de specialitate, avizează recrutarea și formarea personalului din subordine, urmărește randamentul și eficiența acestuia; reprezintă organizația în relațiile cu alți conducători de organizații, în relațiile de lucru cu alte sectoare din interior sau cu terții.

Grupe de bază componente:

1231 Conducători în servicii de administrație și financiare
1232 Conducători în servicii de personal, pregătirea personalului și alte relații de muncă
1233 Conducători în activitatea de vânzare și marketing
1234 Conducători în servicii de publicitate și relații publice
1235 Conducători în aprovizionare și desfacere
1236 Conducători în informatică
1237 Conducători în cercetare-dezvoltare-proiectare
1239 Conducători în alte activități și servicii nelucrative

1231 CONDUCĂTORI ÎN SERVICII DE ADMINISTRAȚIE ȘI FINANCIARE

Conducătorii din serviciile de administrație și financiare, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători, planifică și coordonează activitatea administrativă, evaluează resursele financiare, stabilesc bugetul și supraveghează operațiunile financiare ale întreprinderilor sau instituțiilor; supraveghează utilizarea rațională a resurselor financiare și efectuarea cheltuielilor; avizează recrutarea, formarea profesională și randamentul personalului din subordine; reprezintă organizația în relațiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu terții.

Ocupații componente:

123101 comisar șef divizie gardă financiară
123102 contabil șef
123103 controlor financiar
123104 controlor revizor financiar
123105 procuror șef birou/șef serviciu/secție
123106 șef agenție CEC
123107 șef birou, serviciu administrativ
123108 șef birou, serviciu, secție, circumscripție financiară
123109 șef birou, serviciu financiar-contabilitate

1232 CONDUCĂTORI ÎN SERVICII DE PERSONAL, PREGĂTIREA PERSONALULUI ȘI ALTE RELAȚII DE MUNCĂ

Conducătorii din servicii de personal, pregătire a personalului și alte relații de muncă, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii planifică și coordonează activitatea de recrutare, formare și promovare a personalului, de negociere a salariilor, de consultare a lucrătorilor; avizează programele de protecție a muncii și reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației și cu terții.

Ocupații componente:

123201 șef birou calificare și recalificare
123202 șef birou pensii
123203 șef birou șomaj
123204 șef oficiu șomaj
123205 șef serviciu resurse umane
123206 șef serviciu evaluarea resurselor de muncă

1233 CONDUCĂTORI DIN ACTIVITATEA DE VÂNZARE ȘI MARKETING

Conducătorii din activitatea de vânzare și marketing, sub conducerea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifică și coordonează activitatea de comerț interior sau exterior și marketing a întreprinderii sau instituției; fundamentează programele de desfacere a mărfurilor pe seama rezultatelor studiilor de piață; stabilesc baremuri pentru nivelul prețurilor și rabatului comercial, condițiile de livrare și metodele de vânzare; supraveghează utilizarea rațională a resurselor umane, materiale și financiare, recrutarea și formarea profesională a personalului; reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației și cu terții.

Ocupații componente:

123301 șef serviciu marketing
123302 șef birou marketing
123303 șef licitație
123304 director operații-tranzacții
123305 șef casă compensație
123306 șef agenție bursieră

1234 CONDUCĂTORI ÎN SERVICII DE PUBLICITATE ȘI RELAȚII PUBLICE

Conducătorii din serviciile de publicitate și relații publice, sub conducerea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifică și coordonează activitatea de publicitate din întreprinderi sau instituții, negociază contractele de publicitate cu mijloacele de comunicare în masă (mass-media) și agențiile de publicitate; stabilesc programele de informare a autorităților și publicului și organizează campanii de colectare a fondurilor în contul organizațiilor umanitare sau fără scop lucrativ; urmăresc utilizarea rațională a resurselor și efectuarea cheltuielilor; avizează recrutarea și formarea profesională a personalului în subordine și supraveghează randamentul acestuia; reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației sau cu terții.

Ocupații componente:

123401 șef agenție reclamă publicitară
123402 șef birou reclamă publicitară
123403 șef serviciu reclamă publicitară

1235 CONDUCĂTORI ÎN APROVIZIONARE ȘI DESFACERE

Conducătorii din activitatea de aprovizionare și desfacere, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifică și coordonează activitatea de achiziționare, constituire a stocurilor, distribuire a materiilor prime și materialelor; negociază cu furnizorii asupra prețurilor de achiziție și calității materiilor prime și materialelor care fac obiectul contractului; planifică și stabilesc sistemul de inventariere; supraveghează utilizarea rațională a resurselor și efectuarea cheltuielilor; avizează recrutarea, pregătirea profesională și randamentul personalului; reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației și cu terții.

Ocupații componente:

123501 șef birou aprovizionare-desfacere
123502 șef depozit
123503 șef serviciu aprovizionare-desfacere
123504 șef siloz
123505 șef stație uscare-condiționare cereale

1236 CONDUCĂTORI ÎN INFORMATICĂ

Conducătorii din informatică coordonează activitatea compartimentelor de informatică din unități (întreprindere, instituție, societate, comercială etc.); coordonează alegerea, instalarea, utilizarea și întreținerea echipamentelor de calcul, precum și achiziționarea, din exteriorul unității, de programe de calculator; stabilesc modalitățile de prelucrare a datelor la nivelul unității; supraveghează utilizarea eficientă și rațională a resurselor materiale și financiare; se preocupă de recrutarea și pregătirea profesională și urmăresc eficiența personalului în subordine; reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației sau cu terți.

În contextul diversității structurilor organizatorice actuale (divizie, departament, direcție, direcție generală, atelier, laborator, centru de calcul, oficiu de calcul etc.), ocupațiile corespunzătoare se pot concretiza prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al fiecărei organizații.

Ocupații componente:

123601 director centru de calcul
123602 șef oficiu de calcul
123603 șef atelier informatică
123604 șef laborator informatică
123605 director divizie informatică
123606 director departament informatică

1237 CONDUCĂTORI ÎN CERCETARE - DEZVOLTARE - PROIECTARE

Conducătorii din cercetare-dezvoltare, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifică și coordonează activitatea de cercetare-dezvoltare din întreprinderi, instituții, în domeniul proceselor tehnice, tehnologice sau de producție; stabilesc obiectivele cercetării în limitele bugetare și supraveghează utilizarea rațională a resurselor; avizează recrutarea, formarea profesională a personalului și randamentul acestuia; reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației, sau cu terții.

Ocupații componente:

123701 arhitect șef
123702 geolog șef
123703 secretar științific și asimilați
123704 șef formație lucrări geologice
123705 șef formație cercetare-dezvoltare
123706 meteorolog șef
123707 director filială cercetare-proiectare
123708 șef atelier ediții, multiplicare, expediție
123709 șef proiect cercetare-proiectare
123710 șef secție cercetare-proiectare
123711 șef atelier cercetare-proiectare
123712 responsabil CTE (control tehnic-economic) în cercetare-proiectare

1239 CONDUCĂTORI ÎN ALTE ACTIVITĂȚI ȘI SERVICII NELUCRATIVE

În această grupă sunt incluși conducătorii care nu pot fi clasificați în celelalte grupe de bază ale subgrupei minore 123 alți conducători.

Ocupații componente:

123901 șef birou organizație politică, obștească, umanitară
123902 șef serviciu organizație politică, obștească, umanitară
123903 șef stat major apărare civilă
Modificări (2)

IV.1.3. SUBGRUPA MAJORĂ 13

Conducători de unități economico-sociale mici (giranți)

Conducătorii de unități economico-sociale mici (giranți) coordonează activitatea unităților proprii sau ale proprietarilor (giranților); asistați de un alt conducător sau de un grup de subalterni, definesc cifra de afaceri și profilul activității, negociază prețurile cu furnizorii și clienții, planifică și centralizează utilizarea resurselor materiale, financiare și umane.

Grupe minore componente:

131 Conducători (șefi de unități) de unități economico-sociale mici

IV.1.3.1. GRUPA MINORĂ 131

Conducători (șefi de unități) unități economico-sociale mici

Conducătorii de unități economico-sociale mici coordonează activitatea unităților proprii sau ale proprietarilor; asistați de un alt conducător sau de un grup de subalterni planifică, definesc și înfăptuiesc obiectivele economice, urmăresc realizarea sarcinilor zilnice; negociază prețurile cu furnizorii și clienții, supraveghează utilizarea resurselor materiale și financiare și avizează recrutarea personalului în subordine pentru desfășurarea sarcinilor specifice.

Notă: Grupele de bază cuprinse în această subgrupă clasează funcțiile respective în cele 9 ramuri de activitate.

Grupe de bază componente:

1311 Conducători de întreprinderi mici din agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură și pescuit
1312 Conducători de întreprinderi mici din industria extractivă și prelucrătoare
1313 Conducători de întreprinderi mici din construcții
1314 Conducători de întreprinderi mici din comerțul cu ridicata și amănuntul
1315 Conducători de întreprinderi mici din activitatea hotelieră și restaurante
1316 Conducători de întreprinderi mici din transporturi, poștă și telecomunicații
1317 Conducători firme mici de afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale
1318 Conducători de întreprinderi mici de prestări servicii pentru populație (reparații obiecte de uz casnic, curățătorii, spălătorii, frizerii etc.)
1319 Conducători de alte întreprinderi mici
Modificări (1)

Sarcinile persoanelor cuprinse în aceste grupe de bază sunt, în general, comune și se regăsesc în definirea subgrupei 131 "CONDUCĂTORI (ȘEFI DE UNITĂȚI) DE SOCIETĂȚI COMERCIALE ȘI ÎNTREPRINDERI MICI", fiind particularizate numai de specificul activității.

1311 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, VÂNĂTOARE, PISCICULTURĂ ȘI PESCUIT

Ocupații componente:

131101 conducător întreprindere mică - patron (girant) agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură și pescuit

1312 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ȘI PRELUCRĂTOARE

Ocupații componente:

131201 conducător întreprindere mică - patron (girant) industrie extractivă și prelucrătoare

1313 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN CONSTRUCȚII

Ocupații componente:

131301 conducător întreprindere mică-patron (girant) în construcții

1314 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN COMERȚUL CU RIDICATA ȘI AMĂNUNTUL

Ocupații componente:

131401 conducător întreprindere mică patron (girant) în comerț

1315 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN ACTIVITATEA HOTELIERĂ ȘI RESTAURANTE Modificări (1)

Ocupații componente:

131501 conducător întreprindere mică-patron (girant) în activitatea hotelieră și restaurante
131502 patron unitate agrement
131503 patron unitate alimentație publică

1316 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN TRANSPORTURI, POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

Ocupații componente:

131601 conducător întreprindere mică-patron (girant) în transporturi și comunicații

1317 CONDUCĂTORI FIRME MICI DE AFACERI, INTERMEDIERI ȘI ALTE SERVICII COMERCIALE

Ocupații componente:

131701 conducător firmă mică-patron (girant) în afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale

1318 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU POPULAȚIE (REPARAȚII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURĂȚĂTORII, SPĂLĂTORII, FRIZERII ETC)

Ocupații componente:

131801 conducător întreprindere mică-patron (girant) în prestări servicii

1319 CONDUCĂTORI DE ALTE ÎNTREPRINDERI MICI

Ocupații componente:

131901 conducător de întreprindere mică patron (girant) învățământ, sănătate, sport, turism, informatică etc.

IV.2. GRUPA MAJORĂ 2

Specialiști cu ocupații intelectuale și științifice

Specialiștii cu ocupații intelectuale și științifice îndeplinesc sarcini profesionale care necesită cunoștințe de înalt nivel în științe fizice, biologice, sociale și umane; întreprind analize și cercetări, elaborează concepte, teorii și metode; aplică în practică cunoștințele dobândite sau avizează lucrări realizate în domeniul respectiv; predau în învățământul de diverse grade, teoria și practica uneia sau mai multor discipline; instruiesc și educă persoane handicapate; oferă consultații în domeniul comercial, juridic și social; creează și interpretează opere de artă; susțin comunicări științifice și întocmesc rapoarte.

Subgrupe majore componente:

21 FIZICIENI, MATEMATICIENI ȘI INGINERI
22 specialiști în BIOLOGIE, AGRONOMIE și ȘTIINȚELE VIEȚII
23 PROFESORI în ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR SECUNDAR și asimilați
24 Alți Specialiști CU OCUPAȚII INTELECTUALE și ȘTIINȚIFICE

IV.2.1. SUBGRUPA MAJORĂ 21

Fizicieni, matematicieni și ingineri

Fizicienii, matematicienii și inginerii efectuează cercetări asupra teoriilor, conceptelor și procedeelor, le ameliorează sau actualizează; aplică în practică cunoștințele din domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geofizicii, geologiei, matematicii, statisticii, informaticii, arhitecturii, ingineriei și tehnologiei; avizează proiecte de construcții, sistematizare, rețele de circulație rutieră, echipamente, mașini, metode de exploatare minieră; efectuează ridicări topografice și submarine și întocmesc hărți; studiază aspectele tehnologice ale unor materiale, produse și procedee; susțin comunicări științifice și întocmesc rapoarte tehnice de specialitate.

Grupe minore componente:

211 Fizicieni, chimiști și asimilați
212 Matematicieni, specialiști statisticieni și asimilați
213 Specialiști în informatică
214 Arhitecți, ingineri și asimilați (exclusiv ingineri din industria textilă, pielărie, alimentară, lemn și materiale de construcții)
215 Ingineri în industria textilă, pielărie și alimentară
216 Ingineri în industria lemnului și materialelor de construcții

IV.2.1.1. GRUPA MINORĂ 211

Fizicieni, chimiști și asimilați

Fizicienii, chimiștii și specialiștii asimilați aplică cunoștințele științifice în domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geologiei și geofizicii; aplică cunoștințele dobândite în domeniul prelucrării industriale, agriculturii, medicinei, navigației, explorării spațiale, exploatării resurselor de petrol și gaze, altor resurse minerale și apei; în telecomunicații și alte servicii sau construcții civile; susțin comunicări științifice și întocmesc rapoarte tehnice de specialitate.

Grupe de bază componente:

2111 Fizicieni și astronomi
2112 Meteorologi
2113 Chimiști
2114 Geologi, geofizicieni

2111 FIZICIENI ȘI ASTRONOMI

Fizicienii și astronomii efectuează experimente, teste și analize asupra structurii și proprietăților materiei în stare solidă și a modificărilor posibile în funcție de temperatură și presiune; evaluează rezultatele experimentelor pe baza modelelor matematice; observă și analizează fenomenele cerești; aplică cunoștințele legate de fizică și astronomie în industrie, medicină și în domeniul militar.

Ocupații componente:

211101 fizician

2112 METEOROLOGI

Meteorologii conduc (dirijează) cercetarea, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale care se referă la compoziția, structura și dinamica atmosferei; investighează direcția și viteza deplasărilor aerului, presiunii temperaturii, umidității și alte fenomene ca formarea ceței și precipitațiilor, pregătesc detalierea pe termen lung a hărților meteorologice și prognozelor meteo folosite în aviație, în marină, agricultură și alte domenii pentru informarea publicului.

Ocupații componente:

211201 meteorolog
211202 prognozator meteo
211203 climatolog
211204 meteorolog aeronautic

2113 CHIMIȘTI

Chimiștii efectuează cercetări aplicative și analize pentru determinarea compoziției chimice a diferitelor substanțe, materii și produse naturale, artificiale sau sintetice; întocmesc rapoarte cu concluziile rezultate în vederea îmbunătățirii calității materialelor, produselor și procedeelor farmaceutice și industriale.

Ocupații componente:

211301 chimist
211302 consilier chimist
211303 expert chimist
211304 inspector de specialitate chimist
211305 referent de specialitate chimist

2114 GEOLOGI, GEOFIZICIENI

Geologii, geofizicienii și geografii studiază compoziția și structura scoarței terestre, analizează rocile, mineralele și fosilele pentru determinarea naturii și cronologiei diferitelor formațiuni geologice; studiază și măsoară intensitatea seismelor și a forței gravitaționale; studiază fenomenele optice și acustice din atmosferă; identifică zăcăminte de petrol, gaze naturale, pânza freatică etc. și stabilesc procedeele de exploatare a acestora.

Ocupații componente:

211401 consilier geolog
211402 expert geolog
211403 inspector specialitate geolog
211404 referent de specialitate geolog
211405 consilier geofizician
211406 expert geofizician
211407 inspector specialitate geofizician
211408 referent de specialitate geofizician
211409 consilier hidrogeolog
211410 expert hidrogeolog
211411 inspector specialitate hidrogeolog
211412 referent de specialitate hidrogeolog
211413 consilier hidrolog
211414 expert hidrolog
211415 inspector specialitate hidrolog
211416 referent de specialitate hidrolog
211417 consilier pedolog
211418 expert pedolog
211419 inspector specialitate pedolog
211420 referent de specialitate pedolog

IV.2.1.2. GRUPA MINORĂ 212

Matematicieni, specialiști statisticieni și asimilați

Matematicienii, statisticienii și asimilații acestora avizează aplicarea unor metode și principii matematice, actuariale și statistice; pregătesc și efectuează culegeri de date statistice, le evaluează, le organizează și le interpretează, întocmind rapoarte și comunicări științifice.

Grupe de bază componente:

2121 Matematicieni și asimilați
2122 Specialiști statisticieni

2121 MATEMATICIENI ȘI ASIMILAȚI

Matematicienii și asimilații acestora studiază și elaborează teorii și metode matematice și actuariale, avizează utilizarea acestora în științele tehnice, agronomie, medicină și alte sectoare; efectuează analize logice ale problemelor de gestiune, elaborează modele matematice în vederea programării și rezolvării computerizate a acestor probleme.

Ocupații componente:

212101 consilier matematician
212102 expert matematician
212103 inspector specialitate matematician
212104 referent de specialitate matematician
212105 consilier actuar
212106 expert actuar
212107 inspector specialitate actuar
212108 referent de specialitate actuar

2122 SPECIALIȘTI STATISTICIENI

Statisticienii proiectează și organizează anchete și alte culegeri de date statistice, concep chestionarele și celelalte instrumente specifice; evaluează, prelucrează, analizează și interpretează informații statistice și se ocupă de publicarea lor.

Ocupații componente:

212201 consilier statistician
212202 expert statistician
212203 inspector specialitate statistician
212204 referent de specialitate statistician

IV.2.1.3. GRUPA MINORĂ 213

Specialiști în informatică

Specialiștii în informatică concep, proiectează, elaborează, testează, implementează și dezvoltă sisteme informatice și programe de calculator în diferite domenii de activitate, în conformitate cu cerințele și opțiunile de informatizare.

Grupe de bază componente:

2131 Analiști, programatori, proiectanți sisteme informatice, consultanți în informatică
2139 Specialiști în informatică neclasificați în grupele de bază anterioare

2131 ANALIȘTI, PROGRAMATORI, PROIECTANȚI SISTEME INFORMATICE, CONSULTANȚI ÎN INFORMATICĂ

Analiștii, programatorii, proiectanții de sisteme informatice, consultanții în informatică concep, proiectează, elaborează, testează, implementează și dezvoltă sisteme informatice, programe și documentația tehnică aferentă; proiectează structura bazelor de date; concep și proiectează rețele de calculatoare; oferă consultații de specialitate utilizatorilor de tehnică de calcul.

Ocupații componente:

213101 analist
213102 programator
213103 proiectant sisteme informatice
213104 consultant în informatică

2139 SPECIALIȘTI ÎN INFORMATICĂ, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Specialiștii în informatică neclasificați în grupa de bază anterioară concep, realizează și aplică metode de asigurare a integrității și securității datelor și programelor; instalează, întrețin și mențin în exploatare echipamente de calcul; gestionează rețele de calculatoare.

Ocupații componente:

213901 inginer de sistem în informatică
213902 administrator de rețea de calculatoare
213903 administrator baze de date

IV.2.1.4. GRUPA MINORĂ 214

Arhitecți, ingineri și asimilați (exclusiv ingineri din industria textilă, pielărie, alimentară, lemn și materiale de construcții)nda.co

Arhitecții, inginerii și asimilații acestora proiectează și avizează proiecte de construcții, de sistematizare urbană, rețele de circulație rutieră și de amenajare peisagistică; avizează și supraveghează lucrările de construcții civile și industriale, sistemele electrice și electronice, mașinile, echipamentul și instalațiile industriale; aplică la scară industrială procedee chimice pentru producerea diferitelor substanțe; aplică metode de extragere din sol la scară industrială a apei, petrolului, gazelor naturale și altor substanțe minerale utile; întocmesc reprezentări grafice sau fotografice; supraveghează tehnologia specifică materialelor și produselor.

Grupe de bază componente:

2141 Arhitecți în urbanistică și amenajarea teritoriului
2142 Ingineri constructori
2143 Ingineri energeticieni și electricieni
2144 Ingineri electroniști în transporturi, poștă și telecomunicații
2145 Ingineri mecanici
2146 Ingineri petrochimiști și în chimia industrială
2147 Ingineri minieri, petroliști și metalurgiști
2148 Ingineri geodezi, cartografi și topografi
2149 Arhitecți, ingineri și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare

2141 ARHITECȚI ÎN URBANISTICĂ ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

Arhitecții în urbanistică și amenajarea teritoriului proiectează zonele de locuit, comerciale, industriale și căi rutiere; elaborează schițe și planuri de detaliu pentru construcții și restaurări; identifică și găsesc cele mai bune soluții privind asigurarea calității mediului înconjurător, elaborează planuri de amenajare urbanistică și peisagistică, urmăresc în teren realizarea proiectelor de desfășurare a activităților și diverselor reglementări în vigoare.

Ocupații componente:

214101 arhitect clădiri
214102 conductor arhitect
214103 arhitect urbanism, peisagistică și amenajarea teritoriului
214104 arhitect restaurări
214105 consilier arhitect
214106 expert arhitect
214107 inspector specialitate arhitect
214108 referent de specialitate arhitect
214109 proiectant arhitect

2142 INGINERI CONSTRUCTORI

Inginerii constructori analizează și avizează proiectele de construcție a podurilor, docurilor, drumurilor, canalelor, sistemelor de îndiguire etc. Stabilesc materialele și normele de calitate specifice; organizează și conduc șantierele de construcții, întreținere și reparații ale construcțiilor existente; supraveghează respectarea normelor tehnice, a tehnologiilor specifice la standardele de construcții.

Ocupații componente:

214201 inginer construcții civile, industriale și agricole
214202 subinginer construcții civile, industriale și agricole
214203 inginer instalații pentru construcții
214204 inginer căi ferate, drumuri și poduri
214205 inginer construcții hidrotehnice
214206 inginer constructor instalații
214207 proiectant inginer instalații
214208 proiectant inginer construcții
214209 consilier inginer construcții
214210 expert inginer construcții
214211 inspector specialitate inginer construcții
214212 referent de specialitate inginer construcții

2143 INGINERI ENERGETICIENI ȘI ELECTRICIENI

Inginerii energeticieni și electricieni proiectează și avizează realizarea motoarelor electrice, a sistemelor de producere, transmisie și distribuție a energiei; stabilesc controlul standard și procedeele de asigurare a funcționării eficiente a motoarelor și echipamentelor, urmărind securitatea sistemelor de distribuție a energiei.

Ocupații componente:

214301 dispecer energetic feroviar
214302 dispecer centrală, hidrocentru, cascadă, dispecerate teritoriale
214303 dispecer rețea distribuție
214304 dispecer rețele de înaltă tensiune
214305 inginer electroenergetică
214306 radiochimist
214307 subinginer electroenergetică
214308 inginer energetică industrială
214309 inginer termoenergetică
214310 proiectant inginer electrotehnic
214311 proiectant inginer energetician
214312 inginer rețele electrice
214313 subinginer rețele electrice
214314 inginer hidroenergetică
214315 inginer centrale nuclearo-electrice
214316 subinginer centrale termoelectrice

2144 INGINERI ELECTRONIȘTI ÎN TRANSPORTURI, POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

Inginerii electroniști, în transporturi, poștă și telecomunicații construiesc sisteme electronice, avizează funcționarea lor, le asigură întreținerea și repararea, nominalizează și conduc producția, instalațiile și sistemele de telecomunicații, stabilesc controlul standardelor și modalităților de funcționare eficientă și în siguranță a dispozitivelor, motoarelor, echipamentelor.

Ocupații componente:

214401 inginer electromecanic SCB
214402 inginer automatist
214403 inginer emisie
214404 inginer montaj
214405 inginer navigație
214406 inginer electronist, transporturi, telecomunicații
214407 inginer electrotehnist
214408 inginer imagine
214409 inginer producție
214410 inginer sunet
214411 instructor instalații
214412 instructor linii
214413 revizor siguranța circulației feroviare
214414 subinginer automatist
214415 subinginer electronist, transporturi, telecomunicații
214416 subinginer reglaje subansamble
214417 inginer de recepție și control aeronave
214418 proiectant inginer electronist
214419 proiectant inginer de sisteme și calculatoare
214420 proiectant inginer electromecanic
214421 inginer electromecanic
214422 subinginer electromecanic
214423 ofițer punte
214424 ofițer mecanic
214425 ofițer electrician
214426 căpitan secund
214427 ofițer aspirant
214428 căpitan de port
Modificări (2)

2145 INGINERI MECANICI

Inginerii mecanici construiesc mașini, mecanisme și instalații industriale, avizează funcționarea acestora, asigură întreținerea și repararea lor; studiază anumite materiale, produse sau procedee tehnologice.

Ocupații componente:

214501 inginer mecanic
214502 subinginer mecanic
214503 inginer electromecanic miner
214504 inginer material rulant cale ferată
214505 inginer mecanică agricolă
214506 inginer aviație
214507 inginer nave
214508 inginer mașini unelte
214509 inginer mecanică fină
214510 inginer mașini termice
214511 inginer mașini hidraulice și pneumatice
214512 inginer autovehicule rutiere
214513 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic
214514 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier
214515 inginer mecanic utilaj tehnologic mașini agricole
214516 inginer mecanic utilaj tehnologic textil
214517 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcții
214518 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald
214519 inginer mecanic mașini instalații miniere
214520 subinginer mecanic tehnologia construcțiilor de mașini
214521 subinginer mecanic utilajul și tehnica sudurii
214522 subinginer mecanic mecanică fină
214523 subinginer mecanic material rulant de cale ferată
214524 subinginer mecanic mecanică agricolă
214525 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie
214526 subinginer mecanic utilaje pentru construcții
214527 subinginer mecanic avioane și motoare de aviație
214528 subinginer mecanic construcții corp de navă
214529 subinginer mecanic instalații navale de bord
214530 subinginer mecanic automobile
214531 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului
214532 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcție
214533 consilier inginer mecanic
214534 expert inginer mecanic
214535 inspector specialitate inginer mecanic
214536 referent de specialitate inginer mecanic
214537 proiectant inginer aeronave
214538 proiectant inginer mecanic
214539 subinginer îmbunătățiri funciare
214540 inginer pilot de încercare
214541 subinginer proiectant mecanic

2146 INGINERI PETROCHIMIȘTI ȘI ÎN CHIMIA INDUSTRIALĂ

Inginerii petrochimiști și în chimia industrială avizează procedee aplicabile la scară industrială, pentru producția diferitelor substanțe și articole chimice (petrol brut, derivate din petrol, produse alimentare, medicamente etc.); urmăresc aplicarea și respectarea tehnologiilor de producție, colaborează cu inginerii mecanici și automatiștii în asigurarea funcționării instalațiilor specifice.

Ocupații componente:

214601 inginer petrochimist
214602 subinginer petrochimist
214603 proiectant inginer chimist
214604 consilier inginer chimist
214605 expert inginer chimist
214606 inspector de specialitate inginer chimist
214607 referent de specialitate inginer chimist
214608 consilier inginer petrochimist
214609 expert inginer petrochimist
214610 inspector de specialitate inginer petrochimist
214611 referent de specialitate petrochimist

2147 INGINERI MINIERI, PETROLIȘTI ȘI METALURGIȘTI

Inginerii minieri, petroliști și metalurgiști avizează tehnici aplicabile la scară industrială pentru extragerea metalelor din minereu și a mineralelor, apei, petrolului, gazelor naturale din sol; realizează aliaje noi, produse ceramice și alte materiale; soluționează problemele tehnologice legate de diferite materiale, produse sau procese specifice.

Ocupații componente:

214701 inginer metalurgie extractivă
214702 inginer minier
214703 subinginer metalurgist
214704 subinginer minier
214705 inginer preparator minier
214706 consilier inginer metalurg
214707 expert inginer metalurg
214708 inspector de specialitate inginer metalurg
214709 referent de specialitate inginer metalurg
214710 consilier inginer minier
214711 expert inginer minier
214712 inspector de specialitate inginer minier
214713 referent de specialitate inginer minier
214714 inginer prelucrări metalurgice
214715 inginer metalurgie neferoasă
214716 inginer petrolist
214717 subinginer petrolist
214718 consilier inginer petrolist
214719 expert inginer petrolist
214720 referent inginer petrolist
214721 proiectant inginer petrolist
214722 inginer tehnolog metalurg
214723 proiectant inginer metalurg
214724 proiectant inginer în minerit
214725 inginer mineralurg

2148 INGINERI GEODEZI, CARTOGRAFI ȘI TOPOGRAFI

Inginerii geodezi, cartografi și topografi aplică metode și tehnici de ridicare topografică pentru determinarea situației exacte a zonelor construite, delimitarea suprafețelor solului și amplasamentelor subterane pentru realizarea și revizuirea reprezentărilor numerice, grafice și fotografice.

Ocupații componente:

214801 cartograf
214802 inginer geodez
214803 subinginer geodez
214804 inginer topograf
214805 inginer topograf minier
214806 proiectant inginer geodez

2149 ARHITECȚI, INGINERI ȘI ASIMILAȚI, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Arhitecții, inginerii și asimilații acestora care nu sunt cuprinși în celelalte grupe de bază urmăresc organizarea muncii, creșterea randamentului producției, acordă consultații și stabilesc procedeele optime în aceste domenii; efectuează măsurări și verificări, studiază aspectele tehnologice ale procedeelor de fabricație.

Ocupații componente:

214901 alți arhitecți, ingineri și asimilați
Modificări (1)

IV.2.1.5. GRUPA MINORĂ 215

Ingineri în industria textilă-pielărie și industria alimentară

Inginerii din industria textilă-pielărie și industria alimentară elaborează tehnologii noi sau le modernizează pe cele existente, pentru fabricarea produselor textile, de pielărie și alimentare; colaborează cu inginerii mecanici și alți specialiști de profil la montarea și funcționarea instalațiilor și mașinilor de prelucrare a acestor produse.

Grupe de bază componente:

2151 Ingineri în industria textilă și pielărie
2152 Ingineri în industria alimentară

2151 INGINERI ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE

Inginerii din industria textilă și pielărie elaborează și îmbunătățesc tehnologii, supraveghează și urmăresc prelucrarea pieilor și blănurilor, fabricația de fire, țesături, tricotaje, confecții (din textile, blănuri, piei) și încălțăminte; contribuie la optimizarea fluxurilor tehnologice.

Ocupații componente:

215101 inginer confecții piele și înlocuitori
215102 inginer textile, pielărie
215103 inginer tricotaje, confecții
215104 subinginer textile, pielărie
215105 proiectant inginer textile, pielărie
215106 consilier inginer textile, pielărie
215107 expert inginer textile, pielărie
215108 inspector specialitate inginer textile, pielărie
215109 referent de specialitate inginer textile, pielărie

2152 INGINERI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Inginerii din industria alimentară elaborează și îmbunătățesc tehnologii pentru fabricarea sau conservarea produselor alimentare.

Ocupații componente:

215201 inginer în industria alimentară
215202 subinginer în industria alimentară
215203 proiectant inginer produse alimentare
215204 consilier inginer industria alimentară
215205 expert inginer industria alimentară
215206 inspector specialitate inginer industria alimentară
215207 referent de specialitate inginer industria alimentară

IV.2.1.6. GRUPA MINORĂ 216

Ingineri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii, industria celulozei și hârtiei și materialelor de construcții

Inginerii din industriile lemnului, sticlei și ceramicii, celulozei și hârtiei și materialelor de construcții elaborează și îmbunătățesc tehnologii de fabricație a mobilei, stratificatelor și furnirelor; elaborează rețetele de fabricație a amestecurilor de sticlă și controlează regimurile de ardere în cuptoare; întocmesc procesul tehnologic de prelucrare și finisare a produselor de sticlă și geamuri; elaborează rețetele maselor ceramice și a glazurilor pentru produsele ceramice; stabilesc curbele de ardere a maselor de porțelan, faianță și vitros în faze de biscuit și a produselor glazurate, decorate; stabilesc rețetele de fabricație a celulozei și hârtiei, precum și parametrii tehnici pentru produsele derivate ale acestora.

Grupe de bază componente:

2161 Ingineri în industria lemnului
2162 Ingineri în industria sticlei, ceramicii și materialelor de construcții (materiale oxidice)
2163 Ingineri în industria celulozei și hârtiei

2161 INGINERI ÎN INDUSTRIA LEMNULUI

Inginerii din industria lemnului elaborează și îmbunătățesc tehnologiile de fabricare a mobilei, stratificatelor și furnirelor, proiectează și supraveghează executarea de produse finite.

Ocupații componente:

216101 inginer industrializarea lemnului
216102 subinginer industrializarea lemnului
216103 consilier inginer industrializarea lemnului
216104 expert inginer industrializarea lemnului
216105 inspector specialitate inginer industrializarea lemnului
216106 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului

2162 INGINERI ÎN INDUSTRIA STICLEI, CERAMICII ȘI MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII (MATERIALE OXIDICE)

Inginerii din industria sticlei și ceramicii elaborează rețete de fabricație a amestecurilor de sticlă și ceramică, controlează regimul de ardere în cuptoare și stabilesc procesul tehnologic de prelucrare și finisare a produselor finite; elaborează tehnologii noi sau le îmbunătățesc pe cele existente acestora (piatră, ciment, var, prefabricate, cherestea etc.).

Ocupații componente:

216201 inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
216202 subinginer prelucrarea sticlei și ceramicii
216203 inginer materiale de construcții
216204 subinginer materiale de construcții
216205 consilier inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
216206 expert inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
216207 inspector specialitate inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
216208 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
216209 proiectant inginer ceramică sticlă
216210 chimist în materiale oxidice (sticlă, ceramică)

2163 INGINERI ÎN INDUSTRIA CELULOZEI ȘI HÂRTIEI

Inginerii din industria celulozei și hârtiei stabilesc rețetele pentru fabricarea celulozei și hârtiei, stabilesc parametrii tehnici în procesul de fabricare a produselor derivate din celuloză și hârtie.

Ocupații componente:

216301 subinginer tehnologia celulozei și hârtiei
216302 proiectant inginer celuloză și hârtie
216303 consilier inginer tehnologia celulozei și hârtiei
216304 expert inginer tehnologia celulozei și hârtiei
216305 inspector specialitate inginer tehnologia celulozei și hârtiei
216306 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei și hârtiei

IV.2.2. SUBGRUPA MAJORĂ 22

Specialiști în biologie, agronomie și științele vieții

Specialiștii în biologie, agronomie și științele vieții efectuează cercetări asupra teoriilor, conceptelor și procedeelor, le îmbunătățesc și le ameliorează, aplicând cunoștințele științifice în domeniul biologiei, zoologiei, botanicii, ecologiei, psihologiei, biochimiei, microbiologiei, farmacologiei și medicinei; aplică cunoștințele dobândite cu prilejul studiilor pe care le efectuează asupra vieții umane, animale sau vegetale în toate manifestările sale, inclusiv studii de organe, țesuturi, celule și microorganisme și a efectelor determinate de factorii de mediu, medicamente sau alte substanțe; studiază bolile care afectează plantele, ființele umane sau animale; își dau avizul asupra tratamentelor profilactice sau curative; întocmesc și susțin comunicări științifice și rapoarte pe teme de specialitate.

Grupe minore componente:

221 Specialiști în biologie și agronomie
222 Medici și asimilați

IV.2.2.1. GRUPA MINORĂ 221

Specialiști în biologie și agronomie

Specialiștii din biologie și agronomie aplică cunoștințele dobândite la studiul vieții umane, animale și vegetale, în toate manifestările sale, inclusiv organe, țesuturi celule, microorganisme și la studierea efectelor pe care le exercită asupra acestora factorii de mediu, medicamentele sau alte substanțe; își dau avizul în activitățile specifice agriculturii, industriei farmaceutice sau medicinei; întocmesc și susțin comunicări științifice și rapoarte de specialitate.

Grupe de bază componente:

2211 Biologi, botaniști, zoologi, ecologi și asimilați
2212 Bacteriologi, microbiologi, farmacologi și asimilați
2213 Ingineri agronomi, zootehniști și silvici
2214 Ingineri clinici

2211 BIOLOGI, BOTANIȘTI, ZOOLOGI, ECOLOGI ȘI ASIMILAȚI

Biologii, botaniștii, zoologii, ecologii și asimilații acestora aplică cunoștințele de specialitate în industrie și medicină și urmăresc ameliorarea speciilor de plante și animale și protecția mediului natural; întocmesc rapoarte și susțin comunicări științifice în domeniile proprii de specialitate.

Ocupații componente:

221101 consilier biolog
221102 expert biolog
221103 inspector specialitate biolog
221104 referent de specialitate biolog
221105 consilier botanist
221106 expert botanist
221107 inspector specialitate botanist
221108 referent de specialitate botanist
221109 consilier zoolog
221110 expert zoolog
221111 inspector specialitate zoolog
221112 referent de specialitate zoolog
221113 consilier ecolog
221114 expert ecolog
221115 inspector specialitate ecolog
221116 referent de specialitate ecolog
221117 inginer ecolog

2212 BACTERIOLOGI, MICROBIOLOGI, FARMACOLOGI ȘI ASIMILAȚI

Bacteriologii, farmacologii și asimilații acestora aplică cunoștințele tehnice în domeniul propriu de activitate, contribuie la îmbunătățirea calității medicamentelor existente experimentându-le pe cele noi.

Ocupații componente:

221201 consilier bacteriolog
221202 expert bacteriolog
221203 inspector specialitate bacteriolog
221204 referent de specialitate bacteriolog
221205 consilier biochimist
221206 expert biochimist
221207 inspector specialitate biochimist
221208 referent de specialitate biochimist
221209 consilier farmacolog
221210 expert farmacolog
221211 inspector specialitate farmacolog
221212 referent de specialitate farmacolog
221213 consilier microbiolog
221214 expert microbiolog
221215 inspector specialitate microbiolog
221216 referent de specialitate microbiolog

2213 INGINERI AGRONOMI, ZOOTEHNIȘTI ȘI SILVICI

Inginerii agronomi, zootehniști și silvici supraveghează și îndrumă activitatea din zootehnie și culturile horticole; asigură creșterea suprafețelor împădurite; coordonează exploatarea fondului forestier, conservarea faunei; întocmesc rapoarte și susțin comunicări științifice în domeniul de specialitate.

Ocupații componente:

221301 consilier inginer agronom
221302 expert inginer agronom
221303 inspector specialitate inginer agronom
221304 referent de specialitate inginer agronom
221305 consilier inginer horticol
221306 expert inginer horticol
221307 inspector specialitate inginer horticol
221308 referent de specialitate inginer horticol
221309 consilier inginer zootehnist
221310 expert inginer zootehnist
221311 inspector specialitate inginer zootehnist
221312 referent de specialitate inginer zootehnist
221313 subinginer agronom
221314 subinginer zootehnist
221315 inginer tehnolog în zootehnie
221316 proiectant inginer în agricultură
221317 proiectant inginer în zootehnie
221318 proiectant inginer în silvicultură
221319 consilier inginer silvic
221320 expert inginer silvic
221321 inspector specialitate inginer silvic
221322 referent specialitate inginer silvic
221323 inginer îmbunătățiri funciare
221324 subinginer silvic

2214 INGINERI CLINICI

Inginerii clinici organizează și asigură managementul general al echipamentelor din spitale și clinici - în particular interfața profesională cu furnizorii, adaptarea la exigențe clinice speciale, exploatarea și întreținerea optimală în condiții de securitate a pacientului și a medicului precum și parteneriatul cu personalul medical în intervenții diagnostice sau terapeutice de înaltă tehnologie, sunt implicați în cercetare-dezvoltare referitoare la aplicațiile științelor inginerești (electronică, informatică, automatică) în biomedicină, susțin comunicări științifice în domeniul de specialitate.

Ocupații componente:

221401 inginer clinic

IV.2.2.2. GRUPA MINORĂ 222

Medici și asimilați

Medicii și asimilații acestora tratează tulburările și maladiile care afectează ființele umane și animalele; avizează măsurile preventive și curative, întocmesc rapoarte și susțin comunicări cu prilejul manifestărilor științifice de specialitate.

Grupe de bază componente:

2221 Medici medicină generală
2222 Medici stomatologi
2223 Medici veterinari
2224 Farmaciști
2229 Medici și asimilați, neclasificați în grupele de bază anterioare

2221 MEDICI MEDICINĂ GENERALĂ

Medicii de medicină generală și pediatrie acordă consultații și tratează tulburările și maladiile care afectează ființele umane; stabilesc metodele de tratament preventiv sau curativ; examinează pacienții, prescriu și administrează tratamente medicale sau chirurgicale în funcție de natura afecțiunilor.

Ocupații componente:

222101 medic medicină generală
222102 medic rezident
222103 medic specialist
222104 consilier medic
222105 expert medic
222106 inspector de specialitate medic
222107 referent de specialitate medic
222108 medic primar
222109 medic medicina în familie

2222 MEDICI STOMATOLOGI

Medicii stomatologi efectuează cercetări teoretice, acordă consultații și aplică tratamente profilactice și curative în afecțiunile dentare și ale cavității bucale; întocmesc rapoarte și susțin comunicări științifice la reuniunile științifice de specialitate.

Ocupații componente:

222201 medic stomatolog
222202 medic stomatolog rezident
222203 medic stomatolog de specialitate

2223 MEDICI VETERINARI

Medicii veterinari efectuează cercetări teoretice, examinează, pun diagnosticul și administrează tratamente medicale sau chirurgicale și vaccinează animalele; avizează consumul produselor de origine animală; participă la supravegherea epidemiologică și radiologică a sănătății animalelor și a hranei acestora; întocmesc rapoarte și susțin comunicări științifice în domeniul de specialitate cu prilejul manifestărilor științifice.

Ocupații componente:

222301 epizotolog
222302 medic veterinar

2224 FARMACIȘTI

Farmaciștii aplică cunoștințele de farmacologie la prepararea și eliberarea medicamentelor; prepară medicamentele după prescripția medicilor, stomatologilor sau practicienilor veterinari; verifică dozele prescrise, fac recomandări pacienților referitoare la posologia și riscul de incompatibilitate a unor medicamente; eliberează medicamente în spitale, vând medicamente în farmacii; țin evidența medicamentelor toxice, farmacodependente și a stupefiantelor; controlează natura, puritatea și eficacitatea medicamentelor și iau măsuri de control a acestora.

Ocupații componente:

222401 farmacist
222402 farmacist rezident
222403 farmacist de specialitate

2229 MEDICI ȘI ASIMILAȚI, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Medicii specializați în alte domenii decât cele nominalizate și asimilații acestora examinează pacienții, stabilesc diagnosticul, capacitatea de muncă, acuitatea vizuală și auditivă a acestora, fac analize și teste de laborator; avizează desfășurarea unor activități în condiții igienice; examinează cadavre și stabilesc cauza și împrejurările în care s-au produs decesele; coordonează și îndrumă exercițiile de gimnastică medicală prescrise de medici specialiști în vederea recuperării capacității de muncă a pacienților; fac parte din echipele de asistență, diagnostică, curativă, preventivă și de cercetare medicală, asigură siguranță în exploatarea, întreținerea și manipularea echipamentului medical.

Ocupații componente:

222901 medic igienist
222902 medic expertiză a capacității de muncă
222903 medic legist
222904 profesor de cultură fizică medicală
222905 kinetoterapeut
222904 fiziokinetoterapeut

IV.2.3. SUBGRUPA MAJORĂ 23

Profesori în învățământul superior, secundar și asimilați

Profesorii din învățământul superior, secundar și asimilații acestora predau, la diferite niveluri, teoria și practica uneia sau mai multor discipline, studiază conceptele, teoriile și metodele în cadrul propriei discipline, pe care le îmbunătățesc sau completează; își pregătesc prelegerile sau lucrările de specialitate; coordonează studiul individual, meditează elevi, pregătesc și educă handicapați; elaborează și modifică programe de studii; verifică și avizează metode și mijloace pedagogice; participă la luarea deciziilor cu privire la organizarea învățământului și activităților școlare și universitare.

Grupe minore componente:

231 Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți și asimilați ocupați în învățământul superior
232 Profesori în învățământul secundar
233 Profesori în învățământul primar
234 Profesori specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților
235 Alți specialiști în învățământ

IV.2.3.1. GRUPA MINORĂ 231

Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți și asimilați ocupați în învățământul superior

Profesorii universitari, conferențiarii, lectorii, asistenții și asimilații acestora concep și modifică programele de studii, predau cursuri, organizează seminarii, supraveghează studiul individual și susțin prelegeri; participă la luarea deciziilor privind organizarea învățământului universitar și activităților anexe.

Grupe de bază componente:

2310 Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți și asimilați ocupați în învățământul superior

2310 PROFESORI UNIVERSITARI, CONFERENȚIARI, LECTORI, ASISTENȚI ȘI ASIMILAȚI OCUPAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR

Profesorii universitari, conferențiarii, lectorii, asistenții și asimilații acestora concep și modifică programele de studii, predau cursuri, organizează seminarii, supraveghează studiul individual și susțin prelegeri; participă la luarea deciziilor privind organizarea învățământului universitar și activităților anexe.

Ocupații componente:

231001 asistent universitar
231002 conferențiar universitar
231003 expert (centre de perfecționare)
231004 lector universitar
231005 preparator învățământul universitar
231006 profesor universitar

IV.2.3.2. GRUPA MINORĂ 232

Profesori în învățământul secundar

Profesorii din învățământul secundar predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii sau formării profesionale a elevilor din învățământul secundar; participă la luarea deciziilor privind organizarea învățământului secundar și desfășoară alte activități conexe.

Grupe de bază componente:

2321 Profesori în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri
2322 Profesori în învățământul gimnazial

2321 PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL, PROFESIONAL ȘI DE MAIȘTRI

Profesorii din învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii profesionale a elevilor din învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri; pregătesc cursuri și planuri de predare, testează cunoștințele elevilor, le corectează temele, îi examinează și îi notează pentru a le aprecia progresele; întocmesc referate privind munca elevilor, consultându-se în acest sens cu părinții elevilor și cu alte cadre didactice; participă la întâlnirile cu alte cadre de specialitate pentru orientarea programelor și organizarea activităților în afara programelor școlare (cercuri pe discipline, programe artistice, cluburi etc.)

Ocupații componente:

232101 profesor în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri

2322 PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL

Profesorii din învățământul gimnazial predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii elevilor în învățământul gimnazial; pregătesc planuri de predare a cursurilor, testează și examinează elevii, le corectează temele, îi notează pentru a le urmări progresele; fac caracterizări ale elevilor consultându-se în acest sens cu părinții acestora, precum și cu celelalte cadre didactice; organizează activități extrașcolare (programe artistice, cercuri pe discipline etc.).

Ocupații componente:

232201 profesor în învățământul gimnazial

IV.2.3.3. GRUPA MINORĂ 233

Profesori în învățământul primar

Profesorii din învățământul primar și preșcolar predau diferite discipline în școlile primare și grădinițe și organizează activități educative pentru copiii care nu au atins vârsta școlii primare.

Grupe de bază componente:

2331 Profesori în învățământul primar
2332 Profesori în învățământul preșcolar

2331 PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Profesorii din învățământul primar predau diferite discipline în instituții de învățământ primar, în cadrul programului de studii impus.

Ocupații componente:

233101 profesor în învățământul primar

2332 PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

Profesorii din învățământul preșcolar organizează jocuri colective și individuale, activități educative, predau limbi străine pentru a ajuta și favoriza dezvoltarea fizică, mentală și socială a copiilor care nu au atins vârsta școlii primare.

Ocupații componente:

233201 profesor în învățământul preșcolar

IV.2.3.4. GRUPA MINORĂ 234

Profesori specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților

Profesorii specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților supraveghează copii, adolescenți sau adulți handicapați fizic sau mintal, a celor care își însușesc cu dificultate cunoștințele elementare; adaptează programele școlare diferitelor categorii de handicapați care le sunt încredințați; predau una sau mai multe discipline surdo-muților, nevăzătorilor (folosind alfabetul Braille, labiolectura sau alte mijloace speciale).

Grupe de bază componente:

2340 Profesori specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților

2340 PROFESORI SPECIALIZAȚI PENTRU RECUPERAREA ȘI EDUCAREA HANDICAPAȚILOR

Profesorii specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților utilizează metode sau mijloace speciale de instruire (alfabetul Braille sau labiolectura) adaptate tipului de handicap; redau încrederea în sine elevilor, ajutându-i să descopere metode proprii pentru depășirea handicapului; îi testează, îi notează și le urmăresc progresele; colaborează cu părinții, conducerea școlii, personalul de îngrijire și asistenții sociali în vederea recuperării elevilor handicapați.

Ocupații componente:

234001 defectolog
234002 logoped

IV.2.3.5. GRUPA MINORĂ 235

Alți specialiști în învățământ

Specialiștii din învățământ, alții decât cei încadrați în grupele anterioare, efectuează cercetări asupra metodelor și mijloacelor de pregătire școlară, le actualizează și le avizează, controlează activitatea personalului din învățământ și rezultatele obținute în aplicarea programelor școlare și, dacă este cazul, propun unele reforme sau ameliorări de program.

Grupe de bază componente:

2351 Cercetători în domeniul didactic și pedagogic
2352 Inspectori în învățământ
2359 Specialiști în învățământ, neclasificați în grupele de bază anterioare

2351 CERCETĂTORI ÎN DOMENIUL DIDACTIC ȘI PEDAGOGIC

Cercetătorii din domeniul didactic și pedagogic cercetează mijloacele și metodele de predare, le îmbunătățesc și avizează eventuale restructurări; avizează conținutul programelor de curs și metodele de verificare a cunoștințelor.

Ocupații componente:

235101 cercetător în pedagogie
235102 asistent de cercetare în pedagogie

2352 INSPECTORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

Inspectorii din învățământ controlează și examinează munca personalului didactic, rezultatele obținute prin aplicarea programelor de studiu și, dacă este cazul, propun reforme și fac recomandări în acest sens factorilor responsabili cu educația.

Ocupații componente:

235201 consilier învățământ
235202 expert învățământ
235203 inspector învățământ
235204 referent de specialitate în învățământ

2359 SPECIALIȘTI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

În această grupă de bază sunt cuprinși specialiștii din învățământ care nu se regăsesc în grupele de bază enumerate anterior în cadrul grupei minore 235.

Ocupații componente:

235901 secretar institut, facultate

IV.2.4. SUBGRUPA MAJORĂ 24

Alți specialiști cu ocupații intelectuale și științifice

Specialiștii cu ocupații intelectuale și științifice, altele decât cele clasificate în subgrupele majore anterioare, efectuează cercetări teoretice și aplicative în domeniul difuzării informației, organizării și conducerii afacerilor, filozofiei, filologiei, sociologiei și altor științe sociale și artei; practică dreptul, concep, creează sau execută opere de artă; îmbogățesc sau aplică cunoștințele dobândite prin studiul comportamentelor individuale sau colective precum și al doctrinelor, conceptelor, teoriilor, sistemelor și organismelor filozofice, politice, economice, juridice, religioase și altele; întocmesc rapoarte de specialitate, susțin comunicări științifice și publică lucrări.

Grupe minore componente:

241 Specialiști cu funcții administrative și comerciale
242 Juriști
243 Arhiviști, bibliotecari, documentariști și asimilați
244 Specialiști în științe economice, sociale și umaniste
245 Scriitori și artiști creatori, interpreți și asimilați
246 Membri ai clerului
247 Specialiști în administrația publică
248 Cercetători și asistenți de cercetare în științe fizice și chimice
249 Cercetători și asistenți de cercetare în matematică și statistică
250 Cercetători și asistenți de cercetare în informatică
251 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științe tehnice
252 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniile textile, pielărie, industrie alimentară
253 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul lemnului și materialelor oxidice
254 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științele vieții
255 Cercetători și asistenți de cercetare în medicină
256 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar bancar
257 Cercetători și asistenți de cercetare în științele juridice
258 Cercetători și asistenți de cercetare în științe economice, sociale și umanistice

IV.2.4.1. GRUPA MINORĂ 241

Specialiști cu funcții administrative și comerciale

Specialiștii cu funcții administrative și comerciale studiază, organizează și execută operații contabile sau operații legate de politica de personal și orientare profesională; se consacră activității organizatorice în domeniul comercial, publicitar, aplicării legislației în materie de brevete sau de noi întreprinderi.

Grupe de bază componente:

2411 Specialiști în sistemul financiar-bancar
2412 Specialiști în probleme de personal și de pregătire profesională a personalului
2419 Specialiști cu funcții administrative și comerciale, neclasificați în grupele de bază anterioare

2411 SPECIALIȘTI ÎN SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR

Specialiștii în domeniul financiar-bancar avizează operațiuni financiar-bancare, efectuează operațiuni financiare și contabile; întocmesc și vizează state financiare; stabilesc nivelul impozitelor pe baza declarațiilor; acordă consultații în domeniul fiscal și stabilesc previziuni privind beneficiile și bugetul; verifică lucrările contabile și întreprind anchete și revizii financiar-contabile.

Ocupații componente:

241101 cenzor
241102 comisar garda financiară
241103 consilier financiar-bancar
241104 controlor tezaur
241105 expert contabil-verificator
241106 expert financiar-bancar
241107 inspector financiar-bancar
241108 inspector asigurări
241109 revizor contabil
241110 referent de specialitate financiar-contabilitate
241111 comisar principal
241112 consultant bugetar
241113 dealer
241114 evaluator
241115 analist investiții
241116 manager de fond acțiuni/obligațiuni
241117 consultant plasamente valori mobiliare
241118 agent capital de risc
241119 administrator de credite
241120 specialist control risc
241121 specialist evaluare daune

2412 SPECIALIȘTI ÎN PROBLEME DE PERSONAL ȘI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI

Specialiștii în probleme de personal și pregătire profesională a personalului prestează servicii administrative legate de politica de personal, în special în ce privește recrutarea sau formarea profesională a personalului, analiza locurilor de muncă și orientarea profesională; întocmesc materiale de informare profesională și acordă consultații celor interesați în legătură cu perspectivele de ocupare, alegerea unei cariere, instruire sau formare complementară.

Ocupații componente:

241201 consilier forță de muncă și șomaj
241202 expert forță de muncă și șomaj
241203 inspector de specialitate forță de muncă și șomaj
241204 inspector protecția muncii
241205 instructor pregătire profesională
241206 referent de specialitate forță de muncă și șomaj
241207 expert instructor pregătire profesională
241209 consultant în domeniul forței de muncă
241210 analist piața muncii
241211 consilier orientare privind cariera
Modificări (1)

2419 SPECIALIȘTI CU FUNCȚII ADMINISTRATIVE ȘI COMERCIALE, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Specialiștii cu funcții administrative și comerciale care nu se regăsesc în grupele anterioare se consacră activităților de analiză și stabilire a volumului de vânzare a unor produse sau servicii și evoluției în perspectivă a cererii; organizează și coordonează campaniile publicitare. Studiază și avizează problemele pe care le ridică crearea și gestiunea unei întreprinderi în plan financiar și juridic, organizatoric și comercial; acordă consultații pe problemele legate de acordarea brevetelor; examinează cererile, redactează rapoartele și motivează acordarea/neacordarea brevetelor.

Ocupații componente:

241901 administrator editură
241902 administrator publicații
241903 agent consular
241904 organizator activitate turism
241905 atașat diplomatic
241906 consul
241907 controlor vamal (studii superioare)
241908 curier diplomatic
241909 organizator protocol
241910 organizator relații
241911 organizator târguri și expoziții
241912 prezentator expoziții
241913 referent relații externe
241914 secretar diplomatic
241915 viceconsul
241916 corespondent comercial
241917 secretar economic
241918 consilier de proprietate industrială autorizat
Modificări (4)

IV.2.4.2. GRUPA MINORĂ 242

Juriști

Juriștii specialiști în drept efectuează cercetări asupra problemelor de drept, redactează proiecte de acte normative, acordă consultații juridice, pledează sau susțin procese în fața instanțelor judecătorești, judecă și pronunță hotărâri judecătorești; reprezintă Ministerul Public și cer aplicarea legii.

Grupe de bază componente:

2421 Avocați
2422 Magistrați (judecători, procurori)
2429 Juriști neclasificați în grupele de bază anterioare

2421 AVOCAȚI

Avocații acordă asistență juridică persoanelor fizice și juridice în scopul apărării drepturilor și intereselor legitime ale acestora, pentru realizarea ordinii de drept și a justiției.

Ocupații componente:

242101 avocat
242102 jurisconsult
242103 consilier juridic

2422 MAGISTRAȚI (JUDECĂTORI, PROCURORI)

Magistrații pot fi judecători în cadrul instanțelor judecătorești, inamovibili investiți, prin lege, cu atribuții de judecare a proceselor civile, comerciale, penale, de contencios administrativ și alte cauze, sau procurori, aparținând Ministerului Public, însărcinați să sesizeze instanțele judecătorești pentru aplicarea legii în vederea apărării intereselor generale ale societății; efectuează sau supraveghează urmărirea penală, sesizează instanțele de judecată și îndeplinesc alte atribuții stabilite de lege.

Ocupații componente:

242201 procuror
242202 judecător și asimilați
242203 magistrat asistent

2429 JURIȘTI NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Juriștii, alții decât cei clasificați în grupele de bază anterioare, exercită funcții juridice care constau în elaborarea unor acte juridice sau contracte, facilitarea transferurilor de proprietate, anchetarea împrejurărilor în care s-au produs decese în afara cauzelor naturale.

Ocupații componente:

242901 expert criminalist
242902 executor judecătoresc
242903 inspector justiție
242904 expert jurist
242905 consilier de justiție
242906 referent de specialitate în justiție
242907 notar
Modificări (1)

IV.2.4.3. GRUPA MINORĂ 243

Arhiviști, bibliotecari, documentariști și asimilați

Arhiviștii, bibliotecarii, documentariștii și specialiștii asimilați dezvoltă și conservă colecțiile din arhive, biblioteci, muzee, galerii și instituții similare; cercetează colecțiile de arhivă, obiectele de interes istoric, cultural, artistic, valoarea acestora, le completează și le ordonează; organizează colecțiile și expozițiile din muzee, galerii și instituții similare.

Grupe de bază componente:

2431 Arhiviști și conservatori ai operelor de artă și monumentelor istorice
2432 Bibliotecari, documentariști și asimilați

2431 ARHIVIȘTI ȘI CONSERVATORI AI OPERELOR DE ARTĂ ȘI MONUMENTELOR ISTORICE

Arhiviștii și conservatorii operelor de artă și monumentelor istorice efectuează cercetări asupra colecțiilor de artă și a altor obiecte de interes istoric, cultural sau artistic, opere de artă și alte piese sau obiecte și organizează expoziții în muzee și galerii; evaluează obiectele de arhivă, le completează, le țin evidența, le clasifică și le conservă.

Ocupații componente:

243101 arhivist
243102 conservator opere de artă și monumente istorice
243103 muzeograf
243104 restaurator opere de artă și monumente istorice
243105 conservator arhivă
243106 restaurator arhivă

2432 BIBLIOTECARI, DOCUMENTARIȘTI ȘI ASIMILAȚI

Bibliotecarii, documentariștii și specialiștii asimilați colecționează, completează și conservă în mod sistematic cărți, periodice și alte documente sau înregistrări audio-vizuale; selecționează lucrări și alte documente în vederea achiziționării; oferă informații din fondul documentar propriu sau obținute prin rețeaua de schimb între bibliotecari, cercetători specializați sau alți utilizatori; efectuează cercetări de biblioteconomie și analizează sau modifică serviciile, în funcție de necesitățile formulate de utilizatori.

Ocupații componente:

243201 bibliograf
243202 bibliotecar cu studii superioare
243203 documentarist
243204 referent difuzare carte
243205 lector carte

IV.2.4.4. GRUPA MINORĂ 244

Specialiști în științe economice, sociale și umaniste

Specialiștii în științe economice, sociale și umaniste efectuează cercetări teoretice și aplicative; aplică cunoștințele acumulate în filozofie, politică, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, psihologie și alte științe sociale; prestează servicii cu caracter social în interesul indivizilor și familiilor dintr-o colectivitate; identifică, oferă și aplică soluții în domeniile enunțate; studiază originea și evoluția omului, a limbilor, a comportamentelor individuale și colective, asigură traduceri și interpretări din alte limbi.

Grupe de bază componente:

2441 Economiști (exclusiv specialiști statisticieni și cei din sistemul financiar-bancar)
2442 Sociologi, antropologi, geografi și asimilați
2443 Filozofi, istorici și specialiști în științe politice
2444 Lingviști, traducători și interpreți
2445 Psihologi
2446 Specialiști în activitatea socială
2447 Specialiști în relații publice
Modificări (1)

2441 ECONOMIȘTI (EXCLUSIV SPECIALȘTI STATISTICIENI ȘI CEI DIN SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR)

Economiștii activează pe piețele naționale de bunuri, servicii și forță de muncă și rezolvă probleme economice vizând producția, costurile acesteia, activitatea umană și mediul social și pun la dispoziția factorilor de decizie consultații în acest sens.

Ocupații componente:

244101 consilier/expert/inspector/referent/economist în management
244102 consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală
244103 consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului
244104 consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing
244105 consilier/expert/inspector/referent/economist în relații economice internaționale
244106 consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică
244107 consultant în management
244108 tehnician economist
244109 inginer economist

2442 SOCIOLOGI, ANTROPOLOGI, GEOGRAFI ȘI ASIMILAȚI

Sociologii, antropologii și asimilații acestora efectuează cercetări asupra structurii sociale, originii și evoluției umanității și relației dintre activitatea umană și mediul social și pun la dispoziția factorilor de decizie rezultatele cercetărilor întreprinse; avizează aplicarea cunoștințelor acumulate la definirea politicilor economice și sociale, aplicabile anumitor categorii de populație și regiuni.

Ocupații componente:

244201 sociolog
244202 geograf

2443 FILOZOFI, ISTORICI ȘI SPECIALIȘTI ÎN ȘTIINȚE POLITICE

Filozofii, istoricii și specialiștii în științe politice studiază, interpretează și dezvoltă concepte și teorii filozofice; evidențiază cauzele, principiile și semnificația inițiativelor, experienței și existenței umane; consultă și compară surse primare, în special documente originale sau contemporane pe care le raportează la evenimente anterioare, precum și surse secundare cum ar fi lucrări de arheologie sau antropologie; efectuează cercetări în domeniul filozofiei politice și prezintă constatările și concluziile sub formă de publicații sau rapoarte care servesc guvernelor, partidelor politice, altor organizații sau persoane interesate.

Ocupații componente:

244301 filozof
244302 istoric
244303 istoriograf
244304 politolog

2444 LINGVIȘTI, TRADUCĂTORI ȘI INTERPREȚI

Lingviștii, traducătorii și interpreții studiază relațiile existente între limbile materne, originea și evoluția cuvintelor, gramatica și sintaxa; stabilesc sisteme de clasificare a limbilor, gramaticilor, dicționarelor și lucrărilor analoge; traduc texte scrise dintr-o limbă în alta, cu asigurarea transpunerii corecte a textelor și terminologiei; elaborează metode de utilizare a calculatoarelor și altor instrumente, în vederea creșterii productivității și ameliorării calității traducerilor; interpretează texte sau asigură translația directă cu ocazia conferințelor, dezbaterilor sau altor reuniuni, cu respectarea sensului real din limba de origine.

Ocupații componente:

244401 filolog
244402 interpret
244403 interpret relații diplomatice
244404 referent literar
244405 secretar literar
244406 traducător
244407 translator

2445 PSIHOLOGI

Psihologii efectuează cercetări asupra proceselor mentale, studiază comportamente umane, individuale și colective și aplică cunoștințele dobândite la promovarea adaptării ființelor umane pe plan profesional, social, educativ; testează și determină caracteristicile mentale și aptitudinile și acordă consultații; analizează influența eredității și factorilor sociali și profesionali asupra mentalității și comportamentului indivizilor.

Ocupații componente:

244501 psiholog
244502 psihopedagog

2446 SPECIALIȘTI ÎN ACTIVITATEA SOCIALĂ Modificări (1)

Specialiștii în activitatea socială oferă consultații în probleme sociale și conexe, în scopul unei mai bune valorificări a resurselor și depășirii dificultăților personale sau sociale; culeg informații necesare acordării de consultații privind drepturile și obligațiile asistaților; analizează situația persoanelor asistate și a handicapaților și propun măsuri de ajutorare sau recuperare a acestora.

Ocupații componente:

244601 asistent social nivel superior
Modificări (1)

2447 SPECIALIȘTI ÎN RELAȚII PUBLICE

Specialiștii în relații publice crează și gestionează imaginea publică a unor instituții, societăți comerciale, partide și organizații politice, organizații non-guvernamentale etc.; mediază conflictele și consiliază negocierile, gestionează relațiile organizației cu mass-media în calitate de purtător de cuvânt sau funcționar în cadrul biroului de presă, redactează mesaje scrise și audiovizuale; organizează evenimente mediatice (conferințe de presă, expoziții, lansări de bunuri și servicii etc.)

Ocupații componente:

244701 specialist în relații publice

IV.2.4.5. GRUPA MINORĂ 245

Scriitori și artiști creatori, interpreți și asimilați

Scriitorii, artiștii creatori și interpreții concep și creează opere literare, dramatice, muzicale sau alte opere de artă; apreciază operele realizate de autori; sculptează, pictează gravează sau restaurează opere de artă, compun muzică, dansează sau interpretează roluri în diferite reprezentații, sau le regizează.

Grupe de bază componente:

2451 Scriitori, ziariști și asimilați
2452 Sculptori, pictori și asimilați
2453 Compozitori, muzicieni și cântăreți
2454 Coregrafi și dansatori
2455 Actori și regizori de film, teatru și alte spectacole

2451 SCRIITORI, ZIARIȘTI ȘI ASIMILAȚI

Scriitorii, ziariștii și asimilații acestora creează opere literare în vederea publicării sau reprezentării în spectacole, apreciază calitatea acestora și a altor creații artistice; redactează și corectează informații, articole, comentarii; intervievează personalități politice în timpul conferințelor de presă și cu alte ocazii sau înregistrează dezbaterile din timpul întâlnirilor pentru radio și televiziune; concep și redactează manuale, broșuri și publicații analoge.

Ocupații componente:

245101 caricaturist
245102 comentator publicist
245103 corector
245104 corespondent special (țară și străinătate)
245105 corespondent radio
245106 corespondent presă
245107 critic de artă
245108 editorialist
245109 fotoreporter
245110 lector presă/editură
245111 poet
245112 publicist comentator
245113 redactor
245114 reporter
245115 reporter operator
245116 scriitor
245117 secretar de emisie
245118 secretar de redacție
245119 secretar responsabil de agenție
245120 șef agenție publicitate
245121 tehnoredactor
245122 translator emisie
245123 ziarist
245124 critic literar
245125 critic muzical
245126 comentator politic
245127 desenator artistic
Modificări (1)

2452 SCULPTORI, PICTORI ȘI ASIMILAȚI

Sculptorii, pictorii și asimilații acestora creează și execută opere de artă prin sculptură, pictură, desen, gravură sau alte tehnici asemănătoare; restaurează picturile sau alte obiecte de artă degradate sau amenințate cu degradarea.

Ocupații componente:

245201 artist plastic
245202 desenator film animație
245203 grafician
245204 machetist
245205 pictor
245206 pictor scenograf
245207 sculptor
245208 sculptor păpuși
245209 restaurator tablouri
245210 art director

2453 COMPOZITORI, MUZICIENI ȘI CÂNTĂREȚI

Compozitorii, muzicienii și cântăreții compun și aranjează opere muzicale, dirijează execuția sau participă la interpretarea lor; cântă ca soliști sau ca membri ai unor formații; interpretează piese muzicale la unul sau mai multe instrumente ca soliști sau membri ai unei orchestre; îndeplinesc activități conexe în domeniul propriu de activitate.

Ocupații componente:

245301 acompaniator
245302 artist liric
245303 concert maestru
245304 corepetitor
245305 corist
245306 dirijor
245307 ilustrator muzical
245308 maestru studii canto
245309 instrumentist
245310 maestru cor
245311 referent muzical
245312 secretar muzical
245313 șef orchestră
245314 solist instrumentist
245315 solist vocal
245316 sufleur operă
245317 copiator note muzicale

2454 COREGRAFI ȘI DANSATORI

Coregrafii și dansatorii concep dansuri pe o temă dată sau pe bază de inspirație; execută dansuri ca solist, cu partener sau ca membru al unei trupe de dansatori.

Ocupații componente:

245401 balerin
245402 coregraf
245403 maestru studii de balet
245404 maestru de balet
245405 solist balet

2455 ACTORI ȘI REGIZORI DE FILM, TEATRU ȘI ALTE SPECTACOLE

Actorii și regizorii de film, teatru și alte spectacole interpretează roluri în producțiile teatrale, cinematografice, radiofonice sau de televiziune; coordonează aceste producții, aleg actorii potriviți pentru rolurile respective, iau decizii privind costumele, decorurile, efectele sonore și luminoase.

Ocupații componente:

245501 actor
245502 actor mânuitor de păpuși
245503 artist circ
245504 consultant artistic
245505 corector transmisie
245506 instructor film
245507 instructor rețea cinematografică
245508 lector scenarii
245509 macheur
245510 peruchier
245511 producător delegat film
245512 realizator emisiuni RTV
245513 regizor artistic
245514 regizor emisie
245515 regizor studio
245516 regizor sunet
245517 regizor tehnic
245518 secretar șef producție film
245519 sufleur teatru
Modificări (2)

IV.2.4.6. GRUPA MINORĂ 246

Membri ai clerului

Membrii clerului sunt angajați în practici de perpetuare a tradițiilor și convingerilor religioase, celebrare sau administrare a ritualurilor de inițiere; în acest sens, oficiază servicii religioase și își asumă diverse funcții administrative și sociale în cadrul unor comunități religioase și acordă consultații spirituale și morale, potrivit religiei profesate.

Grupe de bază componente:

2460 Membri ai clerului

2460 MEMBRI AI CLERULUI

Membrii clerului propagă tradițiile, practicile și credințele religioase, oficiază servicii religioase de celebrare sau administrare a ritualurilor de inițiere, de reconstituire a evenimentelor legate de creație, rugăciune, ofrande.

Ocupații componente:

246001 arhiepiscop
246002 arhiereu vicar
246003 arhondar
246004 cantor
246005 capelan
246006 cardinal
246007 chevrasameș
246008 cântăreț bisericesc
246009 consilier culte
246010 conducător arhiepiscopal
246011 diacon
246012 episcop
246013 exarh
246014 haham
246015 harmonist
246016 hatip
246017 imam
246018 inspector culte
246019 majghian
246020 melamed
246021 mitropolit
246022 muezin
246023 muftiu
246024 organist
246025 pastor
246026 patriarh
246027 preot
246028 președinte culte
246029 protopop
246030 provicar
246031 rabin
246032 secretar culte
246033 stareț - stareță
246034 treibar
246035 vestitor
246036 vicar

IV.2.4.7. GRUPA MINORĂ 247

Specialiști în administrația publică

Specialiștii din administrația publică elaborează proiecte de acte normative, aplică reglementările legale în vigoare și supraveghează respectarea acestora, centralizează, prelucrează și analizează informații transmise de aparatul de specialitate din teritoriu, elaborează metodologii, organizează instruiri pe teme de specialitate ale personalului din subordine, rezolvă cereri și acordă audiențe solicitanților.

Grupe de bază componente:

2470 Specialiști în administrația publică

2470 SPECIALIȘTI ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

Specialiștii în administrația publică elaborează proiecte de acte normative, aplică legislația în vigoare, centralizează și prelucrează date și informații culese de aparatul din teritoriu, elaborează metodologii, acordă audiențe.

Ocupații componente:

247001 consilier administrația publică
247002 expert administrația publică
247003 inspector de specialitate administrația publică
247004 referent de specialitate administrația publică
247005 consultant administrație publică

IV.2.4.8. GRUPA MINORĂ 248

Cercetători și asistenți de cercetare în științe fizice și chimice

Cercetătorii și asistenții de cercetare din domeniul științelor fizice și chimice efectuează cercetări fundamentale și aplicative asupra conceptelor, teoriilor și procedeelor cunoscute, le perfecționează sau dezvoltă, elaborează noi teorii, metode și tehnici.

Grupe de bază componente:

2481 Cercetători și asistenți de cercetare în fizică și astronomie
2482 Cercetători și asistenți de cercetare în meteorologie
2483 Cercetători și asistenți de cercetare în chimie
2484 Cercetători și asistenți de cercetare în geologie și geofizică

2481 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN FIZICĂ ȘI ASTRONOMIE

Cercetătorii și asistenții de cercetare din domeniul fizicii și astronomiei efectuează studii și cercetări fundamentale și aplicative asupra nucleului și particulelor elementare, structurii materialelor, proprietăților fizice din focarele cutremurelor, structurii interne, dinamice și proprietăților fizice ale pământului. Elaborează cercetări asupra magnetismului, plasmei, laserului, opticii și spectroscopiei, a stării condensate a materiei.

Ocupații componente:

248101 cercetător în fizică
248102 asistent de cercetare în fizică
248103 cercetător în fizică-chimie
248104 asistent de cercetare în fizică-chimie
248105 cercetător în fizica tehnologică
248106 asistent de cercetare în fizica tehnologică
248107 cercetător în astronomie
248108 asistent de cercetare în astronomie

2482 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN METEOROLOGIE

Cercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul meteorologiei efectuează studii și cercetări asupra factorilor care influențeză și determină starea vremii; fac determinări și studii asupra vitezei de deplasare a aerului, modificarea temperaturii și umidității, formarea și deplasarea norilor și curenților de aer, radiațiilor solare, pe baza cărora întocmesc hărți, prognoze pe termen scurt și lung.

Ocupații componente:

248201 cercetător în meteorologie
248202 asistent de cercetare în meteorologie

2483 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN CHIMIE

Cercetătorii și asistenții de cercetare în chimie efectuează cercetări fundamentale și aplicative privind mecanismele de reacție, caracterizarea și determinarea compozițiilor substanțelor naturale și sintetice utilizabile în industrie, agricultură, protecția mediului, medicină, energetică. Elaborează procedee și metode pentru identificarea compozițiilor chimice și a caracteristicilor acestora, utilizând tehnici și principii noi.

Ocupații componente:

248301 cercetător în chimie
248302 asistent de cercetare în chimie
248303 cercetător în biochimie tehnologică
248304 asistent de cercetare în biochimie tehnologică
248305 cercetător în chimie fizică
248306 asistent de cercetare în chimie fizică

2484 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN GEOLOGIE ȘI GEOFIZICĂ

Cercetătorii și asistenții de cercetare din geologie și geofizică efectuează cercetări fundamentale și aplicative pentru descifrarea alcătuirii și evoluției geologice a teritoriului, punerea în evidență de noi resurse minerale, petrol, ape geotermale și ape minerale; elaborează metode, procedee și tehnici pentru identificarea zonelor cu substanțe utile, întocmesc hărți.

Ocupații componente:

248401 cercetător în geologie
248402 asistent de cercetare în geologie
248403 cercetător în geologie tehnică
248404 asistent de cercetare în geologie tehnică
248405 cercetător în geofizică
248406 asistent de cercetare în geofizică
248407 cercetător în mineralogia tehnică și experimentală
248408 asistent de cercetare în mineralogia tehnică și experimentală
248409 cercetător în geochimie
248410 asistent de cercetare în geochimie
248411 cercetător în geologie petrolieră
248412 asistent de cercetare în geologie petrolieră

IV.2.4.9. GRUPA MINORĂ 249

Cercetători și asistenți de cercetare în matematică și statistică

Cercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul matematicii și statisticii efectuează studii și cercetări fundamentale și aplicative, referitoare la teorii și aplicații ale matematicii și statisticii matematice în diferite domenii tehnice, economice și științifice.

Grupe de bază componente:

2491 Cercetători și asistenți de cercetare în matematică
2492 Cercetători și asistenți de cercetare în statistică

2491 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN MATEMATICĂ

Cercetătorii și asistenții de cercetare în matematică desfășoară activități de cercetare fundamentală și aplicativă, referitoare la analiza matematică, analiza conexă, teoria operatorilor, ecuații diferențiale, fizică matematică, geometrie algebrică, mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor, aerodinamică, termodinamică, stabilitate, modelele matematice ale proceselor fizice.

Ocupații componente:

249101 cercetător în matematică
249102 asistent de cercetare în matematică
249103 cercetător în matematică mecanică
249104 asistent de cercetare în matematică-mecanică
249105 cercetător în matematică aplicată
249106 asistent de cercetare în matematică aplicată
249107 cercetător în matematică-fizică
249108 asistent de cercetare în matematică-fizică
249109 cercetător în matematică informatică
249110 asistent de cercetare în matematică informatică

2492 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE STATISTICĂ

Cercetătorii și asistenții de cercetare în statistică desfășoară cercetări fundamentale și aplicative, referitoare la variabile aleatoare dependente, inferența statistică pentru procese stohastice, modele stohastice în medicină, biologie, științe sociale, metode statistice robuste, modele lineare, analiza multidimensională, teoria fiabilității, controlul statistic al calității.

Ocupații componente:

249201 cercetător în statistică
249202 asistent de cercetare în statistică
249203 cercetător în demografie
249204 asistent de cercetare în demografie

IV.2.4.10. GRUPA MINORĂ 250

Cercetători și asistenți de cercetare în informatică

Cercetătorii și asistenții de cercetare din informatică efectuează cercetări avansate și aplicative privind sistemele informatice, elaborează și dezvoltă programe; elaborează metode, tehnici, produse informatice și metodologii.

Grupe de bază componente:

2501 Cercetători și asistenți de cercetare în informatică

2501 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN INFORMATICĂ

Cercetătorii și asistenții de cercetare în informatică efectuează cercetări avansate și aplicative în domeniul informaticii; inovează tehnologiile și mijloacele de prelucrare a informației; efectuează cercetări suport, inclusiv privind metodologii, norme și standarde specifice; identifică soluții conceptuale tehnice și organizaționale de informatizare; întocmesc comunicări științifice și rapoarte de cercetare în domeniul informaticii.

Ocupații componente:

250101 cercetător în informatică
250102 asistent de cercetare în informatică

IV.2.4.11. GRUPA MINORĂ 251

Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științe tehnice

Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în științe tehnice efectuează lucrări de cercetare fundamentală, aplicativă și de dezvoltare prin care se obțin tehnologii, produse, sisteme utilizabile în diferite domenii, elaborează metode, tehnici de calcul, de investigare și de prelucrare a substanțelor și a materialelor, de manipulare și servire a instalațiilor, utilajelor și aparatelor.

Grupe de bază componente:

2511 Cercetători și asistenți de cercetare în arhitectură și urbanism
2512 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în construcții
2513 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în energetică și electrotehnică
2514 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în electronică, transporturi și telecomunicații
2515 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în mecanică
2516 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în petrochimie și chimie industrială
2517 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în minerit, petrol și metalurgie
2518 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în geodezie

2511 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

Cercetătorii științifici și asistenții de cercetare în arhitectură și urbanism efectuează cercetări și elaborează proiecte referitoare la arhitectura clădirilor de locuit, pentru instituții de cultură, învățământ, cult, instituții publice și de sănătate, amenajări de localități, creează design-ul produselor industriale și a bunurilor de consum.

Ocupații componente:

251101 cercetător în arhitectură
251102 asistent de cercetare în arhitectură
251103 cercetător în arte plastice-design industrial
251104 asistent de cercetare în arte plastice-design industrial
251105 cercetător în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, modă, imprimeuri)
251106 asistent de cercetare în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, modă, imprimeuri)
251107 cercetător în arte plastice-sticlă, ceramică, metal
251108 asistent de cercetare în arte plastice-sticlă, ceramică, metal

2512 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN CONSTRUCȚII

Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în construcții efectuează studii și lucrări de cercetare-dezvoltare din domeniul construcțiilor civile, industriale, drumuri și poduri; studii și cercetări legate de fizica construcțiilor; sistemele de construcții, metode și tehnici de testare a elementelor de construcții și ale construcțiilor.

Ocupații componente:

251201 cercetător în construcții civile, industriale și agricole
251202 inginer de cercetare în construcții civile, industriale și agricole
251203 asistent de cercetare în construcții civile, industriale și agricole
251204 cercetător în construcții de căi ferate, drumuri și poduri
251205 inginer de cercetare în construcții de căi ferate, drumuri și poduri
251206 asistent de cercetare în construcții de căi ferate, drumuri și poduri
251207 cercetător în construcții hidrotehnice
251208 inginer de cercetare în construcții hidrotehnice
251209 asistent de cercetare în construcții hidrotehnice
251210 inginer de cercetare în ingineria sanitară și protecția mediului
251211 cercetător în construcții miniere
251212 inginer de cercetare în construcții miniere
251213 asistent de cercetare în construcții miniere
251214 cercetător în instalații
251215 inginer de cercetare în instalații
251216 asistent de cercetare în instalații

2513 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN ENERGETICĂ ȘI ELECTROTEHNICĂ

Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul energeticii și electrotehnicii desfășoară activități de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de produse electrice: motoare, servomotoare, transformatoare, aparate de joasă și înaltă tensiune, instrumente de control, precum și tehnologii de obținere a acestora; elaborează tehnologii pentru producerea, transportul și distribuirea energiei electrice, precum și sisteme pentru asigurarea funcționării și securității sistemului energetic.

Ocupații componente:

251301 cercetător în electrotehnică
251302 inginer de cercetare în electrotehnică
251303 asistent de cercetare în electrotehnică
251304 cercetător în electrofizică
251305 inginer de cercetare în electrofizică
251306 asistent de cercetare în electrofizică
251307 cercetător în metrologie
251308 inginer de cercetare în metrologie
251309 asistent de cercetare în metrologie
251310 cercetător în electromecanică
251311 inginer de cercetare în electromecanică
251312 asistent de cercetare în electromecanică
251313 cercetător roboți industriali
251314 inginer de cercetare roboți industriali
251315 asistent de cercetare roboți industriali
251316 cercetător în centrale termoelectrice
251317 inginer de cercetare în centrale termoelectrice
251318 asistent de cercetare în centrale termoelectrice
251319 cercetător în centrale nuclearo-electrice
251320 inginer de cercetare în centrale nuclearo-electrice
251321 asistent de cercetare în centrale nuclearo-electrice
251322 cercetător în electroenergetică
251323 inginer de cercetare în electroenergetică
251324 asistent de cercetare în electroenergetică
251325 cercetător în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
251326 inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
251327 asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
251328 cercetător în energetica industrială
251329 inginer de cercetare în energetica industrială
251330 asistent de cercetare în energetica industrială

2514 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN ELECTRONICĂ, TRANSPORTURI ȘI TELECOMUNICAȚII

Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul electronicii, transportului și telecomunicațiilor desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de calculatoare, componente electronice și microelectronice, dispozitive, aparatură electronică și de radiocomunicații, sisteme de conversie text-voce, imagine-voce; elaborează tehnologii din domeniul electronicii, microelectronicii, sisteme de automatizare.

Ocupații componente:

251401 cercetător în electronica aplicată
251402 inginer de cercetare în electronica aplicată
251403 asistent de cercetare în electronica aplicată
251404 cercetător în comunicații
251405 inginer de cercetare în comunicații
251406 asistent de cercetare în comunicații
251407 cercetător în microelectronică
251408 inginer de cercetare în microelectronică
251409 asistent de cercetare în microelectronică
251410 cercetător în telecomenzi și electronică în transporturi
251411 inginer de cercetare în telecomenzi și electronică în transporturi
251412 asistent de cercetare în telecomenzi și electronică în transporturi
251413 cercetător în calculatoare
251414 inginer de cercetare în calculatoare
251415 asistent de cercetare în calculatoare
251416 cercetător în automatică
251417 inginer de cercetare în automatică
251418 asistent de cercetare în automatică

2515 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN MECANICĂ

Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul științelor tehnice cu profil mecanic efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a metalelor la rece și la cald, pentru obținerea de piese subansamble și utilaje. Elaborează tehnologii și proiectează nave, aeronave, mașini și sisteme de mașini, echipamente, instalații, aparatură, destinate industriei, agriculturii, protecției mediului, transportului și ambalării produselor.

Ocupații componente:

251501 cercetător de aeronave
251502 inginer de cercetare de aeronave
251503 asistent de cercetare de aeronave
251504 cercetător în construcții aerospațiale
251505 inginer de cercetare în construcții aerospațiale
251506 asistent de cercetare în construcții aerospațiale
251507 cercetător în sisteme de propulsie
251508 inginer de cercetare în sisteme de propulsie
251509 asistent de cercetare în sisteme de propulsie
251510 cercetător în echipamente și instalații bord
251511 inginer de cercetare în echipamente și instalații bord
251512 asistent de cercetare în echipamente și instalații bord
251513 cercetător în mașini și echipamente termice
251514 inginer de cercetare în mașini și echipamente termice
251515 asistent de cercetare în mașini și echipamente termice
251516 cercetător în mașini hidraulice și pneumatice
251517 inginer de cercetare în mașini hidraulice și pneumatice
251518 asistent de cercetare în mașini hidraulice și pneumatice
251519 cercetător în echipamente de proces
251520 inginer de cercetare în echipamente de proces
251521 asistent de cercetare în echipamente de proces
251522 cercetător în mecanică fină
251523 inginer de cercetare în mecanică fină
251524 asistent de cercetare în mecanică fină
251525 cercetător în tehnologia construcțiilor de mașini
251526 inginer de cercetare în tehnologia construcțiilor de mașini
251527 asistent de cercetare în tehnologia construcțiilor de mașini
251528 cercetător în construcții de mașini agricole
251529 inginer de cercetare în construcții de mașini agricole
251530 asistent de cercetare în construcții de mașini agricole
251531 cercetător în autovehicule rutiere
251532 inginer de cercetare în autovehicule rutiere
251533 asistent de cercetare în autovehicule rutiere
251534 cercetător în utilaje și instalații portuare
251535 inginer de cercetare în utilaje și instalații portuare
251536 asistent de cercetare în utilaje și instalații portuare
251537 cercetător în utilaje și tehnologia ambalării
251538 inginer de cercetare în utilaje și tehnologia ambalării
251539 asistent de cercetare în utilaje și tehnologia ambalării
251540 cercetător în creația tehnică în construcția de mașini
251541 inginer de cercetare în creația tehnică în construcția de mașini
251542 asistent de cercetare în creația tehnică în construcția de mașini
251543 cercetător în mașini și instalații mecanice
251544 inginer de cercetare în mașini și instalații mecanice
251545 asistent de cercetare în mașini și instalații mecanice
251546 cercetător în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere
251547 inginer de cercetare în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere
251548 asistent de cercetare în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere
251549 cercetător în tehnologie și echipamente neconvenționale
251550 inginer de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale
251551 asistent de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale

2516 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN PETROCHIMIE ȘI CHIMIE INDUSTRIALĂ

Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul petrochimiei și chimiei industriale efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru sinteza și tehnologia de obținere și prelucrare de produse chimice cu parametri caracteristici și performanțe noi, utilizabile în industrie, privind extracția metalelor, minereurilor, apei, petrolului și gazelor, medicină, agricultură, protecția mediului, energetică, alimentației.

Ocupații componente:

251601 cercetător în tehnologia substanțelor anorganice
251602 inginer de cercetare în tehnologia substanțelor anorganice
251603 asistent de cercetare în tehnologia substanțelor anorganice
251604 cercetător în tehnologia substanțelor organice
251605 inginer de cercetare în tehnologia substanțelor organice
251606 asistent de cercetare în tehnologia substanțelor organice
251607 cercetător în petrochimie și carbochimie
251608 inginer de cercetare în petrochimie și carbochimie
251609 asistent de cercetare în petrochimie și carbochimie
251610 cercetător în tehnologia compușilor macromoleculari
251611 inginer de cercetare în tehnologia compușilor macromoleculari
251612 asistent de cercetare în tehnologia compușilor macromoleculari
251613 cercetător în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor
251614 inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor
251615 asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor

2517 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN MINERIT, PETROL ȘI METALURGIE

Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul mineritului, petrolului și metalurgiei, efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind sisteme și procedee de extracție și preparare a cărbunilor, substanțelor utile - metale și nemetalifere, conținute în minereuri, obținerea de fonte, oțeluri și alte metale, aliaje, cocs și produse cărbunoase și refractare.

Ocupații componente:

251701 cercetător în exploatări miniere
251702 inginer de cercetare în exploatări miniere
251703 asistent de cercetare în exploatări miniere
251704 cercetător în prepararea substanțelor minerale utile
251705 inginer de cercetare în prepararea substanțelor minerale utile
251706 asistent de cercetare în prepararea substanțelor minerale utile
251707 cercetător în petrol (extracție-prospecțiune)
251708 inginer de cercetare în petrol (extracție-prospecțiune)
251709 asistent de cercetare în petrol (extracție-prospecțiune)
251710 cercetător în topografie minieră
251711 inginer de cercetare în topografie minieră
251712 asistent de cercetare în topografie minieră
251713 cercetător în ingineria proceselor siderurgice
251714 inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice
251715 asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice
251716 cercetător în metalurgia neferoasă
251717 inginer de cercetare în metalurgia neferoasă
251718 asistent de cercetare în metalurgia neferoasă
251719 cercetător în turnarea metalelor
251720 inginer de cercetare în turnarea metalelor
251721 asistent de cercetare în turnarea metalelor
251722 cercetător în prelucrări plastice și tratamente termice
251723 inginer de cercetare în prelucrări plastice și tratamente termice
251724 asistent de cercetare în prelucrări plastice și tratamente termice
251725 cercetător în știința materialelor
251726 inginer de cercetare în știința materialelor
251727 asistent de cercetare în știința materialelor
251728 cercetător în tehnologii carbochimice
251729 inginer de cercetare în tehnologii carbochimice
251730 asistent de cercetare în tehnologii carbochimice

2518 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN GEODEZIE

Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în geodezie efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare referitoare la stabilirea și dezvoltarea metodelor și tehnicilor de măsurare a configurației pământului, precum și de redare grafică a acestora; întocmesc hărți topografice.

Ocupații componente:

251801 cercetător în geodezie
251802 inginer de cercetare în geodezie
251803 asistent de cercetare în geodezie
251804 cercetător în cadastru
251805 inginer de cercetare în cadastru
251806 asistent de cercetare în cadastru

IV.2.4.12. GRUPA MINORĂ 252

Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniile textile, pielărie, industrie alimentară

Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniile textile, pielărie și industrie alimentară efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a firelor și fibrelor textile, a pieilor și blănurilor, a materiilor prime agroalimentare, în scopul obținerii de bunuri de consum de uz casnic, industrial și alimentar.

Grupe de bază componente:

2521 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în textile, pielărie
2522 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în industria alimentară

2521 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN TEXTILE, PIELĂRIE

Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în textile, pielărie efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a fibrelor textile, de obținere de țesături și tricoturi, de obținere a pielii și înlocuitorilor, de confecționare a produselor de uz personal, casnic și industrial din țesături, tricoturi, piele și înlocuitori din piele.

Ocupații componente:

252101 cercetător în filatură-țesătorie
252102 inginer de cercetare în filatură-țesătorie
252103 asistent de cercetare în filatură-țesătorie
252104 cercetător în tricotaje-confecții textile
252105 inginer de cercetare în tricotaje-confecții textile
252106 asistent de cercetare în tricotaje-confecții textile
252107 cercetător în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor și înlocuitorilor
252108 inginer de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor și înlocuitorilor
252109 asistent de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor și înlocuitorilor
252110 cercetător în confecții din piele și înlocuitori
252111 inginer de cercetare în confecții din piele și înlocuitori
252112 asistent de cercetare în confecții din piele și înlocuitori

2522 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în industria alimentară efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru transformarea materiilor prime agricole în produse alimentare și băuturi, creșterea intensivă a peștilor în captivitate; elaborează metode și tehnici de control privind calitatea nutritivă a alimentelor.

Ocupații componente:

252201 cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole
252202 inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole
252203 asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole
252204 cercetător în controlul calității produselor alimentare
252205 inginer de cercetare în controlul calității produselor alimentare
252206 asistent de cercetare în controlul calității produselor alimentare
252207 cercetător în pescuit și acvacultură
252208 inginer de cercetare în pescuit și acvacultură
252209 asistent de cercetare în pescuit și acvacultură

IV.2.4.13. GRUPA MINORĂ 253

Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul prelucrării lemnului și materialelor de construcții (materiale oxidice)

Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul prelucrării lemnului și materialelor de construcții (materiale oxidice) efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind amenajările silvice, exploatarea și prelucrarea lemnului, prelucrarea silicaților și a oxizilor metalici.

Grupe de bază componente:

2531 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul prelucrării lemnului
2532 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul materialelor de construcții (materiale oxidice)

2531 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL PRELUCRĂRII LEMNULUI

Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul prelucrării lemnului efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind amenajările silvice, sisteme, procedee și metode de menținere a fondului forestier, de combatere a dăunătorilor; elaborează tehnologii și procedee de exploatare și prelucrare a lemnului, pentru obținerea de mobilier.

Ocupații componente:

253101 cercetător în exploatări forestiere
253102 inginer de cercetare în exploatări forestiere
253103 asistent de cercetare în exploatări forestiere
253104 inginer de cercetare în proiectarea mobilei și produselor finite din lemn
253105 cercetător în prelucrarea lemnului
253106 inginer de cercetare în prelucrarea lemnului
253107 asistent de cercetare în prelucrarea lemnului

2532 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII (MATERIALE OXIDICE)

Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul materialelor de construcții (materiale oxidice) efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind prelucrarea silicaților și oxizilor metalici pentru obținerea de lianți anorganici, produse din sticlă și ceramică.

Ocupații componente:

253201 cercetător în știința și ingineria materialelor oxidice
253202 inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice
253203 asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidice

IV.2.4.14. GRUPA MINORĂ 254

Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științele vieții

Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în științele vieții efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare referitoare la genetica organismelor macro- și microscopice, structura și funcționarea sistemelor ecologice, procesele fundamentale ale viului la nivel celular, molecular și de organism. Studiază geneza și evoluția solurilor, fiziologia genetică și patologia plantelor și animalelor.

Grupe de bază componente:

2541 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în bacteriologie, botanică, zoologie, microbiologie și ecologie
2542 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în anatomie, biochimie, biofizică, farmacologie și fiziologie
2543 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în agricultură, zootehnie și silvicultură

2541 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN BIOLOGIE, BACTERIOLOGIE, BOTANICĂ, ZOOLOGIE, MICROBIOLOGIE ȘI ECOLOGIE

Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în biologie efectuează cercetări fundamentale și aplicative, referitoare la studierea și cunoașterea mecanismelor genetice ale organismelor, macro- și microscopiei, a impactului poluării asupra organismelor, cunoașterea activității enzimatice în procesele metabolice, a țesuturilor conjunctive și a matricei extracelulare în cursul dezvoltării organismelor, funcționarea și protecția ecosistemelor, fauna și flora terestră, fauna de mamifere fosile din depozitele carstice și stratificate.

Ocupații componente:

254101 cercetător în biologie
254102 asistent de cercetare în biologie
254103 cercetător în microbiologie-bacteriologie
254104 asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie
254105 cercetător în biologie chimie
254106 asistent de cercetare în biologie chimie
254107 cercetător în botanică
254108 asistent de cercetare în botanică
254109 cercetător în domeniul zoologic
254110 asistent de cercetare în domeniul zoologic
254111 cercetător în ecologie și protecția mediului
254112 asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului

2542 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN ANATOMIE, BIOCHIMIE, BIOFIZICĂ, FARMACOLOGIE ȘI FIZIOLOGIE

Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în anatomie, biochimie, biofizică, farmacologie și fiziologie efectuează cercetări teoretice fundamentale și aplicative în domeniul morfologiei, structurii și altor caracteristici ale organismelor vii, precum și sistemelor proprii organismului uman, animal și vegetal, în condiții normale și anormale; studiază cauzele și evoluția tulburărilor și maladiilor specifice organismelor vii; studiază efectele medicamentelor și altor substanțe asupra țesuturilor, contribuie la îmbunătățirea calității medicamentelor, experimentându-le pe cele noi; efectuează cercetări pentru depistarea de noi principii active în diferite plante și stabilesc tehnologii de izolare și extracție a acestora și de preparare a medicamentelor.

Ocupații componente:

254201 cercetător științific în bacteriologie, microbiochimie, farmacologie
254202 asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie

2543 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN AGRICULTURĂ, ZOOTEHNIE ȘI SILVICULTURĂ

Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în agricultură, zootehnie și silvicultură efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare care se referă la structura și compoziția solului, geneza și evoluția solului, elaborarea de tehnologii și metode de fertilizare, combaterea poluării și degradării solului. Creează genotipuri de cereale și plante, ameliorează genetic rasele de animale; elaborează metode și tehnici de combatere a bolilor și dăunătorilor; elaborează tehnologii de cultură și tehnologii de control al animalelor.

Ocupații componente:

254301 cercetător în agricultură
254302 inginer de cercetare în agricultură
254303 asistent de cercetare în agricultură
254304 cercetător în pedologie-agrochimie
254305 inginer de cercetare în pedologie-agrochimie
254306 asistent de cercetare în pedologie-agrochimie
254307 cercetător în horticultură
254308 inginer de cercetare în horticultură
254309 asistent de cercetare în horticultură
254310 cercetător în agromontanologie
254311 inginer de cercetare în agromontanologie
254312 asistent de cercetare în agromontanologie
254313 cercetător în ingineria genetică
254314 asistent de cercetare în ingineria genetică
254315 cercetător în silvicultură
254316 inginer de cercetare în silvicultură
254317 asistent de cercetare în silvicultură
254318 cercetător în zootehnie
254319 asistent de cercetare în zootehnie
254320 cercetător în biotehnologie pentru agricultură
254321 asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultură

IV.2.4.15. GRUPA MINORĂ 255

Cercetători și asistenți de cercetare în medicină

Cercetătorii și asistenții de cercetare în medicină efectuează cercetări fundamentale, de laborator și clinice referitoare la realizarea de tehnici, procedee și metode de prevenire a bolilor, de tratament, de ameliorare și eliminare a efectelor bolilor, de iradiere. Elaborează tehnici și procedee de substituire, prin grefe, a unor organe bolnave cu alte organe naturale sau sintetice.

Grupe de bază componente:

2551 Cercetători și asistenți de cercetare în medicină
2552 Cercetători și asistenți de cercetare în medicina stomatologică
2553 Cercetători și asistenți de cercetare în medicina veterinară
2559 Cercetători și asistenți de cercetare în educație-fizică și sport

2551 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN MEDICINĂ

Cercetătorii și asistenții de cercetare în medicina generală efectuează cercetări prin care stabilesc cauzele care provoacă bolile și elaborează metodele, procedeele și tehnicile de tratament și combatere a bolilor (bronhopulmonare și TBC, canceroase, gastroenterologice, cardiovasculare, abdominale, glandulare, diabet, dermatologice). Elaborează cercetări de imunologie, anatomie patologică, fiziopatologie normală și patologică, psihiatrie, neurologie.

Ocupații componente:

255101 cercetător în medicina generală
255102 asistent de cercetare în medicina generală
255103 cercetător în medicină tradițională
255104 asistent de cercetare în medicină tradițională
255105 cercetător în fiziokinetoterapie
255106 asistent de cercetare în fiziokinetoterapie

2552 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN MEDICINA STOMATOLOGICĂ

Cercetătorii și asistenții de cercetare în medicina stomatologică efectuează cercetări prin care stabilesc cauzele care provoacă bolile stomatologice și elaborează tehnici și metode de prevenire, tratament și combatere.

Ocupații componente:

255201 cercetător în medicina stomatologică
255202 asistent de cercetare în medicina stomatologică

2553 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN MEDICINA VETERINARĂ

Cercetătorii și asistenții de cercetare în medicina veterinară efectuează cercetări fundamentale și aplicative în domeniul patologiei și igienei publice sanitar-veterinare. Efectuează cercetări prin care stabilesc metode și tehnici de diagnostic și tratamente ale bolilor la animale, precum și producerea și administrarea de biopreparate.

Ocupații componente:

255301 cercetător în medicina veterinară
255302 asistent de cercetare în medicina veterinară

2559 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Cercetătorii și asistenții de cercetare în educație fizică și sport efectuează cercetări privind tehnicile și metodele de formare-perfecționare și evaluare a sporturilor de performanță.

Ocupații componente:

255901 cercetător în educație fizică și sport
255902 asistent de cercetare în educație fizică și sport

IV.2.4.16. GRUPA MINORĂ 256

Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar-bancar

Cercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul financiar-bancar efectuează studii și cercetări asupra mecanismului financiar, sistemului bancar, gestionar și control financiar.

Grupe de bază componente:

2560 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar-bancar

2560 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL FINANCIAR-BANCAR

Cercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul financiar-bancar efectuează cercetări privind mecanismul financiar, sistemul bancar și gestionar și al controlului financiar, promovează informatizarea în sistemul financiar-bancar la nivel macro- și microeconomic.

Ocupații componente:

256001 cercetător în finanțe-bănci
256002 asistent de cercetare în finanțe-bănci
256003 cercetător în gestiune, contabilitate, control, financiar
256004 asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control, financiar

IV.2.4.17. GRUPA MINORĂ 257

Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul științelor juridice

Cercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul științelor juridice efectuează cercetări asupra mecanismului legislativ, a sistemului instituțional, a relațiilor dintre puterile din stat, a limitelor de acționare a fiecăreia dintre ele.

Grupe de bază componente:

2570 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul științelor juridice

2570 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR JURIDICE

Cercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul științelor juridice efectuează studii și cercetări asupra mecanismului, a sistemului instituțional a relațiilor dintre puterile din stat, a limitelor acestora de acționare; efectuează studii asupra dreptului civil, penal și comercial-administrativ.

Ocupații componente:

257001 cercetător în domeniul științelor juridice
257002 asistent de cercetare în domeniul științelor juridice

IV.2.4.18. GRUPA MINORĂ 258

Cercetători și asistenți de cercetare în științe economice, sociale și umaniste

Cercetătorii și asistenții de cercetare în științe economice, sociale și umaniste efectuează studii și cercetări asupra legităților fenomenelor și proceselor economice, interdependenței ramurilor economiei, cercetări asupra factorilor care asigură creșterea economică; elaborează studii și cercetări privind dezvoltarea și evoluția societății, dezvoltarea urbanistică a localităților, evoluția alimentației, realitățile societății contemporane.

Grupe de bază componente:

2581 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul economic
2582 Cercetători și asistenți de cercetare în sociologie, antropologie, arheologie și geografie
2583 Cercetători și asistenți de cercetare în filozofie, istorie și politologie
2584 Cercetători și asistenți de cercetare în lingvistică și filologie
2585 Cercetători și asistenți de cercetare în psihologie

2581 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC

Cercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul economic efectuează cercetări și studii asupra legităților fenomenelor și proceselor economice, mecanismului economic de piață, modalității de formare și utilizare a capitalului, factorilor care asigură creșterea economică, conjuncturii pieții, studiilor economice, rolului și importanței turismului și serviciilor în economie, căilor de colaborare și cooperare eficientă internațională.

Ocupații componente:

258101 cercetător economist în management
258102 asistent de cercetare economist în management
258103 cercetător economist în economia mediului
258104 asistent de cercetare economist în economia mediului
258105 cercetător economist în economia generală
258106 asistent de cercetare economist în economia generală
258107 cercetător economist în economie agro-alimentară
258108 asistent de cercetare economist în economie agro-alimentară
258109 cercetător economist în marketing
258110 asistent de cercetare economist în marketing
258111 cercetător economist în relații economice internaționale
258112 asistent de cercetare economist în relații economice internaționale
258113 cercetător economist în gestiunea economică
258114 asistent de cercetare economist în gestiunea economică

2582 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN SOCIOLOGIE, ANTROPOLOGIE, ARHEOLOGIE ȘI GEOGRAFIE

Cercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul sociologiei, antropologiei, arheologiei și geografiei efectuează studii referitoare la evoluția și dezvoltarea societății, analiza fenomenelor lumii contemporane, dezvoltarea sociologiei; elaborează studii și cercetări privind antropologia, antropologia social-demografică și culturală, mutațiile produse, identificarea surselor arheologice, evoluția locuirii umane, civilizația geto-traco-daco-romană; organizarea spațiului geografic, dinamica și structura componentelor mediului geografic, influența proceselor de restructurare a societății.

Ocupații componente:

258201 cercetător în sociologie
258202 asistent de cercetare în sociologie
258203 cercetător în antropologie
258204 asistent de cercetare în antropologie
258205 cercetător în geografie
258206 asistent de cercetare în geografie
258207 cercetător în asistența socială
258208 asistent de cercetare în asistența socială
258209 cercetător în arheologie
258210 asistent de cercetare în arheologie
258211 cercetător în etnologie
258212 asistent de cercetare în etnologie

2583 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN FILOZOFIE, ISTORIE ȘI POLITOLOGIE

Cercetătorii și asistenții de cercetare din filozofie, istorie și politologie efectuează studii și cercetări referitoare la teoria culturii, eticii, esteticii și logicii, rolul minorităților naționale, mentalitățile în relația limbaj-societate, cunoașterea trecutului și prezentului ariei europene în care trăiește poporul român, istoria românilor în context european.

Ocupații componente:

258301 cercetător în filozofie
258302 asistent de cercetare în filozofie
258303 cercetător în istorie
258304 asistent de cercetare în istorie
258305 cercetător în științele politice
258306 asistent de cercetare în științele politice

2584 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN LINGVISTICĂ ȘI FILOLOGIE

Cercetătorii și asistenții de cercetare în lingvistică și filologie efectuează studii și cercetări referitoare la limba română, lingvistica romanică legată de limba română, studiul graiurilor și dialectelor românești, structura sonoră a limbii române, fonetica experimentală și acustică, folclor și obiceiuri populare, elaborează atlase lingvistice pe regiuni.

Ocupații componente:

258401 cercetător în lingvistică
258402 asistent de cercetare în lingvistică
258403 cercetător în filologie
258404 asistent de cercetare în filologie

2585 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN PSIHOLOGIE

Cercetătorii și asistenții de cercetare în psihologie efectuează studii și cercetări fundamentale referitoare la psihologia personalității și creativității, dinamica comportamentului interpersonal, psihologia dezvoltării umane, modalitățile de investigare psihologică în activitatea nervoasă la om, calitatea vieții sub aspectul economic, social, cultural.

Ocupații componente:

258501 cercetător în psihologie
258502 asistent de cercetare în psihologie
258503 cercetător în psihopedagogie specială
258504 asistent de cercetare în psihopedagogie specială

IV.3. GRUPA MAJORĂ 3

Tehnicieni, maiștri și asimilați

Tehnicienii și asimilații acestora sunt absolvenți ai învățământului liceal, postliceal și de maiștri, în subordinea cadrelor de conducere sau specialiștilor cu profesiuni intelectuale și științifice, îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic și înrudite cu cercetarea, din domeniile științelor fizice (inclusiv ingineria și tehnologia), științelor vieții (inclusiv profesiunile medicale), precum și științelor sociale și umaniste. Sarcinile acestora constau în instruirea copiilor din învățământul primar, preșcolar și învățământul special; prestarea de servicii tehnice legate de comerț, finanțe, administrație și activități sociale; exercitarea de activități artistice, sportive și de divertisment; îndeplinesc unele funcții cu caracter religios.

Subgrupe majore componente:

31 TEHNICIENI ÎN DOMENIUL FIZICII ȘI TEHNICII
32 Tehnicieni în ȘTIINȚELE VIEȚII, OCROTIREA SĂNĂTĂȚII și asimilați
33 ÎNVĂȚĂTORI și asimilați
34 alte OCUPAȚII ASIMILATE TEHNICIENILOR

IV.3.1. SUBGRUPA MAJORĂ 31

Tehnicieni în domeniul fizicii și tehnicii

Tehnicienii din domeniul fizicii și tehnicii execută lucrări cu caracter tehnic în domeniul informaticii și ingineriei; acționează și verifică aparate și sisteme optice, electronice sau înrudite; pilotează avioane și conduc nave, efectuează inspecții pentru verificarea conformității cu normele de securitate specifice construcțiilor, instalațiilor sau procedeelor de fabricație.

Grupe minore componente:

311 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei și tehnicii (exclusiv cei din industria textilă, pielărie, alimentară, lemn și materiale de construcții)
312 Operatori și tehnicieni echipamente de calcul și roboți industriali (exploatare-întreținere)
313 Tehnicieni la echipamente optice și electronice (exploatare-întreținere)
314 Tehnicieni de nave maritime, fluviale și aeriene
315 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecția și igiena muncii și controlori de calitate
316 Tehnicieni și maiștri în industriile textilă, pielărie și alimentară
317 Tehnicieni și maiștri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii, industria celulozei și hârtiei și materialelor de construcții (materiale oxidice)

IV.3.1.1. GRUPA MINORĂ 311

Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei și tehnicii (exclusiv cei din industriile textilă, pielărie, alimentară, lemnului și materialelor de construcții)

Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei și tehnicii execută lucrări cu caracter tehnic în domeniul chimiei, fizicii, geologiei, desenului tehnic și evaluează eficiența economică a proceselor de producție.

Grupe de bază componente:

3111 Tehnicieni în fizică și chimie
3112 Tehnicieni constructori
3113 Tehnicieni energeticieni și electricieni
3114 Tehnicieni în electronică, transporturi, poștă și telecomunicații
3115 Tehnicieni și maiștri mecanici
3116 Tehnicieni și maiștri petroliști, petrochimiști și în chimia industrială
3117 Tehnicieni minieri și metalurgiști
3118 Desenatori tehnici
3119 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei, tehnicii și asimilați, neclasificați în grupele de bază anterioare

3111 TEHNICIENI ÎN FIZICĂ ȘI CHIMIE

Tehnicienii din fizică și chimie culeg eșantioane și pregătesc instalațiile și aparatura necesară în vederea experimentelor, încercărilor și analizelor și le asigură execuția; fac estimări de cantități și costuri de materiale și forță de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreținerea și repararea instalațiilor de cercetare.

Ocupații componente:

311102 tehnician chimist
311101 laborant chimist
311103 laborant determinări fizico-mecanice
311104 tehnician determinări fizico-mecanice
311105 laborant determinări geologice și geotehnice
311106 laborant tehnică nucleară
311107 tehnician meteorolog
311108 tehnician geolog
311109 tehnician hidrometru
311110 prospector - prospecții geologice, geofizice
311111 tehnician hidrolog
311112 tehnician hidrogeolog
311113 laborant operator centrale termice
311114 metrolog
311115 tehnician metrolog

3112 TEHNICIENI CONSTRUCTORI

Tehnicienii constructori efectuează pe teren și în laboratoare încercări asupra solurilor și materialelor de construcții; contribuie tehnic la activitatea de construcție a locuințelor și altor lucrări, evaluare lucrări și pregătire de meseriași; reprezintă arhitecții și inginerii civili pe șantierele de construcții pentru a asigura efectuarea lucrărilor în conformitate cu specificațiile din planuri și schițe, precum și pentru respectarea normelor de consum a materialelor; contribuie potrivit planurilor și schițelor pe care le primesc la estimarea detaliată a cantităților și costurilor de materiale și a forței de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreținerea și reparațiile utilajelor.

Ocupații componente:

311201 maistru construcții civile, industriale și agricole
311202 maistru normator
311203 tehnician constructor
311204 tehnician hidroameliorații
311205 tehnician hidrotehnic
311206 tehnician topometrist
311207 tehnician proiectant în construcții
311208 maistru instalator în construcții
311209 tehnician instalații în construcții

3113 TEHNICIENI ENERGETICIENI ȘI ELECTRICIENI

Tehnicienii energeticieni și electricieni îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic de montaj, construcție, funcționare, întreținere și reparare a aparatelor, instalațiilor și sistemelor de distribuție a energiei electrice; asigură funcționarea aparatelor și instalațiilor; testează prototipurile; concep și realizează scheme de montaj ale instalațiilor și circuitelor electrice; contribuie la estimarea cantităților și costurilor de materiale și a forței de muncă necesare; asigură controlul tehnic al instalațiilor; întrețin sistemele și aparatele electrice în vederea funcționării conform specificațiilor și reglementărilor.

Ocupații componente:

311301 dispecer gestiune uraniu
311302 maistru electromecanic
311303 maistru energetician/electrician
311304 tehnician electro-energetician, termo-energetician
311305 tehnician electromecanic
311306 tehnician energetician/electrician
311307 tehnician proiectant energetician/electrician
311308 maistru electrician în construcții

3114 TEHNICIENI ÎN ELECTRONICĂ, TRANSPORTURI, POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

Tehnicienii din electronică, transporturi, poștă și telecomunicații îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării din electronică și telecomunicații legate de concepție, fabricație, montare, instalare, utilizare, întreținere și reparare de materiale electronice și sisteme electronice și electromecanice din telecomunicații; asigură funcționarea aparatelor electronice și de telecomunicații sau încearcă prototipuri; concep și realizează circuite electronice potrivit schemelor; participă la estimarea cantităților și costurilor de materiale și a forței de muncă necesare fabricației și instalării de materiale electronice și telecomunicații; asigură controlul tehnic al fabricării, utilizării, întreținerii și reparării aparatelor electronice și sistemelor de telecomunicații și buna lor funcționare.

Ocupații componente:

311401 maistru aviație
311402 maistru electronică, transporturi, poștă și telecomunicații
311403 șef formație sisteme radiante (antene)
311404 tehnician aviație
311405 tehnician construcții telefonice
311406 tehnician electronică, transporturi, poștă și telecomunicații
311407 tehnician radiolocații
311408 tehnician turn parașutism
311409 tehnician proiectant electronică/transporturi/comunicații
311410 inspector exploatare poștală

3115 TEHNICIENI ȘI MAIȘTRI MECANICI

Tehnicienii mecanici îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării din activitatea de construcții mașini: concepție, construcție, montaj, utilizare, întreținere și reparații mașini, motoare și instalații mecanice; asigură funcționarea mașinilor, motoarelor și instalațiilor mecanice și a elementelor acestora sau încercarea prototipurilor; concep și asamblează mașini, motoare și instalații mecanice, potrivit schemelor stabilite; estimează cantitățile și costurile materialelor și forței de muncă necesare fabricației; asigură controlul tehnic al fabricației, al utilizării întreținerii și reparației mașinilor, motoarelor și instalațiilor; identifică și rezolvă problemele tehnice care apar în procesul muncii; coordonează activitatea muncitorilor ocupați cu curățarea, vopsirea și repararea navelor maritime.

Ocupații componente:

311501 maistru cazangerie
311502 maistru instalații navale
311503 maistru întreținere și reparații mașini unelte, utilități, service, prototipuri
311504 maistru lăcătuș, construcții metalice
311505 maistru lăcătuș mecanic
311506 tehnician proiectant mecanic
311507 mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la zbor
311508 maistru mecanic
311509 maistru mecanic auto
311510 maistru mecanică agricolă
311511 maistru mecanică fină
311512 maistru montaj
311513 maistru prelucrări mecanice
311514 maistru sculer matrițer
311515 maistru sudură
311516 tehnician construcții navale
311517 tehnician instalații bord (avion)
311518 tehnician mașini și utilaje
311519 tehnician mecanic
311520 tehnician prelucrări mecanice
311521 tehnician sudură
311522 tehnician tehnolog mecanic
311523 maistru mecanic mașini și utilaje pentru construcții

3116 TEHNICIENI, MAIȘTRI PETROLIȘTI, PETROCHIMIȘTI ȘI DIN CHIMIA INDUSTRIALĂ

Tehnicienii și maiștrii petroliști, petrochimiști și din chimia industrială îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării chimice: concepție, montaj, utilizare, întreținere, reparații de instalații și experimentarea prototipurilor din industria chimică; identifică și rezolvă problemele tehnice care apar în procesul muncii; estimează cantitățile și costurile materialelor și forței de muncă necesare fabricării sau montării instalațiilor.

Ocupații componente:

311601 decontaminator
311602 laborant apă și apă grea
311603 laborant control dozimetrie
311604 laborant petrolist/industrie chimică
311605 maistru petrolist/industrie chimică
311606 laborant apă potabilă
311607 tehnician petrolist chimie industrială

3117 TEHNICIENI MINIERI ȘI METALURGIȘTI

Tehnicienii minieri și tehnicienii metalurgiști îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării metalurgice în vederea ameliorării metodelor de extracție a substanțelor minerale solide, petrolului și gazelor, sistemelor de transport, depozitare a petrolului, gazelor și materialelor destinate extracției de metale din mineralele respective; contribuie în plan tehnic la stabilirea procedeelor de determinare a proprietăților metalelor și noilor aliaje și participă la experimentarea prototipurilor; contribuie în plan tehnic la realizarea studiilor geologice și topografice, precum și a celor de tratament, rafinare și purificare a mineralelor și metalelor; estimează cantitățile și costurile de materiale și forță de muncă necesare realizării proiectelor.

Ocupații componente:

311701 laborant structură macroscopică și microscopică
311702 maistru metalurgie
311703 maistru minier
311704 maistru presator metale
311705 maistru termotehnist
311706 tehnician metalurgie
311707 tehnician minier
311708 tehnician proiectant minier
311709 tehnician proiectant metalurg
311710 tehnician mineralurg
311711 maistru mineralurg

3118 DESENATORI TEHNICI

Desenatorii tehnici realizează desene tehnice pe baza schițelor și specificațiilor stabilite de ingineri și proiectanți, în vederea fabricării, instalării și montării mașinilor și echipamentelor sau în vederea construcției, transformării, întreținerii și reparării locuințelor, barajelor, podurilor, arterelor de circulație și a altor lucrări; utilizează aparatură de desen asistată de calculator pentru crearea, modificarea și producerea de copii și reprezentări grafice; utilizează instrumente stereoscopice pentru prelucrarea datelor topografice și pentru realizarea și revizuirea hărților topografice și hidrografice; realizează și revizuiesc ilustrații, broșuri și manuale tehnice care tratează probleme de montaj, instalare, funcționare, întreținere și reparare a mașinilor și a altor instalații și produse; copiază desene și tablouri pe plăci sensibile din piatră și metal.

Ocupații componente:

311801 desenator tehnic
311802 trasator
311803 desenator
311804 topograf
311805 trasator naval-desenator
311806 trasator optic

3119 TEHNICIENI ÎN DOMENIUL FIZICII, CHIMIEI, TEHNICII ȘI ASIMILAȚI, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei și asimilații acestora, alții decât cei cuprinși în grupele de bază anterioare asigură, din punct de vedere tehnic, planificarea și producția, utilizarea eficace, sigură și economică a personalului, materiilor prime, materialelor, metodelor de muncă; supraveghează fluxul operațiilor și controlul tehnic; rezolvă probleme de organizare a muncii; culeg date în vederea estimării costurilor și stabilirii cantităților necesare realizării proiectelor arhitectonice și de construcții.

Ocupații componente:

311901 maistru tipograf
311902 paginator tipograf
311903 tehnician normare, salarizare, organizare
311904 tehnician preț de cost
311905 tehnician programare, lansare, urmărirea producției

IV.3.1.2. GRUPA MINORĂ 312

Operatori și tehnicieni echipamente de calcul și roboți industriali (exploatare întreținere)

Operatorii și tehnicienii de echipamente de calcul și roboți industriali asigură funcționarea și comanda calculatoarelor și a perifericelor aferente; execută lucrări de instalare, întreținere și reparare a echipamentelor de calcul; pun în funcțiune roboți industriali, îi programează pentru a îndeplini operații speciale și le comandă funcționarea.

Grupe de bază componente:

3121 Programatori ajutori
3122 Tehnicieni, operatori echipamente calcul
3123 Tehnicieni, operatori roboți industriali

3121 PROGRAMATORI AJUTORI

Programatorii ajutori codifică, testează și întrețin programe de calculator pe diferite tipuri de echipamente de calcul și sisteme de operare; utilizează instrumente specifice care-i ajută în realizarea sarcinilor.

Ocupații componente:

312101 programator ajutor
312102 analist ajutor

3122 TEHNICIENI, OPERATORI ECHIPAMENTE DE CALCUL

Tehnicienii și operatorii la echipamente de calcul asigură funcționarea și comanda calculatoarelor și a perifericelor aferente pentru prelucrarea, memorarea, transmiterea și prelucrarea datelor; gestionează resursele de calcul pentru a satisface cerințele utilizatorilor; manipulează suporți magnetici și asigură imprimarea situațiilor de ieșire în condiții de calitate.

Ocupații componente:

312201 operator calculator electronic și rețele
312202 șef tură exploatare în centre sau oficii de calcul
312203 tehnician echipamente de calcul și rețele

3123 TEHNICIENI OPERATORI ROBOȚI INDUSTRIALI

Tehnicienii operatori la roboții industriali pun în funcțiune, programează, reprogramează, supraveghează buna funcționare a roboților industriali, le asigură întreținerea și reglajele simple.

Ocupații componente:

312301 maistru-operator la roboți industriali
312302 tehnician-operator la roboți industriali

IV.3.1.3. GRUPA MINORĂ 313

Tehnicieni la echipamente optice și electronice (exploatare întreținere)

Tehnicienii de echipamente optice și electronice execută fotografii, manipulează și reglează camerele cinematografice și alte aparate destinate înregistrării și montării de imagini sau sunet; asigură funcționarea, întreținerea și repararea aparatelor emițătoare radio sau aparatelor de diagnosticare sau tratament medical; emit și recepționează semnale radio.

Grupe de bază componente:

3131 Tehnicieni de echipamente de înregistrare imagine și sunet
3132 Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune și telecomunicații
3133 Tehnicieni de aparate electro-medicale
3139 Tehnicieni pentru alte aparate optice și electronice

3131 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE DE ÎNREGISTRARE IMAGINE ȘI SUNET

Tehnicienii de echipamente pentru înregistrare imagine și sunet execută fotografii, utilizează și reglează camere cinematografice și alte aparate destinate înregistrării de imagini (inclusiv fotografice) montării și mixării imaginilor cu sunetul; execută fotografii în scopuri publicitare, științifice, industriale sau comerciale.

Ocupații componente:

313101 fotograf și tehnician la echipamente de înregistrare imagine și sunet
313102 acustician cinematografic
313103 controlor și recondiționer filme
313104 electrician iluminare filmare
313105 etaloner
313106 fotograf
313107 laborant foto
313108 maistru aparate video și sunet
313109 mașinist mecanic traweling
313110 mecanic cameră filmare
313111 montor imagine
313112 montor negative și de pregătire a peliculei
313113 montor pozitive
313114 operator cameră diafilm, diapozitive
313115 operator emisie-recepție
313116 operator producție RTV
313117 preparator filmare
313118 proiecționist
313119 retușor foto
313120 senzitometrist
313121 ștanțator de filme
313122 operator prelucrare peliculă
313123 operator truka

3132 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE PENTRU RADIO-EMISIE, TELEVIZIUNE ȘI TELECOMUNICAȚII

Tehnicienii de echipamente radio-emisie, televiziune și telecomunicații asigură funcționarea aparatelor pentru transmisie în direct sau retransmisii de emisiuni de radio și televiziune și telecomunicații terestre sau la bordul navelor și avioanelor; asigură reglarea și funcționarea sistemelor emițătoare și a sistemelor satelit pentru transmisia programelor radio și de televiziune; asigură reglarea și funcționarea sistemelor de radiocomunicație, servicii difuzate prin satelit și sisteme multiplexor și aparate de proiecție; asigură monitorizarea video a căilor de acces.

Ocupații componente:

313201 controlor emisii RTV
313202 maistru materiale emisie RTV și telecomunicații
313203 montator montaj emisie
313204 operator imagine
313205 operator radio-radioficare
313206 operator sunet
313207 tehnician radioelectronist
313208 tehnician CATV
313209 operator dispecer sisteme de monitorizare și pentru aparatura de control
313210 tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video și de monitorizare control acces și comunicații
Modificări (2)

3133 TEHNICIENI DE APARATE ELECTRO-MEDICALE

Tehnicienii de aparate electro-medicale asigură funcționarea și reglarea de aparatură tehnică pentru diagnosticarea și tratarea afecțiunilor, pentru radiografii, radioscopii.

Ocupații componente:

313301 maistru aparate electro-medicale
313302 tehnician aparate electro-medicale

3139 TEHNICIENI PENTRU ALTE APARATE OPTICE ȘI ELECTRONICE

Tehnicienii pentru alte aparate optice și electronice, care nu se regăsesc în celelalte grupe de bază din grupa minoră 313 se clasifică în grupa 3139.

IV.3.1.4. GRUPA MINORĂ 314

Tehnicieni de nave maritime, fluviale și aeriene

Tehnicienii de nave maritime, fluviale și aeriene asigură comanda și pilotarea avioanelor și navelor maritime, supravegherea și funcționarea motoarelor și instalațiilor mecanice, electrice și electronice.

Grupe de bază componente:

3141 Ofițeri mecanici de nave
3142 Ofițeri de punte și pilotaj nave
3143 Piloți de avioane și asimilați
3144 Controlori și navigatori de trafic aerian
3145 Tehnicieni pentru siguranța traficului aerian

3141 OFIȚERI MECANICI DE NAVE

Ofițerii mecanici de nave asigură comanda aparatelor mecanice, electrice și electronice și a mașinilor de bord; participă la conducerea și repararea acestor aparate și mașini sau exercită funcțiuni similare de întreținere a navelor în porturi; asigură și supraveghează aprovizionarea cu carburant și alte materiale necesare sălii de mașini; țin registrul de operații.

Ocupații componente:

314101 ofițer mecanic
314102 ofițer RTG
314103 ofițer electrician
314104 ajutor ofițer mecanic fluvial
Modificări (1)

3142 OFIȚERI DE PUNTE ȘI PILOTAJ NAVE

Ofițerii de punte și pilotaj de nave asigură comanda și navigarea vapoarelor și ambarcațiunilor similare pe mare sau pe alte cursuri de navigație interioară; manevrează navele la intrare sau ieșire din port, la traversarea canalelor, strâmtorilor și altor pasaje care impun cunoștințe deosebite de navigație; supraveghează securitatea pasagerilor, a încărcării și descărcării cargourilor, precum și respectarea reglementărilor și normelor specifice de securitate; asigură supravegherea tehnică a întreținerii și reparării navelor; asigură aprovizionarea navelor și recrutarea membrilor echipajului și întocmesc registrul de operații.

Ocupații componente:

314201 căpitan navă maritimă și fluvială
314202 căpitan port
314203 ofițer intendent
314204 ofițer port
314205 ofițer punte
314206 pilot fluvial
314207 șef echipaj
314208 pilot maritim
314209 dragor
314210 aspirant
Modificări (1)

3143 PILOȚI DE AVIOANE ȘI ASIMILAȚI

Piloții de avioane și asimilații acestora pilotează avioanele de transport al pasagerilor sau mărfurilor, verifică și asigură funcționarea corectă a aparatelor mecanice, electrice și electronice de bord; studiază și stabilesc planul de zbor; identifică și rezolvă problemele tehnice care apar în funcționarea avioanelor.

Ocupații componente:

314301 comandant detașament zbor
314302 comandant însoțitor de bord
314303 copilot
314304 inspector pilotaj
314305 mecanic navigant aviație
314306 pilot aeronave
314307 pilot comandant
314308 pilot încercare
314309 pilot recepție și control aeronave
314310 parașutist recepție și control
314311 parașutist încercător
314312 pilot parașutism încercător
Modificări (1)

3144 CONTROLORI ȘI NAVIGATORI DE TRAFIC AERIAN

Controlorii și navigatorii de trafic aerian conduc traficul avioanelor în spațiul aerian și pe sol, cu ajutorul aparaturii radio și de comunicații, radarului și sistemelor de semnalizare luminoasă; aprobă și dirijează decolarea și aterizarea avioanelor, informează echipajele prin radio despre condițiile meteorologice.

Ocupații componente:

314401 controlor dirijare nonradar
314402 controlor sol
314403 controlor trafic aviația civilă
314404 dispecer sol
314405 navigator dirijare radar
314406 navigator aviația civilă
314407 navigator dirijare nonradar
314408 navigator dirijare zbor
314409 navigator instructor dirijare radar și nonradar
314410 navigator sol
314411 operator radar
314412 operator radiotelecomunicații aeronautice

3145 TEHNICIENI PENTRU SIGURANȚA TRAFICULUI AERIAN

Tehnicienii pentru siguranța traficului aerian îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic, legate de punerea în funcțiune a aparaturii electronice și electromecanice, utilizate în sistemele de navigație aeriană și încercarea de prototipuri; contribuie la concepția și punerea în funcțiune a circuitelor de legătură pentru navigația aeriană și sistemele de detectare sau urmărire a navelor; participă la estimarea costurilor, stabilesc specificații tehnice și comenzi pentru controlul circulației aeriene și pentru utilizarea dispozitivelor de securitate; contribuie la controlul tehnic al navei, la asigurarea stării de funcționare a navelor situate la sol, la întreținerea și repararea acestora, verificarea aplicării normelor și recomandărilor tehnice specifice.

Ocupații componente:

314501 agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendii
314502 mașinist agregate aerodrom
314503 operator instalații control antiterorist, antideturnare
314504 operator radio-navigant aviație
314505 operator radio-navigant instructor aviație
314506 tehnician securitate aeriană

IV.3.1.5. GRUPA MINORĂ 315

Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecția și igiena muncii și controlori de calitate

Inspectorii pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecția și igiena muncii și controlorii de calitate controlează aplicarea reglementărilor în vigoare și a normelor referitoare la prevenirea riscurilor de incendii și altor riscuri, securitatea muncii, protecția sănătății muncitorilor și mediului înconjurător, securitatea proceselor de fabricație a bunurilor și serviciilor produse, utilizate sau puse în vânzare; inspectează sistemele de prevenire a incendiilor și acordă consultații în acest sens; întreprind anchete la locurile de producere a incendiilor pentru stabilirea cauzelor; inspectează întreprinderile industriale în legătură cu problemele de securitate a muncii, proceselor de fabricație a bunurilor produse, utilizate sau puse în vânzare.

Grupe de bază componente:

3151 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor
3152 Inspectori pentru protecția și igiena muncii și controlori de calitate
Modificări (1)

3151 INSPECTORI PENTRU ASIGURAREA CLĂDIRILOR ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Modificări (1)

Inspectorii pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor inspectează imobilele, instalațiile industriale, hotelurile și alte construcții noi sau existente, pentru a se asigura că îndeplinesc condițiile prevăzute de normele și reglementările referitoare la construcții, urbanism și amenajarea teritoriului; inspectează sistemele de prevenire a incendiilor; anchetează și stabilesc cauzele incendiilor; acordă consultații cu privire la instalațiile de detectare a incendiilor, sistemele de stingere și materialele utilizate pentru construcțiile de locuințe, în vederea reducerii riscurilor de incendii.

Ocupații componente:

315101 tehnician PSI
315102 inspector protecție civilă
Modificări (4)

3152 INSPECTORI PENTRU PROTECȚIA ȘI IGIENA MUNCII ȘI CONTROLORI DE CALITATE

Inspectorii pentru protecția și igiena muncii și controlorii de calitate instruiesc reprezentanții întreprinderilor în vederea aplicării normelor și reglementărilor legale în vigoare, cu privire la securitatea muncii și mediului de muncă; inspectează locurile de muncă pentru a se asigura că mediul de muncă, mașinile și echipamentul corespund normelor și reglementărilor legale; se informează prin contacte directe, observări sau alte mijloace, asupra condițiilor de muncă și riscurilor de accidente; verifică respectarea normelor de securitate a muncii; inspectează locurile de producție, prelucrare, depozitare și vânzare a produselor, pentru a se asigura că sunt respectate normele și reglementările specifice; verifică produsele finite pentru a se asigura de conformitatea acestora cu specificațiile de calitate ale producătorului; informează publicul și reprezentanții întreprinderilor cu privire la aplicarea normelor și reglementărilor referitoare la igienă și salubritate, puritatea produselor și mărfurilor alimentare, medicamentelor, produselor cosmetice și altor produse analoge; informează pe cei care produc, utilizează, întrețin și repară mijloace de transport, despre măsurile și reglementările în vigoare referitoare la condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele respective; inspectează întreprinderile pentru a se asigura că acestea nu contravin normelor referitoare la poluare, deșeuri și reziduuri periculoase.

Ocupații componente:

315201 controlor calitate
315202 inspector ISCIR
315203 inspector protecție socială
315204 operator control nedistructiv
315205 probator hidraulic piese turnate
315206 tehnician protecția muncii

IV.3.1.6. GRUPA MINORĂ 316

Tehnicieni și maiștri în industriile textilă, pielărie și alimentară

Tehnicienii din industriile textilă, pielărie și alimentară își desfășoară activitatea sub directa conducere a inginerilor, se ocupă de supravegherea proceselor tehnologice de fabricare a produselor textile, de pielărie și a produselor alimentare, precum și la aplicarea normelor de muncă și alte sarcini privind organizarea muncii.

Grupe de bază componente:

3161 Tehnicieni și maiștri în industriile textilă și pielărie
3162 Tehnicieni și maiștri în industria alimentară

3161 TEHNICIENI ȘI MAIȘTRI ÎN INDUSTRIILE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE

Tehnicienii din industriile textilă și pielărie, în subordinea directă a inginerilor, supraveghează procesul tehnologic de fabricare a firelor, țesăturilor, tricotajelor și încălțămintei; urmăresc respectarea calității materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite.

Ocupații componente:

316101 maistru în industriile textilă, pielărie
316102 tehnician în industria confecțiilor din piele și înlocuitori
316103 tehnician în industria confecțiilor și tricotajelor
316104 tehnician în industria încălțămintei
316105 tehnician în industria pielăriei
316106 tehnician în industria textilă
316107 tehnician proiectant textile, pielărie
316108 laborant în industriile textilă, pielărie

3162 TEHNICIENI ȘI MAIȘTRI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Tehnicienii din industria alimentară și frigului, în subordinea directă a inginerilor, execută sarcini privind tehnologia de fabricație, aplicarea și respectarea normelor de muncă; efectuează analize de laborator privind calitățile nutritive ale materiilor prime folosite și ale produselor finite.

Ocupații componente:

316201 maistru frigotehnist
316202 tehnician frigotehnist
316203 tehnician în industria alimentară
316204 tehnician laborant analize produse alimentare
316205 tehnician în industria alimentară extractivă
316206 tehnician în industria alimentară fermentativă
316207 tehnician în industria cărnii, laptelui și conservelor
316208 tehnician în morărit și panificație
316209 tehnician proiectant în industria alimentară
316210 maistru industria alimentară

IV.3.1.7. GRUPA MINORĂ 317

Tehnicieni și maiștri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii, industria celulozei și hârtiei și materialelor de construcții (materiale oxidice)

Tehnicienii și maiștrii din industriile lemnului, sticlei și ceramicii, celulozei și hârtiei și materialelor de construcții (materiale oxidice) execută sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului, de întreținere și reparare a mașinilor și instalațiilor specifice; urmăresc respectarea parametrilor tehnici prevăzuți în procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, celulozei și produselor derivate din celuloză și hârtie, a materialelor de construcții.

Grupe de bază componente:

3171 Tehnicieni și maiștri în industria lemnului
3172 Tehnicieni și maiștri în industria sticlei, ceramicii și materialelor de construcții (materiale oxidice)
3173 Tehnicieni și maiștri în industria celulozei și hârtiei

3171 TEHNICIENI ȘI MAIȘTRI ÎN INDUSTRIA LEMNULUI

Tehnicienii și maiștrii din industria lemnului execută sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului de întreținere și reparare a mașinilor și instalațiilor specifice; execută analize de laborator, de testare și încercare a diferitelor esențe de lemn sau înlocuitori de material lemnos.

Ocupații componente:

317101 tehnician în industrializarea lemnului
317102 tehnician proiectant în industrializarea lemnului
317103 maistru în industrializarea lemnului

3172 TEHNICIENI ȘI MAIȘTRI ÎN INDUSTRIA STICLEI ȘI CERAMICII ȘI MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII (MATERIALE OXIDICE)

Tehnicienii și maiștrii din industriile sticlei, ceramicii și a materialelor de construcții (materiale oxidice), în subordinea inginerilor de specialitate, supraveghează procesul de fabricație a materialelor cu această destinație; întrețin și repară instalațiile aferente, efectuează analize de laborator privind testarea rezistenței și proprietățile materialelor respective; urmăresc respectarea parametrilor tehnici prevăzuți de procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, cimentului și prefabricatelor din beton.

Ocupații componente:

317201 tehnician industria sticlei și ceramicii
317202 maistru industria sticlei și ceramicii
317203 tehnician industria materialelor de construcții
317204 maistru industria materialelor de construcții
317205 tehnician proiectant industria materialelor de construcții

3173 TEHNICIENI ȘI MAIȘTRI ÎN INDUSTRIA CELULOZEI ȘI HÂRTIEI

Tehnicienii și maiștrii din industria celulozei și hârtiei, în subordinea inginerilor de specialitate, execută sarcini de supraveghere a proceselor de producere a celulozei și hârtiei și produselor derivate din celuloză și hârtie.

Ocupații componente:

317301 tehnician în industria celulozei și hârtiei
317302 maistru în industria celulozei și hârtiei

IV.3.2. SUBGRUPA MAJORĂ 32

Tehnicieni în științele vieții, ocrotirea sănătății și asimilați

Tehnicienii din științele vieții, sănătate și asimilații acestora îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării și aplicării conceptelor, teoriilor, principiilor și metodelor specifice științelor vieții, inclusiv din agricultură, silvicultură, medicină, medicină veterinară, farmacie și alte discipline înrudite; acordă îngrijiri medicale.

Grupe minore componente:

321 Tehnicieni în științele vieții, ocrotirea sănătății și asimilați
322 Tehnicieni și alți lucrători în ocrotirea sănătății (exclusiv surori medicale)
323 Surori medicale, surori puericultoare, moașe și laboranți

IV.3.2.1. GRUPA MINORĂ 321

Tehnicieni în științele vieții, ocrotirea sănătății și asimilați

Tehnicienii din științele vieții, sănătate și asimilații acestora execută lucrări cu caracter tehnic, fie în cercetarea aplicativă a științelor vieții, fie pentru aplicarea conceptelor, principiilor și metodelor, cu deosebire în domeniul medicinei, agriculturii sau producției din industria medicamentelor.

Grupe de bază componente:

3211 Tehnicieni în științele vieții și ecologiei
3212 Tehnicieni în activitatea de cercetare din domeniile agriculturii și silviculturii
3213 Tehnicieni agronomi, zootehniști și silvici în unități de producție

3211 TEHNICIENI ÎN ȘTIINȚELE VIEȚII ȘI ECOLOGIEI

Tehnicienii din științele vieții și ecologiei pregătesc instalațiile și aparatele pentru experiențe, încercări și analize; recoltează și prepară probele supuse experimentării: celule, țesuturi, părți de plante, organe; participă sau conduc experimente, încercări sau analize; efectuează citiri pe aparate de măsurare a poluării aerului, apei și efectuează diagrame de transcriere a rezultatelor; centralizează date și estimează cantitățile și costurile de materiale și a forței de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreținerea și repararea aparatelor și instrumentelor necesare cercetărilor; utilizează cunoștințele teoretice și practice acumulate pentru identificarea și rezolvarea problemelor care se ivesc în activitatea profesională.

Ocupații componente:

321101 tehnician în bacteriologie
321102 tehnician în biochimie
321103 tehnician în hematologie
321104 tehnician în serologie
321105 tehnician în biologie
321106 tehnician protecția mediului (tehnician ecolog)
321107 evaluator și auditor de mediu

3212 TEHNICIENI ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE DIN DOMENIILE AGRICULTURII ȘI SILVICULTURII

Tehnicienii agronomi și silvici din centrele experimentale îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării aplicative din agronomie și silvicultură; pregătesc instalațiile și aparatele necesare experiențelor, încercărilor și analizelor; recoltează și pregătesc materiale pentru experimentări: celule, țesuturi, segmente de plante, organe etc. Participă la experimente sau chiar le conduc, analizează calitatea, puritatea sau indicii de germinație a eșantioanelor de semințe; centralizează date sau estimează cantități și costuri de materiale și forță de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreținerea și repararea aparatelor și instrumentelor necesare în activitatea de cercetare.

Ocupații componente:

321201 tehnician agronom-cercetare
321202 tehnician zootehnist-cercetare
321203 tehnician silvic-cercetare
321204 tehnician pedolog

3213 TEHNICIENI AGRONOMI, ZOOTEHNIȘTI ȘI SILVICI ÎN UNITĂȚI DE PRODUCȚIE

Tehnicienii din activitatea de producție agricolă și silvică acordă asistență tehnică cu privire la metodele de exploatare; acordă consultații tehnice privind metodele de ameliorare a calității produselor și de creștere a randamentului; pentru eliminarea factorilor de eroziune a solului sau de infestare parazitară; centralizează date și estimează costurile materiale și de forță de muncă necesare realizării lucrărilor; organizează demonstrații, țin conferințe și distribuie materiale documentare pentru favorizarea adoptării unor metode de muncă îmbunătățite; utilizează cunoștințele teoretice și practice acumulate, pentru identificarea și rezolvarea problemelor care apar în timpul activității.

Ocupații componente:

321301 agent agricol
321302 brigadier silvic
321303 pădurar
321304 tehnician agronom-exploatare
321305 tehnician zootehnist-exploatare
321306 tehnician silvic-exploatare

IV.3.2.2. GRUPA MINORĂ 322

Tehnicieni și alți lucrători în ocrotirea sănătății (exclusiv surori medicale)

Tehnicienii și alți lucrători din medicină, în subordinea medicilor și în limitele pregătirii, îndeplinesc sarcini de diagnosticare și asistență în domeniul medical, stomatologic, veterinar, atât în scop preventiv, cât și curativ; acordă consultații privind măsurile care trebuie întreprinse pentru ameliorarea igienei și salubrității; stabilesc și aplică metode nutritive și regimuri alimentare; examinează pacienți și prescriu tratamente în funcție de afecțiunile sau infirmitățile constatate.

Grupe de bază componente:

3221 Asistenți medicali generaliști
3222 Igieniști
3223 Asistenți dieteticieni și de nutriție
3224 Optometricieni și opticieni
3225 Tehnicieni dentari
3226 Fizioterapeuți și asimilați
3227 Asistenți și tehnicieni veterinari
3228 Asistenți farmaciști și laboranți
3229 Tehnicieni în medicina modernă, neclasificați în grupele de bază anterioare
Modificări (1)

3221 ASISTENȚI MEDICALI GENERALIȘTI

Asistenții medicali generaliști îndeplinesc sarcini, în limitele pregătirii de nivel mediu, acordă în subordinea medicilor, consultații medicale pentru diagnosticare și tratament preventiv sau curativ (pentru rezolvarea cazurilor mai dificile solicită sprijinul medicilor de specialitate); execută intervenții chirurgicale simple; acordă consultații de specialitate - în colectivități și individual - cu privire la igienă, regim alimentar și întreprind alte măsuri medicale preventive.

Ocupații componente:

322101 asistent medical generalist
322102 autopsier
322103 oficiant medical
322104 tehnician sanitar
322105 asistent medical consiliere HIV/SIDA
Modificări (1)

3222 IGIENIȘTI

Igieniștii inspectează și acordă consultații cu privire la problemele și măsurile preventive și curative legate de igiena mediului; acționează în vederea ameliorării și prevenirii poluării apei, aerului, bunurilor alimentare sau solului; promovează măsuri preventive și corective de manipulare igienică a bunurilor alimentare, de curățare a locurilor publice sau de luptă împotriva substanțelor nocive și focarelor de microbi; organizează conferințe și demonstrații, difuzează materiale documentare și de popularizare a practicilor și măsurilor igienice; centralizează date și estimează cantitățile și costurile de materiale și forța de muncă necesare realizării unor programe sau proiecte cu caracter preventiv sau curativ.

Ocupații componente:

322201 igienist
322202 inspector sanitar

3223 ASISTENȚI DIETETICIENI ȘI DE NUTRIȚIE

Asistenții dieteticieni și de nutriție stabilesc și experimentează rețete dietetice și de regim alimentar; organizează și supraveghează prepararea regimurilor alimentare, terapeutice, pentru grupuri de pacienți spitalizați, muncitori ocupați în sectoarele deosebite sau individuale; participă la executarea programelor educative pe teme de nutriție și readaptare alimentară; contribuie, prin consultații dietetice, la rezolvarea problemelor de nutriție care apar în colectivități; se documentează asupra progresului înregistrat de cunoștințele din domeniul de specialitate și cele conexe; organizează conferințe și susțin expozeuri pe teme de regimuri alimentare și nutriție.

Ocupații componente:

322301 asistent de nutriție
322302 dietetician

3224 OPTOMETRICIENI ȘI OPTICIENI Modificări (1)

Optometricienii și opticienii examinează pacienții cu acuitate vizuală deficitară, prescriu și montează ochelari și lentile de contact, acordă consultații cu privire la utilizarea acestora sau a altor aparate de corecție a vederii. Modificări (1)

Ocupații componente:

322401 optician medical
322402 optometrician
Modificări (1)

3225 TEHNICIENI DENTARI

Tehnicienii dentari acordă consultații individuale sau colective, cu privire la igiena dentară, alimentație și la alte precauții referitoare la dentiție; efectuează examene dentare pentru diagnosticare (cazurile mai dificile le efectuează medicul stomatolog); efectuează operații de detartrare, obturații, lucrări de protezare; pregătesc instrumentele, materialele necesare pentru tratamente dentare, precum și pacienții înainte de examinare și tratament.

Ocupații componente:

322501 tehnician dentar

3226 FIZIOTERAPEUȚI ȘI ASIMILAȚI

Fizioterapeuții și asimilații acestora tratează afecțiunile locomotorii, musculare, circulatorii și neuro-psihice cu ajutorul ultrasunetelor, fasciculelor laser, helioterapiei, hidroterapiei sau altor metode similare pentru tratarea unor afecțiuni sau consolidarea tratamentelor de specialitate; execută masajul clienților sau pacienților pentru ameliorarea circulației sanguine, redarea sau stimularea activității nervoase sau pentru obținerea altor efecte terapeutice.

Ocupații componente:

322601 instructor educație - fizică
322602 maseur
322603 asistent medical fizioterapie

3227 ASISTENȚI ȘI TEHNICIENI VETERINARI

Asistenții și tehnicienii veterinari acordă consultații individuale sau colective, cu privire la tratamentul animalelor, afecțiunile și leziunile acestora; examinează animalele pentru stabilirea diagnosticelor sau, în unele situații, se adresează medicului veterinar; tratează animalele bolnave sau rănite, în cazul afecțiunilor simple, obișnuite; pregătesc instrumentele și materialele utilizate în tratamentele animalelor; pregătesc animalele pentru examen sau tratament și, dacă este cazul, le supraveghează și asistă în timpul fătărilor.

Ocupații componente:

322701 agent veterinar
322702 asistent veterinar
322703 autopsier la ecarisaj
322704 tehnician veterinar

3228 ASISTENȚI FARMACIȘTI ȘI LABORANȚI

Asistenții farmaciști și laboranții din farmacii, sub îndrumarea și supravegherea farmaciștilor, prepară și eliberează în farmacii, spitale și dispensare, medicamente, loțiuni și mixturi; fac recomandări scrise sau verbale cu privire la utilizarea medicamentelor prescrise de medici; asigură curățarea, recondiționarea aparaturii și recipientelor utilizate pentru prepararea și eliberarea medicamentelor și preparatelor farmaceutice.

Ocupații componente:

322801 asistent farmacist
322802 laborant farmacie

3229 TEHNICIENI DIN MEDICINA MODERNĂ, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Tehnicienii de medicină modernă (alții decât cei clasificați în grupele de bază descrise anterior ca făcând parte din grupa minoră 322) practică homeopatia și alte tratamente terapeutice pentru alinarea suferințelor și dezechilibrelor fizice și mentale; aplică tratamente terapeutice cu caracter educativ sau recreativ; tratează defecte de pronunție, corectează tulburările vizuale oculo-motorii.

Ocupații componente:

322901 instructor ergoterapie
322902 instructor logoped
322903 tehnician homeopat
322904 instructor de educație sanitară
322905 bioenergetician
322906 inforenergetician radiestezist
322907 terapeut în terapii complementare

IV.3.2.3. GRUPA MINORĂ 323

Surori medicale, surori puericultoare, moașe și laboranți

Surorile medicale, moașele și laborantele îi asistă pe medici, în aplicarea măsurilor preventive și curative și fac față urgențelor în absența acestora; oferă îngrijiri și sfaturi bolnavilor, răniților, handicapaților fizici și mental, precum și altor persoane a căror stare necesită îngrijiri de această natură; ajută la nașterea copiilor și instruiesc mamele cu privire la îngrijirea sugarilor și copiilor mici; efectuează analize medicale, sub îndrumarea medicului sau farmacistului, în vederea facilitării diagnosticării și tratamentului bolnavilor.

Grupe de bază componente:

3231 Surori medicale și laborante
3232 Moașe și surori puericultoare

3231 SURORI MEDICALE ȘI LABORANTE

Surorile medicale și laborantele acordă îngrijiri, tratamente și sfaturi medicale bolnavilor, răniților, handicapaților și altor persoane care necesită îngrijiri; administrează medicamente, aplică pansamente și alte forme de tratament, sub îndrumarea medicului; participă la acordarea primului ajutor în caz de urgență; ajută la pregătirea tratamentului fizic sau psihic pentru bolnavii mentali; ajută la pregătirea necesară integrării sociale a handicapaților mentali sau fizic; oferă îngrijiri la domiciliu pentru bolnavi; efectuează analize medicale, sub îndrumarea medicului sau farmacistului, în vederea facilitării diagnosticării și tratamentului bolnavului.

Ocupații componente:

323101 laborant în ocrotirea sănătății
323102 soră medicală

3232 MOAȘE ȘI SURORI PUERICULTOARE

Moașele și surorile puericultoare ajută la nașterea copiilor, oferă îngrijiri prenatale și postnatale; instruiesc mamele cu privire la îngrijirea copiilor mici și nou-născuților.

Ocupații componente:

323201 moașă
323202 asistentă puericultoare

IV.3.3. SUBGRUPA MAJORĂ 33

Învățători și asimilați

Învățătorii și asimilații acestora pregătesc programele de instruire și organizează cursuri pentru toate disciplinele de grad preșcolar și școlar; pregătesc și organizează activități destinate să favorizeze dezvoltarea limbajului sau facultăților fizice și sociale ale copiilor; adaptează programele școlare pentru grupurile de handicapați fizic sau mental, îi instruiesc cu ajutorul alfabetului Braille; pregătesc și organizează cursuri de pilotare a avioanelor sau de conducere a autovehiculelor.

Grupe minore componente:

331 Învățători
332 Educatoare
333 Instructori-educatori în unități de handicapați
334 Alt personal în învățământ

IV.3.3.1. GRUPA MINORĂ 331

Învățători

Învățătorii din învățământul primar predau diferite discipline, pregătesc programe de instruire, organizează activități educative pentru elevii din primul grad școlar.

Grupe de bază componente:

3310 Învățători în învățământul primar

3310 ÎNVĂȚĂTORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Învățătorii din învățământul primar pregătesc programe de instruire și predare a disciplinelor din primul grad școlar - cititul, scrisul și aritmetica; corectează temele și evaluează progresele realizate de copii; organizează activități extrașcolare pentru recreerea elevilor; supraveghează elevii în clase și alte locuri din incinta școlii.

Ocupații componente:

331001 învățător
331002 institutor

IV.3.3.2. GRUPA MINORĂ 332

Educatoare

Educatoarele din învățământul preșcolar pregătesc și organizează activități destinate să favorizeze dezvoltarea limbajului sau a facultăților fizice, mentale și sociale ale copiilor aflați sub vârsta școlară.

Grupe de bază componente:

3320 Educatoare

3320 EDUCATOARE

Educatoarele din învățământul preșcolar organizează jocuri colective și individuale și activități educative, pentru dezvoltarea fizică, mentală și socială a copiilor; promovează dezvoltarea exprimării orale prin povestiri, cântece și conversație liberă; observă copiii pentru a le evalua progresele și le supraveghează evoluția.

Ocupații componente:

332001 educatoare
332002 educator-puericultor

IV.3.3.3. GRUPA MINORĂ 333

Instructori-educatori în unități de handicapați

Instructorii-educatori din unitățile de handicapați predau și adaptează programele de studii pentru diferitele categorii - grupe speciale de handicapați mental sau fizic sau persoane care învață cu dificultate; instruiesc deficienții cu ajutorul alfabetului Braille, labiolecturii sau a altor mijloace speciale.

Grupe de bază componente:

3330 Instructori-educatori în unități de handicapați

3330 INSTRUCTORI-EDUCATORI ÎN UNITĂȚI DE HANDICAPAȚI

Instructorii-educatori din unitățile de handicapați concep sau modifică programe de studiu pentru diferite categorii de handicapați, pregătesc lecții și activități în funcție de nevoi; instruiesc prin metode sau mijloace speciale în vederea reducerii handicapului elevului, urmăresc progresele înregistrate.

Ocupații componente:

333001 educator în unități de handicapați
333002 instructor - educator în unități de handicapați
332003 pedagog de recuperare

IV.3.3.4. GRUPA MINORĂ 334

Alt personal în învățământ

Alt personal din învățământ se ocupă cu învățarea pilotării avioanelor, a conducerii automobilelor, locomotivelor etc., îndeplinind și alte activități cum ar fi cea de secretariat.

Grupe de bază componente:

3340 Personal în învățământ, neclasificat în grupele de bază anterioare

3340 PERSONAL ÎN ÎNVĂȚÂMÂNT NECLASIFICAT ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Alt personal din învățământ predă cunoștințe legate de pilotajul avioanelor, conducerea vehiculelor cu motor, locomotivelor sau altor mașini, prin explicarea manipulării comenzilor, însoțirea elevilor în ieșiri de antrenament, efectuarea de demonstrații și prezentarea reglementărilor legate de conducerea vehiculelor cu motor, pilotarea avioanelor sau altor mașini.

Ocupații componente:

334001 instructor școlar-auto
334002 laborant în învățământ
334003 maistru instructor
334004 pedagog școlar
334005 secretar școală
334006 șef atelier școală
334007 pilot instructor aeronavă
334008 instructor parașutism
334009 mecanic navigant instructor

IV.3.4. SUBGRUPA MAJORĂ 34

Alte ocupații asimilate tehnicienilor

Personalul cuprins în această subgrupă majoră realizează activități specializate în domeniile: intermedierilor imobiliare, financiar, comercial, administrării întreprinderilor, ținerii registrelor contabile, juridic, statistic, administrație publică, vamă, turism, fiscal, plasarea forței de muncă, eliberarea de autorizații, polițe, asistență socială, spectacole, sport și religie.

Grupe minore componente:

341 Agenți în activitatea financiară și comercială
342 Agenți comerciali și mijlocitori de afaceri
343 Alți lucrători cu studii medii în gestiunea economică și administrativă
344 Inspectori și agenți financiari
345 Inspectori de poliție și detectivi
346 Asistenți sociali
347 Tehnicieni în domeniul creației artistice, spectacole și sport
348 Personal laic din culte

IV.3.4.1. GRUPA MINORĂ 341

Agenți în activitatea financiară și comercială

Agenții din activitatea financiară și comercială cumpără și vând titluri de valoare, plasează polițe de asigurare, vând mărfuri, materiale și instalații tehnice în contul producătorilor; estimează valoarea obiectelor, bunurilor imobiliare sau altor proprietăți și coordonează vânzarea la licitație a acestora; furnizează servicii de voiaj.

Grupe de bază componente:

3411 Agenți de valori și cambiști (brokeri valori)
3412 Agenți de asigurări
3413 Agenți imobiliari
3414 Agenți de voiaj
3415 Reprezentanți tehnici și comerciali
3416 Agenți contractări și achiziții
3417 Experți în evaluarea bunurilor și vânzători la licitație
3419 Agenți în activitatea financiară și comercială, neclasificați în grupele de bază anterioare
Modificări (1)

3411 AGENȚI DE VALORI ȘI CAMBIȘTI (BROKERI VALORI)

Agenții de valori și cambiștii cumpără și vând titluri de valoare, acțiuni, obligațiuni și devize străine în contul propriei societăți, sau în contul clienților, pe bază de comision.

Ocupații componente:

341101 cambist (broker valori)
341102 agent de schimb

3412 AGENȚI DE ASIGURĂRI

Agenții de asigurări acordă consultații în domeniul asigurărilor și plasează clienților polițe de asigurare pe viață pentru caz de accidente, asigurare a automobilelor, asigurare mixtă, asigurare în caz de incendiu, asigurare maritimă și alte forme de asigurare.

Ocupații componente:

341201 agent de asigurare

3413 AGENȚI IMOBILIARI

Agenții imobiliari se ocupă de vânzări, cumpărări, locații și închirieri de bunuri imobiliare în contul clienților, pe bază de comision.

Ocupații componente:

341301 agent imobiliar (broker imobiliar)

3414 AGENȚI DE VOIAJ Modificări (1)

Agenții de voiaj pregătesc itinerariile turistice, rezervă camere la hotel pentru clienți și organizează excursii pentru turiști sau oameni de afaceri.

Ocupații componente:

341401 agent de voiaj
Modificări (1)

3415 REPREZENTANȚI TEHNICI ȘI COMERCIALI

Reprezentanții tehnici și comerciali se ocupă cu vânzări en gros de bunuri diverse, în special, instalații și echipamente tehnologice și serviciile corespunzătoare acestora, furnizează informații specializate asupra caracteristicilor și funcționării instalațiilor și fac demonstrații privind modul de utilizare a acestora.

Ocupații componente:

341501 reprezentant tehnic și comercial

3416 AGENȚI CONTRACTĂRI ȘI ACHIZIȚII

Agenții de contractări și achiziții se ocupă cu negocierea și încheierea de contracte pentru cumpărarea de materiale, materii prime și produse, în contul unităților industriale, comerciale, administrației publice și al altor instituții.

Ocupații componente:

341601 agent contractări și achiziții (broker mărfuri)
341602 recepționer contractări-achiziții

3417 EXPERȚI ÎN EVALUAREA BUNURILOR ȘI VÂNZĂTORI LA LICITAȚIE

Experții în evaluarea bunurilor și vânzătorii la licitație evaluează bunuri imobiliare, mărfuri sau diverse obiecte; estimează daunele ce pot fi acoperite prin polițe de asigurare; coordonează vânzarea la licitație a bunurilor imobiliare, automobilelor, materiilor prime, operelor de artă, bijuteriilor și altor obiecte.

Ocupații componente:

341701 estimator licitații
341702 evaluator asigurări

3419 AGENȚI ÎN ACTIVITATEA FINANCIARĂ ȘI COMERCIALĂ, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Această grupă de bază cuprinde agenți în activitatea financiară și comercială care nu au fost clasificați în grupa minoră 341.

Ocupații componente:

341901 intermediar în activitatea financiară și comercială (broker)
341902 referent comerț exterior

IV.3.4.2. GRUPA MINORĂ 342

Agenți comerciali și mijlocitori de afaceri

Agenții comerciali și mijlocitorii de afaceri pun în legătură cumpărătorii cu vânzătorii, cumpără și vând mărfuri, în general, în vrac; îndeplinesc formalitățile de declarare vamală; se asigură că formalitățile de asigurare și licențele de import sau export au fost îndeplinite corespunzător; informează solicitanții de locuri de muncă asupra ofertelor înregistrate la birourile de plasare a forței de muncă; prospectează piața muncii pentru identificarea posturilor vacante sau recrutează muncitori pentru lucrări particulare; furnizează diverse alte servicii întreprinderilor.

Grupe de bază componente:

3421 Agenți comerciali
3422 Agenți concesionari
3423 Agenți de încadrare, repartizare, recalificare a forței de muncă și reintegrare a șomerilor
3429 Agenți comerciali și de afaceri, neclasificați în grupele de bază anterioare

3421 AGENȚI COMERCIALI

Agenții comerciali pun în legătură cumpărătorii cu vânzătorii de mărfuri, cumpără și vând mărfuri, în general, în vrac, se ocupă cu rezervarea spațiilor de depozitare și fixarea taxelor de consignație.

Ocupații componente:

342101 agent comercial

3422 AGENȚI CONCESIONARI

Agenții concesionari îndeplinesc formalitățile de declarare vamală și vămuirea exporturilor și importurilor; se asigură că formalitățile de asigurare și licențele de import sau export au fost îndeplinite corespunzător; semnează și eliberează note de avizare.

Ocupații componente:

342201 declarant vamal
342202 agent tranzit
342203 agent maritim

3423 AGENȚI DE ÎNCADRARE, REPARTIZARE, RECALIFICARE A FORȚEI DE MUNCĂ ȘI REINTEGRARE A ȘOMERILOR

Agenții de încadrare, repartizare, recalificare a forței de muncă și reintegrare a șomerilor informează solicitanții de locuri de muncă asupra ofertelor înregistrate la birourile de plasare a forței de muncă; prospectează piața muncii pentru identificarea posturilor vacante; recrutează muncitori pentru sectorul particular sau proiecte speciale, la cererea întreprinderilor și altor instituții.

Ocupații componente:

342301 agent repartizare a forței de muncă
342302 agent informare privind cariera
342303 agent evidență și plată a ajutorului de șomaj
342304 inspector (referent) resurse umane
342305 agent ocupare

3429 AGENȚI COMERCIALI ȘI DE AFACERI, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Această grupă cuprinde agenții comerciali care nu au fost clasificați în grupa minoră 342. Se clasifică aici agenții care se ocupă cu: furnizarea de servicii către întreprinderi, de exemplu spații publicitare în mass-media, mijloace de transport sau alte amplasamente; informații privind acordarea de credite și alte informații comerciale; realizarea contractelor pentru reprezentații artistice, spectacole, manifestări sportive, publicarea cărților, înregistrarea discurilor muzicale și vânzarea lor.

Ocupații componente:

342901 agent reclamă publicitară
342902 agent literar
342903 impresar muzical
342904 impresar teatru
342905 manager sportiv

IV.3.4.3. GRUPA MINORĂ 343

Alți lucrători cu studii medii în gestiunea economică și administrativă

Funcționarii din gestiunea economică și administrativă și asimilații acestora asistă șeful de unitate în probleme de comunicare, documentare și coordonare a gestiunii interne a unei unități administrative; examinează și fac rezumatul proceselor verbale și documentelor juridice; țin evidența completă a operațiilor financiare; centralizează, prelucrează și prezintă datele matematice, statistice sau actuariale.

Grupe de bază componente:

3431 Secretari administrativi și asimilați
3432 Ocupații auxiliare în activitatea juridică, comercială și administrativă
3433 Contabili
3434 Statisticieni în gestiunea economică, administrativă și asimilați

3431 SECRETARI ADMINISTRATIVI ȘI ASIMILAȚI

Secretarii administrativi și asimilații acestora asistă șeful de unitate în probleme de comunicare, documentare și coordonare a gestiunii interne a unei unități administrative; redactează scrisori cu caracter comercial și răspund la scrisorile primite.

Ocupații componente:

343101 secretar administrativ

3432 OCUPAȚII AUXILIARE ÎN ACTIVITATEA JURIDICĂ, COMERCIALĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ

Membrii ocupațiilor auxiliare din activitatea juridică, comercială și administrativă își desfășoară activitatea în subordinea directorilor de societăți, giranților, juriștilor și altor specialiști cu funcții administrative și comerciale, în rezolvarea problemelor juridice referitoare la contractele de asigurare, acordare de credite și alte operații financiare.

Ocupații componente:

343201 agent procedural
343202 conducător carte funciară
343203 grefier
343204 secretar notariat
343205 tehnician criminalist
343206 funcționar în activități comerciale, administrative și prețuri
343207 executor judecătoresc (tribunal, judecătorie)
343208 arhivar notariat
343209 arhivar registrator (Curtea de Apel, tribunal, judecătorie)
343210 grefier-dactilograf (Curtea de Apel, tribunal, judecătorie)
Modificări (1)

3433 CONTABILI

Contabilii țin evidența contabilă a operațiilor financiare ale unei întreprinderi, în conformitate cu principiile generale ale contabilității; verifică calitatea și tipodimensiunile materiilor prime și materialelor, exactitatea documentelor și operațiilor contabile referitoare la încasări și vărsăminte și a altor operații financiare; întocmesc state financiare și evidențe contabile pentru o perioadă determinată de timp.

Ocupații componente:

343301 calculator devize
343302 contabil
343303 tehnician merceolog
343304 planificator
343305 revizor gestiune
343306 contabil bugetar

3434 STATISTICIENI ÎN GESTIUNEA ECONOMICĂ, ADMINISTRATIVĂ ȘI ASIMILAȚI

Statisticienii din gestiunea economică și administrativă și asimilații acestora centralizează și prezintă datele statistice sau actuariale.

Ocupații componente:

343401 referent statistician
343402 statistician
343403 statistician medical
343404 registrator medical
343405 actuarist

IV.3.4.4. GRUPA MINORĂ 344

Inspectori și agenți financiari

Inspectorii și agenții financiari aplică reglementările în vigoare în limitele frontierelor naționale, percep impozite, furnizează servicii sociale; acordă permise, licențe sau autorizații de călătorie, de export sau import de mărfuri, de înființare a unei societăți, de construire a imobilelor și de exercitare a altor activități sau examinează cererile pentru acordare de permise, licențe sau autorizații.

Grupe de bază componente:

3441 Inspectori de vamă și frontieră (vameși)
3442 Inspectori de taxe și impozite
3443 Inspectori de pensii și asigurări sociale
3444 Inspectori pentru acordarea de permise, licențe sau autorizații
3449 Inspectori și agenți financiari, neclasificați în grupele de bază anterioare

3441 INSPECTORI DE VAMĂ ȘI FRONTIERĂ (VAMEȘI)

Inspectorii de vamă și frontieră patrulează de-a lungul frontierelor și apelor de coastă pentru a împiedica intrarea/ieșirea ilegală în/din țară a persoanelor, sau importul/exportul ilegal de mărfuri sau devize; controlează documentele de călătorie și bagajele persoanelor care trec frontierele țării; controlează documentele de transport și încărcătura vehiculelor pentru a se asigura că sunt în conformitate cu normele și reglementările naționale privind tranzitul, importul și exportul de mărfuri.

Ocupații componente:

344101 controlor vamal
344102 revizor vamal
Modificări (1)

3442 INSPECTORI DE TAXE ȘI IMPOZITE

Inspectorii de taxe și impozite examinează declarațiile de venituri și alte documente pentru determinarea tipului și nivelului de impozit, a drepturilor și obligațiilor pe care persoanele fizice sau societățile le au de plătit.

Ocupații componente:

344201 inspector taxe și impozite
344202 operator rol
344203 perceptor

3443 INSPECTORI DE PENSII ȘI ASIGURĂRI SOCIALE

Inspectorii de pensii și asigurări sociale informează persoanele, organizațiile sau întreprinderile, asupra interpretării corecte a legilor, normelor și reglementărilor naționale referitoare la acordarea de pensii și asigurări sociale, calculul cotizațiilor, drepturilor și obligațiilor solicitanților; examinează cererile și alte documente pentru determinarea tipului de pensii, asigurări sociale și asistență socială la care au dreptul persoanele solicitante.

Ocupații componente:

344301 inspector de pensii, asigurări sociale și asistență socială
344302 referent de pensii, asigurări sociale și asistență socială

3444 INSPECTORI PENTRU ACORDAREA DE PERMISE, LICENȚE SAU AUTORIZAȚII

Inspectorii pentru acordarea de permise, licențe sau autorizații, examinează cererile de permise sau licențe pentru exportul sau importul de mărfuri, construirea de case sau alte clădiri, înființarea unei societăți, obținerea de pașapoarte; supun cazurile excepționale sau dificile cadrelor de conducere din administrația publică, pentru elucidare.

Ocupații componente:

344401 inspector pentru acordarea de permise, licențe sau autorizații

3449 INSPECTORI ȘI AGENȚI FINANCIARI, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Alți inspectori și agenți financiari se ocupă cu inspectarea întreprinderilor și amplasamentelor comerciale, pentru a se asigura că greutățile și măsurile sunt corecte; controlează aplicarea reglementărilor referitoare la prețuri și salarii.

Ocupații componente:

344901 inspector metrolog
344902 inspector prețuri
344903 inspector salarii
344904 comisar

IV.3.4.5. GRUPA MINORĂ 345

Inspectori de poliție și detectivi

Inspectorii de poliție și detectivii anchetează crimele și delictele comise și circumstanțele în care s-au produs acestea, în vederea identificării vinovaților; centralizează informațiile referitoare la persoane și întreprinderi în scopul împiedicării comiterii de crime sau delicte; supraveghează persoanele suspecte din întreprinderi, magazine și alte locuri publice, acționează în judecată, sau dacă este cazul, procedează la arestări.

Grupe de bază componente:

3450 Inspectori de poliție și detectivi

3450 INSPECTORI DE POLIȚIE ȘI DETECTIVI

Inspectorii de poliție și detectivii anchetează crimele și delictele comise, circumstanțele în care s-au produs acestea în vederea identificării vinovaților; anchetează furturile de mărfuri, bani sau informații, din întreprinderi industriale sau comerciale; anchetează evenimentele și circumstanțele presupuse a fi delictuale în vederea obținerii probelor și identificării vinovaților; anchetează comportamentele suspecte din întreprinderi și locuri publice; acționează în judecată, sau dacă este cazul, procedează la arestări.

Ocupații componente:

345001 inspector de poliție
345002 detectiv
345003 anchetator poliție
345004 detectiv particular

IV.3.4.6. GRUPA MINORĂ 346

Asistenți sociali

Asistenții sociali acordă ajutor indivizilor și familiilor cu probleme personale și sociale; inițiază acțiuni pentru prevenirea delincvenței sau pentru readaptarea delincvenților; acordă ajutor handicapaților fizic sau mental, pentru ameliorarea capacității de integrare socială a acestora.

Grupe de bază componente:

3460 Asistenți sociali
Modificări (1)

3460 ASISTENȚI SOCIALI

Asistenții sociali acordă consultații asupra problematicii sociale; inițiază acțiuni pentru prevenirea delincvenței sau pentru readaptarea delincvenților; acordă ajutor handicapaților fizic sau mental în scopul ameliorării capacității de integrare socială a acestora.

Ocupații componente:

346001 asistent social nivel mediu
346002 pedagog social
346003 lucrător social

IV.3.4.7. GRUPA MINORĂ 347

Tehnicieni în domeniul creației artistice, spectacole și sport

Tehnicienii în domeniul creației artistice, spectacolelor și sportului desfășoară activitate de concepție în domeniul producției industriale și comerciale și realizează decorațiuni interioare; prezintă programele la radio, televiziune și spectacole; cântă sau dansează în localuri publice; execută numere comice, de iluzionism sau de acrobație; participă la competiții sportive.

Grupe de bază componente:

3471 Designeri, decoratori și alți tehnicieni în domeniul artei
3472 Prezentatori (crainici) la televiziune, radio și spectacole
3473 Muzicieni, cântăreți, dansatori în localuri publice și asimilați
3474 Clovni, magicieni, acrobați și asimilați
3475 Sportivi, antrenori și asimilați

3471 DESIGNERI, DECORATORI ȘI ALȚI TEHNICIENI ÎN DOMENIUL ARTEI

Designerii, decoratorii și desenatorii artistici creează modele vestimentare și accesorii pentru acestea; realizează decorațiuni interioare; concep și execută decoruri pentru scenele teatrelor, pentru amenajarea vitrinelor și expozițiilor.

Ocupații componente:

347101 butafor
347102 decorator interioare
347103 desenator artistic
347104 designer industrial
347105 grafician industrial
347106 lucrător în ateliere de modele
347107 costumier
347108 mânuitor, montator decor
347109 tehnician machetist
347110 tehnician reclame (decorator)
347111 pictor creator costume
347112 modelier confecții
347113 maestru lumini
347114 maestru sunet
347115 decorator vitrine
347116 designer vestimentar
347117 documentarist
341118 traducător
341119 caricaturist
341120 corector
341121 tehnoredactor
341122 secretar redacție

3472 PREZENTATORI (CRAINICI) LA TELEVIZIUNE, RADIO ȘI SPECTACOLE

Prezentatorii (crainicii) la televiziune, radio și în spectacole prezintă buletinele de știri, realizează interviuri și fac diverse anunțuri sau prezentări la radio, televiziune, teatre, etc.

Ocupații componente:

347201 prezentator (crainic) radio
347202 prezentator (crainic) televiziune

3473 MUZICIENI, CÂNTĂREȚI, DANSATORI ÎN LOCALURI PUBLICE ȘI ASIMILAȚI

Muzicienii, cântăreții, dansatorii în localurile publice și asimilații acestora cântă la unul sau mai multe instrumente muzicale, ca soliști sau ca membri ai unei orchestre; interpretează melodii ca soliști sau ca membri ai unui ansamblu coral în localuri publice; execută dansuri ca soliști sau în cadrul unui ansamblu coregrafic în localuri publice, circuri etc.

Ocupații componente:

347301 cântăreț
347302 dansator
347303 muzician
347304 diskjokey
Modificări (1)

3474 CLOVNI, MAGICIENI, ACROBAȚI ȘI ASIMILAȚI

Clovnii, magicienii, acrobații și asimilații acestora execută numere comice, de iluzionism și prestidigitație, ședințe de hipnotism; execută numere de acrobație, gimnastică și jonglerie; dresează animale și execută cu ele diverse numere de circ.

Ocupații componente:

347401 acrobat
347402 clovn
347403 magician
347404 hipnotizator
347405 trapezist
347406 cascador
347407 figurant
347408 dresor

3475 SPORTIVI, ANTRENORI ȘI ASIMILAȚI

Sportivii, antrenorii și asimilații acestora participă la competiții sportive, se ocupă de antrenamentul sportivilor pentru dezvoltarea aptitudinilor fizice ale acestora, supraveghează și stabilesc reguli privitoare la desfășurarea competițiilor sportive.

Ocupații componente:

347501 antrenor
347502 instructor sportiv
347503 secretar federație
347504 fotbalist profesionist
347505 sportiv profesionist alte discipline sportive
347506 antrenor de fotbal profesionist
347507 instructor arte marțiale
347508 monitor ski

IV.3.4.8. GRUPA MINORĂ 348

Personal laic din culte

Personalul laic al cultelor participă la servicii religioase; își consacră viața rugăciunii sau meditației; predică și propagă învățăturile specifice religiei practicate.

Grupe de bază componente:

3480 Personal laic din culte

3480 PERSONAL LAIC DIN CULTE

Personalul laic din culte îndeplinește funcții cu caracter religios: participă la servicii religioase; își consacră viața rugăciunii sau meditației; predică și propagă învățăturile specifice religiei practicate.

Ocupații componente:

348001 călugăr
348002 călugăriță
348003 predicator

IV.4. GRUPA MAJORĂ 4

Funcționari administrativi

Funcționarii administrativi, având un nivel de pregătire medie și, eventual, cursuri de specializare, înregistrează și realizează prelucrarea înformațiilor; execută lucrări de birou și secretariat; țin registre de evidență pentru aprovizionare și transport; realizează lucrări de birou în biblioteci; clasifică documente; realizează trierea, înregistrarea și distribuirea corespondenței; pregătesc și colaționează manuscrise înaintea tipăririi; realizează operațiuni de casă; furnizează informații clienților în legătură cu organizarea de călătorii ș.a; asigură serviciul în centrale telefonice.

Subgrupe majore componente:

41 Funcționari de birou
42 Funcționari în servicii cu publicul

IV.4.1. SUBGRUPA MAJORĂ 41

Funcționari de birou

Funcționarii de birou înregistrează, ordonează, stochează și realizează prelucrarea informațiilor; execută lucrări de birou și secretariat; înregistrează și prelucrează date contabile, statistice, financiare și clasifică documente; realizează trierea, înregistrarea și distribuirea corespondenței; pregătesc și colaționează manuscrise înaintea tipăririi.

Grupe minore componente:

411 Secretari și operatori la mașini de scris și de calcul
412 Funcționari în serviciile de evidență contabilă și financiare
413 Funcționari în evidența materialelor, producției și în transporturi
414 Funcționari în bibliotecă, arhivă, corespondență și asimilați
419 Alți funcționari de birou

IV.4.1.1. GRUPA MINORĂ 411

Secretari și operatori la mașini de scris și de calcul

Secretarii și operatorii la mașini de scris și de calcul notează prin stenografie texte dictate; dactilografiază pe hârtie, pe mașini de prelucrare a textelor sau teleimprimantă; introduc date în mașini electronice, perforatoare de cartele sau benzi speciale; operează cu mașini contabile sau de calculat; pregătesc și transcriu corespondența și documentele, respectând dispozițiile interne.

Grupe de bază componente:

4111 Stenografe și dactilografe
4112 Operatori la prelucrarea textelor și asimilați
4113 Operatori introducere, validare și prelucrare date
4114 Operatori la mașini de calcul
4115 Secretare

4111 STENOGRAFE ȘI DACTILOGRAFE

Stenografele și dactilografele notează, prin stenografie și dactilografie, texte scrise sau orale și, cu ajutorul unei mașini de scris, le transcriu pe hârtie; execută lucrări de birou de importanță limitată cum sunt: clasarea dosarelor sau utilizarea de fotocopiatoare.

Ocupații componente:

411101 dactilografă
411102 stenodactilografă

4112 OPERATORI LA PRELUCRAREA TEXTELOR ȘI ASIMILAȚI

Operatorii la prelucrarea textelor realizează dactilografierea corespondenței, formularelor comerciale sau altor documente pe mașini de prelucrare a textelor; pregătesc, realizează punerea în pagină și prezentarea de texte; modifică și ordonează textele dactilografiate; expediază și recepționează mesaje pe teleimprimantă, telefax sau mașini similare.

Ocupații componente:

411201 referent transmitere
411202 telefaxist
411203 teletipist
411204 telexist

4113 OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE

Operatorii introducere date realizează introducerea și prelucrarea datelor din documente (texte, imagini grafice), video, alte medii, pe echipamente electronice de calcul; gestionează suporții magnetici; răspund de conformitatea datelor introduse cu documentele primare.

Ocupații componente:

411301 operator introducere, validare și prelucrare date

4114 OPERATORI LA MAȘINI DE CALCUL

Operatorii la mașini de calcul realizează operații financiare sau contabile cu ajutorul mașinilor de calcul electrice sau manuale.

Ocupații componente:

411401 operator mașină contabilizat
411402 operator mașină de calculat

4115 SECRETARE

Secretarele realizează colaționarea și transcrierea corespondenței, proceselor verbale și rapoartelor, la mașina de scris sau la mașina de prelucrare a textelor; selecționează și expediază corespondențe și alte documente.

Ocupații componente:

411501 secretară
411502 secretară dactilografă
411503 secretară prelucrare texte

IV.4.1.2. GRUPA MINORĂ 412

Funcționari în serviciile de evidență contabilă și financiară

Funcționarii din serviciile de evidență contabilă și financiară realizează operații financiare și contabile; calculează salariile; realizează operațiuni de casă și plăți în numerar; culeg, colaționează date contabile; financiare și alte date numerice; realizează operațiuni financiare la bănci sau instituții financiare.

Grupe de bază componente:

4121 Registratori ai operațiunilor de evidență contabilă
4122 Funcționari în activități financiare

4121 REGISTRATORI AI OPERAȚIUNILOR DE EVIDENȚĂ CONTABILĂ

Registratorii operațiunilor de evidență contabilă efectuează operații de înscriere în registrele financiare și contabile; calculează salariile pe baza statelor de ore lucrate sau a muncii prestate de fiecare salariat; realizează ținerea unei case și consemnează manipulările curente, în numerar, într-un registru.

Ocupații componente:

412101 pontator

4122 FUNCȚIONARI ÎN ACTIVITĂȚI FINANCIARE

Funcționarii în activități financiare pregătesc documentele financiare și calculează dobânzile, comisioanele etc; țin un registru de obligații, acțiuni și alte valori cumpărate sau vândute în contul clienților sau patronului.

Ocupații componente:

412201 calculator preț cost
412202 funcționar economic
412203 operator devize
412204 șef secție inventar
412205 agent bursă
412206 contabil financiar bancar

IV.4.1.3. GRUPA MINORĂ 413

Funcționari în evidența materialelor, producției și în transporturi

Funcționarii în evidența materialelor, producției și în transporturi înregistrează mărfurile produse și introduse în stoc, precum și mărfurile comandate și expediate; înregistrează recepția, introducerea în stoc și distribuirea materiilor și materialelor destinate producției; calculează cantitățile de materii și materiale necesare la anumite date și colaborează la stabilirea și controlul necesităților de producție; țin registrul de evidență a transportului de pasageri și de mărfuri și coordonează orarele de circulație ale acestora.

Grupe de bază componente:

4131 Magazineri
4132 Funcționari de programare și urmărire a producției
4133 Funcționari în transporturi

4131 MAGAZINERI

Magazinerii organizează și controlează recepția și expediția de mărfuri și țin evidența, la zi, a registrelor de stocuri; verifică distribuirea mărfurilor și evaluează necesarul pentru reînnoirea stocurilor; recepționează, înmagazinează și eliberează utilajele, piesele de schimb și alte articole; cântăresc mărfurile primite în stoc; realizează inventare de mobilier și alte articole depuse în stoc.

Ocupații componente:

413101 gestionar depozit
413102 magaziner
413103 operator siloz (silozar)
413104 primitor-distribuitor materiale și scule
413105 recuziter
413106 sortator produse
413107 trezorier
413108 gestionar custode sală
413109 pivnicer

4132 FUNCȚIONARI DE PROGRAMARE ȘI URMĂRIRE A PRODUCȚIEI

Funcționarii de programare și urmărire a producției stabilesc cantitatea și calitatea materiilor și materialelor necesare pentru realizarea unui program de producție; stabilesc necesitățile de producție în funcție de comenzile făcute de clienți și de capacitatea de producție; controlează stocurile și organizează livrările.

Ocupații componente:

413201 dispecer
413202 facturist
413203 lansator produse
413204 programator producție

4133 FUNCȚIONARI ÎN TRANSPORTURI

Funcționarii din transporturi țin registre de evidență și coordonează orarele transportului de pasageri și mărfuri; dirijează mersul trenurilor pe un sector al rețelei feroviare și țin evidențe corespunzătoare; dirijează și controlează manipularea mărfurilor într-o gară de triaj; coordonează operațiile unei întreprinderi de transport rutier, stabilesc orarele și repartizarea șoferilor și vehiculelor, încărcarea și descărcarea vehiculelor și stocarea mărfurilor în tranzit; coordonează operațiile unei întreprinderi de transport aerian și întocmesc listele de pasageri și evidența mărfurilor și a corespondenței.

Ocupații componente:

413301 agent transporturi
413302 funcționar informații
413303 controlor trafic
413304 impiegat auto
413305 impiegat informații aviație
413306 impiegat registru mișcare
413307 însoțitor vagoane
413308 inspector RNR (Registrul Naval Român)
413309 inspector exploatare trafic
413310 instructor depou
413311 instructor revizie vagoane
413312 instructor stație
413313 operator circulație mișcare
413314 operator comercial
413315 operator dană
413316 operator programare
413317 picher
413318 rediționar
413319 revizor tehnic
413320 scriitor vagoane
413321 șef agenție colectare și expediție mărfuri
413322 șef autogară
413323 avizier căi ferate
413324 șef haltă
413325 șef stație taxare
413326 șef tură la comanda personalului de tren
413327 șef tură pregătirea personalului la vagon restaurant și de dormit
413328 șef tură revizie vagoane
413329 veghetor încărcare-descărcare
413330 verificator documente expediție
Modificări (1)

IV.4.1.4. GRUPA NIINORĂ 414

Funcționari în bibliotecă, arhivă, corespondență și asimilați

Funcționarii din bibliotecă, arhivă, corespondență și asimilații acestora țin registre de prețuri de achiziție și restituire a cărților; clasează și arhivează documente; înregistrează, triază și distribuie corespondență la birourile de poștă și în cadrul întreprinderilor; colaționează și corectează erorile de tipar.

Grupe de bază componente:

4141 Bibliotecari și arhivari
4142 Funcționari expediție și alți agenți poștali
4143 Codificatori, corectori de tipar și asimilați

4141 BIBLIOTECARI ȘI ARHIVARI

Bibliotecarii și arhivarii țin registrele și fișierele unei biblioteci referitoare la achiziționarea, prețul și restituirea de cărți și alte publicații; triază și clasează acte și documente; copiază documente cu ajutorul fotocopiatoarelor sau altor aparate. Modificări (1)

Ocupații componente:

414101 arhivar
414102 secretar platou
414103 bibliotecar studii medii
414104 discotecar
414105 filmotecar
414106 fonotecar
414107 fototecar
414108 funcționar documentare
414109 mânuitor carte
414110 restaurator arhivă
414111 conservator arhivă
414112 restaurator opere de artă și monumente istorice
414113 conservator opere de artă și monumente istorice
414114 regizor culise
414115 regizor scenă

4142 FUNCȚIONARI EXPEDIȚIE ȘI ALȚI AGENȚI POȘTALI

Curierii și alți agenți poștali îndeplinesc activități specifice în birouri publice de poștă; triază, înregistrează și distribuie corespondența la adrese particulare sau întreprinderi.

Ocupații componente:

414201 agent poștal
414202 cartator poștal
414203 cartator presă
414204 cartator telegrame
414205 diriginte poștă
414206 factor poștal
414207 inspector telegrame
414208 oficiant poștă telegrame
414209 oficiant presă
414210 prelucrător presă scrisă
414211 responsabil tură expediție
414212 șef vagon poștal

4143 CODIFICATORI, CORECTORI DE TIPAR ȘI ASIMILAȚI

Codificatorii, corectorii de tipar și asimilații acestora realizează codificarea informațiilor și clasarea după codurile atribuite în vederea prelucrării datelor; compară probele de tipar cu manuscrisul, corectează erorile și scriu pe textul destinat tiparului semnele convenționale codurilor tipografice; triază formulare și aplică numere de ordine; triază documente în vederea clasării lor sau asamblează paginile documentelor copiate.

Ocupații componente:

414301 codificator
414302 corector editură presă
414303 corector-revizor poligrafie

IV.4.1.5. GRUPA MINORĂ 419

Alți funcționari de birou

Alți funcționari de birou țin diverse registre de evidență a personalului unei întreprinderi; actualizează repertoarele de adrese și numerele de telefon ale întreprinderii; țin la zi listele de corespondență ale întreprinderii etc.

Grupe de bază componente:

4190 Alți funcționari de birou

4190 ALȚI FUNCȚIONARI DE BIROU

Alți funcționari de birou țin diverse registre de evidență a personalului unei întreprinderi; actualizează repertoarele de adrese și numerele de telefon ale întreprinderii; țin la zi listele de corespondență ale întreprinderii etc.

Ocupații componente:

419001 funcționar administrativ
419002 inspector apărare civilă
419003 inspector documente secrete
419004 delegat sindical de întreprindere
Modificări (1)

IV.4.2. SUBGRUPA MAJORĂ 42

Funcționari în servicii cu publicul

Funcționarii în serviciile cu publicul efectuează operații de casă, într-o bancă sau birou de poștă, agenție de pariuri sau într-o casă de jocuri; tratează direct cu clienții în legătură cu organizarea de călătorii; furnizează informații clienților; asigură serviciul unei centrale telefonice.

Grupe minore componente:

421 Casieri, operatori la ghișeu și asimilați
422 Funcționari la recepție și de informare a clientelei

IV.4.2.1. GRUPA MINORĂ 421

Casieri, operatori la ghișeu și asimilați

Casierii, operatorii la ghișeu și asimilații acestora încasează sumele plătite de clienți pentru mărfuri sau servicii; tratează cu clienții băncilor sau birourilor de poștă în cadrul operațiilor de casă sau serviciilor poștale; încasează pariurile în timpul manifestațiilor sportive și plătesc sumele ce revin câștigătorilor; dirijează jocurile de noroc; tratează cu clientela și asigură împrumuturi bănești pentru obiectele amanetate; încasează creanțe sau alte vărsăminte.

Grupe de bază componente:

4211 Casieri, numărători de bani și vânzători de bilete
4212 Operatori la ghișee
4213 Crupieri și asimilați
4214 Cămătari
4215 Colectori de note de plată, polițe și bani cash

4211 CASIERI, NUMĂRĂTORI DE BANI ȘI VĂNZĂTORI DE BILETE

Casierii, numărătorii de bani și vânzătorii de bilete încasează și verifică plățile în numerar, prin cecuri sau cărți de credit în magazine, birouri de distribuire a biletelor ș.a; întocmesc monetarul și eliberează chitanțe; vând bilete și încasează sumele corespunzătoare; efectuează plăți în numerar, în bănci, pe bază de cărți de credit; țin contabilitatea și verifică concordanța cu soldul de casă; încasează numerar în contul unei întreprinderi și verifică concordanța cu listele de vânzări și alte documente și pregătesc fondurile pentru depunerea în bancă; plătesc salariile personalului întreprinderii.

Ocupații componente:

421101 casier
421102 casier tezaur
421103 casier valută
421104 mânuitor valori (presă, poștă)
421105 numărător bani
421106 taxator
421107 verificator bani
421108 verificator valori
421109 vânzător bilete
421110 casier trezorier

4212 OPERATORI LA GHIȘEE

Operatorii la ghișee încasează bani sau cecuri de la clienți și efectuează plăți către clienți; achită facturi și efectuează viramente în contul clienților; realizează operații de schimb monetar, la cererea clienților; înregistrează toate operațiile efectuate și verifică concordanța cu soldurile de casă; efectuează plata facturilor, primirea corespondenței, vânzarea de timbre poștale și alte servicii de ghișeu într-un birou de poștă.

Ocupații componente:

421201 operator ghișeu bancă
421202 operator ghișeu birouri de schimb
421203 administrator cont
421204 referent operații între sedii

4213 CRUPIERI ȘI ASIMILAȚI

Crupierii și asimilații acestora evaluează riscurile și probabilitățile în vederea acceptării sau refuzării de pariuri, în timpul manifestărilor sportive sau a altor competiții, încasează mizele pariurilor și plătesc sumele ce revin câștigătorilor sau dirijează jocurile de noroc în casele de jocuri.

Ocupații componente:

421301 crupier
421302 schimbător fise - changeur (cazino)
421303 supraveghetor jocuri (cazino)
421304 șef de masă (cazino)
421305 cap de masă (cazino)

4214 CĂMĂTARI Modificări (1)

Cămătarii estimează valoarea obiectelor amanetate, calculează dobânda și plătesc sumele de bani; restituie obiectele amanetate sau se ocupă cu vânzarea acestor obiecte.

Ocupații componente:

421401 amanetar
421402 cămătar
Modificări (1)

4215 COLECTORI DE NOTE DE PLATĂ, POLIȚE ȘI BANI CASH

Colectorii de note de plată, polițe și bani cash realizează încasări de la adresele clienților, procedează la urmărire în cazul în care nu există alt mijloc de acoperire a sumelor, solicită și încasează contribuții pentru opere de binefacere etc.

Ocupații componente:

421501 agent fiscal

IV.4.2.2. GRUPA MINORĂ 422

Funcționari la recepție și de informare a clientelei

Funcționarii la recepție și de informare a clientelei stabilesc itinerarii și asigură rezervarea de locuri pentru transport și cazare pentru clienți; furnizează informații solicitate de clienți; realizează programări în contul clienților cu diverse instituții cum sunt: spitale, cabinete medicale și dentare; asigură servicii telefonice.

Grupe de bază componente:

4221 Funcționari la agențiile de voiaj
4222 Funcționari la serviciile de informare și recepționeri
4223 Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)

4221 FUNCȚIONARI LA AGENȚIILE DE VOIAJ

Funcționarii la agențiile de voiaj furnizează informații clienților în legătură cu itinerarul și modul de transport și realizează rezervările necesare; distribuie bilete, bonuri și alte documente și, dacă este nevoie, obțin vize; realizează facturi și încasează sumele datorate.

Ocupații componente:

422101 agent transporturi externe
422102 agent transporturi interne
422103 agent turism
422104 funcționar agenție voiaj

4222 FUNCȚIONARI LA SERVICIILE DE INFORMARE ȘI RECEPȚIONERI

Funcționarii la serviciile de informare și recepționerii furnizează informații și realizează programări pentru spitale, cabinete medicale și dentare; realizează rezervări și înscrieri în contul clienților pentru hotel, țin registrele de evidență și prezintă note clienților în momentul plecării acestora; distribuie pliante, broșuri și formulare de informare a clienților.

Ocupații componente:

422201 impiegat informații
422202 recepționer
422203 șef recepție hotel
422204 responsabil cazare
422205 concierge
Modificări (1)

4223 OPERATORI LA SERVICIILE DE TELEFOANE (TELEFONISTE)

Operatorii la serviciile de telefoane stabilesc legătura telefonică între apelant și apelat; realizează comunicații cu exteriorul și transmiterea apelurilor la distanță; înregistrează taxele de apel; răspund la cereri telefonice de informare și înregistrează mesaje.

Ocupații componente:

422301 oficiant telefoane
422302 oficiant telegraf
422303 radiotelegrafist
422304 telefonist
422305 telefonist instructor
422306 telegrafist (teleimprimatorist)

IV.5. GRUPA MAJORĂ 5

Lucrători operativi în servicii, comerț și asimilați

Lucrătorii operativi din servicii, comerț și asimilații acestora organizează și oferă diverse servicii pasagerilor în timpul voiajelor, prestează lucrări casnice și asigură supravegherea copiilor la domiciliu sau în instituții; pregătesc și servesc gustări și băuturi, oferă servicii de igienă personală (coafură, cosmetică, manichiură, pedichiură); organizează funeralii; protejează persoanele și bunurile împotriva incendiilor și actelor de delicvență și supraveghează păstrarea ordinii publice; prezintă noi modele vestimentare în cadrul manifestărilor de specialitate sau bunuri de folosință îndelungată în cadrul întreprinderilor comerciale cu ridicata și amănuntul.

Subgrupe majore componente:

51 Lucrători în servicii personale și de protecție
52 Modele, manechine și vânzători în magazine și piele

IV.5.1. SUBGRUPA MAJORĂ 51

Lucrători în servicii personale și de protecție

Lucrătorii din serviciile personale și de protecție organizează și oferă servicii pasagerilor în timpul zborului, gestionează și vând bunuri de consum alimentar la bordul avionului, prestează activități menajere, supraveghează copii și oferă servicii necalificate pentru îngrijirea bolnavilor la domiciliu sau în instituții specializate; oferă servicii de igienă personală (coafură, cosmetică, manichiură și pedichiură), de îmbălsămare, organizează funeralii, protejează persoanele și bunurile împotriva incendiilor și actelor de delicvență și supraveghează păstrarea ordinii publice.

Grupe minore componente:

511 Însoțitori de zbor și ghizi
512 Administratori și alți lucrători operativi în restaurante, cantine, pensiuni etc.
513 Personal de îngrijire și asimilat
514 Alți lucrători în servicii pentru populație
516 Personal de pază și ordine publică
Modificări (1)

IV.5.1.1. GRUPA MINORĂ 511

Însoțitori de zbor și ghizi Modificări (1)

Însoțitorii de zbor și stewardesele asigură confortul și securitatea pasagerilor cărora le furnizează informații legate de călătorie și le servesc mici gustări și băuturi răcoritoare; însoțesc persoane sau grupuri de persoane în voiaj, excursii sau excursii turistice și oferă explicații pe traseu asupra punctelor de interes turistic.

Grupe de bază componente:

5111 Însoțitori de zbor și stewardese
5112 Conductori și controlori în transporturi publice
5113 Ghizi
Modificări (1)

5111 ÎNSOȚITORI DE ZBOR ȘI STEWARDESE

Însoțitorii de zbor și stewardesele primesc pasagerii la bordul avioanelor, supraveghează fixarea centurilor de siguranță și respectarea interdicțiilor legate de fumat, explică utilizarea dispozitivelor de securitate și oferă informații utile; servesc gustări gata preparate și băuturi, asigură asistență medicală minoră și întreprind măsurile impuse în caz de urgență și accident; însoțesc pasagerii în aeroport, de la și până la avion.

Ocupații componente:

511101 însoțitor de bord
511102 stewardesă

5112 CONDUCTORI ȘI CONTROLORI ÎN TRANSPORTURI PUBLICE

Conductorii și controlorii din transporturile publice controlează sau eliberează bilete, încasează banii pentru bilete, asigură serviciile din vagoanele de dormit, oferă informații utile călătorilor, supraveghează respectarea regulilor de securitate, întreprind măsurile impuse în caz de urgență și accident.

Ocupații componente:

511201 conductor tren
511202 revizor bilete
511203 controlor bilete

5113 GHIZI Modificări (1)

Ghizii însoțesc persoane sau grupuri de persoane în vizite, excursii sau plimbări, le asigură confortul sau oferă explicații asupra punctelor de interes turistic; organizează cursuri de inițiere și perfecționare în practicarea diferitelor discipline sportive de către turiști în timpul sejurului, supraveghează copiii aflați în stațiune, organizează activități de agrement sau acțiuni turistice pentru turiști români și străini.

Ocupații componente:

511301 conducător grup turistic
511302 ghid galerii artă
511303 ghid montan
511304 ghid turism intern
511305 ghid-interpret
511306 organizator activitate turism (studii medii)
511307 animator socio-educativ
511308 ghid sportiv
511307 ghid supraveghetor

IV.5.1.2. GRUPA MINORĂ 512

Administratori și alți lucrători operativi în restaurante, cantine, pensiuni etc.

Administratorii și lucrătorii operativi din restaurante organizează și conduc activitatea personalului de serviciu, supraveghează ordinea în instituții, verifică cumpărarea, depozitarea și distribuirea materialelor și accesoriilor necesare, pregătesc alimente, servesc gustări și băuturi, supraveghează muncitorii din subordine.

Grupe de bază componente:

5121 Administratori (Intendenți)
5122 Bucătari
5123 Ospătari și barmani

5121 ADMINISTRATORI (INTENDENȚI)

Administratorii (intendenții) recrutează, instruiesc, concediază, organizează și distribuie materiale și accesoriile necesare, supraveghează curățenia și ordinea în hoteluri, cluburi, întreprinderi și instituții.

Ocupații componente:

512101 administrator
512102 administrator piețe și târguri
512103 cabanier
512104 gospodar
512105 intendent
512106 șef cantină
512107 îngrijitor vilă
512108 administrator hotel
512109 șef restaurant
512110 șef sală restaurant
512111 dispecer pentru servire în cameră (hotel)
Modificări (1)

5122 BUCĂTARI

Bucătarii stabilesc meniuri, pregătesc alimente, organizează și coordonează munca în bucătărie.

Ocupații componente:

512201 bucătar
512202 maistru în arta culinară
512203 bucătar șef

5123 OSPĂTARI ȘI BARMANI

Ospătarii și barmanii servesc gustări și băuturi, sfătuiesc clienții în alegerea vinurilor, servesc la bar băuturi alcoolice și nealcoolice.

Ocupații componente:

512301 barman
512302 ospătar (chelner)
512303 ajutor ospătar

IV.5.1.3. GRUPA MINORĂ 513

Personal de îngrijire și asimilat

Personalul de îngrijire și asimilații acestuia oferă îngrijiri copiilor, supraveghează copiii școlari, prestează servicii pe lângă cadrele medicale din spitale sau alte instituții de profil, îngrijesc bolnavi la domiciliu, ajută specialiștii veterinari, farmaciștii și alți specialiști în exercitarea profesiei.

Grupe de bază componente:

5131 Îngrijitoare de copii
5132 Infirmiere și îngrijitoare în instituții de ocrotire socială și sanitară
5133 Îngrijitoare la domiciliu
5139 Lucrători în serviciu pentru populație neclasificați în grupele de bază anterioare

5131 ÎNGRIJITOARE DE COPII

Îngrijitoarele de copii supraveghează toaleta, hrănirea și joaca acestora, îi însoțește la școală sau în activitățile recreative.

Ocupații componente:

513101 îngrijitoare de copii
513102 guvernantă
513103 asistent maternal

5132 INFIRMIERE ȘI ÎNGRIJITOARE ÎN INSTITUȚII DE OCROTIRE SOCIALĂ ȘI SANITARĂ

Infirmierele și îngrijitoarele din instituțiile de ocrotire socială și sanitară își desfășoară activitatea în preajma medicilor, asistenților medicali, moașelor și dentiștilor și se ocupă, în principal, de pregătirea pacienților în vederea examinării sau tratamentului medical, schimbarea lenjeriei de pat, pregătirea buiotelor, sterilizarea instrumentelor chirurgicale, asistarea dentiștilor, hrănirea pacienților imobilizați la pat; transportul bolnavilor nedeplasabili cu ajutorul brancardelor, pregătirea și aplicarea aparatului gipsat; supraveghează starea de igienă a spațiilor balneare și de tratament.

Ocupații componente:

513201 băieș
513202 brancardier
513203 gipsar
513204 infirmieră
513205 îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară
513206 lăcar
513207 nămolar

5133 PERSONAL SPECIALIZAT PENTRU ÎNGRIJIRE ȘI SUPRAVEGHERE LA DOMICILIU

Îngrijitoarea la domiciliu oferă servicii de îngrijire personală la domiciliul bolnavilor dependenți, care nu se pot autoservi (infirmi, bătrâni).

Ocupații componente:

513301 îngrijitoare bătrâni la domiciliu
513302 baby sitter
513303 îngrijitoare bolnavi la domiciliu

5139 LUCRĂTORI ÎN SERVICIU PENTRU POPULAȚIE NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Personalul de îngrijire și asimilat acestuia care nu se regăsește în subgrupa 513, prestează activități de calificare simplă pe lângă specialiști de nivel intermediar.

Ocupații componente:

513901 îngrijitor farmacii, cabinete veterinare

IV.5.1.4. GRUPA MINORĂ 514

Alți lucrători în servicii pentru populație

Lucrătorii din serviciile directe către populație îndeplinesc sarcini care vizează supravegherea și îngrijirea garderobei, servicii de igienă personală (frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, cosmetică, masaj); îmbălsămare și funeralii.

Grupe de bază componente:

5141 Coafori, frizeri, cosmeticieni și asimilați
5142 Valeți, cameriste și însoțitori
5143 Agenți de pompe funebre și îmbălsămători
5149 Lucrători în servicii pentru populație neclasificați în grupele de bază anterioare

5141 COAFORI, FRIZERI, COSMETICIENI ȘI ASIMILAȚI

Coaforii, frizerii, cosmeticienii și asimilații acestora execută tunsori, ondulații, tratamente cosmetice, machiaj, curățat unghii la mâini și la picioare și alte servicii destinate clienților.

Ocupații componente:

514101 coafor
514102 cosmetician
514103 frizer
514104 manichiurist
514105 pedichiurist

5142 VALEȚI, CAMERISTE ȘI ÎNSOȚITORI

Valeții, cameristele și însoțitorii acompaniază și fac diferite servicii patronilor lor; îngrijesc garderoba și obiectele personale ale acestora, le citesc sau îi servesc în calitate de partener în activități sportive.

Ocupații componente:

514201 cameristă hotel
514202 însoțitor
514203 liftier
514204 valet
514205 guvernantă la hotel
Modificări (2)

5143 AGENȚI DE POMPE FUNEBRE ȘI ÎMBĂLSĂMĂTORI

Agenții de pompe funebre și îmbălsămătorii organizează, conduc și rezolvă sarcini legate de funeralii, îmbălsămare, înhumare sau incinerare.

Ocupații componente:

514301 antreprenor servicii funerare
514302 decorator servicii funerare
514303 îmbălsămător

5149 LUCRĂTORI ÎN SERVICII PENTRU POPULAȚIE NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Lucrătorii din serviciile pentru populație care nu se regăsesc în grupele de bază anterioare, primesc clienții în restaurante, baruri și cabarete de noapte unde le organizează petrecerea agreabilă a timpului; se deplasează la locurile infectate sau infestate unde acționează cu substanțe dezinfectante, dezinsectante și deratizante pentru eradicarea acestor focare.

Ocupații componente:

514901 agent dezinfecție, deratizare, dezinsecție
514902 astrolog
514903 gazdă club
514904 organizator prestări servicii
514905 salvator la ștrand
514906 salvator montan

IV.5.1.6. GRUPA MINORĂ 516

Personal de pază și ordine publică

Personalul de pază și ordine publică asigură protecția persoanelor și bunurilor contra riscurilor de incendii și alte riscuri, urmăresc respectarea legii și menținerea ordinii, aplică legea și reglementările legale.

Grupele de bază componente:

5161 Pompieri
5163 Lucrători în penitenciare (gardieni de închisoare)
5169 Personal de pază și ordine publică, neclasificat în grupele de bază anterioare
Modificări (1)

5161 POMPIERI Modificări (1)

Pompierii previn și combat producerea și extinderea incendiilor, salvează persoane, bunuri și mărfuri în timpul și după stingerea incendiilor și accidentelor grave, produse în locuințe, întreprinderi, avioane căzute sau defectate. Modificări (1)

Ocupații componente:

516101 șef serviciu pompieri
516102 șef formație intervenție, salvare și prim ajutor
516103 șef tură pompieri
516104 servant pompier
516105 șef grupă pompieri
516106 cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor
Modificări (1)

5163 LUCRĂTORI ÎN PENITENCIARE (GARDIENI DE ÎNCHISOARE)

Lucrătorii din penitenciare supraveghează deținuții în închisoare sau case de reeducare și mențin disciplina; percheziționează deținuții la sosire și le depozitează obiectele de valoare, îi însoțesc la celulă; execută ronduri periodice în clădire și supraveghează deținuții în timpul activității, meselor, plimbărilor și inspectează diferitele sectoare pentru a preveni evadările.

Ocupații componente:

516301 gardian de închisoare
516302 educator în penitenciare

5169 PERSONAL DE PAZĂ ȘI ORDINE PUBLICĂ, NECLASIFICAT ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Personalul de pază și ordine publică care nu se regăsește în grupele de bază anterioare din grupa minoră 516, îndeplinește sarcini care vizează, în principal, patrularea în clădiri și incinte pentru a preveni intrarea ilegală în aceste locuri, furturile, actele de violență și, la nevoie, recurg la forță pentru a preveni asemenea acte și pentru a intimida pe eventualii agresori.

Ocupații componente:

516901 agent de pază, control acces, ordine și intervenție
516902 agent de însoțire și gardare persoane fizice și valori
516903 agent pază în incinte (hoteluri, magazine etc.)
516904 gardian public
516905 gardian feroviar
516906 șef formație pază și ordine
Modificări (1)

IV.5.2. SUBGRUPA MAJORĂ 52

Modele, manechine și vânzători în magazine și piețe

Modelele, vânzătorii și prezentatorii îndeplinesc de regulă următoarele sarcini: pozează ca modele pentru creații artistice sau publicitare și pentru prezentarea de produse; vând mărfuri în comerțul cu ridicata și amănuntul și efectuează probe demonstrative cu privire la funcționarea sau calitatea produselor.

Grupe minore componente:

521 Manechine și asimilați
522 Vânzători în magazine și piețe

IV.5.2.1. GRUPA MINORĂ 521

Manechine și asimilați

Manechinele și alte modele îmbracă și prezintă articole vestimentare și alte accesorii pentru a le prezenta clienților în saloane de creație, magazine sau cu prilejul unor manifestări special organizate - parada modei -, pozează ca modele pentru creații artistice, fotografii, sculpturi și filme publicitare.

Grupe de bază componente:

5210 Manechine și asimilați

5210 MANECHINE ȘI ASIMILAȚI

Manechinele și alte modele îmbracă și prezintă articole vestimentare și alte accesorii în scopul vânzării acestora sau pozează ca modele pentru publicitate sau pentru creații artistice.

Ocupații componente:

521001 manechin
521002 model-atelier artistic și publicitate
521003 prezentator modă

IV.5.2.2. GRUPA MINORĂ 522

Vânzători în magazine și piețe

Vânzătorii din magazine și piețe vând mărfuri - cu ridicata și amănuntul iar în cazul aparaturii, prezintă și probează calitatea și modul de funcționare.

Grupe de bază componente:

5220 Vânzători în magazine și piețe

5220 VÂNZĂTORI ÎN MAGAZINE ȘI PIEȚE

Vânzătorii din magazine și piețe vând clienților mărfuri - în comerțul cu ridicata și amănuntul - și probează calitatea mărfurilor și modul de funcționare a aparaturii expuse spre vânzare.

Ocupații componente:

522001 anticar
522002 bufetier
522003 librar
522004 vânzător

IV.6. GRUPA MAJORĂ 6

Agricultori și lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit

Agricultorii și lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură și pescuit efectuează lucrări de pregătire a solului, însămânțări, plantări, tratamente fitosanitare, fertilizare și recoltare a culturilor de câmp; plantează pomi fructiferi, arbori și arbuști; recoltează culturi de grădină și flori; culeg fructe de pădure; cresc, îngrijesc, valorifică animale, în principal, pentru carne, lapte, păr, blană și piele; cresc viermi de mătase și albine; întrețin și exploatează păduri și ape; cultivă și recoltează diferite specii acvatice; depozitează și prelucrează produse apicole; valorifică produse către organisme specializate sau cumpărători.

Subgrupe majore componente:

61 Agricultori și lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit

IV.6.1. SUBGRUPA MAJORĂ 61

Agricultori și lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit

Agricultorii și lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură și pescuit efectuează lucrări de pregătire a solului; însămânțează, plantează, aplică tratamente fitosanitare prin pulverizare de substanțe insecticide și pesticide; fertilizează și recoltează culturile de câmp; plantează pomi fructiferi, arbori și arbuști; recoltează legume și flori; culeg fructe de pădure și plante medicinale; cresc, îngrijesc sau vânează animale pentru carne, lapte, blană, piele; cultivă și recoltează diferite specii acvatice; depozitează și prelucrează produse agricole și le valorifică către organisme de comercializare sau la cumpărători.

Grupe minore componente:

611 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale
612 Crescători de animale
613 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători de animale
614 Lucrători forestieri și asimilați
615 Pescari și vânători

IV.6.1.1. GRUPA MINORĂ 611

Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale

Agricultorii și lucrătorii calificați în culturi vegetale planifică și execută lucrările necesare pentru întreținerea și recoltarea culturilor de câmp, plantarea pomilor fructiferi și a altor arbori și arbuști, recoltarea legumelor, cultivarea plantelor medicinale și viței-de-vie.

Grupe de bază componente:

6111 Agricultori și lucrători calificați în culturi de câmp și legumicultură
6112 Arboricultori și floricultori
6115 Viticultori și pomicultori

6111 AGRICULTORI ȘI LUCRĂTORI CALIFICAȚI ÎN CULTURI DE CÂMP ȘI LEGUMICULTURĂ

Agricultorii și lucrătorii calificați în culturi de câmp și legumicultură realizează lucrări agricole de pregătire a solului, însămânțarea, plantarea, cultivarea și recoltarea culturilor de câmp: grâu, orez, sfeclă, trestie-de-zahăr etc. sau legumelor: cartofi, varză etc. stabilesc suprafața culturilor și asigură aprovizionarea cu semințe, îngrășăminte ș.a.

Ocupații componente:

611101 agricultor
611102 grădinar
611103 legumicultor
611104 lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultură

6112 ARBORICULTORI ȘI FLORICULTORI

Arboricultorii și floricultorii realizează lucrări agricole de: pregătire a pământului, însămânțare, plantare și întreținere de arbori și arbuști, cultivare a plantelor pentru flori și recoltare a produselor din pepiniere, bulbi și sămânță; cultivă flori, arbori, arbuști și alte plante ornamentale pentru parcuri sau grădini publice și plante medicinale.

Ocupații componente:

611201 arboricultor
611202 ciupercar
611203 florar-decorator
611204 floricultor
611205 peisagist floricultor
611206 lucrător calificat în floricultură și arboricultură

6115 VITICULTORI ȘI POMICULTORI

Viticultorii și pomicultorii realizează lucrări de pregătire a solului; asigură semințele și îngrășămintele necesare; stabilesc varietățile pomicole și viticole de cultivat, le plantează, întrețin și recoltează; se ocupă cu depozitarea și prelucrarea produselor pomicole și viticole.

Ocupații componente:

611501 pomicultor
611502 viticultor

IV.6.1.2. GRUPA MINORĂ 612

Crescători de animale

Crescătorii de animale se ocupă cu creșterea și îngrijirea: bovinelor, porcinelor, caprinelor, cabalinelor și altor specii, a păsărilor de curte, albinelor, viermilor de mătase etc., obținerea diferitelor tipuri de produse animaliere, depozitarea, prelucrarea acestora și comercializarea lor.

Grupe de bază componente:

6121 Crescători-îngrijitori de animale domestice pentru producția de lapte și carne
6122 Crescători de păsări și fazanieri
6123 Apicultori și sericicultori
6124 Crescători-îngrijitori de cabaline
6125 Crescători de animale mici

6121 CRESCĂTORI-ÎNGRIJITORI DE ANIMALE DOMESTICE PENTRU PRODUCȚIA DE LAPTE ȘI CARNE

Crescătorii-îngrijitori de animale domestice pentru producția de lapte și carne se ocupă cu creșterea și îngrijirea: bovinelor, ovinelor, porcinelor, caprinelor și altor animale pentru producția de carne, lapte, blană, piele ș.a.

Ocupații componente:

612101 cioban (oier)
612102 crescător-îngrijitor de animale domestice pentru producția de lapte și carne
612103 tocător de furaje (paie)
612104 lucrător calificat în creșterea animalelor

6122 CRESCĂTORI DE PĂSĂRI ȘI FAZANIERI

Crescătorii de păsări și fazanierii se ocupă cu creșterea și îngrijirea păsărilor de curte pentru vânzare sau livrarea regulată de ouă, carne sau pene, precum și cu creșterea și îngrijirea fazanilor.

Ocupații componente:

612201 crescător de păsări
612202 fazanier

6123 APICULTORI ȘI SERICICULTORI

Apicultorii și sericicultorii se ocupă cu creșterea și îngrijirea albinelor în vederea producerii de miere și polenizării culturilor precum și cu creșterea și îngrijirea viermilor de mătase în scopul obținerii gogoșilor de mătase.

Ocupații componente:

612301 apicultor
612302 sericicultor

6124 CRESCĂTORI-ÎNGRIJITORI DE CABALINE

Crescătorii-îngrijitori de cabaline se ocupă cu creșterea, îngrijirea și dresarea cailor.

Ocupații componente:

612401 antrenor cabaline
612402 crescător-îngrijitor de cabaline
612403 herghelegiu

6125 CRESCĂTORI DE ANIMALE MICI

Crescătorii de animale mici se ocupă cu creșterea, selecționarea și înmulțirea animalelor mici; prelucrarea produselor secundare și valorificarea lor.

Ocupații componente:

612501 crescător de animale mici

IV.6.1.3. GRUPA MINORĂ 613

Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători de animale

Agricultorii și lucrătorii calificați în culturi vegetale și crescătorii de animale planifică și execută lucrările necesare pentru întreținerea și recoltarea culturilor de câmp și altor culturi, precum și pentru creșterea și îngrijirea animalelor; execută lucrările necesare unei exploatări agricole mixte - policultură și creșterea animalelor - și obținerii de produse destinate livrării en-gros sau vânzării cu amănuntul pe piață. Sarcinile acestora constau în: stabilirea suprafețelor destinate diferitelor culturi, speciilor și numărului de animale de crescut; achiziționarea semințelor, îngrășămintelor și furajelor; pregătirea solului, însămânțarea și recoltarea produselor agricole; creșterea și întreținerea animalelor și obținerea diverselor produse animaliere; întreținerea construcțiilor, mașinilor și instalațiilor agricole; depozitarea și prelucrarea produselor; livrarea en-gros și vânzarea pe piață a acestora.

Grupe de bază componente:

6130 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători de animale

6130 AGRICULTORI ȘI LUCRĂTORI CALIFICAȚI ÎN CULTURI VEGETALE ȘI CRESCĂTORI DE ANIMALE

Agricultorii și lucrătorii calificați în culturi vegetale și crescătorii de animale planifică și execută lucrările necesare pentru întreținerea și recoltarea culturilor de câmp, arborilor și altor culturi, precum și pentru creșterea și îngrijirea animalelor.

Ocupații componente:

613001 agricultor în culturi vegetale și crescător de animale

IV.6.1.4. GRUPA MINORĂ 614

Lucrători forestieri și asimilați

Lucrătorii forestieri și asimilații acestora se ocupă cu întreținerea exploatărilor forestiere, stabilirea și marcarea arborilor de tăiat, estimarea volumului de lemn și tăierea arborilor; transformarea lemnului în cărbune de lemn sau extragerea terebentinei brute din lemn folosind instalații simple; supravegherea pentru prevenirea și detectarea incendiilor în pădure și participarea la operațiunile de stingere a incendiilor.

Grupe de bază componente:

6141 Lucrători forestieri
6142 Preparatori mangal

6141 LUCRĂTORI FORESTIERI

Lucrătorii forestieri se ocupă cu întreținerea și conservarea fondului forestier, reperarea și marcarea arborilor de tăiat și estimarea volumului de lemn; tăierea, fasonarea și depozitarea lemnelor; supravegherea pentru prevenirea și detectarea incendiilor în pădure și participarea la operațiuni de stingere a incendiilor.

Ocupații componente:

614101 cioplitor în lemn
614102 carbonitor
614103 fasonator mecanic (cherestea)
614104 muncitor plantații și amenajare zonă verde
614105 drujbist
614106 pepinierist
614107 presator stuf
614108 protecționist silvic
614109 recoltator stuf
614110 rezinator
614111 șef coloană exploatare stuf
614112 stivuitor și recepționer silvic
614113 tăietor silvic
Modificări (1)

6142 PREPARATORI MANGAL

Preparatorii de mangal realizează lucrări de transformare a lemnului în cărbune sau extracția terebentinei brute din lemn prin aplicarea tehnicilor tradiționale.

Ocupații componente:

614201 preparator mangal
614202 mangalizator

IV.6.1.5. GRUPA MINORĂ 615

Pescari și vânători

Pescarii și vânătorii cultivă și exploatează diferite specii ale faunei acvatice (pești, raci, moluște); vânează și capturează mamifere, păsări ș.a.

Grupe de bază componente:

6151 Lucrători în culturi acvatice
6152 Pescari în ape interioare și de coastă
6153 Pescari în mări și oceane
6154 Vânători
Modificări (3)

6151 LUCRĂTORI ÎN CULTURI ACVATICE

Lucrătorii în culturi acvatice cultivă și exploatează diferite specii ale faunei acvatice; le sacrifică și pregătesc în vederea expedierii; curăță, congelează sau sărează cantitățile de pește.

Ocupații componente:

615101 lucrător în culturi acvatice
615102 piscicultor

6152 PESCARI ÎN APE INTERIOARE ȘI DE COASTĂ

Pescarii în ape interioare și de coastă se ocupă cu capturarea peștilor și altor specii acvatice în apele interioare sau de coastă, individual sau cu nave de pescuit; pregătirea și repararea plaselor și altor unelte de pescuit; conducerea navelor între port și locurile de pescuit; instalarea și manevrarea uneltelor de pescuit; curățarea, congelarea sau sărarea cantităților de pește.

Ocupații componente:

615201 pescar în ape interioare și de coastă

6153 PESCARI ÎN MĂRI ȘI OCEANE

Pescarii în mări și oceane se ocupă cu capturarea peștilor din mări și oceane în echipajele navale de pescuit; pregătirea și repararea plaselor și altor unelte de pescuit; conducerea navelor între port și locurile de pescuit; instalarea și manevrarea uneltelor de pescuit; curățarea, congelarea sau sărarea cantităților de pește.

Ocupații componente:

615301 pescar mări și oceane

6154 VÂNĂTORI Modificări (3)

Vânătorii se ocupă cu capturarea și vânarea animalelor sălbatice și păsărilor, în principal, pentru carne, piele, pene și alte produse; supravegherea și paza zonelor de vânătoare. Modificări (1)

Ocupații componente:

615401 vânător
Modificări (1)

IV.7. GRUPA MAJORĂ 7

Meșteșugari și lucrători calificați în meserii de tip artizanal, de reglare și întreținere a mașinilor și instalațiilor

Muncitorii clasificați în această grupă execută lucrări manuale sau cu ajutorul unor scule, utilaje și dispozitive parțial mecanizate.

Majoritatea ocupațiilor din această grupă necesită cunoștințe profesionale care se dobândesc în școli profesionale, licee industriale sau cursuri de calificare.

Lucrările specifice constau în: extragerea de materii prime și prelucrarea acestora; executarea, construirea, întreținerea și repararea construcțiilor și altor lucrări; turnarea, sudarea și modelarea metalelor; construirea și montarea aparatelor, motoarelor și accesoriilor; reglarea mașinilor-unelte, întreținerea și repararea mașinilor industriale, inclusiv a motoarelor și vehiculelor, aparatelor electrice și electronice; fabricarea instrumentelor de precizie, bijuteriilor, veselei și altor obiecte din metale prețioase, sticlărie și produse similare; executarea lucrărilor de imprimerie, precum și producerea și prelucrarea bunurilor alimentare și a obiectelor din lemn, textile, piele și altele.

Subgrupe majore componente:

71 MESERIAȘI ȘI MUNCITORI CALIFICAȚI ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ȘI construcții
72 MESERIAȘI și Muncitori CALIFICAȚI în METALURGIE, CONSTRUCȚII METALICE și asimilați
73 MESERIAȘI și Muncitori CALIFICAȚI în MECANICĂ FINĂ, ARTIZANAT, IMPRIMERIE și asimilați
74 meseriași și Muncitori CALIFICAțI în INDUSTRIA ALIMENTARĂ și alte MESERII artizanale

IV.7.1. SUBGRUPA MAJORĂ 71

Meseriași și muncitori calificați în industria extractivă și construcții

Meseriașii și muncitorii calificați din industria extractivă și construcții execută lucrări de extragere a minereurilor solide din subteran sau exploatări de suprafață (cărbune), extrag și prelucrează pietrele destinate construcțiilor și execută lucrări specifice activităților de construcții.

Grupe minore componente:

711 Mineri și artificieri, tăietori și cioplitori în piatră
712 Muncitori constructori și asimilați
713 Muncitori constructori la lucrări de finisare
714 Zugravi, vopsitori, curățitori de fațade, și asimilați

IV.7.1.1. GRUPA MINORĂ 711

Mineri și artificieri, tăietori și cioplitori în piatră

Minerii, artificierii, tăietorii și cioplitorii în piatră extrag minerale solide din mine subterane sau exploatări de suprafață, încarcă și amorsează explozibilul, taie și fasonează pietre pentru construcții.

Grupe de bază componente:

7111 Mineri și lucrători în carieră
7112 Artificieri
7113 Spărgători, tăietori și cioplitori în piatră

7111 MINERI ȘI LUCRĂTORI ÎN CARIERĂ

Minerii și lucrătorii în carieră execută operații de extragere a cărbunelui, minereului, mineralelor solide și rocilor din mine subterane și de suprafață (granit, calcar, ardezie, silex etc.).

Ocupații componente:

711101 miner în subteran
711102 miner la suprafață
711103 măsurător de gaze, temperatură și radiații
711104 controlor de producție la minele de aur nativ

7112 ARTIFICIERI

Artificierii execută lucrări de amplasare și detonare a explozivului pentru fragmentarea și dislocarea cărbunelui, minereurilor și rocilor; respectă planul de amplasare a explozivului, cantitatea acestuia, precum și normele de protecție a muncii.

Ocupații componente:

711201 artificier de mină
711202 artificier la lucrări de suprafață
711203 pirotehnician cinematografie și teatru

7113 SPĂRGĂTORI, TĂIETORI ȘI CIOPLITORI ÎN PIATRĂ

Spărgătorii, tăietorii și cioplitorii în piatră execută lucrări de spargere a pietrelor extrase din carieră (granit, marmură etc), debitare, fasonare și polizare a formelor necesare pentru construcții, tăiere și gravare de inscripții sau motive decorative pe plăcile finisate.

Ocupații componente:

711301 cioplitor în piatră și marmură
711302 cioplitor montator piatră, marmură
711303 gaterist la tăiat blocuri de piatră, marmură
711304 tăietor, șlefuitor, lustruitor piatră, marmură
711305 restaurator piatră

IV.7.1.2. GRUPA MINORĂ 712

Muncitori constructori și asimilați

Muncitorii constructori și asimilații acestora execută lucrări de zidărie și tâmplărie folosind ca materii prime piatra, cărămida, mortarul, fierul beton, lemnul etc. Exercitarea operațiilor specifice necesită cunoștințe legate de duritatea și rezistența materialelor folosite și de tehnologia construcțiilor; cunoștințele se dobândesc fie prin școala profesională, fie prin cursuri de calificare.

Grupe de bază componente:

7121 Muncitori constructori care utilizează tehnici și materiale tradiționale
7122 Zidari
7123 Constructori în beton armat și asimilați
7124 Dulgheri
7129 Muncitori constructori neclasificați în grupele de bază anterioare

7121 MUNCITORI CONSTRUCTORI CARE UTILIZEAZĂ TEHNICI ȘI MATERIALE TRADIȚIONALE

Muncitorii constructori din această grupă de bază execută lucrări de construcții și reparații de locuințe și alte anexe gospodărești din chirpici, lemn, bârne etc; nivelează terenul, sapă fundația și clădesc construcția din materialele respective.

Ocupații componente:

712101 muncitor constructor bârne, chirpici, piatră
712102 confecționer plăci din diverse materiale
712103 confecționer plase și pânze rabiț din stuf

7122 ZIDARI

Zidarii execută lucrări de zidărie, adică construiesc și repară fundații, pereți, coșuri înalte, cuptoare, clădiri etc., prin îmbinarea cărămizilor, pietrelor sau materialelor similare după anumite reguli, folosind un liant (mortar) pentru fixarea acestora.

Ocupații componente:

712201 sobar
712202 zidar coșuri fabrică
712203 zidar pietrar
712204 zidar șamotor
712205 zidar roșar-tencuitor
712206 zidar restaurator

7123 CONSTRUCTORI ÎN BETON ARMAT ȘI ASIMILAȚI

Constructorii în beton armat execută, în principal, operații privind construirea structurilor și lucrărilor din beton armat; execută turnarea betonului în cofraje, montarea fierului beton, cimentează fântâni și deschiderile din pereți; repară suprafețe din beton și similare.

Ocupații componente:

712301 betonist
712302 fierar betonist
712303 montator elemente prefabricate din beton armat

7124 DULGHERI

Dulgherii construiesc, montează și instalează diferite structuri din lemn pe șantierele de construcții, ajustează, asamblează, îmbină, finisează, încadrează uși, ferestre, pereți despărțitori din lemn în interiorul construcțiilor; confecționează podine din lemn pentru schele; execută cofraje pentru turnarea betonului; execută construcții din lemn cu caracter provizoriu sau definitiv (baracamente, case de locuit, magazii etc.).

Ocupații componente:

712401 dulgher (exclusiv restaurator)
712402 dulgher restaurator

7129 MUNCITORI CONSTRUCTORI NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Muncitorii încadrați în această grupă practică meserii de construcții și întreținere a drumurilor și podurilor, căilor ferate și liniilor de tramvai (asfaltare, pavare etc.), care nu au fost cuprinse în grupele de mai sus.

Ocupații componente:

712901 muncitor hidrometru
712902 pavator
712903 săpător fântâni
712904 asfaltator
712905 cantonier
712906 chesonier
712907 constructor căi ferate
712908 constructor linii tramvai
712909 drenor canalist
712910 fascinar
712911 finisor terasamente
712912 muncitor hidrogeolog
712913 muncitor constructor șenal navigabil, lucrări hidrotehnice și portuare
712914 șef echipă întreținere poduri metalice, viaducte și tuneluri
712915 agent hidrotehnic
712916 revizor cale sau puncte periculoase
712917 meseriaș întreținere cale
712918 șef echipă întreținere cale
712919 meseriaș întreținere poduri metalice, viaducte și tuneluri
712920 alpinist utilitar
Modificări (1)

IV.7.1.3. GRUPA MINORĂ 713

Muncitori constructori la lucrări de finisare

Muncitorii constructori la lucrări de finisare execută acoperișuri, montări de parchete, turnări și finisări de mozaicuri; instalează și montează țevi și izolații termice și acustice; execută rețelele de distribuție a energiei electrice pentru clădiri și alte lucrări de finisare.

Grupe de bază componente:

7131 Constructori de acoperișuri
7132 Parchetari, linoliști, mozaicari și faianțar