Guvernul României

Ordonanța nr. 8/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII.4 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. -

Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 11, după litera ad) se introduce o nouă literă, litera ae), cu următorul cuprins:

"

ae) manager de transport în regim de taxi și închiriere - persoana fizică angajată a unui transportator autorizat care este persoană juridică sau asociație familială și care conduce permanent și efectiv activitățile de transport în regim de taxi și în regim de închiriere ale acestuia."

2. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

"

Art. 71. -

(1) În vederea exercitării funcției de manager de transport în regim de taxi și în regim de închiriere în cadrul transportatorului autorizat care este persoană juridică sau asociație familială, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să dețină un certificat de competență profesională a managerului de transport în regim de taxi și închiriere valabil, eliberat de către Autoritatea Rutieră Română - ARR în baza normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului;

b) să respecte condițiile de onorabilitate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1;

c) să fie absolvent de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat;

d) să aibă reședința curentă în România, în sensul prevederilor art. 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 28 februarie 2014.

(2) Certificatul de competență profesională a managerului de transport în regim de taxi și închiriere are o valabilitate de 10 ani și se obține în urma participării la un curs și promovării unui examen conform normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(3) Deținătorii certificatelor de competență profesională care nu și-au exercitat funcția pentru o perioadă mai lungă de 5 ani sunt obligați să urmeze un nou curs de pregătire, în vederea reluării activității.

(4) Un manager de transport în regim de taxi și închiriere poate conduce activitatea unui singur transportator autorizat.

(5) Transportatorul autorizat care este persoană juridică sau asociație familială are obligația de a numi un nou manager de transport în regim de taxi și închiriere în termen de 30 de zile, în situația în care managerul anterior nu mai îndeplinește în totalitate condițiile necesare exercitării funcției sau este în imposibilitatea de a-și mai exercita funcția."

3. Laarticolul 9 alineatul (1), punctul 1 al literei c) și punctele 1 și 2 ale literei d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

1. copie de pe certificatul de competență profesională pentru managerul de transport în regim de taxi și închiriere, eliberat conform normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului, pentru transportatorul persoană juridică sau asociație familială;

. . . . . . . . . .

1. certificatele de cazier judiciar ale conducătorilor auto și, după caz, ale managerului de transport în regim de taxi și închiriere, din care să rezulte că aceștia nu au fost condamnați pentru: (...).

2. avizele medicale și psihologice ale conducătorilor auto și, după caz, avizele medicale și psihologice ale managerului de transport în regim de taxi și închiriere, obținute conform normelor aprobate prin ordin al ministrului transporturilor;".

4. La articolul 26 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"

e) să nu aibă mențiuni în certificatul de cazier judiciar privitoare la faptele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1."

5. La articolul 27 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) certificat de cazier judiciar în care să nu fie înscrise mențiuni privitoare la faptele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1;".

Art. II. -

În tot cuprinsul Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "persoană desemnată" se înlocuiește cu sintagma "manager de transport în regim de taxi și închiriere", iar sintagma "atestat profesional" se înlocuiește cu sintagma "certificat de atestare a pregătirii profesionale".

Art. III. -

În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe, Ministerul Transporturilor elaborează și supune spre aprobare Guvernului un proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi și închiriere.

Art. IV. -

Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Dan Marian Costescu
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Vasile Dîncu

București, 27 ianuarie 2016.

Nr. 8.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...