Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 2/2016 privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi și a celor de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 101/2015

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 ianuarie 2016 până la 21 septembrie 2016, fiind abrogat prin Ordin 41/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 36 alin. (2), precum și ale art. 45 alin. (3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. -

Metodologia de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi și a celor de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 101/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 28 iulie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (2), după litera n) se introduc trei noi litere, literele n1)-n3), cu următorul cuprins:

"

n1) energie electrică facturată - cantitatea de energie electrică cuprinsă în facturile emise în trimestrul n din anul de analiză t;

n2) energie electrică furnizată - cantitatea de energie electrică cuprinsă în facturile emise pentru anul de analiză t și care nu a fost utilizată la îndeplinirea obligației de achiziție de CV pentru anul anterior, la care se adaugă atât cantitatea de energie electrică consumată în anul de analiză t, nefacturată, estimată și înregistrată în contabilitate, cât și cantitatea de energie electrică consumată de furnizorii de energie electrică și/sau de producătorii de energie electrică pentru alimentarea locurilor proprii de consum, altele decât consumul propriu tehnologic, în anul de analiză t și care nu a fost utilizată la îndeplinirea obligației de achiziție de CV pentru anul anterior;

n3) energie electrică livrată - cantitatea de energie electrică indicată de grupurile de măsurare a energiei electrice furnizate și confirmată de operatorul de rețea;".

2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) În înțelesul prezentei metodologii, operatorul de distribuție și operatorul de transport și sistem se asimilează furnizorului de energie electrică pentru alimentarea prin autofurnizare a locurilor proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al rețelelor electrice de distribuție/transport."

3. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Consumul final estimat a fi exceptat de energie electrică pentru anul t prevăzut la alin. (1) se determină având în vedere acordurile de exceptare emise în anii anteriori, inclusiv modificări ale acestora, precum și cele noi avute în vedere a fi emise în cursul anului t, având la bază următoarele:

a) începând cu 1 ianuarie a anului t se ia în calcul jumătate din consumul final exceptat de energie electrică estimat pentru anul t;

b) începând cu 1 iulie a anului t se ia în calcul și cealaltă jumătate din consumul final exceptat de energie electrică estimat pentru anul t."

4. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Se compară cantitatea de E-SRE estimată a se produce în anul t, calculată conform art. 7 alin. (1) cu cantitatea de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin CV, în condițiile Legii (ESRE1t, CAP).

(2) ESRE1t, CAP se calculează prin aplicarea cotei de E-SRE susținută pentru anul t la consumul final brut de energie electrică estimat pentru anul t (CFBEEt) stabilit pe baza consumului final de energie electrică estimat pentru anul t conform prevederilor art. 9.

(3) Dacă E-SRE estimată este mai mică decât E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin CV, în condițiile Legii, (ESRE1t, CAP) sau egală cu aceasta, cota estimată de achiziție de CV pentru anul t, c1CV, estimat, t, este egală cu cea calculată conform art. 10 alin. (1).

(4) Dacă E-SRE estimată este mai mare decât E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin CV, în condițiile Legii, (ESRE1t, CAP), se va ajusta cota estimată de achiziție de CV pentru anul t, după cum urmează:

a) se calculează raportul Rt dintre E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin CV, în condițiile Legii, (ESRE1t, CAP) și E-SRE estimată a se produce în anul t:

b) raportul determinat la lit. a) se va aplica numărului de CV estimate a se emite în anul t (NCVemise, t), calculat conform art. 8:

NCV1emise, t = Rt x NCVemise,t

c) se calculează cota de CV estimată de achiziție de CV pentru anul t, în funcție de noul număr estimat de CV a fi emise:

5. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Cota de achiziție de CV estimată în anul t-1 pentru anul t și publicată pe pagina de internet a ANRE conform alin. (1) va fi modificată în cursul anului t, dacă se constată o abatere mai mare de 10% față de cota menționată și va produce efecte începând cu trimestrul următor celui în care a fost modificată."

6. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) Numărul de CV pe care operatorul economic cu obligație de achiziție i trebuie să le dețină, pentru a putea demonstra îndeplinirea cotei anuale obligatorii estimate de CV aferentă trimestrului de analiză n (NCVi nec, trim. n) se determină astfel:

NCVi, nec, trim. n = 0,9 x c1CV, estimat, t x (CFEEi, trim. n - CFEEi, exceptat, trim. n)

unde: CFEEi, trim. n = energia electrică facturată clienților finali/utilizată pentru consumul final de energie electrică de către operatorul economic i cu obligație de achiziție de CV în trimestrul de analiză n,

CFEEi, exceptat, trim. n = consumul final exceptat facturat în trimestrul de analiză n pentru anul t al furnizorului i; și

c1CV, estimat, t = cota obligatorie estimată de achiziție de CV stabilită pentru anul de analiză t, conform art. 12 alin. (2) sau alin. (3) lit. c)."

7. La articolul 16, alineatul (1) litera b) și alineatul (2) se abrogă.

8. La articolul 20, alineatele (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

(1) Stabilirea gradului de realizare a cotei anuale obligatorii estimate de achiziție de CV aferentă trimestrului de analiză n de către operatorii economici cu obligație de achiziție de CV se realizează pe baza informațiilor transmise de către aceștia, respectiv de către OPCV la ANRE, pe suport hârtie sau electronic în format pdf și excel, în conformitate cu machetele din anexele nr. 1.1 și 2.

(2) Informațiile conținute în macheta din anexa nr. 1.1 se transmit trimestrial de către operatorii economici cu obligație de achiziție de CV, până cel târziu pe data de 15 a lunii următoare trimestrului de analiză n și se referă la energia electrică facturată în trimestrul de analiză n (inclusiv energia electrică exceptată și facturată) și la energia electrică consumată la locurile proprii de consum de către furnizorii de energie electrică și producătorii de energie electrică, alta decât energia electrică utilizată pentru CPT-ul rețelei electrice/centralei electrice, în trimestrul de analiză n.

(3) CV achiziționate de operatorii economici cu obligație de achiziție de CV și/sau CV netransferate de către OPCV din contul de vânzător în cel de cumpărător, în perioada cuprinsă între sfârșitul lunii următoare trimestrului de analiză n și data deciziei de stabilire a gradului de îndeplinire a cotei anuale obligatorii estimate de achiziție de CV aferentă trimestrului de analiză n, pentru care se face dovada plății acestora, sunt luate în considerare la îndeplinirea cotei obligatorii de achiziție de CV pentru trimestrul n."

9. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

Până pe data de 10 februarie a anului t+1 următor celui de analiză t, ANRE determină, pe baza realizărilor, cantitatea de E-SRE produsă și livrată în rețeaua electrică și/sau la consumatori în anul de analiză t (ESREt) și care a beneficiat de sistemul de promovare prin CV."

10. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

Numărul de CV emise pentru anul de analiză, (NCV emise, t), este egal cu numărul de CV emise pentru tranzacționare în anul t de către OTS producătorilor de E-SRE acreditați, inclusiv cele recuperate în anul t, (NCVemise, j, t), pe tip de tehnologie j".

11. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

(1) La determinarea consumului final de energie electrică din anul de analiză t, pentru care se stabilește obligația de achiziție de CV, vor fi luate în considerare valorile realizate în anul de analiză t, respectiv:

a) energia electrică achiziționată și furnizată de furnizorul de energie electrică, pentru consumul final al acestuia și/sau la consumatori finali;

b) energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic, de către un producător de energie electrică;

c) energia electrică furnizată de un producător de energie electrică consumatorilor racordați prin linii directe de centrala electrică aparținând respectivului producător".

(2) La nivelul anului de analiză t, se consideră că energia electrică livrată în anul t este egală cu energia electrică furnizată în anul t."

12. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Pentru stabilirea încadrării energiei electrice produse din surse regenerabile în anul t în nivelul maxim de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare, ANRE compară cantitatea de E-SRE produsă și livrată în rețeaua electrică și/sau la consumatori în anul de analiză t (ESREt), calculată conform art. 22 cu cantitatea de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în condițiile Legii, (ESRE2t, CAP).

(2) ESRE2 t, CAP se calculează prin aplicarea cotei de E-SRE susținută pentru anul t la consumul final brut de energie electrică realizat pentru anul t (CFBEEt), conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică.

(3) Dacă (E-SREt) este mai mică sau egală cu E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în condițiile Legii, (ESRE2t, CAP), cota obligatorie de achiziție CV pentru anul t, c1CV, t este egală cu cea calculată conform art. 25.

(4) Dacă (E-SREt) este mai mare decât E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în condițiile Legii, (ESRE2t, CAP), cota obligatorie de achiziție CV pentru anul t, c1CV, t, se calculează după cum urmează:

a) se calculează raportul Rt dintre E-SRE2t, CAP și E-SREt produsă în anul de analiză t:

b) raportul determinat la lit. a) se va aplica numărului de CV luate în considerare pentru calculul cotei de achiziție CV pentru anul de analiză t (NCVt), calculat conform art. 23:

NCV1t = Rt x NCVt

c) se calculează cota obligatorie de achiziție de CV pentru anul de analiză t, în funcție de numărul de CV rezultat la lit. b), în vederea încadrării în cota obligatorie de E-SRE:

13. La articolul 28, literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

c) în cazul în care eroarea conduce la modificarea cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul de analiză t, în sensul creșterii acesteia, și este identificată până cel târziu la data de 31 martie a anului t+1, eroarea va fi corectată printr-un ordin de modificare a cotei, cu prelungirea perioadei în care operatorii economici cu obligație de achiziție de CV pot achiziționa CV pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul t, în funcție de data intrării în vigoare a ordinului de modificare, dar nu mai mult de termenul legal prevăzut pentru stabilirea gradului de realizare a cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul de analiză t;

d) orice eroare identificată în calculul cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul de analiză t după data de 31 martie a anului t+1 poate fi corectată la stabilirea cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul t+1 sau anii următori, după caz, numai în măsura în care aceasta nu afectează nivelul cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul t+1 și pentru anii următori".

14. La articolul 30, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 30. -

(1) Numărul total de CV de pe piața de CV care trebuie să se afle în contul operatorilor economici cu obligație de achiziție de CV pentru a putea demonstra îndeplinirea cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul de analiză t (NCVnec, t) se determină ca produsul dintre:

a) cota obligatorie de achiziție de CV stabilită pentru anul de analiză t conform art. 26 alin. (3) sau (4); și

b) energia electrică furnizată consumatorilor finali în anul de analiză (consumul final de energie electrică rezultat, conform art. 24 diminuat cu consumul final exceptat de energie electrică):

NCVnec, t = C1CV, t x (CFEEt - CFEEexceptat, t)

(2) Numărul de CV pe care operatorul economic cu obligație de achiziție de CV i trebuie să le dețină, aferent anului de analiză (NCVi nec, t) se determină astfel:

NCVi, nec, t = C1CV, t x (CFEEi, t - CFEEi, exceptat, t),

unde: C1CV, t = cota obligatorie de achiziție de CV stabilită pentru anul de analiză t și

CFEEi, t = energia electrică furnizată consumatorilor finali de către operatorul economic i în anul de analiză t, exprimată în MWh.

CFEEi, exceptat, t = consumul final exceptat de energie electrică pentru operatorul economic i în anul de analiză t, exprimată în MWh".

15. La articolul 31, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 31. -

(1) La stabilirea îndeplinirii cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul de analiză t de către operatorul economic i se iau in calcul următoarele elemente:

a) numărul de CV din contul operatorului economic i care pot fi utilizate pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziție de CV;

b) numărul de CV rezervate, în cazul în care producătorul E-SRE are și obligație de achiziție CV."

16. La articolul 31, alineatul (2) se abrogă.

17. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 36. -

(1) Operatorii economici cu obligație de achiziție de CV transmit până la data de 31 ianuarie a anului t+1, următor anului de analiză t, informațiile necesare pentru stabilirea cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul de analiză t, pe suport hârtie sau în format electronic pdf și excel, în formatul specificat în macheta prevăzută în anexa nr. 4.1, care se referă:

a) în cazul furnizorilor de energie electrică, la energia electrică achiziționată și furnizată pentru consumul final al acestora și/sau la consumatori finali;

b) în cazul producătorilor de energie electrică, la energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei de producere energie electrică și la energia electrică furnizată consumatorilor racordați prin linii directe de centrala electrică aparținând respectivului producător.

(2) Operatorii economici cu obligație de achiziție de CV pot face corecții la datele transmise conform machetei prevăzute în anexa nr. 4.1 în cel mult 20 de zile calendaristice de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1).

(3) În cazul în care comunicările de corectare a cantității de energie electrică raportată conform alin. (1) se transmit după termenul prevăzut la alin. (2), acestea pot fi luate în considerare de către ANRE numai dacă acestea nu afectează cota obligatorie de achiziție de CV calculată conform art. 26 alin. (2) sau (3), după caz, și sunt transmise până la data stabilirii gradului de realizare a cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul de analiză.

(4) În cazul în care comunicările de corectare a energiei electrice raportate conform alin. (1) se transmit după termenul prevăzut la alin. (2) și nu pot fi soluționate conform prevederilor alin. (3), acestea pot fi considerate la stabilirea cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul t+1 sau anii următori, după caz, numai în măsura în care acestea nu afectează nivelul cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul t+1 și pentru anii următori.

(5) Consumatorii industriali electrointensivi prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. c) transmit la ANRE acordul de exceptare/ revocarea exceptării, după caz, în maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.

(6) OTS transmite lunar la ANRE un raport privind numărul lunar de CV emise pentru tranzacționare în anul de analiză t pentru fiecare producător E-SRE, inclusiv E-SRE aferentă acestui număr de CV, pe suport hârtie și în format electronic (excel), în conformitate cu prevederile Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015.

(7) OPCV transmite anual la ANRE, pe suport hârtie sau în format electronic pdf și excel, până cel târziu la data de 31 martie a anului t+1 pentru anul de analiză t, situația contului de CV pentru fiecare participant la piața de certificate verzi, conform registrului de CV, conform machetelor prevăzute în anexele nr. 5.1 și 5.2.

(8) CV achiziționate de operatorii economici cu obligație de achiziție de CV și/sau CV netransferate de către OPCV din contul de vânzător în cel de cumpărător, în perioada cuprinsă între 31 martie a anului t+1 și data deciziei de stabilire a gradului de îndeplinire a cotei anuale obligatorii pentru anul de analiză t, pentru care se face dovada plății acestora, sunt luate în considerare la îndeplinirea cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul t.

(9) În termen de 15 zile calendaristice de la data publicării pe pagina de internet a ANRE a deciziei de stabilire a gradului de îndeplinire a cotei anuale obligatorii pentru anul de analiză t, OPCV actualizează datele din Registrul certificatelor verzi având în vedere CV considerate de ANRE în cadrul deciziei menționate până la data de 15 aprilie a anului t+1 inclusiv, în conformitate cu prevederile alin. (8) și retransmite la ANRE situația contului fiecărui participant la piața de certificate verzi pentru anul de analiză."

18. La articolul 37, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 37. -

(1) Datele transmise de operatorii economici cu obligație de achiziție de CV și OTS conform art. 36 alin. (1)-(3) și (6) constituie baza de calcul pentru determinarea cotei anuale obligatorii de achiziție de CV pentru anul de analiză t, iar datele transmise de OPCV și operatorii economici cu obligație de achiziție de CV conform art. 36 alin. (7) și (8) constituie baza de calcul pentru stabilirea gradului de îndeplinire a cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul de analiză t."

19. Anexa nr. 1.1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

20. Anexa nr. 1.2 se abrogă.

21. Anexa nr. 4.1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

22. Anexa nr. 4.2 se abrogă.

23. În cuprinsul metodologiei sintagma "Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului" se înlocuiește cu sintagma "ministerul de resort".

Art. II. -

Prin derogare de la prevederile art. 36 alin. (1) din Metodologia de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi și a celor de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 101/2015, operatorii economici cu obligație de achiziție de CV transmit, până la data de 12 februarie 2016 inclusiv, informațiile necesare pentru stabilirea cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul de analiză 2015.

Art. III. -

Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. -

Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. V. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileț

București, 27 ianuarie 2016.

Nr. 2.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1.1 la metodologie)

Trimestrul de analiză n:

Operatorul economic cu obligație de achiziție de CV:

Energia electrică facturată consumatorilor finali și/sau utilizată pentru consumul final propriu în trimestrul de analiză n

Luna Furnizor de energie electrică Producător de energie electrică
Energie electrică utilizată pentru consumul final propriu în trimestrul de analiză n Energia electrică neexceptată facturată consumatorilor finali în trimestrul de analiză n Energie electrică facturată operatorilor de distribuție concesionari/ OTS pentru consumul final al acestora: OD1: OD2: OTS: . . . . . . . . . . Energie electrică exceptată facturată în trimestrul de analiză n Total energie electrică facturată și utilizată pentru consumul final propriu în trimestrul de analiză n Energie electrică neexceptată facturată consumatorilor racordați prin linii directe de centrala electrică în trimestrul de analiză n Energie electrică utilizată pentru consumatori finali proprii, alții decât CPT-ul centralei în trimestrul de analiză n Energie electrică exceptată facturată consumatorilor racordați prin linii directe de centrala electrică în trimestrul de analiză n Total energie electrică facturată și utilizată pentru consumul final propriu în trimestrul de analiză n
[MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh]
1 2 3 4 5 6 = 2 + 3 - 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Luna 1
Luna 2
Luna 3
Total trimestrul n

NOTE:

- Macheta se transmite până cel târziu la data de 15 a lunii următoare trimestrului de analiză "n".

- Datele conținute în coloana 3 a tabelului cuprind și datele din coloana 4 a tabelului.

- Operatorul de distribuție și operatorul de transport care alimentează prin autofurnizare locurile proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al rețelelor electrice de distribuție/transport, completează doar coloana 2 a tabelului. În situația în care operatorul de distribuție și operatorul de transport alimentează locurile proprii de consum prin intermediul unui furnizor de energie electrică, atunci pentru consumul respectiv raportarea se face de către furnizorul de energie electrică, prin completarea coloanelor 3 și 4 din tabel.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 4.1 la metodologie)

Anul de analiză t:

Operatorul economic cu obligație de achiziție de CV:

Energia electrică furnizată consumatorilor finali și/sau utilizată pentru consumul final propriu în anul de analiză t

Luna Furnizor de energie electrică Producător de energie electrică
Energie electrică utilizată pentru consumul final propriu în anul de analiză t Energia electrică neexceptată furnizată consumatorilor finali în anul de analiză t Energie electrică furnizată operatorilor de distribuție concesionari/ OTS pentru consumul final al acestora: OD1: OD2: OTS: . . . . . . . . . . Energie electrică exceptată furnizată în anul de analiză t Total energie electrică furnizată și utilizată pentru consumul final propriu în anul de analiză t Energie electrică neexceptată furnizată consumatorilor racordați prin linii directe de centrala electrică în anul de analiză t Energie electrică utilizată pentru consumatori finali proprii, alții decât CPT-ul centralei în anul de analiză t Energie electrică exceptată furnizată consumatorilor racordați prin linii directe de centrala electrică în anul de analiză t Total energie electrică furnizată și utilizată pentru consumul final propriu în anul de analiză t
[MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh]
1 2 3 4 5 6 = 2 + 3 - 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Luna 1
Luna 2
Luna 3
Luna 4
Luna 5
Luna 6
Luna 7
Luna 8
Luna 9
Luna 10
Luna 11
Luna 12
Total an t

NOTE:

- Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului în curs t+1.

- Datele conținute în coloana 3 a tabelului cuprind și datele din coloana 4 a tabelului.

- Operatorul de distribuție și operatorul de transport care alimentează prin autofurnizare locurile proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al rețelelor electrice de distribuție/transport, completează doar coloana 2 a tabelului. În situația în care operatorul de distribuție și operatorul de transport alimentează locurile proprii de consum prin intermediul unui furnizor de energie electrică, atunci pentru consumul respectiv raportarea se face de către furnizorul de energie electrică, prin completarea coloanelor 3 și 4 din tabel.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...